A tartalomból: - Savaria Fórum

savariaforum.hu

A tartalomból: - Savaria Fórum

A tartalomból:– Készül a Regionális OperatívProgram– Történelmi belvárosból korszerûközpont?– Pro és kontra: egy lehetségesúj ipari parkról– Akit a szíve húzott Szombathelyre– Mesélõ múlt: vasi bútormûvesekélethalálharcaCSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET9700 Szombathely, Rumi út 181.WELLIS hidromasszázs kádak, kabinokMILÁN fürdõkád 155x155329.900 Ft 269.900 FtDOLCE fürdõkád 150x150296.900 Ft 249.000 FtPINTO zuhanykabin 90x90192.900 Ft 169.900 FtBIANCO zuhanykabin 95x95A készlet erejéig. 265.000 Ft 224.900 Ft


SAVARIA FÓRUM3Pályázzanak a kisvállalkozások is!Érdemes lesz jövõ évtõl a kisvállalkozásoknakis pályázniuk, hiszen azEurópai Unió közel hatezer milliárd forintnyifejlesztési támogatást biztosítmajd. A Magyarországra áramló EU-sforrások regionális szintû elosztásátszolgálja a Regionális Operatív Program(ROP), melynek kidolgozása jelenlegis tart. Múlt pénteken rendeztékmeg a városházán azt a fórumot, ahola ROP-pal kapcsolatban bárki megfogalmazhattajavaslatait. A vendég dr.Lamperth Mónika önkormányzati ésterületfejlesztési miniszter volt.Magyarország számára 2007 és 2013 közöttaz Európai Unió 22,4 milliárd euró fejlesztésitámogatást biztosít, ami mintegy hatezermilliárd forintnak felel meg. Az unióegyik alapelve szerint fontos, hogy a térségiszintû fejlesztések tervezése és a források elosztásahelyben, regionális szinten történjen,ezért van szükség a Regionális Operaív Programokkidolgozására. Az ország hét régiójánakROP-jai, illetve az ezeket tartalmazó II.Nemzeti Fejlesztési Terv határozzák majdmeg a növekedési irányokat, melyek elsõsorbana foglalkoztatottság növelését, az elmaradotttérségek felzárkóztatását és a versenyképességnövelését szolgálják. A tervezés folyamatanem zárult még le, a ROP-okbanKészül a Regionális Operatív Programszerepelnekmajd konkrétanmegfogalmazvaa pályázati célok.A helyi érdekekminél színesebbmegjelenítéseérdekébenhirdették meg aszombathelyi fórumotis, melyenrész vett dr. Lamperth Mónika is, aki szerinta véleménycserén jó javaslatok születtek.– Nagyon örülök, hogy a nyugat-dunántúlirégióban komolyan vették a partneri találkozót,sok polgármester, civil szervezeti vezetõ, szakemberjött el és tett hasznos javaslatot. Igénytfogalmaztak meg az ifjúsági turizmus tervbevételére, mivel ebben a térségben ez egy kitörésipont lehet. Az egyik polgármester a városacsatornázottsági mutatóit hozta szóba, és kérte,legyen olyan konstrukció, mely ezen javítanitud. A különbözõ operatív programok közöttikoordináció fontosságát elsõsorban a szakemberekhangsúlyozták. Úgy látom, hogy a vitarésztvevõi jól ismerik a régió gazdasági fejlesztésiirányait, és tudják, milyen lépéseket kelltenniük a fejõdés érdekében – tájékoztatta lapunkatdr. Lamperth Mónika.– Köztudott, hogy ez a régió az ország fejlettebbjeiközé tartozik, de itt is vannak zárványszerûenleszakadó, elmaradottabb térségek.Nagyon fontos e területek felzárkóztatása,az apró települések és a cigány lakosságfoglalkoztatásának megoldása, valamint a turizmusfejlesztésösztönzése. Azonban vanegy másik tapasztalatom is: ez a régió egyhosszú keskeny sávban helyezkedik el a nyugatihatár mentén, és talán abból adódóan,hogy Nagykanizsa és Gyõr igen távol esikegymástól, nem érzékelem a régión belülikohéziót – vélekedett a szakminiszter, akiszerint akkor fog erõsödni az együttmûködés,ha a nagyvárosok felismerik, nem egymássalkell versenyezniük, hanem össze kell fogniuk,hiszen most a régiók versenye zajlik. Akkorlesz nyertes ez a régió, ha kihasználja alehetõségeit.A nyugat-dunántúli régióban prioritáskéntmegfogalmazott pontok között szerepel a regionálisgazdaság- és turizmusfejlesztés, valaminta Pannon-örökség, a városfejlesztés, akistérségi környezetvédelem és infrastruktúra,illetve a helyi és térségi közszolgáltatásokfejlesztése.A ROP-ok társadalmi vitája november 6-ig tart, ezután összegzik a regionális fejlesztésiÜgynökségek a beérkezett véleményeket,majd a kormány döntését követõen aprogramok Brüsszelbe kerülnek végleges jóváhagyásra.Zsebõk GyörgyiFotó: Czika LászlóEmlékezés az elhunytakraAz elsõ századtól kezdõdõen november elsejét szentelte az egyház a halottakemlékének. Hazánkban is szokás ekkor a sírok megtisztítása, virággaldíszítése. A római katolikusok a halottak lelki üdvéért régóta gyertyát gyújtanaka sírokon ezen a napon. A város hivatalos megemlékezést is tartott:megkoszorúzták a Jászai Mari utcai roma holokauszt-, az I. és II. világháborúsemlékmûveket, a Kürtös szobrát, majd a Jáki úti temetõ ravatalozója elõttmûsorral adóztak az elhunytak emlékének.Bontják a laktanyát,építik a börtöntMég a kemény tél beállta elõtt elvégzik a belsõ bontásimunkákat az új börtön területén. A legtöbb épületkülsõ falai megmaradnak, így az építkezés a hidegidõben sem áll le.Már bontják a volt Savaria laktanya területén álló épületekbelsõ falait, hogy az új regionális börtön egy év múlva beköltözhessenaz átalakított létesítménybe. A kivitelezésért felelõsZÁÉV Zrt. vállalkozási igazgatója érdeklõdésünkre elmondta,hogy az építkezés jelenleg a bontási stádiumban van. – Az eddigiépületállomány szerkezete, homlokzata zömében megmarad,és teljes belsõ átalakítás vár rájuk. Egyes épületeknél azonbanbõvítésre is szükség lesz – tájékoztatott Peresztegi Imre, akihozzátette: még folynak az építés kivitelezéséhez szükséges tervezésimunkák. Ez ügyben, többek közt a biztonsági rendszerekrõl,folyamatosan egyeztetnek a megrendelõvel. – Várhatóanegy hónapon belül véget ér a bontás, és megkezdõdik az építés.A munka a téli idõszakban is folytatódik – tudtuk meg. A börtöna tervek szerint 2007. október elsejére készül el.


4SAVARIA FÓRUMTörténelmi belvárosból korszerû központ?A városközpont fejlesztésének lehetségesirányairól, a megvalósítási esélyekrõltartottak nyilvános fórumot múlthéten a Képtárban. Nem okozott meglepetésta jelenlévõknek, amikor szóbakerült, hogy az Iseum-rekonstrukció ésa Történelmi Sétaút megvalósítása kizárólagsikeres pályázatokkal lehetséges.A Képtár és a Vas Megyei Építész Kamara általszervezett beszélgetés – Hecknast János építészvezetésével – a város régióban betöltött szerepérõlszóló eszmecserével indult. Megállapították,hogy még mindigvannak olyan intézmények,melyek a regionalitást szolgálják,ilyen többek között avasúti igazgatás, az iskolavárosjelleg, a kórház, a Mûvelõdésiés Sportház, és aKéptár is. Dr. Gálig Zoltán,a házigazda intézmény igazgatójánakvéleménye szerintreális esély van régiós szintenis olyan jelentõsnek számítókiállítások megszervezésére,mint például egy Goya-,Salvador Dali- vagyMunkácsy-tárlat.Az est további elõadóiarról beszéltek, hogyan lehetnea mindössze ötutcásvárosmagot olyan szinten fejleszteni, hogy aza regionalitást még inkább szolgálja. NémethGyörgy, Szombathely szabályozási tervénekkészítõje szerint a belváros északi határa aMárcius 15. tér, a déli a Szent Flórián körút, aFotó: Vass Szilárdnyugati a Perint patak, a keleti pedig a vasútállomás.Felszólalásában arra hívta fel a hallgatóságfigyelmét, hogy a tervek szerint minda leendõ színház, mind a majdani egyetem kiesikmajd a belvárosból, hiszen például azutóbbinak az egykori huszárlaktanyát jelöltékki az illetékesek. Véleménye szerint fontoslenne, hogy visszatérjen a belvárosba a gyalogosforgalom,ezért jó elgondolásnak tartja aszínház MSH-beli megvalósítását. A szakemberekszerint a belváros fejlesztési terveinekmegvalósítását tovább nehezíti, hogy közel ötezerparkolóhely hiányzik a városközpontból.Ideje lenne az Iseumot múltjához méltóvá tenni!Realitásokról és utópiákrólA fórum következõ blokkjában a SavariaTörténelmi Karnevál hatását vizsgálták, amikorSosztarits Ottó régész az Iseum elhanyagoltságárahívta fel a figyelmet. Meglátásaiszerint az átalakításokkal nemcsak a szentélyt,hanem az egykori Iseum teljes méreteitkell megmutatni, hiszen az egy egységesszent kerület volt.Szintén a karneválhoz kapcsolódott a Ferences-kertproblematikája. A Történelmi Témaparkugyan megépült, de funkciója igazábólcsak a karnevál három napjára koncentrálódik,hiszen az év többi napján való hasznosmûködésére jelenleg nincs kapacitás. AzIseum és a Ferences-kert között létrehozandóTörténelmi Sétaútról is szó esett. A korábbankiírt tervpályázat eredményérõl Németh IstvánVas megyei fõépítész beszélt, majd a pályázatraérkezett terveketKutnyánszky László városifõépítész mutatta be. Egyelõrea legjobban sikerültterv megvalósítása is csakutópia, hiszen a szükségesforrások nem állnak a városrendelkezésére. Ebbõl kifolyólagvagy pályázni kell,vagy vállalkozókat kell bevonni.Heckenast János véleményeszerint az Iseumfelújítása és múltjához méltóvátétele reálisabbnak tûnik,de ehhez is elõ kell teremtenia forrásokat. PusztayJános professzor arrahívta fel a hallgatóság figyelmét,hogy a városnaknincsenek különösebb természeti adottságai,ezért a fejlesztéseknél és vendégcsalogatókoncepciók kidolgozásánál egyedül a történelmiértékekre lehet támaszkodni.Zsebõk GyörgyiA SzombathelyiAlpin Egyesület(adószáma: 19245216-2-18)köszöni az adójuk 1%-átfelajánlók támogatását.A 17 009 Ft-othegymászó expedíciószervezésére fordítottuk.


