HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! - Savaria Fórum

savariaforum.hu

HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! - Savaria Fórum

20. ÉVF. 45. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPHA MUNKA VAN,MINDEN VAN!INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADARPOLGÁRMESTERRELMIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJAADOMÁNYGYÛJTÉS: EMLÉKEZETES KARÁCSONYALESZ A GENCSI GYERMEKEKNEK!ÉRSZÛKÜLET ÉS ÉRRENDSZERI KEZELÉSEK SZOMBATHELYEN!Szombathelyen szeptember óta alkalmazzuk a dr. ReinerKlopp által kifejlesztett új Fizikai Hatóanyagot alkalmazóBEMER készülékeket az érrendszeri betegségek kezelésében.A készülék nem csak a fôbb erekre, hanem a hajszálérkeringésreis nagy hatást gyakorol. A hatékonyságotdr. Schéder Ákos kontrollálja thermokamerás ésDoppler-ultrahang módszerrel.A vizsgálat és a kezelés az alábbi esetekben javasolt:érszûkület, hideg lábak, zsibbadó,görcsölôvégtagok, menstruációs és potenciazavarok, derék-és gerincfájdalmak, cukorbetegség és szövôdményei,izületi gyulladások stb…Idôpontfoglalás: 06 30/723-6345


2010. DECEMBER 4.F Ó R U M B A NÖtven híd vár felújításra SzombathelyenÁ T H I D A L Ó M E G O L D Á S O K A B I Z T O N S Á G É R T„Járószinten mozgó pallók megfelelô rögzítése, elfajult meder felújítása” –ezt a munkát kell elvégezni egy nemrég készült vizsgálat szerint a Liget utcaikis hídon. A naponta arra közlekedôk szerint persze ennél jóval többre lenneszükség, hisz az „egykocsis” híd rendszeresen okoz dugókat, gyalog vagy babakocsivalpedig nem tanácsos itt átkelni az Arany-patakon. De a többi szombathelyihíd sincs jó állapotban, sürgôs munkákra lenne szükség – ez hangzottel a legutóbbi közgyûlésen is.Szombathelyen több mint ötven hídível át a városi patakok felett – aGyöngyösön 35, a Perinten 11, azArany-patakon 4 hidat építettek, illetvea Potyondi-árkon és a Csónakázótónális található egy-egy híd. Akiknaponta használják ezeket, láthatják,hogy néhány kivételével szintemindegyik felújításra szorul. Az elmúlthat évben a Centenáris híd, azÓperint utcai, a Bartók Béla úti, a Ligetutcai, a Csónakázótó szigetre vezetô ésa Kisfaludy Sándor utcai hídon végeztekkorrekciós munkát, de tavaly ésidén ilyenre nem került sor.Pedig a beavatkozások szükségét alátámasztjaaz a vizsgálat is, melyet aSpeciálterv Építômérnöki Kft. készítettel az önkormányzat megbízásából. A tanulmányszerint – mely veszélyes, sürgôs,halasztható kategóriákba sorolta a hidakat– szinte minden hídon egy, maximumkét éven belül el kellene végeznia felújítást. (A „Nem igényel felújítást”kategóriában mindössze a Saághy utcaiés a Négyesi utcai gyaloghíd szerepel.)A vizsgálat szerint egyébként az elmúltévekben felújított hidak is javításraszorulnak. A Kisfaludy utcábana szegélyek mentén vannak hibák, azÓperint utcait repedések tarkítják,és a víznyelô is tisztításra vár, a BartókBéla utcaiban a szigetelést és útburkolatotis javítani kell, a Csónakázótógyaloghídján pedig a közvilágítás kábelétkell igazítani.Az elmúlt két évben fôként a közúthálózatfejlesztésére összpontosított a város,a hidakra ezért nem futotta a keretbôl.Kisebb munkákat természetesenfolyamatosan végeznek a szakemberek,de nagyobb javításokra nem voltlehetôség – tudtuk meg Lakézi Gábortól,a városfejlesztési és üzemeltetésiosztály vezetôjétôl. Az említett tanulmány21 szempontból vizsgálta a hidakállapotát, vagyis a veszélyes jelzô nemaz életveszélyességet jelenti.A hidak a közlekedési hálózat legsérülékenyebbelemei, alul-felül nyitottak,több terhelés éri ôket, és korrózióveszélyesanyagokból építik – ezért példáultélen nem is sózzák ezeket a szakaszokat.– Mivel nem új hidakat építünk, hanema régit újítjuk, speciális helyzetáll elô: két különbözô anyag „együttdolgozását”kell megoldani – mondjaaz osztályvezetô – ez pedig a terheléstvagy az idôjárás kihívásait nehezebbenviseli.A Sportligetnél található híd pedignem arra lett „kitalálva”, ahogyanmost használják. Gyalogos, kerékpároshídnak épült, mely egy gyengeautósforgalmat is elbír. Most pedig nagyonsokan menekülôútként választják.Az acél-fa szerkezet nehezen bírja a terhelést,fôleg ha nyerges vontatóvalgurulnak át rajta – ahogy volt már rápélda. Bôvíteni nem lehet, ehhez 80cm-rel meg kellene emelni az árvízveszélymiatt. Erre pedig nincs engedély.– A forgalmi rend megváltoztatásamár többször felvetôdött, de az autósoknagyon ellenzik. Pedig ez lenne amegoldás a túlterhelésre, és az élet lehet,hogy rákényszerít minket erre adöntésre. Személy szerint én is ezttartanám a legjobbnak.A szombathelyi hidak alapvetôen nembalesetveszélyesek, természetesen télen,amikor a lecsapódó pára megfagy,jobban csúsznak ezek az útszakaszok– erôsíti meg az osztályvezetôt LeibingerEszter, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányságszóvivôje.– Olyan hidat sem tudnék említeni,mely a közlekedés szempontjábólkiemelten veszélyes lenne. Inkábbfennakadások adódhatnak, például aSportligetnél, az Arany-patak kis hídjánálfordul elô gyakran torlódás, mivelkétirányú közlekedésre alkalmatlanez a szakasz. Jelzôtáblák és rendôri jelenlét– ezt tudja garantálni a rendôrséga gördülékenyebb közlekedés érdekében.Mint az önkormányzat novemberi közgyûlésénelhangzott, az éves keretbôlJátékLegutóbbi játékunk helyes megfejtése:Horváth Gyula. A Líra Könyvesboltkétszer kétezer forintos vásárlásiutalványát Tóth Tímea ésCsernus Ilona nyerték. A nyereményeketszerkesztôségünkben vehetikát a nyertesek. E heti játékunkkérdése: Hány híd vár felújításraSzombathelyen? A megfejtéseketa szerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., PalaceIrodaház, I. emelet), vagy azujsagiro@savariaforum.hu címrevárjuk december 9-ig. Kérjük, hogyírják meg telefonszámukat is!már csak kisebb javításokat tudnak elvégezni,nagyobb munkákra egyelôrenincs forrás. Ugyanakkor a vizsgálatalapján halaszthatatlan a Vak Bottyánutcai, Hunyadi úti, Pásztor utcai és aSzent István király utcai hidak felújítása.A vizsgálatok lezajlottak, sôt a legfontosabb,a Vak Bottyán utcai híd engedélyezésiterve is elkészült már.Utóbbinál egyébként már súlykorlátozástkellett bevezetni. (Teljes felújításraszorul a Bogáti fasor, Gyöngyös, Malomárokközúti híd, de itt még nem készülthídfôvizsgálat.)A négy híd felújítása a költségbecslésekszerint mintegy 400 millió forintbakerülne, legtöbbet, 150 milliót aSzent István utcaira kellene fordítani.Az, hogy a munkák mikor indulhatnak,csak a költségvetés elkészültévelderül ki.ME3


