Evangéliumi folyóirat - Vetés és aratás

vetesesaratas.hu

Evangéliumi folyóirat - Vetés és aratás

Evangéliumi folyóirat„Teremjetek hát megtéréshezillő gyümölcsöt...”(Máté evangéliuma 3,8)2013/251. évfolyam 2. szám


A z Úr Jézus fáiOtt az őszinapsugárba’ kint,gyümölcstől hajol mega fák ága mind.Gazdagon, bőséggeltermett mindenik.Hű kertészünk szíveúgy örül nekik.Az Úr Jézus fáiemberéletek.Én is az Ő kedvesfája lehetek.Kertjébe fogadtakicsiny életem,s csupán egy a vágyamazóta nekem:Hogyha majd megérintősz hideg szele,állhassak előttegyümölccsel tele!Túrmezei ErzsébetA tartalombólA Bibliát – mi mást?!..........................................4Lelki függőségek................................................6Istennek adott hegedű ....................................8Ahogyan Jézus engem megtalált...................9Jó dolog... .......................................................... 10Karthágói Tertulliánusz ............................... 12Ki mellett döntesz?......................................... 13A Gyülekezet – Isten háza ........................... 14Gyermeksarok.................................................. 17Adós akarsz maradni...?................................. 19A kegyelmi ajándékok.................................... 20Kihez imádkozzunk?...................................... 22A gondolatok.................................................... 24Szabályok?.......................................................... 27Isten előtti helyzetünk.................................. 28Megbízható kegyelem.................................... 30Könyvajánló...................................................... 31Vetés és Aratás2013/2(51. évfolyam 2. szám)Megjelenik évente 3 alkalommal (D.v.)az Evangéliumi Kiadó gondozásában.HU ISSN 1586-5401SzerkesztőségH-3300 Eger, Egészségház u. 23.Tel: +36-36-418-510e-mail: v3218@t-online.huFelelős szerkesztő: Soproni JánosTerjesztésH-1066 Budapest, Ó utca 16.Tel.: 06-1-311-5860 Fax: 06-1-275-0197Evangéliumi Kiadó és IratmisszióA lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn,és mindenkinek költségmentesen megküldjük, akiazt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk megés nem küldünk vissza.2Vetés és Aratás


Kedves Olvasó!Egész életünkben szeret nénk méltóképpenélni az Úrhoz, en gedelmesen és örömmel szolgálnineki, és gyümölcstermő élettel dicsőíteniaz Ő nevét.Az Úr Jézus a következőt mondta a tanítványainak,és most nekünk is: „Az lesz az én Atyámdicsősége, hogy sok gyümölcsöt terem tek…” (Jn15,8) De hogyan lehetséges ez? Úgy, ha az ŐFiára, Jézus Krisztusra tekin tünk, hiszen a gyümölcstermőélet Krisztushoz való ha sonlóságotmunkál ki bennünk, mégpedig minden tevékenységünkben,szavunkban és vi selke désünkben.Ahogy a szőlővessző csak akkor hoz gyümölcsöt,ha a szőlőtő nedvét akadálytalanul szívjamagába, mi is csak úgy tudunk Isten jó tetszéséreélni és szolgálni, ha élő kap csolatban maradunkŐvele. Ezután már nem a saját aka ratunk, hanemaz Úr hajtó ereje le sz a megha tározó, hogymeg dicső üljön az Atya általunk is. Mert „…akiénbennem marad, és én őben ne, az terem sok gyümölcsöt…”(Jn 15,5)Az Ige szavai napról napra bá torítanak bennünket,ha elcsendesedve lete lepedünk az Úrlába elé. Így szíve szeretetéhez közel ke rülünk, ésolyan függőségben és közösségben élhetünk vele,hogy az Ő kegyelme akadály talanul tud működnibennünk. A gyümölcs ter més titka tehát imádkozószívvel Krisztusban lenni és maradni.„A fa nem hullatja gyümölcsét mindig azelső rázásra. Rázd az isteni ígéretek fáját, míg ameghallgatás gyümölcse az öledbe nem hullik.”(C. H. Spurgeon)Az Úr Jézus példát mutat abban is, ahogyföldi életében töké letesen dicsőítette az Atyját,mert egy volt vele. Isten Fia a szenvedésben, akereszthalálban teremte meg a legcso dála tosabbgyümölcsöt, az Ő meg váltott gyerme keit, a Gyülekezetet(Jn 17,21).Milyen értékes Isten szá mára, ha mi az Ő isteniszépségéből valamit vissza tudunk tük rözni, és ezláthatóvá válik életünkben mások számára is!A ko pá r faLáttam egy fát,Magas volt és kopár,Ágai közt elsurrantA szellő,S átröppent feletteA madár.Szomorú volt a kép,Kopár fa, levéltelen,Az élete reménytelen.A nagy életerdő sűrűjétÉletfák sora tölti be,Egyik virágba borul,Másikon már gyümölcs virul.Egyik zöldell,Életet lehel,Másik kopár,Ó, jaj,Reá már az elmúlás vár.Embersorsok erdejébenÉlünk mindannyian,Mert megszülettünk.S míg itt vagyunk,Amíg el nem megyünk,Teremnünk kell, teremnünk.Talán ma,Talán holnap,Amíg el nem megyünk,Alkotónknak kellJó gyümölcsöt teremnünk,Hogy kopár fák ne legyünk!2013. évi 2. szám3Antal Ferenc


A 110 éves Süd-Ost-Európa Misszió 110 évbibliai mozgalmat jelent. A Biblia volt az, amely1903-ban különböző gyülekeze tek keresztyéneitarra indította egy konferencia végén, hogy miszsziótalapítsanak: „Mi, akik Isten Igéjével rendelkezünk,fe lelősséggel tartozunk mind azo kérta népekért, akik Isten sza vát saját nyel vükön mégnem hallották vagy nem ol vasták.”Az MSOE kezdetektől fogva ré sze annak amissziós mozgalomnak, amely az 1. századtól, azelső gyüleke zetek meg ala ku lásától kezdve, JézusKrisztus megbí zásából az evan géliumot hirdette anépeknek. Nagyon sok okunk van arra, hogy feltételnélkül bíz zunk a Bibliában, és ezt a bizalmatmegtartsuk. Min dig időszerű az a hét ok, amit Pálapostol mun ka tár sá nak, Timóteusnak ír, hogy miértra gasz kodjon a Szentíráshoz (2Tim 3,14-17).Ezek nek kell ben nünket ma is motiválnia, hogyteljes bizalom mal legyünk a Szentíráshoz.1. A Biblia nyilvánossá tételemeg bízható„De te maradj meg abban, amit ta nultál, ésamiről megbizonyosodtál, tudva, kiktőltanultad” (14. vers).Timóteus hitt a Bibliában, hiszen nagy anyja,Lois és édesanyja, Euniké életében is látta ezt abi zalmat. Ebben a gyorsan változó világ ban nekünkis szükségünk van olyanokra, akik példaképeinka hitben. Kipróbált em berek évszázadokonát hirdették Isten szavát megbízható módon.Jézus gyülekezete az utóbbi években sokfélemis sziós módszert kí nál mint új és hatékony eszközt.Hiányzik azonban ezekkipróbáltsága, túl gyakranem ber- és sikerorientáltakahelyett, hogy a Bib li ához igazodnának.A missziót azonbannem kell újra feltalálni. Aza missziós munka, amelynekközéppontjában Is ten szavának hir detése áll,mindig időszerű.4A Bibliát – mi mást?!„Isten szavát a népeknek!”(Németül: „Gottes Wort den Völkern!”)2. A Biblia szent„...mivel gyermekségedtől ismered a szentÍrá sokat...” (15. vers)A Biblia nem olyan könyv, mint a többi. Nemprofán, hanem szent könyv. Nekünk, embereknekIstentől adatott, hogy rá találjuk imá datára. A Bibliaisteni minősége nem át ru házható, és nem vitatárgya! Ez to vábbi oka an nak, amiért a Bibliáhozragaszko dunk: mert is teni és szent. Aki kezébeveszi a Szentírást, annak mindig Istennel vandolga. Ezért minden kijelentése teljes és irányadó.Missziós mun kánkat újra és újra a Bibli ának kellalá ren delnünk.3. A Szentírás embereket ment meg„... ismered a szent Írásokat, amelyekbölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisz tusJézusba vetett hit által” (15. vers).Egy ember sem képes a maga erejéből Is tentfel ismerni, a maga erejéből keresz ténnyé válni.Senki nem képes másokat Isten gyerme kévétenni. Csak a Biblia képes világosságot gyújtaniaz elveszett emberekben, hogy a meg men tésegyetlen lehetséges útját felismerjék. Csak azigehirdetés által juthatnak el a meg mentő hitre.Ha más oka nem is volna, ezek miatt bíznunk kellminden területen a Szent írásban!„De hogyan hívják segítségül azt, akiben nemhisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nemhallottak? Hogyan hallják meg igehirdetőnél kül?... A hit tehát hallásból van, a halláspe dig a Krisztus beszéde által” (Róm 10,14.17).Az utóbbi években sok új missziós moz galomhagyja el ezt a fajta missziós felfogást. Némelyeka Biblia evangéliumát szociális vagy társadalmievangéliummal pótolják. Isten szavát emberitevékenységekkel pótolják, ame lyek ma gukbansegítséget nyújtanak ugyan, de nincs erejükarra, hogy maradandó válto zástmunkáljanak. A Biblia szerintibizonyság tétel az ember bűnösségéről,elveszett állapotá ról és Istenítéletéről is mindig szól. Enélküla meg feszített Jézus Krisztusrólszóló üzenet fel foghatatlan marad.Mivel a figye lem nagyobb részt az emberek vagya társadalom átalakítá sára irányul, az embericselekedeteket egy szintre emeli Isten szavánakVetés és Aratás


izonyságával. „A keresztről szóló beszéd…” (1Kor1,18) soha nem emberi magatartásunk általérvé nye sül. Egy ember megmentéséhez min diga Biblia üzenete szükséges, csak annak üze netemunkálja ki a megmentő hitet!4. A Biblia visz minket Jézushoz„...az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal” (2Tim 3,15).„Isten szavát a népeknek” azt jelenti, em be reketJézushoz vezetni. Ahová Isten szava el jut, odaJézus Krisztus is eljut (Kol 1,6). Az üzenet nemegy valláshoz vezet, hanem egy személyhez: JézusKrisztushoz. Ő veszi el a bűnöket, Ő szabadítmeg a bűn hatalmából (Róm 8,2). A Biblia vezetmin ket Jézushoz és engedi, hogy isteni természetré szesei legyünk (2Pt 1,3-4).5. A Biblia Isten lehelete„A teljes Írás Istentől ihletett...” (16. vers)Ez a Biblia legfontosabb kijelentése! A Bibliaszövege Isten saját szava!A mi Istenünk saját beszédkultúrát alkotott.Isten em bere ket hívott el, hogy szavát leírják. Egykönyvet ajándékozott nekünk! A Biblia átörökítéseegyedülálló és meg bízható. Milyen nagyajándék, hogy Isten szavát saját nyel vün kön olvashatjuk!Az MSOE-nak megala ku lá sától kezdve aza célja, hogy síkra szálljon a Biblia fordításáért,nyomta tásáért és nyilvá nossá té teléért a világkülönböző nyelvein.„Meg van írva!” (Jn 6,45)Ch. H. Spurgeon 1881-ben egy szenvedélyesbeszédében, amely a Biblia jelentőségérőlszólt, ezt mondta: „A mi csalhatatlan bázisunkez: »Meg van írva!« A mi hitvallásunk a teljesBiblia, és semmi más azon kívül. A Biblia Istenszava, és ezzel a tiszta, tévedhetetlen iga zság. ASzentírás szerzője iránti tisztele tünknek meg kelltiltania, hogy szavát hanyagul kezeljük. Az Írásbármiféle meg jobbítása nem lehetséges annakmegváltoztatá sával. Aki hisz a szavak ihletettségében,nagy óvatos sá g gal al kalmazza azt, és a megfogalmazásra is figyel.”A Biblia szerzője iránti tisztelet megtiltjaszá munkra, hogy szövegét meghamisítsuk. Haörökre érvényes isteni kinyilatkoztatás szá munkraa Bib lia, akkor pl. nem változtathatjuk meg egy2013. évi 2. számújabb fordítással úgy, hogy az „mu zulmánbarát”legyen. A világhoz való alkal mazkodás a Bibliaigazságait Istenről, mint Atyáról és Jézus Krisztusrólmint Isten Fiáról meghamisítja. Ez egyregyak rabban for dul elő, mint az utóbbi időbenegy török fordí tásnál. Az adott célcsoportnakmegfelelő bib liafor dítá sokat, amelyek a szövegettudatosan meghami sítják, visszautasítjuk, mivelIs ten ki nyilatkoztatott szavától eltérnünk nemszabad.6. A Biblia hasznos„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos ata nításra, a feddésre, a megjobbításra, aziga zságban való nevelésre” (16-17. vers).A Biblia hasznosságát senki nem vitatja. Atanítás nemcsak az értelmi tudás átadását jelen ti,hanem magá ban foglalja a tanár személyét, a tanításmód szerét és a tananyagot is. Tanítónk beszéla bűnről, a jo gos vádról és a ha lálbüntetésről. Akielismeri eze ket az igazsá gokat, az Jézus Krisztushoz,a Meg váltóhoz közeledik.A Biblia helyes képet ad rólunk. Hely rehozzamindazt, amit a bűn az életünkben tönkretett.Útbaigazít bennünket. Szava isten féle lemre nevela beszédével szembeni enge del messég által. Amissziónak az Igének ezt a hasznosságát is szemelőtt kell tartania.7. A Biblia tesz minket tökélete sekké„...hogy tökéletes legyen az Isten embere,min den jó cselekedetre felkészített” (17. vers).Így jellemezhető Isten szavának hasznos hatása.Mindazt, amit Isten elvár tőlünk, aján dékbais adja szaván keresztül a hívő ember nek. Ez vezetel bennünket a szent életre.Mi a mi missziónk létjogosultsága? Mi az, amiminket mozgásba hoz még 110 év elmúltával is?Missziós mozgalom vagyunk elsősorban olyanembe rek között, akik még soha nem hallot ták aJézus Krisztusról szóló örömhírt. Bibliai mozgalomvagyunk, ahol munkánk Is ten szava alapjánés a Szent Szellem erejével tör ténik. A SzentSzellem munkája az, amikor Jézus Krisztustnaggyá, az embert pedig jelen tékte lenné teszi.Megszentelődési mozgalom is va gyunk, hiszen amisszió több mint a „megté rés”. Erről többet akövetkező számban olvas hatunk.Friedemann Wunderlich5