SAVARIA FÓRUM5Megõrizni a német hagyományokatOktóber közepén megalakult az újNémet Kisebbségi Önkormányzat,melynek elnöke dr. Wenczl Miklós maradt.A testület új tagjaival komoly programotdolgoztak ki a német hagyományokmegõrzése érdekében.Az önkormányzat korábbi tagjai közül senkinem indult a választásokon, a testület így teljesenmegújult: Friedl Tamás az elnökhelyettes, atagok: Zielbauer György, Krancz Friderika ésdr. Scheid Sándor. Mivel az önkormányzat csakötfõs lehet, ezért nem került be Thummerer Ferenc,de mint azt az elnöktõl megtudtuk, az õmunkájára is számítanak.– Legfõbb feladatainkat a képviselõk megfogalmaztákprogramjukban, ezek közé tartozik anémet szokások és nyelv mûvelése. A korábbiévekben sikerült létrehozni német nyelvû óvodátés általános iskolai oktatást, a továbbiakban ezeketmindenképpen fejleszteni kívánjuk – mondtalapunknak dr. Wenczl Miklós. – Nincs még avárosban német kórus és zenekar, ezért ezekmegalakítása is céljaink között szerepel.Zielbauer György a Reguly Antal Általános Iskolaigazgatójaként egy diákokból álló németzenekar létrehozását, továbbá a két tannyelvûoktatás kialakítását szorgalmazza. Emellett természetesena helyi német nemzetiség közösségtudatátszeretnénk erõsíteni, valamint a nyelvünkoktatását a kisgyermekkortól egészen a felnõttkorig.Már kialakítottunk Rohonci utcaiközpontunkban egy könyvtárat, ahola német könyvek kölcsönzése mellett lehetõségvan a számítógépek használatárais. Itt nyílik majd a közeljövõben a FiatalNémetek Közösségének Irodája is, melyegy országos kezdeményezés. Õk kirándulásokat,találkozókat szerveznek majdfiatalok részére, aminek természetesen anyelvgyakorlás és a német kultúra megismerésea célja – tájékoztatott a régi-új elnök,aki hozzátette, ezeket az elképzeléseketnemcsak erkölcsileg, hanem anyagilagis támogatni tudja, természetesenpályázatok segítségével.Jövõ évi terveik között szerepel amegyei német kisebbségi önkormányzat megalapítása,melynek feltétele, hogy a megyébenlegalább 10 német kisebbségi önkormányzatmûködjön. Ez itt megvan, és a közös munka isgördülékeny. Ezt bizonyítják a már hagyományosközös programok, például az általános iskolásoknakszóló olvasótábor, a svábbál és azadventi ünnepség. Testvérvárosunkba, Kaufbeuren-berendszeresek a látogatásaik, nemrégibena Reguly iskolában „gyakorlatozott” kétkaufbeureni tanárjelölt, a diákok és a tanári karörömére.Német nemzetiségi óvodások mûsoraa kisebbségi napon– A legfrissebb adatok szerint mindössze 66-an vallják magukat a városban német kisebbségnek,de a mi tudomásunk szerint csak mindenötödik ember adta le az erre vonatkozó ívét. Ezsajnálatos, ezért a jövõben aktivizálni szeretnénka német nemzetiséget. Összességében az a célunk,hogy a munkánk német jellegét és a németnyelv használatát erõsítsük – összegzett dr.Wenczl Miklós.zs.gy.PÉCSITUDOMÁNY-EGYETEMEGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARA PTE Egészségtudományi Kar SzociálisMunkás Képzõ Intézete a személyesgondoskodást nyújtó szociális intézményekszakmai feladatairól és mûködésükfeltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsMszociális gondozó és szervezõ (54 8933 03)szociális asszisztens (54 8933 02)mentálhigiénés asszisztens (54 8933 01)szociális, gyermekésifjúságvédelmi ügyintézõ (54 8933 04)emelt szintû érettségire épülõ OKJ-s,önköltséges szakképzéseket indít.A szakképesítések a közalkalmazottiilletménytábla szerint „E” fizetési osztálybasorolásra jogosítanak.Jelentkezés: PTE ETK SzociálisMunkás Képzõ Intézet, Szombathely,Jókai M. u. 14. személyesen, vagytelefonon: 94/311-170/93 melléken


6SAVARIA FÓRUMPRO ÉS KONTRAHol, mibõl, milyen cégekkelvalósulhatna meg egy újabb ipari park?Dr. Gyimesi József(Együtt Szombathelyért Egyesület)Az új ipari park helyszínének kijelölésekor elsõdlegesszempont, hogy megfelelõek-e a közlekedésfeltételei. Fontos, hogy a befektetõk számáravasúton és közúton, de akár légi úton is megközelíthetõlegyen a létesítmény, méghozzá úgy,hogy közben a város lakosságát és a környezetet kímélik. Megfelelõnektûnik e célra a repülõtér környéke, de hangsúlyozom: ez szakmai kérdés.A lobbitevékenység most felértékelõdik. Ki kell használni a személyeskapcsolatokat: van egy kormánypárti polgármesterünk, országgyûlésiképviselõink, akiknek meg kell próbálniuk elérni, hogy az ipari tõkét ideirányítsák. A politikának ugyanis komoly befolyása van a befektetõkre.Olyan cégeket kellene idecsábítani, amelyek hosszú távon biztosíthatjáka foglalkoztatottságot. Azon tevékenységek meghonosítása lenne szerencsés,amelyeknek alacsony a nyersanyagigényük, nem szennyezik a környezetet,kevés hulladékot termelnek.Marton Zsolt (Fidesz)A választási kampány során bemutatott Ébredj,Szombathely programunk egyik legfontosabb célkitûzésevolt az új ipari park létrehozása. Az elmúltévekben elfogytak az önkormányzat tulajdonábanálló ipari területek, s ma már ott tartunk, hogy túlnyomórésztkülföldi telektulajdonosok kénye-kedvénmúlik a város jövõje. Ezt a folyamatot meg kell állítani. Elhangzott,hogy Szabó Gábor, koalíciós alpolgármester feladatául kapta az új ipari parklétrehozását, aminek megvalósításához kitartó, céltudatos munkára leszszükség. Reméljük, hogy az MSZP–SZDSZ–MDF–ESZE koalíció az iparipark helyszínének kijelölése kapcsán meghallgatja a gazdasági élet szereplõitis. Árnyat vet az új ipari park létrehozására, hogy a jelenlegi kormányzatiadó- és járulékpolitika a vállalkozások ellehetetlenítésében látta meg azállami gondoskodás legfõbb feladatát. A Fidesz abban érdekelt, hogy Szombathelyfejlesztési projektjei kikerüljenek a politikai csatározások körébõl.Ebben együttmûködést ajánlunk mindenkinek.Molnár Miklós (Pro Savaria)Nem változott az álláspontom ahhoz képest, amita választási kampányban ezzel kapcsolatban kifejtettem.Az új ipari park helyszínéül mi a volt reptérterületét javasoltuk, de nem is a konkrét helyszín alegfontosabb, hanem hogy tényleg megvalósuljon.Egy olyan közmûvesített terület jöhet csak szóba,ahol fogadni tudjuk a befektetõket. Ennek kialakítása önerõbõl nem fogmenni, uniós pályázatokra lenne hozzá szükség. Az a szomorú azonban,hogy ehhez már régen kidolgozott tervekkel kellene rendelkezni, de ma ezekmég hiányoznak. Egyaránt lehetõséget kell teremteni a nagy létszámot foglalkoztatómultinacionális cégek, a helyi kis- és középvállalkozások és a magasankvalifikált munkaerõt igénylõ cégek letelepedésére. A vállalkozásokidecsábításához el kell tudnunk adni magunkat, elsõsorban városmarketinggel.Ma sajnos nem látszik, hogy a városvezetés ezzel foglalkozna. Mindenesetrevárjuk a következõ közgyûlésen a tájékoztatást az ipari park terveirõl,és szükségesnek tartjuk azt is, hogy egyeztessenek errõl az ellenzékkel.Németh Kálmán(Szabad Demokraták Szövetsége)A már létezõ ipari parkunk megtelt, ezért új területrevan szükség ahhoz, hogy az ipari fejlesztéseket folytatnilehessen. Helyszínnek a volt honvédségi laktanyamelletti több mint 300 hektáros terület kínálkozik. A városmár fel is vette a Honvédelmi Minisztériummal (aterület gazdájával) a kapcsolatot, és várhatóan jövõ év elején döntés születik. A jövõbennemcsak a betanított munkaerõre támaszkodó ipart látnánk szívesen, hanema nagyobb hozzáadott értéket (például hi-tech) termelõ tevékenységeket. Ehheztermészetesen szükséges a szakképzés színvonalának emelése, és az elvárásoknakmegfelelõ összetételének kialakítása. Környezetszennyezõ üzemekneksemmiképpen sem szabad helyet adni, erre egyébként eddig is nagy hangsúlyt fekteteta város. A cégek idecsábításának két fontos területe: a megfelelõ munkaerõés kedvezmények biztosítása a foglalkoztatási kedv növeléséhez. Az új ipari parkkialakításhoz önerõn felül EU-s forrásokat vehetnénk igénybe, az NFT II. nagy lehetõségeketkínál. A mi feladatunk hozzáadni az önerõt.A Claudius Ipari Park már megtelt!Dr. Szabó Gábor(Magyar Demokrata Fórum)Az elmúlt négy évben válságba jutott a szombathelyimunkaerõpiac, és a valóság még annál is súlyosabb,mint amit a statisztikai adatok mutatnak.Ezért elsõrendû feladat egy új ipari park kialakításamunkahelyteremtõ beruházások letelepítésére. Felkell hagyni a multinacionális cégeknek kedvezõ pozitív diszkriminációval,és a helyi kis- és középvállalkozásoknak is esélyt kell adnunk. Õk az új ipariparkban kedvezményesen, akár jelképes összegért alakíthatnának ki telephelyet.Az MDF választási programjában még csak a repteret tudtuk megneveznilehetséges helyszínként, ám néhány hónapon belül egy újabb alkalmasterület állhat rendelkezésre: városi tulajdonba kerülhet a laktanyához tartozótöbb száz hektáros gyakorlótér. Egy ekkora terület már középtávú stratégiákmegalkotását is lehetõvé teszi. Az ipari park kialakításához ingatlanfejlesztõcégek bevonásával lehet forrást teremteni, de az infrastruktúra kiépítéséhezaz Új Magyarország Fejlesztési Terv is biztosít pályázati lehetõségeket.Fotó: Czika László


