BELVÁROSI PARKTESZT - Savaria Fórum

savariaforum.hu

BELVÁROSI PARKTESZT - Savaria Fórum

20. ÉVF. 9. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. MÁRCIUS 13. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPBELVÁROSIPARKTESZTMÉG VÁRAT MAGÁRAA KÖLTSÉGVETÉSANNO: AZ 50. NEMZETKÖZI NÔNAPAGORA, MEDIAWAVE:KULTURÁLIS PROGRAMÁRADATÜzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,9–6,1l/100 km, CO 2 -kibocsátás (kombinált): 120–140gr/km.Az ajánlat 2010. március 1-jétôl április 30-ig,illetve a készlet erejéig érvényes.Részletek a márkakereskedésben.A képek illusztrációk.


-40%HAZAITERMÉKHAZAIMUNKAHELYwww.d-eg.hu06 40 200-560AZ AKCIÓ MÁRCIUS 6-TÓLA KÉSZLET EREJÉIG TART!D-ÉG Épületgépészeti ÁRUHÁZ • Szombathely, Puskás T. u. 2. • Tel.: 94/513-440AZ ÉRSZÛKÜLET ELLEN: TÖBB NEMZETKÖZI DÍJMÁR MINDEN MEGYESZÉKHELYEN MEGTALÁLHATÓSokunk örömére hallhattunk a különbözômédiumokban arról a forradalmi találmányról,mely egy új és igen hatékony lehetôségetkínál az érszûkület fájdalom- ésszövôdménymentes konzervatív (nemmûtéti eljárás) terápiájában. A jemenisebész-orvos feltaláló Dr. Khaled NashwanNashwan-ParasoundPlus nevû találmányárólvan szó, mellyel Magyarország színeibeneddig több mint 25 nemzetköziaranyérmet nyert el. 2006-ban pedig ô lettaz év feltalálója Magyarországon. Ez nemmeglepô, hiszen amióta alkalmazzák ezta készüléket, sok érszûkületes beteg menekültmeg kínzó fájdalmától, elkeseredettségétôlés reménytelenségétôl. Azeredményes javuláshoz 20 kezelés szükséges,naponta egy alkalommal. A kezelésekelôtt és után orvosi vizsgálat és kontrollvizsgálattörténik. Az eredmények önmagukértbeszélnek, a kezelések hatásáraa betegek többségénél megnövekszika járástávolság, néhány tíz méterrôl akártöbb száz, egyes esetekben több kilométerre,az állandó fájdalom és végtagi hidegérzetpedig csökken vagy megszûnik.Végre megvalósult a várva várt lehetôség,a Nashwan-ParasoundPlus készüléket,mint fizikoterápiás eljárást minden megyeszékhelyenalkalmazzák, így Szombathelyenis. Azóta már több országból – Németországból,Ausztriából érkeznek betegek.Eleinte, a sok jelentkezô miatt sok betegnem tudott hozzájutni a terápiához.A Centrum vezetôje ígéri, hogy megpróbálnaktöbb gépet üzembe helyezni,hogy eleget tudjanak tenni a rengeteg jelentkezônek.Az érbetegség népbetegséghazánkban, a halálozás 55%-a érbetegségrevezethetô vissza. A rokkanttá válók17–18%-a szintén e betegségcsoport áldozataibólkerülnek ki. Szomorú végeredményea végtagi érszûkületnek maga a végtagicsonkolás. Azok a betegek lehetnekérintettek az érszûkülettel, akik észlelik azérszûkület gyanújeleit és egyes jellemzô tüneteit,mint pl. terhelésre vagy nyugalombanjelentkezô végtagi fájdalom, bizonyostávolság megtétele után jelentkezôlábikragörcs vagy lábfáradékonyság, melymegállásra kényszeríti a beteget, sápadthideg,elszínezôdött végtag, a végtag(ok)Dr. KhaledNashwanaz évfeltalálójánakdíjávalzsibbadtsága, szexuális zavarok férfiaknál,fejfájás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság.Az érszûkület kialakulásában kockázatitényezôt jelent a magas vérnyomás,a dohányzás, a cukorbetegség, a magasvérzsír- és koleszterinszint és a családi halmozódás(örökletes). Emellett szerepet játszikmég a stressz, az életkor, az elhízás ésa mozgásszegény életmód is. A kockázatitényezôkkel rendelkezôknél a bajmegelôzése és késleltetése lenne a cél.További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy06-70/210-15-13, 06-30/265-93-60, 06-20/327-68-35, 06-72/551-714FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Károlyi Renáta• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ:Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: GrafirkaStúdió • NYOMDA: Press-Tige 2009 Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed MédiaSzolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: SzilágyiGábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.:94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (PelikánPalace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2010. MÁRCIUS 13.F Ó R U M B A NMég mindig nincs költségvetésNEM VETTÉK NAPIRENDRE, EZÉRT FOLYTATÁS JÖVÔ CSÜTÖRTÖKÖNPercek alatt véget ért a most csütörtökre összehívott rendkívüli közgyûlés,ahol a költségvetést tárgyalták volna meg a képviselôk. Azonban tizenöt tartózkodószavazattal napirendre sem került ez a pont, így dr. Ipkovich Györgypolgármester jövô hétre ismét rendkívüli közgyûlést hívott össze.FOTÓ: Mészáros ZsoltMiután a képviselôk kivonultak a városházanagytermébôl, néhányukat arrólkérdeztünk meg, hogy mégis mivel jára városnak az, ha még sokáig tart a huzavona,és a politikusok nem jutnak idôbendûlôre a költségvetés kérdésében.„Ma reggel egy új költségvetési tervezetkerült az asztalunkra, amely nincsleegyeztetve sem a városi költségvetésiintézményekkel, iskolákkal, óvodákkal,sem pedig a bizottságokkal. Éppenezért kértük azt, hogy a március végiközgyûlésen egyeztessünk errôl. Miutánnem veszít el a város semmilyennormatívát emiatt a késedelem miatt,így nincs ok arra, hogy ezt a kéthetesegyeztetési folyamatot ne várjuk meg.A vitát pedig, mint mondtam, a márciusvégi közgyûlésen kívánjuk lefolytatni”– nyilatkozta lapunknak MartonZsolt (Fidesz) koordinációs tanácsnok.Vagyis ez azt jelenti, hogy a jobboldala jövô héten sem szavazza meg a költségvetésnapirendre vételét.Dr. Ipkovich György polgármesterazonban ellenkezô véleményen van avárost veszélyeztetô anyagi kár miatt.Mint mondta, semmi akadálya nemlett volna annak, hogy a költségvetéstelfogadják. Hangsúlyozta: március19-e az utolsó határidô, ameddigSzombathely még törvényi sérelemnélkül teljesítheti ezt a kötelességét,és pontosan ezért tûzte ki tizennyolcadikáraa következô terminust.Ez alatt minden bizottsági elnök megtehetia szükséges egyeztetéseket ésjavaslatokat. A polgármester a következôtfûzte hozzá: „Bízom benne,hogy március 18-án meg tudjuk lépni,hogy törvényes határidôre, sérelemnélkül leadjuk a költségvetésre épülôbeszámolónkat. Arra kérem a pártokat,hogy a város mûködését ne tegyéka politikai kampány részévé. Eddig semvolt ez szokás, és szeretném, ha ez ajövôben is így maradna.”A lehetséges anyagi károkat illetôen apénzügyekért felelôs alpolgármester,Németh Kálmán vázolt fel pontos képet.Mint mondta, a közgyûlési határozatota Magyar Államkincstárnakmárcius 19-ig kell leadni, viszontamennyiben ez nem történik meg, aváros átmenetileg elveszíti a tárgyhónaprajáró állami támogatást. Ez a következôtjelenti: a Magyar Államkincstárnettó módon finanszírozza a költ-ségvetési intézményekben dolgozókbérét, ami így összesen mintegy 320millió forint. Azonban ha Szombathelyátmenetileg elveszítené ezt a támogatást,akkor önerôbôl kellene kifizetniea bérek bruttóját, ami már 650-700 millióforintra rúg egy hónapban. Az alpolgármesterígy nyilatkozott: „Haegyszer lesz költségvetésünk, akkor ezta támogatást visszamenôleg megkapjaa város, de nem egy összegben, hanemaz év hátralévô hónapjaira arányosanelosztva. Véleményem szerint ezentúlmenôen erkölcsi veszteség is ériSzombathelyt. Mindenesetre, ha megtörténnea csoda, hogy 18-án mégis leszköltségvetésünk, akkor egy éjszakaimunkával elvégezhetôk még a szükségesjavítások, és 19-én le tudjuk adnia tételes költségvetési beszámolót.”Horváth Zsolt (Fidesz) költségvetésitanácsnok viszont korántsem ennyireborúlátó: az anyagi károkat illetôennem ért egyet Németh Kálmánnal,szerinte ugyanis semmilyen hátránynem érheti ezen a téren a várost.Hangsúlyozta: jó lett volna, ha elfogadhatóköltségvetés kerül a testület elé,de jelen pillanatban ilyen nincsen,mondta Horváth Zsolt.„Optimista vagyok, és nem is akarokazon gondolkozni, hogy március 19.után sem lesz költségvetésünk. Bízombenne, hogy ez nem csupán idôhúzásvolt a jobboldal részérôl, hanem ténylegesenazt jelenti, hogy jövô csütörtökönsikerül egyezségre jutnunk” –tudtuk meg Nemény Andrástól, azMSZP frakcióvezetôjétôl, aki még megjegyezte:igaza van Németh Kálmánnakabban, hogyha ez mégsem sikerülne,akkor lehetetlen úgy finanszírozni a várost,hogy havonta határozzák meg aköltségvetését.Tóth Katalin Lilla3