1. Mi a függőség?A függőségek az életünkhözhozzá tar toz nak, együtt élünkvelük. Van nak természetes, társadalmiés szociális függő ségek,olykor ki kerülhetetlenek, gyakranazon ban szükség te le nek, sőtveszélyesek. A cse csemő függ azanyjától, a gyermek is a szülei től,a munkavál laló a munkaadójátólstb. Füg gőségben lehet az emberbizonyos személyek től, de tárgyaktólis, kábítószerektől vagyélve zeti cikkektől, de múltbeliélményektől is.A függőség alapja lehettöbbek között az éretlenség,a cselekvési képtelenség vagytö kéletlenség. Lehet veszteségkövetkezménye, amely csak másoksegítségével szüntethetőmeg. Legvilágosabban látszikez a pénzügyek ben való függőségekben.A függőség tehátki kerülhetetlen, ugyanakkor azegyéni szabadsá got korlátozza.Az életnek egy bizonyos szakaszárael kell fogadni, azonbanminden ember függetlenségretörekszik, a lehető legát fogóbbönrendelkezésre. Ez normálisdolog, hiszen a felnőtt embertőlelvárjuk, hogy önálló legyen.2. Mi a lelki függőség?Függőséggel találkozhatunka lélek terüle tén is, hapl. érzéseinkről, döntéseinkről,re ménységeinkről és vágyainkrólvan szó. Lelki függőségrőlbeszé lünk akkor, ha valaki atu laj don öntudatát má sok jóváhagyásáravagy meg ítéléséreépíti fel. Ez ingatag jelleművéteszi az embert mert megengedi,vagy ép penséggel kí vánja, hogymások mondják meg neki, mitgondoljon, vagy mit érezzen.Akkor ezek a „mások” az ő tulajdonszemélyisége fölött olyanuralomra tesznek szert, hogy azillető saját személyiségét teljesenháttérbe szorít ják, és végüldöntés képtelenné tehetik.Ha egy ilyen kapcsolat (pl.egy szoros partnerkapcsolat vagybarátság) hirtelen meg sza kad,annak súlyos lelki károsodásalehet. Olykor azonban az ilyenszakadások gyógy hatásúak islehetnek, mert felszabadítjákaz egyik felet a hamis és személyiségrombolómeg kötö zöttségéből.A lelki függőségek mégisbizonyos fokig normálisak, mertlelki téren is tanulunk egy mástól,vagy kiegészítjük egymást. Ezértte remtette Isten a férfi és a nőegységét, hogy kölcsönösenkiegészítsék egymást. De semmiképpennem akart általa rabszolgaifüggőséget teremteni. AmitIstennél megkaphatunk, a tökéleteselrejtettséget és bizalmat, aztsenki emberfia nem tudja megadni,még a tulajdon házastár sunksem. Ezért a vágyainkkal sokszortúlságo san is követelőzőek vagyunkazokkal szemben, akikhezkapcsolódunk. De van nak, akikvis szaélnek az érzelmeinkkel, éskapcso la tunk ban a saját céljaikmegvalósítására töreked nek.3. Hogyan alakítjaIsten a velünk való kapcsolatát?Az Istentől való függés sohanem tesz rab szolgává, sőt, azember ebben találja meg iga zána szabadságát az el képzelhetőlegnagyobb mértékben. Mibenáll ez? Abban, hogy Isten, minta mi Teremtőnk tökéletesenismer, s ugyanakkor végtelenülszeret bennünket. Ezért optimálisanbe tudja tölteni mindenszük sé gün ket, és el tud vezetniolyan szabadságra, amelybensem önma gunknak, sem másoknakkárt nem okozva élhetünk.Istennek az a szándéka, hogyminket rendeltetésünk ke reteiközött önálló ságra neveljen. Abűn alap jában véve azt je lenti,hogy az ember ki akar törni a nekiszánt rendeltetésből, pontosanúgy, ahogy a Sátán tette, amikorolyanná akart lenni, mint Isten.De a teremtmény soha nemjuthat el Teremtő jének tisztségébe.Milyen nagy csoda, hogyIsten a bűn ellenére is továbbmunkálkodik az emberben céljamegvalósításáért, és ezt Jé zusKrisztus által el is éri!Isten szeretete abban nyilvánulmeg, hogy noha mindenhatóés mérhetetlenül nagy, mégismeghagyja nekünk a döntésszabadságát. Sze retni valakit, ésugyanakkor meghagyni neki azta lehetőséget, hogy minket viszszautasítson,ez azt jelenti, hogykészek vagyunk a legnagyobbfájdalom elviselésére is.Aki meg akarja érteni Istenszeretetét, olvassa el Hóseáspróféta könyvéből a kö vet kezőigerészt: 11,3-4; 8-9. Mennyi6Vetés és Aratás


szen vedést okozott Istennek azŐ szeretetből kiválasztott népe!És még ennél is szorosabb kapcsolatvan az Atya és gyermekeiközött.4. A hamis lelki függőségkövetkezményeiErre is találunk intő példákata Bibliában. Ilyen negatív jellegűlelki függőséget találunk Saulés Sámuel esetében. Saulrólmár első fel lépése idején is látszik,hogy hajlamos másoktólfüggni (1Sám 9,3-10). Szá moshelyzetben tapasztalatlanul ésönállót lanul cselekszik. Másfelőlviszont többször csődbejut, amikor magához ragadjaa kezde ménye zést. (Kivéve azta kevés alkalmat, ami kor Is tenSzelleme tölti be.)Saul soha nem ér tette meg,hogy Sámuel mögött Isten tekintélyeáll, és hogy ő nem Sá muel,hanem Isten előtt felelős. Dáviddalel lentétben soha nem jutott elaz Istennel való személyes, élőkapcsolatig, hanem mindvégigfüggött Sámu eltől. Életénekdöntő pillanatában (1Sám 15)nem értette meg, hogy Sámuelnekazon felhí vása: várja meg őtaz ál dozattal, az Isten pa rancsa.Soha nem jutott el addig, hogyönállóan döntsön és megtérjenIs tenhez, hanem ezt a lé pését isSámueltől tette függővé: „Jöjj viszszavelem, hogy leboruljak Istened,az Úr előtt” (30. v.).Amikor Sámuel már halottvolt, akkor is a vele való kapcsolatotkereste egy halott idézőasszonynál (1Sám 28). Saul tragikusanelsza lasztotta életéneknagy lehetőségeit, hogy Is tenelőtt felelős, önálló személyiséggéle gyen, aki saját maga ápoljaaz Istennel való kap csolatát.Attól kezdve, hogy az Istenhez2013. évi 2. számvaló emberi közvetítő személytelveszítette, élete véglege senkisiklott.Ha most Sámuelt nézzük ebbena kap cso latban, ő pontosana csődbe jutott Saul ellen té te.Az 1Sámuel 15,35, valamintIstennek hozzá intézett kérdése:„Meddig bánkódsz még Saulmiatt?” (1Sám 16,1) – mutatják,hogy Sámuel is bizo nyos függőségbenvolt. Úgy látszik, hogyIs tentől kapott megbízatásán túl,Izráellel kapcso latos személyesreménységeit is Saulba vetette.Ta lán őbenne látta a kárpótlástsaját fi ai sikertelen életéért.Isten kénytelen kiragadni őthamis vágy álmainak meghiúsultgyászából, és tekin tetét Dávidrairányítani.5. ÖsszefoglalásSaul és Sámuel történetemegerősíti, hogy a lelki függőségzsákutcába vezet, és súlyos sebekethagy maga után. Aki ilyenfüggőségbe ke rül, vagy éppen törekszikis arra, annak számol niakell a negatív következményekkel.Az erő sebb félnek nagyobb afelelőssége. Az ő dolga, hogy akapcsolat fejlődésének határtszabjon, és ne engedje, hogy túlerős kötődés fejlődjék ki. Sámuelugyan Istentől való függőségbencselekedett, mégis lelki sebeimaradtak vissza.Pál azt mondja a korintusiaknak:„Áron vétettetek meg:ne legyetek emberek rabszol gái”(1Kor 7,23). Az Úréi vagyunk,és első sorban neki tartozunkfelelősséggel. Ezért az Úrtól valófüggőségre kell töreked nünk,nem pedig az emberektől valófüggő ségre, ami veszélyes pótszer.Önmaga múltjára nézve eztmondja Pál: „… ami mögöttemvan azt elfelejtve, ami pedig előttemvan, annak ne kifeszülve futok egyenesta cél felé…” (Fil 3,14) Pálteljesen az Úrra összpontosított.A megkötözöttségekkel és kapottsebekkel terhes múltunktól mi iscsak úgy tudunk megszaba dulni,ha teljes következetességgel az ÚrJézus Krisztushoz való kapcsolódásratörekszünk.6. Gyakorlati tanácsok(mindkét félnek)– Először is Istennel keressminden szük séget ki elégítőkapcsolatot!– Légy elővigyázatos, haészreveszed, hogy akitőlelvárnád az önállóságot,függőségbe ke rül tőled!– Igyekezz másokat önállóságranevelni, ne tetszelegjélabban a tudatban, hogy azilletőnek feltétlenül „szüksége”van rád!– Óvatosan vidd véghez aszükséges elsza ka dásokat,és ne veszítsd a másikatszem elől (öngyilkosságveszélye)! Ha szükséges,vonj be másokat is ebbe afolyamatba!– Nehéz estekben kérjtanácsot szak em be rektől(lelki gondozóktól, pszichiáterektől)!– Építsd le következetesen afélelmet, il let ve az úrhatnámságot,mint a „magátfüg gővé tenni akarás” okait,kérd ehhez Isten segítségétbűn bánattal és imádsággal!– Ne önmagadtól, hanemaz Úrtól való füg gőségrevezess másokat!Joachim Pletsch7


Istennek adott hegedűA fényes égen fecske villan:övé a lég, a végtelen.A repülése azt jelenti:– Köszönöm a tért, Istenem!A napsütötte kavicsok köztparányi gyík. Már nem is látod.Fürge mozgása azt jelenti:– Isten gondol rám! – Megcsodálod?És azt hiszed, hogy az az Isten,aki a gyíknak enni ad,tán megfeledkezik terólad,s holnapra nem jut jó falat?Vagy azt hiszed, aki a fecskerepdeső szárnycsapását méri,ne tudná azt, mi a te vágyad?– Még nem is kérted, már kiméri.És többet ád, értékesebbet,gyöngyszemeket – kavics helyett!Nem érzed mégsem, hogy az Istentéged milyen nagyon szeret?– Nem próbálod a hála hangját?(Rossz hangszeren recseg a húr.)Nehezen nyílik arra ajkad:„Mindeddig segített az Úr!”– Ne szólj hát! Hálaadás helyettadd Istennek a hangszered!Ha az Ő ujja játszik rajta,a hangját meg sem ismered!Az Ő kezében – nézd – mivé letta szakadt húrú hegedű.Ha Isten Lelke a vonója,– hallod a hangját? – Gyönyörű!Köszönöm, jó Atyám a reggelt!Köszönöm, hogy dolgozhatok.Köszönöm a jó egészséget,Tetőled csak jót kaphatok!Ha betegség is – légy áldott érte,mert Tőled jő a gyógyulás!A gondjaim kezedbe tettem,Te tudod vinni, senki más!Köszönöm, hogy szüleim vannak,s légy áldott, ha már nincsenek!Tenálad vagyok mindig otthon,nem vagyok árva, bús gyerek!Köszönöm, hogy szabad szeretnem!És köszönöm azt, ami fájt!Köszönöm a fényt az égen,s köszönöm a ködös homályt!És köszönöm az őszi erdőt!És köszönöm, hogy van szemem!Hogy sok bűnömön keresztülmégis csak látlak, Istenem!S köszönöm Őt, a legdrágábbat,a váltságdíj lefizetőt!S azt, hogy: „az én Megváltóm él,s porom felett meglátom Őt.”Lukátsi Vilma8Vetés és Aratás


Meikonak hívnak, 49 éves vagyok, és romaszármazású.1992. február 16-án Jézus Krisztus belépettaz életembe. Azon az éjszakán ébren feküdtemaz ágyamban, és azon tépelődtem, hogyan vethetnékvéget a családomnak. Akkor hirtelen,mintha az Úr Jézus szólt volna hozzám.Ekkor már 3 gyer meknek voltam az édesapja.Eddigi életemben csak olyan terveketszőttem, hogy miként juthatnék több pénzhez.Vallásomat tekintve gyermekkorom óta IstenésMária-hitben ne velkedtem, mint a romákál talában. Jézus Krisztust csak hal lomásbólis mertem. Édesanyám gyakran beszélt amegvál tásról, de engem ez egyáltalán nemérdekelt. Saját ma gam kívántam az életemetkialakítani, hogy senki ne szóljon bele.És akkor jött az a fent említett éj szaka. Teljesenváratlanul Isten világosságában láttammeg magam. Hirtelen felismertem, hogy televagyok bűnnel. Kétségbeesve kezdtem Is tennelbeszélni, és azt mondtam neki, szüksé gem vanegy olyan emberre, akivel elveszett állapotomrólbeszélgethetek, és aki előtt nem kell szégyenkeznem.Ekkor eszembe jutott Gertrudné ni. Gertrud néni roma misszi onárius, hosszúévek óta ismerem. Már kora reggel felkerestemőt a lakásán, de nem volt otthon. Mivel nagyonrosszul éreztem magam, vártam rá egész nap.Amikor este hazaért, azt mondta nekem: „Meiko,tud tam, hogy vársz rám.” Ekkor este végreelju tottam oda, hogy felismertem, életemetcsak Jézus Krisz tus változtathatja meg. Rábíztammagam, és egy új életet kaptam alkohol,drog, hazugság és része geskedés nélkül.Ennek ellenére megpró báltam új életemeta saját erőmből élni, így nem ma radhattammeg a jó úton.Tizenhat elveszett évSajnos, ezután egy nagy bukás következettbe az életemben, és letér tem a jó útról. Mindaz,ami jött, sokkal rosszabbvolt, mint a megté ré sem előtt, és még mélyebbrezuhantam, sö tét ség töltött be. Így ment ez16 éven keresztül. Isten gyakran megkísérelte,hogy vissza ve zes sen a jó útra, de már nemakartam. Egyszer azt hal lottam, hogy azok,akik egyszer már meg tértek, nem vesz hetnekel. Ezért nem láttam szükségét annak, hogymegforduljak.Ebben az időszakban Isten gyakran szólthozzám, pl. amikor egy súlyos autóbalesetetéltem túl. Ké sőbb meghalt az édesanyám 63évesen. Nagyon jó kap cso latom volt vele, mindigsegített nekem. Miután ő meghalt, nemtudtam, kivel beszélhetnék a problémáimról.Depressziós lettem, és öngyilkossági gondolatokkezdtek fog lalkoztatni. Röviddel ezutánidősebb nővérem is meghalt, aki a pótanyasze repét töltötte be az életemben. Már csakaz öcsém maradt, akitől nagyon függtem. Ések kor eljött az a nap, amelyen tel jesen összeomlottam. Öcsém hirte len, 37 éve sen meghaltszívinfarktusban. Ki segít most nekem?ÚjrakezdésNem telt el 24 óra, és Gertrud néni ott álltaz ajtómban, és ezt mondta: „Jézus hozzádkül dött engem.” Közösen térdeinkre ereszkedtünk,és életemet újra az én üdvözítőm ésUram, Jé zus Krisztus kezébe tettem.Időközben 5 év telt el. Ma már az Úr Jézusere jé vel járom az utam, bol dog vagyok, és nemhiányzik az alkohol, a drog, sőt a cigaretta sem.Figyelek Isten beszédére, és kitartó imaéletetélek. Roma gyülekezetünk ben, amely a „Reménytmindenkinek” nevet vi seli, munkatársvagyok. Feleségem és én még egy kislányt iskaptunk ajándékba. Minden gyermekünk azÚr Jézus Krisztushoz tartozik. Nagyon hálásva gyok, hogy boldog családi életet élhetünk, ésmindezt az Úr Jézus Krisztus kegyelme által.Meiko2013. évi 2. szám 9


