jött, látott, visszavonult varga zoltán-intrjú - Savaria Fórum

savariaforum.hu

jött, látott, visszavonult varga zoltán-intrjú - Savaria Fórum

18. ÉVF. 15. SZÁM • SZOMBATHELY, 2008. ÁPRILIS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPJÖTT, LÁTOTT,VISSZAVONULTVARGA ZOLTÁN-INTRJÚANNO: „HALÁL A VAGONBAN”A KRITIKUS TANÁCSNOKABS, EBD-vel • Multimédiás egység • Fedélzetiszámítógép • El.ablak • El.füthetô tükör• Távvezérlôs központi zár • LégzsákokFogy.: 5,8 l/100 km, CO2: 148 g/kmÚj gépkocsi vásárláselôsegítése érdekében600.000 FtBESZÁMÍTÁSIKEDVEZMÉNYTadunk típustólfüggôen.Kérje ajánlatunkat!Akció ápr. 12-tôl a készlet erejéig.ABS, EBD-vel • Szervó kormány • Multimédiásegység • Indításgátló • LégzsákokFogy.: 6,8 l/100 km, CO2; 163 g/kmAmennyibenkedvezményétkezdô befizetéskénthasználja fel,további készpénzbefizetése nélkül isvásárolhat új gépkocsit!120 hónapfutamidôt, felezett,illetve egyedihitelkonstrukciótválaszthat.CO2: 118–205 g/km, fogyasztás: 4,4–7,7 l/km


Az Asztmás, Allergiás BetegekVas Megyei Egyesületetisztelettel megkéri az adózó polgárokat, hogylégzôszervi betegeink életvitelének javítása érdekébenadójuk 1%-át szíveskedjenek felajánlania következô adószámra: 1888-9882-1-18.TÁNCISKOLAúj, kezdô kubaisalsatanfolyamot indítáprilis 29-én kedden19 órakor a KanizsaiDorottya Gimnáziumban(Zrínyi Ilona utca).Az elsô alkalom ingyenes!Táncolj te is velünk!www.salsafuerte.huTel.: 70/318 4852AzAlpesi Fogadó és BorházVASKERESZTESENhelyi ízekkel, halas ételkülönlegességekkel,tájjellegû borokkal várja kedves vendégeitcsaládi összejövetelekre ésvállalati rendezvényekre is.Telefon: 351-247SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZETÔ: HorváthVilmos • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA:Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató • Készül33.000 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, KisfaludyS. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi• TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Tel.: 94/505-894, 94/505-895 •Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!


2008. ÁPRILIS 19.F Ó R U M B A NA kritikus tanácsnokCSERMELYI ANDRÁS ELÖREGEDETT HÁZAKRÓL, VÁROSREHABILITÁCIÓRÓLCsermelyi András szerint körzetének, a 7-es számú választókerületnek legnagyobbproblémája, hogy elöregedtek a mintegy 40 évvel ezelôtt épültlakóépületek, és erre a sorsra jutott a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúraés lakókörnyezet is. Azt mondja, a szakmai tudása és meggyôzôdése vezérlia szavazásokkor.Csermelyi András 24 éve van jelen Szombathelyközéletében. Volt a városi tanácselnökhelyettese, az elmúlt ciklusbanalpolgármester. 1973 óta él aRohonci úton, ismeri a körzetét és azott lakók problémáit. Az 1994–98 közticiklus kivételével minden választáskoregyéni mandátumot szerzett aDerkovits-városrész déli részén.Cs. A.: Ez azért ritkán fordul elô. Úgyvélem, hogy az egyéni képviselôknekis fontos feladata képviselni a városegészét, figyelmüket meg kell osztaniukaz egyéni körzet és az egész városproblémái között. Valóban, többszörvan a frakciótól eltérô véleményem, ezviszont kevésbé látszik a közgyûlésben,hiszen köt a frakciófegyelem és a tisztesség.Kétségtelen, hogy sok dolgotkritikusan látok, és fontosnak tartom,hogy a szakmai tudásom és a meggyôzôdésemalapján szavazzak. A közgyûlésiarányok nagyon kiegyensúlyozottak,ezért arra vigyázok, nehogy énakadályozzam meg egy olyan javaslatARS POETICA Hozzáértés, szakszerûség, tisztességFOTÓ: Czika LászlóÉLETÚTA Budapesti Építôipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem ÉpítészmérnökiKarán 1966-ban építészmérnöki, majd 1976-ban városépítés-városgazdaságszakmérnöki diplomát szerzett. Munkája során dolgozott beruházóként,tervezôként, majd közel 16 évig építésügyi hatósági vezetôként.1984–90 között a Városi Tanács elnökhelyettese. A rendszerváltást követôen12 évig az OTP Bank Rt. Vas Megyei Igazgatóságának osztályvezetôje,e minôségében önkormányzati és vállalkozói bankfeladatokat látottel. 2002–2006 között Szombathely alpolgármestere volt. A Derkovits-városrészlakosságát 24 éve képviseli, 1984–90 között tanácstagként,a rendszerváltást követôen pedig folyamatosan önkormányzati képviselôként.Az 1994-es önkormányzati választásokon az MSZP polgármesterjelöltje,majd a ciklus során a városfejlesztési bizottság elnöke volt. Jelenlegtanácsnokként három önkormányzati bizottság tagja, ezek melletta közbeszerzési bizottság vezetôje.SaFó: Hogyan fogalmazná meg aválasztókerület legnagyobb problémáját?Csermely András: Kétfelé kell választania körzetet, van egy kisebb része, amicsaládi házas jellegû, és egy nagyobb,ahol lakótelepi formában egy kisebbtelepülésnyi lakó él. A tömblakásokat a60-as évek elején kezdték el építeni aSzûrcsapó utca keleti végén, az utolsóaz Órásház volt, a 80-as évek elején készültel. A házak többsége mára 40 éveslett, elöregedett, és velük együtt az infrastruktúraés a környezet is elhasználódott.A 90-es évek elejének kedvezményeslakásprivatizációja következtébena lakások döntô része személyi tulajdonbakerült, annak minden kötelezettségévelegyütt. Saját feladatuk letta fenntartás és felújítás. A késôbbieksorán például komoly problémát jelenthetnekaz egyes épületekben lévôtermofor gyûjtôkémények. Van, amitcsendben már sikerült megoldani. Sikernektekintem például a Rohonci út26–36. és a Rohonci út 38–50. összesen461 lakást tartalmazó lakóépületek fokozottnyomású vízellátásának biztonságosmegoldását. Hasonló vízellátási gondokvetôdtek fel a Szûrcsapó u. 22-ben,ezen is sikerült segíteni. Az épületfelújításoksegítésére pedig a panelprogramkeretében kerülhet sor.SaFó: Mi a véleménye a városrehabiltációsprogramról, amibôl 300 milliótakarnak a lakótelep-felújításárafordítani?Cs. A.: Úgy vélem, ez a pénz szinte semmiresem elég. Fôként azután, hogy kétintézményi felújítást is meg kell ebbôloldani. Az összeg nagyságrendje miattsemmi komoly eredményt nem várok.SaFó: Az utóbbi idôben egyre kritikusabba közgyûlésen, olykor kiszavaz afrakcióból.elfogadását, amely a város érdekeitszolgálja. Elégedetlen vagyok ugyanakkoraz elmúlt idôszak néhány közösdöntésével. Az önkormányzat gazdaságihelyzetében nem tartom szerencsésnek,ha többségében olyan fejlesztésekreakarunk pályázni, amelyek –elismerve, hogy megvalósításuk a városilét minôségét javítja – a késôbbiekbena mûködési költségek továbbinövekedésével járnak. Szerintem nagyobbfigyelmet kellene fordítani aziparfejlesztés és munkahelyteremtéselôsegítésére, és minden döntésnéljobban kellene igazodni a város anyagihelyzetébôl adódó korlátozott lehetôségekhez.SaFó3


