2012. március 23-i szám - Zalakaros

zalakaros.hu
  • No tags were found...

2012. március 23-i szám - Zalakaros

Zalakaros város lapjaXVII. évfolyam 5. szám2012. március 23.Elkezdõdött a vízi gyermekvilágmegvalósításaKülönleges szintû szolgáltatás, egyedi kínálat válik valóra.A Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezetése és a Nemzeti FejlesztésiÜgynökség képviselõje március 12-én a Városházán aláírta a „Vízigyermekvilág, tematikus játszóház és kalandpark építése, azalakarosi Gránit Gyógy- és Élményfürdõben” pályázattal megvalósulóberuházás támogatási szerzõdését.Az aláírást követõen már el is kezdõdtek a munkálatok a strandfürdõterületén, a hullámmedence melletti térségben. Az idõ valóbansürget, hiszen a beruházást a fürdõ vezetése július 1-jén készrekívánja jelenteni, hogy a szezon idején már mûködhessen a gyermekálomvilág.Minderrõl, valamint a beruházás körülményeirõl, részleteirõlNovák Ferenc polgármester, dr. Burján Richárd, a Gránit GyógyfürdõZrt. vezérigazgatója, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke,Deutschné Lang Erika alpolgármester és dr. Tóth Gábor, a NyugatdunántúliRegionális Fejlesztési Ügynökség program-végrehajtásiigazgatója tájékoztatta az ez alkalomból összehívott sajtótájékoztatóna média megjelent képviselõit.(Részletek a 3. oldalon.)A márciusi forradalomra emlékeztünk– Az 1848-as forradalom nema pesti utcán és nem is a Pilvaxkávéházban kezdõdött, hanem areformkorban, amikor Széchenyinagy ívû munkájának eredményekénta reformkor csodálatosiskoláiban kinevelõdött egynemzedék, amely szellemileg felkészülta változás törvényi kereteinekmegalkotására. A célok tehátnem pillanatnyi sérelmi helyzetbõlindíttatva fogalmazódtakmeg az 1848. március 15-ét követõnapokban – e szavakkal kezdteünnepi megemlékezõ beszédétNovák Ferenc polgármester a Batthyány-szoborelõtt tartott városiünnepségen, ahova sokan jöttekel – városlakók és vendégek egyaránt–, hogy együtt ünnepeljék a164 évvel ezelõtt történteket.A polgármester részletesenszólt az elsõ felelõs magyar kormány,a Batthyány-kormány tagjairólés munkájáról, akiknek városunképpen a szobor és a körülöttelévõ emléktáblák elhelyezéséveltisztelgett, és akiknek emlékét városunklegkisebb tagjai is ápolják:az ünnepséget megelõzõen azóvodások elhozták ide a magukkészítette zászlócskákat, hogy ezzeltisztelegjenek a hõsök elõtt.(Folytatás a 4.oldalon.)Tisztelgés a hõsök emléke elõtt.Ovisok a Batthyány-szobornál.