Diákpolgármestert választottakKurucz Hellát, a Bolyai gimnázium tanulójátválasztották Szombathely diákpolgármesteréneka héten. A szavazásrajogosult diákönkormányzati képviselôka városháza elsô emeleti nagytermébengyûltek össze szerdán, hogyleadják voksukat a jelöltekre. A címérthárman indultak, végül Kurucz Hella aszavazatoknak több mint a felévelmegnyerte a választást. Az általános iskolákatképviselô alpolgármesterSeprenyi Fanni, a Zrínyi Ilona ÁltalánosIskola végzôs diákja, a középiskolásokatképviselô alpolgármester pedigNémeth Márk, a Kanizsai DorottyaGimnázium tanulója lett.Fotó: Mészáros ZsoltNálunk járt az indiai nagykövetSzombathelyre látogatott Ranjit Rae,India rendkívüli és meghatalmazottnagykövete csütörtök délután. A nagykövetrövid vizitje alkalmával dr.Ipkovich György polgármester fogadtaa városházán.Képen az ünnepekÜnnepeink címmel nyílt kiállítása MészárosZsolt fotósnak (lapunk munkatársának)csütörtökön délelôtt a PuskásTivadar Fém- és Villamosipari SzakképzôIskolában. A tárlatot május hetedikéighétköznaponként tekinthetikmeg az érdeklôdôk.Fotó: Czika László4Latinkás siker a töriversenyenElsô helyezett lett a Gépipari és InformatikaiMûszaki Szakközépiskola csapata a MûszakiKiadó Élô történelem – Ókor onlinecímmel rendezett országos történelem tanulmányiversenyen. A megmérettetésenháromfôs csapatok vehettek részt. A válogatófordulóban a diákoknak egy honlapotis kellett készíteni. A szombathelyi csapattagjai Bognár Gergely, Vojtkó Máté, TörökMátyás, a felkészítô tanárok pedig VargaHedda és Biácsi Hajnalka voltak.Szakmai elismerés a minisztertôlUdvardi Sándor, a FUVOSZ (FuvarozóVállalkozók Országos Szövetsége) társelnöke,aki egyben a Vas Megyei Kereskedelmiés Iparkamara közlekedési osztályelnöke,Baross Gábor díjat vehetett áta közlekedésügyi minisztertôl március 15-ealkalmából. Ez a díj a terület legnívósabbszakmai kitüntetése, amelyet az elnök akiemelkedôen eredményes szakmai tevékenységénekelismeréséül kapott meg.Kilencvenéves a HaladásNagyszabású jubileumi közgyûlésenemlékezett meg fennállásának 90. évfordulójáróla Haladás Vasutas Sportegyesületaz elmúlt hétvégén. Az ünnepségenVeres András megyés püspökmegáldotta a HVSE zászlóját, majd emlékérmeket,emlékplaketteket, elismerôokleveleket adtak át az egyesület vezetôinek,a sportolóknak és a szakosztályokirányítóinak. Az elmúlt 9 évtizedbennemcsak a magyar bajnokságokon,hanem a világversenyeken is kimagaslóeredményeket értek el az egyesületsportolói. A HVSE történetét az évfordulóalkalmából egy ezeroldalas könyvbenis megörökítették, a szerzô dr.Kövér István (képünkön).Fotó: Mészáros ZsoltVuk a gyermekek szemévelMúlt pénteken rendezték meg a DerkovitsGyula Általános Iskolában a„Gyerekszemmel 2010-ben” elnevezésûrajzversenyt, amelyen nyolc szombathelyiiskola diákjai mellett hét városkörnyékiiskola alsó tagozatosai isrészt vettek. A tizenegy éves múlttalbüszkélkedô nagy sikerû versenyenidén arra voltak kíváncsiak a szervezôk,vajon miként látják a mai gyerekekFekete István Vukját, illetve aTüskevár c. regény szereplôit. Az alkotásokatRasperger József grafikusmûvészértékelte. Az 1–2. évfolyambanTakács Barnabás (Váci), míg a nagyobbaknálSimon Boglárka (Felsôcsatár)vihette haza az elsô díjat. A rajzokbóláprilisban kiállítás nyílik aDerkovits iskolában.Nagypapa mesésköteteBemutatták dr. Cholnoky Péter Nagypapameséi címû könyvét a BerzsenyiDániel Könyvtárban. A neves gyermekgyógyászmesekönyve a MagyarNyugat Könyvkiadó 25. kötete. Dr.Cholnoky Péter, aki három gyermekédesapja, öt unoka nagyapja, elmondta,hogy a mesék nem az íróasztal mellettszülettek. Mesélô apaként kellettazokat kitalálnia, a gyermekei kérték,nagypapaként pedig felelevenítetteazokat. A könyvet Solymosi-ThurzóVera illusztrálta.Dancsó Zoltán különdíjasDancsó Zoltán, a Controll SE kickboxosakülöndíjat kapott a NemzetiSportszövetség gáláján. Az immár hetedikalkalommal megrendezett ünnepségena magyar sportszakma a tavalyiév legjobb sportolóit díjazta. Hat különdíjatis kiosztottak a kiváló teljesítménytnyújtó sportolók és sportvezetôk között,köztük Dancsó Zoltánnak, aki az elmúltévekben egymás után ötször lett világbajnoka sportágában.Magyar sikerek a Grand Prix-nEgy arany- és két bronzérmet szerezteka magyar birkózók a hétvégénmegrendezett kötöttfogású birkózóGolden Grand Prix-n a Savaria Arénában.Kis Balázs a dobogó elsô fokáraállhatott fel, míg Rizmajer György ésDeák Bárdos Mihály kategóriájában aharmadik lett. A kétnapos viadalon huszonhatország 190 birkózója lépettszônyegre, köztük 21 magyar sportolómérettette meg magát. Meghívásosszabadfogású versenyt is rendeztek.A 74 kilogrammosok kategóriájában aszombathelyi Hatos Gábor, a 84 kilogrammosokközött pedig ifjabb VerébIstván bizonyult a legjobbnak.


2010. MÁRCIUS 13.V I S S Z A P I L L A N T ÓA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Az 50. nemzetközi nônap„Emlékszel tíz évvel ezelôtti beszélgetésünkre?Gúnyosan kinevettél, mert állásbamentem. Azt bizonygattad, hogy egyasszonynak, akinek gyerekei vannak, otthona helye. Azt mondtad, hogy a gyerekeknevelése kicsúszik a kezembôl, elhanyagoloma háztartást és sötét jövôkéntmegjósoltad, hogy a fentiek következtébenférjem is elhagy. Nem fogadtammeg szavaidat. Dolgozni mentem,a gyerekeket napközi otthonba adtam.Jártam szemináriumokra, értekezletekre,továbbképzéseken vettem részt,szakvizsgákat tettem. Közben fôztem,takarítottam, veszôdtem a gyerekekkel.Elköltöztél. Nem tudtam elmondani,hogy eleinte voltak pillanatok, amikorazt éreztem, nem bírom tovább. Aztánrendezôdött minden. Vizsgáimat letettem.A gyerekek is nagyok már. És nemtudtam elmesélni, mennyire szeretekdolgozni, hogy szívesen veszek részt aszocialista építômunkában.” Bár a politikusokközül némelyek az idei, 100. évfordulónis megfutották a kötelezô köröket,a mostani nônap meg sem közelítiaz 50. évfordulón, 1960 márciusábanrendezett ünnepségsorozatot. Díszünnepségetszerveztek az Erkel Színházban,a megyei párt (akkoriban csak egy volt)végrehajtó bizottsága levelet írt a megyeasszonyainak és leányainak, kitüntetéseketadtak át, a Hazafias Népfrontkülön ünnepséget rendezett, a sajtóbanközzétett méltatásokban pedigegymást érték azok a kifejezések, hogyvívmány, eredmény, küzdelem és harc…A „legkedvesebb” a hasábszélességet iskitöltô „proletárinternacionalizmus”volt. De ne legyünk igazságtalanok, hiszena hatalmon lévôk annak idején,ezen a napon mégiscsak kitettek magukért.Inkább térjünk csak vissza a fentiidézethez, hiszen a számos propagandaanyagközött bennünket is meglepett azaz ôszinteség, amely sugárzik a Barátnômhöz!címû, 1960. március 8-án közzétettvallomásból. A személyes élettörténetmellett az írás jól tükrözi azokata változásokat, amelyek a nôk tömegesmunkavállalásának következményekénta kommunista országokban is alaposanátrajzolták az átlagcsaládok életét. A hatalompedig mindent megtett azért,hogy egyre több nôt foglalkoztasson aszocialista nagyipar. 1960-ra a megyeüzemeiben fizikai munkásként dolgozó13 ezer munkavállaló egyharmada márnô volt. Miután a családanyák munkátvállaltak, a kisgyermekekrôl is gondoskodnikellett, ezért megsokszorozták abölcsôdék számát, ahova már „0–1 éveskor között” beadhatók voltak a gyerekek.Mindezzel a korabeli napilap Nônapiszámadás címû cikke szembesítettbennünket, mint ahogy az óvodák,óvónôk és a napközi otthonos iskolákmegnövekedett számáról, valamint arrólis, hogy míg az állami gondoskodásnakköszönhetôen 1938-ban az asszonyoknakmindössze tíz, addig 1959-ben már 80 százaléka szült intézetben.SaFó(A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtármunkatársai segítettek.)S A F Ó A N N OA Képviselôi levlap„Városépítészeti szempontból anakronisztikusnakvélem, hogy az ezredfordulótáján a belváros szívében épüljönfel egy óriási üzletközpont. A Lajtától(és Bucsutól) nyugatra már évtizedekkelezelôtt elkezdôdött a szupermarketekdecentralizálása, a peremkerületekben,fôforgalmi utak mentén történôfelépítése. Urbanisztikai kultúránk elmaradottságánakbizonyítéka lenne atervezett Shopping City felépítése,amely szervetlenül illeszkedne a szombathelyivárosközpont történelmi térszerkezetébe.”Alaposan belecsapott alecsóba Szabó Gábor önkormányzatiképviselô 1993 ôszén, amikor is a városiközgyûlésben egyedüliként szavazott„NEM”-mel a Fô téri foghíjtelek eladásávalkapcsolatosan. A 28 tagot számlálótestületben hárman tartózkodtak,de 24-en igennel szavaztak, úgyhogya szerzôdéstervezet csont nélkülátment a testületen. Talán még emlékeznekrá, a városháza szomszédságában,a Fô tér nyugati végén éktelennagy üres telek állt évekig feltúrva. Amindenkori városvezetés az 1945-benlebombázott területet szerette volnabeépíteni, de erre csak 1993-ban nyíltlehetôség. Egy osztrák üzletembernézte ki magának ugyanis az értékes ingatlant,hogy ott bevásárlóközpontotépítsen. Szabó Gábor nemtetszésénekakkoriban a Savaria Fórum újdonsültrovatában, a Képviselôi levlapbanadott hangot, amelyre az SZDSZfrakcióírt egyoldalas, ledorongoló választ.Újraolvasva az akkori vitát, és nemismerve, vagy feledve a részleteket azördöggel együtt, ennyi év távlatából miSzabó Gábornak adunk igazat, bármiután a Shopping City terve megbukottés a foghíjtelek mára beépült, nyilvánaz ilyetén igazságkeresésnek méga készülô Magellán Center árnyékábansincs sok értelme. Azért néhány adatotközölnénk. A város 1993-as, négymilliárdosköltségvetését a telekeladás130 millió forinttal növelte volna meg,a beruházást 1,8 milliárdra saccolták, ésa számítások szerint a plázaszerû bevásárlóközpontban700 új munkahelyteremtôdött volna.SaFóFOTÓ: Czika László5


