Wëf\[Z`U è^`èWQ_‚`è_ - Savaria Fórum

savariaforum.hu

Wëf\[Z`U è^`èWQ_‚`è_ - Savaria Fórum

Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 1a központban!Kft. Tel.: 94/330-900Széchenyi u. 4–6.KÖZPONTIÉRTÉKESÍTÉS


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 32005. szeptember 10.Sétány épül a Perint-partonSAVARIA FÓRUMTavaszra járhatóbb utcákAhogy nyáron a közmûcserék okozta bonyodalmakat viseltük fegyelmezetten aFõ tér késõbbi megszépülésének reményében, úgy õsszel az út- és hídlezárásokatvagyunk kénytelenek túlélni, hogy tavaszra járhatóbb utcái legyenek a városnak. Mitöbb, új sétányunk lesz a Perint partján. Más beruházásokra is számítani lehet a következõhónapokban: bõvül a mûvészeti iskola, megújul a Bartók Terem, elkezdõdika termálfürdõ rekonstrukciója, és decemberben felavatjuk a sportcsarnokot – ígéridr. Ipkovich György. A szombathelyi polgármester értékelte a karnevált, és ízelítõtadott az õszi napirendbõl.– Milyennek találta az idei karnevált, így,hogy kevesebb volt a pénz? Sikerült bejárniaa helyszíneket?– Nem teljesen, protokoll feladataim voltak. Akarnevál kuriózum a maga nemében, ma is, amikorszûkebb források álltak a szervezõk rendelkezésére.Az önkormányzat évi 40 millió forintot biztosít aprogramokra, de az összköltségvetés 120 millió forintkörül mozog. Vágyakból persze mindig több van,mint pénzbõl: jól kell válogatni, szervezni, szerintemsikerült. Az az érzésem –következtetést csak a szombatesti felvonulást nézõktömegébõl tudok levonni –,mintha a két évvel ezelõttilátogatói rekord közelébenjártunk volna. Meglepõ,hogy a rossz idõ ellenéreennyi ember kíváncsi volt akarneválra. Téved, aki aztmondja: Szombathely egyalvó város.– Karnevál csak egyszervan egy évben…– Ez igaz, de ünnepeljüka tánc világnapját, tartunkdzsesszfesztivált ésFotó: Czika Lászlóegyéb rendezvényeket, tudatosanalakítjuk tehát,hogy tavasztól õszig rendszeresenlegyen szabadtériprogram a városban.– Régi terv, hogy fesztiválváros legyünk.Megvalósult?– A Fõ téri rekonstrukció sem véletlen: ezt a területetéppen ilyen rendezvényekre szeretnénk használni.Ehhez azonban rendbe kell tennünk a belvárost, haúgy vesszük, amikor a közmûcserékrõl beszélünk, termelõberuházásról van szó. A multinacionális cégekelcsábították a belvárosból az embereket, ha tehátnem vásárolni, legalább szórakozni, kulturálódni járjanakide a szombathelyiek…– Merthogy jövõ nyárra szép Fõ terünklesz?– A Fõ tér egy több ismeretlenes egyenlet. Amikorhozzáfogtunk a közmûcserékhez, számítani lehetettrá, hogy mindenütt régészeti leleteket találunk. Ezt tudomásulkell venni. Õsz végére a gázvezetékcsere isbefejezõdik, tavasszal pedig elindíthatjuk a burkolatjavítást.– Rendelkezésre áll már ennek a fedezete?– Jelenleg nem, de jövõre biztosítani fogjuk. Számítunka sportcsarnoképítés késedelmébõl származókötbérbevételre, valamint a szeptember végi közgyûlésentárgyalunk a beruházás egyéb forrásairól. Szánunkpénzt a burkolatcserére, az új szökõkútra, zöldterületkialakítására, illetve a közvilágítás rekonstrukciójára,ám mindezekhez pályázati lehetõségekkel isélni kívánunk. Reményeim szerint a munkák nyárrabefejezõdnek.– A sportcsarnokátadás tehát csúszik, aváros már biztosan kötbérrel számol. Nyáronmi történt ez ügyben?– Folyamatosan egyeztetünk az építkezésrõl, amûszaki átadás megkezdését szeptember végére ígérik.Ennek procedúrája, valaminta próbaüzem után,várhatóan november végénvagy december elején vehetibirtokba a város a létesítményt.Emlékezetes avatóünnepséggelkészülünk.– Mekkora összegetjelent a kötbér, és mikorkapja meg az önkormányzat?– Legalább 260 millióforintról beszélünk. Ha perenkívül meg tudunk errõlegyezni, akár még ebben azévben megérkezhet a számlánkraez az összeg, ha mégsem,akkor pereskedünk.Úgy vélem azonban, jó esélyünkvan a megegyezésre.A Fõ téri közmû-rekonstrukció – Mi várható õsszela városban? Folytatódikaz útrekonstrukciós program. Ezenkívülmilyen beruházások indulnak el?– Az út- és hídrekonstrukciós program harmadiküteme következik, már szeptemberben nekiállunkharminchárom szombathelyi utca rendbetételének.Kérném is a lakók türelmét, ugyanis hamarosan lezárjukaz Óperint utcai hidat, mert sürgõsen fel kellújítani. Ezzel egy idõben egy új sétány – gyalogúttalés bicikliúttal – is kiépül a Perint nyomda felõli partján,a hídtól egészen a fõiskola elõtti térig. Ezt ajándékbaszánjuk a városnak, hiszen hosszú távú szándékunkkihasználni a vízparti adottságokat. Elindul amûvészeti iskola bõvítése, megkaptuk a szaktárcátóla HEMO-t, így színházügyben is tovább gondolkodunk,valamint jelentõs összeget, mintegy 380 millióforintot kapunk a kormánytól a Bartók Terem felújításárais, ami szintén az õszi teendõk közé tartozik.Megkezdõdik még a termálfürdõ rekonstrukciója,közel 400 millió forintból elvégezzük az elsõ ütemmunkálatait. Bár növeljük idegenforgalmi vonzerõnket,a termálfürdõt mégis fõként a szombathelyieknekszánjuk.hháISKOLAJEGYZET3Kisiskolás korombanorvosról orvosrajártam édesanyámmal,mert fájlaltam alábaimat. Nem voltakkellemesek a vizsgálatok,de legalább addigsem kellett az iskolapadban ülnöm.Ma már nem tudnám megmondani, hogyakkori fájdalmaim valójában honnan isfakadtak.Gyermekként gyakran szerettem volnafelnõtt lenni. Ábrándoztam, hogy (éppenorvosként vagy pilótaként) mit vennék a fizetésembõl,és mivel tölteném szabadidõmet.Egy-egy ilyen ábrándos pillanatombanélveztem a szabadságot, hogy nemparancsol senki, a magam ura vagyok kötöttségeknélkül. Az sohasem jutotteszembe: ezért a függetlenségért meg iskell dolgozni.Késõbb, miként iperedtem, egyre többszörmondogatták szüleim azt a bölcsességet,hogy tanulj, fiam, mert semmi nemlesz belõled. Igazságtalannak éreztem,hogy délutánjaimat is leckeírással kell töltenemabban a korban, amikor megannyicsábító könnyed foglalatosság vonzza azembert. Egy alkalommal (középiskolai felvételielõtt) aztán ráeszméltem, ha nemtanulok becsülettel, csak az álmaim maradnak– életfogytig. Ekkor gondoltam beleelõször, mindenki tartozik magának azzal,hogy megadja egy kiteljesedõ életesélyét. Gyakran hallani idõsebbektõl,bezzeg, ha én kijárhattam volna az iskolákat,mennyivel könnyebb életem lett volna.És valóban sokak sorsa intõ jel a maifiatalok számára, hogy legalább õk ne tanuljanaka maguk kárán.Aztán idõvel már nincs szükség effajtaokoskodásokra. Elõbb-utóbb az ember lélekbõlgyarapítja saját szellemét. Mikéntbõvülnek ismeretei, egyre felerõsödik tudásszomjais. Nem elégszik meg az ismeretlennelés a fantáziadús magyarázatokkal(hadd maradjanak meg ezek a szépirodalomnak).Kitágul számára a világ,ugyanannyi földi lét alatt többet él át, amikomoly lehetõség szubjektív idõnk gyarapítására.Ha másért nem, de ezért mindenképpenfontos, hogy fejben örökké fiatalokmaradjuk. Nyitottak legyünk környezetünkre,az újdonságokra. Az iskolának eza legfontosabb üzenete. Az elsõ sikerélményekpedig ösztönzõleg hatnak a továbbiteljesítményre. Ha elkezdenek valakibenhinni, akkor õ is bízik majd önmagában.Tanulmányain túl is, az ISKOLÁBAN.Józsa Péter