CÍMLAPONSAVARIA FÓRUM7Az elsõ lábnyom a miénkSzent Márton-nap: kiemelkedik a „kötelezõ” ünnepek közülKözeleg Szent Márton napja, az egyiklegnépszerûbb szombathelyi ünnep. Azéttermek libacombbal, a mûvészelit kiállításokkal,a hivatal kitüntetésekkel készül.A jeles nap köré szervezõdõ programokmenetrendje mára kiforrott.Bõ egy évtizede ébresztgetik Szent Mártonkultuszát a városban, és ez a munka, úgy tûnik,egyre tudatosabb. A sikere pedig világos. Eleintea vallásra, az egyházi ábrázolás mûfajára összpontosította kezdeményezés, ami nem véletlen:ez a leghitelesebb és a legkézenfekvõbb, ami a hagyományápolásterepét illeti. 1913 óta ereklyecsontotõriz a székesegyház, mégsem itt, hanem akatonából lett püspök szülõhelye fölött emelttemplomban, a Szent Márton-plébánián teljesedettki a kultusz. Itt látogatóközpont is épül a közeljövõben,ahol a zarándokokat fogadhatja a város.E két helyszín között lampionokkal vonulnakMárton-napkor a hívek, az esemény elmaradhatatlanulrésze az ünneplésnek. Az isten házánakEurópa-szerte számtalan helyen lett névadója anépszerû szent, ahogy sok településnek is. Falfestményeken,szobrokon, üvegablakokon ábrázolták,ezek közül a legszebbeket könyvbe gyûjtöttékmûvészettörténészek, fotósok.A néphagyomány bõvelkedik a jeles naphozkapcsolódó szokásokban. Szombathely környékénis sokáig õrizték a rétessütés, az újborkóstolástradícióját, ám a legismertebb és legnépszerûbbtalán a libasütés: a Márton hollétét egykoreláruló állatok sültje máig az ünnepi asztal fõszereplõi.Hamar felfedezték a szombathelyi éttermesekis, miféle lehetõségek rejlenek e szokásban,így a Márton-napi menü felszolgálása szinteönálló ünnepi attrakcióvá vált. Ellentétben más„kötelezõ” jeles napokkal, a Szent Márton-napiünnepséget a gyerekek is szeretni tudják, amibenpersze a játékoknak, mondókáknak, a finom ételeknek,az izgalmas vásárnak is nagy szerepe van.A legtöbb iskola és óvoda saját programmal állelõ, többen a nagy városi rendezvényekbe is bekapcsolódnak.Így egyszerre intézményesített éscsaládi–baráti ez az ünnep, afféle egészségesegyensúlyban. A kétnapos forgatag a Múzeumfalubanigazi össznépi szórakozás, középpontjábanegyébként ma már sokkal inkább az evés-ivással,mintsem a vásárlással.Szombathely vezetõi november 11-én osztjákki a városi alapítású díjakat, a gála hivatalosan isa hét fénypontja. A mûvésztársadalom jó részét islegalább egyszer megihleti a téma. A kiállítások,elõadások ez idõ tájt megszaporodnak, és többségébenigényesre, érdekesre sikerülnek. Talán a kitüntetettfigyelem az oka, ami a Szent Márton-hétnekkijár. Manapság az idegenforgalom a varázsszó,no meg az uniós forrás, ami új irányba terelia kultuszt. Igaz, nem rossz irányba. Bekapcsolódtunkabba az Európát átszelõ kulturális útvonalba,amely a szent életében szerepet játszott településeketköti össze. Márton lábnyoma jelöli e helyszíneket,az elsõ a miénk.hháA Szent Márton-hét programjaiNovember 3-án nyílt meg „Szent Mártonvárosában születtem” címmel Vargha Lászlófestõmûvész kiállítása az MSH-ban, de ugyanittlátható a „Szent Márton tisztelete” címû összeállításis.A Szent Márton-hét hangulatát nov. 4-én és 5-én, a Vasi Múzeumfaluban, a Szent Márton-napiországos nagyvásáron alapozhatjuk meg. Program:4-én a színpadon: szlovén népdalok „használatieszközökön megszólaltatva”, Mesebolt Bábszínház,néptánc, Besh o Drom-koncert. A piactérenNagy Kriszta és Joós Tamás énekmondók mûsora,Szakál László citerakészítõ, retro vidámpark,Szent Márton sátra. 5-én bor- és katonadalok, bábszínház,néptánc, rézfúvós-koncert, Boglya Zenekar,Szakál László, Szent Márton sátra.Nov. 5-én 10 és 15 órakor Janikovszky ÉvaBertalan és Barnabás címû darabját mutatják bea Mesebolt Bábszínházban.Nov. 6-án 17 órakor kiállítás nyílik múlt századeleji fotókból „Lányok, asszonyok a régiSzombathelyen” címmel az Art Caféban. 18 órakora herényi Gothard-kastélyban (Szent Imreherceg útja) nyílik tárlat Hauszmann Alajosról,amely nov. 12-ig látogatható. Szintén 18 órakor aMagyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára sorozatbanGarzuly Ferenc „Fekete víz, örvénylõ idõ1920–1956” címû könyvét a Mûvészetek HázaSzalonjában bemutatja prof. dr. Tanka Dezsõ.Nov. 7-tõl 17-ig helytörténeti hét (magyar királyokpanoptikuma, kézmûves foglalkozások,játszóház, elõadás Vas vármegyérõl, a zsoldosságról)a Gyermekek Házában. 7-én 17 órakornyílik, és 24-ig látogatható a Mûvészetek HázaPincegalériájában A Szent Márton Céh címû kiállítás,amely egy válogatás az 1930 és ’45 közöttSzombathelyen mûködött képzõmûvész-társulás,valamint kortárs mûvészek alkotásaiból. 19 órakoraz Esterházy Quintett ad hangversenyt aMûvészetek Háza Szalonjában.Nov. 8-án 17 órakor nyitják meg az MMIKbana Mészáros család festõmûvésztagjainak tárlatát,amely nyitva lesz nov. 29-ig. 18 órakor: ViaSancti Martini – beszélgetés Orbán Róberttel, aSzent Márton gyalogos túraútvonal gondozójávala Mûvészetek Háza Szalonjában.Nov. 9-én 11 órától Szent Márton-heti elõadások,jótékonysági bazár, hagyomány-felelevenítés,hallgatói produkciók az egészségügyi fõiskolán.15.30-kor Aigner Géza plébános tart elõadástSzent Mártonról, majd dalverseny leszszépkorúaknak a Sportházban. Ezen a napon 17órakor a Marosfalvi Antal restaurátor, festõmûvészéletmûvébõl rendezett tárlat is megnyílik aKéptárban, a címe „Szekvenciák az ezredfordulón”.A mûvész életpályáját bemutató kötet is ezalkalomból készül el. A kiállítás dec. 10-ig látogatható.9-én 19 órakor a 25 éves CapellaSavaria koncertezik jubileuma alkalmából a PremontreiGimnáziumban, ezzel egy idõben pedig aSzent Efrém Bizánci Férfikar énekel a SzentMárton-templomban.Nov. 10-én 17 órakor vesperás a székesegyházban,majd 18 órakor lampionos felvonulásindul innen a Szent Márton-emlékparkba, ahol ünnepimegemlékezést tartanak.Nov. 11-én 10.30-kor püspöki szentmise aszékesegyházban, 18 órakor pedig a hagyományosSzent Márton-napi díjkiosztót tartják aHEMO-ban.A késõbbi programokat jövõ heti lapszámunkbanolvashatják!


