Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének

tiszacsege.hu

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKA HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEKA 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL,A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL,A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,A 18/2009.(XII. 01.) RENDELETTEL,A 16/2010.(XII. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL, VALAMINTA 17/2011.(XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTTEGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.Törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésealapján az alábbi rendeletet alkotja:1. Általános rendelkezések(1) A rendelet hatálya Tiszacsege Város illetékességi területén fizetendő helyi adókra terjed ki.(2) Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki:a./ az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,1. §b./ nem állandó lakosként való tartózkodásra ésc./ a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben ( a továbbiakban: Htv.) meghatározottgazdasági tevékenység gyakorlására.2. Magánszemélyek kommunális adója2.1. Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése ésmegszűnése [Htv. 24-25. §]2.§(1) 1 Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességiterületén lévő építmények közül lakás, illetőleg beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek)tulajdonosa. Kommunális adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki azönkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogávalrendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs általírásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemélytekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő aránybanadóalanyok.(2) Az adó alanya az, aki a naptári év ( továbbiakban: év) első napján az építmény, illetőleg a telektulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.Amennyiben az építményt, illetőleg telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogterheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja atovábbiakban együtt: tulajdonos).(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásbanaz (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.3.§(1) Építmény esetén az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedélykiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vettépítmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.1 A 17/2011.(XII. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2012. január 01.2


(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Azépítménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozóadókötelezettség megszűnik.(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.4.§(1) Telek esetén az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését követő év első napjánkeletkezik.(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.(3)Az adókötelezettség belterületi földrészlet külterületté minősítése évének napján szűnik meg.(4) A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év elsőnapján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.(5) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévrevonatkozó adókötelezettség megszűnik.2.2. Az adó mértéke, adómentesség5.§ 2Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12 000 Ft.6.§(1) 3 Hatályát veszti.2) Mentes az adókötelezettség alól egy adótárgy utána.) a 70. életévét betöltött magánszemély,b.) az az egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.(3) A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott adóalanyt a 70. életév betöltését követő év elsőnapjától illeti meg az adómentesség.(4) A (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott adóalanyt a mentesség a feltételek bekövetkezésétkövető év első napjától, a feltételek fennállása évének december 31. napjáig illeti meg.(5) 4 Mentes az adó alól a külterületen található építmény.3. Helyi iparűzési adó3.1.Az adókötelezettség, az adó alanya [Htv.35.§]7.§(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzettvállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).(2) Az adó alanya a vállalkozó.2 A 17/2011.(XII. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2012. január 01.3 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.4 A 24/2007.(XII. 20.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. január 01.3


3.2.Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység [Htv.37.§]8.§(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességiterületén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részbenvagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.(2) 5 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ottszékhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:a.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogya folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,b.) bármely – az a.) pontban nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenülbevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén semrendelkezik székhellyel, telephellyel.3.3.Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése [Htv.38.§]9.§(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és atevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzésitevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeniterjedelmére.3.4.Az adó alapja [Htv.39.§]10.§(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék,illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és aközvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltség.(2) a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzésitevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - avállalkozónak kell a Htv-ben meghatározottak szerint megosztania.(3)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzéséneknaptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.3.5. Az adó mértéke11.§(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mérték az adóalap 2 %-a.(2) 6 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a 8. § (2)bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 4000 forint.5 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.6 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.4


4. Idegenforgalmi adó4.1.Az adókötelezettség, az adó alanya [Htv.30.§]12.§ 7Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességiterületén legalább egy vendégéjszakát eltölt.4.2.Az adómentesség [Htv.31. §]13.§A 12. § bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély;c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagybíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy atelepülésen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerintitevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalójaáltal folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,továbbád) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá ahasználati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogávalrendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint alakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti taghasználati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].4.3.Az adó alapja [Htv. 32.§]14.§ 8Az adó alapja a 12. § szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.4.4.Az adó mértéke15.§ 9Az adó mértéke a 14. § esetén személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.7 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.8 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.9 A 16/2010.(XII. 16.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. január 01.5


4.5. Az adó beszedésére kötelezett [Htv.34.§]16.§(1) A 13. § a) pontja alapján fizetendő adót:a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásértesedékes összeggel együtt az üzemeltető,b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,c) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt aszállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,d) az a)-c) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatraátadása esetén a helyiség bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egyösszegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosultszedi be.(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor istartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.(3) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható azeltöltött vendégéjszakák száma. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, lakcímét és azeltöltött vendégéjszakák számát, valamint a beszedett adó összegét.10„5. Építményadó5.1. Az adókötelezettség17. §(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakáscéljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerűhasználatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével,épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleghasznosításától függetlenül.5.2. Az adó alanya18. §(1) Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa.Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben azépítményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlásárajogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt:tulajdonos).(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásbanaz (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatúhelyiségek után az adó alanya az említett közösség.10 A 16/2007.(XI. 01.) Rendelettel módosított szövegrész (17-28 §)hatálybalépésének időpontja: 2008. január 01.6


5.3. Az adómentesség19. §Mentes az adó alól:a) a szükséglakás,b) a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m 2 ,c) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljáraszolgáló helyiség,d) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,e) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek,f) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagyaz állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló,magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási,növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használjag.) az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után magánszemélyek kommunálisadóját vagy idegenforgalmi adót kell fizetni.5.4. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése20. §(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő évelső napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében azadókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, azépítmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynekaz év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettségmegszűnik.(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.5.6.Az adó alapja21. §Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete.Az adó évi mértéke adótárgyanként 500.-Ft/m2.5.7. Az adó mértéke22. § 1111 17/2011.(XII. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2012. január 01.7


6. Telekadó6.1.Az adókötelezettség23. §Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (atovábbiakban: telek).6.2. Az adó alanya24. §Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzettvagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 18. §-ban foglaltak az irányadók.6.3. Az adómentesség25. §Mentes az adó alól:a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használttelek után,c) a teleknek a 17. § (2) bekezdésében meghatározott része,d) a 19. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a 17. § (2)bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja,e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekheztartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület;f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.g) az a magánszemély tulajdonában álló telek, amely után magánszemélyek kommunális adójátkell fizetni.6.4. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése„26. § 12(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozatközzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ágtörlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén amegsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.(2) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzatihatározat közzététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdaságiművelésének megkezdése félévének utolsó napján.(3) Az adókötelezettségben bekövetkező – (1)-(2) bekezdésen nem említett – változást akövetkező év első napjától kell figyelembe venni.”12 A 24/2007.(XII. 20.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. január 01.8


Az adó alapja a telek m 2 -ben számított területe.6.5. Az adó alapja27. §Az adó évi mértéke 10 Ft/m 2 . „6.6 Az adó mértéke28. §7. Záró rendelkezések29.§(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adók bevezetéséről szóló11/2001. (IV. 25.) KT. rendelet és az azt módosító 24/2001.(XII. 20.) KT. sz. rendeletet, a 14/2002.(VIII.29.) KT. sz. rendelet, a 20/2002. (XII. 13.) KT. sz. rendelet, a 14/2003. (IV. 02.) KT. sz. rendelet és a29/2003.(XII.18.) KT. sz. rendelet.(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és azadózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.Tiszacsege, 2004. április 28.Németh József sk.polgármesterFüzesiné Nagy Zita sk.jegyző9

More magazines by this user
Similar magazines