4Informatikai fejlesztésekKét nagy összegû informatikai pályázatotnyert a város, errôl számolt be dr.Puskás Tivadar polgármester, LazáryViktor, a területért felelôs alpolgármesterés Keringer Zsolt, a város informatikaiirodavezetôje egy hét eleji sajtótájékoztatón.– Az elsô pályázaton,amit a Nemzeti Erôforrás Minisztériumírt ki informatikai feladatok támogatására,38 millió forintot nyertünk. Ebbôl28 városi oktatási intézmény informatikaifejlesztését valósítjuk meg 2011. június30-ig – tájékoztatott dr. Puskás Tivadar.Keringer Zsolt elmondta, hogy aprojekt szakmai elôkészítése és a beszerzésmár megkezdôdött, s ez nagyjábólegyforma arányú fejlesztéseket jelentmajd az intézmények között. A másikpályázaton, ami „A pedagógiai módszertanireformot támogató informatikaiinfrastruktúra fejlesztése” címet viseli,364 millió forint támogatáshoz jutotta város, és 27 millió forint önrésztis vállalt az önkormányzat. – E pályázatból23 általános és középiskola részesültámogatásban, egyebek mellett tantermicsomagokat, asztali számítógépeketkapnak, míg a nagyothallók, gyengénlátók és vakok, mozgássérültek speciáliscsomagokhoz jutnak – részletezte apolgármester. Lazáry Viktor elmondta,hogy öt-tíz éve nem volt ilyen mértékûfejlesztés a városban.Orvosi ügyeleti kocsit kaptakA Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulásegy Ford Fusion orvosi ügyeleti gépkocsitadományozott az Országos MentôszolgálatNyugat-dunántúli RegionálisMentôszervezet Szombathelyi Mentôállomásánmûködô Szombathely városkörnyékiorvosi ügyelet részére. Az ünnepélyesátadást csütörtökön tartották.A rendezvényen többek között jelenvolt Perl János, az adományozó kistérségitársulás elnöke és dr. Puskás Tivadar polgármester.A gépkocsi üzembehelyezésétés a megkülönböztetô jelzéssel történôfelszerelését az Országos Mentôszolgálatfinanszírozta.Nagyvállalatoknál a polgármesterSzombathely kínai testvérvárosából,Yantaiból érkezett küldöttség kedden amegyeszékhelyre. A külügyi hivatalt képviselôvendégek Puskás Tivadar polgármestermeghívására tettek látogatást, elsôkénta BPW Hungaria Kft.-nél. A cégugyanis export-import kapcsolatban álla kínai várossal. A vállalatnál tartott közössajtótájékoztatón a polgármesterelmondta, a testvérvárossal szeretnék szorosabbrafûzni az ipari és kereskedelmikapcsolatokat. Liu Jianfeng szerint amagán- és közszférában is erôsíteni lehetneaz együttmûködést. Így az egészségügyben,a kulturális és szakképzési területenis tervezik a szakembercserét, valaminta beruházásokat. Zhao Xiangdonga tapasztalatcserérôl beszélt, mint mondta,a külföldi tôke megszerzésében és azinfrastrukturális fejlesztésekben tanulhatnakegymástól a városok. Lazáry Viktoralpolgármester elmondta, a kínai delegációaz Európa-tanulmányok képzés irántis érdeklôdik. A vendégek a gyárlátogatásután az Ipari Parkot és a mentôállomástis megtekintették. A találkozó részevolt annak az új városvezetési látogatássorozatnak,melyen a fideszes politikusokaz együttmûködés, támogatásszándékával felkeresik a megyeszékhelyenmûködô nagyvállalatokat. Másodikállomásként a polgármester, valamintMolnár Miklós és Marton Zsolt alpolgármestereka TDK-EPC csoport szombathelyigyáregységéhez, az EPCOS Kft.-hez látogattakel. Ezután egy sajtótájékoztatónfoglalták össze a tapasztalatokat, s a jövôbeliterveket, melyek közül elsô helyena megfelelô irányú és minôségû szakképzésekbiztosítása, a munkahelyteremtésáll, mely mindkét félnek közös érdeke.MSZP: 3 milliárdot a Hali-pályának!Dr. Ipkovich György és dr. NeményAndrás szocialista képviselôk módosítóindítványt nyújtottak be a nemzetiköltségvetéshez, ebben 3 milliárd forintotkértek a Haladás-stadion felújításához.„Az elmúlt években az önkormányzatés a MÁV megállapodott afelújításhoz szükséges telkek vételárában,ráadásul Szombathely Megyei JogúVáros képviselôtestülete elfogadtaa végleges szerzôdéstervezetet is. Márcsak a forrást kell elôteremteni a vásárláshoz,a tervezés és a kivitelezés megkezdéséhez”,áll a közleményben. „Arrakérjük a Fidesz–KDNP Vas megyeiképviselôit, mutassák meg végre, mekkoralobbierôt képviselnek pártjaikban,és érjék el, hogy Szombathely minéltöbb forráshoz jusson.”Jobbik: Ideje lobbizni!„A kiemelt projektek nevesítésének visszavonásárólszóló kormányrendelet értelmébenVas megye ismét a vesztesek sorábakerült”, hangzott el a Jobbik múlt heti sajtótájékoztatóján,amelyen részt vett BanaTibor megyei elnök, Balassa Péterszombathelyi elnök, valamint Rába Kálmánmegyei képviselô. „A vasi projektekleállítása miatt a megyei úthálózat fejlesztésévelkapcsolatban a Vas megyei Jobbikkezd egy kicsit szkeptikus lenni. Ebbôl kifolyólagkissé szokatlan formában szeretnénkgaranciát kérni a kormánypártok Vasmegyei képviselôitôl. A napokban eljuttattunkegy-egy levelet hozzájuk, amelybenarra kérjük ôket, hogy minden erejüketlatba vetve lobbizzanak azért, hogy azM86-os gyorsforgalmi út még ebben a ciklusban,azaz 2014-ig megépüljön” –mondta a megyei elnök végül.A kórházban is járt a MikulásMár csütörtökön elindult a Mikulás KovácsFerenccel, a megyei közgyûlés elnökévelkaröltve, és több vasi óvodában, majd akórházban is meglátogatta a gyermekeket.A kicsik mindenütt nagy örömmel fogadtáka csokoládéfigurát osztó Mikulást és amandarint ajándékozó Kovács Ferencet.Nyomozás a FalcónálLapinformáció szerint ismeretlen személyfeljelentést tett a szombathelyi rendôrségen,mely szerint jogtalanul utaltak át23 millió forintot a Falco kosárlabdacsapatánakszámlájáról dr. PopgyákunikPéter ügyvéd cégének számlájára. A feljelentéshezbankszámlakivonatokat iscsatoltak. A feljelentô úgy tudja, hogyPopgyákunik ügyvédi irodája semmilyenszerzôdéses jogviszonyban nemállt a Falcó-val. Popgyákunik Péter is nyilatkozottkorábban az ügyrôl. Mint fogalmazott:a Falcótól a feljelentésbenszereplô összeg is az ô ügyvédi irodájukletéti számlájára érkezett, és a külföldijátékosok ügynökeinek a jutaléka volt,amelyrôl az ügynökök számlát elôzôlegminden esetben a Falcónak állítottak ki.Ôk tehát nem a Falcóval, hanem a külföldiügynökökkel álltak ez ügybenszerzôdéses kapcsolatban, nem a Falco,hanem a külföldi ügynökök pénzét kezelték.Leibinger Esztertôl, a rendôrségsajtószóvivôjétôl megtudtuk, hogy valóbanérkezett egy, a Falco KC Kft. gazdálkodásávalkapcsolatos feljelentés a kapitányságra.A rendôrség a nyomozás érdekérevaló tekintettel azonban nem kívántovábbi információkat közölni azüggyel kapcsolatban.


2010. DECEMBER 4.V I S S Z A P I L L A N T ÓA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„A dzsiu-dzsiczu Szombathelyen”„Zajos élet volt vasárnap este a Perint partján,a Vízmelléken. A rendôrségnek ismételtenközbe kellett lépni, hogy a duhajkodókatmegfékezze. Ilyen rendcsinálásközben Gróf Károly háziszolga bicskávaltámadt az egyik rendôrre, akinek eszébejutott Wladimir mester oktatása, a dzsiudzsiczuvalvaló védekezés. Tényleg aWladimir módszeréhez fordult, amelypompásan bevált. Egy pillanat alatt le voltfegyverezve a támadó és a vérontás,ami egyébként bekövetkezhetik, elkerülhetôvolt.” Mindössze három hétig gyakorolhatta1907 szeptemberében a dzsiudzsicufogásokat az a szombathelyi rendôr,aki végül is két hónappal késôbberedményesen lépett fel a Vízmellék utcábana bicskával támadó háziszolga ellenében.Ôszintén bevalljuk, bennünketis meglepett, hogy több mint 103 évvelezelôtt Szombathely rendôrkapitánya,Kisfaludy József mennyire fontosnak tartotta,hogy a „vezetése alatt álló rendôrségnívóját” emelje. Ezért is bízta meg avárosba érkezô Wladimir mestert, hogyrendôreit megtanítsa a dzsiu-dzsiczura,vagyis a japán eredetû, elsôsorban azügyességen alapuló birkózás mûvészies fogásaira.Wladimir ennek a japán önvédelmieljárásnak az egyik legelhivatottabb tanítójavolt. Orosz birkózómesterkéntévek óta járta Európa nagyvárosait, ésmindenhol a rendôrök vettek tôle leckéket,bár egy-két sportegyesületet is meglátogatott.Egyszóval ez a bajusztalan,mosolygós képû, igénytelen külsejû, borotváltfejû Wladimir, akit a Vasvármegyeújságírója amúgy hatalmas és edzettizomzatúnak, valamint kígyószerû hajlékonyságúnakírt le, megpróbálta háromhét alatt „gatyába rázni” a szombathelyirendôröket is. A tanfolyam végén a fôgimnáziumtornatermében tartottákmeg a nyilvános rendôrvizsgát, melyen avármegye és a város vezetôi, valaminttisztségviselôi is jelen voltak. Wladimir törtmagyarsággal ugyan, de sorban elmagyaráztaaz egyes fogásokat, majd a rendôrökkettesével mutatták be az úgynevezettkötözést, a „fejen át való emelést”, a különbözôgáncsokat, a kezeknek a különbözôirányba történô hajlítását. A mesteregyébként arra is figyelmeztette tanítványait,hogy több ütés és fogás nagyon veszedelmesis lehet a „dzsiu-dzsicuzó rendôrkezében”. S hogy a hétköznapokbanvégül is milyen eredménnyel használtákrendôreink az új önvédelmi ismereteket,azt nem tudjuk, az viszont biztos, 1907 decemberébena Vízmelléken randalírozó,bicskát rántó Gróf Károly alaposan meglepôdhetett,mikor a vele szemben állórendôrnek végre eszébe jutott Wladimirmester tanítása, hiszen pillanatok alatt lefegyvereztea banditát egy jól kivitelezettkézcsavarással.SaFó(A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtármunkatársai segítettek.)S A F Ó A N N OVárosunkban járt a miniszterelnök„Szombaton városunkba látogatottOrbán Viktor miniszterelnök. Megbeszéléstfolytatott dr. Szabó Gáborpolgármesterrel, beszédet mondott aVárosháza karácsonyi ünnepségén, rövidsétát tett a Fô téren, majd találkozottMarkó Péterrel, a megyei közgyûléselnökével és a város prominens személyiségeivel.A Vas Megyei Levéltárbantartott sajtótájékoztatóján pedigbejelentette: több mint egymilliárd forintnyicéltámogatást javasol a kormányaz intézmény felújítására és újszárnyának a megépítésére. Az elkö-vetkezô évek egyik legnagyobb kulturálisberuházásáról tavasszal döntmajd a parlament.” 12 évvel ezelôtta miniszterelnök a levéltárban megtartottsajtótájékoztatóján nem csakaz egymilliárdos támogatásról, hanemarról is beszámolt, hogy a kormány elsôféléve alatt, ahol csak lehetett, megszüntetteaz állami pénzek pazarlását.Felülvizsgálták a budapesti építkezéseket,a teljesen irreális beruházásokatleállították, a többit ésszerûsítették.Ahogy fogalmazott, ezután márnyugodtabb idôszak köszönthet az or-szágra. Az egyéb támogatásokkalkapcsolatosan Orbán Viktor elmondtaazt is, hogy megvizsgálják annak alehetôségét, hogy még ebben a ciklusbanmegépítsenek egy 10 km hosszúautópályát vagy autóutat, amelySzombathelyt kötné össze az osztrákhatárszéllel, így a vasi megyeszékhelyközvetlenül csatlakozhatna az európaiautópálya-hálózathoz. A levéltára látogatás után hamarosan megépült,és jó tempóban lehet autózni az osztrákhatárig.SaFóSzombathelyKossuth L. u. 19.www.isisgaleria.huNyitva:bronzvasárnap: 9.00–12.00ezüstvasárnap: 9.00–12.00aranyvasárnap: 9.00–16.005