Belvárosi parktesztALACSONY KÖLTSÉGVETÉS, FELÚJÍTÁSOKRA KEVÉS PÉNZ JUTKörbejártuk Szombathely belvárosiparkjait: vajon a tavasz közeledtévelmilyen körülmények várják az ide látogatókat?A tervezett felújítási munkálatokrólNémeth Kálmán alpolgármestertés a körzetek képviselôit kérdeztük.A város költségvetésébôl 250 millióforint jut éves szinten parkosításra,de elôfordul, hogy ez a felújítási munkálatokramár nem elég. Megtudtuk,kilátásban van egy Európa park kialakításais.Brenner park: töredezett járda,kihasználatlan víztoronyKörsétánkat a Brenner parkban kezdtük,amely közkedvelt kikapcsolódási lehetôségetnyújt a családoknak, a KRESZszabályait gyakorolni és elsajátítaniszándékozó gyermekeknek. A játszótérés a füves övezet között megbújik egybetonozott terület közutakkal, útjelzésekkelés jelzôlámparendszerrel, tehátBIZTONSÁGOSAK A JÁTSZÓTEREK?a valóság kicsinyített mása. A park valódihangulatát a szélén csordogálóGyöngyös-patak és a szemet gyönyörködtetôhatalmas platán- és vadgesztenyefákadják. Az itt található növényzetrendkívül gondozott, és a tisztaságrasem lehet panasz. A hely szépséghibáitinkább a megkopott közlekedési útjelzések,a töredezett aszfalt és a víztoronyrendhagyó kinézete jelentik.A Brenner parkban magasodó mûemlékjellegû épület jelenleg használatonkívül van, a nyolcvanas évek elejéig szolgáltaa szombathelyiek vízellátását.A külseje tele van graffitivel és valószínûlegaz idôjárás viszontagságainak„köszönhetôk” a torony felsôbb szintjeinektöredezett ablakai. Az építménytzárva tartják, mert meglehetôsen romosállapotok uralkodnak a belsô terében.Évek óta a tervekben szerepel a rehabilitációja,amely ha megvalósulna, a víztoronyegy európai színvonalú turisztikailátványosság lenne. A jó idô köze-Játszótereink mennyire biztonságosak, mennyire felelnek meg az európaiuniós elôírásoknak? A kérdést Lakézi Gábornak, a városfejlesztési és üzemeltetésiosztály vezetôjének tettük fel.A szombathelyi játszóterek karbantartását, takarítását, a bútorok festését aparkfenntartó cégek folyamatosan végzik. Rendkívül nagy problémát okoza játékok rongálása, a szemetelés, helyenként a kutyapiszok annak ellenére,hogy az ebeket a játszótér területére bevinni tilos – válaszolta kérdésünkreLakézi Gábor.A városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetôje elmondta, hogy a játszóterekfelújítására, szabványosítására 2008. december 31. volt a határidô. Szombathelyjátszóterei hat kivételével (a Stromfeld-lakótelepen az Olimpia, a Diófa,a Hét vezér, a Szûrcsapó, a Váci utca 2–8-ban és a Perintparti sétányon lévôk)az elôírásoknak megfelelnek, korszerûsítésükre az idei évben sor kerül.Az átépítés jogi hátterét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendeletebiztosítja.2010 végére minden közterületi játszótér megfelel majd az elôírásoknak, továbbátervezik a következô ütemben öt új megépítését is: a Stromfeld-lakótelepenaz Olimpia utca végére – a régit elbontják –, Zanaton a Szent László,Szentkirályon a Sport térre, a Diófa valamint a Bolyai utcába, melyek terveikészen vannak, viszont ebben az évben a költségvetés erre nem tud fedezetetbiztosítani.Egy játszótér megépítése, felújítása nem kevés anyagi ráfordítást igényel. Az osztályvezetôhozzátette, hogy például a 11-es huszár úti játszótér megépítésekörülbelül nettó 7 és fél millió, a Nagyszombat téri pedig mintegy 4 és fél millióforintba került 2008-ban. A Krúdy Gyula utcában a kicsik játszóterére többmint 4 és fél milliót költöttek 2007-ben, a nagyokéra 13 milliót 2006-ban. Ezeketaz önkormányzat fizeti, de volt már rá példa, hogy a Szépítô Egyesület,vagy a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány épített játszóteret.Nemes Juditledtével minden bizonnyal ismét fellendüla közlekedési park forgalma, bárkérdés, hogy a „megviselt” burkolatmennyire biztonságos a rolleresek és biciklisekszámára.Németh Kálmán alpolgármestertôl megtudtuk,hogy városunkban 2002-benvolt utoljára teljes parkfelújítás. Jelenlegmár több parkra is ráférne a rendbetételés a burkolategyengetés. A Brennerparkra mintegy tíz éve készen van egyalaposabb renoválási program, ámegyelôre nincs rá keret.Gayer park: sportolási lehetôség,fiatalos „lendület”A Brennerrel szomszédos Gayer parkegyik oldala nagyszerû sportolási lehetôségetkínál a kosárlabda- és futballpályáival.Ha az idô engedi, a környékiskolái rendszeresen tartják itt testnevelésóráikat.A másik oldalon a játszótérvárja a kicsiket, bár a játékokat mártöbb graffiti is „színesíti”. A közte húzódósétány térkövei még újszerû állapotbanvannak, így az erre tartó gyalogosoknak,kerékpárosoknak ez nemokoz kellemetlenséget. Hátrébbzöldövezet fogadja az andalogni, vagya tavaszi napsütésben olvasni vágyókat.A szombathelyi park öreg fái közt1937 óta áll dr. Gayer Gyula jogász, botanikusbronz mellszobra. Az eddig említettkét parkot néhány méter választjael egymástól, mégis alig találhatunkösszehasonlítási pontokat. Míg aGayer parkot egy fiatal lányként, addiga Brenner parkot egy idôsödô nôkéntlehetne szimbolizálni.Pelikán park: rendszeresrongálások és „varjúproblémák”A Fô téren átsétálva, a sportház felé véveaz irányt a Pelikán parkba érünk, ahola névadó díszét képezô elsô szobrot1920-ban Rumi Rajki István alkottameg. Az elmúlt kilencven évben a pelikánonnem csak az idôjárás hagyottnyomot, többször is renoválni kellett avandalizmus miatt. Megrongálták akörnyezetét is, tönkretették a körülöttelévô szökôkutat, és a park is egyrerosszabb állapotba került. 2006-ban avárosvezetés egy teljesen új szobrotkészíttetett, így a pelikán ismét elfoglalhatta„dicsô trónját”. Mára azonbanismét fejét vesztette.6