Séta, fagylaltozás, egyeztetésgasló szakmai tudásukkal segítik a társadalomrászoruló rétegeit. Dr. Czeglédy Ferencné,az Egyesített Bölcsôdei Intézmény intézményvezetô-helyetteseés Pántya Erika, a RegionálisSzociális Forrásközpont KKht. osztályvezetôjea Pálos Károly-díj I. fokozatátvehette át. Györe Zoltánné, a Savaria Rehab-Team Kht. foglalkoztatási részlegének munkatársa,valamint Macoun Józsefné, a RegionálisForrásközpont Kht. Fogyatékos EmberekNappali Szolgálatának gyógypedagógiaiasszisztense a Pálos Károly-díj II. fokozatátnyerte el. A Szociális Ellátás Segítéséért-díjhárom szakembert illetett meg: Baráth István,az Egyesített Bölcsôdei Intézmény GazdaságiHivatalának mûszaki elôadója, HorváthIstvánné, a Szikla II. Pszichiátriai KözösségiGondozó közösségi gondozója és TamásiIldikó, a Savaria Rehab-Team KKht.volt pénzügyi ügyintézôje kapta meg azelismerést. Fotó: Czika LászlóHétvégi koncertáradatFô téri séta, fagylaltozás és zártkörû egyeztetésis szerepelt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökszerdai szombathelyi programjában.A kormányfôt dr. Ipkovich György polgármesterfogadta, majd a miniszterelnök kérésérehosszú belvárosi sétával folytatódott alátogatás. A Március 15. téren Gyurcsány Ferencmegtekintette a leendô kôszínház helyét,majd az egyik belvárosi cukrászdábantett rövid kitérôt követôen a Fô téri szökôkutatis megnézte az MSZP elnöke.– A kormányfôtôl elsôsorban azt kérte a városvezetése, hogy támogassa Szombathelyingatlanszerzési terveit. Köztudott, hogymeg akarjuk kapni a MÁV sportingatlanjait,a város határában lévô honvédségi területeket,valamint a Volán-pályaudvart. Aminiszterelnök azt ígérte, segíti majd a városügyeit – foglalta össze a megbeszélésenelhangzottakat dr. Ipkovich György. – Arrólis beszéltem a kormányfônek, hogy az önkormányzatoknálkomoly problémát okoz,hogy a már elnyert pályázatok és a kivitelezésmegkezdése között rengeteg idônekkell eltelnie. Meggyôzôdésem, hogy módosítóindítványokkal le lehetne egyszerûsítenipéldául a közbeszerzési törvényt. Ez a javaslatpolitikai színtôl független, azaz meggyôzôdésem,hogy az ellenzéki képviselôkis támogatják majd a bürokrácia egyszerûsítésétcélzó kezdeményezésünket. GyurcsányFerenc pozitívan állt a tervünkhöz,úgy vélte, támogatható az elképzelés –mondta végül a polgármester.Fôtéri vízfakasztásVizet árasztott a tavaszi szél a fôtéri szökôkútindítóünnepségen az elmúlt szombaton,igaz, az esô miatt le kellett rövidíteni aprogramokat. Dr. Ipkovich György polgármesterbejelentette, hogy Szent Márton4kútjából hamarosan ivóvíz folyik majd (csütörtökönmár kortyolhattak is belôle az arrajárók), és májustól a Termálfürdô mellettis lesz egy közkút, amely télen-nyáron adjamajd az emésztési zavarokra is alkalmazhatógyógyvizet.Segítségért kitüntetveHét, szociális területen dolgozó személyttüntetett ki az önkormányzat a 12. szociálishét zárónapján, az elmúlt pénteken. Azokatillette az elismerés, akik hosszú évek óta elhivatottságukkal,kitartó munkájukkal, kima-Nem panaszkodhattak az elmúlt hétvégénaz élôzene szerelmesei: a sportházban egymástváltották a zenészek a színpadon. Péntekenaz elektronikus zene kapta a fôszerepet,míg szombaton a magyar rock klasszikusainaktapsolhatott a közönség. Kaukázus,Neo, Kiscsillag, Zagar – íme egy kis ízelítô aNyugatbeat programjából. Az idén debütálófesztivál szervezôi a fiatalabb korosztálytcélozták meg a programmal, a tizenhét zenekarosest folytatását is tervezik a szervezôk:egy többnapos, külföldi szereplôkkel ismegtûzdelt országos fesztivál az álom. Azelôzô napi elektro-pop láz után szombatonviszont már rockzenétôl volt hangos a sportház,a mûfaj öregjeinek rajongói árasztottákel a nézôteret. A háromgenerációs közönségetBalázs Fecó, a Karthago, Deák Bill, Hobo,a Beatrice és a Lord szórakoztatta.Az egyetem szolgálatábanKiemelkedôen teljesítô hallgatókat és többtucatnyi egyetemi dolgozót tüntettek ki aSavaria Egyetemi Központ Berzsenyi-emléknapjáncsütörtökön. Nap mint nap rengetegmunkával formálódik az iskola annak érdekében,hogy az ország fontos, nemzetközilegis elismert intézménye legyen, mondtabeszédében prof. dr. Gadányi Károly elnökrektorhelyettes(képünkön balra). Prof dr.Faragó Sándor rektor (középen) e gondolatotfolytatva hangsúlyozta, hogy a BerzsenyiDániel Fôiskola egyetemmé válása az egészmegye életére hatással van, és a folyamatosfejlôdés a most elismerésben részesülteknekköszönhetô.


2008. ÁPRILIS 19.V I S S Z A P I L L A N T ÓA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„Halál a vagonban”„Vezényszavak hallatszottak. A vagonajtókata csendôrök lezárták és lelakatolták.[…] Néhány sípjelzés és a vonategy-kettôt rándult és lassan elindult.Ahogy kinéztem a vagon bedrótozottfelsô ablakán, egy kis salakdomb tetejénmegpillantottam Fördôst, Palkót ésa város Javadalmi Hivatalának néhánytisztségviselôjét. A domb mellett állt apolgári ruhás csendôrpribék. Nézték alassan kifelé gördülô vonatot. Palkószéles arccal nevetett és valamit beszélt.A többiek szótlanul, egykedvûennézték a vonatot. A pálya mellett egyhulla feküdt és néhány gyermekkocsihevert, amely nem fért be a vagonba.Gyermekkocsi és halott. Kezdet ésvég.” Ezekkel a drámai sorokkal zárulHacker Iván ügyvéd, a szombathelyizsidó hitközség elnökének visszaemlékezése1944. július 4-én. Az SS a helyiközigazgatás, a rendôrség és a csendôrség„példás” asszisztálása mellett„Szombathelyt zsidótlanította. Megalázva,sárba tiporva, minden emberiméltóságuktól megfosztva, vagonokbazsúfolva szállították a biztos halálbaazokat, akik jó magyarként éltekSzombathelyen, és ôszintén szerettékvárosukat.”Kicsordulnak a könnyeim és összeszorula torkom, akárhányszor a kezembeveszem és olvasni kezdem a „Baljós amenny felettem…” – Vallomások aszombathelyi zsidóságról és a soáról,Balázs Edit és Katona Attila szerkesztette,jórészt korabeli visszaemlékezésekettartalmazó kötetet. 1944 májusában4228 szombathelyi és Szombathelykörnyéki zsidót zsúfoltak össze azsinagógát körülvevô gettóba, ahonnétjúnius 29-én mindenkit áthajtottakaz évek óta üresen álló, a legelemibbéletfeltételeket sem biztosítóMayer motorgyár Zanati úti csarnokaiba.Öt nap után a szombathelyieketAuschwitzba szállították. Sorsuk kísértetiesenhasonló ahhoz, amit legtöbbentalán A Schindler listája, A zongoristaés a Sorstalanság címû filmekbôlismerhetnek. Ennél azonban lényegesenfájdalmasabb és megalázóbb,mert az egyéni tragédiákat olvasva hihetetlennekés megmagyarázhatatlannaktûnik, hogy mindez Szombathelyen,itt a közelünkben, mellettünkis megtörténhetett. A haláltáborokatalig fél tucat szombathelyi házaspárélte túl. Nem tudjuk, hogy mi lett asorsa Schwarz Gabinak, aki a motorgyárbanszülte meg gyermekét. Nemhívtak hozzá orvost, és két nap múlvaa hôség és a vízhiány miatt nyögdécselôkisgyermeke mellett a vagonbanelájult. És nem tudjuk, mi lett volna asorsa Katónak, a kétéves kislánynak, hanem hal szomjan: „A vagonparancsnokraazért emlékszem, mert a Katókánakmár csupa seb volt a szája aszomjúságtól és kértem tôle egy kis vizet,de nem adott, pedig még volt együveg vize. Amikor nagyon kiabáltam30/946-7202vízért, akkor valaki adott egy kis paradicsomlét,de egy állatorvos kikapta akezembôl az üveget, azt ordítva, minektölti a paradicsomlevet a halottgyerek szájába. Akkor mondtam apukámnak;meghalt a Kató, ô meg csakannyit nyögött: igen… igen… igen…Erre rögtön szóltam anyukámnak, demár ô is halott volt. Visszafordultamapukámhoz a szája már teljesen ellilult,s örökre lehunyta a szemeit. […]Utólag tudom, ha nem hal meg a kislányom,vele együtt a gázba küldtekvolna engem is. Halálával megmentetteaz életemet.”A Pipitér ÓvodaFärberkamille KindergartenSzombathely, Bem J. u. 9/c Tel.: 501-541pályázatot hirdet dajka állás betöltésére.A jogviszony határozatlan idôre szól,3 hónap próbaidôvel.A pályázat benyújtásának határideje: 2008. 05 .01.Képesítés: 8 általános, dajka végzettség elônyt jelent.A pályázat elbírálásának határideje: 2008. 05. 15.Az állás elfoglalásának ideje: 2008. 05. 16.FIX ÁR:620 Ft750 FtA körgyûrûn belül az elsô címig06 80 620 620 • 312-222Nálunk nem szûkül a körgyûrû!5


