ide kattintva - Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet

molbanyasz.hu
  • No tags were found...

ide kattintva - Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet

2MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárinak tapasztalatiról, majd az elnökség a következőállásfoglalást fogadta el:A MOL Bányász Szakszervezet a szerveződésiterületén a vártnál is nehezebbbértárgyalásokra készül fel.Szakszervezetünk legfontosabb feladatánaktartja, hogy az adójóváírás megszüntetéseés az egészségbiztosítási járulék 1%-os emelése következtében előállt nettó keresetcsökkenéstaz érintett munkavállalókkörében elhárítsa.Az erős fundamentummal rendelkező ésnyereséges vállalkozásoknál szakszervezetünkcélja a reálkeresetek megőrzése. Elvárjuktárgyaló partnereinktől, hogy a299/2011 (XII.22.) számú Kormányrendeletbenfoglaltak szerint a munkavállalókkompenzációja teljes körű legyen.A gazdasági nehézségekkel küzdő vállalkozásoknálszakszervezetünk a munkahelyekmegtartását tartja a legfontosabbfeladatának.Nem támogatjuk, és minden esetben fellépünkazon törekvések ellen, amelyek létszámcsökkentéssel,színlelt szerződésselkívánják megoldani az előállt helyzet kezelését.Hetedik napirendként Biri László előterjesztésébenvitatták meg a 2012. elsőfélévi munka-és üléstervet (hosszú időszakután újra van ütemezett, tervszerű munkaprogramjaa vezető testületnek – a szerk.megjegyzése), amelyben többek közöttolyan felkért témavezetők lesznek, mintPataky Péter (Új kihívások előtt a magyarszakszervezetek),Királykúti Mira (Alapvető változások akorhatár előtti nyugellátásban),Matlák József (Mire számíthatnak a jövőnyugdíjasai),Fasimon Sándor-Holoda Attila (Fóruma KTD munkavállalóival).Tárgyalnak a 2011. évi szakszervezetigazdálkodás tapasztalatairól, az idei évköltségvetéséről, a tagtoborzásról-tagmegtartásról,a MOL Bányász szövetségi politikájáról-együttműködésről,a MOL ÜzemiTanács bányász tagjainak munkájáról, akiemelt szakszervezeti rendezvények előkészítéséről.A következő napirendben a MOL Nyrt.Felügyelő Bizottság mandátumai voltaktárgysorozatban, miután azok rövidesen lejárnak.Értékelték az FB-ben delegált,munkavállalói képviseletet ellátó bányásztagok munkáját és egyetértettek az eddigitagok (Juhász Attila, dr. Puskás Sándor)újra jelölésével.Az elnökségi ülés befejező szakaszábanelőbb Juhász Attila foglalkozott az olyantémákkal, mint marketing, kommunikáció,tagszervezés (minden alapszervezetnél,munkahelyi csoportnál kiemelt feladat atagszervezés fokozása – állapította megaz elnökség, majd a MOL Bányász ellenőrzőbizottságába delegálták KovácsLászlót (hajdúszoboszlói alapszervezet).Zárásként főbb szervezetitennivalókról tárgyalt a testületBalogh AntalFotó: Szalai GézaKibővített aktíva értekezlet ZalaegerszegenAz MSZOSZ elnökeérdekvédőkkeltanácskozottAz MSZOSZ Zalamegyei Képviseletejanuár 11-én a megyeszékhelyennagy érdeklődésselkísért aktívaértekezletet tartott,amelyen SomogyiLászló képviseletvezetőmegnyitójátkövetően PatakyPéter, az MSZOSZ elnöke (képünkön)több mint két órán át olyan kiemelt témákkalfoglalkozott, mint aMunka törvénykönyve (előzmények,változatok, tiltakozások, részmegállapodás,hatások);bérek, keresetek alakulása (minimálbér,bérgarancia, kompenzáció, életminőség);szövetségi, szervezeti élet (kormányés a szakszervezetek konföderációk, társadalmihelyzet, ország helyzet).Az MSZOSZ elnöke megállapította,hogy a Munka törvénykönyvét a munkáltatóknakírták olyan politikai motivációval,hogy nem kell, nincs szükség a szakszervezetekre.– A hatalom képviseli a munkavállalókat,a választók nekünk adtak 2/3-dot, mi tudjuk, hogy mi kell a munkavállalóknak– utalt az MSZOSZ elnök a kormányfőkijelentésére.Nos, mi erre nem tartunk igényt, elutasítjuk,hiszen a munkavállalóknak, a bérbőlés fizetésből élőknek vannak érdekvédői ésMozaikokAktivitás----------------Az elnökségi ülés munkájában aMOL Bányász vezető tisztségviselői(Biri László, Juhász Attila, KalászSándor) mellett aktívan részt vettKomoróczyné Ladányi Judit, KatonaDezső, Vitéz Ferenc, Lakatos Péter,Szalai Géza, Ámon Attila, PolovicsJózsef, Milánkovich András elnökségitag, valamint dr. Takács Éva, RévészEdit.Felújítás----------------Megkezdődtek az előkészületek aTihanyi horgásztanya felújítási munkálatai,a korszerű férőhelyek kialakítása,a létesítmények újjávarázsolásaannak érdekében, hogy a horgásztársakkedvelt helyén megfelelő feltételekszolgálják a pihenést, kikapcsolódást.Kitüntetés--------------Az MSZOSZ vezetése (Elnökség,Szövetségi Tanács) továbbra is elismeria szakszervezeti munkában kitűnttisztségviselőket. Ez így lesz 2012-ben, de szakszervezetünk elnökségeúgy döntött, hogy az elmúlt évtizedestapasztalatok alapján nem él felterjesztésijavaslattal, mivel sorozatban elutasítottáka MOL bányászos előterjesztéseket.lesznek is, mert továbbra is élnek, működneka szakszervezetek – hangoztattaPataky Péter.A hazai és nemzetközi tiltakozások hatására,a szakszervezeti harc eredményekéntjavult a helyzet, hiszen az új Mt. az 1-es,benyújtott változatnál ugyan jobb, de amég hatályosnál rosszabb helyzetet teremtett– említette az MSZOSZ elnöke, majdbetekintést adott az egyes vitaszakaszokba,szólt a stratégiáról, a részmegállapodásról.- Volt felhatalmazásom a részmegállapodásaláírására. Nem voltam áruló, hanemmegmentettük a szakszervezeteket,hiszen ha nem írjuk alá a megállapodást,akkor marad az 1-es változat, ami azt jelentettevolna, hogy vége a munkavállalóijogokat képviselő, gyakorló szakszervezeteknek.A tét a további szakszervezeti működésvolt. Kompromisszumokkal sikerültBe a szakszervezetbe! A MOL Bányász Szakszervezetbe!