letöltése

onkorkep.hu
  • No tags were found...

letöltése

KOR-KÉP – GYERMEKJOGInkubátorcsak szűk körben ismerték a szakemberek.A gyermekvédelmi törvényazáltal, hogy a jogok közül a gyermekvédelemszempontjából legfontosabbnakítélteket külön fejezetbennevesítve is tartalmazza, ráirányítottaa figyelmet ezek alkalmazásánakgyakorlati szükségességére.Gyermekjogi képviselőkfelemás helyzetben – hiányzika gyermekjogi ombudsmanAz unió több tagállamában (Nagy Brtiannia,Franciaország, Görögország, Írország,Lengyelország stb.) már dolgoznakgyermekjogi ombudsmanok. Az EurópaiParlament 2008. január 16-i, az EUgyermekjogi startégiájáról szóló állásfoglalása117. pontjában „üdvözli a gyermekjogiombudsman intézményénekbevezetését, és felszólítja a tagállamokat,hogy könnyítsék meg annak nemzetiés helyi szinten történő bevezetését.”Remélhetőleg hazánkban is hamarosanmegválasztásra kerül a gyermekjogiombudsman 2 . A jogalkotók is érezhettékennek az intézménynek a hiányát, ezért2003-tól gyermekjogi képviselők hivatottaka gyermekjogok biztosítására.A gyermekjogi képviselők felemáshelyzetben súlytalanul és eszköztelenülvégzik munkájukat, több megyében, többezer gyermek érdekeit képviselik egyszerre,félállásban. Szerepük nem tisztázott,korlátozott idejük és anyagi lehetőségeikmiatt gyakran el sem juthatnakvalamennyi gyermekotthonba. Nemis beszélve arról, hogy feladatuk lennefigyelemmel kísérni a szakellátáson kívülélő gyermekek jogainak érvényesülésétis. Nagyon nagy szükség lenne a munkájukra,hiszen a gyámhivatali ügyeksorán gyakran találkozunk olyan gyermekekkel,akiknek a sorsát, ha időbenfigyelemmel kísérték volna, ha lett volnahova fordulniuk helyeztük megváltoztatásaérdekében, akkor nem a kezelhetetlen,súlyosan magatartászavaros fiatalokközött találkoznánk velük.A kistelepülésen élők lehetőségeit a nagyvárosiakhoz mérni Magyarországonnem lehet, de hogy ennek akár büntetőjogi következményei is lehetnek,az felháborító. Mondok egy példát! Az anya egy városi orvosi rendelőajtajába tette újszülött gyermekét egy levél kíséretében azzal, hogy nem tudróla gondoskodni. Természetesen a szenzációra éhes média csak arról tudósít,hogy az anyát a rendőrség keresi, és akár három évet is kaphat a tettéért.Ha kórházi inkubátorba helyezte volna a gyermeket, akkor már nem büntetendőa cselekedete. Csak az a baj, hogy ilyen inkubátort még a megyeijogú városokban sem lehet mindenütt taláni, ez persze már a büntetőeljárásszempontjából nem lényeges. Az esélyegyenlőség azt jelentené, hogy kistelepülésekenis legyen lehetőség biztonságba helyezve lemondani egy titokbanszült gyermekről, talán jóval kevesebb lenne a csecsemőgyilkosság. Vagyazt feltételezi a jogalkotó, hogya titokban gyermekét megszülőnő először megnézi az interneten,hol van ilyen kórház, majd ha szülésután jobban érzi magát, többszáz kilométert is utazik, hogytaláljon egy inkubátort, vagyesetleg felül a helyijáratú buszraa szomszédasszonya mellé, karjána gyermekkel?Számomra elfogadhatatlan az a helyzet,hogy valaki egyik megyében gyermekotthonvagy nevelőszülői hálózatvezetője, míg a másik megyébengyermekjogi képviselő lehet.Hiszen ez éppolyan skizofrén helyzet,mintha valaki egyik megyébenügyész, a másikban ügyvéd lenne. (Akorábbi Veszprém megyei gyermekjogiképviselő egy Somogy megyeigyermekotthon vezetőjeként dolgozott,a mostani Fejér megyei képviselőmás megyékben működő, nevelőszülőihálózat vezetője.)A gyermekek bántalmazásama is következmény nélküli lehet!Az iskolákhoz hasonlóan az intézményesgyermekvédelemben dolgozókközött is érezhetően nagyobb volt azellenállás a gyermekek jogainak mindennapibiztosítása terén. Itt a szakemberekrészéről olyan félelmek fogalmazódtakmeg, mint például, hogy mi lesz,ha a gyermekek gyakorolni fogják a jogaikat,illetve tájékozottak lesznek jogaikatilletően, ezzel ellehetetleníthetik a pedagógusokat,a velük foglalkozó szakemberekeszköztelenné válnak munkájuksorán.A hatósági munkában a gyermekekmeghallgatása, véleményük kikérésenem jelentett különösebb gondot,de egyértelműen többletmunkáteredményezett. Ennek a rendelkezésneka mindenáron történő alkalmazásasok helyen oda vezetett, hogy karácsonyelőtt a gyermekotthon székhelyén lévőgyámhivatalok sorozatban hallgattákmeg a gyermekeket arról, valóban szeretnék-efelhasználni a pénzüket magnóra,szánkóra, biciklire, karácsonyiajándékra, és ugyanez történt a nyáritáborok alkalmával is.Az elmúlt 10 évben az ítélőképességebirtokában lévő gyermek meghallgatásatermészetessé vált, és kérelmeikügyében a döntés éppolyan alapos,12ÖN • KOR • KÉP 2008. január–február

More magazines by this user
Similar magazines