Ha munka van, minden van!INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADARRAL, SZOMBATHELY POLGÁRMESTERÉVELDr. Puskás Tivadar október eleje ótaSzombathely polgármestere. A kormánypártipolitikussal a múlt péntekenbeszélgettünk városvezetésrôl,tervekrôl, a 86-os fôútról, politikaikultúráról, ügyintézésrôl, munkahelyteremtésrôlés családról…– Korábban arról lehetett hallani,hogy nem az elsô megkeresésre fogadtael a polgármester-jelöltséget. Valóbantöbbkörös tárgyalás elôzte meg ajelölési folyamatot?– Pontosak az információi, ugyanisvalóban több ízben kaptam felkéréstarra, hogy az önkormányzati választásonpolgármesterjelöltként vegyekrészt a küzdelemben. Úgy gondoltam,hogy többet tudok segíteni Szombathelynekakkor, ha mentô-fôorvoskéntdolgozom. Aztán idôközben változtaka viszonyok Szombathelyen is.Meggyôztek arról, hogy a városnak, azembereknek talán többet tudok segíteni,ha elindulok Szombathely megtisztelôpolgármesteri címéért. A végsôdöntés elôtt természetesen kikértema családom véleményét. Feleségem,amikor 2006-ban a politikai pályára léptem,azt mondta: elfogadja a döntésemet,bármi is lesz az, és támogat a késôbbiekben.Ezúttal is így tett.– Magabiztos sikert aratott október 3-án. Számított ekkora különbségre?– Az idén tavasszal az már tisztán látszott,hogy Magyarország népe változástakar, ezt igazolták az áprilisi, országgyûlésiválasztási eredmények.Áprilistól októberig nyilván csodátnem lehet tenni, ám azt gondolom,hogy olyan dolgok történtek az országban,amelyekbôl jól lehetett látni a változást.Arról szó sem volt, hogy agyôztes hátradôlt volna, és fél évig nemcsinált semmit. Nem, felállt a kormány,és belevágott a munka közepébe.Ezt várták az emberek! Visszatérveaz esélyekre, azzal tisztában voltam,hogy nem lesz egy sima menet. Abbanviszont bíztam, hogy Szombathely isváltozást akar. Emellett volt néhányközvélemény-kutatás, amely nagyjábólezt az eredményt prognosztizálta.– Melyek voltak az elsô intézkedései?– Október 6-án, csütörtökön délutánnégy órakor vált hivatalossá a végeredmény.16 óra 01 perckor felkerestem ajegyzô urat, és megkértem, hogy másnap11 órára állítsa össze az átadás-átvételceremóniájához szükséges iratokat.Ezt követôen visszavontam a korábbialpolgármesterek aláírási jogosultságát.Aztán nekiláttunk a programvégrehajtásának…– Amelyrôl elôzetesen keveset hallottunk.A konkrétumok helyett klasszikus hívószavakkaligyekeztek megszólítani a választópolgárokat.Milyennek kell lennienégy esztendô múlva Szombathelynek,hogy a polgármester elégedett legyen?ÉLETRAJZDr. Puskás Tivadar 1952. augusztus 16-án pedagógus családban született Veszprémben.A tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd 1977-benBudapesten általános orvosi diplomát szerzett. 1982-ben költözött családjávalSzombathelyre. Kivonuló mentôorvosként, mentôállomás-vezetôként,majd megyei fôorvosként dolgozott hosszú éveken át. 2005-ben a NyugatdunántúliTérség szakmai vezetôjének nevezték ki. Számos szakmai társaságnak,egyesületnek a tagja. Dr. Puskás Tivadar a politikával a helyi közéletbenismerkedett meg: a szombathelyi önkormányzat egészségügyi bizottságának1994 és 1998, majd 1998 és 2002 között volt tagja. A Vas Megyei KözgyûlésBûnmegelôzési Bizottságában 2002 és 2006 között tevékenykedett.A 2006-os országgyûlési választásokon a Fidesz–KDNP színeiben a Vas megyeiterületi listáról került be a Parlamentbe. 2010-ben Szombathely 1. számúválasztókerületében választották országgyûlési képviselônek. Ôsszel, azönkormányzati választásokon Szombathely polgármesterévé választották. Dr.Puskás Tivadar felesége, dr. Mikó Katalin háziorvos Szombathelyen. Két felnôttgyermekük van.6


2010. DECEMBER 4.I N T E R J Ú– Akkor lennék elégedett, ha új programotkellene írni, mert akkor mindentsikerült megvalósítani, amit elterveztünk.De a konkrétumokra térve: nyilvánvalóanroppant fontos vállalásunka 86-os fôút négysávosítása, a reptér létesítése.Rengeteg új munkahelyetszeretnénk, és az lenne számomra kifejezettennagy öröm, ha mosolygósembereket látnék Szombathelyen. Ésnem mehetek el szó nélkül a közgyûlésmellett sem: akkor lennék elégedett,ha nem kiabálnának egymással a képviselôk,hanem vitatkoznának, fontos,építô dolgokról beszélnének efórumon. Nem várhatja el senki, hogyjó legyen a politikusok megítélése, haacsarkodást, konfliktuskeresést és veszekedéstlátnak folyamatosan. Egyébkéntkét „rendes” közgyûléssel a hátammögött annyi azért megállapítható,hogy valamelyest javult a helyzet.– Tényleg csak valamelyest… Úgy tûnika külsô szemlélônek, hogy mindigvan lejjebb…– Való igaz, politikai kultúránk nemeléggé kiérlelt, ám bízom abban, hogynem az elôzô idôszak indulatokkalhevített kommunikációja lesz a jellemzôaz elôttünk álló évekre. A gôzgépnem a sípra, hanem a kerekekrefújja majd a gôzt. Mi megyünk elôre,dolgozunk. Egyébként is buldog típusvagyok, amit eltervezek, azt meg is csinálom.– Úgy tûnik, szükség is lesz a buldogtípusságra a 86-os út kapcsán, ugyanisleállt az építés… Az ellenzék jobbtólbalig már a szemére is vetette, hogyVas megye ismét vesztes lesz…– Örökzöld téma az útépítés, márnégy éve is ezzel kampányoltak politikaiellenfeleink. Nyolc évig voltak kormányon,és három kilométernyi sztrádaépült. Nem gondolom, hogy elegánsdolog tôlünk félesztendô után számonkérni, hogy mitörténik a 86-os fôúton.Szerintemnagy eredmény,hogy sikerült 13milliárd forintotszereznünk az elôkészítésre.Könnyûmost kritizálni, ámszerintem helyesebblenne megvizsgálni,hogy ôkmit tettek.– A politika márcsak ilyen. Önök iskritizálják a korábbivárosvezetést,mondván, a városnagyon rossz pénzügyihelyzetbenvan. Ennek ellenérevárható-e valamilyennagyberuházásSzombathelyenaz elkövetkezendônégy esztendôben?– Számos munkahelyetszeretnénkteremteni a városban,e célkitûzésünkpasszol a kormányprogramhoz.A közelmúltban életre hívott, Zalaegerszeggelés Nagykanizsával alkotottgazdasági tengely is ezt fogalmaztameg alapvetésként. Egyrészt a máritt lévô munkáltatókat szeretnénk arrabuzdítani, hogy fejlesszenek. Elmentünka cégek vezetôihez, és megkérdeztük,hogyan tudunk segíteninekik a munkahelyteremtésben. Aztmondták, ilyen kapcsolatfelvételre korábbannem volt példa. Másrészt igyekszünkúj befektetôket is letelepíteni avárosba. Szombathelyre vissza kívánjukcsábítani a fiatalokat, ehhez pedigkét dolog nélkülözhetetlen: a munkahelyés a lakhatási feltételek garantálása.A közelmúltban elfogadott újlakásrendeletünk is alapjaiban változtatjameg az eddigi szisztémát. A lakbértartozásés bérlôk közüzemi tartozásakezelhetetlen méretet öltött; a korábbirendszerben sok volt az ellentmondás;üresen álltak bérlakások. Azúj rendelet ezekre a problémákra kívánmegoldást adni. Lakhatás és munka, eza két legfontosabb követelmény, amelyetgarantálnunk kell. Mert ha munkavan, minden van!– Igaz ez önre is: orvos, tanár, országgyûlésiképviselô, polgármester…– Hetekben gondolkodom, mert ígyegyszerûbb megszervezni az életemet.Az országgyûlési képviselôi munkaés a polgármesterség is nyilvánvalóanrengeteg idôt vesz igénybe. Ez fizikailagazt jelenti, hogy egy átlagoshéten két napot kell a fôvárosban töltenem.Ám ebben az idôszakban semcsak honatyaként dolgozom, nem csaka képviselôséggel foglalkozom, hiszenBudapesten is rengeteg szombathelyiügyet tudok intézni. Mert meggyôzôdésem,hogy a polgármesterség és aképviselôség is abból áll, hogy ügyeketkell intézni.– Egyetért tehát azokkal a politikusokkal,akik szerint abszolút összeegyeztethetôa polgármesterség és a parlamentiképviselôség?– Igen, tökéletesen. Mert az ügyek intézésébensokat segíthetnek a fôvárosi,parlamenti kapcsolatok. Úgy szervezemmeg az életemet, hogy amikor azországgyûlési munka miatt Budapestenkell lennem, akkor megpróbálok olyantalálkozókat is lekötni, amelyeknekitthon, Szombathelyen is hasznuk van.Minden héten hétfôn reggel fél nyolckortalálkozunk az irodámban, megbeszéljüka heti teendôt, majd kilenc óratájékán elindulok Budapestre. Ha kocsival,vagy ha vonattal is megyek,hasznosan tudom tölteni az idôt, azaztudok ügyeket intézni.– A politika mellett mikor jut ideje ahivatására?– A mentôorvosi hivatás életstílus. Jelenlegfizetés nélküli szabadságon vagyokaz Országos Mentôszolgálattól,ám olyan megállapodást sikerült kötnöm,amelynek értelmében havontakétszer tizenkét órát önkéntes, karitatívalapon szakorvosi tevékenységet végezhetek,azaz mentôzhetek. Mitmondjak, kevés ez az idô, de ez van…– És akkor mit szóljon a családja?– Mindig a családom jár a legrosszabbul,szegény feleségem tûr a legtöbbet…– Elhangzott már otthon október elejeóta a „Kellett ez nekünk?” kérdés?– Hadd maradjon néhány titkom nekemis…Krilov István7


