letöltése

onkorkep.hu
  • No tags were found...

letöltése

KOR-KÉP – GYERMEKJOGTendencia, hogy a lakásotthonokban4 , mint a gyermekotthonok egyikformájában, megszüntetik a gyermekotthon-vezetőstátust, helyettetöbb lakásotthonból szakmai egységekethoznak létre. A szakmai vezetőmegbízható maximum 40 gyermekgyámi feladatainak ellátásával.Hogy a gyám ismét nem él együttezekkel a gyermekekkel?A nevelőszülői hálózat fenntartásamegyei, fővárosi önkormányzati feladat,és a nevelőszülők képzéséről is általábanők gondoskodnak. A képzéstazonban másképpen kellene szervezni,ne azok az intézmények tegyék, amelyekneka mennyiségi és nem a minőségiképzés az érdeke. Gyakran hallani,hogy a kevéssé alkalmas nevelőszülők iskapnak tanúsítványt, mert a fenntartó nemnézi jó szemmel, ha a drága képzés végénkárba vész a ráfordított összeg amiatt, hogykiderül a jelentkezők alkalmatlansága.A szakértői csoportoknem tekinthetők önállónakA szakértői bizottságokat – amelyekneka feladata kizárólag a gyermekérdekeinek megfelelő vélemény adásalenne – pénzügyi megfontolások alapjána szakszolgálatok mellé telepítették,így ők is a fenntartók elvárásai szerintműködnek (tisztelet a kivételnek).Amikor javaslatot tesznek, egy gyermekgondozási helyére, akkor nem kapnaka gyámhivatalok reális képet arról,hogy milyen férőhelyek vannak az adottmegyében, hol van hely, és ennek összevetésekénta gyermek speciális igényeitfigyelembe véve hol lenne ideális az elhelyezés,illetve melyek voltak a kiválasztásszempontjai. Nincs lehetősége a gyámhivataloknaka szakértő csoport javaslatátfelülbírálni, illetve ha aggályosnak tartja,csak egy ízben adhatja vissza, és haugyanazt a javaslatot kapja, akkor tehetetlen.Akkor is, ha az érintettek közül többenis tiltakoznak az elhelyezés miatt.Nem megoldott a speciális szükségletűgyermek ellátása sem. Kevés a speciálisellátást biztosító gyermekotthon, nevelőszülő.Hiába állapítja meg a gyámhivatala szükségletet, megfelelő elhelyezéshíján a gyermek ott marad, ahol eddigvolt. A normatíva ugyan magasabb lesz– ami jó az intézménynek – a gyermekellátásábanazonban ez a magasabb normatívanem jelenik meg, hiszen az eszközökés feltételek változatlanok maradnak.A nevelési felügyelet nem alkalmazhatócsak és kizárólag a speciális gyermekotthonokban,így gyakorlatilag azoknaka gyermekeknek az érdekében nemlehet alkalmazni, akik más gyermekotthonokbanélnek, és saját magukra,vagy társaikra veszélyessé válnak. Általábanaz intézményes gyermekvédelemtekintetében is hiányzik az ellenőrzés.Természetesen adminisztratív oldalrólmegvan, azonban csak úgy lehetne ellenőrizniaz ellátási formákat, ha a helyszínen,nem előre megbeszélt helyen és időben,a gyermekkel négyszemközt beszélvetörténne, mert így kapnának reális képet.Erre azonban nincs pénz, hiszen az ellenőrzésrejogosult megyei gyámhivatalokgépkocsi és telefonhasználata is szűköskeretben van meghatározva.Néhány szó a gyermekvédelmihatósági tevékenységrőlA hatósági tevékenységet ellátó gyámhivatalok,illetve jegyzők feladatai jól elkülönültekazonban az elnevezés – mindkéthatóság gyámhatóság – 10 éve zavaró,főként, ha más jogszabályokban csakgyámhatóságként kapnak újabb és újabbhatásköröket. A gyermekvédelemmelérintett ügyfelek sem tudják megkülönböztetnia két hatóságot. 10 éve különszervezeti egységként kellene működniük,azonban nagyon sok városban a gyámhivatalonbelül, illetve a gyámhivatallalközös szervezeti egységben dolgozika jegyzői gyámhatóság, ami összeférhetetlen,illetve teljesen ellentétes a törvényszellemével is.A hatáskörök ellátásáról, az illetékességről2006-ban kormányrendelet 5 született,aminek egyik hiányossága következtében– mivel nem szerepel benne,1 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1997. november 1-jén lépetthatályba.2 Lásd az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló 2007. éviCXLV. törvényt, amely létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát az egészséges környezethez valóalapvető jog védelme érdekében.3 A Legfelsőbb Bíróság BH 1992.623. számú határozata a következőket mondja: „A kiskorú veszélyeztetéséneka büntette nem valósul meg, ha az elkövető a nevelése alatt álló kiskorút néhány esetben túlzott mértékbenfenyíti meg testileg, de ez egyrészt a nevelési kötelezettség „súlyos” megszegéseként nem értékelhető, másrésztpedig ez bizonyíthatóan nem volt kihatással a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésére.”4 A lakásotthon olyan gyermekotthon, ahol legfeljebb 12 gyermek él családias körülmények között.5 Lásd: 331/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.2008. január–február ÖN • KOR • KÉP15

More magazines by this user
Similar magazines