22012. március 23.IngyenesparkolásMárcius elseje óta ingyenesparkolás lépett életbe városunkegész területére vonatkozóan.Ehhez igazodva a képviselõ-testülethatályon kívülhelyezte eddigi, a fizetõparkolókmûködésérõl és igénybevételérõlszóló önkormányzatirendeletét. Dr. Józsa Zsanettjegyzõ azonban elmondta: aparkolóhelyek esetében a kizárólagoshasználat biztosításaezután is lehetséges, ilyenesetekben továbbra is díjfizetéstállapít meg a testület.A kiépített parkolóhelyekenvaló parkolást a közterület-felügyeleta jövõben is ellenõrzi,elsõsorban a rendeltetésszerûséget,illetve a parkolás szabályosságátvizsgálják, ám ellenõrzikazt is, hogy a személygépkocsikvalóban csak esetiparkolásra, vagy netán tartósanhasználják a felfestett parkolóhelyeket.Utóbbi esetbentovábbra is fellépnek a parkolóhelyettartósan használók ellen,amennyiben a gépjármûtulajdonosok nem rendelkeznekkizárólagos használattal.LOMTALANÍTÁSÉrtesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén2012. március 30-án (pénteken) háztartási lim-lomgyûjtése történik.Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhatháztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék,gyógyszer, autógumi)!Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat március 30-án reggel7 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállítógépjármû haladási útvonala mentén.2012. március 30-án elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartásikisgépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.Kérjük, hogy ezen hulladékokat március 30-án reggel 7–10 óraközött helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Fõ u. 6/b. szám alattiOrvosi rendelõ és a Közösségi ház közötti parkolóban ideiglenesenkialakított gyûjtõhelyen!Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügyeletfokozottan ellenõrizni fogja.Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyentörténik, az szabálysértési eljárást von maga után.Horvát–magyar partnerségPolgármesteri HivatalZalakarosKÖZÖS PÁLYÁZATOKAT ADNAK BEA módosulásnak megfelelõen ahelyi önkormányzati rendeletekbenis átvezetésre került a talajterhelésidíj egységdíjának mértéke, így városunkképviselõ-testülete is módosítottakapcsolódó rendeletét.A törvény alapján a talajterhelésidíj mértékét a talajterhelési díjalapja (a szolgáltatott, vagy egyedivízbeszerzés esetében a mérésseligazolt felhasznált, illetve mérési lehetõséghiányában az átalány alapjánmeghatározott víz mennyisége,Horvát-magyar partnerség keretébentöbb pályázat benyújtásárólis döntött a képviselõ-testület a közelmúltban.IPA-pályázat segítségével valósulnameg a sörpince épületénekborházzá alakítása, közös kerékpárútprojekttel az Üdülõ sori kerékpárútmegépítése. Az Inno-Murapartnerség keretében Zalakarosonkomplex településfejlesztési mintadokumentumcsomag készülne –részei: Integrált VárosfejlesztésiStratégia, településfejlesztési koncepció,rendezési terv, befektetésiajánló –, projektmenedzser képzésvalósulna meg, s egy, a kulturálisörökség tematikus útvonalainakfejlesztésére hirdetett pályázatbanis részt venne városunk a KözösségiHáz által.Utóbbi a Thúry György kanizsaivárkapitány emlékéhez kapcsolódóhelytörténeti bemutató kialakításátjelentené, melynek keretébena Közösségi Ház megújítása islehetséges volna. Az említett pályázatbana horvátországi DonjaVidovec és Donja Dubrava, illetvemagyar részrõl Zalaszabar ésZalakaros fogott össze. E magyarhorvátpályázat megvalósíthatóságidokumentációját a közelmúltbanírták alá a partnerek.(Felvételünk ezt a találkozót örökítettemeg.) Minden, fent említettpályázat 95 százalékos támogatástélvezne, a szükséges ötszázaléknyi önerõ biztosításáról aképviselõ-testület igennel szavazott.Felülvizsgálják a rendeleteketA szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét felülvizsgálataés a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelõenátalakította a képviselõ-testület.A polgármesteri hivatal munkatársai az eddig kiadott rendeleteket90 napon belül felülvizsgálják, a szociális támogatásokat ezután már az új rendelet elõírásainak megfelelõen állapítják meg.Tízszeresre nõtta talajterhelési díjTörvényi rendelkezést követõen az eddigi 120 Ft/m 3 -rõl annak tízszeresére,azaz 1200 Ft/m 3 -re módosult a talajterhelési díj egységdíjánakmértéke.csökkentve a külön jogszabály szerintilocsolási célú felhasználásra figyelembevett víz mennyiségével),az egységdíj, valamint a településközigazgatási területére vonatkozóterületérzékenységi szorzó határozzameg. A felszín alatti víz állapotaszempontjából Zalakaros érzékenyterületen helyezkedik el, így itt nagyobbszorzószámot kell alkalmazni.Talajterhelési díj fizetésére azok kötelezettek,akik a szennyvízcsatornarendszerre nem kötöttek rá.


