letöltése

onkorkep.hu
  • No tags were found...

letöltése

KOR-KÉP – GYERMEKJOGA fentiek miatt került sor agyermekjogi képviselő jogintézményénekbevezetésére.Tevékenységüket a közigazgatásiés önkormányzatiszervektől függetlenül éselkülönülten működő Betegjogi,Ellátottjogi és GyermekjogiKözalapítvány kereteiközött fejtik ki. A közalapítványlátja el a foglalkoztatásukkalösszefüggő feladatokat,irányítja, szervezi, ellenőrziszakmai munkájukat. Aképviselők alkalmazási feltétele,hogy elvégezzenek egy,legalább 60 órás jogvédelmitanfolyamot és azt követőensikeres vizsgát tegyenek.A közalapítvány kapcsolatotépít más jogvédelemmelfoglalkozó civil szervezetekkelis.A gyermekjogi képviselőműködési területe többekközött a gyermekjóléti szolgálat,a területi gyermekvédelmiszakszolgálat, nevelőszülőihálózat, a gyermekotthon,valamint meghatározottesetkörben a gyámhatóságés a bíróság. A gyermekjogiképviselőt a gyermek isközvetlenül keresheti meg,és neki is joga van a gyermekekkelsaját kezdeményezéséreközvetlenül kapcsolatbalépni.A gyermekjogi képviselőnevét, elérhetőségét, fogadóórájánakidőpontját mindengyermekvédelmi gondoskodástellátó köteles a sajátműködési területén jól láthatóhelyen kifüggeszteni. A Betegjogi,Ellátottjogi és GyermekjogiKözalapítvány a gyermekekáltali elérhetőségét egyingyenes zöldszám működtetésévelis segíti. E mellett agyermekek testi fenyítésénekteljes tilalmazása okán a gyermekekhezeljutatta a „Te semérdemled meg, hogy bántsanak”című szórólapot. Ma 24 gyermekjogi képviselőműködik a megyékben(fővárosban) együttesen.A változtatás iránya aző megerősítésük lehetne.A távoltartás jogintézménye- A büntetőeljárási törvénymódosítása vezette bea hazai jogrendbe az úgynevezetttávoltartás intézményét,amelynek, mint új eljárásimódszernek elsősorban acsaládon belüli erőszak megfékezésétés az áldozatok megsegítésétkellene elérnie. Mitgondol a törvény módosításabeváltotta a hozzá fűzöttreményeket?– Az Országgyűlés két évemódosította azt a törvényt,melynek értelmében a nyomozástbíró rendelheti el, atávoltartást, szabadságvesztésselbüntethető bűncselekményalapos gyanúja eseténa büntetőeljárás megindításaután. A távoltartórendelkezés tíztől harmincnapig terjedhet. Hatálya alatta terheltnek a használat jogcímétőlfüggetlenül el kellhagynia a sértettel közöslakóhelyet, és nem látogathatjaazokat az intézményeket/helyeket,amiket a sértettlátogatni szokott. Ez egybenazt is jelenti, hogy a kapcsolatfelvételtilos egyéb formában,azaz telefonon vagyelektronikus úton is.A szabályok megsértéseesetén elrendelhető az előzetesletartóztatás, illetve rendbírsággalsújtható a terhelt.A távoltartás elrendelését azügyész, a magánvádló, a pótmagánvádló,a sértett, a cselekvőképtelenvagy korlátozottancselekvőképes sértett törvényesképviselője, valamint aterhelttel közös háztartásbanélő kiskorú személy törvényesképviselője indítványozhatja.A távoltartás jogintézményénekhiányosságaiAz azonnali áldozatvédelemés a gyanúsított „kiemelése,eltávolítása” továbbrais csak az őrizetbe vétellel,mint azonnali hatályú ideiglenesintézkedéssel foganatosítható.Szintén hiányzikannak jogi szabályozása,hogy a sértettnek, illetve aterheltnek milyen kötelezővagy önkéntes jellegű (segítő,terápiás, vagy egyéb kezelési,gyógykezelési) támogatást,segítséget nyújtanak ésmilyen szervezetek.További hiányossága, hogya távoltartást csak a bíróságrendelheti el. Ebből következik,hogy ez az intézménynem nyújt azonnali segítségetaz áldozatok részére.(Ezzel ellentétben például azosztrák szabályozás szerint arendőrség is alkalmazhatjaa távoltartást, mely intézkedésta bíróság vizsgálja felülés hagyja helyben/szünteti,vagy hosszabbítja meg.)A bíróság általi elrendelésbőlkövetkezik, hogy távoltartástkérni csak olyan esetekbenlehet, ahol a feljelentésmegtörtént. Mint ismeretesa családon belüli erőszakáldozatai nem minden esetbenkívánnak és/vagy mernekfeljelentést tenni. Az esetlegesfeljelentés és a bíróságtávoltartást elrendelő határozataközötti időszakban a sértettkérheti a Kríziskezelő Központoksegítségét. Itt azonnalisegítséget kap, ez azonbanazt jelenti, hogy a sértettnekkell elhagynia az otthonát akárgyerekekkel együtt, és nema bántalmazónak. Emiatt eza védelmi forma nem eléggéhatékony a számukra. Mivel a távoltartás csupán10 naptól maximum30 napig terjedhet, azáldozatok nagy része a30 napot nagyon rövididőnek érzi, valamint azeljárási folyamat is riasztóanhosszúnak tűnik aszámukra, így sok esetbeninkább nem is kérika távoltartás kibocsátását.Ezek a tapasztalatok arraösztönöznek bennünket,hogy újra napirendre tűzzükezt a kérdést.Válsághelyzetben lévővárandós anyák– A családjogi törvénynekazt a módosítását, amely vélelmezi,hogy az a szülő, aki gyermekétegészségügyi intézményerre kijelölt helyén inkubátorbanhelyezi el, ezáltal hallgatólagosanhozzájárul ahhoz,hogy gyermekét mások örökbefogadhassák,nagy megkönynyebbülésselfogadta a szakma.Sorban jelentek meg az inkubátoroka nagyobb kórházakban.Nem gondoltak azonban a törvényalkotókarra, hogy esélyegyenlőtlenségetjelent, hogycsak azok az anyák élhetnekezzel a lehetőséggel, akik olyanvárosban laknak, ahol van akórházban inkubátor.– A minisztérium fontoscsaládvédelmi feladatnaktartja azon várandós nőktámogatását, akik terhességüketeltitkolják, illetve konfliktushelyzetükbőlegyedülnem találnak kiutat. Ezért agyermekek védelméről és agyámügyi igazgatásról szólótörvény (Gyermekvédelmitörvény) 2002 óta a gyermekjólétiszolgálat kötelezőfeladatává teszi, hogy támogassa,segítse és tanácsokkallássa el a szociális válsághelyzetbenlévő várandósanyát. Továbbá szervezzea családok átmenetiotthonában igénybe vehetőellátáshoz való hozzájutását.Ehhez kapcsolódóan2008. január–február ÖN • KOR • KÉP9

More magazines by this user
Similar magazines