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 44 SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 10.Lakossági türelmetlenségNyitva maradt kérdések a közgyûlésenA politikai szezonra „melegítettek” a képviselõk a csütörtökiközgyûlésen. A kevés napirendi pontot – a zöldfelületek fenntartásárólszóló elõterjesztés kivételével – gyorsan megszavazták avárosatyák, a tisztségviselõk beszámoltatásán viszont számoskérdésre vártak választ a pártok. A Fõ tér felújítása mellett a mégát nem adott sportcsarnokról, a határõr-igazgatóság áthelyezésérõl,útfejlesztésrõl és a városi úthálózat állapotáról esett szó.TûréshatárMár régóta ismert tény, hogy asportcsarnok átadása késik, és ebbõlkifolyólag számos vita bontakozottmár ki az ellenzék és a városvezetésközött. A két közgyûlés közötti beszámolóbana polgármester, valamint akivitelezõ közötti tárgyalásról olvashattaka politikusok, a megbeszéléstartalmáról azonban csak keveset tudhattakmeg. Marton Zsolt, a Fideszfrakcióvezetõje ezúttal azt kérte a városvezetõitõl, hogy egyeztessenek azellenzékkel is. Ezt a kérést a polgármesterelfogadta, de kérte, hogy a Fideszebben az esetben biztosítsonegyüttmûködést.Dr. Gyimesi József, miután kilépetta Fideszbõl, a függetlenek oldaláróltett fel kérdést a sportcsarnokügyében. Mint mondta, a lakosság panaszaittovábbítja csupán az önkormányzatfelé. A képviselõ megkérdezte,hogy mikor adják át az épületet,meddig kell a lakók idegeit igénybevenni. Lakézi Gábor, a városüzemeltetésiosztály vezetõje annyit mondott:tájékoztató jellegû információja vanarról, hogy a sportcsarnok mûszaki átadásátoktóber huszadikára tervezi akivitelezõ.Kõvári Attila (MSZP) emlékeztettea közgyûlést arra, hogy korábbantöbbször szóba került a huszárlaktanyavisszavétele az Apáczai Alapítványtól.Feiszt György (SZDSZ)alpolgármester válaszában leszögezte:még tavasszal közölték az alapítvánnyal,hogy ha nem adja vissza alaktanyát a városnak, per lesz. Ezt figyelembevették az érintettek, mártöbb lépés is történt a rendezés érdekében.Heigl István (Fidesz) jelezte, hogya Fõ tér balesetveszélyes. Példánakhozta egy osztrák nõ balesetét, aki aközmûárkok környékén elesett, és amentõk szállították el. A képviselõ felhívtaa testület figyelmét arra, hogy lakosságitürelmetlenség érzékelhetõ azelhúzódó beruházás miatt.Dr. Ipkovich György polgármesterszerint viszont nincs konfliktushelyzeta Fõ téren. Igaz, sok kritika éri a beruházókat.Nehézség azért érezhetõ,mert a régészek gyakran leállítják acsatornázási munkát az ókori leletekmiatt, és új nyomvonalat jelölnek ki aközmûárkoknak.Megszûnikvagy megmarad?A határõr-igazgatóság megszüntetésérõlszárnyra kapott hírrel kapcsolatosértetlenségét fejezte ki dr. Szabó Gábor(Fidesz). Mint mondta, nemrég tartottakegy ülést Bozsokon a határõr nap alkalmából,ahol Csáfordi József alezredesmindenféle változásról beszélt, de arrólnem, hogy elvinnék Szombathelyrõl azigazgatóságot. Dr. Szabó Gábor szerintdöbbenetes, hogy egy újabb vereségetkell elszenvednünk a régióközponti szerepértvívott csatában. – Én is meglepõdtem– mondta válaszában dr. IpkovichGyörgy. A kormánynak ugyanis van egyterve a schengeni csatlakozásról, ebbenviszont az igazgatóság megszüntetésérõlszó sincsen, ráadásul a határõrség igazgatójánakkinevezését most hosszabbítottákmeg.Útépítés hiányosságokkalA termálfürdõ építésének tervezésétbírálta Vigh Gábor (Fidesz). Elmondta,hogy az elmúlt ciklusban 20millió forintért terveztették meg az újtermálfürdõt. Akkor a pályázat sajnosnem nyert, azóta pedig Szombathelylemaradt a térség más városaihoz képest.A Vasivíz Rt. ugyanakkor Miskolconterveztetett egy másik termálfürdõt.A képviselõ megkérdezte: kihozott olyan döntést, hogy a korábbitervet utasítsák el. A polgármester leszögezte,hogy a tófürdõ mellett szükségvan még egy fürdõre a városban.Jelenleg van egy szép tófürdõnk, valamintegy elhanyagolt termálfürdõnk.A Fõ téri programokról beszélt HeiglIstván, a közelmúltban ugyanis nagy vitátváltott ki bizonyos rendezvényekhangereje. A képviselõ visszautasítottaazokat a vádakat, hogy õ nem támogatjaa belvárosi koncerteket, de a Belsõ Urániaudvarban megtartott magánrendezvényekhangereje valóban elviselhetetlen.A kérdésre reagált Abajkovics Péter(SZDSZ), aki leszögezte, hogy a szombathelyikönnyûzenei élet a város egyikszínfoltja. Az a belváros, amelyik az idegenforgalomraépít, igenis legyen élõ ésnyitott.A polgármester hozzátette: a szabadtérirendezvényekkel akarjuk fellendíteniaz idegenforgalmat, mertmás elõnyünk nem nagyon van a többivárossal szemben. A koncertek eseténmeg kell találni az egyensúlyt a lakóknyugalma és a szórakozás között.– A szombathelyi rendezvényeketmeg kell õrizni. A Vasi Vasember ismegszûnt volna, ha dr. Prugberger Emilnem karolja fel az ügyet – tette hozzádr. Ipkovich György.Gyebrovszki János a FelsõbükiNagy Pál utcában folytatott építésimunkák kimenetele felõl érdeklõdött.Mint elmondta, a csapadékvíz-elvezetésimunkák leálltak, gödröket hagytak,beomlik a járda a házak elõtt, beáznak apincék. Az építkezés közben felgyorsult,de miért tart egy munka márciustóloktóberig, miért nem lehet elkeríteniegy balesetveszélyes helyet – kérdezte.Lakézi Gábor, a városüzemeltetésiosztály vezetõje elmondta, hogy nehézév áll mögöttünk idõjárási szempontból,ami az utak gondjait tetézte. Az említettutcában az engedélyezett terveket a közmûszolgáltatóvalegyeztették, a közmûtérképekpontatlansága viszont az építõcég hibája volt. A kivitelezõi kapacitáshiánya miatt volt késlekedés, mivel a Fõtéren is zajlik a munka.Elfogadta a közgyûlés a város zöldfelületirendszereinek fenntartására kötendõszerzõdéstervezetet. A képviselõkközött vita bontakozott ki arról, hogymajd három vagy öt évre kössék-e mega szerzõdést a vállalkozóval.A szocialisták az ötéves szerzõdésttámogatták, míg a Pro Savaria és a Fideszaz ellenõrizhetõség miatt a háromévet javasolta. Végül öt évben határoztákmeg az idõtartamot, a szolgáltatásiösszeg felsõ határát pedig 210 millióforintban.Elutasította a közgyûlés AbajkovicsPéter javaslatát, miszerint dolgozzák kiaz Információs Gazdaság Stratégiát, ez avárosnak 10 millió forintjába került volna.Abajkovics Péter szerint a stratégiajelentõsen növelné a város versenyképességét,az uniós támogatások könynyebbenlennének megszerezhetõk.Óvári GáborDr. Gyimesi József a közgyûlésenkifogásolta, hogy a városi médiumoknem keresték meg a Fidesz-MPSZfrakcióból és pártból való kilépésekor.A képviselõ állításával ellentétbenlapunk munkatársa telefonon kért nyilatkozatotaz ügyben dr. Gyimesi Józseftõl,aki a felkínált lehetõséggel(többszöri kérésünkre) sem élt.A Szombathelyi Televízió lapunkhozeljuttatott levelében azt írja, hogymiután a polgármesteri hivatal tisztségviselõiosztálya nem tudott állásfoglalástadni a képviselõ jogállásáról, a szerkesztõségtelefonon szereplést ajánlott a képviselõnekszeptember elsejei közéletimagazinjában, õ azonban nem kívánt élnia lehetõséggel, hanem ragaszkodottegy szemtõl szemben beszélgetéshez.Erre a televízió szeptember 22-i magazinjábantud lehetõséget biztosítani.A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOSISMERETTERJESZTÕEGYESÜLET (TIT)2005 ÕSZÉN INDULÓ OKJ-s SZAKKÉPZÉSEI• Könnyûgépkezelõ• Mérlegképes könyvelõ• Számítógép-kezelõ (használó) • Munkavédelmi technikus*• Ingatlanközvetítõ*• Környezetvédelmi szakelõadó• Valutapénztáros és valuta-ügyintézõ* • Logisztikai ügyintézõ• Személyügyi ügyintézõ• Tûzvédelmi elõadó• Társadalombiztosítási ügyintézõ • Virágkötõ*-gal jelölt tanfolyamainkat a munkaügyi központ a munkanélküliek számára támogatja.Ha nálunk tanul, képzési díjának 30%-át adójából leírhatja!Intézményünk MSZ EN ISO 9001:2001 minõségirányítási rendszert alkalmaz.Érdeklõdni, jelentkezni a TIT székházban (Szombathely, Kõszegi u. 2.)2005. SZEPTEMBER 15-IG LEHETTel./Fax: 94/509-500, 508-204, 330-605 • E-mail: vasitit@axelero.huOKÉV nyilvántartási szám: 01-0197-03 • Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0032


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 52005. szeptember 10.SAVARIA FÓRUM5„Néma tanúk” a Fõ térenBántalmazott nõket szimbolizáltak a bábukVérvörös, ember nagyságú kartonbábukkal találkozhatott a járókelõ,ha múlt pénteken a szombathelyi Fõ téren haladt át. Az SZDSZLiberális Munkacsoportjának meghívására a médiából már ismertkiállítását hozta el a NaNE, vagyis a Nõk a Nõkért Együtt az ErõszakEllen Egyesület. A „néma tanúk” a családon belüli erõszak áldozataitszimbolizálják, azokat a lányokat és asszonyokat, akiknek párkapcsolatatragédiával végzõdött.Felmérések szerint Magyarországonminden ötödik nõt érinthet valamilyenmódon ez a probléma: már volt, esetlegmajd lesz olyan kapcsolata, amelybenbántalmazzák, vagy jelenleg kénytelentûrni agresszív férjét, élettársát. Legtöbbesetben a családfõ az elkövetõ, aminekoka a társadalmi szokásokra, konvenciókra,a hagyományos igazságtalanságokravezethetõ vissza. Errõl HermanJudit, a nõszervezet munkatársa beszéltújságírók elõtt a figyelemfelhívó akciónapján. Rémisztõ adat hangzott el a sajtótájékoztatón:hetente egy nõ meghalhazánkban a családon belüli erõszak következtében.Mint mondta,a szám a világmás országaiban is ugyanilyen magas,különbség mindössze az állami segítségnyújtáshatékonyságában van. Atragédiát az jelenti – hallottuk –, hogy abántalmazásba belehalt nõk zöme márévek óta próbált segítséget kérni, hiába.Hívhatják a NaNE tizenegy éve létezõsegélyvonalát, megkereshetik az illetékesintézményeket, ügyvédet fogadhatnak,ezek ellenéreérdekeik általábanmégsem érvényesülnek,mivel azún. „távoltartásitörvény” a maiFotó: Vass Szilárdnapig nem születettmeg. HermanJudit kihangsúlyozta,szervezetükmegtesz mindent,hogy segítsena bajba jutott nõkön – és gyerekeken,hiszen közöttük is sokan vannak,akiket naponta megvernek –, egyedülazonban nem tudnak sikeresek lenni.Ahogyan más országokban összefogottez ügyben az állam a civil szférával, úgyhazánkban is szükség volna erre –mondta.A bántalmazásokba belehalt nõketszimbolizáló bábuk, a „néma tanúk”egész nap a Fõ téren álltak. Aki tájékozódniakart e témában, az szórólapokattalált a kihelyezett standnál, este pedigegy fórumot is tartottak a szervezõk.hháRómai vízvezeték a határbanÚj régészeti bemutatóhelyet avattakA Savariát ivóvízzel ellátó ókori vízvezeték rekonstruált részletétadták át római szertartás keretében múlt pénteken a Bucsu ésSzombathely közötti vasúti emlékhelynél. Az alig pár méteres szakaszonkibontott csatornarészlet lépcsõn közelíthetõ meg, a látogatókatpedig többnyelvû tábla segíti az eligazodásban.Az országosan is ritka látogatóhelyünnepi megnyitóján jelen volt Kiss Péterkancelláriaminiszter, aki beszédében kifejtette,hogy a térség megtalálta új jellegét,amelyet igyekszik kihasználni.– A tapasztalatok azt mutatják,hogy abban az országban, ahol a térségekrejellemzõ karaktereket fejlesztik,elõbbre járnak, gyorsabb ütemû a fejlõdés– szögezte le Kiss Péter. Hozzátette,hogy Szombathely jövõbeni útját jelentheti,ha a helyi értékeket hangsúlyosanmutatja be.Köszöntõt mondott dr. HorváthSándor, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságánakvezetõjeis. Kiemelte, hogy aszabadtéri emlékhelyekmegjelölésével sokkalRómai szertartás keretében adták át az emlékhelyethatékonyabb munkátvégezhetnek a múzeummunkatársai. A vízvezetéketévszázadok ótaismerik az itt élõ népek,legendák is szólnak róla.Egyes feljegyzésekarról számolnak be,hogy a vezetéken keresztülbor folyt arohonci várba, hiszen abenne lévõ víz, az építésnél használt oltottmész miatt rózsaszínû lett. Dr.Ipkovich György polgármester beszédébenhangsúlyozta: ez a rekonstrukcióis mutatja, hogy a történelmi emlékekbemutatásában élen járhat a város. A jövõbenkiemelt feladat lesz az Isis szentélyrendbetétele. Ilon Gábor, a SavariaMúzeum régésze a leletrõl szólva kifejtette,hogy 2003-ban kezdték el a kutatásta területen. A helyet már a XV. századbanfelfedezték, a csatorna építõanyagáthasználták fel az építkezéseken.Ezt bizonyítják a helyszínen találtcserepek és más eszközök, amelyek aközépkorból származnak. A lelet különlegessége,hogy a közel 100–150méteres feltárt szakaszon 10–15 centiméteresszintkülönbséget mértek, a vezetéktehát a város irányába lejtett.Ilyen adat a feltárások alapján eddignem állt a szakemberek rendelkezésére.A csatornarendszer építési ideje nem állapíthatómeg teljes biztonsággal, deA kibontott csatornarészlet lépcsõnközelíthetõ megvalószínûsíthetõ, hogy a város alapításávalegy idõben, a Krisztus utáni I. századközepe táján kezdtek hozzá a kialakításához.Bár több helyen beomlott a vezetékrendszer,egyes szakaszai meglepõenjó állapotban maradtak fenn. Sé határábantaláltak rá egy újabb szakaszra, melyeta jövõben szintén feltárnak.Ó. G.Fotók: Vass Szilárd