2012. március 23. 3(Folytatás az 1. oldalról.)– Városunk turisztikai újrapozícionálásajelenleg zajlik. Ennekkiemelt területét képezi a fürdõ,ahol számos változás és változtatásindult meg az elmúlt néhányhónapban, kezdve az új vezetés,menedzsment kialakításával. Az újfürdõvezetés az önkormányzattalegyeztetve komoly fejlesztéseketkíván megvalósítani, melyek nemtitkolt célja a családosok ide csábítása– jelezte Novák Ferenc.– Mostani, több mint negyedmilliárdosprojektünk egy remélhetõlegpozitív folyamat kezdetétjelenti. Az összesen 262 millió forintplusz áfa összegû beruházásunkhozközel 50 millió forintospályázati támogatást – az elnyerhetõlegnagyobb összeget – hozhattukel. A fejlesztés során egyElkezdõdött a vízi gyermekvilág megvalósításakülönleges, élménygazdag vízigyermekvilágot építünk ki astrand területén. Természetesentovábbra is fenn kívánjuk tartania hagyományos, híresen jó és keresettgyógyszolgáltatást a fürdõn,ugyanakkor új célcsoport ide csábításátis feladatként tûztük ki –fogalmazott dr. Burján Richárd. – Acsaládosok – mert hiszenróluk van szó –már megjelentek afürdõn, ám az õ szabadidõeltöltésük lehetõségétjelentõsenkívánjuk bõvíteni.A vezérigazgató rámutatott:a legújabbfejlesztésekkelZalakaros, illetve a fürdõolyan attrakciókatkínálhat a családosoknak,melyek országosszinten is egyedülállóak,újszerûek, ezáltal komoly versenyhelyzetielõnyt is jelenthetneka városnak, a fürdõnek a többi fürdõvelszemben.A fejlesztésekrõl szólva elhangzott:gyermekmedence – zuhatagok,kisebb csúszdák, többfunkciósvíztorony, gomba, egyéb spriccelõésmozgó élményelemek, összesen63 vízi attrakció, négy csúszda – ésegy attrakciókkal ellátott vízi játszótéráll majd a gyerekek rendelkezésére.Emellett létesül egy tematikusjátszóház: bébi- birodalom,strandóvoda és bababarát helyiségekalkotják, melyekben az egészenkicsi gyermekek is jól érezhetikmagukat. A gyerekeket mászófallalés emeletes fedett játszóházzal isvárják, utóbbiban szárazcsúszdák,alagutak, trambulin és még rengetegizgalmas, vidám játék, fejlesztõjáték, sõt hangszer is kap helyet.– Az új beruházás a különlegesszintû szolgáltatásával és színvilágávalvárhatóan a vendégek körébenkedvelt lesz, amelytõl a vendéglétszámemelkedését várjuk –mondta a vezérigazgató.– A beruházás indítása elõtt ahelybéli kisgyermekes szülõk körébenközvélemény kutatást végeztünkarra vonatkozóan: mitlátnának szívesen egy strandóvodábanés -bölcsõdében, gyakorlatitapasztalataik mit mutatnak, hogyanvolna szerencsés kialakítanunka gyerekbirodalmat – ecseteltea beruházás elõzményeitDeutschné Lang Erika, hozzátéve:kisgyermekes szülõként alapvetõennagyon fontosnak tartotta és tartja,hogy valóban minden tekintetbengyermekközpontú legyen a létesítmény.Mint mondta: a szülõkrengeteg hasznos ötletet adtak avéleménykérés során. Így többekközött felhívták a figyelmet a kerítésfontosságára (ezt az eredetiterv nem tartalmazta), kérték, hogya gyermekeket kísérõkkényelmérõl isgondoskodjanak(ital automata, újságokállnak majdrendelkezésükre), sfelhívták a figyelmeta helyiségek díszítésénekfontosságárais.Az alpolgármesterezzel kapcsolatbanjelezte: a szobákfalain a magyarmesevilágból Vuk ésVízipók Csodapók alakja elevenedikmajd meg.