U T Á N A J Á R T U N KA gondoskodás ünnepeMIKLÓS PÜSPÖK ÉS LEGENDÁJA INDÍTOTTA ÚTJÁRA A HAGYOMÁNYTA Mikulás a kisgyermekes családok legkedvesebb ünnepeihez tartozik. Az egészévi rohanás után, a tél beköszöntével megállunk egy lélegzetvételre, és közelebbkerülünk a gyermekek titokzatos világához. Ilyenkor akarva-akaratlanul felidézôdikbennünk, milyen is volt egykor a hosszas tisztogatás után kihelyezni az ablakbaa csillogó csizmácskáinkat, és az izgalomtól, hogy vajon hoz-e bele meglepetésta nagyszakállú, alig bírtuk álomra hajtani fejünket.Mindannyian emlékszünk talán a boldogtudatlanság éveiben töltött gyermekkorunkra,amikor december beköszöntévelrajzokat készítettünk és lefekvés elôtt kitettükazokat az ablakba. Édesanyáinkcsodálatos ünnepkört teremtettek nekünk.Sokunknak mondták, hogy ilyenkormár lesi a Mikulás, hol laknak a jó gyerekek.Emlékszünk talán a reggelekre,amikor elsô dolgunk volt az ablakhoz rohanni,és mindig repesve nyugtázni,hogy elvitte a rajzainkat, azaz figyel, ésjó gyereknek tart minket. Aztán jött anagy nap. A szerencsésebbekhez el is látogatotta Mikulás. Mi pedig gyorsanmegtanultuk, hogy ô tényleg mindent lát.Azt is, hogy olykor veszekszünk, elfelejtünkfogat mosni és nem pakoljuk összea játékainkat. Virgácsot is kaptunk, bárgyönyörûen aranylót, mégis tudtuk, ezegy emlékeztetô a helyes magatartásra...Annak, akinek megadatott, hogy egy estéreMikulás legyen, hamar rájött, hogyMikulásnak lenni kiváltság. Megtapasztalnia gyermekek szemében azt a varázslatosragyogást, ahogy a kezdeti tartózkodásuk-megilletôdöttségükfelenged, ésegyre közelebb merészkednek, hogymegsimogassák a nagy fehér szakállat,hogy az ölébe üljenek a megfáradt apónakés énekeljenek neki, majd elvegyéka várva várt kis csomagot – felejthetetlenélmény. Majd szülôként, amikor már miírjuk gyermekeink Mikulásának a jórosszlistát, meg cserélgetjük az ablakbakihelyezett rajzokat a meglepetés szaloncukrokkal,talán újra megcsap minket isa lappföldi csoda története, a titokzatosvilág hangulata…Szent Miklós, a gyermekekvédelmezôjeGyermekkorunk felejthetetlen élményeitegy ázsiai kisváros, Myra püspökének köszönhetjük.Miklós (a nép vitéze, gyôzô) i.sz. 270 táján született. Szülei korán meghaltak,ezért püspök nagybátyjához került,s az ô hatására választotta a papi hivatást.Életéhez számos csoda és legenda fûzôdik.Segített minden útjába kerülô szegénynek,az ártatlanul szenvedôknek, különösen agyermekeknek. A legismertebb történetszerint Miklós meghallotta, hogy egy elszegényedettpatarai nemesember nem csakelköltötte lányai hozományát – ami akkortájtelengedhetetlen volt a házassághoz –,de a gyermekei ártatlanságát árubabocsájtva próbált meg a nyomorból kiutattalálni. Egy éjszaka titokban a házukhozlopózott, és a félig nyitott ablakon egy erszényaranyat dobott be a szobába alegidôsebb leány számára. A következô,majd az azt követô éjszakán megismételteezt, mindhárom leányt megajándékozvaa hozománnyal. A lányok megakarták ismerni a jótevôjüket, ezért aharmadik napon kilesték a titokzatosadakozót. Mikor meglátták, mindenkinekelhíresztelték a nevét és jóságosságát.Miklós püspökké választása is különlegesvolt. A myrai püspök halála után a környékegyházi vezetôi összegyûltek, hogy utódotválasszanak. Egyikük éjjel szózatot hallott,amelyben megtudta, hogy másnap délbenaz elsô ember, aki a templomba lép, egyMiklós nevû férfi lesz. Ôt kell püspökkészentelni. Így is történt. Tisztelete rendkívülgyorsan terjedt, halála (december 6.,az év kérdéses) után szentté avatták.A mai Mikulás-nap szokásai, bár bizonyoskorábbi népi hagyományokat is magukbaolvasztottak, valójában a polgárságmegjelenésével alakultak ki. Szent Miklóslegendája és a december hatodikai egyháziünnep kapcsán terjedt el a 19. században,elsôsorban a városokban, hogy a Mikulásaz ablakokba kihelyezett, kitisztítottcipôkbe szaloncukrot, gyümölcsöket tesz.Ahány nép, annyi szokásAz idôk során a Mikulással kapcsolatbanis sok minden megváltozott. Korábbanszerzetesnek, szomorú szentnek, jókedvûvillásszakállúnak ábrázolták, majd a kommunizmusidején kékpalástú öregemberlett belôle, sôt a neve, az orosz GyedMoroz, „fagy apó” szóból nálunk is Télapóraváltozott. A magyar nyelvbenegyébként ma is él még e szóhasználat aMikulás szinonimájaként. Folyton változtakviseletei, idôközben meghízott, mígnemelérte népies, pirosruhás-fehérszakállasformáját. S bár a Mikulás-ünnep világszerteóriási népszerûségnek örvend,mégis eltérôek a szokások. Míg az európainépeknél általában az ablakba, acsizmácskákba helyezi a piros csomagokat,addig az angoloknál és az amerikaiaknála kéményen lecsúszva érkezik, és a kandallófelett lógó zoknikba pakolja azajándékait. Vannak nemzetek, ahol a karácsonyfátis a Mikulás hozza. Egyes országokhagyományai szerint az égben lakika Jézuskával együtt, mások úgy hiszik, azÉszaki-sarkon. A legelterjedtebb nézetazonban, hogy a lappföldi mesebirodalmábanél, ahol a rénszarvasaival és a manóivalegész évben december 6-ára készül.Elterjedt szokás volt régebben a krampuszokkísérete is, ám az elmúlt években egyrekevesebb országban kötik össze alakjukata jóságos Mikulással, és próbálják kitörölniaz ünnepbôl a „büntetô, alvilági”ördög alakot, s inkább a jóságos, jutalmazó,gyermekszeretô Mikulás személyévelmegtölteni december hatodikát.Szabó Zoé8


