A helyi adók rendszerében a hatékonyság és az - Állami ...

adko.hu

A helyi adók rendszerében a hatékonyság és az - Állami ...

Ikt.szám: V-3018-46/2010.L-1031Tisztelt Országgyűlési Képviselő!Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és azeredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek fontosabb megállapításairól,javaslatairól az alábbiakban tájékoztatom..Az ellenőrzésünk célja a központi és helyi adópolitikai döntések, a törvényességi ellenőrzés, aszakmai felügyelet helyi adóztatásra, a helyi adópolitika bevételekre gyakorolt hatásának,valamint az önkormányzati adóigazgatás hatékonyságának, eredményességének értékelése volt.Helyszíni vizsgálatot az adópolitikáért felelős minisztériumnál, 5 regionális államigazgatásihivatalnál, illetve 6 megyei kirendeltségnél, 31 települési önkormányzatnál folytattunk. Azellenőrzés a 2006-2009 közötti időszakra terjedt ki, de figyelembe vettük a 2010. éviváltozásokat is.Főbb megállapítások:Az önkormányzatok feladatai és forrásai közötti összhang hiánya miatt a kötelező feladatokegyre nagyobb hányadát finanszírozzák az önkormányzatok saját bevételei, ezen belül a helyiadóbevételek. A helyi adóbevételek súlya nőtt, a helyi önkormányzatok költségvetésénekegyötöde a 3130 önkormányzati adóhatóság által beszedett adó.Helyi adó bevételek növekedése60050040030020010002005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év114112110108106104102100Helyi adó bevétel (Mrd Ft)Növekedés %-aA „plafonhatás” érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.


A helyi adók törvényi szabályozásánál már a csatlakozást megelőzően érvényesítették az EU-selőírásokat, a csatlakozást követően néhány jogharmonizációs követelménynek tettek eleget.A vizsgált időszakban a helyi adórendszerre vonatkozó törvényalkotást a kapkodás jellemezte.Így az évente bekövetkező törvénymódosításokat – a helyi adórendszer átalakítására vonatkozóközéptávú koncepció hiányában – változó elképzelések alapján fogadták el. Az önkormányzatiadóztatást érintő törvények egy részét visszavonták (pl. az iparűzési adó megszüntetése, aziparűzési adóval kapcsolatos feladatok APEH-hoz telepítése), más részét (luxusadó, azingatlanadókban a számított érték alapján történő adóztatásra vonatkozó rendelkezések) azAlkotmánybíróság semmisítette meg.A központi adópolitikai döntések gyakori módosulása a helyi önkormányzati adópolitikában ésa bevételek tervezésében nagyfokú bizonytalanságot és rövidtávú szemléletet eredményezett.Az Ötv. 1 előírja a középtávra szóló gazdasági programban a helyi adópolitikai célkitűzésekszerepeltetését, amelyet az ellenőrzött önkormányzatok 42%-a nem teljesített.Az önkormányzatok az EU-s jogharmonizációnak megfelelően módosították rendeletüket (ahatározatlan idejű, majd 2007. december 31-ig a határozott idejű helyi adókedvezményeket,adómentességet biztosító rendelkezéseket hatályon kívül helyezték).A 2006-2008 között a közigazgatási hivatalok által folytatott törvényességi ellenőrzésekhozzájárultak a helyi jogalkotás minőségének javításához. A helyi adó rendeletektörvényességi ellenőrzései visszatérő hiányosságokat állapítottak meg a Hatv. 2 és az Art. 3előírásait sértő, azok változásait nem követő helyi rendeletalkotás miatt.A helyi adóigazgatás színvonala eltérő az adónemek és az adóhatóságok elaprózodottságakövetkezményeként. A helyi adók 93%-át beszedő fővárosi, megyei jogú és nagyobb városiönkormányzatok adóhatóságainak a szakmai hozzáértése, technikai feltételei magasszínvonalúak, míg a községekben hiányosak. A szakmai felkészültség fogyatékosságakövetkeztében az utóbbi két évben a vizsgált önkormányzatok 356 jogorvoslatából mindenmásodiknál meg kellett változtatni a döntést, vagy az eljárást újra le kellett folytatni.Az iparűzési adóerő-képesség tervezését az adóalapot befolyásoló tényezők miattbizonytalanság jellemezte. A tervezés a költségvetési törvények alapján nem a tényszámokon,hanem az önkormányzat becslésén alapult, megnehezítve a jövedelemkülönbség mérséklésitámogatás pontos igénylését. Különösen a kisebb településeken jelentett nagy kockázatot aköltségvetési gazdálkodásban egy nagyobb adózó befizetésének elmaradása.A költségvetési, illetve zárszámadási rendelethez kapcsolódva - az államháztartásról szólótörvény előírása ellenére - a kedvezmények, mentességek, a méltányosságból történtadóelengedések miatti közvetett támogatást az ellenőrzött önkormányzatok fele nem, vagy nemszöveges indoklással együtt mutatta be.1 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény2 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény3 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény- 2 -


