12.07.2015 Views

Városközpontok_45utá..

Városközpontok_45utá..

Városközpontok_45utá..

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VÁROSKÖZPONTOKVÁLTOZÁSAI1945-89


VÁROSSZÖVET KONTEXTUSA


1950-ES ÉVEK: KUTATÁS, TERVEZÉS, ÉPÍTÉSESZMEISÉG, IDEOLÓGIAI ELVÁRÁSOK1960-AS ÉVEK: KUTATÁS, TERVEZÉS, ÉPÍTÉSGAZDASÁGOSSÁG1970-ES ÉVEK: KUTATÁS, TERVEZÉS, ÉPÍTÉSNORMATÍV, TECHNOKRATA SZEMLÉLET1980-AS ÉVEK: GYÓGYÍTÓ ÉPÍTÉS/REHABILITÁCIÓÁTÉRTÉKELÉS, ÖNVIZSGÁLAT


1950-es évek.)


„A központ a várost meghatározó mag.A városközpont a lakosság politikai életének centruma…A városközpontban vannak elhelyezve a legfontosabb politikai,közigazgatási és kulturális intézmények.A városközpont terein játszódnak le a politikai tüntetések, afelvonulások és ünnepségek….A városközpontban épülnek a legfontosabb és legmonumentálisabbépületek – a központ uralja a városterv építészeti koncepcióját éshatározza meg a várossziluettet ...„A politikai szempontból rögzítendő városközpont léptéke amenetelő gyalogos, a politikai tüntető és ennek menetsebessége.”dr. Lothár Bolz: A városépítés alapelvei1952


A városrendezési tervek többségénél fontos szempont avárosközpont reprezentációJellegzetes városépítészeti megjelenési formái:• széles felvonulási utak és nagy terek• az axisban (vertikális és horizontális) „távlatot” nyújtómagasházak.


széles felvonulási utak és nagy terek


vertikális hangsúlyWeiner Tibor: Dunaújváros (egyik) városközpont terve.„A Diósgyőri gyár főbejárata”pályázataWeiner Tibor terveKazincbarcika városközpont terve/modell terv:Schmiedl Ferenc és Azbey Sándor


Kaposvár, Latinka tér.Szombathely, Március 15. tere


Salgótarján Megyei Tanács irodaházaDebrecen: Megyei Tanács irodaháza


KIEMELT FELSŐFOKÚ ÉSFELSŐFOKÚRÉSZLEGES FELSŐ-FOKÚ KP1960-as évek.)


Békéscsaba városközpont tervpályázat, 1965 –A két nyertes terv modellje– (tervezők:Kaszta Dénesvalamint Osztie György és Ráth György(Mindkét tervben megtalálhatók a város fontos szerkezeti pontjain elhelyezett vertikális hangsúlyok.)


Veszprém: ”Szanálandó” épületeka Cserhát lakótelep és a kereskedelmi-szolgáltató épületegyüttes/ magasház


1970-es évek.)


Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció(OTK - 1971)Korábban a területfejlesztés = iparfejlesztés a termelői célokatkövette, a szociális szempontokat mellőzte• a további ipari fejlesztésnek nincs semmiféle anyagi háttere• az egyközpontúságot meg kell szüntetni• a városcentrikus fejlesztést már nem lehet tovább erőltetni - aváros és falu közelítése• ki kell egyenlíteni az életkörülmények közötti egyenlőtlenségeket


Az „egyközpontúságot” meg kell szüntetni•Budapest vonzásának ellensúlyozásanéhány vidéki nagyváros „ellenpólusként”az ország öt nagy régiójának központjaként történő fejlesztése‣Miskolc,‣Debrecen,‣Szeged,‣Pécs,‣Győr


Részlet az Országos Településhálózatfejlesztési Koncepcióból – térszerkezeti kapcsolatok


INTÉZMÉNYI SZEREPKÖRÖK


A reorganizáció jellegzetes esetei és a városrekonstrukció értelmezéseFüle Lajos (VÁTI) :”A korszerű városközponttal szemben támasztott követelmények - (1


sémák, irányelvek és normákAz építéseknél az iparosított szerkezetek jelennek meg(szekszárdi úttörőház, gyulai művelődési ház)