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3elérni, hogy az új Mt-ben biztosítva vannaka szakszervezeti működés minimálisfeltételei. Abban meg joggal reménykedem,hogy a tagszervezetek a gazdaságitársaságoknál a munkabéke fenntartása érdekébenolyan helyi megállapodásokatkötnek, amellyel 2012. július 1-től, az újMt. hatályba lépésével adottak lesznek azérdekképviseleti tevékenység végzésénekfeltételei, ami közös feladat, közösfelelősség – magyarázta azMSZOSZ elnöke.Bérek, keresetekAz új gazdasági év, az új helyzet,a rosszabbodó körülményekmegint nem kedveznek a munkavállalóknagy többségének.Megszűnt az adójóváírás, a munkavállalóknak1 százalékkal nőttaz egészségügyi hozzájárulás (1%-os nettó veszteség), bizonytalana bérkompenzáció, a bérfejlesztés.Tény, hogy a munkáltatóknálemelkedik a bérköltség,de ez nem béremelés. A minimálbér jelentős,18 százalékos emelésével a munkavállalónaknem nő a nettó fizetése, ráadásul eztovábbi bérfeszültséget generál a társaságoknál,a gazdálkodó szervezeteknél. No,meg azzal is számolni kell, hogy januártóla munkáltatóknál az eddigi 20 % helyett 31%-os adó terheli a béren kívüli juttatásokat,vagyis nagy veszélyek leselkednek,igen nehéz esztendőre kell felkészülni –említette többek között Pataky Péter.Összefogás, felkészülésNő a társadalmi feszültség, nő a társadalmiolló. A gazdagok még gazdagabbak,a szegények még szegényebbek lesznek.Egy szűk réteget leszámítva nagy az elégedetlenség,ami egyre erősödik. Nehezebbaz élet. Nőtt az ÁFA (januártól 27 %, EUscsúcson vagyunk), történelmi csúcson azüzemanyagárak (várhatóan 1,2-1,3 %-kalnöveli az inflációt a 423-as benzin, 435 forintosgázolaj, de a jövedéki adót nemcsökkenti a kormány, holott ellenzékbenerőteljesen hangoztatta….)Összességében rossz irányban mennek adolgok, nehéz időszak következik, sok abizonytalanság. Egy biztos,össze kell kapaszkodni – hangoztattaaz MSZOSZ elnöke,aki a vitában reagált az érdeklődőkérdésekre, észrevételekre.Az érdekvédői tanácskozászáró szakaszában előbb ReményiZsuzsánna (Signal BiztosítóZrt.) a csoportos élet-, baleset-ésbetegbiztosításokról, aszakszervezeti tagoknak egyénilegköthető lehetőségekrőladott részletes tájékoztatást,majd Somogyi László aktuálisfeladatokra, szervezeti és szervezésitennivalókra hívta fel a figyelmet.Balogh AntalFotó: Szalai GézaAz MSZOSZ Elnökségének állásfoglalásaAbértárgyalások eddigi tapasztalataialapján egyértelművévált, hogy a Kormány és parlamentikétharmada elhibázott gazdaság- ésadópolitikája eredményeként mindenkorábbinál nehezebb helyzetben kellaz ágazati és vállalati tárgyalásokatfolytatni a szakszervezeteknek. Azadójóváírás megszüntetése és azegészségbiztosítási járulék 1 %-osemelése következtében nagymértékűnettó keresetcsökkenés következhetbe a munkavállalók jelentős részénél.HírcsokorAlapszervezetifelkészítőZalaegerszegenAz MSZOSZ Zala megyei Képviseleteszervezésében egész napos képzéskeretében ismerkedhettek a részt vevőalapszervezeti tisztségviselők a 2012.január 1-től hatályos új jogszabályokkaljanuár 26-án.Kovalszky Éva, a Kereskedelmi AlkalmazottakSzakszervezetének főkönyvelőjerészletes, konzultációvalegybekötött tájékoztatást adott (képünkön)a munkavállalókat és a szakszervezetekgazdálkodását érintő legfontosabbváltozásokról. Terítéken voltak aszemélyi jövedelemadózás, a járulékfizetésés egyéb jogszabályi előírásokbóladódó feladatok.Kép-szöveg: SzG.Az MSZOSZ Elnökségének határozott álláspontja,hogy a bajt annak kell orvosolnia,aki azt okozta. A kompenzációnak teljesnekkell lennie, ami azt jelenti, hogy egyetlenérintett munkavállaló nettó keresete semcsökkenhet. Ezért elvárjuk a Kormánytól,valamint a munkáltatóktól, hogy mindenesetben ahol erre szükség van, biztosítsák akellő forrásokat, a bruttó bérek elvárt emeléséhez.Elutasítunk minden olyan törekvést,amely létszámcsökkentéssel, külső munkaerőalkalmazásával, a fekete és szürke foglalkoztatáseszközeivel képzeli el a „problémakezelését”.Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!


4MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárA teljeskörűen végrehajtott kompenzációesetén is komoly gondot fog okozni a bérszerkezettorzulása.Az MSZOSZ elfogadhatatlannak tartja,hogy mentesüljön az a munkáltató a hátrányoskövetkezmények alól, amelyik csak amunkavállalók 2/3-ánál emeli meg az elvártmódon a bruttó béreket.Az MSZOSZ minden segítséget magad azágazati és munkahelyi bértárgyalásokhoz,amelyekhez a következő elvek figyelembevételétajánlja:Minden munkavállaló esetében meg kelltörténnie a kompenzációnak, mert senkinem járhat rosszabbul a változások következtében.A kompenzációt a bruttó alapbérek emelésévelkell elérni.A nettó érték megőrzése a béren kívülijuttatások körében is történjen meg.A béren kívüli juttatások növekményénekbevonására az elvárt béremelésbe csak kivételesenindokolt esetben kerüljön sor.A tárgyalásokon tartsák szem előtt, hogya valódi cél a keresetek reálértékének megőrzése.Az MSZOSZ Elnöksége kezdeményezi,hogy az ágazati párbeszéd bizottságokbanhaladéktalanul kezdődjenek tárgyalások akompenzáció és az elvárt béremelés végrehajtásáról.Budapest, 2012. január 16.KSZ és bértárgyalásHírlapi ésszakszervezetielismerésGratulálok a szerkesztőségneka 2012. januárban kiadottMOL Bányász Hírlap érdekképviseletilaphoz. Az utóbbiidőszak egyik legjobban szerkesztett,legtartalmasabb és legszínvonalasabbújságát olvastam.Büszke vagyok, hogy hosszú évtizedekóta tagja vagyok a MOL BányászSzakszervezetnek, örülök, hogy ehhez anagy családhoz tartozom. Büszke vagyoka bányász újságra, a színes szakszervezetikiadványra, amely informál,közvetít és egy olyan kapocs, amelyhezcsak gratulálni tudok.Elismerésem a szerkesztőségnek, valamennyiközreműködőnek és a kiadóMOL Bányász Szakszervezet vezetésének.Csak így tovább. Ugyanakkor felhívomszíves figyelmüket, hogy 2012jubileumi év, hiszen november végénünnepeljük a hazai iparszerű kőolaj-ésföldgáztermelés, az olajipari „bölcső”75. születésnapját. Ne feledkezzenekmeg a 75-ös karikáról, amely mindenszámban legyen constans. Lelkes és kritikusolvasójuk: Götz Tibor nyugdíjas,gyémántdiplomás bányamérnök.Köszönjük megtisztelő sorait. Mindenjavaslatra vevők vagyunk, amelyet márisbefogadtunk.- a szerkesztő -ÉrdekegyeztetésMegjegyzés1. Ez az üresen hagyott rovat a beszerkesztett „MOL Nyrt. belső közlemények” helye, de az időközben hozott MOL-os tiltórendelkezés alapján nem közölhető a munkáltatói ajánlat (tárgykör: kollektív szerződés, bér, 2012. február 2.).2. A témával összefüggő szerkesztőségi jegyzetünk a következő lapszámban olvasható.? ! ?Az érdekképviseleti szervek, köztük a MOL Bányász Szakszervezet vezetése lapzárta után tartott testületi ülésenalakította ki állásfoglalását a munkáltatói ajánlatról.