A férfiak munkahelyi veszélyei

oefi.hu
  • No tags were found...

A férfiak munkahelyi veszélyei

Kapás ZsoltEgészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökeE-mail: zsolt.kapas@vnet.hu


Egy veszélyes eseményvagy annak való kitettségelőfordulásivalószínűsége és az általaokozott sérülés vagyegészségkárosodássúlyosságánakkombinációja


Teljesítmény standardokVeszélyek azonosításaKockázat elemzés, értékelésKockázatkezelésKezelési intézkedések megvalósítása,fenntartása3


Az első negyedévben a 25tagállamban a foglalkoztatottakszáma 192 millió fő volt. Bérből élők száma 163 millió.Férfiak részaránya 58% (új EUtagállamokban 54%) A férfiak alulképviseltek aszolgáltatásokat jellemzőfoglalkozásokban (irodai, eladók) A férfiak túlképviseltek a vezetésben,az ipari és a fizikai munkások körében A férfiak 7,5%-a részfoglalkozású(nők: 32,6%) Terjed a bizonytalan foglalkoztatás.22 millió fő határozott idejűszerződéssel, vagy munkaerőkölcsönzőn keresztül.Az európai munkakörülményeket ahagyományos fizikai kockázatok (zaj,rezgés, veszélyes termékek, nehézterhek szállítása, fájdalmas éskényelmetlen pozitúrák amunkavégzés alatt) folyamatosságajellemzi.Az ipart jellemző hatásokmegjelennek a szolgáltatásokmunkaköreiben is.Legnagyobb változás a munkaidőszervezésében következett be, egyrerugalmasabb. A dolgozók 25%-aszámára a munkaidő beosztás hétrőlhétre változik, 40%-uk számárapedig napról-napra. Gond nem arugalmas munkaidő, hanem akommunikáció, akiszámíthatatlanság.


A felmérések első megállapítása az, hogy amunkakörülmények Európában nem javulnak éstovábbra is nagy problémát jelentenek akövetkezők: munkaintenzitás növekedése, abizonytalan szerződések, erőltetett rugalmasmunkaidő. Ezek ötvöződve a hagyományoskockázati tényezőkkel növekedő egészségiproblémákhoz, különösen izom-és csontrendszerimegbetegedésekhez és a munkahellyel összefüggőstresszhez vezetnek.


Megterhelés A munkakörnyezet különböző, általában jól definiálható és objektívenmérhető, a dolgozó szervezetével kapcsolatba kerülő expozícióshatásainak komplexitása Igénybevétel A megterhelések következtében az érintett szervezetében kialakult,különböző jellegű, irányú, mértékű strukturális és/vagy fiziológiaiváltozások összességét.


A megbirkózási képességfejlesztési lehetőségeinekMagyarországon valómegteremtése.Lelki kihívásokTesti kihívásokÉletkori kihívások (pl.idősödő munkavállalókproblematikája)


Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok


33/1998 (VI.24) NM rendelet aA munkaköri, szakmai illetve a személyi higiénés alkalmasságorvosi vizsgálatáról és véleményezéséről8. számú melléklet (általános tiltás)HőmunkaKéz/kar rezgés 2,5 m/s² expozíció felettEgész testre ható rezgéssel járó munka0,5 m/s² expozíció felettEsetenkénti döntéssel> 10 kg tömeg emeléseKényszertesthelyzetben végzett munkaKezek kis izületetit erő mikrotraumákkomulációjának lehetőségével járómunkaA dolgozó saját vagy mások egészsége,testi épsége szempontjából az átlagosatmeghaladó mértékű kockázattal járómunkaStb.Férfiak szabályozottmunkafeltételek között?


Vállalati kultúra: „ahogy adolgokat intézni szoktuk!”Nemmegfelelőséglehetséges okai:- ismerethiány,- kényszer (árverseny),- stb.-A mikor munkahelyiveszélyekre gondolunk,akkor hajlamosabbakvagyunk elképzelniférfiakat olyan balesetiterületeken dolgozni, mintpéldául építési terület…


Vállalati kultúra: „ahogy adolgokat intézni szoktuk!”A munkavédelmi(kockázatkezelési)előírások, intézkedésekmindenkire, egyformánvonatkoznak.(Munkahelyiegészségvédelmi ésbiztonságirányításirendszerek – MEBIR –szabványalapú irányításirendszerek – MSZ28001:2008)


Pszchihés kockázatok


1993. XCIII Törvény amunkavédelemrőlA munkavállaló„Jogosult megtagadni amunkavégzést, ha azzal életét,egészségét vagy testi épségétközvetlenül és súlyosanveszélyeztetné. Ha a munkáltatóutasításának teljesítésével másokatveszélyeztetne közvetlenül éssúlyosan, a teljesítését meg kelltagadnia. Veszélyeztetésnekminősül különösen a szükségesvédőberendezések, az egyénivédőeszközök működőképtelensége,illetve hiánya.”Napi valóság: A munkahelybizonytalanságára a munkavállalórendre kockázatnövelő válaszokatad!