2010. DECEMBER 4.A D O M Á N Y G Y Û J T É S„Nem az ajándék, hanem a gondolat a fontos”Rengeteg adomány érkezett már eddig is szerkesztôségünkbe, sokakatmegérintett a gencsi gyermekotthon lakóinak a sorsa, s a héten is tucat számraérkeztek a Savaria Fórum adománygyûjtési akciójára a felajánlások. Csütörtökönszívet melengetô történetnek lehettünk részesei, amikor a LosoncUtcai Óvoda Törpvidám Csoportjának 28 kisgyermeke szánkókon húzott csomagokkalérkezett irodaházunk elé, hogy átadja (becsomagolva) a saját játékaiközül kiválogatott ajándékokat a gencsi lurkóknak.A TÁMOGATÓK LISTÁJASzámos adomány és felajánlás érkezettmár ez idáig is az Ernuszt KelemenGyermekvédelmi Intézet lakóinak:a civil felajánlások mellett, mintmár múlt heti számunkban beszámoltunkróla, úgy az üzleti, mint a kulturálisés sport szféra is áldozott a jóügy érdekében.A felnôttek mellett azonban most agyermekek is megmozdultak. A LosoncUtcai Óvoda Törpvidám Csoportjánaktagjai egy héten át gyûjtötték, szanálták,válogatták a játékaikat, amiketmost odaajándékoztak az intézménylakóinak. Kezükben kis ünnepi táskákkal,a szánkókon díszcsomagolásbaburkolt óriási ajándékdobozokkal jöttekel szerkesztôségünkbe.– Olvastam a felhívást a lapban, majdmeséltem a csoportnak a gencsi intézetrôl,és azokról a gyerekekrôl, akikott élnek. Beszélgettünk arról, hogymilyen anya és apa nélkül felnôni, mitjelent a nélkülözés, mit jelent adni ésmásnak örömet okozni. Mondtam nekik,hogy ha van olyan játékuk, amiremár nincs szükségük, akkor azt hozzákel, és ajándékozzák az intézet egy lakójának.Már másnap a legtöbb gyermekkis csomaggal érkezett, s az elmúlthéten rengeteg ajándék gyûltössze – meséli Szabó Györgyné, a csoportóvónôje, aki szerint fontos, hogymár kiskorban érzékennyé váljunk másokiránt, és segítô kezet nyújtsunk, haszükség van rá. – Dr. Czillinger Judit, aszülôi közösség elnöke is beszállt akezdeményezésünkbe, és kifüggesztettegy verssel, rajzzal díszített felhívásta szülôknek a faliújságra. A szülôkis bekapcsolódtak, és zsákszámra hoztakkinôtt ruhákat, cipôket.– Ezek a játékok nekem már nem kellenek,nem babázok soha, de annak akislánynak, aki kapja, biztos nincs barbijaés örül majd neki – mondja lelkesenaz egyik nagycsoportos, majd egymásszavába vágva kiáltozzák, hogy kimit gyûjtött össze a csomagba. Van,aki pónikat, van, aki autókat, plüssállatokat,hangszereket, könyveket pakolt,de olyan is akadt, aki még a dvdgyûjteményétis megritkította, hogy agencsiek is nézhessenek mesét.– Ha nincs lejátszójuk, kérhetnénekazt a Jézuskától – mondja a kislány,megérezve a problémát…S a történet itt még nem ér véget: azóvónôk és Czillinger Judit gondos szervezésénekköszönhetôen a TörpvidámCsoport tavasszal ellátogat majd agencsi intézménybe, ahol megnézhetik,kik kapták a játékaikat, megismerkedhetnekaz ott élô gyermekekkel.A rengeteg civil felajánlás mellett cégek, egyesületek is sokat áldoznak azért, hogy a gyermekeknekemlékezetes karácsonyt szerezzünk. Íme a támogatók listája a teljesség igénye nélkül:A Szent György Lovagrend Vas Megyei Priorátusa és a Vasvármegye Lovagjai Csoport közösfelajánlása: 1 zsák plüssjáték, társasjátékok és 10 doboz könyv; Az Enery Fitnessben mûködôMozdulj Szombathely Egyesület ingyen biztosít lehetôséget a gyermekeknek a szabadidôhasznos és egészséges eltöltésére; Weking Egyesület: kalandtúra a Rábán; Katona István: 1 dbkomplett számítógép monitorral, nyomtatóval; Agora: 30 db mozijegy; Szombathelyi Haladáslabdarúgócsapata: belépôjegyek a mérkôzésekre; SZOVA Zrt.: belépôjegyek a mûjégpályára;Szombathelyi Erdészeti Zrt.: fenyôfák; Árkádia Lakberendezési Áruház: matracok éságyalapok; Vasi Fenyôbútor: szárítós mosógép, az intézmény bútorainak javítása, karbantartása;Domofire Kályha- és Kandalló Stúdió: rendszeres támogató; Rotary Club: rendszeres támogató;Budapest Bank: rendszeres támogató; Prenor Kft.: növények a gyermekotthon környezeténekszépítéséhez; Gotthard Bt. Ruházati Kereskedelem: új ruhanemûk; Király Sportcentrum:sportlétesítmény biztosítása; X Biztonságtechnikai Kft.: nyílászárók javítása; ArgonIndustry Kft.: szaloncukor; Horváthné Stukics Erzsébet: rendszeres támogató; Dr. Kondor János:rendszeres támogató; Radisson SAS Hotel, Bükfürdô: fürdési lehetôség, mézeskalács-készítés;Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja: édességek, ruhanemûk, játékok;Magyar Vöröskereszt Vas megyei szervezete: édességek, ruhanemûk, játékok; SzombathelyMJV Önkormányzata - Ávár János: rendszeres támogató; Kiss István vállalkozó: decemberhónapban vállalta a beteg gyermekek szállítását a szombathelyi kórházba; Vasprint Kft.: arendezvény támogatója; Novodom ’94 Kft.: tv-készülék.KARÁCSONYI MÛSORDECEMBER KÖZEPÉNSzerkesztôségünk továbbra isvárja a felajánlásokat: játékokat,ruhákat, mûszaki cikkeket, bármit,amire már otthon nincsenszükségük a kedves olvasóknak.Kérjük, hozzák be szerkesztôségünkbe(Semmelweis utca 2.,Palace Irodaház) hétköznap 8 és16 óra között, hogy mi karácsonyrael tudjuk küldeni a gyermekeknek.Kezdeményezésünk utolsóállomása egy karácsonyi ünnepséglesz december 15-én, délutánnégy órától, melyen a gyermekekmûsort adnak, s zsíros kenyérrel,meleg teával megvendégelik segítôiket.Az eseményen gyermekrajzokatis lehet vásárolni, ezzel ishozzájárulva az intézmény nehézségeinekmegkönnyítéséhez.NATI, A RENDÔR-JELÖLTNatália 2004-ben, nyolcadikos korában,szülei életvitele miatt kerültbe a gyermekotthonba. Idôközbenédesanyja és édesapja is meghaltak,így állandó lakója lett azintézménynek. Már gyermekkorábanelhatározta, hogy rendôrlesz, és megtett mindent azért,hogy elérje célját. Az általános iskolaután a vépi szakközépiskolábantanult tovább, majd rendészetiszakon leérettségizett. Ösztöndíjjalfelvették a körmendi rendészetiszakközépiskolába, ahol mostvégzôs rendôrjelölt, s nemsokáratalán elmondhatja, hogy az ô álmaivalóra váltak.9


P R O G R A M A J Á N L Ódecember 4–10.AGORA–SAVARIAFILMSZÍNHÁZdecember 2–23.Szombathelyi KéptárA látott valóság és design– A Radnai család kiállításadecember 4–5. és 10–12.Herényiek HázaKarácsonyi festménykiállításdecember 8–17.Nyitra Utcai ÁMKKároly Róbert és a SzentGyörgy Lovagrend – minitárlatSzemelvények az Anjou-kortörténetébôldecember 8–22.Agora–Gyermekek HázaKarácsonyi csengôk – ünnepikiállításdecember 8–23.Szombathelyi KéptárUldis Briedis lett fotómûvészkiállításadecember 4., 18.00Oladi ÁMKTankcsapda-koncertdecember 4., 18.00Evangélikus KápolnaÁdvent igehirdetés. Mottó:Ádvent – Isten teljesítette ígéreteit.Igét hirdet: ZászkaliczkyPál. Téma: A pásztorok (a méltatlanok,a kapukon kívül élôk)adventjedecember 4., 19.00MMIKA jó pálinka itassa magátdecember 5., 10.00Mesebolt BábszínházLázár Ervin: Zsiga föstô festdecember 5., 10.00Evangélikus KápolnaÁdvent igehirdetés. Mottó:Ádvent – Isten teljesítette ígéreteit.Igét hirdet: ZászkaliczkyPál. Téma: Ádám és Éva – azegész emberiség adventjedecember 5., 15.00–19.00Agora–Gyermekek HázaMikuláskuckódecember 6., 10.00Martineum FelnôttképzôAkadémiaEgyházmegyei papi lelkinapdecember 6., 17.00Berzsenyi Dániel KönyvtárDr. Szigeti Jenô: Dávid – Istendalnoka. Szervezô: Bibliai Szabadegyetemdecember 6., 18.00Cafe FreiA Nyugat.hu által meghirdetett„A Savaria Karnevál legjobb fotói”címû fotópályázatból készültkiállítás megnyitója.A kiállítást megnyitja DallosLászló fotómûvész és SzommerIldikó karneváligazgatódecember 6., 18.00Premontrei Rendi Szent NorbertGimnáziumKÉSZ Szombathelyi Csoport –Dr. Martos Levente Balázs fôiskolaitanár Legyetek követôimKépek a tanító Pál apostolrólcímû elôadásadecember 7., 19.00MMIKA Herner Ferike faterjadecember 8., 7.45–11.30Nyitra Utcai ÁMKA magyarság ôstörténeteI. részElôadó: Magyarósi Miklósdecember 8., 17.00Nyugat-magyarországiEgyetem D–épülete, IV/403Tóth Ferenc: A francia forradalomés hatásai Európábandecember 9., 9.00, 10.30, 14.30MMIKLázár Ervin: A legkisebb boszorkány– bérleten kívülielôadásdecember 9., 16.00Tó vendéglôDr. Czetter Ibolya és CzikaLászló Savariától Szombathelyigcímû fotóalbumánakkönyvbemutatójadecember 9., 19.00SzékesegyházSzentségimádás papokért éspapi hivatásokértdecember 9., 19.00Agora–Mûvelôdési ésSportházMágnás Miskadecember 10., 17.00MMIKKarácsonyi Táncünnep –ONE STEP és ÍRISZ Majorettetánccsoportjainak karácsonyimûsoradecember 10., 17.30Az Oladi lakótelep katolikustemplomaSzabó T. Anna: Világnak világa– karácsonyi misztériumdecember 10., 19.00Agora–Savaria FilmszínházFábry Sándor önálló estjedecember 10., 19.00Oladi ÁMKMorgue – 5. szülinapi koncertdecember 10., 20.00Malom SörözôBlues jam-koncertVendég: Hindi Fatima – ének2–8. 2-án, 3-án és5–8-ig 16.30-kor Szívrablók105’ (12)3–6. 3-án 20.30-kor;5-én és 6-án 18.15-kor Mamut125’ (16)2–8. 2-án és 4–8-ig 20.30-korTolvajok városa 125’ (16)2–8. 15.15-kor, 18.45-kor és20.30-korZimmer Feri 2 100’ (12)2–8. 17.00-kor Gru 95’ (12)NYME SEK ÖrökmozgóMûvészmozi2. 18.15-korÉli könyve 118’ (16)7. 18.15-kor Az ifjúViktória királynô 105’ (12)8. 18.15-korZöld zóna 115’ (16)9–13. 9-én, 10-én, 12-én és13-án 16.45-korCall Girl 90’ (BA)10–15. 10-én, 12-én és 13-án18.15-kor; 11-én, 14-én és15-én 16.45-korKönnyû nôcske 92’ (16)9–15. 9-én, 10-én és 12–14-ig19.45-kor; 9-én és 12–14-ig21.15-kor is; 15-én 20.30-korZimmer Feri 2 100’ (12)9–14. 9-én és 11–14-ig16.15-kor; 9-én és 12–14-ig18.45-kor Harry Potter ésa halál ereklyéi 146’ (12)NYME SEK ÖrökmozgóMûvészmozi9. 18.15-kor Adás 90’ (12)10. 19.00-kor Fábry Sándorönálló estjeEMLÉKTÁBLA-AVATÁSKedden avatták fel újra WeöresSándor emléktábláját, mert azeredetit a nyáron ellopták a Petôfiutca 33-as számú ház faláról.A táblát Veres Gábor szobrászmûvészkészítette bronzból és fából.Feiszt György, a levéltárigazgatóhelyettese korábbanegymillió forintot ajánlott felaz ellopott emléktáblák cseréjére,ebbôl pótolták egyebek mellettmost Weöres Sándor táblájátis. Dr. Puskás Tivadar polgármestermondott avatóbeszédet,az ünnepségen közremûködöttJordán Tamás, a Weöres SándorSzínház igazgatója is.FÔZÔVERSENY A DIÁKHÉTENMúlt héten rendezték meg a városidiákhetet, mely számos programotkínált úgy az általános, minta középiskolás tanulóknak. – Többhelyszínen futott a rendezvény, s akínálatot is próbáltuk úgy kialakítani,hogy az minél színesebb legyen,s igazodjon az idôjáráshoz is.A focikupa mellett volt egyebekmellett falmászás, fôzôverseny,uszodai bohócság – mondta el NémethMárk diák-alpolgármester,aki arról is tájékoztatott, hogy arészvétel felülmúlta a várakozásukat,számos diák volt kíváncsi aprogramokra. A rendezvénytegyébként a városi diákönkormányzataz éves keretébôl biztosította,amit a szombathelyi önkormányzatbocsájt évrôl évre a rendelkezésükre.APÁCZAI ISKOLAADVENTI EGYÜTTLÉTdecember 11. 15–19 óra15 órától gyertyagyújtás, éneklés,adventi bazár16 órától Játszóház gyermekeknekTeaház felnôtteknekBenne dr. Mesterházi Zsuzsaelôadása:„Gyerekvilág – felnôttvilág”(az elôadó a Waldorf-pedagógusképzésvezetôje, az ELTE BGYF ny. fôigazgatója)Helye: Apáczai Waldorf Iskola és Mûvészetoktatási Int.Szombathely, 11-es huszár út 40. (volt huszárlaktanya)Tel.: 94/319-485; 30/3035-141;www.apaczaiwaldorf.egalnet.huA rendezvény bevételévela kolontári iskolát segítik.10