8SAVARIA FÓRUMMESÉLÕ MÚLTVasi bútormûvesek élethalálharcaA historista bútormûvesség kutatásarendkívül elmaradott Magyarországon,pedig érdekes és népszerû lehetne a terület.Torjay Valter mûvészettörténész e témábanírta a diplomamunkáját, de mostegy könyv is megjelenik a tollából, amelya századforduló Vas megyei bútortörténetérõlés lakáskultúrájáról szól. Megkértük,adjon ízelítõt a készülõ kötet tartalmából.Vízmathy Géza városi pénztáros fotózta le sajátcsaládját 1906 körül. Szemben ónémettükrös mosdószekrény, balra Rotchild-fotel.Nyugaton máig kapkodnak az egykori magyarasztalosmesterek munkái után, és itthon is csillagászatiárakon kelnek el egy-egy mûkincskereskedõnél.A historizmus korában készült bútordarabokugyan Európa-szerte hasonlóak voltak,azonban sajátosságaik is felfedezhetõek, amelyekaz adott tájegységre jellemzõ tárgyakká tettékõket. Két századfordulós neoreneszánsz konyhakredencközül például felismerhetõ, hogy melyikzalai, és melyik vasi mester munkája. Utóbbibiztosan egyszerûbb, kevésbé díszes, mint aszomszéd megyében készült darab. Szombathelyena századforduló környékén 40-50 asztalosmûhelymûködhetett, a megyében pedig többszáz. Közülük sokan szakosodtak is: volt, aki épületasztalosmunkákat vállalt, és volt, aki fõleg bútorokatállított elõ. Õk valóságos élethalálharcotfolytattak a grazi és bécsi bútormûvesekkel, aholmár nagyüzemi bútorgyártás folyt. Fontos volt azinformálódás: idõsebb Derkovits Gyula asztalosmester,a festõmûvész édesapja is minden nagyobbmegrendelés elõtt tanulmányútra indult,holott szinte nyomorgott, olyan szegény volt.Adott rá, hogy Bécsben, Berlinben megvásároljaaz új mintalapokat, megnézze a kiállításokat, ésezek alapján építse fel a saját kompozícióját. Tervezõis volt, nem csupán másoló. Persze nemmindenki mûvelte ilyen igényesen a mesterséget,a megyében alig néhányan.1872 elõtt az asztalosok mindig mesterek melletttanultak, sokszor csak alacsony iskolai végzettséggela birtokukban. Kötelezõen valamelykülföldi mûhelyben is gyakorlatot kellett szerezniük,ahol a mesterkönyvükbe errõl igazolást kaptak.Ezt nevezték „valcolásnak”Az 1880-as évektõlaztán elterjedt az iskolarendszerû ipari oktatás,amikor már csak részben tanulták mester melletta szakmát.A legjobbak azonban késõbb is jártakkülföldre: Fitacher asztalos például, a kétvilágháború közötti idõszak neves helyimestere, még Hitler Sasfészkében,Berchtesgadenben is dolgozott, amikor azegyik legjobb müncheni mûhely emberekéntegyszer ott kapott feladatot. A külföldiutak egyébként komoly próbatételt jelentettek,mivel az asztalosok többsége szegényvolt. Hatalmas tûz égett bennük, hogya szakmát megtanulják, és a még ma is fellelhetõmunkáik bizonyítják, hogy nagyonmagas színvonalon dolgoztak. A mûhelyekfelszereltsége különbözõ volt: egyesekcsak egyszerû kézi eszközökkel rendelkeztek,mások komolyabb, gõz- vagy láberõvelmûködõ, sõt késõbb villanyhajtású gépeketis használtak. Az igazsághoz tartozik,hogy sokan csõdbe mentek a szabadverseny idején. Kevésbé értettek az üzlethez,mint a mesterségükhöz, az idõsDerkovits például öntudatos mûvész volt,de sosem merte megkérni a munkái árát.A mesterek jellemzõen megrendelésrekészítettek bútort. A vevõ elmondta, mik az igényei,megnézték a mintalapokat, és ez alapjántöbb-kevesebb változtatással végül elkészült atárgy. Akinek kevés pénze volt, egyszerû fenyõbútortkért, a gazdagabbak drágább anyagot választottak.Az egyes koroknak megvolt magukjellemzõ faanyaga. A historizmus idején a diófaborítás jött divatba, amikor fenyõfa alapra helyeztekdiófa furnért. Népszerû volt még abükkfa, a topolya, a tölgy, és idõnként egzótákrais kaptak megrendelést a mesterek. A tömör famellett ez idõ tájt jelentek meg az elsõ pótanyagok,például a rétegelt falemez. A faragásokatnéha gipsszel, a bõrt papírral helyettesítették,mert a hagyományos megoldásokkal semárban, sem mennyiségben nem tudták már kiszolgálnia növekvõ igényeket. A kor asztalosmesterei,bár sokszor éri õket ez a vád, nempusztán a díszítéssel foglalkoztak, a funkció isrendkívül fontos volt számukra. Az 1860 és1920 közötti darabok sokszor kényelmesebbeka késõbb készülteknél. A bútoroknak minõség,díszítettség függvényében különbözõ árfekvésükvolt. Már az 1887-es elsõ megyei iparkiállításonszóvá tették a szombathelyi asztalosoknak,hogy ne csak díszbútorokat készítsenek,mert szépek ugyan, de nagyon drágák. Hétköznapikövetelményeknek megfelelõ, olcsóbb bútorokelõállítására is egyre nõtt az igény. Megesett,hogy a mesterek rászorultak egymás segítségére:esztergált lábakat, díszítéseket esztergályostólrendeltek a bútorokhoz, és idõvel kialakultaka bejáratott munkakapcsolatok.Elsõsorban az építészet hatott a kor bútormûvességére,de más mûvészeti ágak is befolyássalvoltak rá. A csúcsbútorokat építészek tervezték,Lechner Ödön, Ybl Miklós nevéhez is fûzõdikilyen terv. A mesterek késõbb az újságokból ollóztákki a rajzokat, és ezek alapján készítettekvalami hasonlót. A századfordulón pedig egyretöbb asztalos maga tervezte a bútorait. Ekkor márnagy bútorgyártó cégek mûködtek Budapesten,amelyek saját mintalapokat adtak ki. Az ebbenlátottak nagyban hatottak a vidéken dolgozó bútormûvesekre.Ritkán jelölést helyeztek el a mestereka bútoron, de csak azok, akik valóban mesternekérezték magukat. Ilyen volt Derkovits is.Neoreneszánsz (ónémet) nagytálalótalán az 1880-as évek végérõl.A kárpitozás 1850-tõl kezdõdõen egyre díszesebbvolt a bútorokon: a bársony, a selyem ekkorvált elterjedtté, akárcsak a sodrony, a rojtok-bojtok,a gombfûzés. Az ébenutánzatú szalonbútorokdivatos kárpitja volt a fekete alapon okker és vörösvirágminta, de általában a nagy virágminta isjellemzõ volt. Elõfordult még a csíkos kárpit, báregyre ritkábban. A századforduló korából fennmaradtfotókat nézve kiderül, hogy az akkori nyugatilakberendezési elveket bizony Magyarországon,Vas megyében is igyekeztek követni a polgárok.A historista bútormûvességrõl szóló kötet hamarosanelérhetõ lesz a könyvtárban. hhá