Jött, látott, visszavonultVARGA ZOLTÁN MENTALITÁSRÓL, KONFLIKTUSOKRÓLVan, aki szereti, van, aki ki nem állhatja.Egy azonban biztos: mindenkinekmegvan a véleménye róla.Mint ahogy neki is megvan a véleményea válogatottról, a menedzserekrôl,a magyar sztárocskákról és aFradiról is. Varga Zoltán a közelmúltbanjárt Szombathelyen.6Április 24-én, csütörtököndélelôtt 9.30-tólNYÍLT NAPOTtartunka Losonc Utcai Óvodában.Szeretettel várjukaz érdeklôdô szülôket!INGATLANKÖZVETÍTÔSzombathely, Mártírok tereüzletsor (Menza mellett)MOBIL: 30/9370-428www.pressinvest.hu– A legutóbbi válogatott meccsenalaposan leégett a nemzeti tizenegy.Milyennek látta a…– Nem láttam a mérkôzést, ugyanisnincs olyan sportcsatornám, amelyena magyar összecsapásokat közvetítik.Ha jók lettek volna a kilátásaink,akkor egy havert felhívtam volna,hogy utazzunk el együtt a meccsre.De sajnos, a mai magyar foci nemolyan jó, hogy ennyi fáradtságot anyakamba vegyek. Ahogy aztán hallom,nem érte volna meg az utazást.– Ezt komolyan mondja, hogy nemnéz magyar focit?– Nem tudom fogni azokat a magyaradókat, amelyek közvetítik a bajnokikat.Pontosabban egyszer-egyszer belenézekaz összefoglalókba. Van viszontolyan csatorna, ahol hétrôl hétreangol élvonalbeli összecsapásokat láthatok.Mit mondjak, nem javaslomsenkinek, hogy egy Manchester United–Liverpoolmérkôzés után átkapcsoljona Vasas–Paksra… Egyszerûenmás sportág a kettô.– Hol rontjuk el? A tizenhét évesfiatalok még rendre megszorongatjákaz európai elitet, aztán elteliknégy év, és lassan már a Vatikán ellensem mehetünk biztosra.– Az elmúlt évben két mérkôzésrekértek fel szakkommentátornak, aMálta és a Bosznia elleni mérkôzésrôlvan szó. Akkor az akarással éppennem volt baj, ám most legutóbb,a Szlovénok ellen úgy hallottam, azis hiányzott.– Már elnézést, de ha valaki a válogatottbanpályára lép, akkor az aminimum, hogy megfeszül a címeresmezért…– Ebben teljesen igaza van. Ugyanakkorsokszor látni, hogy akarat nélkültéblábolnak a játékosok a pályán,mindenfajta szégyenérzet nélkül. A címeresmezben szét kellene szakadniaz országunkért! Óriási baj a fiatalgenerációnál, hogy a családban és aziskolában nem tanulják meg az alázatot,a kellô tiszteletadást. Egy neveletlenfutballista nem tud alázatoslenni, és nem tudja tisztelni az ellenfelét.Aztán hihetetlenül fontos tulajdonsága nyerni akarás és a nyernitudás képessége. Minden öltözôben,ahol megfordultam trénerként, elmondtama következô történetet.Gyôzelemre kell törekedni mindenáron.Mert az a privát szerencséjük,hogy futballisták, és nem mondjukbokszolók. Ha a ringbe beszáll azember, aztán elkezd jópofiskodni,úgy kiütik az elsô menetben, mintannak a rendje. De visszatérve kér-désére: a mentalitásban van talán alegnagyobb lemaradásunk.– Akkor adott esetben pozitív változáskéntis felfogható, hogy a legtehetségesebbfiataljaink szinte gyerekkéntkülföldre kerülnek?– Szó sincs róla, ez az utolsó csepp apohárban. Tehetség ide, tehetségoda, szörnyû, ami most folyik. Mintaz állatokat, úgy tenyésztik ôket,úgy üzletelnek velük, hogy minélelôbb a piacra lehessen dobni a gyerekeket.Legtöbbjük még nem éretterre. Nekik, és súgóiknak elsô a klubcsapat,éppen ezért a válogatottbannem törik össze magukat, és bizonyDedikálás a Hertha játékosaként Berlinben. Volt idô, amikor rajongtak érteelôfordul, hogy nem mennek beleegy-egy rizikós ütközésbe.A címeres mez dobbantó a pénz felé– Akkor miért mûködik ez a rendszerNyugaton? Ott az Ajax, amelytizenéves afrikai gyerekekbôl állítjaössze évrôl évre a kezdôcsapatát.– Ott más a közeg, ugyanis nem mindegy,hogy hol nô fel az a gyerek.Utolsó állomásom Gyôr volt. Külföldiszemmel nézve mi amatôr szinten ûzzükezt a sportágat, ugyanakkor akülsôségekben már hasonlítunk aNyugathoz. Minden egyes gyereknek,legyen tehetséges vagy ügyetlen,menedzsere van. Csak kapkodtama fejem! Tizenhét éves gyerekekszinte csak az ügynökükkel jöttekedzésre, a „segítôket” pedig csak azvezérli, hogy levegyék a zsozsót.Igaz, ez a legjobb kereseti lehetôség.A szülôkkel aláíratnak egy két-hároméves szerzôdést, kifizetnek két-háromszázezerforintot, aztán ettôlkezdve ôk rendelkeznek a focista já-FORRÁS: www.vargazoli.hu