2010. DECEMBER 4.C I V I LVita a kórház ügyébenDr. Ipkovich György szocialista országgyûlési képviselô és dr. Horváth Attilavárosi elnök a hét közepén nyílt levelet fogalmazott meg a szombathelyiés vasi fideszes politikusok részére. Ebben szerepel: „Örömmel értesültünkarról, hogy a Fidesz megyei vezetôi hasonlóan gondolkodnak a kormányzatSemmelweis-tervben rögzített egészségügyi elképzelésekrôl.Örömmel vettük, hogy aggályaikat megfogalmazták, és hogy változtatásokatjavasoltak a Szombathelyt, Vas megyét rendkívül károsan érintô, Szombathelyegészségügyi jövôjét, Szombathely kórházát másodrendûvé sorolójavaslatokról. Meggyôzôdésünk, hogy ez önmagában kevés. Meggyôzôdésünk,hogy meg kell szüntetni azokat az okokat, amelyek oda vezettek,hogy a kormányzat szakértôi a szombathelyi egészségügyi ellátásnál jobbnakértékelik a zalaegerszegi, illetve a gyôri gyógyító munkát. Ezért továbbrais követeljük, hogy a Fidesz helyi vezetôi a következôket haladéktalanultegyék meg: 1. Haladéktalanul helyezzék vissza a kórház székhelyét Szombathelyre2. A dolgozói béreket azonnal igazítsák az országos átlaghoz, vagyisemeljék meg húsz százalékkal. 3. Folytassák a stratégiai ágazatok fejlesztésétés erôsítését. 4. Folytassanak sikeres érdekérvényesítô tevékenységet aSemmelweis-tervben meghatározottak megváltoztatása érdekében.”Csütörtökön délután dr. Puskás Tivadar polgármester és Kovács Ferenc, a megyeiközgyûlés elnöke válaszolt a levélre. A dokumentumban ez áll: „Meglepveolvastuk dr. Ipkovich György szocialista országgyûlési képviselô és dr.Horváth Attila, az MSZP Szombathelyi Szervezetének elnöke által aláírt nyíltlevelet. Az elmúlt nyolc évben országunkat irányító szocialista-liberális kormánymegszorító csomagjai mindenki elôtt jól ismert módon sokszor hoztákkilátástalan helyzetbe egészségügyi intézményeinket, így a megyeiMarkusovszky Kórházat is. Örömmel tölt el minket ugyanakkor, hogy ellenzékbenmegyénk szocialista politikusai már elkezdtek aggódni a Vas megyeikórházért, és az ott dolgozókért. Nyílt levelükben megfogalmazott vádakazonban másról nem tanúskodnak, mint tájékozatlanságról és arról, hogymég a napi sajtóeseményeket sem követik. Vas Megye Önkormányzata ésvezetése – ahogy az elmúlt nyolc évben – most is kiáll megyei kórházáért.Szombathely város vezetésével pedig megkezdte a tárgyalásokat a kórházszékhelyének Szombathelyre való visszahelyezésérôl. Mindent megteszünkazért, hogy továbbra is hosszútávon stabil munkahelyeket teremtsünk aMarkusovszky Kórházban, ezt fogja szolgálni az a 10 milliárd forintos beruházásis, melynek elôkészületeit 2011 elején megkezdjük.”Partnercégünk számára keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:Beszállítói minôségbiztosítási mérnökElvárások:• Felsôfokú mûszaki végzettség (gépészmérnök elôny)• Minôségügyi területen szerzett szakmai tapasztalat• ISO 9001, ISO /TS 16949:2002 vagy QS9000, valamint APQP, PPAP ismerete• Gépipari környezetben szerzett gyakorlat• Német nyelvismeret• MS Office felhasználói szintû ismerete• Önálló munkavégzés• Analitikus gondolkodás, jó problémamegoldó képesség• Jó kommunikációs készség• Utazási hajlandóság, rugalmasságElôny:• A közép- és kelet-európai országok beszállítói körének ismerete• Angol nyelv ismereteAmennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését, küldje el önéletrajzáta whc.szombathely@whc.hu e-mail címre.WH Consulting Kft.9700 Szombathely, ISIS-Center, Rákóczi F. u. 1.Tel.: 06/94/509-515 • E-mail: whc.szombathely@whc.hu • www.whc.huAMIRÔL TUDNI ÉRDEMESA MUNKAERÔPIACON…HORVÁTH-NÉMETH KRISZTINAÜGYVEZETÔWH CONSULTING KFT.A 2011-RE VÁRHATÓ SZJA-VÁLTOZÁSOKRÓL RÖVIDENA legfontosabb adóváltozás azegykulcsos személyi jövedelemadóbevezetése. 2011. január 1-tôlegységesen 16%-os kulccsal adóznakaz összevont adóalapba tartozóés a különadózó jövedelmek is.A „szuperbruttósítás” 2013-tólfokozatosan megszûnik. 2011-benaz adóalap-kiegészítés 27%, azaza jövedelem 1,27-szerese utánkell 16 %-os személyi jövedelemadótfizetni. 2012-ben a kiegészítésfelére, 13,5%-ra csökken,majd 2013-tól eltûnik.Az egykulcsos adó egyszerûsíti azadórendszert, viszont így a magasabbkeresetûeknél jelentkezik igazána jövedelemnövelô hatás. Ebbôlkövetkezik, hogy ez inkább amegtakarításokat fogja ösztönözniés csak kisebb mértékben a fogyasztást.Az adójóváírás továbbrais az összevont adóalapba tartozójövedelmek adójából, a bérjövedelemután érvényesíthetô, havontamaximum 12 100 forint,amelyet teljes mértékben 2 millió750 ezer forint éves összes jövedelemig,csökkenô összegben pedig3 millió 960 ezer forint éves összesjövedelemig lehet érvényesíteni.Mindezen változások eredményekénta gyermektelen, azaz a növekvôcsaládi kedvezményre nem jogosultadózók nagyjából havi 300ezer forintig emelkedô adóterhekkelszámolhatnak, s csupánezen jövedelemtôl remélhetik azegykulcsos adó jótékony, jövedelemnövelôhatását. Egy gyermekesetén már minden jövedelemszintnélnettó bérnövekedés várható.1 és 2 gyermek esetén a ténylegesadókedvezmény 10 000 Ft/eltartott,3 és több gyermeknélugyanez 33 000 Ft-ra nô. A családikedvezmény átalakul. Adókedvezményhelyett, adóalap kedvezményformájában, jövedelemkorlátnélkül lehet érvényesíteni.Sorozatunk következô részében– két hét múlva – a béren kívülijuttatásokról, azok adózásárólszeretnénk bôvebb információkkalszolgálni.11