JÓ DOLOG…Életünk során vannak fájdalmas élménye ink,de ezekből tanulunk a legtöbbet. A hit útjánsincs másként. A Szentírás pél dá i ezt tárjákelénk, és idősebb testvéreink is tanús kodnak erről:jó dolog az, ahogyan az Úr ve zet bennünket, és jó,ha a tanácsát elfogadjuk.Dicsérő ének Istennek„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neveddicséretét, ó, Felséges” (Zsolt 92,2).Nem kell már sok idő ahhoz, hogy ez azsoltárének felcsendüljön Urunk békességesbi rodalmában. Akkor majd „tízhúrúhangszer, lant és hárfa” kísérettel hangzikhálaadó éne künk bensőséges és élő istenimádásunkjelké peként. Mert: „Kezénekmunkái igazak és jogo sak, rendelkezéseimaradandóak, rendíthetetlenek mindörökké,igazán és helyesen vannak megalkotva”(Zsolt 111,7-8).De vajon napjainkban kevésbé jódolog az Urat dicsérni? Ismerjük az ÚrJézust, Isten nek ezt a „kimondhatatlanajándékát” (2Kor 9,15), és is merjük értünkvállalt golgotai váltságművét. A kegye lemgazdag sága vesz körül bennünket, és előttünkvan a mennyei dicsőség. Ezért boldo gok éshálásak lehetünk külön-külön és közös ség ben is,mert a hála véd a megingástól, s a dicsé ret föl feléemel!Isten nevelő iskolája„Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljamrendelkezéseidet” (Zsolt 119,71).Az Úr ismeri a legjobban minden egyes emberlelki-szellemi életét. Ha nem vagyunk éberek, könynyeneltévelyedünk. Akkor meg történik, hogy az Úr– talán fájdalmasan – megérezteti velünk ennek akövetkezményeit, mert a jó útra akar visszatérítenibennünket. Ezért akkor cse lekszünk helyesen, haelis mer jük: jól tette, hogy megalázott. Így jobbanmegtanuljuk ren deléseit, utasításait. Igéje drá gábblesz szá munkra, mint valaha, ahogyan a zsoltárosvall erről: „Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, demost megtartom beszédedet” (Zsolt 119,67).10Várakozás szabadításra„Jó csendben várni az Úr szabadítására”(JSir 3,26).Jeremiás próféta kimondhatatlanul szenve dettJeruzsálem lerombolása miatt. Ő maga ugyan nemvolt részes azokban a bűnökben, amelyek ehhezaz ítélethez vezettek. De a sze retet és a törődés,amely ehhez a városhoz fűzte, mélységes fájdalmatébresztett benne. Panaszos énekeinek egyes szakaszaia mi Urunk és Megváltónk lelki szenvedéseireis utalnak. Ugyanakkor a próféta megtanulta, hogycsendben várjon Isten szabadítására mind a maga,mind népe maradéka számára.Ha az Úr megfegyelmez bennünket hűtlenségünkmiatt, akkor egyáltalán nem könnyű aszabadítására várni. Újra meg újra emberi cselekedeteinkkelakarunk sza badulást szerezni magunknak,s ezek következményei meg szégyenítőek,sőt olykor jóvátehetetlen kárt okoznak. Hát nemakarjuk megtanulni azt, amit Jeremiás megtanulta maga megpróbáltatásai és ínségei között?Egy oktalan szándék„Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jé zusnak:»Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha aka rod, készítekitt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyetIllésnek«” (Mt 17,4).Ez az igehely példa arra, hogy valami nem jó,amit az Úr tanítványa jónak tart, és ezt tu datosanhangsúlyozzuk. Még a legjobb tapasz talatok semvédenek meg az ostobaságtól. Pé ternek már nemegy nagyszerű élménye volt. Járt a viharos tengeren,mint a Mestere, és az Atya Isten kije lentetteneki a Fiú dicsősé gét. Ezeken kívül még számosáldott élménye le hetett. Azt azon ban mindeddignem értette meg, hogy az Úr útja szenvedésen átvezet a dicsőségbe, és ezért a hegyen való megdicsőülésecsak átmeneti jelenség. Később azutánPéter jól megértette, és a leveleiben hangsúlyoztais, hogy Isten akarata szerint a dicsőségbe szenvedésekenát vezet az út.Ezért vigyázzunk magunkra, hogy ne bíz zunktúlságosan az élményeinkben. Ha pedig igazán jóVetés és Aratás


tanácsot akarunk adni, és segíteni, akkor nagyonközel kell lennünk az Úrhoz.A kegyelem megmarad„Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg aszív…” (Zsid 13,9)A zsidók közül való hívők számára hamarosanminden összeomlik, aminek idáig nagyértéket tulajdonítottak. Küszöbön állt Jeruzsá lempusztulása és a templom lerombolásával az egészzsidó istentisztelet megszűnése. Azon igyekeztek,hogy egyedül hit ál tal maradjanak meg igazkeresztyéneknek, de a gyakorlati életben világosútmutatásra volt szükségük A Zsidókhoz írt levélbenkaptak segítséget Isten Szent Szelleme által.Ha minden más összeomlik is, „Jézus Krisztustegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8).A régi szertartásokra vonatkozó paran csolatokbefe jezték szolgálatukat. De kellett, hogy legyenva lami, ami szívüket igazán meg erősíti, és mindörökremegmarad: ez pedig a kegye lem!Ez napjainkban is erőteljes vigasztalás. Azüdvösség napja lejáróban van (2Kor 6,2), és veleegyütt Isten Gyülekezetének földi kor szaka is.Az első szeretet nincs többé (Jel 2,4), hűség éselszántság alig-alig található. Ez megaláz bennünket,és megvalljuk Urunknak, hogyan is állunk.Ugyanakkor újra meg újra megtapasztaljuk, hogyŐ megmarad, naponta bizonyítja jóságát azzal,hogy kegyelemmel erősíti meg a szívünket.E. L.„…meg vagyok győződve arról,hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát,elvégzi a Krisztus Jézus napjára.…és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettelés igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanoklegyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseitJézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására”(Fil 1,6.9-10)És megadá IstenKértél-e márvalamit Istentől?Valamit, ami kedves neked,valamit, ami megváltoztatjaaz életed?Kértél-e márvalamit Istentől?Valamit, amitől megerősödikreményed?És békésebb leszfélénk szíved?Elmondtad vágyad,elmondtad óhajod,és vártad, hogy felcsillanjona fény,hogy kinyithasd Jeruzsálem feléablakod…És kértél és vártál,hosszú utadon pihenésreoly kevés időt szántál.Ő megígérte:„Kérjetek és kaptok,higgyetek és ne ingadozzatok!”Amit kérsz, kérd hittel,kitartó türelemmel,ne legyen kérésedbizonytalan.De legyen minden sora telvehálaadássala tegnapért, a máért, mindenért.Ő meghallgatja imád,kérésed megadjatalán még ma,vagy holnap, Ő tudja.Hajnalban, ha virrad a reggel,ha delelőn a nap pihen,ha ránk köszönt a csillagos éjjel,amit kértél hittel, megadja az Isten.Antal Ferenc


Karthágói Tertullianus„A mártírok vére a keresztyénség magva.”Tertullianuspogány életeSeptimus Florenz Tertullianuspogány ka tonatiszt fiakéntszületett Kr.u. 160 körülKarthá góban. Egészen érettférfikoráig pogány életet élt.Kitűnő szónokként, írókéntés híres ügyvédként ismertékKarthágóban és Rómában, ésmint ilyen, birtoká ban volt azókori irodalmi műveltség nek éstudománynak. Nagyon tehetségesvolt, de mégsem filozófiaiproblémák foglalkoztatták, ésnem is az igazság utáni vágyavezette őt Krisz tushoz. Nemkutató tudóstermészet volt,ha nem gondolkodó elme, teleszenvedélyes erővel és hévvel.Pogányként az akkori világ vadtesti örömeiben élt. Részt vett avéres gladiátor küz delmeken azarénában, és az akkori színházmér téktelen élvezeteiben.Tertullianuskeresztyén leszA keresztyén mártírok teljesodaadása és hite meggyőzte őtaz evangélium valódiságáról éserejéről. Végül 202 körül élő hitrejutott. A meg térése hirtelentörtént és radikális volt. Elegelett a bűneiből, megmentésre ésszabadságra vágyott. Szabaddáakart válni a bűneitől.Miután megtért és JézusKrisztusban meg ta lálta az üdvösséget,a megszentelődés utánvá gyott. Az addigi bűn ös életemost az ellen kező jé be fordultát. A mértéktelen élve zetekhelyébe a teljes lemondás, a testiluxusélet he lyé be az asz ketikusmegszen telődés lépett. Nem-csak az ösz tönök, a gondolatokés az érzel mek megválto zá sát,hanem a test megszen telődésétis el akarta érni. Teljesen megakarta szakí tani a bűnös po gányvilághoz fűződő minden kapcsolatát,és új, megváltott lényévelaz eljövendő királyhoz és Úrhoz,az Ő csodálatos országáhozakart tartozni.Tertulliánus megszentelődésretörekszikTertullianus túlélte a keresztyénüldözéstSep timus Severuscsászársága alatt (193-211) Karthágóban,és neki tulajdonítják acímben idézett mondást.A megszentelődésre valóerős törekvése mi att érthető,hogy bizonyos ideig a monta nizmusfelé fordult, noha későbbelhatáro lódott ettől.(Montanus 156-ban Frigiábankezdett ta ní tani. A montanistákbizonyos reformokratöre kedtek a katolikus egyházonbelül. Az első gyü lekezetekegyszerű istenfélelméhez akartakvisszatérni. Olyan mértékűszellemi ébredésre vágyakoztak,amely szélsőségesen karizmatikusirányba vitte el a mozgalmat.Azt állították, hogy a Szent Szellemkijelentette magát nekik.Montanus azt tartotta magáról,hogy ő a Parakletosz, vagyisIsten Szelleme.)Tertullianus pszichológiaiszempontból von zó dott a montanizmushoz.Korának részbenha nyag és elvilágiasodó egyházikeresztyénsége és annak halottformaisága nem tudta őt belsőlegszabaddá tenni. Nem olyankeresztyénséget akart, amelynekneve és formái vannak, hanemamely való ságos, és ereje van.Ezért lett ő a bib liai rea lizmusmegteremtője. Minden területenvalóságot látott: A bűnt és ahalált is valóságos hatalomkéntlátta a világon. De egy valóságosmegváltást és meg szentelődéstis követelt, amely éppúgy érintiaz egész embert, mint a bűnés a halál. Ezért van szükségarra, hogy a keresztyén embermeg szen telődése a testére iskihasson. Ezért ellenezte a gyülekezetgondatlan növekedését,és inkább sza kított volna azegyházzal, mintsem igazat adjonpl. Kallistus római püspöknek,aki az egyházat Noé bárkájánaktekintette, amely tele van tisztaés tisztátalan állatokkal, és olyantago kat is fel vett, akiket korábbankizártak az egy házból.Tertullianusnál a megszentelődésrevaló tö rekvés összefüggöttazzal, hogy a Lélek (SzentSzellem) tisztító és megszen telőerejét hang sú lyozta. Tanításaszerint a keresztelkedő a keresztségben(bemerítkezésben) lelki(szellemi) áldásban részesül,amely által meg tudja tartani azúj törvényt. De ha nem tartjameg azt, akkor ne várjon bűnbocsánatot.Tertullianus a keresztelésutáni bűnöket tartotta alegveszélyesebbnek. „Aki igazán12Vetés és Aratás