2008. ÁPRILIS 19.I N T E R J Útékjogával. Na, most szerintem ezekaz emberek, és ez a közeg teszi tönkrea magyar labdarúgást. Mindenkicsak magával van elfoglalva. Nálunkmindenki külföldre akar menni. Ehhezazonban válogatottnak kell lenni,ahol viszont nem harcolnak a játékosok,mert akkor egy esetleges sérülésmiatt veszélybe kerülhet a külföldikontraktus. Sajnos, a címeres mezdobbantó lett a pénz felé. Nem a válogatottsikere és presztízse a cél.– Az Ön által vázolt nyugati mentalitástmegpróbálta itthon is elterjeszteni,megzavarta az állóvizet,ám a küldetése kudarcba fulladt.– Az az igazság, hogy mindenkinekvan egy fônöke. Egy újságíró parancsracselekedett, amikor valótlanságokatközölt rólam. De továbbmegyek.Anno a Fraditól Páncsics is parancsszórarúgatott ki. Mit mondjak,nem esett jól egy régi baráttól, denem haragudtam rá, mert tudtam,nem ô áll a döntés hátterében.– Ha már a régi szerelmét, a Fradithozta szóba. Mit vár az angol befektetômegjelenésétôl?– Az angolról nincsenek jó sejtéseim,de majd meglátjuk. Tartok tôle, hogykomolytalanság folyik megint a háttérben.Félô, hogy a közönséget csakneki, és meg is sértôdött. Akkor mindenkimelléállt. Kérdem én: Hova jutottTököli Attila? Végjárta Európát,és itt landolt a meleg pocsolyában,amihez hozzászokott.– Mi kell a változáshoz?– Más szemlélet. Mondok egy civilpéldát. A minap a kórházban ötórát vártam. A doktornô délelôtt10-re rendelt be, majd egyórakorbesétált a rendelôbe. Délután háromkor,öt óra várakozás után remegôhangon kifejtettem a véleményema magyar egészségügyhelyzetérôl, hogy a betegeket semmibeveszik. A váróban mindenkiSzületett: 1945. január 1. Klubjai játékosként: 1959–1968 Ferencváros, 1970–1972Hertha BSC, 1972–1973 FC Aberdeen, 1973–1974 Ajax Amsterdam, 1974–1977Borussia Dortmund, 1977–1978 KAA Gent, 1977–79 Preussen Münster, 79–81 VFLRemscheid, 1983 MTV Inglstadt, ESV Inglstadt • Válogatottságainak/góljainak száma:12/2 • Klubjai szakmai vezetôként: 1991–1993 MSV München, 1996–1997 Ferencváros,1997 Kispest-Honvéd, 1998–1999 Dunaferr (NB II), 2000 Diósgyôr FC, 2001–2002Gyôr, 2003 • Szakmai igazgató (Gyôri ETO) • Legnagyobb sikerei játékosként: olimpiaibajnok 1964, Európa-bajnoki bronzérmes: 1964, VVK gyôztes: 1964–1965, Négyszeresmagyar bajnok: 1963, 1964, 1967, 1968 • Élvonalbeli mérkôzéseinek száma edzôként:gyôzelem: 35, döntetlen: 16, vereség: 31 • Legnagyobb sikerei edzôként: bajnokibronzérmes 1996/1997 (Ferencváros).FOTÓ: Czika LászlóMúlt heti játékunk helyes megfejtése 103. A Savaria moziba szóló belépôjegyeketdr. Horváthné Füstös Krisztina nyerte, a Malom Sörözô 2500 forintos utalványát pedigBerkecz Szabolcs, akik a nyereményeiket a szerkesztôségünkben vehetik át. Eheti kérdésünk: Melyik magyar csapatban futballozott Varga Zoltán? A megfejtéseketa szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet),vagy az ujsagiro@savariaforum.hu e-mail címre várjuk április 24-éig.JátékTöbb helyen is próbálkozott, demindenhol falakba ütközött, sikertnem ért el. Miért?– Megvannak az elveim a hozzáállásról,tisztességrôl, alázatról. Ezek azalapvetô etikai szabályok Magyarországonnem mûködnek sem a futballban,sem a privát életben. Nem figyelünka másikra, és ez igaz például aközlekedési kultúrára is. Udvarias embervoltam világ életemben, ha valakittisztelettel üdvözlök, akkor elvárom,hogy ne vágjon pofon. Ezt a mentalitástvártam el a játékosaimtól is, erretanítottam ôket. A fiatalok többségesajnos más nevelést kap, 17-18 évesenudvariatlanul jöttek ki a családból, aziskolából, aztán találkoztak velem, ésekkor konfliktusok lettek. Aztán a csapat-összeállítás…Nálam a szakmaiszempontok alapján történt a szelektálás,és nem az ismeretségi kör alapján.Én úgy válogattam, hogy aki jófutballista, az játszott. Ez pedig sokaknaknem tetszett.– Nem csalódott a tulajdonosokban,hogy nem védték meg egy-egy konfliktusután?etetik. Elôbb-utóbb kiderül, hogy kiáll az angolok mögött. Nehéz elképzelni,hogy a külföldi mentalitás itthontáptalajra talál…Menekülnek a külföldi trénerek– Ebben lehet valami, hiszen a külföldiszakemberek többsége sürgôsenvette a kalapját, és gyorsan távozotta magyar kispadokról.– Persze, mert a közeg kidobja magábólôket. Kedvelem a régi jugószakembereket, mert ôk mindig nyerniakarnak. Hajtják is a játékost, mertki akarják hozni belôle a legjobbat.Ennek megfelelôen a külföldi trénerektöbbsége meg is bukik. De mondokegy saját példát is: Tököli Attilaaz elmúlt évtized egyik legnagyobbtehetsége volt, a magyar szakma legnagyobbszégyene, hogy ide jutott.Világ életében el lett kényeztetve,semmi komoly munkára nem kényszerítettékedzôi. Én voltam az elsôolyan trénere, aki hajtottam, ostoroztam,ûztem ôt, ami nem is tetszetthelyeselt, ám senki sem szólt volnaelôször. Öt perc múlva behívtak, ésújra mûködött a rendszer. Németországban,hasonló eset után, márügyvéddel mentek volna másnap akórházba.– Ha érkezne egy megkeresés VargaZoltánhoz?– Ne keressenek, lezártam magambanMagyarországot. Az itthoni, belterjesvilág nem érdekel, sôt, a magyartársadalom közegébôl is kiveszemmagam. Otthon ülök, keresztrejtvénytfejtek, és nézem az angolbajnokikat…KI7


K Ö Z É R D E K ÛTRAFFIPAX-MENETRENDÁprilis 19. Szombathely,Gencsapáti, Körmend, Sárvár,Ikervár. Április 20. Szombathely,86-os fôút, Nádasd, Sárvárelkerülô szakasz. Április21. 86-os fôút, Szombathely -Répcelak között, 8-as fôút,Egyházashollós térsége, Sárvár.Április 22. Szombathely,Gencsapáti, Körmend, Sárvár,Ikervár. Április 23. Szombathely,86-os fôút, Vát, 8-as fôút,Körmend, Sárvár, Hegyközség.Április 24. Szombathely,86-os fôút, Nádasd, 84-es fôút, Rábapaty. Április 25.87-es fôút, Tanakajd, Vasszécseny,8-as fôút, Molnaszecsôd,Sárvár, Hegyközség. Április26. Szombathely, 8-as fôút,Körmend, Sárvár.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap 20:00-tól másnap08.00-ig tart. Az ügyelet április19-tôl április 26-ig.19., Szo – Pelikán, Semmelweis I. u.4–6., 500-440, 20h-08h • 20., V –Rókus, Gábor Áron u. 12., 510-312,20h–08h • 21., H – Szent Márton,Szent Márton u., 18., 318-438, 20h-08h • 22., K – Szent Rita, Vasút u. 3.,318-078, 20h-08h • 23., Sze –Calendula, Szelestey u. 4–6., 509-405,20h–08h • 24., Cs – Elefánt, Zanati u.20., 508-553, 18h-08h • 25., P –Ezerjófû, Wesselényi u. 16/a., 509-410, 20h–08h • 26., Szo – Fagyöngy,Szûrcsapó u. 23., 508-110, 20h–08hNONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók Béla krt. 9/BTelefon: 94/310-034FOGADÓÓRÁKSági József, Szombathely 17.sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje április21-én (hétfôn) 17.00–18.00 óráig a Szôlôsi Klubban(Szombathely, Pásztor u.1. sz.) fogadóórát tart.TÖLTÖTT CSIRKE-MELL BACONBATEKERVEHozzávalók 4 személyre: 80dkg csirkemell, 30 dkg mozzarellasajt, 10 dkg bacon szalonna,6-8 db bazsalikomlevél,60 dkg rizs, 10 dkg kukorica, 1fej brokkoli, 1 ek. vaj, 1,5 dlfehérbor, olaj, só, bors.ANYAKÖNYVI HÍREKSZÜLETÉS: Horváth Ferenc és Major Anett Tünde fiai: Ádám és Dávid (ikrek), Verasztó Attila és GáspárKrisztina fia: Vilmos, Gergely Gábor és Pintér Eszter leánya: Nóra, Bozsodi Tamás és Pfaff Rita Krisztinaleánya: Eszter, Németh Csaba és Udvardi Mária fia: Lôrinc, Gombai János és Pörösei Mónika fia: Dominik,Horváth Attila és Pummer Terézia Zsuzsanna fia: Olivér, Lobo Jude Jacob Dennis és Járay Adrienn fia:Brandon Tristan, Bódi Zsolt és Katona Bernadett leánya: Noémi.HÁZASSÁG: Sóskuti Zoltán és Horváth Zsófia, Szalay Csaba és Hoffer Ilona, Ganzer Gyula és Sipos Ilona,Paukovits László és Vincze Veronika, Jánvári László és Altmajer Zsuzsanna, Farkas Krisztián és Krutzler Szilvia.HALÁLESET: Rákos Terézia, Kicsi Dezsôné sz. Papp Ibolya Irma, Horváth Lászlóné sz. Polgár Éva Mária,Bôsze Jenô, Balog József, Vörös Józsefné sz. Mikos Erzsébet, Horváth Józsefné sz. Kányási Erzsébet, KissVincéné sz. Székely Anna, Reiner Józsefné sz. Szakács Emma, Sebestyén Imréné sz. Kovács Ilona, SôreIstvánné sz. Petô Irma, Rózsás Dezsôné sz. Gerencsér Mária, Hámori Ferencné sz. Németh Margit Klára,Pintér Jánosné sz. Németh Magdolna, Vámos Ferenc, Gadányi Margit, Szanyi János, Pulai Miklósné sz.Németh Anikó, Varga Zoltánné sz. Nagy Zsuzsanna, Baranyi Aladár, Nagy József, Szilasi Józsefné sz.Szôke Lídia, Cseh János Béla, Hôbör István, Kappel Jánosné sz. Börcsök Gizella Mária, Nagy Elek, KerekesMihály, Málovics Miklós István, Vaspöri Jánosné sz. Zentai Margit Etelka, Maitz Pálné sz. Randweg Ilona,Vörös József, Gulner László, Laczkó Ágostonné sz. Nagy Ilona, Gál József, Gazdag Gyuláné sz. TischnerMária, Tóth Jánosné sz. Bajzek Mária, Varga János.DátumI D Ô J Á R Á S - E L Ô R E J E L Z É SÁprilis 19. szombatIdôképMeleg, idôszakosancsapadékos idô várhatóHômérséklet8˚C20˚CA megtisztított csirkemelleketkissé kiveregetjük, sózzuk,borsozzuk. A közepébe halmozzuka reszelt sajtot és abazsalikom leveleket, összehajtjuk,a külsejét betekerjükbacon szalagokkal, és kevésforró zsiradékban fedôvel lefedvekészre sütjük. Felöntjüka fehérborral, és hozzáadjuk avajat. Kiforraljuk. A szokásosmódon párolt rizst készítünk,melybe párolt kukoricát ésbrokkolit keverünk.Gellérfi László séfÁprilis 20. vasárnapFelhôs, szélcsendesidô várható7˚C 21˚CÁprilis 21. hétfô Csapadékos idô várható 7˚C 19˚CÁprilis 22. keddÁprilis 23. szerdaÁprilis 24. csütörtökViharos, csapadékosidô várható5˚C 17˚CEsôs, változékonyidô várható2˚C 13˚CHelyenként csapadékosidô várható6˚C 14˚CÁprilis 25. péntek Változékony idô várható 9˚C 20˚CPROGRAMOKÁprilis 19. szombatVideodisco dj mahderrelÁprilis 24. csütörtökV8 Garage Band élô koncertA belépés ingyenes.Április 26. szombatVideodisco dj Simivelwww.palacecafe.huTel.: 94/501-401 • Szhely., Semmelweis u. 2.8