SZELLEMSAVARIA FÓRUM9Savaria > Stein am Anger – Szombathely > ?Fotó: Czika LászlóAz ókori Savaria egy nagy régió szellemi,közigazgatási központja volt – s vélhetõen lakhatóváros, máskülönben nem települtek volnaitt le a római hadsereg nyugállományba vonultkatonái. A hiedelem úgy tartja, hogy Savariátföldrengés pusztította el, amire állítólag a városnémet neve, Steinamanger – azaz Stein amAnger (kõ, kövek a mezõn) – is utal. Kérdés:földrengés kell-e ma ahhoz, hogy egy város elpusztuljon.A válaszom erre nem, s éppenSzombathely példáján próbálom érzékeltetni,mit is jelent valójában ez a kérdés és a rá adottválasz.A mai Szombathely sokféleképpen jellemezhetõ.A kritikus értelmiségi hozzáállás –amelynek gyakorlására városunk elmúlt másfélévtizede számtalan alkalmat kínált – inkábbpesszimista képet fest, mintsem a politikusokáltal olyannyira kedvelt „hurráoptimistát”. Én,nyilván sokakkal ellentétben, abból indulok ki,hogy egy ilyen adottságú – azaz különösebbadottságok nélküli – város egyetlen értelmesstratégiája az lehet, ha a magaskultúra meglévõintézményhálózatát fejleszti, teszi teljessé. Nincsenekazonban illúzióim. Súlyos gazdaságikörülmények között a magaskultúra, mint affélepénzköltõ terület, könnyedén szembeállíthatóa hétköznapok gondjaival. Ezt az ellentétetkönnyen fel lehetne oldani (például) azzal,hogy a hétköznapok gondjainak megoldása jelentõsmértékben attól függ, hat-e magaskultúravagy sem. Tudniillik, a magaskultúra gazdaságitényezõ is.Nézzük, hol tart ma Szombathely: 1. Ademográfiai helyzet kedvezõtlen. Vas megyében1990-tõl folyamatosan emelkedõ tendenciátmutat a népesség fogyása. Kiváltképpen feltûnõSzombathely lakosságának csökkenése. Arégió megyei jogú városai között itt a legnagyobba fogyás. Ennek – egyebek mellett – azaz oka, hogy az ifjúság elhagyja a megyét. Afelsõfokú tanulmányokat többnyire másuttfolytatják (nálunk nincs egyetem),majd nem térnek vissza(nincs az elit számára megfelelõmunkahely). 2. Kedvezõneklátszik helyzetünk az egy fõreesõ bruttó hazai termék alapján.Vas megye a megyék sorrendjében1998-tól a 4. helyenáll, azonban távolsága az elsõtõlmindig nagyobb volt, mintaz utolsótól, ráadásul a fejlõdésüteme szerint megyénk hátulkullog. 3. Az egy fõre esõ beruházásfejlõdési üteme szerinta megyék sorrendjében Vasmegye a 9. helyen áll. Talánmeglepõ, de a régiók sorrendjébena nyugat-dunántúli régió1,52-szeres fejlõdési ütemmelaz utolsó helyezett. 4. Vas megyeaz ipari alkalmazásban állókhavi nettó átlagkeresete szerint 2002-bena 10., 2004-ben a 8. helyen állt. Mindkét esztendõbenaz átlagfizetések értéke alapján közelebbállt az utolsóhoz, mint az elsõhöz. 5. Amunkanélküliség szempontjából a helyzet Vasmegyében is fokozatosan romlik, de példáulZala megyében javul. 6. Salgótarján mellettSzombathely az a megyeszékhely, amelyneknincs színháza. A színházalapításra kényszeredettkisipari, provinciális elképzelések születtek,amelyekbõl soha nem fejlõdik egy igaziszínház. 7. A városnak nincs kulturális stratégiája.A markáns városi kultúrpolitika kialakításátnagymértékben akadályozza a kultúra szerepénekfel nem ismerése. Mindehhez társul aközös fenntartású intézményekrendszere.A „közös lónak túrosa háta” népi bölcsességigazolódik be ismét: színvonalas koncepciókialakítása helyett az erõk arra fecsérlõdnek el,hogy kialkudják a két fenntartó fizetési kötelezettségénekmértékét. Nincs igazi gazda, ígynem születhet stratégia. 8. Kedvezõtlen a helyzeta felsõoktatás és a kutatás-fejlesztés területén:a tudományos kutató-fejlesztõ helyek ezerlakosra számított értéke alapján (1,3) Vas megyea 10. helyen áll, a K+F ráfordítás értékealapján pedig 1997-ben a 15., 2002-ben a 16.,2004-ben a 16-17. volt. Az egy tudományoskutató-fejlesztõ helyre esõ ráfordítás alapján2004-ben megyénk a 20. helyen állt, 2002-hözképest fél millió forinttal csökkent a ráfordítás.Miért fontos a kérdés? Szombathelyen„Tudniillik, a magaskultúra gazdaságitényezõ is.”megvannak a minimálisan szükséges feltételekahhoz, hogy magas szintû felsõoktatás, jelentõskutatóintézeti hálózat alakulhasson ki. Ennekelmaradása azt vonja maga után, hogy a szellemielit mobilis része el fogja hagyni a várost.Nem alakul ki olyan értelmiségi réteg és szellemiközeg, amely meghatározó lehet a város, amegye, a régió jövõje szempontjából. Nem jönlétre a tudomány és a gazdaság szerves kapcsolata,amelyre fejlesztéssel is foglalkozó ipariparkok létesülhetnek, s ebbõl következõen folyamatosa munkanélküliség emelkedésénekveszélye.Mi a teendõ? Mindenekelõtt tudományosés felsõoktatási stratégiát kell kidolgozni a megye,a régió számára. A közös érdekek menténkell együttmûködni (lehetõleg az egész Dunántúlon).Az összefogásra mindenekelõtt a felsõoktatásbanlesz szükség. A Bologna-folyamatmiatt valamennyi szakot újra kellett akkreditáltatni.A csökkenõ népesség csökkenõ hallgatóilétszám felvételét teszi lehetõvé a háromévesegyetemi alapképzésben. Ennek a mennyiségnekmindössze 30%-a tanulhat tovább a kétévesmesterképzésben – legalábbis az államilagtámogatott képzési formában. A doktori képzésbenpedig ennek is töredéke. Könnyû tehátbelátni, hogy a jelenlegi felsõoktatási intézményhálózata várható hallgatói létszámhoz képesttúlméretezett, így várható annak elég gyorsütemû leépülése. Márpedig ez a folyamat nema nagy egyetemekkel fog kezdõdni. A szakindításiengedélyeket megítélésem szerint nagybanbefolyásolja a demográfiai helyzet és az intézményektudományos minõsítése. Ez utóbbialapján (fentebb láthattuk) a Dunántúl veszélyeshelyzetben van.Jól átgondolt stratégiával kutatóintézeti hálózatokatlehetne megyei vagy regionális szintenkialakítani – olyan területeken, amelyekalig vagy egyáltalánnincsenek képviselvea magyar tudományoséletben. A kutatóintézetihálózat (összefogva a felsõoktatással)a szellemi elit számára vonzerõt jelent, s ez minõségilegjavít egy város, megye, régió anyagiés szellemi légkörén.Mindkét programot szigorúan nemzetköziméretekben kell megvalósítani. A határok megszûntek,s helyiérdekû kutatgatások, programocskáknem kellenek. Ennek belátásához ésbeláttatásához van szükség az elitre, ellenkezõesetben marad minden a régiben, s a szürkékhatározzák meg – egyre szürkébbre festett – jövõnket.Prof. Dr. Pusztay Jánoskandidátus,egyetemi tanár


10 SAVARIA FÓRUMKÖZLEMÉNYEKIngatlant venne vagy bérelne?Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdeta tulajdonában álló alábbi ingatlanokra vonatkozóan:Eladás– Balatonfenyves: Alkotmány u. 3. (nyaraló)– Szombathely: Horváth B. krt. 9. (napközi otthon), Kassák L. u.5. (üzlet), Kertész u. 8. (lakóház, udvar), Kisfaludy S. u. 28. (épületés udvar), Nádasdy F. u. 29. (alagsori lakás), Nárai u. 3. (lakás), Rumiu. 92. alagsor (mûhely, raktár), Szelestey L. u. 12. (cukrászüzem)Bérbeadás– Üzlet, mûhely: Brenner T. krt. 10. (20 m² ), Brenner T. krt. 12. (40m²), Fõ tér 19. (33 m²), Kassák L. u. 9. (31 m²), Széll K. u. 35. (57 m²üzlet), Széll K. u. 35. (24 m² mûhely), Váci M. u. 68. (34 m²)– Személygépkocsi-tároló: Bem J. u. garázssor, Petõfi S. u. 9, PetõfiS. u. 31.A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2006. november6. 12 óra.További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, KossuthL. u. 1-3.; Tel.: 94/520-204, www.szombathely.hu (eügyfélszolgálat-közgyûlés-pályázatokútvonal)* * *Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános egyfordulóspályázatot hirdet Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlanvendéglátóegységének (volt HEMO étterem) bérbeadására.A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2006. november 13.12 óra.További információ: a pályázattal kapcsolatban: Polgármesteri Hivatal,Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.; (tel.: 520-201; 520-204); az ingatlannalkapcsolatban: Szombathely, Akacs M. u. 7. (tel.: 501-708),www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-közgyûlés-pályázatok útvonal)Forgalomkorlátozásoka nyugati városrészenA Körmendi út – Szent Flórián – Brenner Tóbiás körút körforgalmi csomópontotés a Körmendi utat a körforgalmi csomópont és a Gyõrffy utca közöttcsatornázás miatt teljesen lezárták. Itt a tûzoltók, a mentõk és a rendõrautóksem tudnak közlekedni. A buszok terelõúton járnak. A kivitelezõ általjavasolt terelõút az autósok számára a Kálvária vagy a Nárai utca!A Táncsics utca 10-18. házszám közötti szakaszán, valamint a SzentLászló király utca 47-51. házszám közötti szakaszán teljes útlezárásrakell számítani. A Szinyei Merse Pál utcában félpályás útlezárás mellettutómunkálatok zajlanak. A Gagarin utcát és az Arany János utcát szinténlezárják. Kizárólag az ott lakók ki- és beközlekedése biztosított. A BartókBéla körút Fedett Uszoda – Claudius szálló – Kenderesi utca közöttiszakaszán a utómunkálatok folynak. A Kenderesi utca egy rövid szakaszánegynyomsávos, murvázott terelõúton lehet közlekedni. A BartókBéla körút és az Árpád utca közötti vezetékszakasz építése folyamatos.A Bartók Béla körút helyreállítása félpályás útlezárás mellett egy-egysávra terelt forgalomkorlátozással történik. Az Árpád utca csomópontjábanszintén félpályás útlezárás mellett folyik a munkavégzés. A kivitelezõáltal javasolt terelõút a Jégpince és a Kenderesi út!A Szent Gellért utcai hídtól délre esõ területen a Perint patak mindkétoldalán munkálatok folynak. A munkaterület veszélyes, ezért a kivitelezõkéri a szülõket, hogy gyermekeiket ezen a területen ne engedjék játszani!A kivitelezõ kéri a lakosságot, hogy a parkosított területen lévõmunkaterületeket balesetveszély miatt kerüljék el, és az érintett utcákbangépjármûveikkel munkakezdés, azaz reggel 7 óra elõtt hagyják el a munkaterületet,amit 17 óra után újra elfoglalhatnak.Érvényes november 10-ig!Ügyeletes patikaNov. 4-én Gondviselés (Vasút u. 17.; 331-294) • nov. 5-én Fagyöngy(Szûrcsapó u. 23.; 508-110) • nov. 6-án Gondviselés • nov. 7-én Szent Márton(Szent Márton u. 18.; 318-438) • nov. 8-án Calendula (Szelestey L. u. 4–6.;509-405) • nov. 9-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-410) • nov. 10-énFagyöngy • nov. 11-én Ezerjófû • nov. 12-én Szent MártonORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek ésfelnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valaminthétvégén és ünnepnapokon egész nap.NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034Kopogtat az „Idõbank”A Pálos Károly Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat újfajta közösségiprogramot indít el „Idõbank” elnevezéssel. Céluk létrehozni éskoordinálni egy önkéntességre alapozó munkacsere programot a lakóközösségekkörében.Az Idõbank lényege, hogy a lakóközösségeken belül fellépõ nem elsõsorbananyagi szükségleteket elégítsen ki, munkacserével vagy munkaközvetítéssel.Például: egy fiatal anya gyermekére vigyáz egy nyugdíjashölgy, cserébe az anya bevásárol a hölgynek, azonban a hölgy, ha úgygondolja, ellenszolgáltatás nélkül is vigyázhat a gyermekre. Az Idõbankhozbárki csatlakozhat egy adatlap kitöltésével.A program keretében a lakosságot felkeresik a családgondozók, akikszemélyazonosságuk igazolására fényképes munkáltatói igazolvánnyalrendelkeznek, melyet minden esetben felmutatnak. Várják ötleteiket, felajánlásaikatés igényeiket az Idõbankkal kapcsolatosan személyesenvagy telefonon az:– Oladi Családsegítõ Szolgálatnál: Kodály Zoltán u. 4., telefonon:94/331-375– Wesselényi utcai Családsegítõ Szolgálatnál: Wesselényi u. 4., telefon:94/501-613– Domonkos utcai Családsegítõ Szolgálatnál: Domonkos u. 5., telefon:94/512-796Hatályba lépett a helyi építési szabályzatA Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodája tájékoztatja a lakosságot,hogy Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról,valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006.(IX. 7.) számú önkormányzati rendelete 2006. november 1-jén hatálybalépett.Rendelkezéseit a hatályba lépést követõen indított eljárásokban kellalkalmazni.A rendelet a Fõépítészi Irodán (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. sz.,V/513., 514. szoba) ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ.FogadóóraSoós József, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületénekönkormányzati képviselõje 2006. november 7-én(kedden) 17 órától a Nyitra utcai ÁMK-ban fogadóórát tart.Kõvári Attila, Szombathely Megyei Jogú Város 2. sz. választókerületénekönkormányzati képviselõje és a Lakás Bizottságelnöke 2006. november 8-án (szerdán) 12 és 18 óra között aVárosháza földszinti kistermében (koccintó) fogadóórát tart.