A Hatásköri tv. 4 alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi azadóhatóság tevékenységét, amellyel az ellenőrzött önkormányzatok háromnegyede nem élt.Az adóigazgatás belső kontrolljait az Áht. 5 alapján a jegyzők közel 40%-a nem megfelelőenszabályozta. Nem készítették el a kontrolltevékenységeket tartalmazó ellenőrzési nyomvonalat,továbbá a szabályzatokból az adóigazgatás, illetve a tevékenységek egy-egy eleme kimaradt.A hatékonysági és eredményességi mutatók alapján értékelve az adóbeszedést, végrehajtást,valamint az adóellenőrzést az Állami Számvevőszék rendkívül nagy szóródást tapasztalt.Kedvezőbb a helyzet a nagy adóerő-képességű önkormányzatoknál, míg a községekben ahatékonyság és az eredményesség még mindig alacsony szintű. Ezeket önkormányzatitípusonként az 1-3. számú mellékletek szemléltetik.A helyszíni ellenőrzés alapján javasoltuk a Kormánynak:- A helyi önkormányzatok gazdálkodása, stabilitása, bevételeinek biztonságos tervezése,a gazdasági programjuk adópolitikai célkitűzésekkel történő kiegészítésének elősegítéseérdekében középtávú adópolitikai koncepció Országgyűlés általi elfogadásánakkezdeményezését,- A költségvetési törvényjavaslatban a jövedelemkülönbség mérséklésével kapcsolatosadóerő-képesség iparűzési adóbevételek tényadatain alapuló számítási módszerénekbevezetését,A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat - befogadva az Állami Számvevőszékindítványát – már ezen új módszert tartalmazza.- A helyi adóigazgatásban a szakszerűbb, hatékonyabb feladatszervezés ösztönzését.A jelentés teljes terjedelmében az Interneten, a www.asz.hu címen érhető el.Kérem, hogy munkája során tapasztalatainkat hasznosítsa és a javaslataink megvalósításátsegítse elő.4 a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekfeladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény5 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény- 3 -


1. sz. mellékletAz adóbeszedés hatékonysági és eredményességi mutatóiAz adóbeszedés hatékonysága* az ellenőrzöttönkormányzatok egyes típusainál2006-ban és 2009-ben0,80Ellenőrzött önkormányzatok együtt 2009.0,882006.0,56Főváros**0,637,27XIV. Kerület**7,412 megyei jogú város21 egyéb város6 község, illetve nagyközség1,931,901,591,804,385,220 1 2 3 4 5 6 7 8Forint* A 100 Ft beszedett adóbevételre jutó közvetlen adóigazgatási kiadás** A Főváros szedi be az iparűzési adót és az idegenforgalmi adótAz adóbeszedés eredményessége* az ellenőrzöttönkormányzatok egyes típusainál 2006-ban és 2009-benEllenőrzött önkormányzatokegyüttFőváros**XIV. Kerület**Megyei jogú városokEgyéb városokKözségek, illetvenagyközségekI.81,578,779,676,095,597,894,096,292,193,986,185,10 25 50 75 100II.55,248,136,742,756,049,262,955,453,449,958,451,60 25 50 75 1002009.2006.%* I. = A folyó évi terhelésre teljesített befizetések arányaII. = Az adóbevétel saját folyó és átengedett bevételeken belüli aránya** A II. mutató a forrásmegosztás utáni adatokkal számított


2. sz. mellékletAdóvégrehajtás hatékonysági és eredményességi mutatóiAz adóvégrehajtás hatékonysága* az ellenőrzöttönkormányzatok egyes típusainál2006-ban és 2009-ben1,47Ellenőrzött önkormányzatok együtt 2009.1,512006.0,82Főváros0,82XIV. Kerület8,5110,46Megyei jogú városok5,618,11Egyéb városok6,719,78Községek, illetve nagyközségek2,412,440 2 4 6 8 10 12Forint* A 100 Ft végrehajtással beszedett adóbevételhez kapcsolódóadóvégrehajtási kiadásAz adóvégrehajtás eredményessége* az ellenőrzöttönkormányzatok egyes típusainál 2006-ban és 2009-benEllenőrzött önkormányzatokegyüttFővárosXIV. KerületMegyei jogú városokEgyéb városokKözségek, illetvenagyközségekI.40,956,043,159,8109,387,540,329,223,429,712,812,50 25 50 75 1000,390,280,460,010,270,440,040,390,29II.1,241,032009.2006.2,730 1 2 3%* I. = Az adóvégrehajtás bevételének az év végén esedékes hátralékhoz viszonyítottarányaII. = A behajthatatlanná minősített követelések éves adóbevételhez viszonyítottaránya


3. sz. mellékletAdóellenőrzés hatékonysági mutatóiAz adóellenőrzés hatékonysága* az ellenőrzöttönkormányzatok egyes típusainál2006-ban és 2009-ben81,5Ellenőrzött önkormányzatok együtt 2009.92,82006.Főváros**27,9XIV. Kerület17,154,0Megyei jogú városokEgyéb városokKözségek, illetve nagyközségek16,036,690,395,9* A feltárt és be is fizetett adóhiány+bírság+pótlék egyadóellenőrzésre jutó összege** Az adónyilvántartás az ilyen címen történt befizetéseket abevételeken belül nem különítette el151,30 20 40 60 80 100 120 140 160Forint

More magazines by this user
Similar magazines