letöltése

onkorkep.hu

letöltése

KOR-KÉP – ÁSZ-VÉLEMÉNY A TÁRSULÁSOKRÓLSzámvevők szerintalig javult a települések szolgáltatási színvonalaA többcélú kistérségi társulások létrejöttével több területenjavult az önkormányzatok gazdálkodása, anyagihelyzete, ám a települések korántsem használták ki azúj struktúra adta lehetőségeket, a lakosaiknak nyújtottszolgáltatásaik színvonala alig javult – így foglalható öszszeaz Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése, amely a településiönkormányzatok többcélú kistérségi társulásainaka közszolgáltatások és területfejlesztési feladatokellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről szól.A többcélú társulások megalakításának,majd működésénekközvetlen ösztönzésérea 2004–2008 közöttiévek költségvetéseiben öszszesen87 milliárd 700 millióforintot hagyott jóvá azOrszággyűlés, amelyből 15milliárd 900 millió a megalakulás,a bővítés és a modellkísérleteklefolytatásának azösztönzését szolgálta.A többcélú társulások megalakulásáraés ösztönzésére fordítottforrások elősegítették a társulásokmegalakulását – 2006 végéreteljeskörűvé vált az ország többcélútársulásokkal való lefedettsége.Az önkormányzatok törekvéseielsősorban a többlettámogatásokmegszerzésére irányultak, a támogatásfeltételei pedig lehetővé tettékazok igénybevételét a szolgáltatásokközös, hatékonyabb megszervezésénekhiányában is. Így atámogatások a feladatellátás fedezetétbővítették ugyan, de elősegítettéka saját forrás kivonását isaz adott területről, ezáltal a gesztorönkormányzat anyagi helyzetétjavították.Az ösztönző támogatásokaz éves költségvetési törvényelőírásai szerint felhasználásikötöttséggel illették mega társulásokat, de azt továbbkellett utalniuk a közösen vállaltközszolgáltatási feladatotténylegesen ellátó költségvetésiszervnek vagy külső szervezeteknek,ezáltal nem felhasználói,hanem újraelosztói voltakaz ösztönző támogatásoknak.A kötött felhasználású támogatásokcél szerinti felhasználásaa többlépcsős finanszírozásés az intézményi társulásokatfenntartó önkormányzatoksaját forrás kivonása miatt nemvolt követhető.A támogatás felhasználásánakkötött jellege nem érvényesült,így nem szolgáltaa közszolgáltatások szakmaiszínvonalának növeléséreirányuló célok elérését,nehezítette a támogatásokelszámolását és ellenőrzését– fogalmaz az anyag.A közoktatási feladatok közösellátása azonban csak formaiváltozás volt, a településekenkorábban működtetett intézményekmegszüntetését nemeredményezte, mivel az intézményegységektagintézményformájában tovább működtek.A székhelytelepülésen kívülműködő tagintézmények száma2004–2007 között az óvodáknál3,2 szeresére, az általános iskola1–8. évfolyamán több mintmásfélszeresére, 1–4. évfolyamánpedig kétszeresére nőtt.Az önkormányzatok által közösenfenntartott intézményekbenaz alsótagozatosok körébennégy százalékkal nőtt azösszevont osztályokban tanulókaránya. Amíg az önkormányzatisaját fenntartású intézményekbennőtt a tanulócsoportokbanoktatott gyermekek átlagos létszáma,addig az intézményi társulásokbancsökkent.A rászorultságot figyelmenkívül hagyó korcsoportnépességszámhozkötött finanszírozás jelentőseltéréseket okozott azegy ellátottra jutó támogatásoktekintetében, ezáltalnem szolgálta a térségikiegyenlítődést.A többcélú társulásokban résztvevő önkormányzatok a belsőellenőrzési feladat finanszírozásátkizárólag a központi költségvetésösztönző támogatásából biztosították,az önkormányzatokathozzájárulási kötelezettség ezena címen nem terhelte – állapítottákmeg a számvevők.Az ellenőrzött többcélú társulásokbanaz ösztönző támogatásokhatására a feladatellátásszervezeti keretei átalakultak,nőtt a munkaszervezetek általés a külső erőforrás bevonásávaltörténő feladatellátás aránya.A belső ellenőrzési feladatoktöbbcélú társulási keretek közttörténő szervezése a feladatellátáskiterjesztésében egyértelműelőrelépést jelentett a társulások87,5 százalékában, mivela társulásban résztvevő önkormányzatok62,5 százalékánálnövekedett az elvégzett ellenőrzésekszáma. A társulások 56,3százalékánál a belső ellenőrzésszakmai szabályainak egységesítéseis megtörtént. Általánoshiányosságként jelentkezett,hogy társulási megállapodásoknem rögzítették a társult önkormányzatokjegyzőinek általánosellenőrzési felelősségét.Az ösztönző támogatásoknem váltottak ki érdemi változásta megfelelő nagyságú éskihasználtságú, ezáltal gazdaságosabbanműködtethető intézménystruktúrakialakításában.Csak néhány területen (pedagógiaiszakszolgálat, szociális ésgyermekjóléti alapellátás, belsőellenőrzés) eredményezték aszolgáltatás bővítését.Mindezek ellenére a közszolgáltatásifeladatoktöbbcélú társulások útjántörténő ellátásának létjogosultságanem kérdőjelezhetőmeg.A kialakult többcélú társulásokkeretet adnak arra, hogy ama még nem a célok megvalósításánakirányába mutató szabályozásfinomításával a takarékosabbés színvonalasabbtársult feladatellátás is megvalósuljonazokon a településekenis, amelyek önállóan vagygazdaságosan nem képesekellátni feladataikat. Az ellenőrzéstapasztalatai szerint azonbanmegkerülhetetlen, hogyaz önkormányzati alrendszerúj intézményrendszerénekkezdeti szabályozási problémáinakmegszüntetésével, azösztönző szabályozás alapelveinekegyértelmű meghatározásával,a különböző nagyságúönkormányzatok érdekazonosságánakerősítésével astabil, kiszámítható kistérségijövőkép megfogalmazásárasor kerüljön.A helyszíni vizsgálat tapasztalataialapján, a többcélú társulásoklétrehozása céljainakelérése érdekében az ÁSZ akormány számára azt javasolja,hogy határozza meg a többcélútársulások szabályozási rendszeretovábbfejlesztésének feladatait,jelölje ki a közszolgáltatásokstruktúrájában betöltöttszerepét és gondoskodjékaz ezt megalapozó szabályozásönkormányzati finanszírozássalvaló összehangolásáról.(Bővebben: www.asz.hu)24ÖN • KOR • KÉP 2008. szeptember

More magazines by this user
Similar magazines