(ba)Egység, szövetség, szolidaritás! Együtt erősebbek vagyunk!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5A MOL Nyrt. ÜT üléséről jelentjükEgyüttműködés -részvételi jogokIdei első ülését január 24-én Budapesten tartotta azÜzemi Tanács, melyen aTempo Egészségpénztár ésa Danubius Hotels Groupegyüttes ajánlatával, az újkishaszon gépjármű és személyautószerződéssel, aDS működésével és feladataival,az ÜT hatáskörébetartozó EÜT póttagok megválasztásávalés az ÜT alelnökénekmegválasztásávalfoglalkozott.Pintérné Zlota Anikó, az egészségpénztárigazgatója beszámolt a pénztárműködéséről és a törvényi szabályozásokváltozásaihoz igazított szolgáltatásokés VBK elemek igénybevételénekfeltételeiről. Az idei évre tervezett újakciókról és szűrővizsgálatokról tájékoztatott.Kőnig Erika, a szállodaláncstratégiai kapcsolatok igazgatója pedigolyan gyógykezeléssekkel kombináltrekreációs csomagot ajánlott a MOLosmunkavállalóknak a Danubius szállodáiban,amely jutányos áron, nagyobbrészben egészségpénztári megtakarításbólfedezhető.Ligeti Bernadett magyarországiszállítás vezető az új kishaszon gépjárműés személyautó szerződésben foglaltszolgáltatásokról tartott tájékoztatótés válaszolt az előre beküldött kérdésekre.A korábbi szolgáltatóval rossztapasztalatot szerzett munkatársakmegnyugtatására elmondta, hogy azMKB Eurolízing szolgáltató fogjaegész országos lefedettséggel ellátni afeladatokat és már elkezdődtek a gépkocsimegrendelések, folyamatban vana terepi gépkocsik extráinak felszereléseés folyamatosan cserélik a csereérettgépkocsikat. Meghibásodás vagy tervezettszerviz esetén pedig „hozom-viszem”szolgáltatással gondoskodik aflottakezelő partner. Az egy napnálhosszabb ideig történő szerviz eseténdíjmentesen biztosít csereautót. Az egynapos szerviz idejére is lehet csereautótkérni azokon a munkahelyeken,ahol rövid kiesés sem engedhető meg,azonban ez díjköteles és a szervezetiegység költséghelyére terhelendő. Azelvégzett szervizről mindenkor el lehetkérni a szervizlap másolatát. A szolgáltatóa gépkocsikat minden esetbenaz igénybevételnek megfelelő gumiabroncsokkalés tartozékokkal látja el, atelefon kihangosító természetesenalapfelszereltség.A magáncélú és szolgálati célú használatregisztrálására szolgáló GPS-ekettovábbra is a kézifék alatt fogják beszerelnia gépkocsikba és kérik a munkatársakat,hogy fokozottan ügyeljeneka téves átkapcsolások elkerülésére. Azérintettek körét a HR határozza meg ahavonta szolgálati célból megtett távolságok– 1000 és 2000 km között– alapján. A szállítás 300 GPS készüléketvásárolt az első igények kielégítésére,további készülékek beszerzéseszükség szerint meg fog történni.A csereautó tankolásának problémáiraLigeti Bernadett megoldásról számoltbe. A flottaautóval rendszámraszóló üzemanyag kártyát adnak ki ésezentúl egy nem rendszámra szóló garázskártyátis adnak hozzá nulla limittel.Erre a garázskártyára azonnal aktiválhatóegy keret adott rendszámra ésidőszakra. A rendszámos kártya nemél, amíg a garázskártya érvényes. Fontosdokumentálni az átadás-átvételeketaz esetleges sérülések és kártyás viszszaélésektisztázása érdekében.A Munka Törvénykönyv európaiüzemi tanácsokra vonatkozó rendelkezésénekeleget téve az Üzemi Tanácspóttagot választott Kudela Józsefnyugdíjba vonuló EÜT tag helyére lépőMolnár Péter póttag, és a MOL-tólaz ősszel megvált Tüske Árpád póttaghelyére. Az ÜT Papacsek Károlyt ésZilahy Zoltánt jelölte. A jelölteket atagok titkos szavazással egyhangúlagelfogadták.Katona Dezső ÜT alelnök nyugdíjbavonulás miatt az ÜT alelnököt választott.Kis Bálint, Molnár Péter, VágóÁrpád és Zilahy Zoltán személyére tettekjavaslatot.A jelöltek Vágó kivételével elfogadtáka jelölést. Az ÜT titkos többségiszavazattal Molnár Pétert választottameg az ÜT alelnökévé.A Downstream divízió működésérőlés feladatairól Horváth Ferenc ügyvezetőigazgató tartott prezentációt. A tájékoztatássorán a Downstream üzletágteljes értéklánca: a Termékelőállítás éskereskedelem, a Kiskereskedelem, illetvea Petrolkémia is általánosan bemutatásrakerült. Az üzletág jövedelmezőségébenaz aranykornak tekintett2007. év óta általános csökkenés tapasztalható.A legrosszabb év 2011.volt, ez döntően a külső környezet negatívhatásainak köszönhető. A megemelkedettkőolaj és energiaárak óriásitöbbletköltséget jelentenek az üzletágnak.Az öt finomítónk saját kőolajfelhasználásánakés a vásárolt energiáinakköltsége drasztikusan emelkedett,a termék marginok mind a kőolaj származékok,mind pedig a petrolkémiaitermékek esetében jelentősen romlottak.Európa jelentős finomítói többletkapacitásokkalrendelkeznek, eddigtöbb, mint 15 finomító bezárását jelentettékbe és még további finomítói kapacitáscsökkentésekvárhatóak.Mivel a külső környezet nem befolyásolható,ezért annak érdekében,hogy az iparági versenyből a MOL azelsők között kerüljön ki, a kedvezőtlenkülső feltételekhez igazodó működésistratégiát kell kialakítani. Ennek megfelelőena 2012-2014. közötti időszakrakitűzött működési hatékonyság ésjövedelmezőség javításán túl a 2020-igkitűzött Downstream stratégia a régiósvezető pozíció megerősítését célozzameg. A működési hatékonyság javításaés a maximális optimalizálási hatékonyságelérése a teljes Downstreamértéklánc mentén kulcsfontosságú, felkell tárni és ki kell használni az szervezetekközötti szinergiákat. Az üzletága kereskedelmi stratégia kereteinbelül a MOL regionális piaci részesedését20%-ról 24%-ra kívánja növelni.Az organikus növekedést szolgáló nagyobbtervek között szerepel az LD-4üzem létesítése Pozsonyban, a százhalombattaiHCK üzem építése, a rijekaikésleltetett kokszolói üzem beruházása,valamint egy butadién extrakciósüzem építése.Egyebekben az ÜT rendezvénytámogatásokróléssegélyekről döntött.Németh MargitÜzenet: A munkavállalói jogok védelme nem pártpolitika!


6MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárMit vár a 2012-es évtől, mire kell felkészülni?JövőképBakos Ernő, a MOL Nyrt. ÜzemiTanács és az Európai ÜT elnöke:Nagy változásokat hoz a munkavilágában az új Munka törvénykönyv,amely július 1-jével lép hatályba.Azt várom, hogy a KSZ tárgyalásokonsikerül megőrizni eddigi vívmányainkat.Ezen kívül számosolyan törvény és jogszabály is módosult,amely közvetlenül, vagyközvetve, de befolyásolja a mindennapiéletünket, munkakörülményeinket.Hogy csak néhányat említsekaz egyéb szabályozások közül: akorengedményes-korkedvezményesnyugdíjazás kérdése, a dohányzás,vagy az adózás.Azt várom a 2012-es évtől, hogy a szakszervezetek,az ÜzemiTanács (Európai ÜzemiTanács) összhangbanés egyetértésbentud dolgozni, és így eltudjuk érni mind amunkáltatóknál, minda törvényhozás szintjén,hogy javuljon a munkavállalók,a bérből és fizetésből élők helyzete.Ezeknek a céloknak az eléréséhezazt várom, hogy kitartó lobby munkávalvalamennyi parlamenti pártotmegkeresve, számunkra kedvezőenváltozzon a korai nyugdíjazáshelyzete, tekintettela speciális munkakörülményeinkre.Azt várom, hogymint eddig, a jóléti ésszociális keret lehetőségettud biztosítani mindenrászoruló kollégánktámogatására.Azt várom, hogy aszakszervezeteink tagsága, de elsősorbana vezetői felismerik az egyesülésszükségszerűségét, az egységesérdekképviselet előnyeit, szakmaiságánakbővítési lehetőségeit.Azt várom, hogy a 2012-es ÜTválasztáson a lebonyolítás zavartalanlesz és munkatársaink olyanképviselőket választanak ebbe atestületbe, akik szolgálatnak tekintiktisztségükből adódó faladataikatés odaadóan, fáradtságot nem kímélveigyekeznek a vezetés szintjénmegjeleníteni a munkatársakvéleményét és érdekeit.Azt várom, hogy a 2012-es év aMOL-csoport életében a sötétebbkilátások ellenére is sikeres év leszés ezáltal az itt dolgozó munkatársainknyugodt és stabil, kiszámíthatómunkahelyet tudhatnak magukénak.Kalász Sándor, a MOL BányászSzakszervezet alelnöke, aGES alapszervezet elnöke:Fokozódnak a feladatok, hatalmasaka kihívások, amelyek vonatkoznaka gazdaságra, a szakszervezetekreés munkavállalókra egyaránt,tehát egyszerre kell mindenszinten megfelelni a sajátos, új feladatoknak,de ehhez erőn felül kellteljesíteni.Az új Munka törvénykönyvegyökeresen átrendezi a munka világátjúlius 1-től, vagyis most a legfontosabbelső félévi feladat a részletes,mindenre kiterjedő felkészüléss ebben minden szereplőre nagyfeladatok várnak. Felismerés, felelősség,közös tenniakarás kell.Megítélésem szerint kompromiszszumokkalmegoldhatók, vagymérsékelhetők a vitás kérdések, aközös értékek alapján.Össze kell kapaszkodni, a szakszervezetierőforrásokat koncentrálnikell, vagyis elengedhetetlen azösszefogás. Lépni kell, mert az előttünkálló igen komoly feladatokatcsak közösen tudjuk megvalósítani,vagyis az adott szinteken – országos,ágazati, szövetségi – olyanalapvető változásokra van szükség,amelyeknek hatásai érződnek alapszervezetiszinten is.A mi szakszervezetünknél, ahozzánk tartozó alapszervezeteknéla 2012.es évben számos új kihívásrakell felkészülni. Remélem, hogya kollektív szerződések, a különbözőhelyi megállapodások alapot adnaka további normális működéshez,bár jól tudom, hogy igen komolynehézségekkel kell megbirkózni,a súlyos munkavállalói hátrányokatmérsékelnikell. Különösen nagygondban vannak az un.háttéripari gazdaságitársaságoknál foglalkoztatottak,ahol a dolgozók216 ezer forintbruttóbér alatt keresnek– s ez a többség –akiknél az adójóváíráskivezetése, az egyébadóváltozások hatásai óriási gondotjelentenek.Sajnos a mi házunk táján, a GESKft-nél kedvezőtlenek a piaci körülmények,évek óta a veszteségesműködés alapvető forrásai s ezekmost drasztikus változáshoz vezettek.A tulajdonos döntött az egycsoportosműködés mellett, amiszörnyű csapás a munkavállalókra,akik egyébként nagyszerűen felkészült,hosszú szolgálatimúlttal rendelkező, kiválószakemberek, aspeciális geofizikaimunka valódi specialistái,és most a vétlenmunkavállalók a vesztesek.Érthető a nagyelégedetlenség, hiszenaz emberi sorsokról, ajövőről, a családokrólvan szó. A tervezett létszámleépítésa gazdasági társaságoknál mintegy50 százalékos (!). A napokban kezdődtekel a konzultációk a gazdaságivezetéssel s ebben mind az üzemitanács, mind a szakszervezetolyan humánpolitikai koncepció kidolgozásárakészül, ami mérsékli ahallatlanul nehéz helyzetbe kerültmunkavállalók kilátástalanságát.Szalai Géza, a MOL Bányásznagykanizsai területi alapszervezetügyvezető elnöke, a ROTARYalapszervezet elnöke:Sajnálattal állapítom meg, hogykemény időszakra, nehéz évre kellszámítani 2012-ben. Nem kedvezneka társadalmi, gazdasági, társadalompolitikai,életminőségi viszonyok.Nagy a szakadék s egyremélyül. Drágul az élet, nő az elégedetlenség.Felsőbb szinten nincspárbeszéd, hiányzik az érdekegyeztetés.Feszült a helyzet. A nagy veszteseka munkavállalók, bérből-fizetésbőlélők, no és a nyugdíjasok,akik a pénzükért egyre kevesebbterméket, alapvető élelmiszerekettudnak vásárolni.Az új Munka törvénykönyvejúlius 1-tőllesz hatályos, de én bízokabban, hogy addiga törvényben meghatározott,a nagy többségrekedvezőtlen szabályozásokmegváltoznakmind a munkavállalók, mind agazdasági társaságok tekintetében.Rendkívül fontosnak tartom a helyimegállapodások (ksz, bér, foglalkoztatás,kollektív jogok) előkészítésétés megkötését a helyi gazdaságivezetéssel s ebben is szorosegyüttműködésre készülünk azüzemi tanácsokkal.A MOL Nyrt-néladottak a lehetőségekarra, hogy optimistáklegyünk. Ugyanakkora szerveződési területünköntevékenykedőegyes kisebb gazdaságitársaságoknál nemrózsás a helyzet, nagyoka kihívások, bizonytalana jövőképük a munkavállalóknak.Itt igen nagy feladatainklesznek. Kis eredményekért issokat kell tenni.Ami a gazdasági körülményeketilleti, e tekintetben kedvezőek a kilátások2012-ben. A MOL Nyrt.nyugat-magyarországi termelési területénjelentős beruházásokra kerülsor. A fúrási cégnél ebben azévben végre olyan üzleti terv kerülelfogadásra, amelyben a folyamatostevékenységet a megrendelésekalapozzák meg egyrészt a külföldi,kurdisztáni térségben, valamintAlbániában, másrészt a hazai kutatási-feltárásimunkákban.Az együttműködés, a partnerséga területen eddig is biztosított volt.Bízok a folytatásban és abban,hogy a közös érdek, közös felelősségtovábbra is meghatározó lesz,amelyből mindenki profitálhat, miközbenreménykedem, hogy kedvezőenváltoznak a tőlünk függetlentársadalompolitikai viszonyok.Szörnyűség! 50 %-os létszámleépítés a GES-nél!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7Mi mennyi 2012-ben?KivonatVárja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!


8MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárSzakszervezetünk honlapja: www.molbanyasz.hu


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 9Szakszervezet nélkül nincs összefogás!


10MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárLétminimumértékek 2006-2010ÉletminőségHáztartástípusok 2006 2007 2008 2009 2010Forrás: KSH 2010.Hallotta?Az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága január 27-ei ülésén Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterkijelentette: havi 47 ezer forintból meg lehet élni.No comment!MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11Mérlegen a szakszervezeti munkaMOL Bányász KVV Zrt.alapszervezetMár januárban látszott, hogy gazdaságiévünk előre láthatólag nem adbiztosítékot arra, hogy eredményeink javuljanak,ezáltal a jövedelmi viszonyainkjavulásában sem tudtunk megfelelőképpenbízni. Sajnos a kormány által hozott jogszabályidöntések munkatársaink nagytöbbségének életében újabb hátrányoshelyzetet hoztak létre. Az adótörvényekmódosításával, az egykulcsos adó bevezetéséveljövedelem csökkenést idéztek elő,ennél fogva még nehezebb helyzetbe kerültünka 2011-évi bértárgyalások során, ezkiemelten a 300.000 Ft alatti jövedelemmelrendelkezőket érintette.Január hónapban megkezdtük a tárgyalásokata KSZ módosításra és a bértárgyalásvonatkozásában is a munkáltatóval. Többfordulós egyeztetés és tárgyalás után jutottel szakszervezetünk a 2011. február 18-aimegállapodás megkötéséhez. A megállapodásalapján az alapbérfejlesztés társaságiszinten 3,5% az érintett körnek átlagosan5,4% alapbéremelést jelent. A vezetéképítésena fizikai dolgozóink részére ösztönzőprémium került kitűzésre. Az egyébmunkaterületeinken dolgozó fizikai állományrészére 7%-os felhasználható összegettűztek ki, amely a teljesítmény adatokalapján negyedévenként került kifizetésre.A kafetéria 18.000 Ft/fő/hó összegbenlett meghatározva 2011. január 1-től. Azalapbérfejlesztés és a többi ösztönző 2011.február 1-től visszamenőlegesen kerültekvégrehajtásra.Szakszervezetünk megállapodott a munkáltatóvala 2011. évi jóléti és szociális juttatásokravonatkozóan is, az üzemi tanácsés a munkáltató közösen döntött a felhasználásáról.Az év során fontos rendezvényeken vettünkrészt, ma már hagyományosnakmondható Somogy megyei Ipari Kamaraáltal megrendezésre kerülő juniálisonFonyódligeten, amelyek különböző versenyre(sport, horgászverseny, főzőversenyen,ügyességi rendezvény) benevezve jóeredményeket értek el munkatársaink. Arésztvevő családos együttlét növelte a kollektívaösszefogását és még erősebbé tetteaz egymás iránti szolidaritást, az egymásértvaló kiállást és ezt nagyon jó volt látni.Részt vettünk a MOL Bányász Szakszervezetáltal megrendezett horgászversenyen.Sajnos ez év során elmaradt a lövészverseny,amelyet sajnálattal vett tudomásula tagságunk azon része, akik rendszeresenszerepeltek ezen a rendezvényen.Munkatársaink véleménye, hogy ezeket arendezvényeket továbbra is meg kellenetartani, és ha lehetne még tovább bővíteni,a tagságunk széleskörű összefogásával erősíteniegymás megismerését és még erősebbétenni az összefogást és a szolidaritást.Véleményünk szerint ezek az összejövetelekés rendezvények a még nem szakszervezetitag kollégáinkat is ösztönöznékarra, hogy belépjenek közénk és erősítsékszervezetünket. Sajnos elmondható, hogyegyre nehezebb a tagtoborzás és ezért nagyonfontos, hogy minden apró lehetőségetmegragadjunk a tagépítő szervező munkához.Ez év során is megemlékeztünk a kisgyermekescsaládokról, mikulás csomagotadtunk minden kisgyermeknek, ezzel is jeleztük,hogy egy nagycsaládhoz tartozunka szakszervezeten belül.Szakszervezeti Bizottságunk a jövő főfeladatának határozta meg, hogy továbbitagtoborzással növeljük tagságunk létszámát,ami sajnos elég nehézkes a jelenlegikülső és belső körülmények figyelembevételemellett, továbbá a nagy távolságok ésa területi szétszórtságok is befolyásolják.Ennek ellenére alapszervezetünk szervezettségénekfokozása állandó feladat kell,hogy legyen. El kell érnünk, hogy a kollégáinkmegértsék csakis összefogással, egymásiránti szolidaritással tudunk csak eredményeketelérni minden területen a munkavégzésünksorán. Ezért nagyon fontosfeladat, hogy tudjunk szóba állni egymássalés tudjunk együtt gondolkodni.Hagyományaink megőrzése érdekébenez év során is megtartottuk cégünk megalakulásánakszületésnapját, megemlékeztünktörzsgárda tagjainkról, többen kitüntetésbenrészesültek, valamint a 2010. évbenbevezetésre került „Minőségi Díj”,amit megelégedéssel fogadtak kollégáink.Ez is megerősítette azt a tényt, hogyszükség van az ilyen találkozókra és eztmondhatjuk egy csapatépítési programnakis, így van lehetőség arra, hogy fehér asztalmellett is tudjanak egymással beszélgetnikötetlenül kollégáink, vezetők és beosztottakegyaránt, így jobban meg tudjákismerni egymást, ezzel erősödni tud cégünkegysége, és ezzel együtt szakszervezetünkis.Szakszervezeti bizottságunk rendszeresenülésezett, többségében az üzemi tanáccsalközösen tartott együttes ülések keretében.Az szb végleges döntést hozott a 2011.november 24-ei ülésén, és csatlakozott teljesjogú tagként a MOL Bányász Szakszervezethez,melynek keretében megállapodásszületett az alapszervezet tulajdonát képezőIgali üdülő ingatlannal kapcsolatban is.Sajnos ez év során is több szakszervezetitagunk szorult segítségre, segítettünk aszociálisan nehéz helyzetbe került munkatársainknak.Szociális és temetésisegélyt adtunk, ezzel segítvehelyzetük javítását.Polovics Józsefalapszervezeti elnökAlapszervezetekéletébőlMOL Bányász GeoinformKft. alapszervezetAközel 200 fős gazdasági társaságnálmárcius elején 5 %-os személyialapbérfejlesztésben állapodtunk meg. Aválasztható béren kívüli juttatás 560 eFt-raemelkedett, amit nagy sikernek tartunk. Avasárnapi pótlék 1200 Ft lett, amelybenazok részesülnek, akik munkarendjük szerintvasárnap is dolgoznak. Aláírásra kerülta teljesítményalapú bérelem felhasználásárólkészült Megállapodás is. A 14. havi jutalomtémájában folyamatban vannak azegyeztetések, bizakodóak vagyunk. Alapszervezetünknélnagy gondot fordítottunk aszervezeti életre, de még nagy feladatainkvannak a tagtoborzásban, még több munkavállalótkell felsorakoztatni a szervezetmellé, mert fokozni kell a szervezettséget.Korrekt a kapcsolat a gazdasági vezetéssel,nagyszerű az együttműködés az üzemi tanáccsal,számos rendezvényt közös szervezésbenbonyolítunk le. A közel 50 fősnyugdíjas alapszervezet iránt megnőtt azérdeklődés. Jelen ismereteink szerint a2012-es gazdasági évre kedvező a társaságiüzleti terv alakulása. Optimisták vagyunk.Rövidesen kezdődnek a bértárgyalások. Fokozzuka tagépítést és várjuk, hogy az újMunka Törvénykönyve elfogadása utánolyan megállapodást sikerüljön kötni a társaságivezetéssel, amely szolgáljaa munkavállalói és közösségijogok érvényesülését.Vitéz Ferencalapszervezeti elnökMegbízhatóság+szakértelem=MOL Bányász Szakszervezet!i


12MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárMOL Bányász DKG Zrt.alapszervezetSzakszervezetünk a 2011-es évbenegyik fontos feladatának tekintette,hogy megkössük a kollektív szerződést amunkáltatóval. A tárgyalásokat már 2010.augusztusában megkezdtük. A munkavállalókatfolyamatosan tájékoztattuk, 2011.áprilisában munkavállalói gyűlést tartottunk.A tárgyalásokon sok segítséget nyújtottBiri László a MOL BSZ elnöke. Amunkavállalóknak azt kellett eldönteniük,hogy az Mt-től pozitívan eltérő elemekarányban állnak e a vállalat által kért pontokkal.Természetesen erős vitát generált atéma, legnagyobb vitát a 6 hónapos munkaidőkeret bevezetése okozta, amitsemmiképen nem akartak elfogadni a munkavállalók.Kevésnek tartották az ennek fejébenfelajánlott elemeket.Sajnos a hosszas tárgyalási folyamat végeaz lett, hogy a munkavállalók véleményétfigyelembe véve nem kötöttük meg aKSZ-t.2012-ben célunk, hogy megállapodjunka munkáltatóval és legyen a DKG-EASTZrt-nek Kollektív Szerződése.A 2011-es év elején megkezdődtek abéremelési tárgyalások is.A DKG-ban 2011. január elsejétől 4,5%-os alapbérfejlesztés valósult meg.Megjegyzés!A béremelés sávosan történt. Bruttó 300eFt. alatt keresőknél 4-8% emelés történt.A béren kívüli juttatások összege 2011-ben havi nettó 20 eFt. A béremelés soránszóbeli ígéretet kaptunk, ha a vállalat eredményesévet zár, akkor a karácsonyi 3 hétjutalom is ki lesz fizetve.A DKG 2011-es évben 12 milliárdosáruértékesítés mellett 1,2 milliárdos nyereségettűzött ki célul. A célok elérése, főlegaz új típusú PHGT/K tolózár rendelésekmellett reálisnak tűnt. Sajnos a két adatbólcsak az áruértékesítés valósult meg, a nyereségioldal nem teljesült.Nyereséggel zártuk az évet, de nem atervezettel.Az év végéhez közeledve a munkáltatóközölte, hogy mivel a tervezett nyereségnem realizálódott, az év végi 3 hét jutalomcsak részlegesen lesz kifizetve, és nemmindenki kaphat belőle. Nagy felháborodástkeltett a munkavállalók körében ez adöntés. Úgy gondoltuk, hogy a munkavállalókfelháborodását a tulajdonosok felé isközvetítenünk kell és felkértük Biri Lászlóelnök urat, hogy ebben legyen a segítségünkre.Többszöri tárgyalási forduló után –amiben köszönjük a támogató segítségetJuhász Attila alelnök úrnak is – arra amegállapodásra jutottunk, hogy a munkáltatókifizet minden munkavállalónak 2 hétév végi jutalmat. Az elért eredmény számszakilagkevésnek tűnhet, de azt hozzá kelltenni, hogy nagy csatákat kellett megvívnunk,hogy ez az eredmény is biztosítottlegyen. Ez az 2 hét kifizetés kiharcolása aMOL Bányász Szakszervezetnek köszönhető.Még egyszer köszönöm Biri Lászlóelnök úrnak és Juhász Attila alelnök úrnaka közreműködését.Év közben több rendezvény megszervezésébenélen jártunk. A tavalyi év sikereireépítve idén májusban is megrendeztük aDKG-s teke bajnokságot. Idén is rekordnevezési létszám jött össze. Október elejénegy régi hagyományt próbáltunk feleleveníteni,megrendeztük a GDFSZ szakszervezettela DKG-s lövészversenyt. A versenynem titkolt célja a lövészsport népszerűsítéseill. az utánpótlás keresése volt.További rendezvényeink voltak még:- ismét köszöntöttük hölgy tagjainkat aNőnap alkalmából,- mint minden évben, idén is részt vettünka MOL-os horgászversenyen,- decemberben tagjaink gyermekeinekMikulás csomagot osztottunk szét,- idén is sok tagunk eljutottegy-egy színházi előadásra.Ámon Attilaalapszervezeti elnökTörténeti anyagként említjük meg, hogy a MOL Bányász Kiskunhalas, Szeged, Orosháza, Hajdúszoboszló és Budapestalapszervezet 2011. évi munkájáról és a 2012. évi tennivalókról azért nem olvashatnak, mert az alapszervezeti elnökökkétszeri (!) megkeresés ellenére sem küldtek híradást!(a szerk.)Évfordulós történések75 évvel ezelőttnevezetesen 1937. február 9-én a Zalamegyei – akkor Lis -pe szent a dor jánhoztartozó – Budafapusztán,a B-1. sz.fúrás (R-2-es fúróberendezés,fúrás kezdete1936. július 13.,kútmélység 1764méter) produktívnakbizonyult.A fúrólyuk lefúrásátugyan néhány üzemzavar (megszorulás,fúrócsőtörés) zavarta, a kút nem volttökéletesen kivizsgálható és kiképezhető,de kevés olaj és víz jelenlétében már annyiszéhidrogéngázt eredményezett (1200 mfölötti szakaszból), amely biztosította a továbbifúrások, így a B-2. sz. fúrás fűtőgázzalvaló ellátását.Így ez a dátum (1937. február 9.) a dunántúliföldgáztermelés első napja.70 évvel ezelőttmár volt olajos-gondoskodás, megalakulta MAORT Elismert Nyugdíjpénztára4 (!) millió pengős vagyonnal.40 évvel ezelőtt-a BDSZ OKGT Trösztbizottság dunántúlioktatási bizottság koordinálásával zajlószakszervezeti tömegpolitikai oktatásban5250 fő vett részt (DKG, DKFÜ,DKFV, SZTV, KVÉV, OGIL, Kögáz).Visszapillantó-tartotta alakuló közgyűlését a SzolnokiOlajbányász Horgász Egyesület. AzNKFV és az NKFÜ sporthorgászai korábankülönböző városi egyesületekben tevékenykedtek,akik most egy önálló, önkiállítóegyesület létrehozását határozták el.Cél, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,a dolgozók kulturált, hasznos pihenésének,a szabadidő ésszerű kihasználásánakelősegítése, biztosítása.-Urbán Ferenc vezetésével megalakulta BDSZ OKGT Trösztbizottság sportbizottsága,melynek tagjai: Balogh Antal(DKFÜ), Baranyai István (Kögáz), LaposTamás (KVÉV Siófok), Kővári László(NKFV), Kovács József (NKFÜ), Szili Pál(SZTV Répcelak), Takács Valér (DKGNagykanizsa).Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 1335 évvel ezelőttSzolnokon tartották meg a BDSZ OKGTTrösztbizottsághoz tartozó vállalatok szocialistabrigádvezetőinek tanácskozását,amelyen megjelent Lájer László, a BDSZtitkára, dr. Bán Ákos vezérigazgató, PálfiIstván TB titkár, Rumpf Pál, az alföldiolajipari pártbizottság titkára.A közel 25 ezer dolgozót képviselő küldöttekelőzetesen megkapták az OKGT ésa TB együttes beszámolóját, amelyhez dr.Bán Ákos és Pálfi István tett szóbeli kiegészítést.Hozzászólók: Domonkos Béla(Hajdúszoboszló), Sebesi László (DKFV)Csizmadia Gábor (DKG), Rumpf Pál,Horváth Imréné (GKV), Csontos Szabolcs(NKFÜ), dr. Vándorfy Róbert (NKFÜigazgató), dr. Bérczi István (OGIL), BöjtiIstván (Kögáz), Jankovics György (Olajterv),Ruzicska György (OKGT), LájerLászló, Fülöp Ernő (SZTV Répcelak),Kulak Ernő, Endrődi László.A tanácskozás befejezéseként 19 küldöttetválasztottak a BDSZ országos brigádvezetőitanácskozásra.Forrás: Alföldi Olajbányász30 évvel ezelőtt-az egykori nagykanizsai Erkel FerencOlajipari Ház (ma a HIT Gyülekezet tulajdona)adott otthont Erdős László, BálitsKálmán és Hosszú József gyűjteményesfestmény kiállításának.A megnyitón (balról-jobbra): CzifraSándor, Fehér Imre, dr. Losonczi Miklósirodalomtörténész, Erdős László, HosszúJózsef, Bálits Kálmán.-a Kőolajkutató Vállalat külföldi bérmunkatevékenysége a korábbi iraki, görögországimunkákhoz képest franciamegrendeléssel bővült. A párizsi medencébena DHR-200 típusú fúróberendezéstermálvíz kutak lemélyítését végzi.Az Evryben sikeresen befejezett fúrásután Fontenableau-ba költözötta berendezés, ahol a franciafél igényeinek megfelelőenszámos műszaki különlegességgellett kialakítva a KV fúróberendezése.10 évvel ezelőtt-2002. február 15-én Siófokon,a Hotel Aranyhíd (voltOKGT üdülő) adott otthont a MOL BányászSzakszervezet küldöttértekezletének,amelyen a küldöttek (84 szavazati jogú)Kudela Józsefet elnöknek,Kolompár Károlyt és Lukácsi Istvánt alelnöknekválasztották.-hunyt el Schalkhammer Antal(†56), a Bányász Szakszervezet legendáselnöke, a hazai és nemzetköziszakszervezeti mozgalom kiemelkedőszemélyisége, országgyűlésiképviselő ésKóczi József (†57), az egykoriBDSZ OKGT Trösztbizottság,majd a Bányász Szakszervezet titkára.Emlékezzünk!5 évvel ezelőttKemencén tartotta első együttes ülését aMOL Bányász és a MOL Vegyész SzakszervezetElnöksége (képünkön), amelyen a korábbanelhatározott szakszervezeti fúzióról tárgyaltaka vezető tisztségviselők (munkabizottságothoztak létre, ütemtervet fogadtak el,meghatározták a feladatokat).Megjegyzés:Akkor még volt közös akarat a bányász-vegyészegyesülésre!Összeállította: Balogh AntalÜlésezett a szervezetpolitikai bizottságAz MSZOSZ SzervezetpolitikaiBizottságát 2012. január 19-re hívta össze HernádvölgyiAndrea, a bizottság vezetője. Abizottság ülésének napirendjénszerepelt:Ajánlás kidolgozása a tagszervezetekszervezet-átalakítási koncepciójához.Hernádvölgyi Andrea szóbeli kiegészítésttett az ülés előtt közreadott, az apparátusáltal felvázolt elképzelésről, ütemtervről.Andrea hangsúlyozottan szólt arról,hogy mind ez idáig csak beszéltünk, beszélgettünkaz összerendeződés szükségességéről,de valójában nem történt semmi.Az MSZOSZ szeretne dinamizálni az öszszerendeződésfolyamatát, egyfajta „jószolgálati”missziót vállal fel. Ma azMSZOSZ-nek 35 tagszervezete van, a fele1000 fő alatti. A szakszervezeteket ért törvénymódosítások,a működési nehézségeinkmind az irányba hatnak, hogy erőforrásainkatmég hatékonyabban, még gazdaságosabbanhasználjuk fel, ha nem akarunk avagyon felélés útjára lépni. A szervezeti ésműködési szabályzat már évek óta lehetőségetad a részszövetségek megalakítására,az abból szervesen tovább fejlődő egyszakszervezeti modell – pld. Ipari-EnergiaipariSzakszervezet – létrehozására,több-kevesebb sikerrel dolgoztak is ezen atagszervezetek, de valódi áttörést nem sikerültelérni.A bizottsági tagok részérőlelhangzott, hogy:túl gyors ütemet diktál a tervezet;egy szakszervezet képét vetíti előre, eznem járható út;összerendeződés igen, sebessége a tagszervezetektőlfügg;be kell mutatni a végleges előterjesztésbena külföldi példákat;világos üzenet arra nézve, hogy mitveszthetnek, mit nyerhetnek a tagszervezetek;buktatók, veszélyforrások felmérése;erőforrások számbavétele, összesítésestb.Az elhangzott javaslatok alapján összeállítotttervezet ismételten a bizottság elékerül, ezt egészítik ki a tagszervezeti vezetőinelhangzottak, majd január 27-én 9.00-kor ismételt bizottsági ülésen kerül véglegesítésrea Szövetségi Tanács elé kerülőanyag.(kalász)Egységet! Lépj be a MOL Bányász Szakszervezetbe!


14MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárTéltábornok támadásaTéli életképekOlajos helytállásFebruár elejétől extrém időjárás, extrém körülményekokoznak országszerte komolymegpróbáltatásokat. A mínusz 10-20 fokos hideg,a nagy havazás, a kemény idő, az erősszél, a hófúvások különösen azon szakmacsoportokdolgozóinál okoz hallatlanul nagy kihívást,akik a szabadban, terepi viszonyok közöttvégzik speciális feladataikat, áldozatos ésfáradhatatlan munkájukat, kitéve a természeterői ellen folytatott küzdelemnek.1987.Fotó: SzalaiSokan vannak az olaj- és gáziparban, akiknekebben a kegyetlen időjárásban, az ítéletidőbenkell helytállni, mert a szakma ezt követeimeg. Különösen nehéz helyzetben vannaka folyamatos-folytonos munkarendbendolgozók, az alaptevékenységet végzők, a dekádosmunkatársak, mindazok, akiknek munkájaösszefügg a szabadtéri munkavégzéssel,az időjárás okozta szélsőséges körülményekkel,azok leküzdésével. Végzik a munkájukat,mert az érintett olajosok elkötelezettek, küzdőképesek,nem siránkoznak és nem hátrálnakmeg, hanem keményen dolgoznak.Tisztelet és elismerés mindazoknak, akik arendkívüli körülmények közepette is helytállnaka különböző terepi munkahelyeken, viszszaverika „téltábornok” támadásait, ugyanúgy,mint az elődök, akiknek képviselőivel ezelőtt25 évvel készített helyszíni riportot régiújtudósítónk, Ferincz János.(a szerkesztő)Fotó: SzalaiFerincz János képriportjaFotó: KatonaHelytállásból jelesre vizsgáztak a terepen dolgozó, küzdőképes olajosok!