2008. ÁPRILIS 19.Ö N K O R M Á N Y Z A T • A J Á N L ÓFÓRUM A MAGELLÁN CENTERRÔLSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése Önkormányzatának Szervezeti ésMûködési Szabályzatról szóló 27/2007. (XI.29.) számú rendelet 108.§-ában meghatározottszabályoknak megfelelôen április 22-én (kedden) 17.00 órai kezdettela Városháza I. emeleti nagytermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) lakosságifórumot tart dr. Ipkovich György polgármester. A lakossági fórum témája:A Szombathelyi Magellán Center beruházása.PERMETEZÉSFelhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy április 21 és a május 4-e közötti idôszakbana város közterületein álló vadgesztenyefák permetezését végzi aPRENOR Kft. az alábbi területeken: Vadgesztenye: Ady téri park, Neumann iskolaelôtti park, Szent Imre herceg u., Béke tér, Markusovszky u. 2. K-i oldal, Kenderesiu., Reviczki u., Gagarin u., Aréna u., Mérleg u., Szôlôsi stny., Újvilág u., Pelikánpark, Brenner park, Szt. István park, Király u. 7–9. Tömbbelsô, Dolgozók útja,11-es Huszár úti ltp.,Olad vízkút, Olad falu. Felhasznált növényvédô szerek:Vadgesztenye: Dimilin 25 WP, Kocide2000, AMISTAR. Munkaegészségügyi várakozásiidô: 0 nap, élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 21 nap. A vegyszerekközterületi alkalmazása engedélyezett, egészségre nem veszélyes! A permetezésteste 22.00 és 4.00 között végezzük. Kérjük, a nyílászárokat ebben az idôszakbanlehetôség szerint zárva tartani.ADOMÁNYOKAT VÁRNAKA Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Szent György Lovagrend országosadománygyûjtési akciót kezdeményez az Erdélyben élô árva és/vagy nehéz sorsúgyermekek megsegítésére. Az akció címe: „Egy magyar család, egy kiló liszt”.Egy korábbi projektnek köszönhetôen hamarosan útnak indul két teljes pékmûhelyberendezése, már csak az elsô sütésekhez való lisztet kell összegyûjtenünk!Az adománygyûjtési akció május végéig tart, addig a következô módon segíthetneka Dévai Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyermekeken. Ahová alisztet várjuk: Egyházmegyei Karitász Alapítvány, 9700 Szombathely, Szily J. u.20. Ahová a pénzbeli adományokat várjuk: Számlaszám: 11747006-20120894.A megjegyzésbe kérjük beírni: „LISZT”NÖVÉNYVÉDELEMTájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Prenor Kft. április 21–május 4. közöttSzombathelyen növényvédelmi permetezést végez levéltetvek, szúbogarak,bodobácsok és egyéb kártevô rovarok ellen. Parkok: Euro Park, Múzeum park,Ezredévi park, Szent István park, Víztorony, Pelikán park, Gayer, Brenner park,Emlékmû és környéke, Csónakázótó. Kutyafuttatók: SZÜV mögötti terület, VáciM. u. – Paragvári u. – Kodály Z u. közötti terület, Bem J. u., Vízmû védterület,Dolgozók útja, Haladás pálya mögött, Stromfeld-lakótelep, Károly R. u. , Perintpart, Interspar elôtt, Mikes K. u. Felhasznált növényvédô szer: Decis 2,5 EC0.04%, a vízpartokon Mospilan 20SP 0,02%. A permetezésre 22.00 és 03.00 óraközött kerül sor, kérjük a nyílászárókat ezen idôszakban zárva tartani.A méhészeket a Polgármesteri Hivatal külön értesíti! A fenti vegyszer közterületialkalmazása engedélyezett! Munkaegészségügyi várakozási idô: 0 nap.Élelmezés-egészségügyi idô: 3 napIsrael Kamakawiwo’ole (IZ):ALONE IN IZ WORLDCompactDisc, 2001Israel Kamakawiwo’ole a leghíresebbhawaii énekes, aki egyedülállóhangzásvilágával és elôadásmódjávalhódítja meg hallgatóit.11 éves korában kezdett el zenélni,1990-ben jelent meg elsô átütôsikerû szólóalbuma, a „Ka’ano”,majd 1993-ban a „Facing Future”címû album, amely meghozta számáraaz igazi világhírnevet. Hawaiinkétszer is elnyerte az év férfiénekese címet. Számtalan elismeréstés díjat kapott mind szülôföldjén,mind pedig külföldön. Rengetegcsodálója és tisztelôje van világszerte.Fellépett az emberi jogokértés Hawaii függetlenségéért.Sokak szerint angyali hangaz övé. 38 éves korában halt meg atúlsúly következtében kialakultlégzôszervi elégtelenség miatt –340 kg volt. Halálakor félárbocraeresztették a zászlókat; a parlamentbenravatalozták fel Honoluluban,ahol az elsô napon többmint 20 ezer ember rótta le tiszteletét.Ô volt a harmadik ember Hawaiitörténelmében, akit az a megtiszteltetésért, hogy a parlamentadott helyet ravatalának, és azegyetlen, aki közülük nem politikusvolt. Hamvait az óceánba szórták.Híres dala, a „Somewhere,over the rainbow” (Valahol a szivárványfelett), melynek eredetiváltozatát Judy Garland énekelteaz Óz, a csodák csodájá-ban.Sisak Edit,Berzsenyi Dániel KönyvtárBerzsenyi Dániel KönyvtárZenemû- és VideotárCD-AJÁNLÓKUTYAFUTTATÓK FERTÔTLENÍTÉSETájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Prenor Kft. április 21 – május 4. közöttSzombathely város alábbi területén a kutyafuttatók fertôtlenítését végzi.Kutyafuttatók: Váci M. u. – Paragvári u. – Kodály Z. u. közötti terület, Bem J. u.,Vízmû védterület, Dolgozók útja, Haladás-pálya mögött, Károly R. u., Perint part,Interspar elôtt, Mikes K. u., Stromfeld lakótelep. Felhasznált vegyszer: CLEANI-SEPT: 1.0%, / 1 óra behatási idô. Baktericd, Fungicid, Vírusinaktiváló (Papavoa,Hepatitis, MRSA) A permetezésre 22.00 és 03.00 óra között kerül sor.www.cekkerbolt.huBevásárolunkÖn helyett!9