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 66 SAVARIA FÓRUMTesthezálló kulturális, városfejlesztési kérdésekre, és a szombathelyieketfoglalkoztató kisebb-nagyobb horderejû ügyekreigyekezett választ adni Horváth György szocialista önkormányzatiképviselõ, a kulturális bizottság elnöke keddi nyílt fogadóóráján.Elhangzott, hogy januártól megoldódik a színház ügye, a város elkezdheti„építeni” a régóta várt intézményt, így még több esélyelehet majdan a Kultúra Városa cím megszerzésére.Ismeretlen úti cél?Sokakat foglalkoztató problémávaljelentkezett egyik olvasónk, aki arrapanaszkodott, hogy a helyi járatos buszokonnem tüntetik fel az úti célt, arracsupán a számokból lehet következtetni.Horváth György elmondta, hogya panasz teljesen jogos, a Volánt törvényis kötelezi az útvonal feltüntetésére,csak a szabályozást sajnos nemveszik figyelembe. Személyesen is tapasztaltamár, hogy egy idegen, vagyegy idõsebb ember bizony alig képesígy tájékozódni.A képviselõhöz intézett terjedelmeslevél írója a helyi közlekedésiviszonyokról, szemetelésrõl és a falfirkákelleni fellépésrõl érdeklõdött.A képviselõ szerint Szombathelynem hírhedt arról, hogy szemeteslenne. A város sokat fejlõdött ezen aterületen is, az emberek már jobbanodafigyelnek. Ezt bizonyítja a karnevál,ahol meglepõ módon alig voltszemetelés.Az önkormányzat egyébként istesz a rend fenntartása érdekében: takarításinapokat szervezett, a Perintpartját tartották tisztán, és lenyírták afüvet. A környezetvédelmi világnapalkalmával volt egy nagyobb akció, dea Potyondi-mocsár közelmúltbeli kitisztításais példaértékû volt.– Folytatásként elõször is nem kelleneodavinni többé a szemetet, az õrzésétés védettségét pedig garantálnikellene. A parkõri szolgálat elindításaugyanakkor segíthet a város közterületeinektisztán tartásában – tette hozzá.A falfirkálásról Horváth Györgyelmondta: hatékonyabb eljárásra vanszükség, hiszen nevetséges az idevonatkozószabálysértési rendelet, amelypár ezer forintos bírsággal intézi el azügyet. Helyszíni bírság szabható ki, ésnem kötelezhetõ senki a kár megtérítésére.Éppen ezért a környezetvédelmiszabályozást módosítja a közgyûlés.2005. szeptember 10.NYÍLT FOGADÓÓRASzínház, környezet, új buszpályaudvarHorváth György nyílt fogadóórájaSzínház leszEgy telefonáló a kulturális intézményekösszevonásáról, mûködésükracionalizálásáról és a közös fenntartásúintézmények sorsáról érdeklõdött.A politikus kifejtette, hogy a Sportháznemrég csökkentette a létszámát, és aszervezeti formája is átalakult, amelysegít a megtakarításban. Nem mindigösszevonásról van szó, ha racionalizálásrólbeszélünk, bár voltak ilyen elképzeléseka Képtár és a Sportház esetébenis. A kulturálisintézményhálózatnem terhe,hanem értékea városnak.A közös fenntartássala lezajlottviták ellenéremegoldható amûködtetés többintézmény esetébenis. A megyeés a város érdekeitbölcsen ésFotó: Vass Szilárdközösen kellmegfogalmazni. A szerzõdést azértnem írták alá, mert állítólag elveszettaz okmány, tehát a dokumentumcserenem történt meg. Formailag kell csupánrendezni az ügyet.– Számos tényezõ mellett a kultúrahelyzete jónak mondható. Pályáztunka Kultúra Városa címre, amely – sokanösszekeverik – nem az Európa KultúrálisFõvárosa cím. Nagy esélyünk vanennek elnyerésére, hiszen Szombathelykulturális élete sokszínû, ezt állítjaaz, aki kívülrõl szemléli. Nem vitás,hogy a szombathelyiek másként látnakmindent. Regionális szinten meghatározóintézmények mûködnek nálunk, aszínvonalban sincs hiba. Hiányzik viszonta színház, de ez a gond is megoldódik.Január elsejével ugyanis megkaptuka Helyõrségi Klubot, ahol színházatlehet majd kialakítani. A közgyûlésidöntés a színház-alapításiszándékról már évekkel ezelõtt megszületett,most már az épület is rendelkezésreáll. A színpadot és a nézõteretát kell alakítani, a technikát beépíteni.Ehhez pénz kell, amelyet címzett támogatásbólszerezhetünk meg. Alkalmiszínházi társulással „a szabadtériszínházak keretében” indulhatnak elaz elõadások, éppúgy, ahogy Kõszegenis történik. Mindenképpen befogadószínházat képzelünk el, egy adottelõadásra szerzõdtetünk színészeket.Ha egy új színház építésérõl beszélünk,akkor azt én csak az Ady térentudnám elképzelni. Az épületben a rómaiemlékek méltó helyet kapnának.Egyik telefonáló a buszpályaudvarrendezése ügyében tett fel kérdést. HorváthGyörgy leszögezte: a város beruházótkeres az új állomás megépítésére. Azelképzelés szerint a pályaudvar az ÉhenGyula térhez kapcsolódna. A Semmelweisutcában éppen ezért építési korlátozásvan érvényben. A pályaudvar feléesõ területen alakítják ki az új komplexumot,ahol egy nagy bevásárlóközpontis épülhet, a beruházó pedig megépítihozzá a pályaudvart. Egyelõre ilyen befektetõmég nem jelentkezett.Óvári GáborF tók C ik Lá lóA SZÉLERÕ VÉP KHT.tisztelettel meghívminden érdeklõdõta vépi mûvelõdési házbanszeptember 10-én 10 órakortartandóSZÉLENERGIA KONFERENCIÁRA.Nyilvántartásiszám:01-0318-04Akkreditációsszám: 021MAGYAR IPARSZÖVETSÉG OKTATÁSI KÖZPONTAHOL MÉG TANULNI IS JÓ! frissítô, kondicionáló masszõr+ ! fodrásztalpmasszõr! lakberendezõ! kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ ! dekoratõr, kirakatrendezõ! gyorsétkeztetési eladó! masszõr (gyógy)! kereskedõ vállalkozó! kutyakozmetikus! gumiabroncs-javító ésSzombathely, Hunyadi u. 34.kerék-kiegyensúlyozó94/511-417www.mioktat.hu miok.szhely@axelero.hu! számítógép-kezelõ (-használó)HA NÁLUNK TANUL, BEFIZETETT DÍJÁNAK! idegenvezetõ30%-ÁVAL CSÖKKENTHETI ADÓJÁT!! virágkötõTámogatásokról érdeklõdjön a Munkaügyi! üvegezõKözpont kirendeltségein!BETONÜZEM9700 Szombathely, Jávor u. 14.Tel.: 94/508-662; 30/436-0007Fax: 94/508-663BETONÉRTÉKESÍTÉS