megértette a ke resztséget, azinkább fél jen” – mondta. Egyigazi keresztyénnek soha nemszabad a ke reszt séget könnyelműenvennie. Emi att ellenezte agyer mekkeresztséget. „Mit siet abűntelen korú bűn bocsánatért?”– tette fel a kér dést.Tertullianus megakart halni a világszámáraBár Tertullianus egy ideiga montanizmushoz, a megszentelődésimozgalomhoz csatlakozott,de soha nem értettazzal egyet, hogy MontanusParaklétosz lenne. Idősebbkorában teljesen sza kított ezzela mozgalommal. Nem ta láltameg benne azt, amit keresett.Hasonlóan járt azokhoz, akikkitárulkoztak valamilyen „csillag”előtt, és ké sőn ismerték fel,hogy hamis lelket (szellemet)követnek.De az a jó, hogy Isten kegyelmébőlminden őszinte hívőmég időben felismeri a rosszutat és meg tud for dulni. Szerintea keresztyén embernekmeg kell halnia minden vi lágiöröm számára, és csak Istennekés az ő Igéjé nek kell élnie.Tertullianus másképp harcolt atévtanítások és az evangéliumtólvaló elfordulás szülőanyja,a gö rög világi műveltség ellen,mint Origenész, aki szerint azIsten szerinti gyülekezet nemazonos azzal, amit az emberekegyháznak neveznek.Tertullianus a korai keresztyénségmegha tá rozó tanítója,az afrikai egyházak nagy vezetőjevolt. Kr.u. 220 körül halt megKarthágóban.2013. évi 2. szám(Német folyóiratból)Ki mellettdöntesz?„Ha tehát valaki a világ gal barátságot köt, ellenségévéválik az Isten nek” (Jak 4,4).Voltál-e valaha kényelmetlen helyzetben?Amikor első osztályba jártam, két pajtá som összekülönbözöttegymással, és elha tá roz ták, hogy „férfiassá guk igazát”egy park ban ve reke déssel fogják le rendezni. Az egyiket agyü leke zetből, a másikat a szomszédunkból régóta is mertem.Amint iskola után a park felé men tünk, nem tudtam, mitévőlegyek. Mind ketten a barátaim voltak. Így azu tán diplomá ciaiesz közökhöz folyamodtam. Először egy kicsit Pis tivel tar tottam,majd az út túloldalán Petihez csatla koztam. Amit egyikükmondott ne kem ak kor, azt soha nem fogom el felejteni: „Jani,válasz tanod kell. Mind kettőnk pártjára nem áll hatsz egyszerre.Ezt vésd az agyadba!”Azonnal rájöttem, hogy amit mondott,ab ban sok igazság rejlik. Döntenem kell!Ahogy a barátom kö zölte velem, Jakab apos tol is határozottanfigyel meztet bennünket, hogy aki a világgal ba rátkozik,Isten el len sé gévé válik. Ho gyan ismerhetjük fel, hogy va lójábankinek az ol dalán állunk? Hálával tartozunk Pál apos tolnaka Galata 5,19-21-ben leírt gon do lataiért. Mie lőtt a SzentSzellem gyü mölcsének neve zetes jegyzékét közli, felsoroljaazokat a pél dá kat, amelyek a világgal való ba rátságot jelen tik:„házas ságtörés, pa ráznaság, tisztá talan ság, bujálko dás, bálványimádás, varázs lás … és ezekhez hasonlók”.A felsorolás elgondolkodtató és ijesztő egyben: aki a világbarátja, az Isten ellensége, és csele kedetei éles ellentétbekerülnek az Ő akaratával és útjaival. Hála legyen azért, hogyPál nem hagy bennünket ellenséges területen. Ő olyan példákat sorol fel, amelyekkel Isten „mel lé állhatunk”: „szeretet,öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, sze lídség,ön meg tar tóz tatás” (Gal 5,22-23).Az Úr Jézus önmaga készítette el ennek a döntésnek azalapjait, amikor tanítványainak azt mondta: „Ti barátaim vagytok,ha azt teszitek, amit én pa rancsolok nek tek” (Jn 15,14).Akaratának tel jesítése képessé tesz ben nünket arra, hogy sokgyümölcsöt terem jünk az Ő dicső sé gére!És te ki mellett döntesz? Az Úr Jézussal való barátságunkakkor bizonyított, ha az Ő útjain vele járunk, amely választástjelent mellette.Hidd el, te sem járhatsz két úton. Légy biz tos abban, hogyaz Úr Jézushoz tar tozol!J. S.13


A Gyülekezet - Isten házaA Gyülekezet szó görög eredetije az „ekklésia”,jelentése: kihívottak közössége. A régiGörögországban ez valamilyen politikai közösségösszegyűlt polgárait jelen tette. A gö rög Ószövetségbenaz „ekklésia” a hé ber „káhál” szó fordítása,magyarul: összehí vás, összegyülekezés (2Krón20,5; Zsolt 149,1; Ezsd 10,8). Jelenti egy résztIzráelnek, Isten népének összességét, másrésztolyan emberek összejövetelét, akiket bizonyoscélra hívtak egybe (1Kir 8,65).Az Újszövetségben ez a szó a különbözőhe lyeken lakó hívők csoportjait is jelentheti(pl. Csel 5,11; 8,1; Róm 16,1; 1Kor 1,2;), il letvevalamennyi hívőt az egész világon, egy ségbenJézus Krisztusban: ez Krisztus Gyü le kezete (Jn17,21).A Gyülekezet nem emberi al kotás (nemtévesz tendő össze a népegy há zak kal), hanemUrának, Jézus Krisztusnak (Mt 16,18), és az élőIstennek a Gyülekezete (1Tim 3,15). Ez Istengyermekei nek a kö zös sége, Jézus Krisztus Teste(Róm 12,5; 1Kor 12,12; Ef 4,4. 12. 16).(Bibliai nevek és fogalmak)A Gyülekezet Isten földi lakhelye, ahol aSzent Szellem által lakozik, ezért igazi bizonyságnakkell lennie itt a Földön.Az Újszövetségben Isten házát (Gyülekezetét)két szempontból figyelhetjük meg.1. Folyamatosan épül Krisztus által, és csakakkor lesz teljes, amikor Ő visszajön(elragad tatás). Ebben az „épületben”minden hívő egy élő„kő” (Ef 2,20; 1Kor 3,9;1Pt 2,5).2. Isten lakhelye a Szent Szellemáltal (Ef 2,22; 1Kor 3,9;1Tim3,15). Ezekben az esetekbenazt figyelhetjük meg,hogy az embernek része van aGyülekezet építésében.Az első esetben Isten mindenhatóságátlát juk, amíg amásodikban az ember felelősségét.Az elsőben Krisztusaz építő (Mt 16,18), a másodikbanpedig az ember is részt vesz az építésben(1Kor 3,11-15).Az elsőben a hívők al kotják a házat (1Pt 2,5),a második esetben a hívők a házban vannak(1Tim 3,15; 2Tim 2,20).Az első esetben az emberek az evan géli umbanvaló hit által válnak a ház részévé, a másodikesetben a Krisztusba vetett hit bizony osságaáltal kerülnek bele (2Tim 2,19).Az elsőt néha az „iga zság házának”, míg amásodikat a „bizonyság házának” neve zik.Most nézzük meg, hogy a Szentírás ho gyanne vezi ezt a „házat”!1. Templom – szentségA Gyülekezet mint templom szorosan kapcsolódikIsten házához. Talán úgy is lehetnene vezni, hogy Isten házának része. Azonban vanegy különbség – a Gyülekezet – mint Isten háza– azért felelős, hogy fenntartsa Isten ren deleteit;míg a Gyülekezet – mint Isten temp loma – azértfelelős, hogy Isten szentségét tart sa fenn (1Kor3,16). „…Isten temp loma szent, és ez a templom tivagytok” (1Kor 3,17).2. Nyáj – összegyűjtő központA Gyülekezet úgy is van ábrázolva mint nyáj.Hívő emberek gyűlnek Krisztus köré, aki aközpont (Pásztor), hogy imádják Őt, és nekiszolgáljanak (Jn 10,16; Mt 18,20; 1Pt 5,2).3. Menyasszony– szeretetA Gyülekezet Krisztusszeretetének a köz pontja.Ő bebizo nyította a Gyülekezetiránti szeretetét azzal,hogy önmagát adta érte (Ef5,25-31; Jel 19,7-9).4. Feleség – örököstársA Gyülekezet „örököstárs”Krisztussal együtt (Róm8,17; Ef 1,14).5. Kincs – egyedi kincsA Gyülekezet a megváltottemberek kö zössége, ahol14Vetés és Aratás


„Énekeljetek az Úrnak új éneket, ...áldjátok az Ő nevét;hirdessétek napról napra az Ő szabadítását!” (Zsoltárok 96,1-2)F Úr Jé - zus,Am át - for - mál -Gm sé - gedF ÚrJé - zus,GmC7rád te - kin -FNémetbıl fordította: J. A.Ftünk,CB 9 C7 Dm ja é - le - tün - ket.C7 F C F A7 csak így ra - gyog -Gm C C7 F rád te - kin -Úr Jézus, rád hallgatunk,Igéd út, igazság, örök élet.Megvalljuk, Te vagy az Urunk,Krisztusunk,Úr Jézus, rád hallgatunk.tünk. lé - nyedC D7 Di - csõ -Dmhat ben - nünk,Úr Jézus, várunk Terád!Megígérted, hamar eljössz értünk.Elviszel, és megláthatjukúj hazánk,Úr Jézus, várunk Terád!A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adásaidélelõttönként, 10.30-11.00 óra között a 41 méteres rövidhullámon (7215 kHz);este, naponta 20.25-21.00 óra között az 1395 kHz-es (215 m-en) középhullámon;vagy folyamatosan az Interneten, online a MERA weboldalán.Az evangéliumi adásokra hívjuk fel rokonaink, ismerõseink és szomszédainkfigyelmét is!A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány lapja az „Antenna”, amely a következõcímen igényelhetõ:MERA, H-1428 Budapest, Postafiók 4. Web: www.mera.hu; e-mail: radio@mera.hu16Vetés és Aratás


A kecske, aki oroszlán akart lenniM’buzi, a kecske ide-oda döfött a szarvával,miközben csodálatraméltó szakállának bátorítóhimbálózását érezte.„Valóban – mondta saját árnyékának – , erős kecskevagyok én, pompás teremtmény. És mivel erős vagyok,nem akarok többé csupán kecske lenni.”Kusza gondolatokat forgatott kecskeagyában, ésvégül is egy jó ötlete támadt. Lármás, jellegzeteshangján tudatta a dzsungel lakóival: „Oroszlánleszek!” De senki sem vett róla tudomást; megszoktákmár a kecske modorát és beszédét. M’buzifajtájának határozottságával tökélte el magát. Abuyufára ágaskodott, amelyen Nyani, a majomélvezettel vakaródzott.„Nyani – kiáltott – , mindennél jobban szeretnékoroszlán lenni! Mint tanult teremtés, mondd megnekem, hogyan lesz a kecskéből oroszlán?”A majom a farkánál fogva lógott, hogy jobbanfitogtassa majombölcsességét: „Egyszerű dologez, ó, kecske, csak egy pár dolgot kell megtenned.Hallgass ide!”M’buzi bólintott. A majom elgondolkodva tördeltle kis ágacskákat, és M’buzi felfelé meredő képérehajigálta. Felemelte jobb kezét, és nagy megfontoltsággalígy szólt: „Ahhoz, hogy a kecskéből oroszlánlegyen, négy dolog szükséges. Először is, oda kellmenned, ahol az oroszlánok járnak. Másodszor,azt kell tenned, amit az oroszlánok tesznek. Harmadszor,hogy a kecskéből oroszlán legyen, aztkell mondanod, amit az oroszlánok mondanak.”Nyani drámai pózt vett fel az ágon, és megráztaa negyedik ujját: „Végül azt kell enned, amit azoroszlánok esznek.”A kecske szeme forgott az erőlködéstől, amintgondolkozni próbált.„Menj oda, ahol az oroszlánok járnak” – mormolta.„Tedd...” – szava motyogásba fulladt. „Mondd...”–ordítani próbált, de berekedt. Bizonytalanul hagytaabba, mert kecskeemlékezete kihagyott, de amajom folytatta: „...és edd, amit az oroszlánokesznek.”A kecske diadalmas öntudattal kezdte kecskelábaitoroszlánmódramozgatni, ahogy csak bírta;farkát igyekezett szilárdantartani, mert a kecskefaroknyughatatlan valami. Peckesenlépett le az út kellősközepére. Egy szikla árnyékábanmegállt, és nem kevés időt töltött el azzal,hogy az ordítást gyakorolta. Valami ismeretlencincogás elbátortalanította, de újra nekibuzdult,amikor meglátott egy nagy csontot. Mohón felkapta,rágott és ordított, ordított és rágott. Majd acsontot a bal lába alá tette és elismételte: „Menj éstedd, és mondd és edd!”M’buzi megállt. Érezte, hogy figyelik. Mosolyogvagondolta: „Ó, oroszlántárssal találkozom!”Ebben a pillanatban hosszú árnyék nyúlt az útra.A kecske megigazította a farkát, és csontját rágvahaladt előre. Izmai megfeszültek. Tviga, a zsiráftisztes magasságból mosolygott rá.„A napnak nagy ereje van ezekben a napokban,M’buzi” – jegyezte meg.A kecske ordított, csontját fenyegetően lóbálta:„Oroszlán vagyok. Megeszlek, Tviga!”„Igen, igen – szólt Tviga csitító hangon. – De mostlégy okos kecske, menj haza, végy két lapulevelet,tedd a fejedre, és támaszd a fejedet egy hideg kőhöz.Holnap már jobban érzed magad.”A kecse rettenetes hangot eresztett ki a torkán:„Oroszlán vagyok, oroszlán, OROSZLÁN!”A zsiráf részvéttel nézett le rá, kedvesen bólintott,aztán sietve odébbállt. M’buzi a szakállára hullókönnyekkel iramodott vissza a buyufához.„Majom – mekegte – , nincs semmi örömöm. Azsiráf semmibe vesz, és nézd, még mindig kecskevagyok, pedig azt tettem és mondtam, és ettem ésmentem, és...” Hangja boldogtalan, kissé sírós mekegésvolt. Nyani fontoskodva vakaródzott, mert amajombölcsesség kútjai nagyon lassan telnek meg.Végül így válaszolt: „Milyen ostoba dolog is volttőlem, hát persze hogy nem sikerült!”„Mit kell még tennem?” De a majom már hallótávolságontúl volt. Fakérget tépett le az egyik fáról.Azután leugrott a földre egy darab faszénért, leülta simakecskesziklára, és elmélyedve dolgozott. Akülönös jeleket látott, amelyekhasonlítottak ehhez a szóhoz:OROSZLÁN.„Hordjad ezt – mondta a majom,miközben átfúrta a fakérget és M’buzi rövidebbszarvára tűzte –, így!” Hátrább állt és úgycsodálta meg művét.„Rajtad a címke. Minden művelt teremtés tudnifogja a dzsungelben, hogy oroszlán vagy.”Kellemes borzongás futott át a kecskén. Oroszlángondolatokkalfoglalkozva ment át a dzsungelen,2013. évi 2. szám17