– Ragaszkodtunk a magyar, értékõrzõmesekincs világunkhoz,így kerültek e rajzfilm figurák aközéppontba – így az alpolgármester.– Úgy vélem, ez a szülõkben,nagyszülõkben is pozitív gondolatokatébreszt majd, mindenki szívesenlátja viszont gyermekkorakedvelt hõseit, akikkel aztán kicsitKÜLÖNLEGES SZINTÛ SZOLGÁLTATÁS, EGYEDI KÍNÁLATújra is élheti saját gyermekkorát.– A turizmusban az elmúlt idõszakbankomoly mélyrepülés következettbe, ebbõl kell most kihoznunkaz országot. Azalakarosihoz hasonló fejlesztésekóriási segítséget nyújtanak ebben.Az Új Széchenyi Terv megadja alehetõséget mindenkinek a továbblépésre,s én úgy látom,Zalakaros kiválóan tud élni a lehetõségekkel,sõt, azonnal tudott reagálnia pályázati kiírásra – hangsúlyoztadr. Tóth Gábor, kiemelve: aváros jó minõségû pályázatot nyújtottbe az ügynökséghez, s megtetteaz elsõ jelentõs lépést ahhoz,hogy a fürdõ új arculatot, új szolgáltatásipalettát alkosson, s valóbanújrapozícionálja a várost a turizmusterületén.Wellness részlega NapfénybenAz Új Széchenyi Terv elõszörtámogatja a magyarországiüdülési jogrendszert,támogatásával az elsõ üdülõszövetkezetiwellness részlegépülhet meg.A zalakarosi Napfény Üdülõszövetkezetmárcius 12-énírta alá azt a támogatási szerzõdést,mely révén 2013 végéreegy hárommedencéstermálvizes wellness blokkszolgálja majd a közel 1600fõs tagság és a szállodai vendégekkényelmét. Az építkezés2012 szeptemberébenkezdõdik, ezzel Zalakaros 3csillagos szállodáinak legnagyobbwellness beruházásavalósul meg.(Forrás: Turizmus Panoráma)


42012. március 23.A Dalárda-vegyeskar katonadalokat adott elõ.A Móra-iskola 6. osztályosainak mûsora.Együtt kell dolgoznunk nemzeti ügyeink sikeréért(Folytatás az 1. oldalról.)A városi ünnepségre ily módonfellobogózott emlékmûnél a polgármesteraz elsõ kormányról szólvaelmondta: az iszonyú felelõsségetvett a vállára a forradalmat követõen.– Miniszterei emberfelettimunkával a magyar polgári állammegteremtésén fáradoztak. DeákFerenc annak jogrendjét, EötvösJózsef a tanügyét alakította. SzéchenyiIstván a közlekedéssel és aközmunkaüggyel, Klauzál Gábor afölmûvelési és iparügyekkel foglalkozott.Kossuth Lajos a pénzügyekkel,Szemere Bertalan pediga belügyi igazgatás szövevényesfeladatával birkózott. EsterházyPál herceg, mint a király személyekörüli miniszter végig az udvarmellett tartózkodott. MészárosLázár a hadsereget szervezte, aminekkövetkezményeképpen 1848õszére a semmibõl önálló magyarhadsereget hozott létre a Batthyány-kormány– sorolta érdemeiket,rámutatva: e kilenc férfiú munkájávalkezdõdött el a magyar kormányoktörténete, 1848 volt a mai értelembenvett magyar nemzeti kormánykeletkezésének éve.