Pedagógusok a kompetenciákról 7-8. osztály - Műszaki Könyvkiadó

muszakikiado.hu

Pedagógusok a kompetenciákról 7-8. osztály - Műszaki Könyvkiadó

7-8:Layout 1 2008.09.11. 11:22 Page 77A mintapélda kísérletének lejátszásával a számolási kulcskompetencia keretén belül bôvítjük az alapmûveletekkelkapcsolatos ismereteket a szám többféle használati lehetôségének bemutatásával, amûveletek közti kapcsolatok elôrevetítésével. Induktív gondolkodási eljárással az egyes esetbôl valóáltalánosítás után jutunk el a hatvány értelmezéséig.A pénzfeldobásos kísérlet a gondolkodási képességek közül még a valószínûségi gondolkodás fej -lesztését is megvalósítja.A hatványozás tanítása során 8. osztályban összefoglaljuk, rendszerezzük, általánosítjuk az addigi ismereteket,kapcsolatba hozzuk azokat a számelmélettel, a mûveletekkel. A tankönyv 21. oldalánlévô feladatok a hatványozás azonosságainak tanítását készítik elô analógiák kerestetésével, mûveletirokonságok megfigyeltetésével, azonosságok megfogalmaztatásával konkrét példa alapján.Nyolcadik osztály: Tk.21/12.Hetedik osztály: Tk.14/2.A feladatok megértésével, konkretizálásával fejlôdik a tanulók problémaérzékenysége.Gyakorolják továbbá az összefüggés meglátásának, felismerésének képességét, az analógiás gon dol -ko dás, valamint a matematikai modellalkotás képességét is, vagyis az induktív gondolkodási ké pes -sé gük fejlôdik.Feladattípusok a számolási, számítási készség fejlesztéséreEz a feladattípus a mûveleti tulajdonságokról tanultak alkalmazását, az alapmûveletek értelmezésétgyakoroltatja a racionális számkörben.Itt a mûveletek megoldásához a racionális számokról, a racionális számokkal való mûveletvégzésrôltanult általános szabályokat kell deduktív gondolkodással alkalmazni.A számolási készség fejlesztéséhez elengedhetetlen a számítások egyszerûsítési lehetôségének felis -merési és alkalmazási képessége, melyre jó gyakorlási lehetôséget nyújtanak az ilyen típusú példák.

More magazines by this user
Similar magazines