farkát kipróbált módon ide-oda mozgatta, lépéseita vadállatok királyáéhoz igazította. „Menj, tedd,edd, és mondd” – mormogta magában.M’buzi szeme felragyogott, amikor észrevette, hogyvalami mozog az árnyékban.Biztos új fajtájábólegy! De enyhe undorralhúzta félre az orrát, amikorlátta, hogy a feléje közeledőállat csak egy zebra. ACsíkos megállt és aggodalmasannézett rá. A kecskerágta a csontot és ordított,ahogy ezt a legmegfelelőbboroszlánszokásnak tartotta.A zebra mosolygott. „A napnagyon melegen süt mostanában,kecske. Gondolod, hogy okos dolog tőledilyenkor kint járni?”Amilyen mély hangon csak tudott, szólt a kecske:„Megeszlek, ha nem vigyázol és nem leszel tiszteletteljes.Nem látod, hogy oroszlán lettem?” – ésmegrázta a feliratot a zebra orra előtt.„Oda megyek, ahol az oroszlánok járnak, aztteszem, amit az oroszlánok tesznek, azt eszem,amit az oroszlánok esznek és azt mondom, amitaz oroszlánok mondanak.”A zebra bólintott, és nevetett, amíg csak a csíkjaiössze nem keveredtek rángatódzó bőrén.M’buzi arrafelé indult ahol az oroszlánok laktak,és meggyőzően ordított. Körüljárta a nagy sziklát.Ezen a helyen visszhang volt, és ordítása visszaverődött.„Van a házban oroszlán?” – ordította, és füleitelbűvölte, ahogy a visszhang visszaadta a hangját.De megriadt, amikor a hang terjedelme egyre nőtt,még akkor is, amikor ő már régen hallgatott.A bíborszínű napfénybenegy nagy árnyék mozdultmeg, azután újra M'buzihangja hallatszott, kissémagasan, élesen: „Oroszlánlettem...”Hirtelen megállt; egy nagyfarok méltóságteljes mozgásátlátta. Testvértelenmagárahagyottság érzésemarkolt bele, kiverte a veríték.Éhes lehelet csapott azarcába, és óriási mancsoknehezedtek rá, lesodorva róla a feliratot. A barlangotmennydörgésszerű visszhang töltötte be, amelylassan elhalkult, és csak a hatalmas állkapcsokcsontot ropogtató zaja hallatszott. A kecskéből azoroszlán ebédje lett!Valóban, csak egy módon válhatott volna akecskéből oroszlán, ha másodszor született volna,mint – oroszlán. Éppen ezt mondja az Úr Jézus is:„Szükséges nektek újonnan születnetek”, ha Istenmegváltott gyermekei szeretnétek lenni. Jézustkeresztre feszítették, de visszajött az életbe, nemazért, hogy jobbá tegye a régi embert, hanem hogyegészen újat teremtsen.Ne kövessük a majombölcsességet!Paul White: A buyufa alatt c. könyvéből(Evangéliumi Kiadó)Rejtvény18Vetés és Aratás


Adós akarsz maradnia hálaadással?„Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van atöbbi kilenc?” (Lukács 17,17)Mennyi csodát tett Jézus, mennyi embert gyógyítottmeg! Nem megdöbbentő, hogy – amintolvastuk – tíz leprás gyógyult meg az Úr Jézusszavára, de csak egyikük tért vissza hangosandicsőítve Istent? Ő arcra borult az Úr előtt, éshálát adott neki. De az Írás még ezt is hozzáteszi:„Ez pedig samáriai volt” (Lk 17,16). Ő volt egyedül,aki – elámulva és hálásan a csodáért – felismerteaz Úr Jézusban Istent magát, és imádta Őt. Az ÚrJézus elfogadta az imádatot, számára kedvesekaz Istent imádók. Az Úr két kérdése (17. v.) bepillantástenged a szívébe. Bánkódik azon, hogya többi kilenc, akiket ugyanúgy meggyógyított,nem tért vissza, hiába várta őket. Vajon rád isvárnia kell?De az az egy, aki visszatért, nemcsak meggyógyult,hanem meg is tartatott, üdvözült. A19. vers csodálatos szavai: „hited megtartotttéged”, csak hozzá szóltak egyedül, a többiheznem. Egyedül ő volt az, aki a kapott ajándék általeljutott az Ajándékozóhoz.Nekünk, akik bűnbánattal és hittel az Úr Jézushozjárulhattunk, még sokkal több okunk vanarra, hogy neki hálát adjunk és imádjuk Őt.Gondoljunk csak a kereszten értünk elvégzettengesztelő áldozatára és a Szent Szellem ajándékára!Hozzánk, akik az Övéi vagyunk, így szól ahívás: „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”(Lk 22,19).Aki Izráelben az előírások szerint tiszta volt,és a távolság nem akadályozta a páska megünneplésében,ennek ellenére mégsem ünnepeltemeg, azt ki kellett irtani a nép közül. Ilyen szigorúanvette Isten ezt a rendelkezést (vö. 4Móz9,13). A kegyelem üdvkorszakában az Úr nemparancsolja meg senkinek sem, hogy a róla valómegemlékezésen részt vegyen, hanem kér erre.Hát nem érezzük ebben a kérésben a szeretetet?Ha megtartattál, de mindmáig távol maradtál azÚr asztalától, hadd kérdezzem meg tőled, miértnem gyakorlod?– Közönyből?Hogy az Úr valóban meghalt a bűneidért, aznem hat meg téged?– Egy megtűrt bűn akadályoz?Rendezd el!2013. évi 2. szám– Méltatlannak érzed magad?De nem méltó az Úr arra, hogy ezt megtegyükérte?– Attól félsz, hogy szégyent hozol rá?Hát a kegyelem nem nyitja meg az istenisegélyforrásokat, ha bajba jutunk?– Megbotránkoztat, hogy mások, akik résztvesznek a kenyértörésében, bűnös életet folytatnak?Ez az ítélkező szellem nem fér össze azzal akegyelemmel, amelyet az Úr irántunk tanúsított,amikor elfogadott bennünket. Bízd rá azítéletet!Nem kellene-e szégyenkeznünk, amikor majdnála leszünk, hogy ezt a kívánságát nem teljesítettük,s míg naponkénti gondoskodásáért éssegítségéért újra meg újra köszönetet mondunk,legnagyobb ajándékáért, a golgotai áldozatértadósai maradunk a hálaadással?(Hilfe und Nahrung)MégisMilyen sokat kellene hinnem,s mily keveset hiszek!Mily keveset kellene vinnem,s mennyi terhet viszek!Egyedül rá kellene néznem,s magamra révedek.Ragyog a cél viharban, vészben,s hányszor eltévedek!Mégis… elcsüggedjek, megálljak?Miért csüggedjek el?Hisz olyan keveset hiszek még,s már az is fölemel.Mint minden én nyomorúságom,nagyobb a kegyelem.Ebben hiszek, s szemem bűnbánónmegint ráemelem.Kis hitet, hogy megerősítsen,míg többről többre nő,s egész a célig elsegítsen:Hatalmas Isten Ő.Túrmezei Erzsébet19


I s t e ng y e r m e k eés a kegyelmiajándékokA szellemi vagykegyelmi ajándékok,amelyek az őskeresztyénekéletében döntő fontosságúakvoltak, az évszázadok múlásávalegyre jobban háttérbe szorultak.Csak az utóbbi időben, különösen a„modern” gyülekezeti életformában újultakmeg és kerültek ismét előtérbe.Pál apostol a Római, a Korintusi és az Efezusilevelében ír az ajándékokról. Ezekben a levelekbena gyülekezetekre különféle ajándékokatbízott. Ezek a mai korra is érvényesek (lehetnek),mert ha Isten ezen a Földön semmilyen feladatotnem akart volna nekünk adni, akkor megtérésünkután azonnal a mennybe vitt volna bennünket. Deazért mentett meg, hogy szolgáljunk neki, és ehhezkülönféle szolgálati fegyverzetként egy vagy többszellemi ajándékkal látott el. Passzív gyülekezetitagként Isten nem tud bennünket használni.A szellemi ajándékokkal kapcsolatban sokkérdés merülhet fel: Mi a szellemi ajándék?Van kapcsolat az ajándékok és a tehetség vagy aképesség között? Hány ajándék létezik? Hogyannevezzük ezeket? Minden ajándék megtalálhatóaz Újszövetségben? Mennyiben különbözik azajándék a tisztségtől? Hogyan képes egy keresztyénfelismerni és kibontakoztatni az Úrtól kapottajándékát? Ma minden ajándék használatban van,vagy ezek közül néhány az apostoli idők végévelmegszűnt? Milyen szerepet játszik ma a gyülekezetekbenpl. a nyelveken szólás, a gyógyítás és acsodák?Ajándék nélkül nincs valódi keresztyénA görög „kharisma” szó első része, a „kharis”azt jelenti: kegyelem. A „ma” végződés pedig egytett következményét, egy beállt állapotot, vagyisa kegyelem eredményét, megnyilvánulását, azazajándékát fejezi ki.Minden hívő keresztyén egy vagy több ajándékotkapott, mégpedig abban a pillanatban,amikor a Szent Szellem által beleszületett KrisztusTestébe, a Gyülekezetbe (ekklesiába). Jóllehet,ajándékaink néha hónapokig vagy talán évekigszunnyadnak, ennek ellenére a szellemi születésünkkormegkapjuk azt vagy azokat. A gyülekezetminden tagjának készen kell állnia a szolgálatra,felfedezve a saját ajándékát, hogy megtaláljahelyét a gyülekezetben, és építse azt.Pál apostol erősen hangsúlyozza a szellemi vagykegyelmi ajándékok általános érvényességét: „Akegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékánakmértéke szerint adatott” (Ef 4,7). Ezena ponton a Szent Szellem nem tesz kivételt. Azújjászületett keresztyének bárhol élnek a Földön,képzettek vagy képzetlenek, kaptak szellemiajándékokat.Azok az emberek is, akiknek múltja durvabűnökkel és megkötözöttségekkel terhelt volt,megtérésük, illetve újjászületésük után azonnalfel lettek ruházva isteni ajándékokkal. TarzusziSaul a Gyülekezet buzgó üldözője volt, mégismegtérésének pillanatában elnyerte a Szent Szellemajándékát (1Kor 6,9-11). Az Úr Jézussal valótalálkozása után, Ananiás közvetítésével azonnalmegkapta Istentől a feladatát, hogy – majd Pálapostolként – Jézus nevét hordozza a pogányok,a királyok és Izráel fiai előtt (Csel 9,15; 22,15.21;26,16-18).Sok ajándék vanEgyszer egy nagy zenekarban ezt gondoltamagában a pikolón játszó zenész: „Ilyen sokhangos hangszer között teljesen mindegy, hogyjátszom-e, vagy nem ezzel a kicsiny hangszerrel”– és abbahagyta a játékát. A karmester ekkor hirtelenleengedte a karját, és a muzsika abbamaradt.Észrevette, hogy eltűnt a pikoló fényes hangja.Amint szükséges, hogy sok hang összhangotés harmóniát eredményezzen, ahogy szükségvan sok színre egy kép megfestésénél, ugyanígyszükség van sokféle ajándék használatára is, hogyJézus Krisztus Teste, a Gyülekezet betölthesse afeladatát.Isten gyermekei a Szent Szellem által egy Testbelettek mindannyian bemerítve (1Kor 12,13), ésabban kapták az ajándékokat szolgálatra. Pál nemegyszer használta az emberi test tagjait hasonlatként:szem, fül, kéz, láb stb., hogy a különbözőajándékokat a gyülekezeten belül a Test egységévelszemléltesse: „Ti pedig Krisztus Teste vagytok,és egyenként annak tagjai” (1Kor 12,27).20Vetés és Aratás


Hogy hányféle ajándék van? A véleményekmegoszlanak. Lehet 9, 15, 22, vagy ezeknél is több.Nem tudjuk pontosan, de mindenki legalább egyetkap. Az Újszövetségben azt is látjuk, hogy többelis rendelkezhet valaki. Fülöp például rendelkezetta bölcsesség, az irgalmasság és az evangelizálásajándékával. Olyan is előfordul, hogy valaki előszöregy ajándék birtokosa, de később már többelrendelkezik.Az isteni ajándék (adomány) és a szolgálatilehetőség minden hívőnél különböző, mert különbözőszemélyiségeknek lettünk teremtve.Miért kaptunk különböző ajándékokat? Ésmiért kaptam én éppen ezt, vagy azt az ajándékot?Azért, mert a Szent Szellem az, aki szuveréndöntése alapján úgy osztja szét az ajándékokat,ahogy akarja (1Kor 12,11). „Mert a nekünk adatottkegyelem szerint különböző ajándékaink vannak…” (Róm 12,6)Ez azért van így, hogy egy ember se irigykedjen,vagy versengjen, ne istenítse, vagy éppen lenézzea másikat. Pál óvott ettől a magatartástól, hogyne mondhassák: „Én Pálé vagyok”, a másik pedigezt: „Én Apollósé”… „Hát ki az az Apollós, és kiaz a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek;mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki azÚr” (1Kor 3,4-5). Jézus gyülekezetének elöljárói,vezetői sem mások, mint az Úr szolgái, akik különbözőajándékokat kaptak a szolgálatukhoz.Nem szabad, hogy irigység vagy személyválogatástámadjon közöttük.Át kell gondolnunk, melyikszolgálatra szól a mi különlegesajándékunk, és tegyük a dolgunkat.Ne utánozzunk senkit,és ne kicsinyeljük le a másikszolgálatát, hanem mindenkiálljon a maga helyére.Az ajándékok másokért adattakA kegyelmi ajándékok azért adattak, hogyegymást építsük, és együtt alkalmassá tegyen bennünketJézus Krisztust szolgálni és megdicsőíteni.Minden tagra szükség van ahhoz, hogy az egészTest szolgáljon.A római gyülekezetnek Pál ezt írja: „Mertszeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekrevalamilyen lelki ajándékot adjak nektek …, hogyegyütt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által…”(Róm 1,11-12) Máskor a buzdítás ajándékáthasználta fel, hogy bátorítsa a süllyedő hajón levőembereket (Csel 27,25; 28,15).Isten Szelleme adja a kegyelmi ajándékokat,„hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére,a Krisztus Testének építésére” (Ef 4,12). Helytelendolog ilyen kérdést feltenni: „Miért csatlakozzamegy gyülekezethez, és ráadásul még munkálkodjamis ott? Mi hasznom van nekem ebből?”Dr. John Owen, az Oxfordi Egyetem tudósaés előadója, mindig meghallgatta Bunyan János,a műveletlen üstfoltozó igehirdetését. Károlykirály azt kérdezte tőle: „Miért fut Ön, a nagyképességű férfi egy ilyen Bunyan után?” Owenígy válaszolt: „Ha ennek az üstfoltozónak az adományaaz enyém lehetne, örömmel lemondanéka műveltségemről.”Az ajándékok használatra adattakJézus a talentumok példázatában nem hagyottkétséget afelől, hogy az adottságainkról számadássaltartozunk – és ezzel ajándékaink használatárais gondolt, attól függetlenül, egyről, kettőről, vagytöbbről van szó.Kötelességünk a szellemi képességeinket felfedezniés kibontakoztatni. „Ezért emlékeztetlektéged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát,amely… van benned” (2Tim 1,6). A nekünk adottkegyelem szerint: prófétálás a hit szabálya szerint;vagy ha más a szolgálat, abban munkálkodjunk:a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, azadakozó szerénységben, az elöljáróigyekezettel, a könyörülőpedig jókedvvel (Róm 12,6-8).Nem nézhetjük tétlenül, ha a„fiatalok” az ajándékaikat nemhasználják! Timóteusnak ezt írjaPál: „Ne hanyagold el a bennedlevő kegyelmi ajándékot” (1Tim4,14). Túl sok hívő keresztyén, fiatal vagy idősüldögél otthon kényelmesen a karosszékben, ésa munkát átengedi másoknak.„Ki milyen ajándékot (karizmát) kapott, úgyszolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokfélekegyelmének jó sáfárai: …hogy mindenkor az Istendicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és ahatalom örökkön-örökké. Ámen” (1Pt 4,10-11).J. Aster2013. évi 2. szám21