2010. MÁRCIUS 13.U T Á N A J Á R T U N KMELYIK PARK TETSZIK A LEGJOBBAN?33.3%23.3%16.6%26.6%Gayer parkPelikán parkBrenner parkJókai parkA Savaria Fórum nem reprezentatív közvélemény-kutatása.– A közelben több szórakozóhely isvan, így nem ritkák a péntek, szombat éjszakairongálások – jegyezte meg az alpolgármester,majd hozzátette, gyakori,hogy még a fiatal fák vékony törzseitis eltördelik.Szakály Gábor, a körzet képviselôje aparkôri szolgálatot javasolja a parkok ellenôrzésére,tisztábban tartására. Úgygondolja, hogy ez a munka kiadható lenneszociális foglalkoztatottaknak, akikneka fizetése kevesebb összeget venneigénybe éves szinten, mint a károk folyamatoshelyreállításáé, emellett aparkôrszolgálattal a szemét mértéke iscsökkenthetô lenne. Korábban a Pelikánparkban volt játszótér, jelenleg azonbana „varjúproblémák” ezt megakadályozzák.A túl sok madárürülék sérti a közhigiéniáselôírásokat, így itt nem hozhatólétre az európai uniós elôírásoknakmegfelelô játszótér. A régi játéktereketa város más részein is felszámolták,vagy EU-kompatibilis játékparkok váltottákfel (keretes írásunk). Kérdésünkre,mely szerint mi lesz az üresen hagyott terekkel,Németh Kálmán alpolgármesterfüvesítést, vagy helyenként újabb játszótereklétrehozását helyezte kilátásba. Dekiemelte, az biztos, hogy a korábbi kétszázhozképest a továbbiakban kevesebbjátéktér lesz. A körzet képviselôje aztmondta, hogy a Pelikán parkban a szoborés a hozzá tartozó szökôkút felújításaismét tervben van, ennek kivitelezésecsak a költségvetéstôl függ.Jókai park: EU-s pályázatbólfelújítás, parkosításA város majdhogynem másik felén, a Jókaiparkban (képünkön) a régi koroknyomait idézô közlámpák miatt úgyérezhetjük, mintha „visszarepülnénk” azidôben. Talán ilyennek tudjuk elképzelniazokat a parkokat, ahol nagy költôinkegykor ihletet kapva alkottak. HorváthZsolt, a körzet képviselôje lapunknak elmondta,a közeljövôben a park egy részétrenoválják. Egy európai uniós pályázatlehetôséget biztosít arra, hogy a Kálvária-templom környéke, a domboldalés a lépcsôzet új formában pompázzon.A park szélén egy szökôkút maradványaiis felfedezhetôk, de ennek a felújításatöbb mint tízmillió forintba kerülne.Emellett ott a közmûvesítés sem korszerû,így a szökôkút rendbetétele rengetegmunkával járna, így pillanatnyilag eznem szerepel az elgondolások között.A költségvetésbôl 250 millió forint jutéves szinten Szombathely parkosítására.A közeljövôben az elképzelésekközt van egy újabb liget kialakítása aBrenner Tóbiás körúton, a Bagolyvárralszemben. Az európai uniós csatlakozásalkalmából több fát, majd 2008-ban,amikor Szombathely nyerte a legvirágosabbváros díjat, számos virágot is ültettekide. A terep tehát kiválóan alkalmasparkká alakításra, a majdani útépítés ésa padok kihelyezése után Európa parknéven ez is beléphet a megyeszékhelyzöldövezetei közé.Károlyi Renátabemutató autók kevés km futássalFOCUS TREND1.6TDCI/110 LE /4A2008 szeptemberiABS, klíma,elektromos elsô ablakemelôk,távirányítós központi zár,fedélzeti számítógépListaár: 5.398.000Ft3.550.000 FtC-MAX TREND1.6 TDCI /90 LE2008 augusztusiAutomata klíma, könnyûfém felnik,fedélzeti számítógép, el. elsôablakemelôk, központi zár, 4 légzsák,CD-s rádió, elsô ködfényszórókListaár: 5.512.000Ft3.750.000 FtTovábbi tesztautóink a www.strauss.hu oldalonÉRVÉNYES 2010. 03. 10 – 03. 31., ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.Strauss AutószalonSzombathely, Zanati út • Tel.: 58.94/512-860 • www.strauss.hu7


K U L T Ú R A8Koncertek és filmek a Mediawave-enFennállásának 20. évfordulóját márSzombathelyen ünnepli az eddigGyôrben megrendezett MediawaveNemzetközi Film- és Zenei Fesztivál.Az évente körülbelül harmincezerlátogatót vonzó rendezvénysorozatidei programjairól, azalapítvány és a város együttmûködésérôltartottak a minap sajtótájékoztatóta szervezôk.– Izgalommal várjuk a huszadikmegnyitót, nem csupán a jubileum,hanem az új helyszín miatt is. Ez aköltözés frissülést hoz a fesztiváléletébe, új lendületet, új ötleteket kapunk.Úgy érzem, hogy lelkes, integráltkulturális környezetbe kerültünk,és reménykedem, hogy elégedettekleszünk egymással – nyitottameg a sajtótájékoztatót SragnerLászló, a Mediawave Alapítvány új elnöke,majd átadta a szót dr. IpkovichGyörgynek. A polgármester elmondta:a közgyûlés egyhangúlag szavaztameg a fesztivál támogatását, ésannak a reményének adott hangot,hogy hosszú és gyümölcsözô lesz azA fesztiválok éve– Összefogás és együttmûködés jellemziaz idei tavaszi fesztivált – mondtael Grünwald Stefánia, az Agoraigazgatója, majd hozzáfûzte, hogyörömmel tapasztalta, hogy a városösszes kulturális intézménye hozzáadta,amije volt, s így rendkívül gazdag,sokrétû programsorozatot kínálhatnakaz idén.Az esemény hivatalosan március 17-én,a 2. Hang–Tér–Kép Összmûvészeti Fesztivállalkezdôdik. Tíz napig tartanak aMesebolt Bábszínház, az Irókéz Galéria,az Agora és a szimfonikus zenekarközös programjai, melyeken kicsik ésnagyok egyaránt találhatnak kedvükrevalót. Interaktív bábjátékok, bábkészítés,vándorkiállítások, elôadásokcsalogatnak az Írókéz Galériába.Március 19-én a Szombathelyi Képtárbannyílik meg Paizs László festômûvészegyüttmûködés. Feiszt György tanácsnoktólmegtudtuk, hogy a fesztiválsokat lendíthet a város kulturáliséletén, hiszen egy nemzetközilegelismert rendezvényrôl van szó. SágiJózsef, a kulturális bizottság elnökekifejtette, mennyire fontosnaktartja, hogy a Mediawave a hagyományés modern tiszteletét szemelôtt tartva szervezi meg évrôl évrea fesztiváljait.Az idei programkínálatról HartyándiJenô fesztiváligazgató beszélt.Az eseményt három hétvégét felölelôenáprilis 30. és május 8. közöttSzombathelyen, valamint május13–16. között Ôriszentpéteren és aburgenlandi Rudersdorfban rendezikmeg. Az elsô hétvégén a nemzetközizenei fesztivál a Tánc Világnapjáhozkapcsolódva, az Agora SzombathelyiKulturális és Turisztikai Központtalegyüttmûködve elsôsorbana város fôterén zajlik majd. A fellépôkközött a legkülönfélébb zeneiirányzatok képviselôi lépnek majdszínpadra, lesz latin zene, népzene,de a klasszikus tango hagyományaitMINDEN KOROSZTÁLYHOZ SZÓL A RENDEZVÉNYKiállításokkal, koncertekkel, számos gyermekprogrammal várja idén a szombathelyieketa tavaszi fesztivál, derült ki azon a sajtótájékoztatón, amelyet kedden tartottakaz Agora Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ vezetôi.is élteti majd egy együttes. Itt érdemeskiemelni a Thanks Jimi napot,amelyre Stevie Salas és kísérôi a városösszes gitárosát várják az együttzenélés reményével. A második hétvégéna nemzetközi filmfesztiválé afôszerep: a 81 országból érkezett1173 nevezés legjobbjai mellett afesztivál jubileumát ünnepelve aMediawave történetének 20 legjobbfilmjét is bemutatják. Perszefolytatódik a zenei fesztivál is, melyentöbbek között fellép az AnimaSound System, illetve Gil Scott-Heron, a rapzene ôsatyjának tartottsoulénekes. Irodalmi programok iscsatlakoznak a rendezvényhez, példáulhazai, illetve vajdasági írók ésköltôk olvasnak fel mûveikbôl.A harmadik hétvégén rendezik mega Mediawave Szelektív NemzetköziJazz és Öko Fesztivált, amelyen a jazzés improvizatív zenei koncertek mellettnagy hangsúlyt kap a környezetvédelemis.A rendezvény záró eseménye egy pikniklesz a szlovén–osztrák–magyarhármashatáron.gyûjteményes emlékkiállítása. Ugyanezena napon a Bartók Teremben a SavariaSzimfonikus Zenekar koncertjelesz hallható.Március 22-én Radnóti Kovács Árpádfestményeibôl és grafikáiból nyílik tárlataz Agora–Szalonban, míg 23-án azAgora–Mûvelôdési és Sportházban aMoszkvai Patriarchátus Orthodox Kórusánakelôadását hallgathatják megaz érdeklôdôk. Március 28-án, ugyancsaka sportházban Both Miklós és aNapra zenekar ad ízelítôt RadnótiMiklós megzenésített verseibôl, a költô100. születésnapjára emlékezve.Az Agora Könnyû keretében olyanfellépôk érkeznek Szombathelyre, mintaz Elsô Emelet, a Csík zenekar, PéterfyBori, a Magna Cum Laude, vagy a30Y, de 30 éves koncertet ad az Edda,lesz Cserháti-emlékkoncert, és fellép aLord együttes is. Az egri színház bemutatjaa Chicago Musical címû produkcióját,és országos jubileumi koncertjénekelsô állomását Szombathelyenünnepli a Djabe zenekar, aki SteveHackettel, a Genesis egykori gitárosávallép majd színpadra.Házhoz szállítás:310-310Helyben fogyasztás:Vasútállomás épületeNyitva: 10.00–22.00Házhoz szállítás: 10.00–22.00Az akció március 31-ig tart.