– Március 15. példát ad nekünkösszefogásból. A viták ellenérenem volt olyan magyar közéletiszemélyiség, aki Bécs szándékaitpróbálta volna védeni, a nemzetérdekét mindenek fölött állónaktartották. Ez a kiállás tette lehetõvé,hogy a negyvennyolcas magyarokelérjék céljukat, alapjaibanmegújították Magyarországot. Sikerespolitikájuk következtébenkiselejtezték a régi világ dohostörvényeit, kiváltságait, visszahúzódogmáit, és új rendszert alkottak,amely késõbb, évekkel, évtizedekkela harcok után is szilárdanállt a lábán. Március 15. azértboldog ünnepünk, mert a saját létünkértvaló küzdelmet, a közösügyünkért való összefogást jelentia számunkra.Nincs ember, aki ma ne érezné,hogy újra rendkívüli mélypontotél meg hazánk gazdasági, szellemi,lelki, biztonsági szempontból egyaránt.Nem másoktól kell azonbanvárni sorsunk jobbra fordulását.Ez különösen igaz helyi dolgainkra,az összefogás szükségességére.Ma nem csak emlékezni kell, hanemcselekedni is. Remélni egyjobb jövõ eljöttét ma már nemelég; szívós, elkötelezett munkáravan szükség. És ki-ki ne csak sajátmagára gondoljon, hanem a közreis, a szomszédjára is! Itt az idõ,hogy mi magyarok végre együttdolgozzunk nemzeti ügyeink sikeréért!– buzdított szónoklata végénNovák Ferenc.Beszédét ünnepi mûsor követte,melyen a Karos Fúvósegyüttes, aDalárda-vegyeskar, valamint a Móra-iskola6. osztályosai léptek fel.A Batthyány-szobor talapzatánálkoszorút helyezett el az önkormányzatnevében Novák Ferenc,Deutschné Lang Erika és Kötõ Attilaalpolgármester; a Zalakarosi VállalkozókSzövetsége nevébenSzabadics József elnök és Arany Józsefalelnök koszorúzott.Varga Miklós koncertje az élményfürdõbenBevallom: elképzelni sem tudtam, hogyanfér össze az éjszakai élményfürdõzéssel VargaMiklós koncertje. Nem mintha önmagábanbármelyikkel is problémám lenne, de ha arragondoltam, hogy a vízben pancsolva, netánromantikázva hallgathatom az István, a királyrészleteit, vagy épp az Európa címû számot,nem tartozott valahogy együvé a két dolognálam. Még akkor sem, ha a Varga Miklós koncertjévelöszszekötött éjszakai élményfürdõzéstnemzeti ünnepünk hétvégéjére szerveztékmeg.Amikor aztán a meghirdetett kezdésre érkezvemegláttam a fürdõ elõtt kígyózó sort,kezdtek eloszlani a kétségeim. A vendégeketláthatóan igenis vonzotta a program, már magaaz esti órák hangulatfényes fürdõzési lehetõségeis, Varga Miklós fellépése pedig még inkább.Éjszaka, vízben, az Európát énekelve.S be kellett látnom: öszszelehetett kötni a kettõt;a dalok felcsendülésekorugyanis mindenki átadtamagát a zenének, a vízben,a medence szélén, apihenõágyakon több mintháromszáz ember énekelteegyütt a jól ismert dalokat,tapssal fogadta az újalbumról – Újra itthon –játszott nótákat, s együtténekelte mindenki az Európát.Gyerekek és felnõttek.Vízben, hangulatfényekközött. Nemzeti ünnepünkön.Így is lehet – és miértne lehetne?