Kihez imádkozzunk?Imamegszólítás az ÓszövetségbenAz ószövetségi hívők az egy igaz Istent ismerték(5Móz 5,4), és egész életükben vele jártak.Ez az Isten különbözőképpen jelentette kimagát nekik: mint a teremtő Isten (Elohim),mint a Mindenható (El Saddai), mint az ÖrökkévalóÚr (Jahve) stb. De Ő mindenkor ugyanazaz Isten volt.Az Ószövetség idején senkinek sem volttényleges ismerete Jézus Krisztusról, Isten Fiáról,így nem is imádkozhattak hozzá. Ezért kevésbévolt ismeretes Isten úgy, mint Atya, az Őföldi népe számára.Az Atyának és a Fiúnak a kinyilatkoztatásaAz Úr Jézusnak mint Isten Fiának a Földönvaló kinyilatkoztatása a megjelenése által következettbe, ami alapvetőváltozás volt: Isten ki lettjelentve mint Atya – azaz,mint a Fiú Atyja, azutánmint Atya, aki a mennybenvan (főképpen Mátéevangéliumában). Utánapedig mint a hívők Atyja(Jn 20,17). Isten gyermekeima személyes kapcsolatbanvannak Istennel, mintAtyjukkal. Ugyanakkor IstenFia maga is ki lett jelentvemint személy, akivel tanítványai együttjártak földi élete három utolsó évében.Ima az Atyához a Fiú nevébenAz Úr Jézus, amikor felkészítette a tanítványaitarra, hogy elmegy tőlük, és visszamegyaz Atyához, azt mondta nekik, imádkozhatnakközvetlenül az Atyához, mégpedig a Fiú nevében(Jn 16,26). Ez két dolgot jelentett:a) Mint megváltott emberek, minden félelemnélkül közvetlenül fordulhatunk Istenhezmint Atyához, és Krisztus a garancia számunkraaz Atyához vezető úton (Ef 2,18).b) Imáinkban kérhetünkaz Úr Jézus nevében,és ha ez megegyezikaz Ő akaratával, akkormeg fog hallgatni bennünket (Jn 14,14).Az Úr Jézus mennybemenetele után az elsőkeresztyének úgy imádkoztak Istenhez, mintaddig „…egy szívvel és egy lélekkel felemeltékhangjukat az Istenhez,…” (Csel 4,24), de hamarosanelkezdtek közvetlenül az Úr Jézushozimádkozni. István pl. így imádkozott: „Úr Jézus,vedd magadhoz lelkemet!” (Csel 7,59) Az Atyáhozvaló imádkozás különösen az apostolok leveleibenolvasható (Ef 1,3; 3,14), de a levélbevezetőkbenis, valamint a Kolossé 3,17-ben.Isten gyermekeinek Istenhez, mint Atyáhozvaló imádsága különösen szoros kapcsolatot fejezki, amit ápolnunk kell és nem elhanyagolnunk.Melyik apa nem örül, ha gyermeke szólhozzá, és kér tőle valamit? Ez bizalmat fejez ki.Ima az Úr JézushozA fiatalon megtért keresztyénekmindenekelőttfenntartás nélkülimádkoznak megmentőjükhöz,az Úr Jézushoz, ésez meg is maradhat egészéletükben. Pál apostolnálsem volt ez másképpen.Aki átolvassa a leveleketés az Apostolok cselekedeteit,megállapíthatja,hogy az Úr Jézushoz valóimádkozás különösen a következő témákat ölelifel:– Követés és szolgálat (Csel 22,10).– Az Úr munkája, a missziós feladatok (Mt9,38; 1Kor 15,58; 2Tesz 3,1).– Jövetelének várása (Jel 22,20).– Hála a megmentésért (Lk 17,16; ahogyanaz Istenhez a 15. versben, és az Atyához a Kol1,12-13-ban szól).– Dicséret és imádat (Jel 5,9).Ima Istenhez, az AtyáhozHa az Atyához imádkozunk, akkor a közösségünketfejezzük ki Istennel, mint Atyával.22Vetés és Aratás


Időnként, mint Teremtőt szólíthatjuk meg, akiaz ember jólétéről gondoskodik. Mindkettő bizonyostémákhoz kapcsolódik, például:– Hála a Fiúért, mint ajándékért (2Kor 9,15).– Hála az ételért (1Tim 4,4-5).– A bűnök megvallása (1Jn 1,9).– Ima Isten népéért (Róm 15,5.13.33; Kol4,3).– Segítség kérése belső és külső problémákban(Zsid 4,14-16; 1Pt 4,19).– Imádat (Jn 4,23-24).A levelekben található imára való felszólításoknem tartalmaznak szó szerinti útmutatást,hogy kinek szóljon a kérés, ezért nem kell ésnem is szükséges betanult mondatokat használnunk.De el kell ismernünk azt is, hogy vannakrendelkezések, de nincsenek szigorú törvényeskötelezettségek. Természetesen, fonák dologlenne az Úr Jézusnak hálát adni azért, hogy miaz Ő gyermekei vagyunk, vagy az Atyának azért,hogy Ő meghalt értünk. Vannak átfedésekmindkét területen, mert bár az Atya és a Fiú kétkülönböző személy, mégis ugyanaz az Istenség.Egy biztos, hogy minden ima „megérkezik”, demégis jobb, ha imádatunkat, hálaadásunkat éskéréseinket a megfelelő isteni személynek, „helyesen”mondjuk el. Arra azonban vigyázzunk,hogy ne a Szent Szellemhez imádkozzunk, hanemaz Atyához vagy a Fiúhoz, a Szent Szellemereje által. Nem találunk egyetlen példát semaz Írásokban arra, hogy a Szent Szellemhez kelleneimádkoznunk.Az, hogy van lehetőségünk Istenhez, vagy azÚr Jézushoz imádkoznunk, azt jelenti, tegyükolyan gyakran, amennyire csak tudjuk – mertimáink minden esetben célba érnek.Az imameghallgatás hálaadáshoz vezet. „Azimádkozásban legyetek kitartóak, és legyetekéberek: ne szűnjetek meg hálát adni” (Kol 4,2).Isten békessége betölti a mi bensőnket(lelkünket): „Semmiért se aggódjatok, hanemimádságban és könyörgésben mindenkor hálaadássaltárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; ésIsten békessége, mely minden értelmet meghalad,meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokata Krisztus Jézusban” (Fil 4,6-7).M. Schäfer2013. évi 2. számFélelem a betegségektől„Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam…kiáltásom a fülébe jutott” (Zsolt 18,7).Ha egy ember sok éven át a legjobb egészségbenélt, és azután súlyos betegségbe jut, érthető,hogy félelem ébred benne. Miután a gyógyulásértvaló imádságai nem úgy hallgattattak meg, ahogyanszerette volna, nagyon könnyen felmerülhetbenne a kérdés: „Hol van hát az én Istenem?” Eza kérdés évezredek óta létezik, de megvan rá azisteni válasz: „Mert amennyivel magasabb az ég aFöldnél, annyival magasabbak … az én gondolataima ti gondolataitoknál” (Ézs 55,9). Ezekből aszavakból következik az egyetlen segítség, amelyebben a nyomorúságban lehetséges: a betegségtőlvaló hamis félelmet igaz istenfélelemmel és bizalommalle lehet győzni, amellyel a gyenge, betegember megragadja Isten kezét.Nem félek senkitől, hisz Te vigyázol rám,már bánat és gond sem gyötör:meghallgatod imám.Krisztusban bízva én szívemet átadom:akármi ér, Atyám szeret nagyon.Atyám, vegyél el minden hamis félelmet a szívemből!Ajándékozz meg valódi istenfélelemmelés igaz bizalommal!Paul Müller: Még utam ködbe vész, Te látodmár... – Áhítatok betegeknek(Evangéliumi Kiadó)Párbeszéd„Ugye, apám, az ég,a szép csillagfátyol –távol van mitőlünk?”– Szédítően távol!„S Isten, ugye, azértlakik a magasban,hogy mindent jól lásson?”– Azért lakik ottan.„Odaszállni mért nincsaz embernek szárnya?”– Fiam, az imádságfölemel hozzája!Endrődi Sándor23


A GONDOLATOKTudnunk kell,hogy a gonosz gondolatokbűnök Istenelőtt. De nekielmondhatjuk a másokelőtt elrejtett bűneinket is, hogymegbocsásson.Mi, újjászületett keresztyénekszeretnénk Istennek tetszően élni, ezért:– először vizsgáljuk meg, mit mond IstenIgéje az emberi gondolatokról;– másodszor, Igéjének útmutatásával gondolatainkata helyes irányba tudjuk terelni.Isten látja a gondolatainkatMások nem ismerik a gondolatainkat (1Kor2,11), de Isten mindentudó, és mindent lát (Mt12.25; Zsolt 139,23). „…mert megvizsgál az Úrminden szívet, és megismer minden gondolatot ésszándékot” (1Krón 28,9). Ez azonban ne keltsenbennünk aggodalmat, mert Ő megért minketúgy, mint senki más! (Zsolt 139,2). Ismeri gondolatainkmélységét és legbelsőbb érzéseinket is.Isten megítéli a gondolatainkatIsten Igéjéből megtudjuk, honnan jönnek agondolatok, és Ő hogyan ítéli meg azokat:– A szívből indulnak ki: „Miért rémültetekmeg, és miért támadt kétség a szívetekben?” (Lk24,38)– Rosszak: „…az ember szívének mindenszándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz”(1Móz 6,5).– Haszontalanok: „Az Úr tudja, milyen hiábavalókaz ember gondolatai” (Zsolt 94,11).Ezért egyáltalán nem kell csodálkoznunk,ha tisztátalan, rossz gondolatok ébrednek bennünk.De az is igaz, hogy nem minden bűnös,amit gondolunk. Egyszerűen csak olyanokongondolkodunk, amik nem hasznosak, és nemvisznek előbbre.Gondolataink különböző területeiA gondolatok képesek a másodperc tört részealatt egyik tárgyról a másikra ugrani. Szorosanösszekapcsolódnak, de Isten különbséget tesz agondolatok területei között.24* Magamra vonatkozóan (Zsolt 94,19)Gyakran magunkkal vagyunk elfoglalva,az erősségeinkkel és a gyengeségeinkkel, vagyazzal, hogyan érvényesüljünk másoknál, mi azelőnyös nekünk. Időről időre elmerülünk azönsajnálatban és az elégedetlenkedésben stb.* Másokra vonatkozóan (Mk 7, 21-23)Gyakran gondolkodunk azokon az embereken,akikkel kapcsolatunk van, vagy akikrőlvalamit hallottunk. Fennáll az a veszély, hogynegatívan gondolunk rájuk. Vagy képesekvagyunk másokat értékelni, és csak pozitívanmegítélni?* A körülményekre vonatkozóanVannak olyan körülmények, amelyek megdöbbentenek,megterhelnek (Lk 24,38), vagyfélelemmel töltenek el bennünket (Dán 5,6).Aggodalmasan gondolunk a jövőre, például atovábbtanulásra, a házasságra stb.* Az emberre és az Úr Jézus munkájára vonatkozóan(Mt 16,13-16; 18,20)Nekünk embereknek megvan az a képességünk,hogy elgondolkodjunk a szellemi dolgokról.Ami pedig az ember és az Úr Jézus munkájátilleti, a gondolatainknak összhangban kellenelenniük Isten Igéjével. A szellemi dolgokban Istengondolataihoz kell igazítanunk magunkat.A viselkedésünk függ a gondolatainktólAki azt állítja, nem számít, hogy mit gondolunk,az becsapja saját magát. Mert végül is azttesszük, amit gondolunk. Ezt a tényt világosanmutatja Isten Igéje. Amit gondolunk, az visszatükröződikaz életmódunkban is: „Kitártamkezemet naphosszat a lázadó nép felé, amelynem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után”(Ézs 65,2). Ha valakinek világi barátai vannak,annak bizonyosan az a következménye, hogyvilági dolgokkal foglalja el magát. A gondolatoka cselekedetekben válnak láthatóvá: „…Mimár csak a magunk gondolatai után megyünk, ésmegátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk!” (Jer18,12) Ha valaki tartósan elfoglalt valamivel (pl.internetezés, nyaralás, öltözködés stb.), ez előbbutóbba cselekedeteiben is láthatóvá válik.Vetés és Aratás


Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy gondolatainka szívünkből jönnek, és ezeket Isten mindismeri. Ezek természetüknél fogva gonoszak, ésbefolyásolják a viselkedésünket: „Minden féltveőrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnanindul ki az élet!” (Péld 4,23) Ezért tartsuk gondolatainkatellenőrzés alatt!Néhány bölcs útmutatás gondolatainkirányításáhozMegtérésünk óta új életünk van, és ez nemlehet bűnös. Éppen ellenkezőleg, csak jó gondolatokkalszeretne az Úr Jézusnak tetszeni.De a bűn még mindig bennünk van, és a gonoszgondolatoktól soha nem leszünk teljesen szabadok,amíg a Földön élünk. De mi tudja ezeket agondolatokat féken tartani? Bár tökéletes receptnincs, de segít, ha betartjuk az alábbiakat:1. Adjuk az első helyet az Úr Jézusnaka gondolatainkban is!A legjobb, ha az Úr Jézus személyével vagyunkelfoglalva, hogy vele közösségbenmaradjunk. Minél nagyobbés fontosabb Ő a mi életünkben,annál kevésbé leszünk más dolgokkalelfoglalva. A Máté 6,33 arraszólít fel bennünket, hogy keressükelőször Isten országát, és akkor agondolataink is a helyükre kerülnek.Ez egy küzdelem. De a jóvalvaló elfoglaltság által győzni fogunka rossz felett.2. Olvassuk rendszeresen IstenIgéjét!„Mert Isten Igéje élő és ható …, megítéli a szívgondolatait és szándékait” (Zsid 4,12). Isten Igéjénekolvasása által meg tudjuk különböztetni ajó és a rossz gondolatokat, és új életünk szellemitáplálékhoz jut. Mivel azon gondolkodunk, amifoglalkoztat, ezért foglalkozzunk többet szellemidolgokkal, és akkor a rossz és hiábavaló gondolatokmind kiszorulnak.2013. évi 2. szám3. Legyünk hűséges és őszinte imádkozók!„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnekszándékaid” (Péld 16,3). Kérjünk Istentől konkrétsegítséget akár mindennapi, akár nagyobbfeladatainkban, ezzel érdeklődést tanúsítunkaz Ő akarata iránt, és Ő megvéd minket a gonosztól.Így automatikusan hasznos gondolatokfoglalkoztatnak bennünket.Lehetséges, hogy formálisan ugyan segítségetés megőrzést kérünk, de a szívünkben mégsemakarjuk azt igazán. Isten látja, hogy komolyangondoljuk-e. Ha nem, akkor a szellemi erő el fogmaradni. De bátorításként mondjuk: Isten megszabadítjaa tiszta szívűeket (Zsolt 7,11).4. Ellenőrizzük tudatosana gondolatainkat!„…és foglyul ejtünk minden gondolatot aKrisztus iránti engedelmességre” (2Kor 10,5).Nem kellene a gondolatainknak szabad folyástengednünk, hanem összhangba kell hoznunkőket az Úr Jézussal. Ő legyen a példaképünkmindenben. A mi Megváltónknak egyetlenegyrossz gondolata sem volt soha. Elgondolásaibanmindig az Atya akaratát kereste, mert: „Én ésaz Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). Ezért tegyükfel magunknak mindig újra a kérdést: „Mi avéleménye az én Megváltómnak azén elgondolásaimról?”5. Törekedjünk jó gondolatokkalfoglalkozni, és dicséretre méltómagatartást tanúsítani!Gyakran, amikor egy dologrólvagy egy személyről gondolkodunk,a negatívat hangsúlyozzuk. A Filippi4,8 arra int bennünket, hogy a jótkeressük. Ahelyett, hogy a hívő testvérekrőlpletykálnánk, helyezzükelőtérbe a jó tulajdonságaikat! Ígymegszűnik a negatív irányultság agondolatainkban. Ez segít, hogy egymás terhétis hordozni tudjuk.6. Ismerjük be és utasítsuk ela rossz gondolatokat!Előfordul, hogy felébred bennünk egy rosszgondolat, de ha ezeket a gondolatokat folytatjuk,illetve „újragondoljuk”, az már bűn. Ezértmondja Isten Igéje, hogy a rossz gondolatokatazonnal utasítsuk el, sőt öljük meg (Kol 3,5).Minél hamarabb észrevesszük, hogy ezek agondolatok gonoszak, annál következetesebbentudjuk őket elutasítani. Egy példa: Gyermekkéntmegtanultuk, hogy a mérgek halálosak. Mihelytegy koponyás matricával ellátott üveget látunk,azzal nem akarunk semmilyen kapcsolatba ke-25


ülni. Ugyanígy kellene a gonosz gondolatokatis felismernünk, „felmatricáznunk” és elutasítanunk.Ha ennek ellenére vétkezünk, be kellvallanunk a bűnt (1Jn 1,9).7. Higgyük el, hogy Isten Fia mindenkitmegszabadíthat (Jn 8,36)!Talán már bizonyos függőségben vagyunka gondolatainktól. Ilyenkor állandóan egy dolograkell gondolnunk, oda-vissza kavarognakbennünk, és nem tudunk megszabadulni tőlük.Ebben az esetben boruljunk le az Úr Jézuselőtt, és imádkozzunk szabadulásért. Csak Őképes minket igazán megszabadítani a gonoszgondolatoktól is. Ez nem jelenti azt, hogy ezeksoha többet nem fognak kísérteni. De ahelyett,hogy a gondolatok uralkodnának rajtunk, azÚr Jézus segítségével felül tudunk kerekednirajtuk. Miért nem akarjuk hitben igénybe venniezt a kegyelmet?8. Isten békessége megőrzi a gondolatainkatA menny hatalmas Istene mindenekfelettáll. Ő mindig békében van, teljesen függetlenülattól, hogy mi történik a Földön. Mindent az ellenőrzésealatt tart, ezért imádságainkban teljesbizalommal elé hozhatjuk minden ügyünket,minden aggodalmunkat, félelmünket, bajunkat,mindent nyugodtan rábízhatunk. Csak az Úrsegítségével, szellemi és pozitív dolgokkal valóelfoglaltsággal tudjuk gondolatainkat a jó célfelé irányítani. Ezután meg fogjuk tapasztalni,amint Isten békessége megőrzi a mi szívünketés elménket (Fil 4,6-7).9. A gondolatainkat megoszthatjuk egytestvérrel is (Préd 4,9-10)Felmerülhet bennem az is, hogy én vagyokaz egyetlen, akit ez vagy az a gondolat gyakranfoglalkoztat. Ilyenkor hasznos lehet, ha ezeketegy testvérrel megbeszélem. Akkor az embernem érzi magát egyedül, és tudunk egymásértimádkozni.Azt kellene kérnünk, amit Dávid is kért:26„Fogadd kedvesen számnak mondásaités szívem gondolatait, Uram,kősziklám és megváltóm!”(Zsolt 19,15)R. N.Isten Igéjénekhatása(Józsué 1,8)„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek azolvasását…” Isten Igéjének ez a parancsa a mikorunknak is szól! De miért inog a hitéletünk,és sokszor miért tehetetlen? Miért bénítják megalkotó erőinket a kicsinyes problémák? Miérthiányzik odaszánásunk korábbi tüze?„…tanulmányozd éjjel-nappal…”, mindenalkalommal! Hogy néz ez ki a mi esetünkben?A gond az, hogy: „…a törvénykönyv” – IstenIgéje – elvesztette életünkben az őt megilletőhelyet! Hogyan lehet ebben a világban Istennekszolgálni, ha az Ő Igéjét elhanyagoljuk? Beszéd,gondolat – minden ennek a könyvnek a befolyásaalá tartozzon. És mi határozza meg az én beszédemet?Mennyi felesleges beszéd és hiábavalófecsegés tölti be a világot!És cselekedeteink irányvonala? Mennyiistentelenség és erkölcstelenség formálja acselekedeteket! „…őrizd meg, és tartsd megmindazt, ami ebben meg van írva.” Ez az ÚrJézus számára teljes értelemmel átadott életa valódi tanítványság és a gyakorlati megszentelődésútja. Kényelmetlen, nehéz ez az út?Nem korszerű, nem modern? – Ennek értéke afáradozásban van! Ehhez Isten adja a garanciát:„Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.”Ez egy kipróbált recept!Ha éltetAz Úrral szántok és vetek,kegyelem fogja kezemet.Ő adja a magot, hitet;érte élő, égő szívet.Ha éltet, másokért éltet,íze legyek kenyerének,csatornája hűs vizének,áldozat oltárán égjek.Venyercsán LászlóVetés és Aratás


Szabályok?„A törvény tehát szent,a parancsolat is szent, igaz és jó.”(Róma 7,12)Sokan közülünk nem szeretik igazán azelőírásokat. Nem tudom miért, de mély meggyőződésem,hogy idegenkedünk azoktól az emberektől,akik közlik velünk, hogy mit tegyünk,és mit ne tegyünk. Pedig a szabályok ismerete éselfogadása magában foglalja azt,amit a legjobbnak gondolunk, ésbiztosítja, hogy jó és eredményesmódon irányíthassuk az életünket.De tapasztalatból tudjuk, hogy eznem mindig történik így.Néha azon tűnődöm, vajonIsten érez-e hasonlóan, mint ahogyan én érzekapaként a gyermekem iránt. Mi olyan környezetbenéltünk, ahol a labdajáték helye az utcavolt. Egyik este az ötéves kisfiam odajött hozzámés azt mondta: „Apa, labdázni megyek!”„Hová?”– kérdeztem, mire azt válaszolta: „Abarátaimmal az utcára.”Szeretem nézni a gyermekek jókedvű játékát,de a kisfiam utcai szaladgálása aggodalommaltöltött el. Így azután belenéztem a szemébe, ésközöltem vele, hogy túlságosan is szeretem ahhoz,hogy az utcán hagyjam játszani. Ezért eztmondtam neki: „Ha jól akarod érezni magad,szedd össze a barátaidat, beülünk velük az autóba,és a parkba megyünk, ahol biztonságos alabdázás. De az utcán nem labdázhattok.”Isten figyelmeztet bennünket, hogy a Sátán„közlekedése” milyen veszélyes. Isten a biztonságunkbanérdekelt, nem az esetleges kedvteléseinkben.Így, mert szeret bennünket, szabályokatadott, amelyek távol tartanak minket a Sátán„utcájában” való játék veszélyétől. Valóban,valamennyi előírása a javunkra szolgál!Vegyük figyelembe a Tízparancsolatot!Mennyire megdöbbentő, hogy sokan megpróbáljáka Tízparancsolatot társadalmunkszeméttárolójába tenni! De hát ki akarna avilág zűrzavarában élni, ahol a hazugság, lopás,csalás, paráznaság, kapzsiság és harag amértékadó?Nos, én nem tartozom azok közé, akik aztgondolják, hogy magunkra hagyva kitalálhatjuk,hogyan éljünk. Isten tudja, hogy szükségünkvan a segítségére, és szeretetében néhányigazi szabállyal áldott meg bennünket.Hogy megvédjen a keserűség önpusztításától,szabályt hozott a megbocsátásról és arról, hogyszeressük ellenségeinket is. A tisztességtelenségtőlés a csalástól való védelem érdekébenmondta, hogy ne hazudjunk, helyette az igazságértéljünk. Ne kívánjuk egymás vagyonát, nepletykáljunk, és ne tanúskodjunkhamisan felebarátaink ellen…A zsoltáríró azt mondja, hogyboldog ember az, aki Isten törvényétnem csúfolja ki. Amikoraz ember Isten törvényében gyönyörködik:„Olyan lesz, mint afolyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermigyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Mindensikerül, amit tesz” (Zsolt 1,3).Légy őszinte magadhoz! Vizsgáld meggondolataidat, szokásaidat és tetteidet! Következetesenharcolsz azért, hogy Isten parancsolataitbetartsd? Milyen akadályokat fedeztél fel,amelyek a szabályokat tönkreteszik? Imádkozzés mondj köszönetet Istennek az Ő parancsolataiért,az életedbe hozott biztonságért ésjózanságért!J. S.Nyáron…Amikor „hétágra süt a nap”,és aki vetett, az termést arat,a nagy munkához Isten ad erőt,fáradtan is szív-melengetőt,hiszen Ő adott napfényt és esőt!Néha vihart is: villámlik, dörög,a patakvíz sok lesz, hömpölyög,szél zúgatja az erdőn a fákat…Ha a szívben megnő az alázat,s szent Szél úgy átfújja a lelket,hogy ég és föld zsoltárt énekelnekaz embert őrző égi Szeretetnek!Lukátsi Vilma2013. évi 2. szám27


