letöltése

onkorkep.hu
  • No tags were found...

letöltése

KOR-KÉP – GYERMEKJOGhogy a feladatokat önálló hatáskörrelrendelkező gyámügyi ügyintéző látjael – sok városban azonnal megszüntettéka gyámhivatalt. A jogszabályt július1-jétől módosították ez ügyben, de kérdés,hogy a gyámhivatalok visszaállításamegtörtént-e? Biztosan állíthatom, hogynem sőt egyre több megszűnt, más jegyzőihatáskörben működő szervezeti egységgelösszevont gyámhivatalról (Sümeg,Tapolca) kapunk információt.A gyámhivatalok és jegyzői gyámhatóságoknáldolgozók létszámával isgondnok vannak. A gyámhivatalokmegalakulásakor létezett egy ajánlás,hogy hány fő lenne szükséges egy-egytelepülésen adott lakosságszám melletta feladatok ellátására, azóta márnincsen ilyen. A polgármesteri hivatalokbana létszámcsökkentések érintika gyámhivatalokat is, ami azért gond,mert a gyámhivatali eljárások a Ket.hatálybalépésével egyre bonyolultabbáváltak. Lehetséges, hogy újra kellgondolni a gyámhivatalok szervezetévelkapcsolatos szabályozást, figyelembevéve a várhatóan átalakuló kistérségeketis.A gondok felsorolása csak rövid ideigveszi el a kedvét a gyermekvédelem dolgozóinak.Hisszük, hogy ez hivatás, hiszszük,hogy a gyermekek ügye, amit képviselünka hatósági munkában, a szolgáltatásokban,az intézményes gyermekvédelembennem veszik el a gazdasági megfontolásokútvesztőiben. A gyermekvédelmitörvényre sokat vártunk, betűje és szellemeszerint szeretnénk dolgozni.Dr. Purda ZsuzsánnacsaládjogászA szerző 1977 óta hatósági, illetve intézményesgyermekvédelemmel foglalkozik. Munkáját városigyámügyesként kezdte, majd a megyei gyámhatóságmunkatársaként folytatta. 1988-tól, az akkorimegyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben jogtanácsosként,igazgatóhelyettesként tevékenykedett, 1997-től a gyámhivatalok megalakulása óta a megyei jogúváros gyámhivatalának vezetője.Tapasztalatai saját megyéjéből származnak,hozzátéve mindazt az ismeretet, amelyet a BalatoniGyermekvédelmi Konferenciákon más kollégáktólszerezett.A költségvetési túltervezés egy 20 ezer lakosú településnél elérhetiA magyarországi önkormányzatok jelentősrészénél komoly probléma a költségvetésitúltervezés. A szakértők szerint ennek alegfőbb oka a bázis alapú tervezés, mivel atervezés során esetlegesen keletkező túltervezéseka következő év bázisát szolgáltatják.A témáról megkérdeztük Pető Gáborta MultiContact Consulting Kft. ügyvezetőigazgatóját, az önkormányzati stratégiaitanácsadás egyik hazai szakértőjét.Mi a gond a bázis alapú tervezéssel?A bázis alapú tervezés során az önkormányzatfenntartásában működő intézményeknincsenek rákényszerítve, hogy avalós teljesítményeiknek megfelelő költségekkeltervezzenek. Ennek a gyakorlatnakköszönhetően alakulhatott ki az azállapot, hogy egy településen belül jelentőskülönbségek jelentkeznek az intézményekfinanszírozásában. Ez az állapotkáros a településnek, hiszen többletköltségetjelent az amúgy is alulfinanszírozott16a több százmillió forintotA nullabázisú költségvetés előnyei az önkormányzatok számáraÖN • KOR • KÉP 2008. január–februárönkormányzati költségvetésben, káros azintézményeknek, mert nem kiszámíthatóhosszú távon a finanszírozásuk. Egy furcsa„játékot” játszanak egymással az önkormányzatokés az intézmények, amibenmindkét fél cinkelt lapokkal játszik, deígy összességében a játék kiegyenlítettnekmondható. Az intézmények megpróbálnakpuffereket tervezni a költségvetésbe,az önkormányzatok megpróbáljákcsökkenteni a költségvetés végösszegét. Aprobléma abból adódik, hogy a bázis alapútervezés során egyik fél sem tudja teljesegészében, hogy mik a valódi költségek,így ha az egyik évben a tervezés során túltervezetek,akkor a későbbikben inflációvalnövelik a túltervezett összeget.Mi lehet erre a problémára a megoldás?A problémára megoldást jelenthet a nullabázisúköltségvetés módszere, amelynekkialakítása ugyan komoly feladat, de átláthatóváteszi az önkormányzati tervezést,illetve komoly költségmegtakarítást eredményez.A Nyugat-Európában és az angolszászvilágban már régóta alkalmazott tervezésirendszer lényege, hogy egyszeri alkalommalaz önkormányzat – általában függetlentanácsadók segítségével – megalkotegy paraméterezett tervezési rendszert,amit a későbbiekben csak az aktuális évteljesítmény mutatóival kell feltölteni. Ezta gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogya tanácsadó felméri például a településoktatási intézményeiben az egy gyerekrejutó dologi költségeket az önkormányzattalközösen a felmérés alapján alábontjáka költségeket és meghatározzák a tervezésiparamétereket. Ezt követően minden intézmény,minden évben a gyereklétszámnakmegfelelő dologi költség finanszírozást kapa tervezés során. Természetesen a munkasorán hasonló módszerrel az összes intézményösszes költségnemére vonatkozóanbeparaméterezik a költségvetést.Befejezésül a nullabázisú költségvetéshezkapcsolódó tanácsadói módszerrőlkérdeztük a MultiContact Consulting Kft.vezetőjét, aki elmondta, hogy a cég mindenegyes tanácsadás esetében egyediterméket dolgoz ki, melynek része egyingyenes felmérés az önkormányzatoknál.Pető Gábor kihangsúlyozta, hogy aMultiContact árgaranciát vállal, ami aztjelenti, hogy amennyiben a cég által feltártévenkénti megtakarítás nem éri el azegyszeri megbízási díjat, akkor nem tartanakigényt semmiféle díjazásra. Pető Gáborelmondta, hogy a cég ebben a témakörbennagy tapasztalttal rendelkezik, eddigsikeresen dolgozott többek között BudaörsVáros, Várpalota Város, Csongrád Városönkormányzatainak, illetve Gazdasági ésKözlekedési Minisztériumnak, a NemzetiFejlesztési Ügynökségnek, hogy csak alegfontosabb ügyfeleket említve.www.multicontact.eu,info@multicontact.euTel: (1) 266 77 95

More magazines by this user
Similar magazines