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 7SAVARIA FÓRUM7Képek, cím nélkülFotók: Czika LászlóJanzsó Barbara mosolyogva érkezett a találkozóra, és ez a derû még másfél óra múlvais az arcán volt. Szerintem mindig ott van. Amolyan nyughatatlan, vagány lánynakképzeltem. Nem állítom, hogy tévedtem, azonban az is kiderült, hogy ideje felét hétköznapidolgokkal tölti: például fõz. Van, hogy százhúsz fõre. Saját internetes oldalán önfejlesztõmûvészként határozta meg magát a fiatal szombathelyi alkotó, aki több kiállítástis maga mögött tudhat. Mostanában városunk és Bécs között ingázik. Közönségévelis folyamatosan „tartja a kapcsolatot”: egyik-másik kávézó falán látható néhány képeés üvegmunkája.„Lám, mégis mûvész lett belõled!”– Csütörtökön Bécsbe utazol, jövõ hétfõnmár újra Szombathelyen leszel. Ez mindenhéten így megy?– Igen, ingázom a két város között, mert a mûvészetbõlMagyarországon nem egyszerû megélni, azalkotás mellett dolgoznom is kell. Egy barátom bécsipartiszerviz vállalkozásában és görög éttermében vagyokszakács. Minden héten három napot fõzök, fõkéntcéges rendezvényekre készítjük el a menüt –elõfordul, hogy százhúsz fõ részére.– Csak nem tanult szakács vagy?– Nem, dísznövénykertész szakon jártam iskolába,de nagyon szeretek fõzni. Ez egy kreatív munka, amitmost szívesen csinálok. Három nap ausztriai munkávalkeresek annyi pénzt, hogy a hét elsõ felében nyugodtantudok alkotni. Nem kell aggódnom, csak az ihletrefigyelek. Ha semmi nem zavar, akkor úgy belemerülöka munkába, hogyegész éjjel, akár hajnalig isfestek, vagy dolgozom együvegkompozíción.– Azt hittem, egy képzõmûvésszelbeszélgetek,közben kiderül, hogydísznövénykertész vagy,aki ráadásul szakácskéntdolgozik…– Tizennégy évesen mégnem tudtam, mi szeretnéklenni, de imádtam rajzolni –többnyire mesefigurákat, és,mivel templomba járó kislányvoltam, Krisztus-képeketmásoltam. Aztán jelentkeztemaz akkor indult mûvészetiszakközépiskola elõkészítõ tanfolyamára. Akurzus végén az elsõ osztályba kétszázötven gyerekközül már csak huszonötöt vettek fel, amibe én nemkerültem be. Ez úgy elvette a kedvemet az egésztõl,hogy tizennyolc éves koromig nem rajzoltam semmit.– Ezt ekkora kudarcként élted meg, annakellenére, hogy nem készültél tudatosan amûvészpályára?– Így van, azt gondoltam: akkor én nem is tudokrajzolni. Az elõkészítõt akkoriban Tóth Csaba tartotta,akivel nemrég egy kiállítás megnyitóján találkoztam.Azt mondta, lám, mégis mûvész lett belõled! Jóérzés, hogy a kudarc ellenére bizonyítani tudtam. Aképzõmûvészeti tehát ugrott, és mivel a virágokat isszerettem: dísznövénykertészetet tanultam. Nembántam meg, jórészt élveztem az iskolát. Késõbb azott szerzett tudásomat felhasználva nevelgettem egykis biokertet.„A filc kifakul – maradandót akartam”– Hogyan keveredtél Ausztriába?– Az iskola után hamar kiutaztam – az anyagiakés a nyelvtudás miatt –, gyerekekre vigyáztam. Egynyugodt kis burgenlandi faluba kerültem, ahol sokszabadidõm volt. Újra rajzolni kezdtem, ekkor mégcsak filccel, így készültek az elsõ komoly munkáim.Közben az MMIK-ban pályázatot hirdettek, én pedigvittem Rasinak (Rasperger József – a szerk.) ezekbõla képekbõl, és 1999-ben egy jól sikerült csoportoskiállításon be is mutattam õket. Késõbb több tárlatomvolt Szombathelyen is máshol is.– Hogyan szervez magának kiállítástegy kezdõ mûvész? Megkerested az „illetékeseket”?– Nehéz volt. Általában bátor és nagyszájú vagyok,de a saját ügyeim intézésekor ez nem igaz. Azelsõ önálló kiállításomon, ami egy kávézóban volt,odajött valaki hozzám, hogy tetszik neki a képem,megvenné. Azt kérdezte, mennyibe kerül, én pedigcsak annyit feleltem: nem tudom. Tényleg nem tudtam,mert ilyesmin nem is gondolkodtam. Különlegesvolt az a tárlat, régóta vágytam már saját kiállításra.Nemcsak a filcrajzaimat, hanem egy szaténképetis vittem. Utóbbi egyfajta kísérletezés eredménye,elkezdtem ugyanis új anyagokkal dolgozni. Afilc kifakul, én pedig arra vágytam, hogy valami maradandótalkossak. Megfordult a fejemben, hogyhasználati tárgyakat, például függönyöket tervezzek,készítsek, de ehhez túl sok pénz kellett volna. Aztánnekiláttam olajjal festeni, majd szénnel, tussal rajzolni,és szép sorban kipróbáltam sok-sok technikát.– Így következett az üvegtechnika is?– Bécsben tanultam meg egy tanfolyamon. Azótaaz üvegért – annak minden fajtájáért – megõrülök, ezszámomra a favorit. Képes vagyok hosszú ideig bámulniegy régi gyógyszeres üvegcsét vagy egy szépborospalackot, de parfümös és ásványvizes üvegbõlis készítettem már tükröt. Közben más technikákbanis folyton képeztem magam – az utóbbi idõbenakrillal, pasztellkrétával dolgozom szívesen –, jártamakt-tanfolyamra, vásároltam több rajzkönyvet.– Eközben Ausztriában maradtál?– Jórészt igen, bár idõközben kétszer is hazajöttem,rövid ideig itthon dolgoztam, majd mindig viszszatértemAusztriába. Könnyû a jót megszokni, ésmár németül is beszéltem. Amikor Bécsbe kerültem,elõször nem éreztem jól magam – idegen helyen,„mûvészetbõl Magyarországonnem egyszerû megélni”idegen emberek között –, de azután gyalog, térképpela kezemben felfedeztem a várost. Kiállításokra,koncertekre jártam, végül ráéreztem Bécs ízére. Mamár imádom.Vidám színek, absztrakt képek– Változtak a munkáid témái az évek során?– Persze, de a növények, a levelek maradtak,még ha nem is tudatosan ábrázolom õket.– Aki dísznövénykertész…– Nem tudom, hogy összefügg-e ezzel, mindenesetrea természetet mindig nagyon szerettem.Azonban nem szívesen határolom be a képek témáját,mivel a munkáim túlnyomó többsége absztrakt.Címet sem adok nekik, mert erõltetett lenne. Egybiztos: a közönségtõl azt a visszajelzést kapom,hogy az alkotásaim vidámságot sugároznak. Valószínûlega színek miatt.– Ki vagy mi az, aki vagy ami még különösenhatott rád?– Nagymamám és édesapám szõttesekkel foglalkozott,egy nagynéném festõmûvész, sõt egy másik is mûvész– mozaikképeket készít –, nemrég volt kiállításaPécsett, pedig most százéves! Õk szerintem mind hatottakrám. Az érzéseim is inspirálnak természetesen, naés építészet… De ha már itt tartok: más mûvészeti ágakis közel állnak hozzám, a zene – dzsessz, rock vagy éppklasszikus – mindig szól, ha dolgozom. Egy kicsit megtanultamzongorázni, próbálkoztam versekkel, taláncsak a színház maradt ki az életembõl – bánom is, hogynem jártam soha színjátszó körbe. Hatással van rám folyamatosana bensõm és a külvilág is, ezért nem mondhatom,hogy „kiforrott” mûvész vagyok. Bár kialakultegy sajátos stílusom, ami gyerekkorom óta kísér –mondják is mai képeim elemeire, hogy már az iskolában,a füzet szélére is ezeket rajzoltam –, azért valószínûlegállandóan változni fogok.hhá


Safo33.qxd 9/9/05 10:21 AM Page 82005. szeptember 10.8 SAVARIA FÓRUMSZOMBATHELYI SZÍNTEREKKultúrpalota civil akaratbólHangversenyek, estélyek a Savaria MúzeumbanEgy civil kezdeményezésnek és több neves építész munkájának eredménye, egy valamikori virágzó kulturális élet jelképe:a Savaria Múzeum. A városi ember mûvelõdésének alapvetõ színtere ez. Egy évszázaddal ezelõtt még inkább az volt, hiszena múzeumépület és a hozzákapcsolt kultúrpalota hangversenyeknek, rangos mûvészeti eseményeknek adott otthont. Elkészültéhezadományok, jótékonysági estélyek, díjazás nélkül elvégzett munkák járultak hozzá.Fotó: Czika LászlóEgymillió tégla ajándékbaFelrázni az országot letargiájából, miután soksokkincs elkallódott vagy „külföldre vándorolt” – eza cél hívta életre a Dunántúli Közmûvelõdési Egyesületeta XIX. század vége felé, amelynek tagjai elhatározták,hogy mozgalmat indítanak a múzeumok,a könyv- és levéltárak anyagainak szakszerû gondozására.Ennek nyomán sorra alakultak a vidéki kultúregyesületek,így Kárpáti Kelemen gimnáziumi tanár(az ekkor még a Püspöki Palotában találhatóVasmegyei Múzeum igazgatója) is hozzálátott aszervezõmunkához. Régiségek egybegyûjtése, néprajzitárgyak, képek, könyvek beszerzése és közzététele– fogalmazta meg a célokat, amelyeket ÉhenGyula polgármester is támogatott. 1899. október 29-én meg is tartották az alakuló közgyûlést. Új, pezsgõkorszak nyílt Szombathely életben: a VasvármegyeiKultúregylet tagjai hozzáláttak a múzeum felépítésénekelõkészítéséhez. A kezdõ lépést Wälder Alajos,a jótékonykodásáról, civil szerepvállalásáról is híresépítész-vállalkozó tette meg: egymillió tégla felajánlásával.Az 1900-as esztendõ elején estélyt is rendeztekaz ügy javára, ahol a mûsor alatt elsötétült a nézõtér,és a majdani palota „ködképe” vált láthatóvá.Tervigazítás a környezethezAz eklektikus stílusú múzeum elsõ terveitSzabovits Ottó készítette. Az építész e munkáját követõenhamarosan elhunyt, de a tervek egyikét utóbbA múzeum jól illeszkedik környezetébe,az egykori Deákligetbe (mai Múzeumkert)a fõvárosba küldték véleményezésre. Itt Czigler Gyõzõmûegyetemi tanár vette kézbe az ügyet, aki némilegátdolgoztatta Szabovics tervét, mondván, szép,arányos épület lenne, de nem illeszkedne megfelelõena környezetébe. Tudniillik helyszínként legelõszöra Szent István parkot jelölték ki, majd – ahogy végülaz elfogadott terv is szólt – a Deákligetet találtákmegfelelõnek. Utóbbit azonban csak úgy hagyták jóvá,hogy az erre felkért Wälder Gyula(Wälder Alajos fia) az eredetileg 48 méterhosszúra megálmodott homlokzatot56 méteresre módosította. Úgy találták,hogy a kultúrpalota csak így érvényesülhetkellõképpen a magas, tornyos épületekkelkörülvett téren. Épp azért, hogypompásabb képet mutasson, a két végénmég rizalitok is díszítik. A végleges tervmegszületésében nagy része volt CziglerGyõzõnek, aki a múzeum felépültét márnem érhette meg. A még hiányzó részletrajzokategyébként Czigler irodájánakvezetõje, Dvorak Ede – tekintettel a nemescélra – ajándékba készítette el. A kivitelezéssorán sem kerülték el Szombathelyta jótékonykodók: az építésvezetõi és ellenõrzésiteendõket úgy vállalta el egy mérnök, hogy tiszteletdíjánakegyik felét Szabovits Ottó árváinak, másikfelét pedig a Kultúregylet javára ajánlotta fel.Múzeum a gödrök helyénA kiválasztott helyszínen a XX. század legelejéntéglavetõ gödrök tátongtak, a múzeumépületet tehátmélyre kellett alapozni. Ez azt eredményezte, hogykülönleges, 4 méter belmagasságú szuterénhelyiségeketkapott a létesítmény, a pincefenék alá pedig további2–3 méter mélyen húzták az alapfalakat. A fõbejáratotimpozáns, 7 méter széles gránitlépcsõvelépítették ki, felette, a kiszögellõ részen 16 méter magaslett az egyébként másutt13 méteres épület. A földszintentágas elõcsarnokot, azemeleten pedig tekintélyesméretû nagytermet alakítottakki, amely 4 méter magasablakokat kapott. A középrésztmég fülkék és tágasorommezõ díszítette, amelyfölé barokk kupolát helyeztek.Belül hatalmas folyosók,könyvtárhelyiségek, régiségtárak,ruhatár, a bal szárnybanpedig még egy szolgalakásis épült – utóbbi a kultúrházhozzáépítésekor szûntmeg. Az emeletre képtárat,természetrajzi és néprajzigyûjteményi termeket, igazgatóságiszobát terveztek és építettek, így összesen18 termes lett az 1905-tõl 1908-ig épült új szombathelyimúzeum. Nemcsak a tervek készítõi, hanem aváros iparosai – kõmûvesek, ácsok, asztalosok,szobrászok, kõfaragók, festõk, kárpitosok – is önköltségiáron vállalták a munkákat. A múzeum felépítéseazonban így is közel 150 ezer koronába, a berendezéspedig további 30 ezer koronába került.Az egykori hangversenyteremKultúrpalota – hozzáépítésselA régiségtár közel húszezer tárgyból álló gyûjteményétjórészt a Lipp Vilmos által alapított VasmegyeiRégészeti Egyletnek köszönhették, amely – amegyés püspök vezetésével – 1872 óta õrizte a mintegy12 ezer korona értékû kincset. Letétképpen Kõszegvárosa és a kor nagy gyûjtõi is átengedtek tárgyiemlékeikbõl a múzeum javára. Berendezték a kiállítótermeket,a könyvtárat, a herbáriumot, az etnográfiaigyûjteményt, a képtárat és más helyiségeket, mígnem1908. október 11-én ünnepélyesen is megnyitottákSzombathely új középületét. Felépülése az említettekenkívül még Brenner Tóbiás polgármesternekés gr. Batthyány Lajos egyesületi elnöknek is köszönhetõvolt. Utóbbi hamarosan elõterjesztést fogalmazottmeg egy kultúrház szükségességérõl, s mivel amúzeum állt, már csak egy nagyobb számú közönségbefogadására alkalmas terem kellett a városnak. Atervezésre pályázatot írtak ki, amelyen Wälder Gyulaszerepelt sikeresen. A kivitelezés már 1909 nyaránmegkezdõdhetett. A szecessziós stílusú kultúrházat amúzeum délkeleti oldalán kapcsolták az épülethez.Nagy, erkélyes, 700 fõ befogadására alkalmas termet,mellékszobát, festõ- és szobrászmûtermet álmodtakide. Antik görög formákat alkalmaztak, de a múzeumhozilleszkedve modernizálták is azokat. Belül amennyezetet ellipszis vonalban enyhén boltozatosraépítették, s a visszhangképzõdés elkerülése miattgipszdíszekkel látták el. Az új, 11 méter magas épületrész90 ezer koronából épült fel, ünnepélyes megnyitóját1910. november 20-án tartották.A háború idején megrongálódott ugyan az épület,de a pusztulástól sikerült megóvni. A Savaria Múzeuma vasi múzeumok központja lett, területileg kibõvült,a megye több pontján mutatja be a térség értékeit.Régészeti, néprajzi, történeti és természettudományigyûjteménye ma félmillió tárgyat számlál.szerk.: hháForrás: Bodányi Ödön: Szombathely város fejlõdése 1895–1910-ig ésmûszaki létesítményei. Budapest, 1910.; Szombathely 1777–1927. JubilárisEmlékalbum. Szerk.: Fehér Károly. Szombathely, 1997.


