az Egyetem centenáriumi rendezvénye - PTE Egyetemi Könyvtár ...

lib.pte.hu

az Egyetem centenáriumi rendezvénye - PTE Egyetemi Könyvtár ...

Pécsi TudományegyetemJUBILEUMprogramfüzetAz Erzsébet Tudományegyetem alapításának 100.és Pécsre költözésének 90. évforulójára2012–2013


Tisztelt Olvasó!A Pécsi Tudományegyetem történetében különlegeshelyet foglal el a 2012-es esztendő, hiszen az idénünnepeljük a jogelőd Pozsonyi Magyar KirályiErzsébet Tudományegyetem megalapításának 100.évfordulóját.100 év – egy évszázadnyi történelem.A pécsi felsőoktatás története valójában már 1367-benelkezdődött, és azóta a városban szinte mindigműködött valamilyen felsőoktatási intézmény,amely a magyar művelődést és az oktatást szolgálta.Az elmúlt évszázad során intézményünk aszéttagolás és újraegyesítés jegyében működve bizonyította létjogosultságát,majd a magyar felsőoktatásban lezajlott, többlépcsős integrációs folyamateredményeképpen a jogelődök egyesülésével 2000-ben létrejött a mai PécsiTudományegyetem. A szellemi tőke egyesítése révén új távlatok nyíltakelőttünk, és mi jól gazdálkodtunk a lehetőségeinkkel.A fejlődés természetesen kötelezettségekkel is jár. Kétségkívül nagykihívás megfelelni az egyre szigorodó követelményeknek. Eddigi sikereink,eredményeink önmagukért beszélnek, és fokozott erőfeszítést, folyamatosmegújulást követelnek tőlünk. Ez a jubileumi év az ünneplés mellett alkalomarra is, hogy a múltat áttekintve, értékeinket megőrizve, a nagy elődökpéldájából erőt merítve felkészüljünk az új kihívásokra.A centenáriumi tanévben programsorozatot szervezünk, amellyel megemlékezünkaz elmúlt évtizedek legfontosabb eseményeiről, tisztelgünk a pécsiuniversitas történetének meghatározó alakjai előtt.Mindenkit szeretettel várunk jubileumi rendezvényeinken.Dr. Bódis Józsefa Pécsi Tudományegyetem rektora


Kettős ünnepre készül a 2012–2013-astanévben a Pécsi TudományegyetemA Pozsonyi Magyar Királyi Tudományegyetemet a debreceni egyetemmelegyütt 100 évvel ezelőtt az 1912. évi XXXVI. törvénycikk hozta létre, és ugyanezenév novemberében I. Ferenc József engedélyével felvette a magyarok közöttigencsak népszerű Erzsébet királyné nevét. A pozsonyi egyetem első tanévét1914. október 3-án a Jog- és Államtudományi Kar nyitotta meg a régi pozsonyijogakadémia épületében. Az egyetem avatóünnepségére 1916. november19-én, Erzsébet-napján került sor, de háború miatt a Bölcsészet-, Nyelv- ésTörténettudományi Karon csak az 1917-18-as tanév második szemeszterébenkezdődhetett meg a tanítás. Az Orvostudományi Karon az oktatás 1918 szeptemberébenindult meg.A magyar felsőoktatási intézmény 1919. szeptember 22–24-én, az orvoskariépületek erőszakos átvétele után beszüntette működését, épületeit és berendezéseit,valamint teljes könyvtárát át kellett adnia a csehszlovák katonáknak.A megszállók folyamatos zaklatásai, valamint az orvos- és bölcsészettudományikar oktatóinak az ország területéről való kiutasítása miatt az univerzitástanárai menekülni kényszerültek. A pozsonyi univerzitás működését a kolozsváriegyetemmel együtt a minisztertanács 1920. február 24-i döntése értelmébenaz 1919-1920-as tanévtől Budapesten kezdte meg. Csupán a jogi karmaradt Pozsonyban, ám 1921. augusztus 20-án annak is beszüntették továbbiműködését.Az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi alapítása mellett, a trianoni békeszerződéshatármódosításai miatt eredetileg ideiglenesnek szánt Pécsre költözés90. évfordulóját is gazdag eseménysorozattal köszönti az intézmény.Az 1921. évi XXV. törvénycikkben Pécs városa lehetőséget kapott a pozsonyiegyetem befogadására. A püspökség és a város vezetésének közös munkája,néha harca eredményeként kialakították a működés tárgyi, infrastrukturális ésszemélyi feltételeit. A szerb megszállást követően, az 1923. október 1-jei tanévnyitóután a korabeli szűkös lehetőségek mellett egy – a soproni evangélikushittudományi karral együtt – négykarú, a modern európai követelményeknekis megfelelni próbáló intézmény alakult ki.A huszadik század második felének széttagolt pécsi felsőoktatási intézményrendszerébőlkialakuló egyetem büszkén vállalja hagyományait és ünnepli jogelődjénekévfordulóját emléküléssel, kiállítással és tudományos konferenciával.Lengvári István – Schmelczer-Pohánka Éva