Vezetőkszignifikánsabbanegészségtelenebbültáplálkoznak, többetdolgoznak, mintbeosztottjaik.Munkamánia ,munkaalkoholizmusVezetői stressz-állapotSzorongásHarag és agresszióDepresszióFiziológiai változások (pl.vérnyomás, szívritmus,kimerülés, szív-koszorúérbetegségek,immunváltozások, stb.)


Ellenséges és etikátlan kommunikáció,ami egy vagy több személy részérőlegyetlen ember ellen irányul, legalább féléven át tart, minimum heti 1 inzultussal.Munkahelyi előfordulása: 5-7%Németország: 100 érintett dolgozó közül58 nő, 42 férfi.Életkor tekintetében a fiatal (25 évalattiak) munkavállalókat érinti leginkább(3,7), őket az 55 év felettiek követik(2,9%)Finnország: A munkavállalók egészségérenagyobb veszélyt jelent, ha egyigazságtalan főnök beosztottjaikéntdolgoznak, mint az egészségtelenéletvitelük. Férfiak, akikkel jól bánnak afeletteseik 52%-ban ritkábban mennekbetegállományba. (pszichésrendellenességek eseten és a szám 73%)


Magyarországon a balesetetszenvedett munkavállalókrehabilitációs rendszerenem került kialakításra ésműködtetésre.Nem megoldott a testifelépülés mellett a lelkirehabilitáció.Nem megoldott a munkavilágába való visszatéréstelősegítő képzések,átképzések gyakorlata.Nincs ezen a területen„csoport praxis”, abalesetet szenvedett, illetvea munkahelyimegbetegedésbenszenvedő munkavállalókereng a különbözőszolgáltatók (?) között.


A munkanélküliségre adottférfi válaszok számosesetben lehetetlennéteszik a munka világábavaló visszatérést.A változások kezelése sokesetben megreked akétségbeesés fázisában.A feleslegesség, ahiábavalóság érzéseuralomra juthat.A munkahely elvesztéseszintén rehabilitációsigényeket támaszt,csakúgy mint egy baleset.


Életmód, életvitel ésmunkahelyi kockázatokinterferenciájaMagyarországon a férfiak 42%-a túlsúlyos (nők: 20%), amagyarok 20%-a elhízott.(Béres Egészség Hungarikum Index Dr. TácsTímea és Györki Niké))Dohányzás (férfiak 22-szergyakrabban betegednekmeg tüdőrákban, mint anemdohányzók; a nők 12-szer)SzenvedélybetegségekMunkahelyi kockázatokravaló ráépülés veszélyei


A munkahely, a munkafeladat, amunkakörnyezet, a technológiák, aszociális kapcsolatok emberheztörténő illesztése, ahumánerőforrás sajátosságainakfokozottabb figyelembevételeelkerülhetetlen és halaszthatatlanfeladat!


Ösztönzés+TiltakozásVáltozás•Ellenállás•Negatív agitáció•Más, mint elıtte•Aktivitás•Magabiztosság5 „é”-Kétségbeesés•Bizonytalanság•Félelem•Pánik jelenségek•Külsı segítség várása•PasszivitásProjektvezetıkFelismerés•Magabiztosság•Kezdeményezıkészség•Aktivitás•Kreativitásidı


BalesetMunkahelyimegbetegedésA baleset-egészségkárosodás mentesműködés, mint a szervezetvalamennyitevékenységének eredőjeBaleset,egészségkárosodásBalesetMunkahelyimegbetegedés


Akockázatfelmérésnekszámolnia kell anemek közötti eltérőszempontokkal,különbségekkel,egyenlőtlenségekkel.A munkát, annakmegszervezését és ahasznált eszközöketkell úgy megtervezni,hogy illeszkedjenekaz emberhez, és nemfordítva.


„A biztonsági öv még mindig nem korlátozannyira a mozgásban, mint a kerekesszék”

More magazines by this user
Similar magazines