2012. március 23. 5Magyarország történelme dalokbanAZ ARANYSZARVASBAN FOLYTATÓDOTT A RENDEZVÉNYSOROZATNemzeti ünnepünkhöz kötõdõenaz Aranyszarvas vendéglõbenfolytatódott a Zalakarosi TurisztikaiEgyesület szervezésébenaz a gasztronómiai sorozat,melynek alapvetõ célja a gasztronómiaiélvezetek összekötése amagyar kultúrával.– Az elsõ gasztronómiai matinénka Friskó vendéglõben volt,ahol egy mókás darab részesei ésnézõi lehettek a résztvevõk. A„Kocsonya Mihály házassága” címûvígjátékot Beleznai Endre ésMagyar Attila színjátékában láthattuka Magyar Kultúra Napja alkalmából2012. január 22-én.A Gasztronómiai Trilógia másodikrésze a két héttel ezelõttiZséda koncert volt, melynek aBetyár Csárda adott otthont. Aháromrészes rendezvénysorozatutolsó darabjaként egy musicaltláthattak az érdeklõdõk aTeam4music elõadásában azAranyszarvas vendéglõben –mondta Jámbor Tímea kommunikációs-és marketing vezetõ.A Farkas család rendkívül ízletesebéddel várta vendégeit, aMinõségi díj a FreyánakLegutóbb egy musicalt láthattak az érdeklõdõk a Team4music elõadásában.nemzeti ünneptiszteletére a díszítésbena magyarzászló színei ismegjelentek. A finomebédet követteaTeam4music elõadása.A háromtagúegyüttes nemzetünktörténelménekjelentõsfordulóit foglaltadalba, a honfoglaláskorától egészennapjainkig. Az ismertmusical-,operett- és rockoperarészleteketa közönség együttdúdolta az elõadókkal.Családi nyúlkergetõ2011. ÁPRILIS 7. (SZOMBAT)Helyszín: Kertmozi melletti arborétumPROGRAMOK:15.00 – 16.00: Fotózkodás a húsvéti nyuszival14.00 – 18.00: Mini vidámpark14.00 – 18.00: Gyermek animációünnepi tojásfestés,nyuszibáb készítés,tojáskeresés,„nyuszimozi”tojásgurítástojásdobálástojás „kókányolás”15.00 – 18.00: Állatsimogató és pónilovaglás14.00: Húsvéti locsolkodás és a Karos Táncegyüttesfellépése15.00: Mutyi bohóc mûsora17.00: Nyúlkergetõ vetélkedõA Hunguest Hotel Freya ismét elnyerhette a Magyar Turizmus MinõségiDíjat. Az elismerés három évre érvényes, ez idõ alatt a szálloda bármikorellenõrizhetõ. A díj vissza is vonható abban az esetben, ha az ellenõrzéssorán a szolgáltatások minõségi romlását tapasztalják.Az elismerést az Utazás kiállításon hetedik alkalommal adták át. Anyertes szállodák és éttermek igazgatói az elismerõ oklevelet és a MagyarTurizmus Minõségi Díj táblát a 2012. évi Utazás Kiállítás hivatalos megnyitóünnepségén vehették át Bánki Eriktõl, a Magyar Országgyûlés Sport- ésturizmusbizottságának elnökétõl és Horváth Gergelytõl, a Magyar TurizmusZrt. vezérigazgatójától.SZERVEZÕ: ZALAKAROSI TURISZTIKAI EGYESÜLETA PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGA FENNTARTVA!AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREIAz Isteni Irgalmasság templomában 2012. április 13-án dr. MárfiGyula veszprémi érsek tart szentmisét. Az engesztelõ imaóra 15 órakorkezdõdik, az engesztelõ szentmise dr. Márfi Gyulával 17 órakor.


