letöltése

onkorkep.hu
  • No tags were found...

letöltése

KOR-KÉP – GYERMEKJOGmint a felnőttek által benyújtott kérelmekesetében. A gyermekek bántalmazásaazonban sajnos ma is következményeknélkül lehetséges! A gyermekvédelmitörvény ’97-es eredeti szövegekifejezetten nem tiltotta meg a gyermekekbántalmazását, teljes joggal abbanbízva, hogy a már idézett egyezmény,illetve a büntetőjogi szabályok gyakorlatbanvaló alkalmazása elegendővisszatartó erő mindenkivel szemben.Erre egy későbbi, a 2004. évi módosítássalkerült sor. Sajnálattal kell megállapítanom,hogy ma Magyarországonezt senki nem veszi komolyan. A gyermekvédelembenés az oktatásban dolgozókegy része nem is ért vele egyet,de szerencsére az ellenzők már egyrekevesebben vannak.Ezen tapasztalatomat magánbeszélgetésekrehivatkozva állíthatom, aholgyakran előfordul, hogy a gyermekekagresszív magatartásával szembenmagát eszköztelennek érző felnőtta testi fenyítést tartja egyedülcélravezető eszköznek. Iskolai meghívásokalkalmával mindig felmerülaz a kérdés, hogyha a szülő felhatalmazzaa pedagógust arra, hogymegpofozza a gyermekét, ha nem megfelelőenviselkedik, akkor ez megengedettnevelési mód-e. A bántalmazószülővel szemben még gyakran a szakemberekis elnézőek, ezt természetesnektartják, akkor is, ha ugyanezérta bántalmazásért a nevelőszülőtelmarasztalják, feljelentik. A védelembevételieljárásoknál elfogadják,hogyha a szülő megígéri, változtatmagatartásán, feljelentés szinte sohanem követi. A legnagyobb problémánaka rendőrség, ügyészség és bíróságálláspontját és gyakorlatát látom.Ma is hivatkozási alap az a LegfelsőbbBíróság által meghozott állásfoglalás3 , amely ismeri az ún. nevelő célzatúbántalmazást, és születnek ítéletek,amelyben a bántalmazó szülőterre hivatkozással mentik fel.A távoltartás intézményeEhhez a témakörhöz kapcsolódik egyúj intézmény megjelenése a magyar jogrendszerben,amely a gyermekvédelmitörvényt mintegy kiegészíti a gyermekekkelszembeni erőszak, bántalmazásvonatkozásában. A távoltartás intézményenem váltotta, illetve nem is válthattabe a hozzá fűzött reményeket.A büntetőeljárási törvény módosításabevezette be a hazai jogrendbe az úgynevezetttávoltartás intézményét, amelynek,mint új eljárási módszernek elsősorbana családon belüli erőszak megfékezésétés az áldozatok megsegítését kelleneelérnie. A 2006. július 1-jén életbe lépőtörvénymódosítás szerint a bántalmazóvalszemben távoltartási kényszereljárástlehet alkalmazni, ha tette bűncselekménynekminősül és szabadságvesztésselbüntethető. Ez a gyakorlatban annyittesz, hogy a bántalmazó köteles elhagynia bántalmazott(akk)al közösen használtlakást, és oda, a törvényben meghatározottideig nem is térhet vissza. A távoltartásta bíróság minimálisan tíz, maximálisanpedig harminc napig terjedő időtartamraállapíthatja meg. A távoltartástminden esetben csak bíróság rendelhetiel, amelyet köteles soron kívüli eljáráskeretében lefolytatni.A civil szervezetek és gyakorlati szakemberekis úgy gondolják, hogy a jelenlegitörvényi szabályozás nem alkalmasaz áldozatok tényleges védelmére.Hibája, hogy csak büntető eljárássorán alkalmazható, márpedigéppen a megfélemlített áldozatokazok, akik a bosszútól tartva nemis indítanak büntető eljárást a bántalmazóellen.A „családon belüli erőszak” fogalmaegyáltalán bele sem került be a normaszövegbe.A bántalmazó agresszivitását,bosszúállásra való hajlamát mégcsak fokozza az ellene hozott intézkedésígy a túl rövid, 10, illetve a 30 naposidőintervallum semmilyen segítségetnem jelent, hiszen ennyi idő alatt a felkorbácsoltindulatok megnyugvásárasincs lehetőség. A törvény nem adlehetőséget a rendőrség általi azonnalibeavatkozásra, ami a külföldön márbevált szabályozásokban megtalálhatóelem.A törvény bevezetteaz alap- és szakellátások fogalmáta gyermekvédelembenA pénzbeli ellátások közül a rendszerestámogatások nevét eleddig háromszor változtattameg a jogalkotó, az egyes rendelkezésekállandóan és folyamatosan módosulnak,mintha a megváltozott név többpénzt, komolyabb támogatást sejtetne.Elgondolkodtató, hogy hogyan akarjákközelebb vinni, a rászorultak számára elérhetőbbétenni az ellátásokhoz való hozzájutást.Nem biztos, hogy az a jó megoldás,ha a minisztérium honlapjáról lehet letöltenia kérelemet, amelyet bizonyos határidőigkell benyújtaniuk a szülőknek. Akikígy rendelkeztek, biztosan abból indultakki, hogy a létminimum a számítógéppelés internethozzáféréssel való rendelkezéstis magában foglalja.A gyermektartásdíj megelőlegezésea gyermekvédelmi törvény megjelenésétkövetően került a gyámhivatalokhatáskörébe bírói hatáskörből. Az éveksorán szerzett tapasztalatok azt támasztjákalá, hogy nem hatósági eljárás, hanemszociális támogatási ügyekről van szó,hiszen a feltételek között a jövedelmiviszonyok játsszák a főszerepet. Tíz évóta, minden évben a jogszabály-módosításokvéleményezése alkalmával jelezzük,hogy ez nem gyámhivatali hatóságifeladat, ez egyszerűen a családtámogatás,a gyermeket egyedül nevelő és anyagifeltételekkel nem bíró szülők mérlegeléstnem igénylő állami támogatása, tehátnem indokolt a gyámhivatali hatáskör,– eredmény nincs.Pénzbeni támogatásként helyi, jegyzőihatáskörben lenne célszerű ezt nyújtani.2008. január–február ÖN • KOR • KÉP13

More magazines by this user
Similar magazines