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 92005. szeptember 10.SAVARIA FÓRUM9MESÉLÕ MÚLTA hajthatatlan városépítõSzily János, az egyházmegye elsõ püspökeSzily Jánosnak, a Szombathelyi Egyházmegye elsõ püspökének nem csupánegyházszervezõi munkájáért adózik tisztelettel az utókor. Munkásságával Szombathelykésõbbi gazdasági és kulturális fejlõdését is elõsegítette, sokat tett azért,hogy a város a térség szellemi központja legyen. Létrehozta az ország elsõ régészetigyûjteményét, a szemináriumi könyvtárat, nyomdát és líceumot alapított. Azáltala építtetett barokk tér tovább növelte Szombathely városias jellegét. Fõ mûveazonban mégiscsak a székesegyház volt.Halaszthatatlan építkezésAz ország egyik legszebbbarokk tere a szombathelyiSzily János minden bizonnyal korának nagyalakja volt, hiszen magasztos céljainak megvalósításaközben gyakran szembekerült másokkal,még magával az uralkodóval is. Kortársai határozottés hajthatatlan embernek ismerték, szemébõlsugárzott az akaraterõ és az értelem, ami szuggesztíverõvel hatott környezetére. Míg Mária Teréziatámogatta terveit, addig II. József egyházellenespolitikája gátolta céljai elérésében. Szily Jánosazon kevesek közé tartozott, aki tiltakozásátki is nyilvánította. A nagy mûveltségû, nagy munkabírásúés fegyelmezett Szilyt azonban a sokkorlátozás nem érdekelte, tudatosan látott munkához.Szily János 1735-ben született Felsõszoporon.A soproni jezsuita rend gimnáziumát kiváló eredménnyelvégezte el. Képességei és szorgalma miatthamar kiemelkedett kortársai közül, így 1755-tõl a híres római Collegium Germanicum –Hungaricum növendéke lett. Ekkor már folyékonyanbeszélte a német, latin és francia nyelvet.Rómában teljesedett ki a mûvészetekhez, az építészethezvaló vonzalma, ami késõbb városépítõmunkájában nyilvánult meg igazán. Rómából1758-ban tért haza, miután megszerezte a teológiaiés filozófiai doktori címeket. Még abban az évbenpappá szentelték Gyõrben. Pályáját Zichy Ferencgyõri püspök egyengette. Elõbb udvari káplán,majd püspöki szertartó és titkár lett. 1764-benkanonokká nevezték ki, késõbb Mária Teréziagyõri õrkanonok címet adományozott neki. Ebbena minõségében irányította a gyõri székesegyházfelújításának munkálatait is.1777-ben Mária Terézia tíz új püspökséget hozottlétre, ezek közül az egyik a szombathelyivolt. Az egyházmegye élére Szily Jánost neveztékki püspöknek, akit hivatalába augusztus 20-ánnagy ünnepségek közepette Batthyány József hercegprímásiktatott be. Az újpüspök hatalmas lelkesedéssellátott munkához, rövid idõalatt számos intézkedést hozott.Egyik legsürgõsebb feladatánaktekintette a szemináriumfelállítását, ahol a papiutánpótlást nevelhették.Mária Terézia támogatásávalaz építkezés hamar elkezdõdhetetttízezer forintból. Apüspök jó ismerõsét, HefeleMenyhért építészt kérte fel azépület megtervezésére. Hamarosanelindult a püspökipalota építése is, amelynekoromrésze 1780-ban már tetõalatt állt. A palota építéseazért is vált idõszerûvé, merta vár – ahol a püspök elszállásoltamagát – már igen romosállapotban volt.Földesúri hatalomFotók: Czika LászlóMária Terézia halálával nehéz idõk köszöntötteka katolikus egyházra. II. József ugyanis egysor rendelettel korlátozta a papsághatalmát. Az intézkedések ellencsak két katolikus fõméltóság,Eszterházy Károly egri és Szily Jánosszombathelyi püspök emelte felszavát. Az egyházi befolyást korlátozódöntések miatt Bécsbe utazottVI. Pius pápa, akivel Szily János találkozottis. Ennek a találkozónak azlett a következménye, hogy Szilytkitiltották Bécsbõl és Pozsonyból. Afelvilágosult abszolutizmus korszakátaz uralkodó döntései határoztákmeg, ezért Szilynek földesúri hatalmátszintén be kellett vetnie akarataérvényesítéséhez. Az uralkodó közbenfeloszlatta az egyházmegyeiszemináriumokat, így a papnevelés néhány évreszünetelt városunkban is. 1785-ben azonban újraelkezdõdhetett a képzés, azzal a kikötéssel, hogya felszentelt ifjú papoknak egy évig dogmatikát éserkölcstant kell tanulni. A nevelés, a kultúra támogatásafontos volt a püspök életében. Példáulaz õ segítségével jelent meg Pozsonyban FaludiFerenc Téli éjszakák címû kötete, de szoros kapcsolatottartott a kor más irodalmáraival is. 1787-ben Szily püspök hívására érkezett SzombathelyreSiess Antal soproni nyomdász is, aki a város elsõkönyvnyomtatója lett.A fõ mûSzily János szobraa Mindszenty József térenSzily János élete fõ mûvét, a székesegyházat1789-ben kezdte el építtetni. Géfin Gyula így írtróla: „Éveken keresztül tûnõdött Szily, hol építsefel székesegyházát. Elõször arra gondolt, hogy ajelenlegi püspöki palota hátsóudvarán állott vártemplomotbõvíti ki, Hefele Menyhérttelel is készíttette ehheza tervet. Késõbb a püspökipalotával szemben, valószínûlega mai városháza helyénakart építkezni. Különbözõakadályok, fõleg a telektulajdonoskapzsisága miattezt a tervet is fel kellettadnia. Végül is elfogadtaHefele javaslatát, hogy apüspöki palota és a szemináriumközött, a belsõ várköralakú fõépülete, a régivárpalota helyén emelje székesegyházát.”A püspök tehát a mai Berzsenyitér helyén lévõ telketszemelte ki az építésre, a közgyûlésazonban akkora összegetkért volna, hogy azt az egyházmegye nem tudtavolna kifizetni. Így a város kérése ellenére lebontattaa várat, valamint kijelölte az új épület helyét.A székesegyház építése azonban kissé lelassult,mert Szily János idõközben bekapcsolódott a törvényalkotásba,részt vett az 1790–91-es pozsonyiországgyûlés munkájában. A kivitelezéshez nevesmestereket kért fel:Hefele mellett Maulbertsch festõmûvésztés Philipp Prokopp bécsi kõfaragó közremûködéséreszámított. A székesegyház alapkövét1791. augusztus 29-én tették le. A közben elõkerültrómai emlékeket a palota régiségtárában helyeztékel. Szily egyúttal felkérte Schönvisner Istvánt,hogy írja meg a város történetét. Néhány évvel késõbba Szombathelyen mûködõ elemi iskola, gimnáziumés szeminárium mellett megnyílott az elsõfõiskolára felkészítõ líceum, amely a megye ésSzily János támogatásából épülhetett fel. A székesegyházépítését közben az is hátráltatta, hogyHefele Menyhért és Maulbertsch is meghalt. SzilyJános 1798 karácsonyán az ünnepi misék alattmegfázott, tüdõgyulladást kapott és 1799. január 2-án meghalt. Az élete fõ mûvének tartott székesegyházatcsak 1815-ben fejezték be, az eredeti elképzelésektõlkicsit eltérõ módon. Szily János tevékenységenyomán Szombathely legszebb mûemlékeiépülhettek meg. Az utókor 1907-ben egy szoborraladózott emlékének.Óvári GáborForrás: Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története 1929; Vasiéletrajzi bibliográfiák BDF 1992; Vasi Szemle: Szily János, a városépítõ. SzilágyiIstván 1990.