62012. március 23.Katus Attila születésnapi partija a fürdõnVárosunk egészségturisztikai nagykövete, Magyarország aerobic világbajnokanálunk ünnepli születésnapját március 24-én.– Számomra Zalakaros az egészségmegõrzés valódi fellegvára. Aváros az aktív pihenés és a regenerálódás idilli helyszíne. A szõlõhegyeklankái, a parkerdõ, a gyönyörû tavak és a gyógyvíz, a sportolásiés kirándulási lehetõségek végtelen tárházát biztosítják.Örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy a város egészségturisztikainagyköveteként képviseljem és szakmailag hozzájáruljakZalakaros, az ország legjelentõsebb egészségturisztikai központtávaló fejlõdésének. A város vezetésével karöltve arra törekszünk,hogy minél többen ismerjék meg a környék páratlan lehetõségeit,adottságait, valamint egyre többen kapjanak kedvet a rendszeressporthoz, az egészséges életvitelhez. Havi rendszerességgel veszekrészt a zalakarosi rendezvényeken. A helyi szállodákkal együttmûködverendszeresen adok mozgással és étkezéssel kapcsolatos tanácsokataz érdeklõdõknek. Természetesen, a közös sportolás sem maradhatki.Hiszek abban, hogy a mozgásszegény életmód számos betegségkiváltója. A rendszeres testmozgás és a tudatos táplálkozás nélkülözhetetlenelemei az egészséges életmódnak. Nem tartom magammindentudónak, de rám jellemzõ módon megpróbálok szakmailaghitelesen, ugyanakkor közérthetõ módon segítséget nyújtani az„életmódváltók” széles táborának. Arra törekszem, hogy a velemegyütt sportolók újabb és újabb tapasztalatokat, sikerélményeketszerezhessenek itt, Zalakaroson, ahol – bízom benne – egy egészségtudatosváros van születõben – mondta a többszörös aerobic bajnok,életmód szakértõ.Részletek itt, ezen az oldalon!Kenu- és csúszdaverseny,torna Katus Attilával10.30–12.30: Nevezés a csapatoknak, gyakorlásKiegészítõ programok:– III.GENERÁCIÓS BEMER készülék bemutatása– testzsírszázalék mérés, testtömeg indexszámítás– wellness totó– irodai masszázs kipróbálásának lehetõsége– fürdõ szolgáltatásainak ajánlása11.00: Karate bemutató13.00–17.00: Kenu verseny15.00-tól: Csúszda verseny – Ügyességi feladatoka kenukban, bemutatja Katus Attila –Evezési lehetõség Katus Attilával16.00: Torna Katus Attilával17.00: Kenuverseny döntõ17.10: Eredményhirdetés, díjátadás – KatusAttila köszöntéseKategóriák:– Családok – 2 felnõtt 2 gyerek v. 1 gyerek/kenu– Csak hölgyek – min. 3 fõ/kenu– Csak urak– min. 3 fõ/kenu– Újságírók, study tour résztvevõi min. 3fõ/kenu– Diák csapatok min. 3fõ/kenu.Nevezési díj nincs, nevezni a helyszínen lehet.A csapatok feladata, hogy a 25 m-es sportmedencében1 hosszt a legjobb képességükszerint leevezzenek. Egyszerre két hajó éskettõ csapat lehet a vízen.Minden résztvevõ csapat oklevelet kap, melyeta Fodorekreáció Kft. biztosít. A cég felajánlkategóriánként 1 csapatnak egy általaszervezett Zala vízitúrát.Jöjjön el Ön is! Szurkoljon, evezzen, mozogjon, és ünnepeljen velünk!ZalaKatusFitt-oázisSzeretne Ön is Katus Attila fergetegesfitt-oázis partijának részese lenni Zalakaroson,a Kis-Balaton fürdõvárosában?Helyszíneink: a Kis-Balaton szigetei, aZalakarosi Parkerdõ és a Gránit Gyógyfürdõ.A ZALAKATUS FITT-OÁZIS 2012KÖVETKEZÕ PROGRAMJAI:Március: 2012. március 24.:Katus Attila szülinapi partija.Április: 2012. április 29.Május: 2012. május 12.A nyári vakáció idején Tüskevár felfedezésiexpedíció indul!Részletek a www.zalakaros.hu oldalonláthatók, a programok szervezõje aZalakarosi Turisztikai Egyesület.Jámbor Tímea,városi komplex marketing szervezõ