SAVARIA FÓRUM11A szíve húzta SzombathelyreChristin Dittmann-t egy Lipcse mellettitelepülésrõl vetette városunkba asors. Tavaly egy nyári németországi alkotótáborbanszeretett bele a szombathelyiPoprócsi Barnabásba. Találkozásukután barátja hazajött, és Christinkét hét múlva követte. Azóta köztünk él,és habár állampolgárság híján munkátmég mindig nem talált, nagyon jól érzimagát Magyarországon.Christin és Barna kapcsolata a táborban alapozódottmeg, ahol kialakult bennük a naivitás, a kalandvágyérzése, és rájöttek, szívesen felfedeznéksaját határaikat. Christin úgy indult barátja után,hogy semmit nem tudott Magyarországról. Anyelvünk is szokatlan volt számára, habár rögtönBarnával való találkozása után nyelvkönyveketvásárolt, és ezekbõl próbált tanulni. Mára szépenbeszél magyarul. Nevetve meséli, hogy barátjával(aki nem ismerte a német nyelvet) kezdetben kézzel-lábbalkommunikáltak.– Amikor elindultam otthonról, egyedül abbanvoltam biztos, hogy Barna vár – mondja a19 éves lány, aki bevallása szerint jól tud alkalmazkodni.Mivel nem tudta, mire számítson,nem érte csalódás. – Sokan úgy gondolják itt,hogy Magyarország sokkal elmaradottabb Németországnál,azonban ez nem igaz. Ott is vannakszegények, és a munkanélküliség sem ismeretlen.Általános magyar vélemény, hogyNémetországban „kánaán” van, mert magasabbaka bérek, azt viszont tudni kell, hogy ezzelarányosan a megélhetés is sokkal drágább. Példáula kenyér ára háromszorosa az itteninek, ésaz átlagfizetés is hozzávetõlegesen ennyiveltöbb – vélekedik Christin. Közben Barna csodálkozvajegyzi meg, nem is tudta, hogy ilyenfolyékonyan beszél barátnõje magyarul.– Szüleimet egyébként sokkolta a hír, amikormegtudták, hogy egy idegen országba készülök,de mára elfogadták. A nyáron egy hétig„szüleimet sokkolta a hír, hogy egyidegen országba készülök”Királyok panoptikuma„egyedül abban voltam biztos, hogyBarna vár”voltunk otthon, bemutattam nekik Barnát, éskarácsonykor megint megyünk. Addig, remélem,sikerül munkát találnom, ami sokkal nehezebbannál, mint gondoltam – mondja sajnálkozva.Úgy véli, a bürokrácia számára a legnagyobbakadály. Például szüksége lenne a magyarállampolgárságra is, melynek megszerzéséreegyedüli lehetõsége a házasság lenne, errõlviszont mindketten úgy vélekednek, hogy nekényszerbõl, hivatalos ügy miatt köttessék.– Mivel egyelõre nincs munkám, próbálom azidõmet értelmesen kihasználni. Érdekel a színház,így Barnával együtt tagja vagyok a PUKcsoportnak.Spontán összejöveteleinken rögtönzésenalapuló elõadásokat tartunk – meséli lelkesenChristin, aki úgy találja, a városunkban mûködõszínházi csoportok kevésbé nyitottak. Hiányolegy igazi nagy színházat is, ami egy ekkora városbanszerinte elengedhetetlen lenne.– Amikor idekerültem, elsõ kérdésem azvolt, van-e itt színház. Csodálkoztam, és sajnáltam,hogy nincs, mivel nekem (és gondolom,másoknak is) ez nagyon fontos.Christin egyébként az egyetemi tanulmányaitmegalapozva görögül is tanul. Régi vágya,hogy evangélikus teológus váljon belõle,ugyanis életcélja, hogy a vallás és a hit általembereken segíthessen.– Nagyon jófejek itt az emberek, semmi különbségetnem látok a német és a magyar fiatalokközött. Barnával sok ismerõsünk van, akikkelszívesen töltjük az idõt. Számunkra az a lényeg,hogy egymásra találjunk olyan kortársakkal,akik nyitottak, érdeklõdõek, és nem rosszindulatúakmásokkal szemben. Ilyenek pedignemcsak Németországban akadnak, hanemSzombathelyen is – vélekedik Christin.zsgyÉletnagyságú viaszbábukból rendeznekkiállítást és rendhagyó történelemóráta Gyermekek Házában: régi magyaruralkodók láthatóak teljes ruházatbanés harci díszben Géza fejedelemtõl Mátyáskirályig.November 7-én nyílik, és a hónap végéigcsoportosan és egyénileg is látogatható lesz atörténelemidézõ panoptikum a Gyermekek Házában.Életnagyságban találkozhatnak az óvodásokés az iskolások a legjelentõsebb Árpádházikirályokkal, az Anjoukkal és a Hunyadiakkal.A legkisebbek a mesékbõl, a nagyobbak atanórákról is ismerik a történelmi személyeket,akiket a korukra és rangjukra jellemzõ ruházatban,harci felszereléssel és ékszerekkel feldíszítvemutatnak most be. Kiss Andrea, az intézményigazgatója lapunknak elmondta, hogy atárlat eredetije Tihanyban nagy sikert aratott,és azóta több város közönsége láthattamár a vándorkiállítást. Keddtõl a szombathelyigyerekek is részt vehetnek a rendhagyótörténelemórán: a látottakhoz hangosvezetés kapcsolódik, és egy videofilmet islevetítenek az érdeklõdõknek. Önmagukbana viaszfigurák is különlegesek: speciálismûanyagból készültek, szobrászok közremûködésével.Az eredetihez hasonló ruházatukatjelmeztervezõ álmodta meg és szabómestervarrta. A királyok korát idézik akiegészítõk és az enteriõrök is.A szakember szerint megerõsíti és elmélyítia gyerekek tudását, ha az iskolából kimozdulva,új környezetben, több érzékszervükrehatva jut el hozzájuk az információ,így a kiállítás nemcsak szórakozás számukra,hanem ismeretszerzés is.


12SAVARIA FÓRUMMiniszteri dicséretaz egyesületnekAz egészségügyi miniszterdicsérõ oklevéllel ismerte el azegyik szombathelyi civil szervezetmunkáját. Az egyesület arákbetegek érdekeit képviseli.Kettõ civil szervezetet részesítettminiszteri dicséretben MolnárLajos, az egészségügyi tárca vezetõjea múlt heti Batthyány-Strattmann László-emlékünnepélyen,az egyik a szombathelyiEgyütt Egymásért – Eséllyel azÉletért Egyesület. A rákbetegek érdekképviseletévelés segítésévelfoglalkozó szervezet nevében KardosGyörgy elnök és néhány egyesületitag vett részt a budapesti eseményen.– Több éves munkánk elismeréseképpen,a kórház javaslatárakaptuk a miniszteri dicséretet– mondta érdeklõdésünkre az elnök.– Tíz fõ alapította az egyesületet,ma pedig már közel hatvanandolgozunk a rákbetegekért, és számospártoló tagunk is van. Az önkormányzattalfenntartott együttmûködésimegállapodás értelmébenolyan feladatokat is ellátunk,mint például a rákszûrések népszerûsítése,a felvilágosító elõadásokmegtartása, és általában az egészségmegõrzésrevaló ösztönzés –fogalmazott Kardos György.Megemlékezés november 4-énHût, fagyaszt, kinyit, siklikHa az idõjárás engedi, akkor november 16-án kinyit az idénhúszéves Szombathelyi Mûjégpálya. Az idénykezdéshezazonban az kell, hogy a következõ idõszakban több napon át10-12 0 C alatt maradjon a hõmérséklet. Ha ez így lesz, akkor13-ától elkezdik a hûtést a Szombathelyi VárosgazdálkodásiKft. munkatársai.bathelyi Városgazdálkodási Kft.szolgáltatási részlegvezetõje többekközött elmondta, hogy a szélnem kedvez a jégnek. Szélcsendbena pálya feletti hûvös légpárnatartja az alacsony hõmérsékletet,ha viszont fúj, akkor melegebb levegõáramlik a hideg helyére, és eznem tesz jót a jégnek.A közel 5,5 hektáros komplexum– amely a Tófürdõbõl és aSzombathelyi Mûjégpályából áll –egész évben nyitva tart: nyáronstrandolásra, rekreációs programokra,télen korcsolyázásra válthatnakjegyet az érdeklõdõk. A belépõára a 2006-os szezonban némilegváltozott: hétközben egyszericsúszkálás 500 forintba kerül (ezmaradt ugyanannyi, mint 2005-ben), ám szombaton, vasárnap ésünnepnapokon az összeg 600 forintraemelkedett. A kísérõ 200 forintértléphet be a létesítménybe. Abérletek közül kedvelt a 4500 forintos,tízalkalmas tikett, a 30-askedvezmény 12 500 forint kiadástjelent. Akinek nincs felszerelése,az is bátran kipróbálhatja a télisportot: 4-500 darabból álló kölcsönzõáll rendelkezésre, aki akar,éleztethet is.A nyitva tartás maradt a megszokott:hétköznapokon reggel 7órától fél 2-ig a tanrendbe beillesztve,ingyenesen siklanak az általános,közép- és fõiskolások illetveaz óvodások. Délután 5-tõlA Honderû Asztaltársaság az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének50. évfordulója alkalmából november 4-én megemlékezésrevár mindenkit. Program: 18 órakor szentmise a Székesegyházban, majd18.45-kor találkozás a Székesegyház elõtti téren, ahonnan gyertyákkal az’56-osok terére és tovább az evangélikus templomhoz vonulnak.Tartós hideg esetén startolhatcsak a jégkészítés. Elõször a 12ezer liter hûtõfolyadékot fagyasztjákle a városgazdálkodási cég dolgozói,majd a csõrendszert, a betonfelületethûtik. Ha ez kellõ hõmérsékletetér el, akkor folyamatosanvizet locsolnak a pályára, hogynapról napra vastagodjon a jég, és16-ára elérje a korcsolyázáshozideális, 5-7 cm-es vastagságot. Túlkövér sem lehet, ugyanis az márszigetel, ha pedig nagyon vékony,akkor a korcsolya éle és a felület ismegsérülhet. Tatai Péter, a Szom-fél 8-ig a nagyközönségé a terep.Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon9-tõl fél 12-ig, 1-tõl fél 4-ig és 5-tõl fél 8-ig, három turnusbanáldozhatnak idõt hobbijukra alátogatók.A jeges terület közel 100 millióforintos korszerûsítése 2004-benkezdõdött: modern büfé, új sportöltözõkkészültek, megújult a gépház.Idén a pályatestet modernizálták, újkorongvetõt, korlátot, palánkot raktakfel. A közel ötszáz férõhelyes lelátóis vadonatúj, csakúgy, mint apálya körüli aszfaltút.Az idén húszéves SzombathelyiMûjégpálya hagyományos rendezvényei– a Mikulás-parti, a jéggálaés -farsang – mókás, ifjúságivetélkedõkkel, ügyességi versenyekkelbõvül. A nyitás várhatóannovember 16-án lesz.gFotó: Vass Szilárd