K Ö Z É R D E K ÛFOGADÓÓRÁKDr. Hende Csaba országgyûlési képviselô december 4-én(szombaton) 13.00–15.00 óráig a szombathelyi Városháza I.emeleti kistermében fogadóórát tart.Horváth Csaba, Szombathely 4. sz. választókerülete önkormányzati képviselôjénekdecember 6-i fogadóórája elmarad. Új idôpont: december13. (hétfô) 17.00–18.00 óráig. Helye: Váci Mihály Általános Iskola és AlapfokúMûvészetoktatási Intézmény (Szombathely, Váci M. u. 11.).Lazáry Viktor, Szombathely alpolgármestere és a 11. számú választókerületönkormányzati képviselôje december 9-én (csütörtökön) 16.00–18.00 óráiga Városháza I. emeleti 105-ös irodájában alpolgármesteri, és egyben képviselôifogadóórát tart. (Sorszám 8.00 órától az ügyfélszolgálaton kérhetô.)FELAJÁNLÁS A KÁROSULTAKNAKA Weöres Sándor Színház a Revüzió december 22-i elôadásának teljes bevételéta vörösiszap károsultjainak megsegítésére ajánlja fel. A befolytösszeget a Magyar Vöröskereszt számlaszámán keresztül juttatjuk el a rászorulóknak.Számlaszám: K&H Bank 10405004-00026547-00000000.Segítsen velünk Ön is! Idôpont: december 22., 19 óra. Helyszín: MMIKnagyszínpad. Jegyár: 2.500 Ft.VB-KÖNYV SZOMBATHELYRÔLA közelmúltban mutatták be Gál Lászlónak, a Halmay Zoltán Egyesületalelnökének legújabb könyvét. A Montevideótól Johannesburgig címetviselô, közel kétszáz oldalas kötet a labdarúgó vb-k történetét dolgozzafel új megközelítésben. Az ünnepélyes bemutatón jeles, vb-ken és vbselejtezôkönrészt vett egykori futballisták: Halmosi Zoltán, KerekiZoltán, Nagy József, Illés Béla, valamint Szarka Zoltán elevenítették felélményeiket. Az olvasók figyelmébe Balassa Péter, egykori Hali-játékos,városi képviselô ajánlotta jó szívvel a könyvet.NÉMET KÖZMEGHALLGATÁSSzombathely Megyei Jogú Város Német Kisebbségi ÖnkormányzatánakKépviselôtestülete december 9-én (csütörtökön) 16.30 órakor közmeghallgatásttart. Helye: Szombathely, Rohonci út 14. A közmeghallgatáson azállampolgárok és a Szombathelyen mûködô társadalmi szervezetek képviselôiközérdekû ügyben kérdést tehetnek fel és javaslatot tehetnek.TÁMPONT – AZ ELSÔLÉPÉSHEZA West Hungary Humán SzolgáltatóKözhasznú NonprofitKft. ingyenes munkaerô-piaciszolgáltatásokat kínál a 8 általánosiskolai végzettséggel vagynem piacképes szakmával mártöbb mint 1 éve elhelyezkedninem tudó álláskeresôknek.A csoportos foglalkozások, képzésidôtartama alatt megélhetésitámogatást kaphatnak azálláskeresôk. Érdeklôdni lehetSzombathelyen, a Thököly u.46–48. szám alatt. A projekt azEurópai Unió támogatásával, azEurópai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg.OVISOKSPORTVETÉLKEDÔJEAz Oladi ÁMK Simon IstvánUtcai Általános Iskolája a KorcsolyázóDiáksport Egyesülettelközösen rendezte meg „Ügyesovis” címmel városi sportvetélkedôjét6 óvoda: Maros, Benczúr,Mocorgó, Weöres, Szûrcsapóés Hétszínvirág részvételévelnovember végén az OÁMK tornatermében.Az izgalmas versengésvégén a Maros UtcaiÓvoda szerezte meg az elsô helyezéstés nyerte el a gyôztesnekjáró „Ügyes ovis” Vándorkupátegy évre. Második helyenvégzett a Mocorgó Óvoda, harmadikhelyezett lett a BenczúrÓvoda. Valamennyi résztvevôcsapat értékes ajándékokkal éstortával térhetett haza.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet december 4-tôl december 10-ig.4., Szo – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553, 20.00–8.00; 5., V – Árkádia, Dolgozókútja 1/A., 508-008, 20.00–8.00; 6., H – Belvárosi, Kôszegi u. 6., 801-230,20.00–8.00; 7., K – Boróka, Újvilág u. 1. (INTERSPAR), 500-535, 20.00–8.00;8., Sze – Kígyó, Fô tér 31., 312-583, 20.00–8.00; 9, Cs – Levendula, Zanatiút 70. (TESCO), 501-607, 20.00–8.00; 10., P – Margaréta, Margaréta u. 3.,500-222, 20.00–8.00.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-03412


2010. DECEMBER 4.K A R Á C S O N Y IA J Á N L ÓA „SZOMBATHELYI ADVENT 2010”PROGRAMJA, DECEMBER 4–11.12.04., szombat 11.00 Modern táncmûsor, Krepp Tánccsoport; 15.00„Lélekharang” – Wéber Iréna és Novák Antal karácsonyi mûsora;16.40 „Szívembe rejtem szavaidat...” – irodalmi-zenei összeállítás, aPolgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója; 17.00 Az adventi koszorúmásodik gyertyájának meggyújtása, a szertartást vezeti: Gombos Bálint,a Sarlós Boldogasszony Székesegyház káplánja; 17.30 A „Legszebbpavilonhátfal” verseny ünnepélyes eredményhirdetése ésdíjátadása12.06., hétfô 15.30 A Gyermekotthon gondozottjainak megajándékozása.A KISOSZ Vas Megyei Szervezete nevében köszöntôt mond KovácsFerenc; 16.00 „Jöjj el, kedves Télapó!” – Mikulás-váró mûsor, JoósTamás énekmondó; 17.30 A Varnyú Country „Csengôszó” c. mûsora12.08., szerda 10.00 „Adventi készülôdés” – zenés-táncos mûsor, MocorgóÓvoda – Bóbita Csoport; 10.30 „Betlehemes játék”, Brenner JánosÓvoda; 11.00 „A karácsony akkor szép…”, Kôrösi Csoma SándorUtcai Óvoda – Manó Csoport; 11.20 „Így várjuk a karácsonyt” – versesdaloskarácsonyi mûsor betlehemmel, Kôrösi Csoma Sándor UtcaiÓvoda – Pillangó Csoport; 11.30 Betlehemes, Brenner János ÁltalánosIskola 4. a osztálya12.09., csütörtök 11.00 „Boldog Karácsonyt!”, Barátság Óvoda – KaticaCsoport12.10., péntek 15.30 Modern táncmûsor, Crazy Dancers; 17.00–18.30Boldog Karácsonyt! A mûsorban betlehemi jelenet látható élô állatokkal,és karácsonyi mesék, énekek hangzanak el. Szombathelyi PolgárKulturális Alapítvány12.11., szombat 16.40 „Idvezlégy, kinyílt Szûzvirág…” – irodalmi-zeneiösszeállítás, a Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója; 17.00 Azadventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása, a szertartást vezetiJakab Bálint, a Szombathelyi Református Egyházközség lelkésze;17.30 A „Legszebb megjelenésû pavilon” verseny ünnepélyes eredményhirdetéseés díjátadása; 17.45 „Karácsonyi köszöntô” – versesdalosmûsor, Aranykorúak Sportegyesületének Vegyeskara; 18.30 ASipôcz Band karácsonyváró koncertjeMeggyújtottákaz elsô gyertyátMúlt szombaton dr. Puskás Tivadar polgármester meggyújtottaa Szombathely Fô terén elhelyezett óriási adventi koszorúelsô gyertyáját, s ezzel megkezdôdött a Szombathelyi Adventelnevezésû programsorozat, megnyíltak a karácsonyi vásárpavilonjai is. Elôször a polgármesteri hivatal versmondóinakzenés irodalmi összeállítását hallgathatta meg az a sokszáz érdeklôdô, akik kisétáltak az ünnepi fényben csillogó Fôtérre. Ezután dr. Puskás Tivadar felelevenítette advent történetét,majd Schauermann János, a Szent Márton-templom plébánosatartott szertartást. A következô hetekben érdemes kilátogatnia Fô térre, ahol folyamatos ünnepi programokkal,betlehemmel, sült gesztenyével és forralt borral hangolódhatunkrá a karácsonyra.AjándékutalványA KIND szombathelyi HalláscentrumaHÁROMÉVES, HÁROMAJÁNDÉKKAL KEDVESKEDIKmindenkinek, aki felkeresi.Ne hagyja ki Ön sem!Kind Halláscentrum:Szombathely, Kôszegi u. 8.Tel.: 94/ 505-027 •szombathely@kind.huNyitva tartás: H, K, Cs: 8.00–16.30Sze: 8.00–17.30, P: 8.00–14.30I. Ingyenes, teljes körû, személyre szabotthallásállapot-felmérés.II. Születésnapi ajándék az ünnepelttôl mindenkinek,aki az ingyenes hallásállapot-felmérésen részt vesz.III. Nagy értékû meglepetésajándék minden vásárlónknak.Kérjük, a torlódás elkerülése érdekébenegyeztessen idôpontot munkatársainkkal!A részletekrôl érdeklôdjön Halláscentrumunkban!Az akció október 15-tôl december 31-ig érvényes.13


BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBENBûnmegelôzési tanácsok a karácsonyibevásárlás idôszakáraAz ünnepi bevásárlások „lázában” gyakranelôfordul, hogy megfeledkezünk értékeinkvédelmérôl. Sajnos ilyenkor több alkalommalelôfordult Szombathelyen, de más városokbanis, a nagy forgalmú bevásárlócsarnokok,piacok, áruházak, boltok környékén,hogy zsebtolvajok vitték el azóvatlan bevásárlók értékeit, megkeserítveezzel az ünnep hangulatát. Tapasztalatunk,hogy az év ezen idôszakában megnôaz áruházak parkolóiban a gépkocsifeltörésekés a zsúfolt helyeken az alkalmi lopásokszáma. A lakosság tájékoztatása és a folyamatosbûnmegelôzési, felderítési tevékenységellenére továbbra is jellemzô,hogy az emberek könnyelmûsége segítihozzá a bûnözôket a könnyû zsákmányhoz.Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg azünnepi hangulatot, kérjük, fogadja meg tanácsainkat!Vegye figyelembe, hogy anagy forgalmú helyeken nagyobb a zsebtolvajlásveszélye. Fokozottan figyeljen értékeire,ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik!Értéktárgyait, iratait ne tegyetáska, kosár tetejére, annak külsô zsebébe!Azokat mindig belsô zsebben vagy zárhatótáskában helyezze el, melyet szorosantestközelben tartson! Vásárláskor, az áru válogatásakorsoha ne tegye le táskáját,pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárlókocsibanvagy kosárban! Mindezekentúl különös gonddal figyeljen arra, hogy amegvásárolt tárgyakat ne hagyja gépkocsijautasterében, jól látható helyen. Bankkártyájáravigyázzon, annak biztonsági kódjáta kártyától elkülönítve tárolja. Az utastérbenjól látható helyen hagyott érték (rádiótelefon,videókamera, fényképezôgép,pénztárca, kézitáska, személyes okmányok)látványa csábítja a bûnözôket. Mindigzárja be a jármû ajtóit, az ablakokathúzza fel, kapcsolja be a riasztót, még akkoris, ha csak pár percre száll ki!Az elmúlt idôszakban a gépkocsifeltörésekkelkapcsolatban új tendenciát figyeltünkmeg. Az utóbbi hetekben jelentôsen megnôtta GPS-lopások száma. Tapasztalatunkszerint az esetek többségében olyan gépkocsikattörtek fel, amelyekben bent volta GPS-készülék vagy annak tartója. Még akarácsonyi bevásárlás rohanó idôszakábanis – ha csak rövid idôre parkolnak legépkocsijukkal –, minden esetben vegyékki a GPS-készüléket és tartóját az autóból!A profi tolvajok csoportosan, munkamegosztásbantevékenykednek (figyelés,végrehajtás, a lopott dolog átvétele). Az atapasztalat, hogy a bûnözôk kiszemelik azáldozatokat és mindaddig követik, amíg egyarra alkalmas helyen a lopást végre nemtudják hajtani. Az egyik elkövetô meglökia kiszemelt áldozatot, vagy a lábára lép, ezzeleltereli a figyelmét, a társa ez idô alatta zsebébe nyúl, „megszabadítja” az értékeitôl,melyeket azonnal átad a közelbenlévô másik bûnözônek, aki eltûnik a helyszínrôl.A fôkapitányság a karácsonyi vásárok,bevásárlóközpontok környékén fokozottrendôri jelenléttel járul hozzá az adventiidôszak biztonságához. Természetesennemcsak az egyenruhás állomány, hanema bûnmegelôzési szolgálat civil ruhásszakemberei is. Amennyiben kérdése van,forduljon telefonon vagy személyesen a VasMegyei Rendôr-fôkapitányság BûnmegelôzésiOsztályának szakembereihez.VAS MEGYEI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁGBÛNMEGELÔZÉSI OSZTÁLYTISZTÍTÓSZALONSZOMBATHELYKossuth L. u. 19.Telefon: 94/319-381FolttisztításTextilkímélô tisztításKisebb hibák javításaMosásFormatartó vasalásBôrtisztításBékés, boldogünnepeket kívánunk!REPÜLJÖN INGYEN ÚJ SZEMÜVEGÉBEN!Szombathely, Thököly u. 19.Tel.: 94/314-888www.abertoptika.hu*Az ajánlat 2010. november 8-tól december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt komplett PierreCardin szemüveg vagy napszemüveg vásárlása esetén. A kollekció üzletenként eltérô lehet. További részletek az üzletekben.14


2010. DECEMBER 4.K A R Á C S O N Y IA J Á N L ÓHasznos tippekaz ünnepek elôtt (I.)A karácsonyi ünnep örömeihez hozzátartozik a készülôdésis, amely sok család esetében már hónapokkal korábbanelkezdôdik. A vásárlás elôtti tájékozódás és az ajándékbeszerzése közbeni odafigyelés legalább olyan fontos,mint az, hogy az ünnepek után is tisztában legyünkjogainkkal és lehetôségeinkkel.Az ünnepek elôtti idôszakban minden esetben tervezzük mega vásárlást! Karácsonyi vásárlásainkkor fôként játék, könyv,ruházati és mûszaki cikkek, valamint élelmiszerek kerülneka kosarunkba. Ettôl függetlenül elôfordul, hogy a piacon,de akár üzletben is árusítanak olyan termékeket is, amelyekrôlelsô látásra nem állapítható meg azok funkciója, illetverendeltetése. Ha ehhez még az is társul – márpedig piacontörténô vásárláskor sajnos számolni kell vele –, hogy magyarnyelvû vevôtájékoztatót sem mellékelnek az áruhoz, akkoraz a leghelyesebb, ha egy fillért sem költünk az ilyen termékre.Az ünnepek után elôfordul, hogy olyan termék is szerepelaz ajándékok között, amelybôl már több van, vagy nemtetszik, tehát ezt szeretnénk visszacserélni, az árát visszakapnivagy levásárolni. Fontos tudni, hogy ezekben az esetekbena kereskedô a hibátlan terméket sem kicserélni, semvisszavenni nem köteles. Sok helyen azonban az ünnepekután meghatározott ideig mégis foglalkoznak az ilyen problémákkal,ezért érdemes már a vásárláskor tájékozódni, hogyaz adott üzlet hogyan áll hozzá az ilyen kérdésekhez. Természetesenminden vásárláskor kérni kell és el kell tenni akülönbözô bizonylatokat, blokkokat annak érdekében,hogy az említett esetek megoldása és a lehetséges utólagosjogérvényesítés ne ütközzön akadályba.FolytatjukRECEPTSÖRBEN SÜLT MALAC CSÁSZÁRHÚSHozzávalók: 1 kg malac császárhús,3 dl sör, színes egészbors, rozmaring, kakukkfû,só, kb. 4 gerezd fokhagyma,zöldség ízlés szerint, 1 kg zöldségkeverék,olívaolajTisztítsuk meg a húst, fôleg abôrét kapargassuk meg alaposan!A fokhagymát aprítsuk fel, a borsot törjük össze (mozsárbanvagy a késpenge lapjával, majd élével). Kenjük bea húst a fokhagymával és a borssal, majd sózzuk és tegyükbele sütôzacskóba. Mellétesszük a rozmaringot és a kakukkfüvet,majd öntsük fel kb. 1 dl sörrel, zárjuk a sütôzacskót,és így süssük kb. 1 órát alacsony hôfokon. Ha már puha,kivesszük a sütôzacskóból, tepsibe tesszük, és felöntjük amaradék sörrel. Addig sütjük, míg a sör szinte teljesen elpárologés a bôre jó ropogós nem lesz. Közben elkészítjüka zöldségeket, felaprítjuk, majd egy kevés olívaolajonmegpirítjuk, de csak annyira, hogy ropogós maradjon.MALOM SÖRÖZÔMalom u. 6.750 FtFRISS, HÁZI KOCSONYA ELVITELRE IS!Év végi rendezvényekhez ajánljuk50 fôs Olimpia különtermünket!Tel.: (16 óra után): 349-372Nyitva: H–Cs.: 16–24, P–Szo.: 17.30–02.00CSALÁDI ÉS EGYÉBKÉPEK ALAPJÁNEGYEDI, LOGIKAIFAJÁTÉKOTTERVEZEK ILLETVEKÉSZÍTEK.Karácsonyiakciós vásár!ZRT.Linka SándOR: 318-45520/932-7434MINDEN TERMÉKRE5%KEDVEZMÉNY• kandallók• kályhák• kazánok• kerékpárok• láncfûrészek• fûnyírók• kapálógépek• PÁLINKAFÔZÔKSzombathely,Rumi út. 181.(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450 • www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás: H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLETBurkolatok • Szaniterek • Csaptelepek • FürdôszobabútorokNYITVA:DEC. 5., BRONZVASÁRNAP 8–12DEC.12., EZÜSTVASÁRNAP 8–12DEC 19., ARNYVASÁRNAP 8–12DEC. 24. ÉS DEC. 31., 7.30–12Az akció 2010. dec. 4-tôl 31-ig tart!Szombathely, Hunyadi u. 5–7.(A Vásárcsarnok mellett)Tel.: 510-061Nyitva: H–P: 7.30–16, Szo.: 7–12Dec. 13-án és 20-án,vasárnap: 8–1215


RUHÁZATIKERESKEDELEMKarácsonyi akció! 12. 04-tôl 12. 23-ig.Kettôt fizet, hármat vihetnôi szoknya, nôi nadrág, férfinadrágvásárlása esetén a raktáron lévô készletbôlvásárolt 3 termékbôl a legolcsóbbat ingyen viheti.Az akció nem összevonható más aktuális akcióval, kuponnal!Ezüst- és aranyvasárnap 9.00–13.00 óráig tartunk nyitva.Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAPwww.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.huAkcióskönyvekKukutyinban!Dec. 4-tôl dec. 24-ig.SzombathelyKossuth Lajos utca 19.

More magazines by this user
Similar magazines