P R O G R A M A J Á N L Óáprilis 19–26.április 19., 14.00–18.00AGORA – Savaria FilmszínházFigurázó Játszóház – 14.00–18.00Egyiptomi játszóház: kerámiázás,amulett és fáraómaszk készítése, papírmerítés,egyiptomi nyakláncgyöngybôl, papírmasé szkarabeusz,Akhesa macskája posztóból. 14.00,15.30 és 16.30 Napkirálynô – színesmagyarul beszélô magyar–francia–belgaanimációs filmáprilis 20.,14.00–18.00Egyházmegyei Kollégium(Szombathely, Szily János u. 1.)Családtalálkozó Szombathelyenáprilis 20., 10.00 és 16.00Bábszínház kamarateremCsicseri történet – berbencés játékMóra Ferenc meséibôl.A Babraszínház elôadásaáprilis 21., 15.00Nyugat-magyarországi Egyetem SavariaEgyetemi KözpontC–épület, II. 216. terem, NémethLászló: Napenergia-hasznosításáprilis 21–30.AGORA–Gyermekek HázaAnyák napi készülôdésáprilis 21., 16.00MENTA-TANYA – Betûszimbolika,avagy a tudatalatti üzenetei az írásunkban.Szegedi Panni grafológus interaktívelôadása.április 22.AGORA–Savaria FilmszínházClark: Külvárosi rockerek (2005) 110’12 – Nem középiskolás fokon – Középiskolásokfilmklubjaáprilis 22., 19.30Bartók Terem – Líra-bérlet 3. – Az MRÉnekkar a capella mûsoraáprilis 22., 15.00 és 19.00 óraMMIK – Csigapad diákbérletEgressy Zoltán: Sóska sültkrumplivígjáték. Az elôadások után beszélgetésEgressy Zoltán íróval.április 23., 9.00OÁMK – Állásbörze. A Nyugat-dunántúliRegionális Munkaügyi Központszervezésében.április 23., 17.00OÁMK – Teleki Sámuel Klub – Erdélyiutazásokáprilis 24., 19.00AGORA–SzalonA Nádor Quartett hangversenyeáprilis 24.Levéltár Elôadó- és Kiállítóterem(Hefele Menyhért u. 1.) – Levéltári Napáprilis 24., 20.00MMIK – Dolák-Saly Róbert önálló estjeáprilis 25., 10.30OÁMK–Savaria Ifjúsági Centrum, Galéria– Tüzek és tûzoltók bélyegekenés képeslapokonSteindl Rezsô kiállítása. A kiállítástSzombathely város tûzoltóparancsnoka,Krizmanics Ferenc tû. alezredesnyitja meg.április 25.Martineum Felnôttképzô Akadémia(Szombathely, Karmelita u. 1.) Az EgyházmegyeiHittanverseny döntôje.április 25., 19.00MMIK – Camoletti: Anna csak egyvan… Vígjáték két felvonásbanáprilis 26., 22.00OÁMK – Depeche Mode klubVendég: Damageáprilis 26.MMIK – Weöres Sándor XVII. OrszágosGyermekszínjátszó TalálkozóVas megyei bemutatójaáprilis 26., 9.00–15.00Aranyhíd Nevelési – Oktatási IntegrációsKözpontEsélyegyenlôségi napáprilis 26., 14.00–22.00„MiMiK-sziget” – A mimik Café és azMMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatánakközös tavasz- és terasznyitó, revitalizálójamboreeja. Zene és tánc mindenmennyiségben, Extrem sportok,SKATE, Sunday moped, Gitárpuncs,Metro Surfing és…április 26., 9.00–12.00AGORA–Gyermekek HázaKézmûves Kuckó – Textil virágáprilis 27.Nemzetközi túraa Soproni-hegységbenUtazás: 6.48-kor a Sopronba indulóvonattal. Elôzetes jelentkezés április16-ig: lukacs.gabor@mail.vmmik.hu.április 28., 15.00AGORA–Mûvelôdési és SportházA padlás – musical két részben – SoproniPetôfi Színházáprilis 29., 17.00Egyházmegyei MúzeumA Biblia-kiállítás megnyitójaA kiállítás április 30-tól keddtôl szombatig9–17 óra között látogatható.SAVARIA MOZI17–23. 17-én, 18-án és 20–23-ig 16.15-kor; 19-én 14.00-kor, 15.30-kor és16.30-kor; 20-án 14.00-kor isNapkirálynô 85’Magyar–francia–belga animációs film17–23. 17.45-kor Piaf 140’ 12A film fôszerepében a 2008-banalakításáért Oscar-díjat kapó MarionCotillard17–20. 20.15-kor Cloverfield 85’ 12Amerikai akciófilm17–23. 16.30-kor és 18.30-kor, 22-éncsak 16.30-kor Bakkermann 82’Fôszerepben Szôke András, BadárSándor, Gáspár Tibor, Stohl András ésa Bon-Bon együttes tagjai17–23. 20.30-kor I. e. 10 000 109’ 16Roland Emmerich kalandfilmje14.00-kor, 15.30-kor és 16.30-korA Napkirálynô címû film vetítése21. 20.15-kor Vétlen Balthazár 95’(NYME Örökmozgó Mûvészmozi)Robert Bresson filmjét Tóth Csabafôiskolai docens (NYME SEK) ajánlja anézôk figyelmébe22. 20.15-kor Friss levegô 109’ 12(NYME Örökmozgó Mûvészmozi)Magyar játékfilm23. 20.15-kor A 13-as 86’ 16(NYME Örökmozgó Mûvészmozi)Francia thrillerKözépiskolások filmklubja22. 18.30-kor Külvárosi rockerek110’ 12Larry Clark (Ken Park) filmje24–30. 16.15-kor4 hónap, 3 hét, 2 nap 113’ 16Cristian Mungiu cannes-i AranyPálma-díjas alkotása24–30. 18.15-kor és 24–27-ig20.15-kor is Eszter hagyatéka 90’ 12Sipos József filmje Márai Sándorazonos címû regényébôl24–29. 16.30-korMindenképpen talán 112’ 12Szinkronizált romantikus vígjáték24–29. 18.30-korSzínes fátyol 125’ 1224–29. 20.30-korInland Empire 173’ 16David Lynch misztikus filmjébenJeremy Irons és Laura DernCINEMA CITYKis Vuk (mb) (KN)magyar animációs film13:30, 15:15, 17:00, 18:45szo-v: 10:00 és 11:45 isBolondok aranya (f/subtitled) (12)amerikai vígjáték15:45, 18:00, 20:15p-szo: 22:30 isA róka és a gyerek (mb) (KN)francia filmdráma14:00, szo-v: 10:00 és 12:00 is27 idegen igen (mb) (12)amerikai vígjáték13:15, 15:30, 17:30, 19:45p-szo: 22:00 isHorton (mb) (KN)amerikai animációs film14:30, 16:30, 18:15szo-v: 10:30 és 12:30 isi.e. 10 000 / 10,000 B.C.(f/subtitled) (16)amerikai kalandfilm20:00, p-szo: 22:15 is9 1/2 randi (mb) (12)magyar romantikus vígjáték20:30p-szo: 22:30 isAsterix az Olimpián (mb) (KN)spanyol-német-francia kalandfilmszo-v: 11:0010