2012. február MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15Információk innen-onnanÉvzáró rendezvény a Zalai FinomítóbanJanuár közepén, az Üzemi Tanács támogatásával két alkalomra osztva tartottakévzáró rendezvényt a zalaiak, hogy a teljes műszakos állomány részt vehessenrajta. Mindkét rendezvényre ellátogatott Bakos Ernő, az Üzemi Tanácselnöke. A vezetés ismertette a finomító éves eredményét és az idei terveket. AzÜT elnöke tájékoztatott a KSZ tárgyalásokkal és a VBK-val kapcsolatos fejleményekről,a Munka törvénykönyv változásairól. Beszélt a segélyezés helyzetérőlés az ősszel esedékes üzemi tanács választásokról is. Beszámolt továbbáazokról a megbeszélésekről és tárgyalásokról, melyeket a Nemzetgazdasági Minisztériumilletékes államtitkárával és helyettes államtitkárával folytatott a mártavaly benyújtott törvénymódosító javaslatok ügyében. Bakos Ernő a magyarországiüzemi tanácsok és a szakszervezetek által is támogatott javaslatot nyújtottbe a minisztériumba a korai nyugdíjazásra vonatkozóan, legutóbb pedig adohányzóhelyekkel kapcsolatos törvénymódosításra tett kezdeményezést.(tudósítónktól)HírcsatornaMegyék azMSZOSZ Infó-banAz MSZOSZ Infó szerkesztő-bizottsága (főszerkesztőMeskó László) kezdeményezésérejanuártól új rovattal gazdagodik a havonta megjelenőMSZOSZ-lap, amelyben bemutatkoznakaz MSZOSZ megyei képviseletei.Az Olvasók elsőként a zalai szakszervezetiélet és munka tapasztalatairól, az érdekképviseletiés érdekvédelmi munkáról kapnak bepillantást,köztük olvashatnak arról az interjúról, amelyetSzalai Géza, a MOL Bányász Szakszervezetnagykanizsai alapszervezet ügyvezető elnöke,a Rotary alapszervezet elnöke adott a főszerkesztőnek./balogh/Munkarend módosításA MOL Bányász Hírlap 136. számában adtunk híradást a 2012. évi munkarendekről,amelyet ezúttal azzal módosítunk, hogy április 21-én lesz munkanapa május 5-e helyett (a pihenőnap április 30.)DemonstrációMárcius 10. (szombat): Budapest, Kossuth tér,15 óra. "Együtt az új Köztársaságért".Demonstráció a szociális és szabadságjogokért.Szervező: Magyar Szolidaritás Mozgalom.Sportelőzetes, 2012.A MOL Bányász Szakszervezet ésa MOL Nyrt. Üzemi Tanács közösrendezésében ebben az évben két jelentőssportos, szabadidős eseményrekerül sor.Bázakerettyén----------------a 2 pályás tekecsarnokban április27-én, 28-án és 29-én bonyolítják le ahagyományos kupa-és emlékversenyt,a 47. Olajos Teke Kupa és a6. Lukvár Ferenc emlékversenyküzdelmeit (100 dobásos egyéni éscsapatverseny).Nagykanizsán-----------------az ideális feltételeket biztosító Csónakázó-tónáljúnius 9-10.-én rendezikmeg a 38. MOL Horgász Kupanemzetközi egyéni-és csapatversenyt,a hagyományos horgász öttusát./ba/NaptárMárcius 8: Nemzetközi NőnapMárcius 15: Nemzeti ünnep (1860 óta)A magyar sajtó napja (1990 óta ünnepeljük)Március 18: Sándor napjaMárcius 19: József napjaMárcius 25: A nyári időszámítás kezdete(elsőként 1916-ban vezették be Amerikában,energiatakarékosság miatt).Április 8-9: Húsvét75 éves a magyarországi ipari méretű szénhidrogén termelés HagyományápolásAz évforduló alkalmábóljanuár 27-én találkozótszervezettSzankon az OrszágosMagyar Bányászati ésKohászati EgyesületKőolaj-, Földgáz- ésVízbányászati Szakosztálya.Az események a szanki gázüzemelőtt kezdődtek, aholbronz dombormű került az OlajipariEmlékkőre, Pataki Bélaszobrászművész alkotása. FalkMiklós megnyitója után avatóbeszédet Holoda Attila, a MOLNyrt. Eurázsiai Kutatás-termelésigazgatója mondott, a műalkotástKósa István református lelkészáldotta meg. Az ünnepség aKéptárban folytatódott, ahol id.Ősz Árpád a Kőolaj és a földgázbélyegeken című kiállítását nyitottameg Falk Miklós. A nap aművelődési házban ebéddel ésaz olajbányász múltat felidézőbeszélgetéssel zárult.Forrás: www.szankinfo.hu,Csertő IstvánTisztelet az elődöknek!


16MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP2012. februárNagysikerű könyvbemutató NagykanizsánA Magyar Olajipari Múzeum, azOMBKE KFVSZ Dunántúli HelyiSzervezete és a Kanizsai OlajosSzeniorok Hagyományőrző Köreszervezésében nagy sikerű könyvbemutatórakerült sor január 20-ánNagykanizsán, a MOL Nyrt. irodaházánakalagsori tárgyalójában.születésnapja alkalmából, akinek ebből azalkalomból ajándékkal kedveskedtek.A vendégeket köszöntötte HolodaAttila, az Eurázsiai Kutatás - Termelésigazgatója, aki Szilas professzor úr munkásságátméltatva elárulta, hogy a jelenlévőérdeklődők nagy száma láttán most sajnáljacsak igazán, hogy élőben nem találkozhatotta nagy tanítómesterrel, aki mégDr. Dank Viktora tőle megszokott,pontos tartalmi elemeketsem nélkülöző,sziporkázó stílusbanmutatta be akönyvet. Mindeztúgy sikerült megoldania,hogy a jelenlévőkközben megismerhettékSzilasprofesszor úr teljes életútját, az olajipar ésaz egyetemek (Sopron, Miskolc) életének,történetének egy-egy fontos szeletét, sközben „el-elsült” az egész előadást fűszerezőegy-egy „danki” poén is. Méltatta aszerző nagy kutatói és írói munkáját,amelynek köszönhetően kiadásra kerülhetettez a szép könyv.A szerző, dr.Laklia Tibor beszámolta könyv elkészítésénekkörülményeiről,nehézségeiről.Buzdítottaa jelenlévőket ajegyzetek írására, atanulásra, amelybena fő példaképSzilas professzorúr volt, akivel több évtizeden keresztülegyütt dolgozhatott az olajiparban, majdaz egyetemen, s ez a tény sokat segített azéletrajz megformálásában.A hatalmas érdeklődés nem volt véletlen,hiszen az ehhez szükséges tényezőkegyütt jelen voltak. A találkozónak egyfajtaünnepi hangulata volt, minthaminden jelenlévő arra készült volna,hogy találkozhasson Szilas A. Pál professzorúrral, az olajos tudományoknagy tanító mesterével.A dr. LakliaTibor által jegyzett,HÉT RÖ-VID ÉVTIZEDdr. Szilas A. Pálélete és munkásságacímű könyvetbemutató előadókennek érdekébenmindentelkövettek.Udvardi Géza olajmérnök, a KanizsaiOlajos Szeniorok vezetője köszöntötte amegjelenteket, az előadókat, a professzorúr jelenlévő családtagjait, s az ünnepi hangotmegütve külön köszöntötte a legidősebbjelenlévő olajost, Jesch Aladárt 90.most is ennyi embert ide vonzott. Elmondtatöbbek között, hogy az általa írt szakmaitankönyvvel először a moszkvai GubkinEgyetemen találkozott orosz nyelven,amely kötelező olvasmány volt mindenkiszámára. Majd átadta a szót az általa használtszóhasználattal „az olajipar legnagyobbverbális mesélőjének” dr. DankViktornak, a MOIM Alapítvány kuratóriumelnökének a könyv részletesebb bemutatásacéljából.Tóth János, a MOIM igazgatója elismerésselszólt dr. Laklia Tibor munkájáról,s a könyvről. A rendezvény végén többenhozzászóltak, A professzor úr jelenlévőlányai, Katalin és Erzsébet meghatottanköszönték meg a szervezőknek arendezvényt és a könyv írójának, az édesapjuknakfantasztikus emléket állító könyvet.Érdekes színfoltként a professzor úrunokája mesélt az általa megélt nagypapávaltöltött időkről.A jelenlévőket távozás előtt az a szerencseérte, hogy hozzájuthattak a könyv egyegy,a szerző által dedikált példányához.A könyvet egyébként meg lehet vásárolnia Múzeumban, minden olvasónknakjó szívvel ajánlom!Szalai GézaFotó: Farkas László ésSzalai GézaLapzárta: március 9.MOL BÁ NYÁSZHÍR LAPA MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lap jaMeg je le nik ha von ta.Fe le lõs ki adó:Biri LászlóSzer kesz ti a MOL Bá nyász Szer kesz tõ Bi zott sá ga: Ba logh An tal (fõszerkesztõ),Telefon: (06 20) 912-5611; (06 20) 562-4851; (93) 313-199Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) 411-0247;Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi RudolfSzerkesztõbizottság címe: 1117 Bu da pest, Ok tó ber hu szon har ma di ka ut ca 18.Te le fon: (06-1)-464-1850, „ola jos”: 21850, Fax: (06 1) 464-0798, „ola jos” 20798,Szerkesztõségi e-mail: geszalai@mol.hu; Nyom dai elõ ké szí tés: Forest•Green•Bt.Te le fon: (30) 665 57 65; Nyom ta tás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nokA lapingyenes,melynekköltségeita MOLBányászSzakszervezetfinanszírozzaKöszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

More magazines by this user
Similar magazines