„…Ismételhetem, soha ilyen iram, ...... - soha ilyen erőfeszítés atömegesért, - az általános, középszerű jóért, - soha ilyen, - a fontosságisorrend miatt elkerülhetetlenül háttérbe szorulása az egyedinek, a szépnek,- soha ilyen kényszere, - éppen a tömegesért, - a gyorsnak, az egyszerűnekaz egyénietlennek, - a mechanikusnak, a „csak” – ma –jónak” (VadàszGyörgy -1973)


1980-as évekMiskolc belvárosi tömbök rehabilitációja (terv: Pirity Attila)Pécs – az ún. Elefántos tömb rekonstrukció (tervező: KistelegdiIstván (tervezés-kivitelezés: 1975-1988)Debreceni (Kálvin téri) tömbrehabilitáció(terv: Szűcs Endre, Kuslits Tibo)r


ESETTANULMÁNYOKúj városok központjai


Dunaújváros


„Sztálinváros városszerkezetének alapja a Vasmű bejáratánál végződőfőútvonal /egyúttal felvonulási út is/ és a vasútállomásról bevezető útkereszteződésénél kialakítandó városközpont legyen.Ez legyen a város kiemelkedő reprezentatív helye, itt kell elhelyezni alegfontosabb politikai, közigazgatási és kulturális intézményeket. Avárosközpontot térszerűen kell kiképezni, alkalmas legyen afelvonulásokra és ünnepségek megtartására..A téren kell elhelyezni a pártszékházat, a tanácsházat, aszakszervezeti és társadalmi szervezetek központi székházát, aközponti kultúrházat, a könyvtárat, a múzeumot, alkotók otthonát.Az egyéb fontos közintézményeket: a járásbíróságot, a rendőrséget, apénzintézet épületét, a körzeti kultúrházakat, az éttermeket, az államiáruházakat, a nagyobb üzleteket ugyancsak hangsúlyosankiképezendő, három - négy téren, illetve út mentén kell elhelyezni.„


WEINER TIBOR1906-1965


1976


Szrogh György - 1951


Veszprém -A belváros részletes terve -1954. (a 8-as út új elkerülő szakaszával és egy újköztérrel, tengelyben a mozival- Zsitva Tibor (Városépítési TV)


Ivánka András - 1952


Salgótarján


Az első városközpont tervek egyike,látványterv, beépítési terv, utcakép(tervező: Ivánka András)Az első városközpont tervek egyike,látványterv, beépítési terv, utcakép(tervező: Ivánka András)Az első városközpont tervek egyike beépítési terv, utcaképtervező: Ivánka András


TÖRTÉNELMI VÁROSOKÚJ KÖZPONTJAI


Veszprém


Hotel VeszprémKotsis Lajos: belváros részletes rendezési terve (1966).Az 1. ütem főtere, a volt Rákóczi tér helyén alakult ki.


Szekszárd


VÁROSTEST – TÉRI KONTEXTUS


VÁROSSZÖVET KONTEXTUSA


„A VÁROS TÖRTÉNELMI HATÁRAI KÖZÖTT AZ IDŐ CSAP ÖSSZE AZ IDŐVEL.MIVEL A VÁROS ÉPÍTMÉNYEI TÚLÉLIK AZOKAT A FUNKCIÓKAT ÉS CÉLOKAT,AMELYEK EREDETILEG FORMÁLTÁK ŐKET, A VÁROS AZ ELJÖVENDŐ KOROKSZÁMÁRA NÉHA MEGŐRZI MINDAZT, AMIT VALAMELY KORÁBBI NEMZEDÉKÖNKÉNYESEN ELVETETT VAGY ELUTASÍTOTT.VAN ENNEK A JELENSÉGNEK AZONBAN EGY „TARTOZIK” OLDALA IS:KÉSŐBBI NEMZEDÉKEKNEK OLYAN ROSSZUL ALKALMAZOTT DOLGOKAT IS ÁTAD,MELYEKET OKOSABB LETT VOLNA ELVETNI, ÁM AZOK MÁR KÉZZEL FOGHATÓALAKOT ÖLTÖTTEK A VÁROSBAN, ÉS NYOMOT HAGYTAK BENNE, AHOGYAN AZEMBERI TEST IS ÁTÖRÖKÍT HEG FORMÁJÁBAN EGY-EGY RÉGMÚLT SÉRÜLÉST VAGYRENDELLENESSÉGET.”(L.MUMFORD)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!