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 102005. szeptember 10.10 SAVARIA FÓRUMFÓKUSZBANSzüret idejénÕszi munkák a kiskertbenJúlius és augusztus jó része igencsak õsziesre sikerült azidén, de szerencsére – ahogy az lenni szokott – elõttünk méga vénasszonyok nyara. Egyelõre a szeptember szép idõvelkecsegtet, így a városszéli és vidéki kiskertek ideális helyszínkéntszolgálnak a hétvégi sütögetéshez, ejtõzéshez. Perszetennivaló is bõven akad, fõként azok számára, akik szõlõttermesztenek, netán gyümölcsösöket nevelnek. Ezekbena hetekben számos feladat vár a növényeket és a velük járómunkát kedvelõkre.Fotó: Vass SzilárdA csapadékos nyár minden évbenijesztgeti a szõlõtermesztõket,de idén be is következett, amitõlfélni lehetett. A szõlõsben kármentésre,szüretre kell ez idõ tájt felkészülni,a gyümölcsösben a betakarításés a metszés van napirenden.Kármentés a szõlõsbenNem lepõdött meg tehát, aki aszõlõsben azt látta, hogy a bogyókfelrepedeztek, és emiatt a szürkepenészrothadást okozott. Vegyszereskezeléssel ugyan mérsékelni lehet akárokat, de ne feledkezzünk meg az„élelmezés-egészségügyi várakozásiidõrõl”. Megjegyezzük, léteziknövényvédõ szer, amely még egyhéttel a szüret elõtt is használható!Ha a cukortartalom már megfelelõ,korai szürettel is megmenthetjük azegyébként rothadásnak indult termést.Fõleg kis házi kertekben ajánlotta beteg bogyókat eltávolítani.Vannak fajták, amelyekre kedvezõenhatott a sok csapadék: az idei ültetésûszõlõk növekedése csak augusztusbangyorsult fel, így mégszeptemberben is tart. A hajtásokattehát javasolt ilyenkor ismételten atámaszhoz kötözni. Aki õsszel kívánszõlõt telepíteni, szeptembervégéig fejezze be a terület elõkészítését,a tavaszi telepítéshez pedig afagy beálltáig folytatható a munka.Forgatás elõtt a négyzetméterenkéntszükséges anyagot – megfelelõmennyiségû szerves trágyát, karbamidot,szuperfoszfátot, káliumfoszfátot– terítsük el, forgatás után pedigjöhet a talajfertõtlenítés.Módosulhatotta szüret idejeA szõlõszüret idõszakát a fajtaérési ideje és az idõjárás együtt határozzameg. A borszõlõt értelemszerûencsak akkor szedjük le, ha afelhasználás céljára már megfelel(azaz eléri a kellõ cukorfokot), bárekkor (a technológiai érettségnél)még nem biztos, hogy valóban teljesenérett. Az erõsen jellegzetesillatú és zamatú fajtákat valamint avörösborszõlõ-fajtákat, jobb teljesérettségükben szüretelni! A cukortartalommellett a savtartalom isfontos, ami esõ elõtti, fülledt idõbentúlságosan lecsökkenhet aszõlõben, érdemes erre figyelni.A szüret tervezett idejét a csapadékosnyár miatti rothadás mó-


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 11F tó V S ilá d2005. szeptember 10.SAVARIA FÓRUM11FÓKUSZBANdosíthatta. A termés leszedését ésfelhasználását mindenki úgy tervezze,hogy a leszüretelt szõlõtmég aznap fel lehessen dolgozni!Gyümölcsszedésés tárolásRossz „tároló évünk” lesz – jósoljáka gyümölcstermesztéshezértõk, ha sok az esõ, a finom termésekbõlugyanis ilyenkor sok ásványianyagot mos ki a csapadék.Aki almafát nevel, az ne várja meg,míg ragyogó piros lesz a gyümölcs,inkább közepes fedõszínborítottságúállapotában szedje le,hogy késõbb – tároláskor – nekezdjen foltosodni. A téli almafajtáknáljótékonyan hat a tároláselõtti kalciumkloridos fürösztés!Rutinos gyümölcstermesztõk tudják:az almát és a körtét kocsánnyalszedjük, mert amit anélkül szüretelünk,kevésbé eltartható (a kocsányszakadásisebnél rothadás indulhat).A héjasok betakarítása különösgondosságot igényel. Mandulánál,mogyorónál,diónálérdemesmegvárni a természeteshullást(ez hetekigeltarthat!), vagyrázzuk meg agallyakat. A„dióveréssel”sebeket okozhatunk,amelybaktériumosbetegséghez vezethet.A lehullotttermést azonnal fel kell szedni,ellenkezõ esetben ehetetlenné isválhat. A birs, ha már teljesen kifejlett,és kellemes illatú, de mégenyhén zöldes – már nyugodtan leszedhetõ.Elõrelátó kertészkedésA vadon termõ gyümölcsökközül a galagonya, a kökény, asom és a csipkebogyó szeptemberben,októberben szedhetõ.Nemcsak ízük, gyógyhatásuk miattis sokan foglalkoznak ezekkela növényekkel.Tény, hogy fogyasztaniakkorlehet õketigazán, miutánmár a dér megcsípteõket, avitamintartalmukviszontekkor már alacsonyabb.Akísérletek aztigazolják,hogy legjobb,ha akkor szüreteljükõket, haa méretük és színük már megfelelõ,de még kemények. Ilyenkorvitaminból is kellõ mennyiségûvan bennük. Felhasználásigmélyhûtõben kell tartani ezeket agyümölcsöket, ráadásul fagyottállapotban könnyebben is megy amagozás.A gyümölcsfák metszését szeptemberelején, a még meleg napokona legjobb elvégezni, közülükis hamarabb azokat, amelyekenmár nincs termés. A tavaszi gyümölcstelepítéstis elõ lehet készíteni:házi kertekben ilyenkor ajánlatosegy 80x80x80 cm-es gödrötásni, bekeverni a tápanyagokat ésa talajfertõtlenítõt, majd a földetvisszatemetni. Tavasszal elég leszmár benne csak a gyökér méretéhezigazodó gödröt kiásni. Jó kertészkedésta szombathelyi szõlészeknek,gyümölcsösgazdáknak!Forrás: ww.agronaplo.huFotó: Vass Szilárd


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 1212SAVARIA FÓRUMFogadóóraFeiszt György, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere2005. szeptember 13-án (kedden) 13 és15 óra között a Városháza (I. emelet 107. sz. helyiségében)fogadóórát tart.Gyebrovszki János, Szombathely Megyei Jogú Város13. sz. választókerületének önkormányzati képviselõje2005. szeptember 12-én (hétfõn) 16.00–18.00 óráig aGyermekek Házában (Jászai M. u. 4.) fogadóórát tart.Ügyeletes patika2005. szeptember 10.KÖZLEMÉNYEKAz ügyelet adott nap reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart:szept. 11-én Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.) * 12-én Gondviselés (Vasútu. 17.) * 13-án Szent Márton (Szent Márton u. 18.) * 14-énCalendula (Szelestey u. 4-6.) * 15-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a) *16-án Fagyöngy * 17-én Gondviselés * 18-án Szent MártonORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1., tel.: 311-100.Gyermek és felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnapreggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.Kõvári Attila, Szombathely Megyei Jogú Város 2.sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2005.szeptember 14-én (szerdán) 14.00–16.00 óráig a Városházaföldszinti 3-as helyiségében fogadóórát tart.LAKOSSÁGI FÓRUMSoós József, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületénekönkormányzati képviselõje 2005. szeptember 13-án (kedden) 17 órakorlakossági fórumot tart a Zanati Közösségi Házban, amelyre ezúton meghívjaaz érdeklõdõ állampolgárokat. A fórum témája: a Zanati Közösségi Házfelújítási munkálatai. A fórum vendégei: dr. Ipkovich György polgármester, dr.Stánitz Éva ÁNTSZ városi tiszti fõorvos, dr. Altai Éva háziorvos, dr. MorvaiAdrienn háziorvos, Gerencsér Gyula, a Házkezelési Kft. ügyvezetõ igazgatója,Aigner Géza plébános, Kutnyánszky László városi fõépítész, a FõépítésziIroda vezetõje, Gyarmati Norbert, az Egészségügyi Iroda vezetõje,Tamásovits Károly, a Zanati Közösségi Ház titkára.A Szombathelyi Református Egyházközségben szeptember 11-én,vasárnap a 10 órakor kezdõdõ istentisztelet keretében tartják a hittanosévnyitót. Az ünnepi alkalmat követõen kerül sor a beíratkozásra, illetve arészletes tájékoztatásra. Minden régi hittanost és új érdeklõdõt szeretettelvárnak a szülõkkel, nagyszülõkkel együtt!ÚT- ÉS HÍDFELÚJÍTÁSOKSzombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési ésÜzemeltetési osztálya értesíti a lakosságot, hogy a 2005–2006. évi intenzív út-hídrekonstrukciós program keretében az alábbi utcák újulnak meg:2005. szeptember: Teleki Blanka u., Kemény Zsigmond u., Olimpia u., VályiPéter u., Rákóczi u. (Légszeszgyár u. – Szent Flórián krt. közötti szakasz), FelsõbükiNagy Pál u., Felsõõr u., Vas u., Acél u., Sorokmajor u., Kikelet u., Parkerdei út,Áprily L. u., Vadász u., Borotszeg u., Kandó K. u., Selmec u., Pozsony u., Páfrányu., Igló u., Kismarton u., Bendefy u., Budai N. Antal u., Galamb u., Bertalaffy u.,Acsádi u., Aranypatak u., Verseny u., Izsó M. u., Hétvezér u., Szabó E. u., Tulipánu., Szabadföld u.2005. szeptember–október 15.: Körmendi u. (Tinódi u. – Szent Gellért u. közöttiszakasz), Szent Gellért u. (Körmendi u. – Fogaras u. közötti szakasz), Károly R. u.,Szõllõs u., Rumi u. (Szõllõs u.-tól délre 150m), Szövõ u., Alkotás u. (Szövõ u. – Sasu. közötti szakasz), Sas u. (Zanati u.–Alkotás u. közötti szakasz), Thököly u. (Bejczyu. – Mátyás kir. u. közötti szakasz).2005. október–november 15.: Alsóhegyi u. (Tarczai u. – Brenner bevezetõ szakasz),Sólyom u. (Mérleg u. – Pálya u. csomópont), Szûrcsapó u. (Paragvári u. SzabóM. u. közötti szakasz), Napsugár u. (Külsõ Zanati u. – Holdsugár u. közötti szakasz+ buszforduló), Kolozsvár u. (Sági u. – Vépi u. közötti szakasz), Ernuszt K. u.szélesítés kb. 1,5 m (Aranypatak híd – buszforduló közötti szakasz).Az Óperint u.-i Perint-patak híd 2005. szeptember 13-án (kedd) 7 órától, várhatóan2005. október 27-ig felújítási munkák miatt a gépjármû- és autóbuszforgalomelõl lezárásra kerül. Kérjük a gépjármûvezetõket, hogy ezen idõ alatt terelõútként aSzt. Flórián körúti „Centenáris” hidat, illetve a Magyar L. u.-i Perint-hidat vegyékigénybe. A gyalogos közlekedés az építés ideje alatt továbbra is biztosítva lesz.A terelések miatti kényelmetlenségekért kérjük a lakosság szíves türelmét ésmegértését!NONSTOP ÁllatkórházSzombathely, Bartók Béla krt. 9./B.Telefon: 94/310-034KULTURÁLIS DÍJAKSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a kulturális munka területén „KiemelkedõKulturális Munkáért- díj”-at és „A Kultúra Támogatásáért- díj”-at alapította többször módosított 7/1996./II.29./ sz. rendeletében.„Kiemelkedõ Kulturális Munkáért- díj” adományozható annak a személynek, akia kulturális életben több éven át tartó kiemelkedõ munkát végzett. A díj kettõ fokozatbanadományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebbkettõ személy kaphatja.„A Kultúra Támogatásáért- díj” adományozható annak a személynek, aki a városkulturális életének fejlõdése, egyes kulturális rendezvények, események megrendezése,a kultúra területén tevékenykedõ személyek, mûvészek munkájának segítése lehetõvététele érdekében kiemelkedõ tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésretett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzõ,az aljegyzõ, képviselõ, képviselõcsoport, a közgyûlés Kulturális és TársadalmiKapcsolatok Bizottsága, a városban mûködõ kulturális intézmények vezetõi, szakmaimunkatársai és egyéb kulturális és szakmai szervezetek.A kitüntetés adományozását a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága útjánkell kezdeményezni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével(átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Kulturális Irodáján). A felhívás és az adatlap olvashatóés letölthetõ a www.szombathely.hu oldalon (Aktuális – Felhívás útvonalon).A kitüntetési javaslatokat 2005. október elsejéig kell megküldeni a Kulturális Irodacímére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. VI. emelet, 605. szoba).PANEL PROGRAMA regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter2005. augusztus 19-én módosította a Panel program pályázati felhívását,melynek értelmében az idei pályázatok központi beadási határideje 2005.szeptember 30. helyett 2005. december 30.A meghosszabbított határidõ és a kapcsolódó hitelprogram lehetõséget adarra, hogy a programban potenciálisan érintettek az esetleg hiányzó saját erõthitel igénybevételével biztosítsák, emellett a pályázatok részletesebb és pontosabbkidolgozására is több idõ jut.A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése által alkotott önkormányzatirendelet alapján a pályázatok folyamatosan, legkésõbb 2005. november30-ig nyújthatók be az önkormányzathoz. Az önkormányzati rendelet, nyomtatványés a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás – ügyfélfogadási idõben – továbbrais a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési OsztályBeruházási és Közbeszerzési Irodáján kapható. A regionális fejlesztésért ésfelzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter által kiírt központi pályázatifelhívás és a formanyomtatványok letölthetõk az Országos Lakás- és ÉpítésügyiHivatal internetes honlapjáról (www.oleh.hu).A módosítás nem érinti az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának támogatásárakiírt pályázat beadási határidejét, melynek eredeti – az önkormányzathoztörténõ benyújtási – határideje 2005. augusztus 31-én lejárt!