„…Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett,tanszabadsággal felruházott magyar királyitudományegyetem állíttatik fel.”– A pécsi egyetem centenáriuma.(Egyetemtörténeti kiállítás)A közvetlen jogelőd pozsonyi univerzitás megalapításának 100 éves évfordulójána Pécsi Tudományegyetem egyetemtörténeti dokumentumokat őrzőközgyűjteményei (Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya,Egyetemi Levéltár) közös kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Héttárlóban és paravánokon mutatjuk be a pozsonyi időszak fennmaradt tárgyi,dokumentum-, könyv- és fényképanyagát. A pozsonyi egyetemalapításitervezetek és a megvalósult egyetemi campus épületeinek térkép szerinti elhelyezésemellett az egyes karok, hivatalok és egyetemi gyűjtemények bemutatásávalelevenítjük fel a 100 évvel ezelőtti időszakot. A történeti vázlatmellett az egyes professzorok tudományos és oktatói munkássága, az egyetemihallgatók mindennapjai, így a tanórák és a vizsgarendszer szemléltetésemind-mind reprezentálója lesz a pozsonyi egyetem históriájának.A történeti bemutatót szeptembertől decemberig, a centenáriumi év soránaz Általános Orvostudományi Karon, az egyetem Ifjúság úti és Rákóczi úticampusán, valamint a Tudásközpontban tekinthetik meg az érdeklődők.A pontos időpontokról a www.jubileum.pte.hu oldalon tájékozódhatnak.


Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi ÜlésIdőpont: 2012. szeptember 6., 11 00 óraHelyszín: Dr. Romhányi György Aula − Pécs, Szigeti út 12.Program:• Köszöntők• Professzori talárok átadása• Ünnepi műsor• Pro Universitate Quinqueecclesiensi Díjak• Decan Emeritusi cím átadása• Pro Universitate Juventutis Díj• Alma Mater Emlékérem• Egyetemi Kultúráért Díjak• Egyetemi Sportéletért Díjak• Elismerő oklevelek• ZárszóTovábbi információ: www.jubileum.pte.hu


Emléktábla avatásIdőpont: 2012. szeptember 6., 13. 30 óraHelyszín: Rektori Hivatal – Pécs, Vasvári P. u. 4.A kettős jubileumot az Egyetem maradandó emlékkel kívánja megörökíteni:a tanévnyitó napján kerül felavatásra az Erzsébet Tudományegyetemalapításának 100., Pécsre helyezésének 90. évfordulóját hirdető emléktábla,melynek tervezője Lengyel Péter szobrászművész, a Művészeti Karadjunktusa.


A Pécsi Tudományegyetem centenáriumi emléküléseAz Erzsébet Tudományegyetemalapításának 100.és Pécsre költözésének 90. évfordulójára2012. szeptember 6., 14 30Dr. Halasy-Nagy József Aula(Pécs, Rákóczi út 80.)Rektori köszöntőLevezető elnök:Dr. Zeller Gyula rektorhelyettesLengvári István(igazgató, Egyetemi Levéltár)Az egyetemalapítás, a pozsonyi és budapesti évek történeteDr. Kaposi Zoltán(egyetemi tanár, Közgazdaságtudományi Kar)Pécs szabad királyi város gazdasági és társadalmi helyzete az ErzsébetTudományegyetem Pécsre költözésének idejénDr. Miseta Attila(egyetemi tanár, dékán, Általános Orvostudományi Kar)Orvosképzés Pozsonytól PécsigDr. Kajtár István(egyetemi tanár, Állam- és Jogtudományi Kar)A joghistória évtizedei PécsettDr. Font Márta(egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Kar)A bölcsészképzés hagyományai a pécsi felsőoktatásbanSzünet


Dr. Trócsányi András(egyetemi docens, dékánhelyettes, Természettudományi Kar)Prinz Gyula geográfus, a modern természettudományos kutatás egyikmegalapítója PécsettDr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes(egyetemi tanár, főigazgató, Egyetemi Könyvtár)Az Egyetemi Könyvtár mint az egyetemtörténeti kutatások műhelyeDr. Betlehem József(egyetemi docens, dékán, Egészségtudományi Kar)Az egészségtudomány megjelenése a Pécsi TudományegyetemenDr. Koltai Dénes (egyetemi tanár) ésDr. Perhács János (egyetemi tanár, díszdoktor)(Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar)Andragógia szak és andragógus képzés a Pozsonyi és a PécsiTudományegyetemenA Művészeti Kar ünnepi műsora


A Jubileumi rendezvénysorozategyéb programjai2012. szeptember 17., 19 óra − Kodály KözpontPezsgő Tánc Emlékek -a PTE Táncegyüttes két felvonásos estje2012. október 29., 10.00 óra − Pécs, Ifjúság útja 34.Szentágothai János Kutatóközpont Névadó Ünnepségés Centenáriumi Tudományos Nap2012. november 22. − Rektori Hivatal, Szenátusi TeremA PTE Egyetemi Levéltár egyetemtörténeti tudományoskonferenciája2012. december 13., 18.00 óra − Kodály KözpontIII. Egyetemi Koncert2013. február 25. – március 1. − Dr. Halasy-Nagy József AulaMandulavirágzási Tudományos Napok2013. áprilisPécsi Egyetemi NapokTovábbi programok és információk: www.jubileum.pte.hu


Felelős kiadó: Dr. Bódis József, a PTE rektoraSzerkesztette: PTE Rektori Hivatal Marketing OsztályDesign és előkészítés: MacMaestro Kft.Pécs – 2012www. jubileum.pte.hu


www.jubileum.pte.hu

More magazines by this user
Similar magazines