2005 nyarán nagy átalakulásonment át a SzombathelyiSportigazgatóság. Az új feladatokhozés kihívásokhoz új szervezetis alakult: a SportszolgáltatóKözhasznú Társaság. Aváltozásokról Takács Józsefet,a kht. ügyvezetõ igazgatójátkérdeztük.– Az önkormányzat elsõsorbanracionalizálási szándékkal hozta létrea társaságot, illetve a létszámcsökkentésis cél volt. Úgy gondolták,hogy az új szervezeti struktúrában kibõvülneka gazdasági, pályázati,pénzszerzési lehetõségek is a sportterületén. Az elmúlt idõszak azt mutatja,hogy az elgondolás sikeres volt,hiszen jelentõs mértékben megugrottakhirdetési és szponzorbevételeink.Így pedig a korábbinál hatékonyabbmódon tudjuk végezni sportszervezõiés szolgáltatói feladatainkat, sokszortársszervezõk bevonásával. Úgy érzem,hogy bizonyítottunk az elteltidõszakban. A korábbi 12 munkatárshelyett mindössze négyen végezzük amunkát. Három munkatárs nemcsakaz adminisztrációs feladatokat, hanemminden egyéb teendõt ellát. Aszakági szövetségek technikai hátterétmi biztosítjuk, miként az önkormányzatidöntések végrehajtói is vagyunkegyben. Szakmai feladatokatlátunk el, például a sportjellegû pénzekelosztásánál. Javaslatokat fogalmazunkmeg a bizottságok felé. Gyakorlatilagfelöleljük az összes olyantevékenységet, amit korábban asportigazgatóság látott el, a diáksportkivételével, amely felügyelete átkerülta sportiskolához.– Nyilván fontos bevételiforrás a különféle sportlétesítményeküzemeltetése.– Valóban. A Sugár úti sportcentrumés az újsportcsarnokkivételével aSAVARIA FÓRUMSikeres átalakulásBeszélgetés Takács Józseffel, a Sportszolgáltató Kht. igazgatójávaltöbbi városilétesítményhozzánk tartozik.Örömmelmondhatom,hogy félévkorjóval több voltrészarányosana bevételünk,mint a korábbiévekben.– Melyekis ezek akonkrét létesítmények?– Az egyik a – egy nemrégibenhozott bírósági döntés keretében várositulajdonba visszakerült – Kolozsvárúti volt Építõk-pálya. Bármeglehetõsen rossz állapotban kaptukmeg, területileg nagyobb, mint aSugár úti. A másik hozzánk tartozósportcentrum, a tradicionálisVAOSZ-tekepálya a Fõ téren. Miénka városligeti pálya is, a hozzá tartozókiszolgáló helyiségekkel. Sajnositt is leromlott állapotban vannak azöltözõk. A városligeti pályához tartozikmég a volt városi strand területeis. Komolyabb fejlesztéseket ittmég nem tudtunk végrehajtani.Egyik legnagyobb területünk aSportliget. Itt teljes ökológiai felújítástvégeztünk, ritkítottuk a fákat,A teniszsátor hétvégenként ingyenesszakmai programokkal várja az érdeklõdõketvalamint felhúztunk egy fûthetõ teniszsátrat,amelynek óriási sikerevan a teniszezni vágyók körében.Gyakorlatilag 90%-os kapacitássalmûködik.– Az ön által említett létesítményekszinte kivétel nélkül atömegsportot, ezáltal a lakosságegészségmegõrzését szolgálják.A teniszpálya örömteli13közönségsikere mellett mit tervezneka többi ingatlanban?– A Kolozsvár utcában jelentõsfejlesztéseket tervezünk. Közbeszerzésipályázat útján szeretnénk felújítania tekepályát és az öltözõket.Szeretnénk a magántõkét üzemeltetõkéntbevonni. Távlati célunk, hogya városban mûködõ sportegyesületek,baráti társaságok számára kedvezményestekézési, atletizálási ésfutballozási lehetõséget biztosítsunk.A VAOSZ-tekepálya teljes rekonstrukciójamegvalósult. Így ittmost tökéletes körülményeket biztosítunka sportág szerelmeseinek. Avárosligeti pálya Szombathely legrégebbisportcélú létesítménye, ráadásula város szívében. Bízom benne,hogy a hozzá tartozó régi strand területévelegyütt a jövõben is a sportot,a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálhatja.Elkezdtük a futófelület felújításáta salakpályán. A labdarúgópályángyeptégláztunk, reményeim szerinthamarosan igazán jó minõségû felületenfocizhatnak az arra vágyók.Most készül az öltõzõk felújításánaktervezése, ezátal a kiszolgáló helyiségekis méltók lehetnek a környezethez.Összességében tehát azt mondhatom,hogy a Sportszolgáltató Kht.minden létesítményét fejleszteni akarja,éppen a városlakók sportolási,egészségmegõrzési, pihenési feltételeinekjavítása érdekében.(x)www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


14SAVARIA FÓRUMPROGRAMAJÁNLÓAKIÁLLÍTÁSNovember 8. (SZ) 15 óra: Diákvilágkiállítás – az Élelmiszeripariés Földmérési Szakképzõ Iskolatárlatának megnyitója. Nyitva nov.26-ig. Helyszín: Savaria Plaza.November 10. (P) 17 óra: TorjayValter kiállításának megnyitója.Helyszín: OMK.November 10. (P) 19 óra:Elektro – Mátrai Erik, Rácz Mártaés Ravasz András elektronikusmûveinek, kép- és hanginstallációinakkiállítása. Nyitva nov. 24-ig.Utána 21 órától eletro-party, dj-k:barnaMás, mattro, RPP. Helyszín:Irokéz Galéria.KOMOLYZENENovember 10. (P) 19.30 óra:Gyõri Filharmonikus Zenekarhangversenye: Filharmónia-bérlet2. Mûsor: Beethoven: III.„Eroica” szimfónia; Schumann:III. „Rajnai” szimfónia, Esz-dúrop. 97. Helyszín: MSH.TÁMOGATÁSÁVALJUNIORNovember 7–17.: Matéria – kézmûvessorozat. 2. foglalkozás: Akötélverõ mûhelye. Helyszín:Gyermekek Háza.November 11. (SZO) 9–12 óra:Rézpénz készítése a KézmûvesKuckóban. Helyszín: GyermekekHáza.MINDENFÉLENovember 5 (V): XXXVI. Díszmadár-kiállítás.Helyszín: SzentErzsébet Plébánia színházterme.November 5. (V) 19 óra: AlanBennett: Beszélõ fejek – a budapestiThália Színház elõadása.Weöres Sándor-kamarabérlet.Helyszín: MMIK.November 6 (H) 18 óra: Vegetáriánusfõzõtanfolyam. Helyszín:Szabó M. u. 14.November 7. (K) 17 óra: Ország-Világjárók Baráti Köre: Wass Albertnyomában a Mezõségen.Ea.: Kovács Jenõ. Helyszín: TIT.November 8. (SZ) 17–20 óráig:„Diáktanya” – ifjúsági klubdélután:Halloween party. Nyitra utcai ÁMK.November 8. (SZ) 17.30 óra:Bibliaiskolák Közössége: Kétfélekereszténység. Az igazi és a hamiskeveredése – elõadás. Helyszín:Berzsenyi D. Könyvtár.November 9. (CS): LOGO IfjúságiSzolgálat: Csocsó- és biliárdbajnokság.Jelentkezni lehetnov. 6-ig. Helyszín: MMIK.November 9. (CS) 15 óra: A háromtestõr – musical, Show ZsákProdukció, ifjúsági elõadás; 19óra: A három testõr – AlexandreDumas regénye alapján, CsákányiLászló-bérlet. Helyszín: MSH.November 9. (CS) 15.30 óra:Szenior Klub: Emlékezés és beszélgetés1956 forradalmi eseményeirõl.Helyszín: TIT.November 9. (CS) 16 óra: Hölgyklub:Testi-lelki egészségünkösszefüggései. Életkorunk mintbefolyásoló tényezõ. Helyszín:Szombathelyi Képtár.November 9. (CS) 18 óra: Modernmódszerek és új eredmények veszélyeztetetthazai állatcsoportokkutatásában – a magyar tudományünnepe rendezvénye. Ea.: dr. PukyMiklós. Helyszín: TIT.November 9. (CS) 19 óra: PannonCigányzenekar koncertje – a nyáronalakult Vas megyei mûvészetiegyüttes koncertekkel kívánja régirangjára emelni a nagy tradíciókkalrendelkezõ mûfajt. Helyszín: MMIK.November 9. (CS) 19 óra: SavariaKamaraszínház: Keserû krémes –zenés elõadás Szép Ernõ és MolnárFerenc mûveinek felhasználásával.Helyszín: volt HEMO.A tizenötödikA közismert szombathelyiköltõ-tanár, Balogh József15. verseskötetének bemutatójanovember 9-én, csütörtökön18 órakor kezdõdikaz MMIK-ban. AVersfehérben címet viselõkönyv az alkotó legfrissebbkölteményeit gyûjti egycsokorba. Az ünnepélyesbemutató házigazdája a(szintén költõ) barátDevecsery László lesz. Ahangulat megteremtésébenközremûködik a Tarisznyásokegyüttes, Fölnagy Csabaénekmondó, Kiss LászlóAdrián elõadómûvész, valamintversmondó diákok is.