2010. MÁRCIUS 13.P R O G R A M A J Á N L ÓMárcius 13–20.AGORA–SAVARIAFILMSZÍNHÁZmárcius 18–április 24.Szombathelyi KéptárPaizs László festômûvészgyûjteményes kiállításamárcius 13.Oladi ÁMKSztárpalánta – tehetségkutatóverseny, regionálisdöntômárcius 13., 15.00Apáczai Waldorf IskolaS. Pintye Mária ExtraLesson tanár elôadása:Hogyan segítsük gyermekeinkképességeinekfejlôdését az iskolaérettségigés tovább? címmelmárcius 13., 17.00Szent Istvánkirály-templomFatimai estemárcius 13., 20.00Oladi ÁMKInsane-koncertmárcius 13., 20.00Agora–SavariaFilmszínházMeggie és a Vas-TagHangokmárcius 14., 10.00Mesebolt BábszínházIde bújj hozzám!– Esti hancúr-játék aNappal és a Holddalmárcius 15., 10.00Interspar parkolóElsô autósszlalomversenymárcius 16., 10.45Oladi ÁMKKormos István: Égigérô faA Mesebolt Bábszínházelôadásamárcius 16., 17.00Vas Megyei TITOrszág-világjárókBaráti KöreElôadó: Wiktora Antalmárcius 17., 6.30Szentháromság-templom– OladStációs szentmisemárcius 17., 10.00 és 14.30Agora–Mûvelôdési ésSportházA trónszirt legendája– A Mandala Dalszínházmusicaljemárcius 17., 17.00Megyeháza„A szlovák nyelvtörvényvárható hatása a felvidékimagyarságra és hazánkra”– Duray Miklós,az MKP alelnökénekelôadásamárcius 17., 18.00Bibliaiskolák KözösségénekelôadótermeA Biblia a forradalmakról– Dr. Reisinger Jánoselôadásamárcius 17., 18.00Agora–SavariaFilmszínházÉszt–Finn–LettKulturális Estmárcius 18., 9.30Agora–Gyermekek Háza„Csigabiga” – Szöszölô:Agyagos kézmûves foglalkozássajátos nevelési igényû ésép óvodás gyermekeknekmárcius 18., 15.30Vas Megyei TITSzenior Klub – EmlékezésKosztolányi Dezsôre születésének125. évfordulójaalkalmábólmárcius 19., 6.30Krisztus király-templom –Kámon – Stációs szentmisemárcius 19., 17.00Waldorf ÓvodaVan még egy kérdésem –beszélgetés a Waldorf Iskolatanáraivalmárcius 19., 18.30Malom SörözôÖtkarikás unikumok:A Hargita lábától LakePlacidig – Csiki AndrásHargita megyei sportigazgatóelôadásamárcius 19., 19.00Oladi ÁMK – 2010 percesNightball Bajnokság(www.nightball.extra.hu)március 19., 19.00Agora–Mûvelôdési és Sportház– Elsô Emelet-koncertmárcius 17–április 1.Agora–Gyermekek Háza„Rozmaring” – húsvétikészülôdés11–17. 11-én, 12-én és 14–16-ig17.00-kor; 13-án 15.15-kor;17-én 16.15-korChéri – Egy kurtizán szerelme 92’ (12)11–16. 11-én, 12-én és 14–16-ig18.45-kor; 13-án 17.00-korAkvárium 123’ (16)11–17. 11-én, 12-én és14–17-ig 20.30-korEgyszerûen bonyolult 121’ (12)11–17. 11–15-ig és 17-én15.30-kor és 17.15-kor; 16-án 16.15-korSzinglik éjszakája 95’ (12)11–17. 11-én, 12-én, 14-én,15-én és 17-én 19.15-korSzállítmány 88’ (16)11–17. 11-én, 12-én és 14–17-ig21.00-kor Avatar 166’ (16)KÖZÉPISKOLÁSOK FILMKLUBJA16. 18.00-kor Akvárium 123’ (16)ÉSZT FILMNAPOKFebruár 17–21. 17. 18.00 Megnyitó18.30 René Vilbre: Itt voltam (2008) 95’18-án 18.00 Arbo Tammiksaar:Nácik és szôkék (2008) 84’19-én 18.00 Liina Paakspuu:Kívánságok fája (2008) 85’20-án 18.00 Jaak Kilmi: Disco ésatomháború (2009) 84’21-én 18.00 Ain Mäeots:Taarka (2008) 94’22–24. 16.30-korSzinglik éjszakája 95’ (12)18–24. 18–21-ig 16.00-kor;22–24-ig 18.15-kor Doboz 115’ (16)18–24. 20.15-korMocskos zsaru– New Orleans utcáin 122’ (16)18–24. 18–22-ig és 24-én 16.30-korés 18.30-kor; 23-án 16.15-korBibliothéque Pascal 111’ (16)18–24. 20.30-korDoctor Parnassus és a képzeletbirodalma 122’ (16)Március 15-ei ünnepségSzombathely önkormányzata az1848–49-es forradalom és szabadságharckezdetének, a modern parlamentárisMagyarország megszületéséneknapja alkalmából március15-én városi megemlékezést tart.9.00-tól Huszárok felvonulása. Útvonal:Aréna utca – Fô tér – Savaria Múzeumparkja – Március 15. tér – Ady tér. 9.30:Savaria Múzeum parkja. Dr. Horváth Boldizsárszobrának koszorúzása. Ünnepimûsor: Ezernyolcszáznegyvennyolc, tecsillag! a Polgármesteri Hivatal VersmondóStúdiójának elôadásában.10.00: Március 15. tér. Országzászlófelvonása katonai tiszteletadással.Ünnepi mûsor: Zúg Március a ZrínyiIlona Általános Iskola diákjainakelôadásában.10.30: Ady tér. Ünnepi mûsor: Azünneplô közönség Jordán Tamásszínigazgató vezényletével és aWeöres Sándor Színház mûvészeinekközremûködésével elmondja aNemzeti dalt. Bevezetôt mond Dr.Fûzfa Balázs irodalomtörténész.Ünnepi beszédet mond: Dr.Ipkovich György polgármester.Szombathely város diákpolgármesterénekbeiktatása. Koszorúzás.Közremûködnek:– Magyar Honvédség 12. ArrabonaLégvédelmi Rakétaezred díszalegysége;Zrínyi Ilona Általános Iskoladiákjai (Felkészítô tanár: Nagy Andrea,Nagyné Kálmán Ágnes); NémethTamás (tárogató); PolgármesteriHivatal Versmondó Stúdiója;Szombathely Város Fúvószenekara;Vasi Lovasturisztikai és HagyományôrzôEgyesület; Weöres Sándor Színházszínészei; Dr. Fûzfa Balázs.9


Ü N N E P E L J Ü N KE G Y Ü T T ! • C I V I LÜnnepeljünk együtt!Huszadik évfolyamába lépett az ideiesztendôben a város hetilapja, a SavariaFórum. A következô hetekben,hónapokban pedig a város nevesszemélyiségeit, vagy éppen az átlagpolgárokatkérdezzük meg arról, mitis jelent nekik a Savaria Fórum. Ünnepeljünkegyütt!Jordán Tamás: A színháznak isfontos a megjelenésJordán Tamás, a Weöres Sándor Színházigazgatója rendszeresen forgatjaa Savaria Fórumot. Bár nincsen kedvencrovata, többnyire talál a lapban olyanírásokat, melyek felkeltik az érdeklôdését,és vannak írások, melyeket kitüntetettfigyelemmel olvas. A direktorúgy véli, a város életében szükség vana Fórumra, amely amellett, hogy számosközérdekû információt tartalmaz,a lakosságot érintô és érdeklô témákrólis beszámol.– Természetesen egy heti kiadványnakmás a funkciója, mint egy napilapnak,másként közelít rá egy-egy témára.Minden háztartásba eljut, így sokan olvassák,van, aki kizárólag ebbôl tájékozódik.Ezt támasztja alá az is, hogymikor a Savaria Fórum írt a színházról,vagy interjúkat készített a színészekkel,mindig kaptam visszajelzéseket,hogy az emberek látták, olvasták a Fórumot,és érdeklôdéssel fordultak aszínház történései felé – mondta végülJordán Tamás.Hollósi Gábor: A közintézményekhezis el kellene jutnia a Savaria FórumnakHollósi Gábor városi rendôrkapitánymindig elolvassa lapunkat, habár, mintmondja, beszerzése külön erôfeszítéstigényel:– A rendôrségre korábban nem jutottel a Savaria Fórum, ezért általában a városházapultjáról szoktam több példánytelhozni. Elsôsorban, mint önkormányzatikiadványt forgatom a SaFó-t.Számos közérdekû információt megtalálokbenne úgy az önkormányzat mûködésérôl,mint egyéb városi tudnivalókról.Az írásokat is elolvasom, és úgylátom, vannak törekvések arra, hogyminél szélesebb vertikumok jelenjenekmeg a lapban. Szinte az összes városikiadványt ismerem a megyében, éselmondhatom, hogy külalak szempontjábóla szombathelyi újság a legimpozánsabb– értékelte a SaFó-t a kapitány,aki elmondta még, hogy örömmelvenné, ha a rendôrséggel szorosabbegyüttmûködést sikerülne felépíteni, ésa lapban rendszeresen helyet kapnánaka bûnmegelôzési anyagok, rendôrségibeszámolók és tájékoztatások.SaFóÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tólvagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet március13-tól március 19-ig.13., Szo – Levendula, Zanati út 70.(TESCO), 501-607, 20.00–8.00; 14., V –Szent Márton, Szent Márton u. 18., 318-438, 20.00–8.00; 15., H – Árkádia, Dolgozókútja 1/a., 508-008, 8.00–8.00;16., K – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222, 20.00–8.00; 17., Sz – Ôrangyal,Óperint u. 2., 313-300, 20.00–8.00; 18.,Cs – Panacea, Dolgozók útja 35., 324-500, 19.00–8.00; 19., P – Pelikán, Semmelweisu. 4–6., 500-440, 20.00–8.00.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034H081672Tel.: +36-70/454-1459KIZÁRÓLAG NÁLUNKSürgôsen eladó! A 11-es Huszár útoneladó egy 1 + fél szobás, földszinti,nyugati fekvésû távfûtéses téglalakás.OTTHON CENTRUMingatlan-ajánlatok6,8 M FtH080823Szombathelyen a Rohonci úton 3 szobásteljesen felújított, remek elosztásúerkélyes panellakás eladó.H080794Tel.: +36 70 454 1463 8,8 M Ft Tel.: +36 70 454 1456 8,9 M FtH083055 H083589 H083398KIZÁRÓLAG NÁLUNKSzombathely közelében, Vasszécsenybenkínálok eladásra egy 3 szoba +nappalis, 6 éves családi házat.KIZÁRÓLAG NÁLUNKKIZÁRÓLAG NÁLUNKBelvárosi kuckó! Kôszeg történelmibelvárosában 28 m 2 -es egyszobás lakás,alacsony rezsivel, saját tárolóval,közös udvarral eladó.Tel.: +36 70 454 1464 14,5 M Ft Tel.: +36 70 454 1460 3,6 M Ft Tel.: +36 70 454 1454 14,5 M FtORIGO-SÁNTA REAL KFT. Szombathely, Mátyás király u. 13. • Telefon: 94 505 222, +36 70 454 1455KIZÁRÓLAG NÁLUNKA Hadnagy utcában felújított tégla,gázos, erkélyes lakás eladó.KIZÁRÓLAG NÁLUNKKámonban 2000-ben épített társasházban72 m 2 -es, 2 és fél szobás újszerûállapotú lakás cirkó-kazán fûtéssel,saját gépkocsi-beállóval eladó.SEGÍTÜNK ÖNNEK A HITELEK KÖZÜL MEGTALÁLNI A LEGJOBB MEGOLDÁST!30 BANK ÉS PÉNZINTÉZET AJÁNLATA EGY HELYEN!TELJES KÖRÛ BANKI, BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL VÁRJUK IRODÁNKBAN!AZ ÖN HITELTANÁCSADÓJA: TÁBOR MÓNIKA 70/454-145210


2010. FEBRUÁR 20.K Ö Z É R D E K ÛForgalomkorlátozás március 15-énMárcius 15-én a rendezvények zavartalanlebonyolítása érdekében azalábbi idôpontokban és helyekenforgalomkorlátozás lesz.9.10 – kb. 9.45-ig Horváth Boldizsár-szobor:Király utca (Petôfi Sándor utca –Mártírok tere közötti szakasza) és aSzéll Kálmán utca (Király utca – WesselényiMiklós utca közötti szakasza).9.45 – kb. 10.20-ig a Március 15. tér:Március 15. tér – Deák F. u., 48-ashonvéd u. – Wesselényi M. u., SzelesteyL. u. – Wesselényi M. u., Petôfi S. u. –Kôszegi u.– Paragvári u., Karinthy F. u.– Liszt F. u. keresztezôdések által határoltterület lezárásra kerül.Átvonulás ideje alatt kb. 10.20 – kb.10.30 óra között rövid idejû részlegeszárásra kell számítani a felsorolt utcákban:Petôfi Sándor utca, Ady tér, Sörházutca és az ezekbe torkolló utcákban.10.30 – kb.12.00-ig Petôfi Sándor-szobor:Sörház utca a Brutscher József utcátólés a Hollán Ernô utca a Kiskar utcáiglezárásra kerül. A rendôrség a fentiidôpontokban és helyeken a gépjármûforgalmateltereli.Változások a buszközlekedésbenA Vasi Volán Zrt. tájékoztatja az utazóközönséget,hogy Szombathely MegyeiJogú Város március 15-i ünnepi rendezvényeimiatt az érintett helyi járati autóbuszokaz alábbiak szerint közlekednek.9.00 –10.30 óra között: A Vasútállomásrólinduló és a Vasútállomásraérkezô „1”-es viszonylatszámú autóbuszoknem érintik a Szelestey u. 27.,SZTK, Berzsenyi könyvtár, Paragváriúti iskola, Horváth Boldizsár krt. ésMÁV Üzletigazgatóság elnevezésûmegállóhelyeket.A járatok a Horváth B. krt.-on a Kórházelnevezésû megállóhelyen állnak meg.10.30–12.00 óra között: A „35”, „8” és„9”-es vonalszámú járatok nem érintikaz Autóbuszállomás és Nyomda (Aut.áll. irányába) elnevezésû megállóhelyeket,ideiglenesen a NY-mo.-i Egyetemés Óperint Üzletház megállóhelyekenállnak meg.Az ünnepség befejezése után áll visszaaz eredeti forgalmi rend. A rendezôka lakosság és az utazóközönség megértésétkérik.LomtalanításSzombathely Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatalának VárosüzemeltetésiOsztálya 2010. március 20-án,szombaton az alábbi városrész lakosságánakszervez lomtalanítási akcióta SZOVA Zrt. Városgazdálkodási Egységénekközremûködésével.Az akció során a lakosság megszabadulhata rendszeres hulladékgyûjtéssorán el nem szállítható (a szabványosszeméttároló edényzetbe améretük miatt el nem helyezhetô),a lakásban, háztartásban feleslegessé,vagy selejtessé vált tárgyaktól(bútor, eszköz, stb.).A terület: a Thököly I. utcától északraesô városrész a Perint- és Gyöngyöspatakközött a Petôfi S. utcáig, valaminta Szt. Márton utcától északra aGyöngyös-patak és a vasútvonal közötta volt bucsui vasút nyomvonaláig(tehát a belváros, valamint a Sugár u.– Hadnagy u. – 11-es huszár út környéke,Lovas u. környéke).Kérjük, hogy a megjelölt városrészenés napon reggel 7.30-ig a rendszereshulladékgyûjtés során el nem szállítható(a szabványos szeméttárolóedényzetbe a méretük miatt el nemhelyezhetô), feleslegessé vált tárgyakatszállító jármûvel megközelíthetôközterületre szíveskedjenek kihelyezni.Nyomatékosan felhívjuk a lakosságfigyelmét, hogy a limlom fogalmábatörmelék, ág-nyesedék, lapátos áru,valamint a szabványos edényzetben iselhelyezhetô hulladék nem tartozikbele, tehát ezek kirakását kérjük mellôzni,annál is inkább, mivel egy esetlegesszeles idô esetén ez komolykörnyezetszennyezést okozhat. Veszélyeshulladék kihelyezése tilos (elem,akkumulátor, festékes doboz stb.).Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogyelektronikai hulladékot (pl. selejtes hûtô,televízió) se helyezzenek ki, ezeketa SZOVA Zrt. egész évben díjtalanul átveszia Körmendi úti Hulladékudvarban!A limlomot az akció napján reggel7.30-ig, szállítójármûvel megközelíthetôközterületre kell kirakni. Így jelentôsencsökkenthetô a guberálásmiatti szennyezés veszélye. Kérjük,hogy a limlom szelektált kirakásával(különrakva pl. fém, fa, karton stb.) segítsékmunkánkat. Bôvebb felvilágosításaz 501-960-as telefonon kérhetô.A limlom akció a lakosságra vonatkozik,intézményekre, vállalkozásokra,kereskedelmi egységekre nem!9700 SzombathelyBejczy u. 1–3. I. em. 17.Tel.: 94/322-47006 20/499-223206 30/730-6225www.alex92nyelvsuli.huNyilv.sz.: 000732-2008A központban az ALEX nyelviskola!Szombathely, Bejczy u. 1–3. I. em. 17.A helyszín új, de a minôség a régi!Ausztriai munkavállaláshoz beszédközpontúnémet nyelvtanfolyamokat indítunk!Jelentkezéseket még korlátozott számban elfogadunk!4-8 fôs csoportok, kedvezô árak!Részletfizetési lehetôség minden tanfolyamunkra.A minôségi nyelvoktatás!11


K Ö Z É R D E K ÛBIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBENItt a tavasz…Itt a tavasz, a kétkerekûek baleseténekés az allergiás reakcióknak aszezonja.A tavasz kezdete elôcsalogatja a motorosokatés a kerékpárosokat, a télihónapokban kissé tompultak a reflexek,valamint autós társaik kevésbészámolnak gyorsan elôbukkanó kétkerekûtársaikra. Használjunk sisakot, láthatóságimellényt, gyermekek, idôsektérdvédôt. Ellenôrizzük jármûveinkvilágítását, fékrendszerét, a kormánygumivédô meglétét.Motorost, kerékpárost, ha baleset ér, asisakját csak abban az esetben távolítsukel, ha nem reagál, hány, vagy vérzéstészlelünk a fejen. Lehetôleg két személyvégezze, egyikük a fej mögé térdelvemaga felé húzza a sisakot, miközben amásik két kezével rögzíti a nyakat. Amentô megérkezéséig tartsuk a betegfejét, stabilizálva a nyaki gerincet. Felsôvégtag törése estén ültessük le a sérültetés kössük a kart a nyakba háromszögletûkendôvel. Alsó végtag törésénélfektessük le és kezünkkel tartsuk akét szomszédos ízületnél megfogva.Védtelenségük miatt a balesetüknélnagy vérzést észlelhetünk, ilyenkor fektessükôket laposan, a vérzô végtagotés lábukat megemelve, a sebre tegyünknyomókötést, vagy gumikesztyûskezünkkel nyomjuk a sebet.A felmelegedéssel egy idôben megjelenneka rovarok, bogarak, gyakoribbáválnak az általuk okozott csípések,allergiás reakciók. Amennyiben ismertallergiánk van, hordjunk magunknálSandosten Calcium pezsgôtablettátés Epipen-t (szaktudás nélküla külsô combba beadandó, elôre felszívottinjekció). Allergiás egyénhez csípéseesetén azonnal hívjunk mentôt,fektessük laposan, lábait emeljük felés alkalmazzuk a fent említett szereket.Bôrviszketés, kidudorodó kiütés(csalánkiütés), elvörösödés, az ajkak,a torok, a nyelv, a kezek és a lábakduzzadása, zihálás, rekedtség, hányinger,hányás, hasi görcsök, néhányesetben eszméletvesztés észlelhetôaz allergia tüneteként.Márovics Pálállomásvezetô mentôtisztKIHIRDETETTRENDELETEKTájékoztatjuk Szombathely MegyeiJogú Város polgárait, hogy2010. március 5. napján kihirdetésrekerültek az alábbi önkormányzatirendeletek:– 6/2010.(III.5.) önkormányzatirendelet az önkormányzati beruházásbanmegvalósuló út- és közmûépítésköltségeirôl szóló23/2006. (VI.22.) rendelet hatályonkívül helyezésérôl– 7/2010.(III.5.) önkormányzati rendeleta közterületek bontás utánihelyreállításáról szóló 3/2008.(IV.01.)rendelet módosításáról– 8/2010.(III.5.) önkormányzatirendelet az önkormányzat 2010.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló37/2009. (XII.30.) rendelet módosításárólA rendeletek a Polgármesteri Hivatalhirdetôtábláján, illetve elektronikusformában a www.szombathely.huoldalon olvasható.BÛNMEGELÔZÉSI TANÁCSOKAz idei év elsô két hónapjának – gépkocsifeltörésektekintetében – kedvezôbûncselekményi statisztikája márciusbanmegváltozni látszik. A hónap elsônapjaiban kimagasló számban fordultakelô gépkocsifeltörések. Ezen bûncselekményekesetében szinte mindig az emberekkönnyelmûsége segíti hozzá az elkövetôketa könnyû zsákmányhoz. Kérjüka Tisztelt Olvasókat, hogy – az áldozattáválás elkerülése érdekében – fogadjákmeg bûnmegelôzési tanácsainkat!– Ne hagyjon értéket gépkocsijában! Azautó nem biztonságos tárolóeszköz!– Soha, még rövid idôre se hagyják személyesirataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat,a gépjármû okmányait az autóban!– Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanakaz utastérben!– Ha kiszáll gépkocsijából, minden esetbenvegye ki a GPS készüléket a tartójávalegyütt!– A kivehetô rádiót se felejtse autójában!Amennyiben elôlapja levehetô, kiszálláskormindig tegye biztonságos helyre!– Ha a bevásárolt árut autójában láthatóhelyre tudta csak elpakolni, nehagyja azt ôrizetlenül, hiszen aki figyelteÖnt, fel is törheti gépkocsiját!– Mindig zárja be a jármû ajtóit, az ablakokathúzza fel, kapcsolja be a riasztót,még akkor is, ha csak pár percre száll ki!Ne fordítson hátat, ha bûncselekménytlát, forduljon bizalommal a rendôrséghez!Bûncselekmény esetén hívja az ingyenes107-es, 112-es telefonszámot!Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság,Bûnmegelôzési OsztályÁLLÁSHIRDETÉSSzombathely Megyei Jogú VárosJegyzôje pályázatot hirdet értékesítésiés vállalkozási ügyintézômunkakör betöltésére. A pályázattalkapcsolatos bôvebb információa Jogi és Képviselôi Osztályon, illetvea www.szombathely.hu honlapontalálható.12


2010. MÁRCIUS 13.V Á L A S Z T Á S 2 0 1 0V Á L A S Z T Á S 2 0 1 0Megújított szövetségA Fidesz és partnerszervezetei szerdadélután megújították szövetségesiszerzôdésüket. A megállapodást a Fidesz,a KDNP, a Fidelitas, a Nemzeti Fórum, aMagosz, a Kisgazda Polgári Egyesület, aLungo Drom, valamint a MagyarVállalkozók és Munkaadók Pártja kötöttemeg a Hotel Gellértben Budapesten.Ágh Péter szombathelyi országgyûlésiképviselô a Fidelitas elnökeként látta elkézjegyével a dokumentumot, melyet aFidesz részérôl Orbán Viktor írt alá.ESZE a kormányváltás mellettHáromszáz kopogtatócédulát adott át azEgyütt Szombathelyért Egyesület (ESZE)a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség 1-es és2-es számú vasi választókerület képviselôjelöltjeinek.„Ezzel a gesztussal szerettevolna kinyilvánítani az Egyesület, hogyelkötelezett a kormányváltás mellett, éshogy egyetlen kormányképes politikaierônek a Szövetséget tekinti” – olvashatódr. Gyimesi Józsefnek, az ESZE elnökénekközleményében.Jobbik fórum a mozibanBalassa Péter és dr. Árvai Roland, a párt szombathelyiképviselôjelöltjei köszöntötték ahallgatóságot vasárnap az Agora–SavariaFilmszínházban tartott fórumon. Balassa Péterleszögezte: nem a Jobbik a szélsôséges,hanem azok, akik ezt róluk állítják, ésazok, akik kirabolták az országot. Az est vendégeSzegedi Csanád EP-képviselô, a Jobbikalelnöke volt. A Fidesz derékig, az MSZP nyakigül a korrupcióban, fogalmazott.Jobbik megemlékezésMárcius 15-én 16 órától az MMIKmelletti Petôfi-szobornál tartja aszombathelyi Jobbik a megemlékezését.Beszédet mond Balassa Péter, az1-es és dr. Árvai Roland, a 2-es számúválasztókerület országgyûlési képviselôjelöltje,valamint Tompa Balázstörténész.LMP: ZöldtalálkozóMárcius 13-án, szombaton 10-tôl 13óráig a VAOSZ Étteremben rendezimeg az LMP vasi szervezete az ElsôRegionális Zöldtalálkozót. A rendezvényenosztrák szakemberek ésa párt regionális képviselôi lesznekjelen, valamint Soós Zoltán, aPRONAS elnöke.Bôvül a Karitász Pszichiátriai Nappali Ellátó KözpontjaÔSSZEL ADJÁK MAJD ÁT A MEGSZÉPÜLT ÉPÜLETETTöbb mint 100 millió forintból bôvüla Karitász Pszichiátriai Nappali EllátóKözpontja a Hollán Ernô utcában.A fejlesztés költségeinek egy részét(60 millió forintot) uniós forrásból,az önerôt (40 millió forintot) a SzombathelyiEgyházmegye dr. VeresAndrás megyés püspök támogatásávalfinanszírozza. Az építkezésnekköszönhetôen nagyobb területen,jobb munkakörülmények között dolgozhatnakmajd a szociális foglalkoztatottak,illetve harminccal többpszichiátriai beteg nappali ellátásárólgondoskodhatnak majd.Egyre több a pszichiátriai beteg Szombathelyenés a kistérségben, tudtukmeg Szalay Zoltánnétól, a SzombathelyiEgyházmegyei Karitász intézményikoordinátorától. Éppen ezért roppantfontos számukra ez a 106 millióforint összköltségû fejlesztés.– Beépítjük a tetôteret és megtoldjuka jelenlegi épületet. A közösségi gondozás,a nappali ellátás és a szociálisfoglalkoztatás kap majd itt helyet. Azépítkezésnek köszönhetôen még többpszichiátriai beteg nappali ellátásáróltudunk majd gondoskodni, illetvevégre elkülöníthetjük a szenvedélybetegekés a pszichiátriai betegek gondozását.Megszûnik a zsúfoltság, ésjobb munkakörülmények között dolgozhatnakmajd a szociális foglalkoztatásbanrészt vevô klienseink,például a nyomda alkalmazottai is –kezdte sorolni a részben uniós forrásbólmegvalósuló beruházás jelentôségétSzalay Zoltánné. A Karitász égiszealatt mûködô Szikla Közösségi PszichiátriaiGondozó jelenleg is számospszichiátriai beteget gondoz.– Nagyon fontos, hogy ezeket azembereket kimozdítsuk az otthonikörnyezetükbôl. Jót tesz nekik, ha közösségbejárnak, és feladatokat kapnak.Kreatív mûhelyeinkben kerámiakészítés,festés, varrás, szônyegszövésközül választhatnak. A lelki, pszichikaiállapotukra is jó hatással vannakezek a foglalkozások. Ráadásul azönbizalmuknak is jót tesz, büszkeséggeltölti el ôket, ha kezükbe vehetika munkájuk gyümölcsét – részleteztea foglalkozások hasznosságát a koordinátor.A betegek által készített kerámiákat,szônyegeket meg is lehet vásárolnia Hollán Ernô utcai épületben,illetve a Karitász standja sosem hiányozhata helyi vásárokról sem.– Sokszor a vásárlók sem hiszik el,hogy ezeket a dísztárgyakat beteg emberekkészítették. Nagy álmunk, hogya belvárosban nyitunk majd egy üzletet,de ez még távoli cél – mondta elSzalay Zoltánné, majd hozzátette:legközelebb a húsvéti vásárra települki standjával a Karitász.(x)Szombathely, Szily János u. 20.Tel./fax: 318-560caritas.szombathely@ax.com13


SPENÓTOS LASAGNEHozzávalók 6 személyre:80 dkg darált csirkemell, 40 dkgspenót, 8 dl tej, 10 dkg vaj, 15 dkgfinomliszt, 20 dkg vöröshagyma, 20dkg fokhagyma, 1 csokor bazsalikom,35 dkg mozzarella, 80 dkgkonzerv hámozott paradicsom, 1 kglasagne tészta, só, bors, 5 dkg reszeltparmezánA vöröshagymát apróra vágjuk, és kevés olajon pirítani kezdjük. Hozzáadjuka nagyobb darabokra vágott fokhagymát, valamint a friss bazsalikomot,majd sózzuk, borsozzuk. Rátesszük a darált csirkehúst, kicsitösszepirítjuk, majd hozzáadjuk a hámozott paradicsomot is, és kevésvízzel felöntjük. A ragut néhány percig fôzzük, az elpárolgott vizetpedig folyamatosan pótoljuk. A vajból és a lisztbôl világos rántást készítünk.Felöntjük a forró tejjel, és sózzuk, borsozzuk. Belereszeljük a felszeleteltmozzarellát, és hozzáadjuk a tisztított parajleveleket. Csak addigfôzzük, amíg a paraj össze nem esik. Összeállítjuk az ételt: Egy tepsibealulra a besameles parajmártást, majd a lasagne tésztát, végül a paradicsomoscsirkeragut rétegezzük. Mindezt addig ismételjük, míg a hozzávalókelfogynak. Ezután alufóliával letakarjuk, és 200°C fokra elômelegítettsütôben kb. 20 percig sütjük. Ekkor levesszük a fóliát, a parmezánnalmeghintjük, és további tíz percig még pirítjuk.Friss egész csirke649 Ft/kgFriss marhacomb (csütörtöktôl)1.819 Ft/kgFriss sertés húsos csont349 Ft/kgPápai Kôröshegyi sonka (tengeri sóban érlelt) 1.999 Ft/kgPápai sertés párizsi795 Ft/kgÉ T K E Z É S I J E G Y E K E T E L F O G A D U N K !Mangalica kolbász, mangalica szalámi, szürkemarha szalámiés egyéb kolbász különlegességek kaphatók!Szombathely, Maros u. 2. • Tel.: 94/500-465AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 03. 16–03. 20-IG (KEDD–SZOMBAT), ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.Kezdôdhet a kerti munka?Bár az idôjárás még nem errôl tanúskodik, mégis, lassan beköszönta tavasz. Hosszabbodnak a nappalok, az avar alólitt-ott már kifehérlik az évszak elsô hírnökének, a hóvirágnaka harangja, a parkokban mindenütt feltûnik a kedves pipitér,az erdôk szélén pedig a fekete hunyor köszönti az évszakot.Már arra sem kell sokat várnunk, hogy megint érezhessüka kora tavaszi föld esô utáni üde illatát.A szívesen kertészkedôk kezdenekkivirulni, mert a hosszútéli álom után most megsokasodnaka tennivalók a kertben.Végre metszôollót és gereblyétlehet ragadni, el lehetkezdeni megtervezni a virágágyásokat,ültetni a magokat,átültetni a növényeket,vagy elvégezni a rügyvizsgálatot.Itt az ideje nekilátni amunkának, a tavaszi nagytakarításnaka kertben!Mindjárt kezdhetjük is azzal,hogy a letört ágakat összeszedjük,az elkorhadt ágmaradványokateltávolítjuk,és a tél során felhalmozódott„szemetet” összegyûjtjük akertben. Ügyeljünk rá, hogy aszerves anyagok a komposztládába,míg a szervetlen, elnem bomló anyagok a kommunálisszemét közé kerüljenek!Az ágyásokból is szedjükössze a száraz leveleket, az elhaltnövényeket, hogy a levegô,a meleg és a csapadék átjárhassaa földet. Most, amikormég kisebb terjedelmûeka növények, könnyebben kiirthatjuka gyomokat is. Gereblyézzüksimára a talajt, hogyelôkészítsük a magvetés és apalánták számára.Mihelyt beáll a fagymentes,száraz idô, elkezdhetjük azörökzöldek, fôleg az erô-GÉPKÖLCSÖNZÔHáztartási, építôipariés mezôgazdaságikisgépek kölcsönzéseSzombathely,Mátyás király u. 8.Tel.: 325-549, 20 7700-100e-mail:okogarden@gmail.comnovodom.hukönnyûszerkezetescsaládiházakTelefon: 94/506-191novodom.huLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: Ekler Dezsô. A BingóPizza utalványokat Ürmössy Árpádné és Tóth Jenny, a Papa’sKebab kuponokat Köves Márton és Gerecs László, az Agora–SavariaFilmszínházba szóló belépôjegyeket pedig Perger Bea valamintSchaffer Istvánné nyerték. E heti kérdésünk: Milyen anyagokattegyünk a komposztládába? A megfejtéseket a szerkesztôségcímére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház,I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk március18-áig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is!Játék• Parképítés• Sportpályák építése• Gépi földmunkák• Tér- ésdíszburkolatoképítése• Füvesítés ésgyepszônyeglerakása14


2010. MÁRCIUS 13. K I S K E R Tsen vízigényes tuják öntözését.Metsszük vissza a díszcserjéketés ültessük át atéli „vegetálásból” ébredezônövényeket. Amennyibenaz idôjárás megfelelô, ahónap vége felé már megkezdhetjükazoknak az évelôknekaz ültetését is, melyeknyáron és ôsszel virágoznak.Ha a teraszt vagy akert egyes részeit gyorsanszeretnénk színessé, hangulatossávarázsolni, ültessünkegynyári növényeket. Ez amegoldás az új kerttulajdonosoknakis kedvezô, merthamar látványos eredménytmutat, bár az is igaz, hogysok odafigyelést, törôdéstigényelnek.A zöldségeskertben is megkezdhetjüka munkát, ésmiután elôkészítettük a talajt,elvethetjük a borsót, ababot és a fekete gyökeret,a fóliasátorban pedig már akorai sárgarépát és karfioltis. A kertépítés során kialakíthatunkegy kisebb ágyásta fûszernövényeknek, deakár ládákban a teraszon istermeszthetjük azokat. Mostvan itt az ideje a majoránna,a kakukkfû, a levendula,a petrezselyem, a metélôhagymaés a kapor ültetésének.A fûszernövények általábanalapos öntözést igényelnek,és megháláljáka gondozást. Késôbb, amikormár felhasználjuk ôketa fôzés során, érezni fogjuka különbséget!Aki még csak most lát neki akerttervezésnek, tartsa szemelôtt, hogy a növények csakakkor növekednek majd szépen,ha megfelelô életfeltételeketgarantálunk.Fontos, hogy tisztában legyünkkertünk talajának tápanyagtartalmával,s mindenekelôtta növények különbözôigényeivel: árnyékos vagynapos helyet kedvel, vagy példáulelviseli-e az erôs szelet.Ha ezeket figyelembe vesszük,és tudatosan tervezzük megkertünket, biztosak lehetünka sikerben.SaFóKERTBARÁTOKAT VÁRNAKA Szombathelyi Négy Évszak Kertbarátok Egyesület tagtoborzássalegybekötött lakossági fórumot tart március 20-án szombaton 15 órakor a Parkerdei út–Erdô út elején. Téma:Az egyesület taglétszámának növelése és az utak állapotánakjavítása. További információk: +3630-2105859.BOKOR PARK KFT.Szombathely, Kôszegi u. 2.Tel.: 94/508-024 • www.bokorpark.huVÁLLALJUK:ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSÁT, RENDEZÉSÉTTÉRKÔBURKOLATOK ÉPÍTÉSÉTPARKOK, KERTEK TERVEZÉSÉT, KIVITELEZÉSÉTAGROKER ÁRUHÁZ ajánlata:51 BO fûnyíró3,5 LE, 51 cm29.900 Ftfûnyíró traktor(Briggs motorral) LF 125314.900 FtMINDEN nálunk vásárolt gépet ingyenesen beüzemelünk!• metszôollók 900 Ft-tól• minôségi metszôollókAKCIÓS áron 1.500 Ft-tól márc. 13-tól 27-ig!• Vetômagok ÓRIÁSI választékban, 600-féle• 2.000 Ft feletti vásárláshoz ajándékvödröt adunk!• lemosó permetszerek, mûtrágyáköntözôrendszerek, tavak tervezése, kivitelezéseSzombathely, Pálya u. – Sági u. sarokTel.: 501-702 • SZERVIZ: 505-831AZ AKCIÓ MÁRCIUS 13-TÓL 27-IG TART!15


Kis csoportokban,még mindig 2008-as árakon!• BESZÉDCENTRIKUSINTENZÍV TANFOLYAMOK• KEZDÔTÔL A FELSÔFOKÚNYELVVIZSGÁIG• HETI 2 X 4 ÓRÁBAN(HÉTKÖZNAP V. HÉTVÉGÉN)• DIPLOMÁS TANÁRI KAR• BUSINESS ENGLISHwww.zenitnyelviskola.huSzombathely, Szily János u. 40.Telefon: 94/342-510, 30/252-8025NYILV. SZÁM: 18-0166-04 • AKKR. LAJSTORMSZÁM: 0349Tanfolyamkezdés: március 22-én!!!Jelentkezés: 2010. március 17-igTavaszi akció akár 40% kedvezmény!*Akkreditált intézmény–Euroexam vizsgahely*Részletek a honlapunkon!

More magazines by this user
Similar magazines