82012. március 23.Közösségeink mûködése:Április 16, 30 (hétfõ) 18.00:Dalárda próbaZalakaros, Közösségi HázDalárda fellépése:Április 1. (vasárnap) 17.00:Zalakaros Térsége EgyesültHegyközség IV. BorversenyNagyrada, KultúrotthonÁprilis 11, 25 (szerda) 14.00:Ezüst KlubZalakaros, Közösségi HázÁprilis minden pénteken 19.00:Bottal-fogóZalakaros, Közösségi HázTISZTELT ZVSZ TAGTÁRSUNK!TISZTELT ZALAKAROSI VÁLLALKOZÓK!A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a Zalakarosi VállalkozókSzövetsége, – az idei évben Zalakaros Város Önkormányzatávalközösen –SZAKMAI FÓRUMOT TART,melyre az idei évben a ZVSZ tagokon kívül szeretettel invitálja aZalakarosban mûködõ vállalkozásokat, vállalkozókat is.A FÓRUM VENDÉGE ÉS ELÕADÓJA:Novák Ferenc, a Zalakaros város polgármestereDr. Burján Richárd, Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatójaés a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökeKurucz Attila, könyvvizsgáló, adótanácsadóA FÓRUM TÉMÁJA:– Zalakaros jelenlegi helyzete, az önkormányzat városfejlesztési lehetõségei– A fürdõben megvalósuló fejlesztések, változások ismertetése– Tájékoztató a zalakarosi turizmus és vendéglátás lehetõségeirõl– A társasági adóból a látványsportok támogatására adható lehetõségekismertetéseA FÓRUM HELYE:Móra Ferenc Általános Iskola aulája (Zalakaros, Liget u. 28)A fórum ideje: 2012. március 26. (hétfõ), 17:00 óraAz elõadások után kötetlen beszélgetésre invitáljuk tagtársainkatés meghívott vendégeinket. Kedves Vállalkozó Társunk! Kérünk,hogy jelenléteddel és kérdéseiddel tiszteld meg a fórumot!Szabadics JózsefZalakarosi Vállalkozók SzövetségeelnökÁprilis minden pénteken 19.00:Karosi Ifjak KöreZalakaros, Közösségi HázÁprilis minden csütörtök,szombat:NéptáncZalakaros, Közösségi HázÁprilis minden kedden 10.00:Mazsola JátszóházZalakaros, Közösségi HázÁprilis minden kedd 17:00 ésminden péntek 17:00:SHOTOKAN Karate TanfolyamZalakaros, Közösségi HázNovák FerencZalakaros várospolgármestereProgramajánlóMárcius 24.:Fit Karos ProgramsorozatKatus AttilávalZalakarosi Fürdõ – Szervezõ:Zalakarosi Fürdõ; +36 93 340 420Április 1. (vasárnap) 17.00:Zalakaros Térsége EgyesültHegyközségIV. BorversenyNagyrada, KultúrotthonSzervezõ: Zalakaros Hegyközség,Közösségi HázÁprilis 6–9.:Légilocsolók hétvégéje aZalakarosi RepülõtérenZalakaros, RepülõtérSzervezõ: Pusztai Roland:+3620-2860766,Bodó Roland:+3620-777-9135Épforg Kft.építõanyag és fürdõszobaszakáruházÁprilis 6–9.:Húsvéti borlocsolóGarabonc, Kránicz BorházSzervezõ: Kránicz László:+3630-330-00-16Április 7.:„Szívünk csücske ZALA” –Thúry György teljesítménytúra(20 km) – Nagykanizsa, GelseSzervezõ: Lõrincz Sándor;+3630 546 95 64Április 7.:Családi NyúlkergetõZalakaros, Kertmozi melletti parkSzervezõ:Zalakarosi Turisztikai Egyesület;+36 93 340 421A programváltozás jogáta szervezõk fenntartják!Az építõanyagok forrásaÜzenjük minden régi és új vásárlónknak,hogy Behiákpusztai telepünkrõlELKÖLTÖZTÜNKújra megnyitott építõanyag üzletünkbe– Zalakaros Kossuth utca 23. –,ahol az építõanyagok teljes kínálatávalállunk továbbra is kedves vásárlóinkrendelkezésére.Telephely:Zalakaros, Kossuth u. 23.Telefon: (+36) 93/340-836Web: http://epforgkft.huEmail: info@epforg.huKiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.Felelõs kiadó: Seres Péter Szerkesztõ: Antal Anita Telefon: 30/9116-550 E-mail: karosikronika@gmail.comNyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

More magazines by this user
Similar magazines