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 132005. szeptember 10.13CIVIL TÉROTTHONBemutatkozik a Vakok és GyengénlátókVas Megyei EgyesületeÚj egyesületként mûködik tovább a nagy hagyományokkal rendelkezõMagyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) VasMegyei Szervezete. Szombathelyen 1904-ben alakult meg a Vakokat GyámolítóEgylet, majd az I. világháborút követõen 1918-ban jött létre a Vakokés Gyengénlátók Országos Szövetsége. E két szervezet a II. világháború végéigpárhuzamosan mûködött. Az 50-es években sorra alakultak meg azMVGYOSZ megyei szervezetei, így Vas megyében is szombathelyi székhellyel1952-ben. 2004-ig egy önálló jogi személyiségû szövetség volt azMVGYOSZ 19, jogi személyiséggel nem rendelkezõ megyei szervezettel.A 2004. évi Országos Küldöttértekezlet döntött az átalakulásról, így Szombathelyena Vas Megyei Szervezet tagságának egy része jogerõs bíróságibejegyzéssel alakította meg a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei EgyesületétSzombathely, Vörösmarty u. 32. székhellyel.Az egyesület önálló mûködését 2005. július elsejével kezdte meg kiemelkedõenközhasznú szervezetként. Az Alapszabályban ugyanazok a céloklettek meghatározva, melyek korábban az MVGYOSZ-éban szerepeltek.Képviseli és védelmezi a látássérültek érdekeit más szervek elõtt, szükségesetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségekleküzdéséhez. Információs és tanácsadói szolgálatot mûködtet annakérdekében, hogy a felmerülõ igényeket koordinálni tudja. Együttmûködik alátássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel. Felvilágosítótevékenységet végez, rendszeres tájékoztatást nyújt a tagoknak, aközvéleménynek. Elõsegíti a mûködési területén élõ látássérültek rehabilitációját,oktatását, mûvelõdését, társadalmi integrációját. Az egyesületnekjelenleg 303 tagja van, melybõl 175 fõ szombathelyi lakos. Nagy jelentõségevan annak, hogy tagjaink közül mintegy 60 fõ dolgozik.SAVARIA FÓRUMHogyan tegyünk csodáta fürdõszobában?Olvasóink közül sokan laknak régi építésû panellakásban,melyben a fürdõszoba kis alapterületû. Szeretnénk, haminél kényelmesebb és hangulatosabb lenne ez a helyiségis, mivel egyre fontosabb szerepet kap életünkben. Jó helykihasználássalezekben a kis fürdõkben (sok esetben éppencsak 3–4 m²) is „csodát” lehet mûvelni.Fontos, hogy az ilyen ablak nélküli szobákban világos színû csempét és járólapotválasszunk. Ezenkívül lényeges szempont, hogy minél kisebb méretût is, mertezek a burkolatok optikailag tágítják a teret. Nem kell a csempét a plafonig rakni,csak addig, ameddig feltétlenülszükséges.A kis fürdõszobás panellakásokbana mosógépelhelyezésére is itt van lehetõség,mert a konyhábanmég kevesebb a szabadhely. Én azonban azt szoktamjavasolni ügyfeleimnek,hogy (ha megoldható)mégis inkább a konyhábaépítsük be a mosógépet.Szabó RitaEgy kis alapterületû fürdõszoba „átváltozása”A legjobb megoldás – hogy több helyünk legyen a fürdõben – a zuhanyfülke. Sokanazonban nehezen mondanak le a kádról, mivel szeretnek hosszabb ideig a melegvízbenmártózni. De valóban elnyúlhatunk kényelmesen ezekben a mindössze 150 centimétereskádakban? Ma már nagyon ötletes zuhanykabinokat lehet kapni. Szinte helyettesítika kádat is, hiszen mélyek, komfortos kialakításúak. Így egy ilyet beépítve nem kell lemondanunka kádban való relaxálásról sem. (Én már kipróbáltam, és mondhatom, hogycélszerû alkalmatosság!) Tehát megdõlni látszik az a mondás, hogy kádban lehet zuhanyozni,zuhanyfülkében azonban nem lehet fürödni. Vásárolhatunk kisebb mosdókagylótis, hogy helyet nyerjünk. Ma már ezekbõl is számtalanféle kapható.KI TUD TÖBBET SZOMBATHELYRÕL?Helytörténeti-honismereti vetélkedõKedves Olvasóink! A Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központtal közösvetélkedõnk 29. fordulójához érkeztünk. Célunk, hogy városunk múltjával,történetével – játékos formában – minél többen megismerkedjenek. AzMMIK jóvoltából értékes nyereményeket is kisorsolunk a helyes megfejtéstbeküldõk között.A XXIX. forduló kérdése: az 1800-as évek végén készült fényképen egyközépkori kastély látható, amely az egyik legrégebbi lakóépület a maiSzombathely területén. Megfejtésül az épület megnevezését és a városrész(vagy utca) nevét kérjük!A megfejtésekzárt borítékbanleadhatóak azMMIK portáján,vagy levélben elküldhetõekazMMIK, Szombathely,Ady tér5. címre (a borítékraírják rá:Helyismereti játék,XXIX. forduló).A válaszoke-mailben is elküldhetõek a robert.orban@mail.vmmik.hu címre.Határidõ: szeptember 17.KRESZ KVÍZATÁMOGATÁSÁVALKedves Olvasóink! Most induló új játékunkban 12 héten át próbáratehetik KRESZ-ismereteiket, ráadásul a helyes válaszokat beküldõk mégnyerhetnek is! Hétrõl hétre kérdéseket teszünk fel e hasábokon. Válaszoljanakhelyesen, és küldjék el megfejtéseiket szerkesztõségünk címére:9700 Szombathely, Géfin Gy. u 22. vagy számítógéprõl, mobiltelefonrólaz ujsagiro@savariaforum.hu címre! Az értékelés havonta lesz, a jó megoldástbeküldõk közül minden hónapban öten a Toldi Autósiskola felajánlásaként50%-os kedvezményt kapnak az iskola által meghirdetett tanfolyamokelméleti képzési díjából. Jó játékot kívánunk!I. forduló – beküldési határidõ: szeptember 17.1. Gépkocsi vezetése közben használhat-eÖn menet közben, kézbentartva mobil rádiótelefont?A. ! igen B. ! nem2. Áthajthat-e az ilyen útburkolatijelen?A. ! igen B. ! nemBeküldõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Megfejtés: 1. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . .


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 1414 SAVARIA FÓRUM2005. szeptember 10.PROGRAMAJÁNLÓHÍREK A SZELESTEY UTCAIVÍZIKÖZMÛ-REKONSTRUKCIÓRÓLA terveknek megfelelõen halad a Szelestey László utcai víziközmû-rekonstrukció.Az Éhen Gyula téren már befejezõdtek a víz- éscsatornahálózat csõfektetési munkái, a Szelestey utcában viszonttovább folytatódnak a munkálatok. Emiatt az autóbuszok közlekedéseismét változik, valamint a rekonstrukció során a keresztezõ utcákforgalma is korlátozva lesz.Szeptember 12-tõl szakaszosan lesz lezárva a Szelestey utcaÉhen Gyula tértõl a Wesselényi utcáig terjedõ szakasza, ezért ettõlaz idõponttól az autóbuszforgalmat a Szelestey utca teljeshosszában elterelik. A buszok útvonala és megállóhelyei az alábbiakszerint módosulnak:2005. szeptember 12-én (hétfõ) 8.00 órától várhatóan 2005.november 30-ig:A Szelestey L. utcában közlekedõ 1, 1C, 1U, 5, 9H és 25-ös vonalszámúhelyi autóbuszok nem érintik a Szelestey u. 27. ésSZTK elnevezésû megállóhelyeket. Az érintett helyközi és távolságijáratok az SZTK megállóhely helyett a Berzsenyi Könyvtármegállóhelyen állnak meg.A teljes rekonstrukciót 2005. november 30-ig tervezi befejeznia VASIVÍZ Rt., de a munkavégzés ütemét befolyásolhatja az idõjárásés az esetleges régészeti leletek mennyisége is. A részvénytársasága közlekedõk, az autóbuszokon utazók és a lakosság türelmét,megértését kéri, hiszen a biztonságos vízellátás és szennyvízelvezetésérdekében dolgoznak.BAUMIT TERMÉKEK ÕSZI AKCIÓJAszeptember 5-tõl november 30-igTETÕCSEREPEK AKCIÓJAszeptember 1. és 30. között• CSORNAI HORNYOLT (íves, egyenes vágású és hullámos) 163,50 Ft 146,25 Ft/db• CSORNAI HÓDFARKÚ (szegmens, félköríves, kastély hódfarkú) 106,25 Ft 95,60 Ft/db• TATAI: HÓDFARKÚ 63 Ft/db – HORNYOLT ÍVES VÁGÁSÚ 90 Ft/dbHORNYOLT EGYENES VÁGÁSÚ90 Ft/dbAz árak az áfát tartalmazzák.9700 Szombathely, Sólyom u. 48. • Tel./Fax: (94) 509-302 • Mobil: (30) 9368-696Szeptember 10. szombat15.00–17.30: „Évnyitó” sulikezdõjátékdélután – családi mûsor, játékos,pontgyûjtõ vetélkedõ, kézmûvesfoglalkozás, zenés kívánságmûsora Gyermekek házával (Kalandváros– Dolgozók útja)Tíztánc Magyar Bajnokság(MSH)Szeptember 11. vasárnap10.00: A Titkos Kert – Jó, ha van aháznál egy Szekrénymanó! Példáulazért, mert segíthet elûzni a mindentfelfaló molylepkéket. Feltéve, hahajlandó megkeresni a Titkos Kertet,s elhozza onnan a varázserejûólevendulát, hiszen csak ezzel menthetimeg az ódon szekrény lakóit.Eljut-e a Szekrénymanó a TitkosKertbe, és megtalálja-e azólevendulát? (Mesebolt Bábszínházkamaraterme)Szeptember 13. kedd15.00: A zsidóság szimbólumai amúltban és jelenben – A Zsidóságrólzsidóknak és nem zsidóknak címûelõadás-sorozat nyitó elõadása.Elõadó: Prof. dr. Schõner Alfréd fõrabbi,az Országos Rabbiképzõ –Zsidó Egyetem rektora (Zsinagóga,Batthyány tér 9.)Blues-est (Barlang Sörözõ – Rumiu. 18., Kispityer Halászcsárda pincéjében.)Szeptember 14. szerda19.00: Odissi – a nõiesség és bájtánca – Indiai táncest és élménybeszámolóMészáros Adriennel (MûvészetekHáza, Szalon)Szeptember 15. csütörtök14.00: éVADnyitó LOGOzás – Hagyományossportdélután. A streetballkupára 4 fõs fiú- és lánycsapatok jelentkezésétvárjuk. A döntõ elõttLOGO–Ifjúságsegítõk kispályás labdarúgógálamérkõzés lesz, záráskéntaz elmaradhatatlan zenés esti mulatságmeglepetésekkel. Az elsõ három helyezettcsapat (nemenként) díjazásbanrészesül. (MMIK)21.00: Tunyó & Transit RockBand (Murphy's Mojo Club – Semmelweisu. 28.)Szeptember 16. péntekEsterházy Marcell:Balatoilettes19.00: Terepgyakorlatok címû kollektívkiállítás megnyitója – „A Terepgyakorlatokcímû kiállítás magyar,többségében fiatal alkotók munkáitmutatja be… Mindannyian technikaiill. új médiumokkal dolgoznak (fotó,videó, szöveg, installáció), a nemzetköziképzõmûvészeti trendeket ismerve,esetenként azokra reflektálva…Hogyan fogalmazható meg fizikai éspszichés viszonyunk (szorongásunk,biztonságérzetünk) egy konkrét helyszínnelkapcsolatban? Miként közelíthetõmeg egy számunkra teljesen újvagy éppen túlontúl jól ismert helyszín?A bemutatott munkák többekközött ezekre a kérdésekre keresneklehetséges válaszokat.” Somogyi Hajnalka,kurátor (Irokéz Galéria, Szombathely,Thököly u. 36.)20.00: Szülinapi EsélykiegyenlítõFesztivál – Fellépõk: Tizenhét zenekarés vendégei. (OMK)Egész nap: Miénk a ház! – évadnyitójátékdélután és szemétgyûjtésiakció óvodásoknak, kisiskolásoknak.Jelentkezés szept. 12-ig. (GyermekekHáza)