Isten előttihelyzetünkés állapotunkCsak a Szentírásból tudhatjuk meg igazán,mit gondol Isten rólunk. Egyedül ebből ismerhetjükmeg, hogyan ítéli meg Isten az embert,az Őt elfogadókat és az Őt elutasítókat. A sajátgondolataink és érzéseink mindkét esetbenmegtéveszthetnek bennünket, és ez gyakranmeg is történik.A meg nem tért ember sokáig vonakodikelismerni, hogy ő bűnös, elveszett, erőtlen,istentelen, Isten ellensége, sőt legtöbbször eztegész életében visszautasítja, noha Isten Igéjehatározottan ezt mondja.Ugyanakkor sok hívőnekazt esik nehezéreelfogadni, amit Isten rólukmond, hogy amiótamegmentettek, azótaKrisztusban állnak Istenszíne előtt. Ők mindigcsak önmagukra néznek,és sokkal inkább a saját ingadozó érzéseiknekés tapasztalataiknak hisznek, mint Isten szent,csalhatatlan és örök beszédének.Helyzet és állapotA Szentírás azonban különbséget tesz azújjászületett keresztyének helyzete és állapotaközött. Ha nem történik meg ennek a felismerése,a hívő lélek egyfajta rabságban marad, és nemlép be Isten gyermekeinek boldog és gyönyörűségesszabadságába. Egy hívő, aki nem ismeriIsten előtti csodálatos helyzetét, az mindenkoriállapotát Isten előtti helyzetének fogja tekinteni,ezért egyszer ujjongva a mennyben érzi magát,máskor meg halálosan kétségbeesik.Amikor Isten Igéje azt mondja: „Ezért ha valakiKrisztusban van, új teremtés az; a régi elmúlt,s íme: új jött létre” (2Kor 5,17), ez a keresztyénekhelyzetét fejezi ki. Amikor azonban Isten Igéjeéppen ilyen világosan ugyanazoknak a keresz-tyéneknek ezt mondja: „Tisztítsuk meg magunkatminden testi és lelki-szellemi tisztátalanságtól!”(2Kor 7,1), akkor ugyanazokat a hívőket az állapotukszerint figyelmezteti. Tehát helyzetükettekintve Isten őket Krisztusban, az Ő műveés személye alapján értékeli, vagyis „mindenújjá lett”. Állapotukat tekintve azonban mégszükségük van minden tisztátalanságtól valómegtisztításra. Ennyiben nem ugyanaz a helyzetés az állapot.Tökéletes áldozat – tökéletes helyzetJézus Krisztusnak, Isten Fiának halála ésfeltámadása által mindazok, akik szívből hisznekŐbenne, egy új és örökké tökéletes helyzetbenállnak Isten előtt: „Mert egyetlenegy áldozatávalörökre tökéletesekké tette a megszentelteket” (Zsid10,14). Ők Jézus Krisztus művének és személyénekértéke szerint állnak Isten előtt. Tehátnemcsak ebben az órában, vagy csak ma tökéletesek,és a következőórában, vagy holnap talánmár nem. Nem így van,mert ők mindig és örökkéazok, ami az ő helyzetüketilleti. Ezért nem létezik ahívők számára helyzetükettekintve semmilyenelőrehaladás, semmilyennövekedés, tehát különbség sincs közöttük.Pál apostol, aki sokaknak hitben „atyja” volt,és „többet dolgozott, mint ők valamennyien”,az ő helyzetét tekintve nem volt tökéletesebb,mint a legfiatalabb hívő, vagy akár Istennek aleggyengébb, legtapasztalatlanabb gyermeke.Mert Isten mindkettőjüket Krisztusban látja.A helyzetüket tekintve maga Jézus Krisztuslett minden hívő számára „bölcsesség, igazság,szentség és megváltás” Isten színe előtt (1Kor1,30). Ez a helyzet mindegyiküknek egyformánnagy és egyformán tökéletes.Jézus Krisztus az Ő tökéletes áldozatávalnemcsak eleget tett az én bűneimért. Ő az ítéletetis elszenvedte az én öröklött, bűnös, régi természetemért:„a test bűnéért” (Róm 8,3). Ha Krisztuscsak azért halt volna meg, amit én tettem, aznem lett volna elég Isten előtt, hogy megmentsen,és „szentül és hibátlanul maga elé állítson”(Ef5,27). Krisztusnak azért is meg kellett halnia,28Vetés és Aratás


mert én a bukott Ádám utódja vagyok. Ezért mi,mint megváltottak és újjászületettek, nemcsakGenerációs„megmosattunk bűneinktől” (Jel 1,5), és „egészentiszták” (Jn 13,10) vagyunk, hanem (mivel a miromlott természetünk Jézus Krisztus halálábanmár megkapta a halálos ítéletét), „Krisztussalmegfeszíttettünk”, és „meghaltunk vele együtt”(Róm 6,6-8; Kol 3,3). Sőt, Isten bennünket aKrisztusban „vele együtt feltámasztott”, és „veleegyütt helyezett el a mennyei helyeken” (Ef 2,4-6).Ilyen teljességbenhatásés tökéletességben tekint Istena hívőkre Krisztus által; ők a feltámadott és amegdicsőült Krisztusban állnak előtte, mint akikúj teremtés lettek (2Kor 5,17).Tökéletes helyzet – Isten örököseiEzért Isten az övéit, akik ugyan még a Földönvannak, ahol még oly sokat kell tanulniuk, nemnevezi „bűnösöknek”. Az apostol ezt mondja ahívőknek: „Mivel mi még bűnösök voltunk” (Róm5,8). A hívő keresztyének „szegény bűnösségéről”való állandó beszéd pedig teljesen ellentétben állIsten Igéjével, akiket csak úgy szólít meg, mintakik „a világosság gyermekei”, vagy „szerettei” és„szentjei” (Ef 5,1.8; Kol 3,12). Isten a hívőket márcsak Krisztusban ismeri, az ő elfogadásukra éshelyzetükre való tekintettel.S mindez nem csak némely egyedülálló éstapasztalt, szellemiekben gazdag keresztyénrésze, ez minden hívő, valóban újjászületettkeresztyén drága részesedése, csodálatos helyzeteIsten előtt, akár ismerik a maguk helyzetét,akár nem. Amennyiben igen, állandó békességetélveznek Istennel, és megengedhetik maguknak,hogy Istent „imádják szellemben és igazságban”,ami az ő drága kiváltságuk; hiszen az Atyailyeneket keres, akik Őt imádják (Jn 4,23; Zsid13,15; 1Pt 2,5).Ha viszont ezt nem teszik, ezzel megszomorítjáka Szent Szellemet, és tagadják megváltásuk éshelyzetük teljességét. Mint meg nem szabadítottkeresztyének, még csak a szentély udvarába jutottakel, pedig Isten Igéje szerint a kettéhasadtkárpiton át bátran be kellene lépniük a szentélybe(Zsid 10,19-22). Hiszen Isten papjaivá, s amintmár hallottuk, „Krisztusban új teremtés” lettek.Ők Isten gyermekei, ezért „Istennek örökösei” is(Róm 8,16-17; Gal 4,7).Dr. E. Dönges2013. évi 2. számFényben, sötétbenFényben, sötétben látom:egy szent arc néz reám,fürkészi vallomásom,hogy elhagylak talán?Kész szívvel mondom néked:melletted döntök én,Tenélküled nem élek,Veled az üdv enyém.A föld sok boldogságamint füst száll szerte el,nincs semmi már mi drága,kereszted átölel.Kész szívvel mondom néked:melletted döntök én,Tenélküled nem élek,Veled az üdv enyém.Hányszor sajgott a szívem,míg Sátán meggyötört!Most átkaroltam híven,ki értem összetört.Kész szívvel mondom néked:melletted döntök én,Tenélküled nem élek,Veled az üdv enyém.Szívemben nappal , éjjelMost arcod fénye ég.Hadd hirdessem hát széjjel,Nálad mi jó, mi szép!Kész szívvel mondom néked:melletted döntök én,Tenélküled nem élek,Veled az üdv enyém.Jonathan Paul(Fordította: Iványiné Sinka Magdolna)29


Megbízhatókegyelem„Arra legyen gondotok,ami minden ember szemében jó.”(Róma 12,17)Megfigyelted-e már valaha az autók lökhárítójánelhelyezett matricákat?Én sokszor meghökkentőknek találom őket!Vezetem az autómat, és egyszer csak látok egymatricát, amely közli velem: „Gyermekem azXY iskola legokosabb diákja!” Majd beforduloka sarkon, és egy másik autó matricáján ezt olvasom:„Gyermekem legyőzte a szomszéd iskolaverhetetlen diákját!”A lökhárítókon levő matricák közleményeiáltalában nem egyeznek a véleményünkkel.Ezek kiválasztása ugyanis igazolhatja az elkötelezettségetegy sportcsapathoz, egy kiválasztottpolitikai elithez, egy speciális tárgyhoz vagyügyhöz. A matrica egy idegen esetében tájékoztathatbennünket, hogy mire számíthatunk velekapcsolatban.Még gyülekezeti tagoktól is hallottam lehetőségeketezen a téren, például: „Figyelmeztetés!Elragadtatás esetén ez az autó vezető nélkülmarad.” Meséltek egy másik autóról, amelynekhátsó két matricáján a baloldali szöveg: „Jézusjön!” A jobboldali: „Menekülj a világból!” Ez a tréfásnaktűnő módszer nem biztos, hogy megfelelőa Krisztus iránti hűségünk kifejezésére a bűnbeés a reménytelenség mocsarába merült világszámára. Az Úr Jézushoz való hűségünknekaz életünkben kell láthatóbbá válnia, és nem alökhárító matricáján, egy feliratos ingpulóverenvagy karkötőn kell azt bemutatnunk.Pál apostol arra tanít bennünket, hogy élőáldozatként adjuk át önmagunkat Istennek. Ezaz egyetlen helyes válasz Isten irgalmára és kegyelmére.A Róma 12,9-21 a képmutatás nélküliszeretetről szól, arról, hogy törekedjünk arra,amit Isten rajtunk keresztül a hitben való életrőlmeg akar mutatni. Lényege, hogy az életünknekkeresztyénként az Ő túláradó kegyelmét kellmások felé megmutatnia.Milyen ez a kegyelem?A megbízható kegyelem a bőségesjóindulat kiszámítható cselekedete még alegérdemtelenebb bűnös esetében is.Ez azt jelenti, hogy az emberek személyválogatásnélkül számíthatnak a kegyelemre, amelyIstennél teljes és elérhető mindenki számára.Van-e érdemtelen bűnös a környezetedben? Afőnököd? A hitvesed? A barátod? A szomszédod?Akkor van feladatod, hogy az Úr Jézushoz valóhűségedet bebizonyítsd azzal, hogy elsősorbanaz életeddel bemutatod nekik az Ő csodálatoskegyelmét.J. StowellVégy a kezedbe!Csak aki nulla,csak aki semmi,azt tudod áldókezedbe venni.Szabad ezt látnom,boldogan hinnem:semmi vagyok, ésTe vagy a minden!Semmi az erőm,semmi a tervem.Semmi voltommala Te kezedbenámuló szememcsodákat láthat!Forrás fakadhat,új ének áldhat…új erő súlyosterheket vinnem!Te vagy a Krisztus!Te vagy a minden!Új hajnal hasad,új fény ragyog!Végy a kezedbe!Semmi vagyok.Túrmezei Erzsébet30Vetés és Aratás


KönyvajánlatunkbólEKYasmin YildizEKAmi mindenfáradságot megér80 oldal(Méret: zsebköny)Werner Gittelő- és utószavával!Öt látszólag reménytelen és minden illúziójátólmegfosztott embernek élete keresztútján olyantalálkozásban van része, ami egyszer és mindenkorramegváltoztatja őket...Ezek a történetek hívők és nem hívők számáraegyaránt tanulságosak lehetnek.Léon TaschiHa mindezigaz...48 oldal(Méret:zsebkönyv)Az etióp pénzügyminiszter története a Biblia egyiklegmegragadóbb leírása. Egy Istent kereső embert mutatbe, aki bár alig tudott valamit Istenről, nem sajnáltsemmi fáradságot, hogy az örök életet megtalálja. Vajonmi indította ezt a magas állású embert arra, hogy ilyenkövetkezetes elszántsággal mindent arra tegyen fel, hogymegismerje az igazi Istent? A könyv az olyan olvasóknakjelent segítséget az evangélium megértésében, akik mégnem ismerik ki magukat a Bibliában.Wolfgang BühneAz elveszettekboldogsága– öt, mindentmegváltoztatótalálkozás története128 oldal (Méret: A5)Jézus Krisztus az Isten által küldött hatalmas Megváltó, vagycsupán egy szép legenda?A kérdés túl fontos ahhoz, hogy válasz nélkül hagyjuk. A válaszkeresésében és megtalálásában nyújt hasznos segítséget akönyv.Hit, remény, szeretetFalinaptár 2014 (Méret: A3: kép + naptár)Salyámosy ÉvaUgyan, ki szerethetne engem...- Peti és Petra története160 oldal (Méret: A5)Peti és Petra testvérek, akiket édesanyjukegyedül nevel. E történet arról szól, hogy miként mutatkozik be Istenegy olyan gyermeknek, aki soha az életében nem hallott róla. Ajánljuk akönyvet azoknak, akik még nem Isten gyermekei, mert megismerhetik azÚr Jézus különös útjait, és azoknak is, akik már Petivel és Petrával együttmegszerették mennyei Édesatyjukat.Kérésre teljes árjegyzéket küldünk! A könyvek megtalálhatók az evangeliumikiado.huhonlapon és megrendelhetők a rendeles@evangeliumikiado.hu címen.31


Szerkesztõség, Egerv3218@t-online.huwww.vetesesaratas.huespolocnost’Ezt a folyóiratot Isten kegyelméből évente háromszor adjuk ki, és kb.40 országba juttatjuk el. Ha szeretné, hogy a Vetés és Aratás továbbrais megjelenjék, lehetőségei szerint adományaival járuljon hozzá annakkiadásához és a postázás költségeihez! Köszönjük az eddigitámogatásokat, és a szolgálatunkért, a munkatársainkért elmondottimádságokat is! Támogatását a megadott bankszámlaszámokra, vagyakár csekkben is elküldheti. Nagyobb példányszámot igénylőolvasóinkat kérjük, hogy rendszeresen vizsgálják felül, hogy csak aszükséges mennyiséget rendeljék meg!Sas IstvánSevcsenkó út 2/6UA-90212 Батьово (Bátyú)Beregszászi járásTel.: 00-380-3141-49168E-mail: saspiroska53@gmail.comNyugati olvasóink folyóiratunkat és könyveinket missziónkképviseletének németországi címéről rendelhetik meg:Mission für Süd-Ost-EuropaAlexander Seidel, Augustenstr. 2. D-70794 FilderstadtE-mail: asandor@gmx.de Tel.: 0049-7158-98 28 24tibor.ngy@gmail.comNémetországi olvasóink adományukért Spendenquittung-ot kaphatnak, ha azterre a címre küldik el:Mission für Süd-Ost-Europa, Ungarische Arbeit;Konto-Nr. 41 57 58, BLZ 520 604 00, Bank: EKK StuttgartUSÁ-ban és Kanadában élő kedves Olvasóinknak felhívjuk figyelmétképviseletünk új címére. Adományaikat az adóból levonhatják (income taxdeductible) ha azt a következő címre – akár csekkben is – elküldik: HungarianChristian Literature Worldwide Inc. 7760 Fleger Drive, Parma OH 44134 – 6457Tel.: 00-385-31-733-814Romániában élő olvasóink adományaikat a Fundatia BIBLOS számlájárautalhatják át (cod fiscal 7133217):Banc Post, Cluj-Napoca, Nr. RO 21 BPOS 13003086829 ROL 01Szlovákiai olvasóink adományukat a Misijná spolocnost’ evanjelia Ježiša Kristarészére a következő számlára küldhetik: Bratislava VÚB 29830-112/0200ˆMr. Alexander Veres7760 Fleger Dr.Parma, OH 44134-6457E-mail: salem960@aol.com

More magazines by this user
Similar magazines