Engedjen Ön isa mediterránélvezetekcsábításának!Mediterrán élményparkspeciális medencékkelLenyûgözô szaunaparkProfesszionálisszépségfarmMinden igényt kielégítôfitness részlegVáltozatosgasztronómiai kínálatE jeles napon élményfürdôzésselajándékozzuk meg az édesanyákat,akik gyermekükkel érkeznek hozzánk.Kiemelt napok, speciális jegyek és programokminden generáció számára, egész évben.Elérhetôségek: Nyitva: minden nap 9.00–20.00H-9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/a. • Tel.: +36-94/553-553web: www.thermalpark.hu • e-mail: recepcio@thermalpark.hu6. HERÉNYI VIRÁGÚTVirág- és dísznövény-kertészeti kiállítás és vásár április 27-énA Virágút 9. 00 órakor kinyílik.RÉSZLETES PROGRAM: SZENT GYÖRGY-TEMPLOM – 9.00 Ünnepiszentmise Szent György tiszteletére. Celebrálja: Dr. Udvardy György,Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye segédpüspökeZENÉS VÁSÁRNYITÓ – 10.00 Köszöntô: Dr. Ipkovich György, SzombathelyMJV polgármestere. Közremûködik: a Szombathely Város FúvószenekarEgyesület, a Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményés a Gothard Jenô Általános Iskola tanulói. EGÉSZNAPOS PROG-RAMOK A VIRÁGÚTON – 9.00–18.00 kézmûves foglalkozások, fazekasok,kézmûvesek, lacipecsenyés, „borvirágsarkok”, termelôi virágmézárusítás,a Napforrás Biofutár biotermékei, lovaglás, légvár gyermekfelügyelettel(Németh László utca). A Kámoni Arborétum egész napingyenesen látogatható! NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TÉR – 9.00–18.00 AHerényi Kulturális és Sportegyesület információs pavilonja. 13.00-tólállatsimogatás, 14.00 Szombathely Város Fúvószenekar koncertje,16.00–16.30 FM Zero együttes koncertje.TULIPÁN UTCAI TÉR – 9.00-tól Búcsúi vásár. HERÉNYIEK HÁZA (Béketér). 9.00–18.00 Virágkötészeti kiállítás és verseny. STIHL és VIKING erdeiés kerti gépek bemutatója és vására. Kézmûves foglalkozások, logikaijátékok, gyermekjátékok. Játszóház – gyermekfelügyelettel.12.00–18.00 Orvosi ügyelet. 17.00–17.30 FM Zero együttes koncertje.AZ ÚTVONALON FELLÉPNEK MÉG – 13.00-tól Lufihajtogatók, bohócok,Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény néptáncosai,Folktarisznya Együttes, Karambolo tamburazenekar, Németh Tamástárogató, Perenyei Férfi Népdalkör, Petôfi-telepért Egyesület énekkara,Zsiványok Zenekar. A Herényi Kulturális és Sportegyesület fotópályázatotis hirdet. Nevezés két kategóriában lehetséges, amatôr ésprofi fotósok részérôl. A pályázat témája: a Herényi Virágút bármelyikpillanata. Egy pályázó maximum 5 képet, vagy egy sorozatot/esszétadhat be, 18x24 cm-es papírkép formátumban, valamint csatoltan CD-nmellékelve. Kiállítás helyszíne: Herényiek Háza Szombathely, Béke tér7. Képek beküldési, ill. leadási határideje: május 20. a Herényiek Házacímére. Eredményhirdetés, kiállításmegnyitó: május 28. A képek június6-ig tekinthetôek meg. 1–3 helyezett díjazásban részesül.TÁMOGATÓK: Szombathely MJV Önkormányzata, Nemzeti KulturálisAlapprogram, Szombathelyi, Szentkirály-Gyöngyöshermáni, Táplánszentkeresztiés a Claudius Polgárôr EgyesületJUBILEUMI HÉT A BERCSÉNYIBENÁprilis 21. 17.00: Mester és tanítványa – képzômûvészeti kiállításmegnyitója. Április 22. 9–12.00: Névfelvételi emlékünnepség,koszorúzás az iskola elôtti sztélénél. Diáknap a kuruckor jegyében. Április 22. 14.00: Bercsényi emlékfal felavatása.Bercsényi és kora – a város általános iskolásai számára meghirdetetttörténelmi vetélkedô. Április 23. 14.00: Kuruc – labancpróbák (játékos feladatok az alsó tagozatos tanulókszámára). Április 25. 17.00: GÁLAMÛSOR (MSH) Köszöntôtmond dr. Ipkovich György polgármester.Kerekerdô AlapítványTERVEZETT NYÁRI TÁBORAIPajta tábora Vasi MúzeumfalubanJúnius 16–21; június 23–28;június 30–július 5;július 7–12. (négy turnus)Napközis tábor 7–10 éveskisiskolásoknak(és bátor óvodásoknak)Részvételi díj:15.000 Ft/fô/turnusSüni táborTermészetvédelmi táborFelsôcsatáron(bentlakásos tábor)Június 23–29.Természetvédelmi táborFelsôcsatáron9–14 éves diákok számára.A tábor bázisa a FelsôcsatáriGyermeküdülôRészvételi díj: 18 000 FtSzôcei szénagyûjtô táborTermészetvédelmi tábor azÔrségben (félnomád tábor)Augusztus 4–10.A tábor a híres szôcei tôzegmohásközelében van, 11 évesnélidôsebb, tábori tapasztalatokkalrendelkezô diákokat várunk.Részvételi díj: 16 000 Ft/fôTovábbi információ: Ökocella, 9700 Szombathely, Kôszegi u. 3. (hátul az udvarban)Telefon hangpostával: 94/505-203, este: 94/500-166;e-mail: kerekerdoalapitvany@ecom.hu; honlap: www.kerekerdo.orgNyitva tartás: H–P: 10–16 • Jelentkezési határidô június 6.Kedvezmények: testvéreknek, törzstagoknak, csoportoknak, áprilisi befizetôknek


Csodaszoba apróságoknakA GYERMEKKEL EGYÜTT NÔNEK A BÚTOROKGyermekeink bizony hamarkinövik játékos szobáikat,birodalmuk apró bútorait.Az egyik egyedi bútorgyártássalfoglalkozó szombathelyicég vezetôje érdekesújdonságról tájékoztatta lapunkat.– Ma már lehetôség van arra,hogy olyan gyermekszobátrendezzünk be, ami egészenkamaszkoráig kiválóotthona lehet majd a gyermekünknek.Az átalakíthatóbútorok együtt nônek a csemetével.Ezt az új gyerekszobaprogramot úgy dolgoztákki a szakemberek, hogy figyelembevették a picik mozgásfejlôdését,és ennek megfelelôenvariálhatók a berendezések– árulta el az üzletvezetôhölgy, aki azt is elmondta,hogy a program kidolgozóimindenre gondoltak:gyerekágyon, játékokonát egészen a babakocsiig.Az újdonságot a HerényiekHázában a virágúti programsorozatkeretében megis csodálhatják az érdeklôdôkáprilis 27-én, ugyanis interaktívjátszóház várja acsaládosokat.Akció április 19-tôla készlet erejéig.Szombathely, Varasd u. 10. (Homa Centrum)Telefon: 94/505-274 • Nyitva: H–Szo: 9–18AKCIÓ ÁPRILIS 19-TÔL A KÉSZLET EREJÉIG!Laminált padló6 mm 990 Ft/m 2 -tôl7 mm 1.390 Ft/m 2 -tôl8 mm 1.790 Ft/m 2 -tôl


2008. ÁPRILIS 19.O T T H O NA hangok kánaánjaBARTÓK TEREM: AZ ORSZÁG EGYIK LEGJOBB HANGVERSENYTERMELágy színek, kecses lámpák, szemrevaló karzat, kovácsoltvas korlát,meleg faburkolat. Aki még nem csodálta meg a tavaly megújultegykori zsinagógát, mihamarabb tegye meg, és a látvány mellettkényeztesse a fülét is egy kis muzsikával.A szombathelyi koncerttermetaz ország egyik legjobb akusztikájútermeként tartják számon.A tavalyi rekonstrukciónak köszönhetôenaz egész épület felfrissült,üdébb lett, új fény- éshangtechnikával gazdagodott.Életre kelt a nagyterem elôttitér, felújították a régi öltözôket,valamint egy kamaratermet iskialakítottak. A sárgára festettfalak, a kovácsoltvas korlát díszítésébendiszkréten fel-feltûnik aDávid-csillag, arra emlékeztetveminket, hogy Jahve egykoritemplomában járunk.Az átalakítás során nem változtattaka belsô térszerkezeten,hiszen az egykori zsinagóga védettépület, de számos apróságnakköszönhetôen dúsabb, lágyabblett a terem akusztikája.A felújítás után a székek háttámláifaborítást kaptak, kicseréltéka kárpitot, a padlószônyeget,a színpad két oldalán lévôlejáratokra, a korábbi függönyhelyére fa ajtókat helyeztek.Ezek a változtatások mind hatássalvoltak a terem hangzására,melyben Alpaslan Ertüngealp,a Savaria Szimfonikus Zenekarvezetô karmestere szerintóriási élvezet zenélni, és zenéthallgatni.SaFóASZTALOSCENTRUM ÉSBARKÁCSDISZKONT lapszabászat, élfóliázás forgács- és bútorlapok konyhai munkalapok CK és OSB-3 építôlemezek rétegelt- és farostlemezek lécbetétes bútorlapok táblásított fatermékek szárított fûrészáru bútorvasalatok, pántok konyhai mosogatókSZOMBATHELY, HOLLÁN E. U. 21.(Gödör Étteremmel szemben) Tel.: 316-387FÜGGÖNYÖK, SÖTÉTÍTÔ FÜGGÖNYÖKKARNISOK • SZALAGFÜGGÖNYÖKFÜGGÖNYMOSÁS – ABLAKTISZTÍTÁSVárjuk kedves vásárlóinkata Haladás-pályán megrendezendô VÁSÁRONáprilis 24–25–26-án Klára és BélaSzentkirályi lakókertben kétszintes 85 m 2 -es3 szobás, étkezôkonyhás nappalis új építésûház, fedett gépkocsibeállóval, gázközpontifûtéssel, kandalló kéménnyel, saját 500 m 2 -es telekrésszel azonnal költözhetôen eladó.Eladási ár: 21.900.000 Ft.Ugyanott összközmûves építési telkek eladók!Azonnal költözhetô társasházi lakások!Faludi F. utcában, teljesen felújított, 1+2 félszobás77 m 2 -es 3. emeleti outinord építésûlakás eladó.Iár: 12,8 m Ft E-1309Rohonci úton teljesen bútorozott, felújított,55 m 2 -es 1+2 félszobás lakás eladó.Iár: 9,2 m Ft E-1440KÜLTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSANémetországi alapanyagokból:LUCFENYÔBOROVI FENYÔVÖRÖSFENYÔTRÓPUSI FAFAJTÁKMagasnyomású festôrendszerrel,Milesi, illetve Remmerslazúrokkal felületkezelveSzállítási határidô: a megrendeléstôlszámított 4-6 hét3ÉVGARANCIAForgácslapfeldolgozó ésÉrtékesítô Kft.Szombathely, Kolozsvár u. 31.Tel.: 94/509-407Fax: 94/508-934Nyitva tartás:H–Cs: 7.30–16.00, P 7.30–18.00Szo: 7.30–12.15www.nypan.huBem József utcában elsô emeleti üres, felújítandó48 m 2 -es 1+ félszobás gázkonvektorosfûtésû lakás eladó.Iár: 8,0 m Ft E-1594Derkovicson 47 m 2 -es téglaépítésû társasházban1+félszobás, gázkonvektoros fûtésû,lakás eladó.Iár: 7,9 mFt E-1569Iroda cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.Tel/ fax: 94/510-336 • E-mail: heckenast@heckenastingatlan.huWeb: www.heckenastingatlan.huHeckenast István: 30/94-66-121 • Buús Péter: 20/398-66-77Horváth Jolán: 30/216-2604 • Divós Katalin: 30/9786-823BEMUTATÓTEREM:Szombathely, Thököly út 44.Telefon: 94/318-002Katavics Kft.9700 Szombathely, Lovas u. 24.Tel.: 94/505-191, Fax: 94/505-192www.katavicskft.hukatavicskft@t-online.hu


O T T H O NLopjunk energiát a Naptól!NÉHÁNY ÉV ALATT MEGTÉRÜL A KÖRNYEZETBARÁT BERUHÁZÁSKörnyezetszennyezés, globálisfelmelegedés, kiszámíthatatlanenergiaárak…Van megoldás: kimeríthetetlenenergiaforrásunk fényéthasznosítva tehetünk azunokáink jövôjéért. Na demennyibe kerül, ha otthonunkbanapelemeket szereltetünk,és mennyi idô alatttérül meg ez a környezetbarátberuházás?– Meglévô családi házakbanés új építésû otthonunkbanegyaránt megoldható, hogynapkollektoros rendszert építsünkki. Természetesen nemmindegy, hogy milyen fekvésûa ház, a legkedvezôbb, hadél, vagy kelet–nyugat felénéz a tetô. Kizárólag a napsütéssegítségével elôállíthatjuka háztartás meleg vizét, melyetnemcsak fürdésre, mosogatásrahasználhatunk, hanema mosógépbe is beköthetünk.Lakóházak melegvízellátásamellett a rendszeralapja lehet a fûtésrásegítésnek,de szállodákban, iskolákbanés egyéb közintézményekbenis használható – tudtukmeg az egyik megújulóenergiahasznosítással foglalkozócég vezetôjétôl, aki hozzátette:egy családi ház me-legvíz-ellátása már 4–6 négyzetméternyinagyságú napkollektorralis megoldható,de ha otthonunk fûtéséhez isSzombathelyErkel F. u. 60.Tel.: 327-88430/607-141130/288-449530/361-9991www.farkas-fa.huFaszerkezetek, komplett tetôk gyártása• SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERVVAGY ELKÉPZELÉS ALAPJÁN• 3 dimenziós látványterv• gyártás: CNC-vezérlésû ács-szabász géppel• helyszíni kivitelezés• épületfa• faanyagvédelem• mûszárított asztalosáru• lambéria, hajópadlóWanne Bt.9700 SzombathelyLiliom u. 1/FûDéri Csaba 30/600-7220HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔRENDSZER1.780 Ft/m 2A hôszigetelô rendszer összetevôi:polisztirol lap EPS (5 cm)üvegszövet háló (145 g)ragasztó (5 kg)színes alapozó (0,3 kg)színes vakolat (2,7 kg)További termékeink:Lábazati vakolat: 1.181 Ft/m 2Varioplast mûgyantapadlóburkoló rendszer:1.200–3.000 Ft-ig!10 ÉV SZAVATOSSÁG • SZÍNFELÁR NÉLKÜL • HELYSZÍNI SZÍNKEVERÉSAKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!Vasi Kéményklinika Kft.Szombathely, Körmendi u. 78.Tel.: 500-520, Fax: 500-521Mobil: 30/500-7561E-mail:info@kemenyklinika.huHonlap:www.kemenyklinika.hu• Termofor gyûjtôkémények kiváltása, béléscsövezés garanciával• Schiedel kémények értékesítése és építése• Kémény alapanyagok értékesítése• Értékesítésnél ingyenes tanácsadás• Építésnél, felújításnál hatósági engedélyeztetésBETONPARTNERMAGYARORSZÁG KFT.Szombathely, Jávor u. 14.Tel.: 94/508-662, Fax: 94/508-663szombathely@betonpartner.huBetoneladás, szállítás,betonszivattyús bedolgozás.Ballagási akció! Legyen kipihent a vizsgák elôtt!Minden Rottex rugós matrac 10% engedménnyel!(megjelenéstôl 04. 30-ig)Minden ágynemûhuzat garnitúra 10 % engedménnyel!(megjelenéstôl 04.30-ig)ÚJDONSÁG! MIKROSZÁLAS ÁGYNEMÛHUZATOK!Szombathely, Varasd u. 12. • Tel.: 505-982, 20/489-7368e-mail: info@matracpark.hu • web: www.matracpark.huNyitva tartás: H–P: 9–17.30, Szo: 9–13


2008. ÁPRILIS 19.segítségül hívjuk a Nap energiáját,10-15 négyzetméteresszerkezetet kell elhelyezni aházunk tetején.– Egy jobb minôségû rendszerkiépítése, amely garantáljaegy 120 négyzetméterescsaládi ház egész éves melegvíz-ellátását,valamint nagysegítséget jelent a fûtésben is,2 millió forintba kerül. Kicsitriasztó lehet a magas ár, de atapasztalatok szerint 7-8 évalatt megtérül a beruházás,valamint az állam is szorgalmazzaa környezetünket óvónapkollektorok építését: sikerespályázat esetén 25 százalékvissza nem térítendô támogatással,és kedvezményeskamatozású hitelekkel – árultael a szakember.Bár Magyarországon a legtöbbenanyagi megfontolásbóldöntenek az alternatívenergiahasznosítás mellett,egyre gyakrabban környezettudatosságbólválasztják anapenergiát. Azt sem árt fontolóravenni, hogy ha kiépítjükotthonunkban a rendszert,nemcsak takarékoskodunkés kíméljük a természetet,hanem ingatlanunk árátis növeljük. Ne legyen luxuskörnyezetünk védelme, ésgondoljunk a jövôre!SaFóNe bízza a kisbíróra!Menjen biztosra, hirdessena Savaria Fórumban!Tel.: 94/505-895KÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397• Kémény-béléscsövezés• Szereltkéménykészítés• Termoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreAJTÓABLAKMagyarország vezetônyílászáró gyártója!MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK• Beltéri és bejárati ajtók• Ingyenes felmérés,árajánlat-készítés• redônyök, reluxák-25%Az akció 04. 19-tôlaz akciós készleterejéig tart!Szombathely, Szôlôs u. 43.Tel.: 94/714-165, 20/5542-543Nyitva: H-P 8,30-17 SZ 8,30-13www.velemibau.huTÉRKÔVÁSÁR –20%Csempék, járólapok –10%Ablakpárkányok –10%Terméskövek 2000 Ft/m 2 -tôlKlinker burkolatok 2300 Ft/m 2 -tôlRusztikus téglákFelületkezelô szerekKôburkolatú kandallókAZ AKCIÓ A MEGJELÖLT TERMÉKEKRE VONATKOZIK 04. 19–04. 30-IG.Fa kerti bútorokbevezetô áron, egyediigények szerintEURÓPA ÉP-KERSzombathelyBarátság u. 23.(garázssoron a GazdaÁruház mögött)Tel./fax: 320-909Nyitva tartás: H–P: 8–16Az árak az áfát tartalmazzák. Az akció április 19-tôl a készlet erejéig tart.


Csempék, járólapokfürdôszoba-felszerelések9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 4. (Olad)(Illés fociakadémiával szemben) Tel./fax: 94/787-030FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!(AZ AKCIÓ 2008. ÁPRILIS 19-TÔL A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.)HÔSZIGETELÔ ÉS GIPSZKARTONCENTRUMSzenzációs ajánlata!Hôszigetelô rendszer .............................. 990 Ft/m 2 -tôlGipszkarton ...................................................... 390 Ft/m 2 -tôlCement ........................................................................ 2.990 Ft/q2.850 Ft/qMészhidrát ................................................................Renovo Gipszkarton és Hôszigetelô CentrumSzombathely, Vépi u. 27. Tel.: 94/343-570Szombathely, Szabadságharcos u. Tel.: 94/311-981AZ AKCIÓ ÁPR. 19-TÔL A KÉSZLET EREJÉIG TART. • A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN AZ ÜZLETEÜNKBEN.JÖJJÖN EL A2008. április 27-én, vasárnap 9–18 óráig!Virág- és dísznövénykertészetikiállítás és vásárÚtvonal: a Bertalanffy utcától a Béke térigA Virágút 9 órakor nyílik…-raA program támogatójaa Nemzeti Kulturális AlapnkaNemzeti Kulturális Alap

More magazines by this user
Similar magazines