Safo33.qxd 9/9/05 10:22 AM Page 152005. szeptember 10.SAVARIA FÓRUM15Legközelebb még közelebbCsaládi vetélkedõk, sportmérkõzések és koncertek szórakoztattákmúlt hétvégén a könnyed kikapcsolódásra vágyókat. A hetedikalkalommal megrendezett Joskar-Ola Napok ezreket vonzott nemcsaka lakóteleprõl, hanem a város minden részébõl.Reggelente ifjúsági fúvószenekarébresztette a közel hétezer lakót a városrészen.Minden korosztály találhatottkedvére való elfoglaltságot, mert a programokmindegyike családias volt. Vasárnaplátványos bemutatóttartott Mészáros Tibor erõemelõés a Westside Tánccsoport.Mindkét esténléptek fel sztárvendégek,õk jelentették a legfõbbvonzerõt. Zárásként az elsõMegasztár mûsorból ismertGáspár Laci és zenekaraszórakoztatta a közönséget,elõtte pedig aBagi-Nacsa humorista páros,valamint Bódi Gusztiés a Nagyecsedi Feketeszemek. AJoskar-Ola városrészen harminc évvelezelõtt már rendeztek hasonló hétvégéket,ám a programsorozat csak hét évvelM O Z ISAVARIA MÛVÉSZMOZI" A GYILKOS LABDA – A KEREKESSZÉK HARCOSAI szept. 11-én 16.00 és19.00-kor, 12-én 16.00-kor, 13–14-én 16.00 és 21.00-kor is (Mozgássérültek kísérõjükkelfél áron válthatnak jegyet.) " CSONTDARÁLÓ szept. 11-én 20.30-kor"#EL CAMINÓ – AZ ÚT szept. 11–14-ig 17.30-kor, 15-én 15.30-kor, 16–17-én16.00 és 20.00-kor "# A BUKÁS – HITLER UTOLSÓ NAPJAI szept. 15-én19.00-kor, 16–17-én 17.30-korNAGYTEREMezelõtt éledt újjá. Pavelkovits László, akörzet önkormányzati képviselõje, aprogram házigazdája szerint elérte céljáta rendezvény, mert az emberek az elmúltévekben közelebb kerültek egymáshoz,már nem mennek el egymás mellett köszönésnélkül. Családias, baráti hangulatalakult ki a környéken, ami valószínûlega Joskar-Ola Napoknak is köszönhetõ.M Û S O RSAVARIA Belvárosi Filmszínház" SZAHARA szept. 11–14-ig 18.00-kor "#MÉG EGY CSÓK szept. 11–14-ig 16.15 és20.15-kor "# VÍZIPÓK – CSODAPÓK szept. 15–17-ig 16.30-kor "# JACK ÉSROSE BALLADÁJA szept. 15–17-ig 18.00-kor "##TÖKALSÓ – AZ EURÓPAITURNÉ szept. 15-–17-ig 20.15-korFotó: Vass SzilárdFILMAJÁNLÓBallada apáról és lányárólÉrzelmes filmdrámát rendezett Rebecca Miller, a tehetséges „portrérajzoló”forgatókönyvíró: a Jack és Rose balladája címû amerikai film idilli világról, ésannak tragikus felbomlásáról szól. Apa és kamasz lánya története ez, akik a külvilágtólszinte teljesen elzárva, egy szigeten élik életüket egy valamikori hippikolónia területén. Kiszámítható, békés kapcsolatuk teljesen megváltozik, miutánJackrõl kiderül, hogy halálos beteg. A férfi természetesen csak azon aggódikezután, mi lesz a mindössze 16 éves Rose-zal, ha magára marad, ezért különösmódon próbál „gondoskodni” róla. Odaköltözteti a házba eddig titkolt szeretõjét,és annak két fiát. Ez az életmódváltozás óriási törést okoz a lányban,hétköznapjaiban hatalmas fordulatot hoz a hirtelen kibõvült, de a betegség miattgondokkal terhelt család. A kamaszkor jól ismert érzései, féltékenység ésbosszúvágy dúl Rose-ban. Érdekes, alaposan megrajzolt karakterek, egzotikum,valamint realizmus jellemzi a filmet, amelyet az tesz különlegessé, hogy a fõszerepeta rendezõnõ férje, Daniel Day-Lewis alakítja.Forrás: www.port.hu


Safo33.qxd 9/9/05 10:23 AM Page 1616 SAVARIA FÓRUMKULTÚRAElfelejtett szombathelyifotómûvészek tárlataReismann János és Reismann Marian a XX. század legnagyobbmagyar fotómûvészei közé tartoztak. Vagy tartozhattak volna, haszármazásuk miatt nem törik derékba a karrierjüket. Mi elfeledkeztünkróluk, de Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatójahosszú ideig kutatta a szombathelyi fotómûvész testvérpármunkásságát, és felhívta a figyelmünket rájuk. Az idei Zsidó MûvészetiFesztivál az õ képeikbõl rendezett emlékkiállítással nyílt megaz MMIK-ban.Márai jól ismert, beszédes tekintete,Lukács György a '47-es május elsején,Illyés Gyula, ahogy a strandraigyekszik köntössel a kezében vagyépp Csurka István, amint íróasztalamellett a papír fölé hajol. Két mûvész,egy korrajz. Portrék, szardíniai sziklák,majd a szocializmus dicsõ korszakánakjelképei – Reismann János önkéntés kényszerbõl választott témái.Marian fotóiról Fischer Annie-t ismerjükmeg, Szálasi gondolatát kutatjuk,Rákosi Mátyásné helyébe képzeljükmagunkat.Éppen száz éve, hogy ReismannJános megszületett Szombathelyen.A premontreieknél tanult, majd Párizsbanegy amerikai fényképészmellé szegõdött. Münchenben operatõritanfolyamot végzett, fotóriporterlett, majd egy kiállítása kapcsánMoszkvába ment, és ott ragadt hétévre. Évtizedekig utazgatottEurópában, ám'49-ben a Rajk-per kapcsán,koholt vádak alapjánelítélték. 1976-oshaláláig dolgozott. Húga,Reismann Marian a'30-as évekre már a fotográfianõi vonalánakmeghatározó alakjávávált. Münchenben tanult,de hazatérése utándiplomáját nem fogadtákel, így álnéven, FotóMarian néven nyitott üzletet és mûtermet.A nyilasuralom alatt bujkált,de már '45-ben a MAFIRT fotóriporterekéntSzálasit fényképezte Budapestromjai elõtt. A szocialista mezõgazdaságbüszkeségeit, a magyar citromot,a Kazahsztánból idetelepítettgyapotot is megörökítette 1991-benhunyt el.Az MMIK-ban szerdán nyílt kiállításszeptember végéig látogatható. Ezidõ alatt több programon vehetnekrészt a Zsidó Mûvészeti Fesztivál irántérdeklõdõk.Fotó: Czika László2005. szeptember 10.RUHÁZATIKERESKEDELEMSzombathely, Ernuszt K. u. 38.Tel.: (94) 322-048 • Fax: (94) 310-160Vásároljon nõi-férfi felsõruházatotközvetlenül a gyártótól!Nyitva: H–P: 12–19, Szo: 9–13,CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAPNyári kínálatunkból:• Nõi rövid ujjú két- és háromrészeskosztümök• Nõi ruhák, szoknyák, blúzok• Nõi nadrágok, térdnadrágok• Férfi öltönyök, zakók• Férfi nadrágok, ingek, nyakkendõk• Férfi hosszúés rövid vászonnadrágokés sok egyébLakosságnak diszkontáron!gotthardbt@gotthardbt.hu • www.gotthardbt.huA gazpacho – hideg zöldségleves –nagyon kellemes, hûsítõ fogás. Agazpacho annyiféle, ahány településvan Spanyolországban. Csak frisszöldségekbõl készítsük, és nagyon hidegen– jégkockákkal tálaljuk.Hozzávalók: 4 db zöldpaprika, 1közepes uborka, 6–7 szem paradicsom,1 fej vöröshagyma, 2 gerezdGazpachofokhagyma, 4 evõkanál olívaolaj, 1evõkanál ecet, 12 dkg szétmorzsoltszáraz kenyér, 1 evõkanál nagyon finomravágott zellerlevél és petrezselyem,só, bors.Az elkészítés módja: A paradicsomothámozzuk meg és magozzukki. Az uborkát szintén hámozzukmeg, és daraboljuk kis kockákra. Azöldpaprikák magházát távolítsukel, és vágjuk õket négyfelé. A fokhagymátés a vöröshagymát szeleteljükfel. A zöldségeket tegyük turmixgépbeés pépesítsük. majd öntsüklevesestálba. Keverjük hozzá azolívaolajat, ecetet, ízesítsük a fûszerekkel,sózzuk, borsozzuk. Öntsükfel annyi hideg vízzel, hogy sûrû levesmaradjon. A végén keverjük belea morzsává õrölt kenyeret is. Legalábbkét órára hûtsük be, jó hidegentálaljuk.

More magazines by this user
Similar magazines