November 10. (P) 18 óra: GombászKlub: Amit a galócákróltudni kell. Helyszín: MMIK.November 10. (P) 19 óra: Pódiumonaz ex-FeSzTesek. Fellépneka Ferrum Színházi Társulásvolt tagjai: Fekete Ernõ, LengyelFerenc, Molnár Judit, SzabóGertrúd és a szombathelyi MeseboltBábszínház mûvészei. Helyszín:MMIK.November 11. (SZO) 9–11 óra:Cserebere klub. Helyszín: GyermekekHáza.November 11. (SZO) 19 óra:Fábry Sándor önálló estje. Helyszín:MMIK.KÖNNYÛNovember 8. (SZ) 20 óra:Lamantin Klub: Johnny BiglipBand (blues, Bp.) – A 15 éve mûködõzenekar „chichago blues”alapú fehér, molos elemekkel vegyítettsaját zenét játszik. KoncertjeikenBB King, Muddy Waters,John Lee Hooker örökbecsû számainakfeldolgozásai és saját szerzeményeikhallhatók. Helyszín:Premier Padlás.November 10. (P) 20 óra:Grateful Memorial Band – RoryGallagher-emlékest Csergával ésBarátaival. Rendhagyó koncert:élõzenés, vetítettképes életpályarajza legendás ír zenészrõl. Helyszín:Malom Sörözõ.November 11. (SZO) 19 óra:Soundclash Fesztivál – fellépõk:Ladánybene 27, Heaven StreetSeven, Magna Cum Laude, Másfél,Anselmo Crew, Jah’s Warriors,B.A.D. Helyszín: OMK.SPORT, TÚRANovember 11. (SZO): SzentMárton IVV túra Szombathelykörnyékén – 5, 10 vagy 20 km-en.Nevezés és indulás a Herman OttóKertészeti Szakközépiskolábanreggel 8 órától.www.safo.huSAVARIA FÓRUMM O Z IM Û S O RBELVÁROSI SAVARIA FILMSZÍNHÁZ CUKORFALAT (18!) nov. 2–5-ig 16.30 és 20.15-kor, 6–8-ig 16.30 és18.15-kor MERYL STREEP – ANNE HATHAWAY: AZ ÖRDÖG PRADÁT VISELnov. 2–5-ig 18.15-kor, 6–8-ig 20.15-kor REGGELI A PLÚTÓN nov. 2–5-ig 16.15 és 20.00-kor, 6–8-ig 16.30-kor A SZABADSÁG VIHARA nov. 2–5-ig 18.30-kor, 6–7-én 21.00-kor és 13-án 14.30-kor TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK nov. 9–12-ig és 14–15-én15.15-kor FACÉR JIMMY (A világhírû színész–rendezõ, Steve Buscemi filmjeegyüttérzõ iróniával és sajátos humorral jeleníti meg az amerikai kisvárosokvilágát, amelyben az emberek se betörni, se kitörni nem tudnak igazán.) nov.9–12-ig 16.45 és 20.00-kor, 13–14-én 20.45-kor, 15-én 20.15-kor KÍGYÓK A FEDÉLZETEN (Több száz mérges kígyó tízezer méter magasban.Mókás horror Samuel L. Jackson fõszereplésével.) nov. 9–12-ig18.15-kor, 13–14-ig 20.15-kor Mása: SZÁLLODA KÜLFÖLDIEKNEK (1967. csehszlovák) nov. 9-én18.15-kor HERMINAMEZÕ–SZELLEMJÁRÁS (A helyszín Budapest, a Városligetkülsõ pereme, a Hermina út. A film egy 1956-ban megtörtént véres eseményköré szervezõdik. Halász Péter kísérleti mûvészfilmje.) nov. 9–10-én15.30-kor és 13–15-ig 15.00-kor KÉK MÉLYSÉG (A David Attenborough által jegyzett film belemeríti anézõt a tengerek szépségébe, és egy utazásra viszi a korallzátonyoktól a nyíltvizek éjszakai sötétségéig.) nov. 9-én 16.45-kor, 10–12-ig 16.45 és 18.15-kor, 13–15-ig 16.45-kor HERVADÓ VIRÁGOK (A megrögzöttagglegény, Bill Murray, elhagyottszeretõivel való véletlenszerûtalálkozásai során zûrös múltjávaltalálja magát szemben, de a jelen iskülönös fordulatot vesz. R.: JimJarmusch.) PIROSSZka – A jó, a rossz, a farkasMEGAnagyi (Szinkronizált animációsfilm.) nov. 11–12-én 15.00-kor15Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.,telefon: 94/510-225, fax: 94/511-542) értékesítésre meghirdeti az alábbitehermentes építési területeket:Örökmozgó MûvészmoziA vetítések hétfõn, kedden 19 órakor, szerdán 19.00-kor és 21.00-korkezdõdnek a belvárosi Savaria Filmszínház kamaratermében. Nov. 6-ánMiller: Jack és Rose balladája (2005. amerikai) • nov. 7-én Polanski: Iszonyat(1965. angol) • nov. 8-án George: Hotel Ruanda (2004.angol–olasz–dél-afrikai) és Gaghan: Sziriana (2005. amerikai)• Gencsapáti belterület 692/71-73 hrsz-ú teljes közmûvel, helyi közúttalellátott 3 db 1000-1151 m 2 alapterületû építési telek, lakó-pihenõövezetben, kiépített parkolókkal, játszótérrel, szép környezetben.Az ingatlanok vételárának kifizetése bruttó: 6700 Ft/m ² – megegyezés szerint– 2006. december 31. napig bezáróan részletfizetés keretében is rendezhetõ.Érdeklõdni lehet: Bodorkós Ferenc polgármester, Dr. Hosszú Károly jegyzõ


16SAVARIA FÓRUMAz ALAPÍTVÁNY A PÜSPÖKI ÁLTALÁNOSISKOLA TÁMOGATÁSÁRA ezúton tisztelettelmegköszöni minden kedves szülõnek és támogatónak,hogy 2005. évi adójuk 1%-át, 861 301 forintotfelajánlottak céljainak megvalósításához. A befolytösszeget a Püspöki Általános Iskola tanulói számára szervezetttehetséggondozó szakkörök mûködtetésére, felzárkóztatásra és atanulók jutalomkirándulására fordítottuk.Köszönettel: az Alapítvány KuratóriumaHÁZI KOCSONYAELVITELRE IS KAPHATÓ!Malom u. 6. • Tel.: 349-372SZOMBATHELYEN,a GÉFIN GYULA utcábanföldszinti 13,7 m²-esés 18,8 m²-es, valamint2. emeleti 33 m²-esIRODAHELYISÉGEKKIADÓAKKEDVEZÕ ÁRON.Érdeklõdni a 20/6675-000-stelefonszámon lehet9 és 16 óra között.Fõzzünk együtt!Kiss Istvánné (Szombathely, Fraknó u.), e heti beküldõnk egy méltán klaszszikussüteményreceptet oszt meg olvasónkkal. Továbbra is várjuk fényképesreceptjeiket!FINOM NÕI SZESZÉLYSzombathely, Kõszegi utca 10.Telefon: (06 94) 522 810Hozzávalók a tésztához: 11 dkg porcukor, 7 dkg vaj, 3 db tojás, 7 dkg dió, 1ek. zsemlemorzsa, reszelt citromhéj; a tetejére: málna- vagy ribizliíz, 4–5 tojásfehérje,14 dkg cukor, 1 citromleveAz elkészítés módja: acukrot habosra keverjük apuha vajjal és a tojások sárgájával.Hozzáadjuk a daráltdiót, a lisztet, a zsemlemorzsát,a kemény habbávert tojásfehérjét, s az egészetcitromhéjjal ízesítjük.A masszát kivajazott tepsibeöntjük és kb. 15 percalatt világosbarnára sütjük.Kicsit hagyjuk kihûlni,majd a lekvárral megkenjük.A tojásfehérjékbõl habot verünk, cukorral és citromlével ízesítjük, és a tésztatetejére simítjuk. Az egészet visszatesszük a sütõbe, és 150 fokon addig sütjük,míg a hab világosbarna nem lesz. Vizes késsel, hidegen szeleteljük.www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines