venni vagy nem venni? a ritmus szerelmesei - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

venni vagy nem venni? a ritmus szerelmesei - Savaria Fórum

18. ÉVF. 42. SZÁM • SZOMBATHELY, 2008. NOVEMBER 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPVENNI VAGY NEM VENNI?A RITMUS SZERELMESEIANNO: SAVANYÓ JÓSKAELFOGÁSAKÖZÉPPONTBANAZ EGÉSZSÉGKedvezmény november 5-tôl a készlet erejéig.


2008. NOVEMBER 8.V I S S Z A P I L L A N T ÓZajlik a Márton-ünnepNOVEMBER 18-ÁIG TARTANAK A PROGRAMOKMár a hét elején elkezdôdtek a SzentMárton-ünnep rendezvényei szerte avárosban. Elsôként Mátrai Erik fényinstallációjavárta a nagyérdemûthétfôn a sportházban, ezt követteegyebek mellett kedden a Récsei Viktor-emlékülésa Berzsenyi DánielKönyvtárban, majd szerdán emléktáblátavattak Boldogházi Kiss Zoltánfotográfiai szakíró, tanár egykori lakóházánála Rákóczi úton. Ugyanezena napon jubileumi kiállítás nyíltVértesi Péter festômûvész 70. születésnapjatiszteletére az MMIK MédiumGalériájában, és bemutatták aVas megye címû útikönyvet az Agora– Szalonban. Csütörtökön a BrennerJános Általános Iskola diákjai adtakelô misztériumjátékot a város védôszentjénekéletérôl a Székesegyházban,kiállítás nyílt a képtárban(képünkön Veres András megyéspüspök nyitja meg a tárlatot) a SzentMárton-kultusz közép-európai emlékeibôl,de a hagyományos lampionosfelvonulások sem maradtak ki aprogramból. A hétvégén és a jövôhéten is lesz mibôl válogatni, ugyanisa Szent Márton-ünnep rendezvényeiegészen november 18-áig tartanak.A részletes programot megtalálja aSavaria Fórum november 2-ai számának13–16 oldalán.FOTÓ: Czika LászlóA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Savanyó Jóska elfogása„Józsi igénytelen, alacsony termetûember, kit a börtön jól megapasztott.Minden inkább, csak rablóvezér nem.Csupán szemeibôl csillog némi vad tûz,ajkai folyton rángatódznak, a kezeivelgörcsösen nyomogatja a kalapját. Testétközönséges rabruha födi.” Így jellemeztea Vas Megyei Lapok újságírója1886-ban a messze földön hírhedtrablóvezért, Savanyó Jóskát, akit nagynehézségek árán végül sikerült elfogniuka hatóságoknak, és akinek éppenSzombathelyen tárgyalták a bûnügyeit.De ne rohanjunk annyira elôre,hiszen nem véletlen, hogy tudósítónkoly negatív portrét festett hôsünkrôl,hiszen a zsúfolásig megtelt szombathelyitárgyalóteremben több bájoshölgy is helyet foglalt, „akik Józsibanbizonnyára valami derék és deli falusipéldányt véltek felfedezni”. A maiigazságszolgáltatási gyakorlathoz képestegyébként Savanyót hamar „lerendezték”,mindössze tíz tárgyalásinapra volt szükség a 27 pontban megvádoltbetyár elítélésére. A védôk közöttott ült a késôbbi legendás szombathelyipolgármester, Éhen Gyula is.Akár megfilmesítésre szánt forgatókönyvis készülhetne a hányatott sorsú,bûnügyekkel gazdagon átszôtt SavanyúJóska életébôl. 1841-ben születettAlsó-Sághon. Édesanyja hamarmeghalt, apja „gonosz egyén volt”.Betyárunk a mostohaanyjáért sem rajongott,így nem csoda, ha 15 évesenbúcsút vett az apai kapufélfától. Kezdetbenmég juhászbojtárnak állt, denyugtalan lelkülete nem hagyta békén,és felkereste a késôbb Veszprémbenkötél általi halálra ítélt HofferAndrás bakonyi bandáját, de aztánkényszerûségbôl hamar önállósodott.Rémtetteit nem sorolnánk, inkább elfogásánaktörténetét idéznénk fel.Savanyó Józsi ugyanis elkövetett egynagy hibát, a Henyei-erdôn agyonlôtteegyik társának, Magyarósi Istvánnaka nagybátyját. Magyarósi ezért bosszúbólfelkereste Szopós István zalaegerszegicsendôrôrmestert, és felajánlottasegítségét. Magyarósi cselt eszelt ki, ésa Halápi-erdôn egy akolrom mellett elrejtettegy hordó és egy csutora bort.Utóbbi óvatosan „morphiummal” voltkeverve. A betyárok az egyik este alaposanbeittak, a bor megtette hatásátannak ellenére, hogy a csutoráhozhozzá sem nyúltak. A közelbe kivezényeltcsendôröknek mindezek utánmár könnyû dolguk volt. A morfiumosbort egyébként Savanyó két társa elvittemagával a harmadik határba egylagzira, ahol aztán kézrôl kézre járt alakodalmas nép között. Jó bor volt,mindenkinek ízlett: „hanem hát egyszercsak a szemek kezdtek elnehezedni.A tánc meglassult… A vôlegény, amenyasszony, az öröm szülôk, a kérô, akiadó gazda – mind – mind Morpheusölében szenderegtek”.SaFó(A források felkutatásában a BerzsenyiDániel Megyei Könyvtár munkatársaisegítettek. A könyvtárban aBetyárok és szegénylegények a Nyugat-Dunántúloncímû kiállítás november15-ig tekinthetô meg.)FIX ÁRONÉJJEL-NAPPALTELEFON: 06 80 620 620 • 312-222személytaxi • tehertaxi • autómentés • sofôrszolgálatwww.radioszombathelytaxi.hu5


C I V I LFOGADÓÓRÁKDr. Czeglédy Csaba, Szombathely alpolgármestere november11-én (kedden) 15.00–17.00 óra között alpolgármesteri fogadóóráttart a Városháza I/118-as szobájában. (Sorszám 12.00órától az ügyfélszolgálatnál kérhetô.)Dr. Czeglédy Csaba, Szombathely 5. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje november 11-én (kedden)17.00–18.00 óra között képviselôi fogadóórát tart a DerkovitsGyula Általános Iskolában (Bem J. u. 7.).Kôvári Attila, Szombathely 2. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje és a Lakás Bizottság elnöke november 12-én (szerdán)12.00 órától a Városháza földszinti kistermében fogadóóráttart. (Sorszám 8.00 órától az ügyfélszolgálatnál kérhetô.)Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselô november14-én (pénteken) 8.00–9.00 óráig a Városháza földszinti helyiségébenfogadóórát tart.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap 20.00-tólmásnap 8.00-ig tart.Az ügyelet november 8-tólnovember 15-ig.november 8–13.Kamilla, Kossuth L. u. 2.Tel.: 505-865, 20h-08hnovember 14.Gondviselés, Vasút u. 17.Tel.: 331-294,17.30-08november 15.Margaréta, Margaréta u. 3.Tel.: 500-222, 20h-08hA N Y A K Ö N Y V I H Í R E KSZÜLETÉS: Varga Roland és Szlávich Hajnalka leánya: Nóra Laura, Horváth István ésSüle Piroska leánya: Alexandra Erzsébet, Lanicsek Péter és Gerzsenyi Henriett fia:Milán, Vass Szilárd és Sziráczky Rita fia: Nimród Ármin, Király Krisztián András ésNardai Katalin Zsuzsanna fia: Levente Olivér, Benkô Gyula és Fülöp Enikô fia: Márk,Viszket Róbert és Koós Veronika Erzsébet leánya: Vivien, Horváth Zsolt és AuerAndrea fia: Ádám, Dr. Vándor Balázs András és Mórocz Éva leánya: Zsófia, SélleiLászló Szilveszter és Horváth Erika leánya: Mária, Szummer Tamás és Czompó Juditfia: Ádám, Vigh Zoltán és Léber Andrea leánya: Zorka Rozina, Nardai Ferenc és VinkóGabriella fia: Zalán Mihály, Sarang Krisztián és Tarján Zita fia: Dávid, Gongola Péterés Bartakovics Judit leánya: Petra.HALÁLESET: Abay Jenô, Pethô Imréné sz. Pethô Ilona, Szakács Józsefné sz. PástiIrén, Varga József, Viktor Miklós, Bellovits Antalné sz. Guzmits Ilona Anna, GóthSándor Gábor, Megyesi Jánosné sz. Desits Terézia, Kutics Lászlóné sz. Kovács Ilona,Farkas Lászlóné sz. Süle Mária Magdolna, Molnár Jánosné sz. Lempeg Anna, AbértImre, Paukovits István, Gersei Zoltánné sz. Kovács Róza, Tomku István, Bôke Istvánnész. Tóth Gizella, Kelemen Lajos, Horváth Istvánné sz. Fillinger Ilona, Németh Istvánnész. Molnár Jolán, Mezei Ferenc, Koós Géza, Méhes Vilmosné sz. Bozsányi Katalin,Kôfalvi István, Máté Sándorné sz. Nagy Mária, Gyôrvári Edit Rozália, Horváth Ferenc,Németh Ferencné sz. Biró Ilona, Vilics Ferencné sz. Kovács Rozália, Reményi GézaFerencné sz. Németh Stefánia Mária.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók Béla krt. 9/BTelefon: 94/310-034Ne bízzaa kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena SavariaFórumban!Tel.: 94/505-895O L V A S Ó I L E V É LSZÁLLNAK A VARJAK…Tíz éve – mint a környéken lakó – már levélben fordultam az Önkormányzathoz: kértem a Pelikán park varjútelepénekfelszámolását, indokolva annak hátrányait. Kérésemet azzal utasították el, hogy a varjú védett madár, és elôfordulhataz is, hogy a fokozottan védett gyöngybagoly a varjúfészekbe költözik társbérlôként. Márpedig védett madarakfészkeit nem szabad felszámolni. Mára a varjak népes kolóniává sokasodtak.Örömmel hallottuk polgármester úr közgyûlésen elhangzott ígéretét, miszerint a közeljövôben megoldódik a varjúügy.De ígéretben eddig is volt részünk, örülnénk, ha a megoldás módját és annak idejét megosztaná velünk, szombathelyipolgárokkal.De visszatérve a Pelikán parkra. Idônként Hitchcock: Madarak címû filmje jut eszembe. A közelmúltban az egyik napilapterjedelmes olvasói levelet közölt varjú-témában, amivel csak egyetérteni lehet. Szombathely városában a varjakérdekei a városlakók érdekei elôtt állnak. Lakbér és közmûdíj hátralék miatt családokat költöztetnek ki bérlakásaikból,a nem fizetô tulajdonosok közmûveit pedig kikapcsolják. Ja, ôk emberek! A több irányú kárt és fertôzésveszélyt okozó,piszkoló, zajos, szemetelô varjak védettek, ôket nem lehet kiköltöztetni?! A Pelikán park, a játszótér és a mellette lévôsétány is szinte használhatatlan.A kórház sarkánál lévô platánon is terebélyesedik a varjú-kolónia. Alattuk naponta több ezer gyalogost és autóstfenyeget a varjak alászálló ürüléke. E kolóniától mintegy száz méterre létesült a mentôhelikopter leszállóhelye. Mégelgondolni is szörnyû, mi lenne, ha a vonuló varjak és a mentôhelikopter találkoznának.Reméljük, mielôbb megoldódik a problémánk.K. A. B. – egy ember- és állatbarát szombathelyi polgár8


2008. NOVEMBER 8.P R O G R A M A J Á N L ÓNOVEMBER 8–15.november 14. péntekA TOTÁL SZOMBATHELY 2008– online mozgóképes és fotósverseny eredményhirdetése17.30 Agora–SavariaFilmszínház – Video szekció20.00 OÁMK Savaria IfjúságiCentrum – Fotós szekcióBôvebb információ: www.totalszombathely.huAz eredményhirdetésre a belépés díjtalan!november 10., 19.00Agora–Mûvelôdési és SportházMacskák – musical két részben– Madách Színház Budapestnovember 3–21.Berzsenyi Dániel Könyvtár, I. emeleti hírlapolvasó– A Berzsenyi Dániel Könyvtárés a budapesti Goethe Intézet. Die schönstendeutschen Bücher 2007 – A legszebbnémet könyvek címû kiállításanovember 4–14., délelôtt és délutánAgora–Gyermekek Háza – Vásárfia készítéseMárton-napra. Libajáték – néprajzitársasjátéknovember 5–30.MMIK Médium Galéria – Vértesi Péter festômûvész70. születésnapja tiszteletérerendezett jubileumi kiállításnovember 6–30.MMIK Elôtér GalériaPajor András fotókiállításanovember 6–7–8.OÁMK – Pályaválasztási és Képzési Kiállítás.A kiállítás látogatható: 8-án, 9-én9–17 óráig, 10-én 9–16 óráig.november 8.Szent Márton IVV és ÉDK teljesítménytúra„barangoló teával”. Rajt – Cél: HermannOttó Szakközépiskola.november 8–9., 10.00, 11.00, 14.00, 15.00Westpoint Dance CenterHip-hop mesterkurzusnovember 10., 14.30 és 17.00Weöres Sándor Színház kamarateremNovemberi ’Csigapad’ diákbérlet elôadásai:József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke.Elôadja: Jordán Tamás, Zene: Sebô Ferencnovember 10., 9.00Agora–Gyermekek Háza – A Szent Mártonkori Savaria – képes idôutazásnovember 10., 17.00MMIK–Kertbarát Kör – Szobanövények téliesítése,ápolása. Elôadó: Kovács Ferencnovember 10., 17.30Agora–Savaria Filmszínház – Vita Martini– Szent Márton élete – filmbemutatónovember 11., 11.00–14.00PTE Egészségtudományi KarSzent Márton – A segítôElôadás, kiállítás és jótékonysági bazárnovember 11., 18.00Szent Márton-templom – Ünnepi szentmiseés koncertnovember 11., 14.30Székesegyház – Szent Márton-emlékek aSzeminárium kápolnáibannovember 11.Agora–Mûvelôdési és SportházAz „Egészség hídja” rendezvényenovember 11. 17.00Berzsenyi Dániel Könyvtár IV. emeletielôadóterme – Nemes Gáspár germanistaAgy és Elme címû elôadásanovember 11., 18.00Agora–Savaria Filmszínház – MenyhártJenô: Az agitátor – az Európa Kiadó zenekarkönyvbemutatója. A szerzôvel BárdosDeák Ágnes beszélget.november 11., 11.30Gothard Jenô Általános IskolaMárton-napi futásnovember 11–13., 9.00–10.30Mocorgó Óvoda Ovis tárlat – Gyermekrajz-kiállítása Szent Márton-legendábólnovember 13., 10.00 és 14.30Agora–Mûvelôdési és SportházAz Alma együttes koncertje – Zenés Gyermekbérletnovember 13., 10.30Mocorgó Óvoda – Márton-napi futóversenyóvodásoknaknovember 13., 14.30Járdányi Paulovits István RomkertA római város élete – történelmi séta aRomkertbennovember 14., 10.00–17.00Szombathelyi Képtár és Szent Márton Látogatóközpont– Szent Márton településektalálkozója www.viasanctimartini.eunovember 14., 16.00Agora–Mûvelôdési és Sportház – MetálFesztivál – „Szombathelyi Rocknap”november 14., 20.00MMIK – Havasi Balázs zongoramûvész ésa The Unbending Trees koncertjenovember 15., 9.00Szent Márton-templomA Szombathelyi Egyházmegyei Karitászmunkatársainak találkozójanovember 15.Szent Márton-templom –15.30 Európa ésMagyarország orgonái – 300 kép 75 percben17.00 Liszt Ferenc orgonamuzsikája.Adományokat köszönettel fogad a rendezôség!november 15., 19.00OÁMK – Punk Music Live 2. Fellép: HatóságilagTilos, Szakadék, Tirpunk, Késô Bánat,Proformnovember 15., 18.00Szombathely – Szent Márton-templomPüspöki szentmise és orgonaszentelésSAVARIA MOZI6–12. 14.30-kor, 6–9-ig 16.15-korés 10–12-ig 20.30-kor isMárió, a varázsló 92’ (12)6–9. 18.00-korÉletek éneke 90’ (12)8–12. 8-án és 9-én 20.30-kor,10–12-én 16.15-korNem vénnek való vidék 112’ (18)6–12. 6–9-ig, valamint 11-én és 12-én 13.15-kor Delta 92’ (16)6–12. 6–9-ig, valamint 11-én és12-én 15.00-kor és 16.30-kor;10-én csak 15.00-kor Mázli 88’ (12)6–12. 6–9-ig és 12-én 18.30-kor,10-én 20.00-korAz ajánlat 104’ (18)8–12. 8-án, 9-én, 11-én és12-én 20.45-korMeztelen dobos 102’ (12)11. 18.30-kor Forró zápor 118’ (16)NYME SEK ÖrökmozgóMûvészmozi10. 18.15-kor Transylvania 103’ (16)11. 18.15-kor Szerelem 85’ (12)12. 18.15-kor Katyn 118’ (12)13–19. 13–14-én és 16-án 15.30-kor, 17–19-ig 14.45-korMázli 88’ (12)13–19. 13–16-ig 17.00-kor és17–19-ig 16.30-korA házinyuszi 97’ (12)13–19. 13–16-ig 19.15-kor,17–19-ig 20.30-korMárió, a varázsló 92’ (12)13–16. 21.00-korCsak egy csók 100’ (12)13–19. 13-án, 14-én és 17–19-ig14.30-kor, 13-án és 16–19-ig 16.30-kor is; 15-én csak 17.00-korDelta 92’ (16)13–19. 13-án, 16-án, 17-én és 19-én 18.30-kor; 14-én 20.45-kor, 15-én 18.45-kor A nyomozó 107’ (16)13–19. 13-án, 15–19-ig 20.45-korMamma Mia! 109’ (12)Szombathely, Kossuth L. u. 19.Telefon: 329-498www.isisgaleria.hu • info@isisgaleria.hu9


K Ö Z É R D E K ÛFELHÍVÁS – ADVENT SZOMBATHELYENSzombathely Önkormányzata november 29-tôl december 23-ig az elmúlt évekhagyományaihoz hasonlóan az adventi és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódónagyszabású kulturális programot és vásárt szervez. „Áldott ideje” ez az évnek:az utolsó hetek, melyek az advent áhítatos hangulatával kezdôdnek. Az évnekezt az idôszakát évrôl évre számtalan népszokás, vásár színesíti a világ számos helyén.Ezt a hagyományôrzô adventi ünnepséget mi is ápoljuk városunkban márévek óta. Hisz az adventi idôszak legtöbb örömét talán maga a várakozás adja,az advent népszokásai és szertartásai örömtelivé teszik a készülôdést a karácsonyra.Ezt a várakozást szeretnénk tartalommal megtölteni az ünnepi díszbeöltözött Fô téren az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó versekkel, dalokkal,népszokásokkal. A bronz-, ezüst- és aranyhétvégékre (péntek, szombat,vasárnap), valamint hétköznapokra várjuk városunk óvodái, iskolái, tánccsoportjai,kórusai, zenészei és egyéb mûvészeti csoportjai jelentkezését az adventi, karácsonyiünnepkörhöz kapcsolódó mûsorral. A közremûködôk a Fô téri rendezvényekrekijelölt helyszínen, a színpadon, a karácsonyfa és a betlehem elôtt hangosításmellett adhatják elô programjaikat.Az adventi várakozás hangulatát az elmúlt években nagy érdeklôdéssel kísért, aSzentháromság-szobor mellett felállított nagyméretû adventi koszorú színesíti,melynek gyertyáit ez alkalommal is ünnepélyesen, a történelmi egyházak közremûködésével,ökumenikus szertartás keretében – advent négy vasárnapjátmegelôzô szombaton 17.00 órai kezdettel – gyújtunk meg.Az adventi koszorúnak sorra fellobbanó négy gyertyája a fény éltetô erejét, ameleg biztonságát és a megújulás reményét jelképezi majd. A gyertyagyújtásiszertartásokra és az adventi idôszakban széles körû programkínálatunkra ezútonszeretettel meghívunk minden érdeklôdôt és várjuk a látogatókat! Egyben kérjükmindazon közremûködôket, civil szervezeteket, intézmények vezetôit, zenészeket,táncosokat, egyéb mûvészeti csoportok vezetôit, akik részt kívánnak vennivárosunk e jeles rendezvényén, jelentkezzenek Szombathely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatalában a rendezvényszervezôknél személyesen (KossuthL. u. 1–3. fszt. 1., 2. szoba), vagy az 520-118 és 520-234 számú telefonon.Jelentkezési határidô: 2008. november 20.RÉZSÛTISZTÍTÁS A PERINT-PATAKONA Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Polgári Védelmi Kirendeltsége,valamint a Szombathelyi Polgármesteri Hivatala közösen, az elôzôévekhez hasonlóan patakok rézsûjének tisztíttatását végzi. Az idén a Perint-patakvan soron. A tisztítás árvízvédelmi és ezzel összefüggôen lakosságvédelmi szempontbólszükséges. Fontos a patak medrében, illetve rézsûjén található fás szárúnövények eltávolítása, mivel magas vízállásnál ezek akadályozzák a víz zavartalanlefolyását, illetve feltorlaszolhatják az uszadékfát, ami közvetlen kiöntéshez vezet.A Perint gyors lefolyású patak, nagyobb zápornál, zivatarnál hirtelen megnôa vízhozam, ami kiöntéssel is fenyegethet. A jövôben megépülô lukácsházi víztározóazonban könnyít ezeken a veszélyhelyzeteken.Eltérôen az elôzô évektôl, a munkálatok végeztetéséhez SZMJV KözbiztonságáértKözalapítványtól, valamint a SZMJV Bûnmegelôzési Közbiztonsági és KözrendvédelmiBizottsága támogatásával plusz pénzeket is kaptunk, illetve nyertünk el, ígygyakorlatilag Szombathely legnagyobb területén, az Agro Pannonia kft.-tôl azoladi régi rohonci vasúti hídig el tudtuk végeztetni a tisztítást. Elsô ízben bíztukmeg a HÁROFIT Egyesületet (Hátrányos Helyzetû Roma Fiatalok) a Perint medertisztításimunkálataival, amit lelkiismeretesen és lendületesen végeznek. Mintahogy a korábbi évek gyakorlata is mutatja, az árvízi védekezéshez kirendeltségünkmunkája aktívan hozzájárul, és egyre többen látják ennek jelentôségét.Tóth Zoltán polgári védelmi százados, kirendeltség-vezetôFORGALOMKORLÁTOZÁSA november 11-i „Egészség-hídja” rendezvény keretében 13 órától kerül megrendezésrea Séta az egészségért, a mellrák ellen c. program. A séta útvonala: Károlyi Gáspár tér(NYME–Savaria Egyetemi Központ) – Nagykar utca – Berzsenyi tér – Széchenyi utca – Fôtér – Király utca – Március 15. tér (Agora MSH). A séta ideje alatt az említett utcákban13.00 és 13.45 között szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani. Fokozottabb figyelmet,egyben türelmet kérünk az arra közlekedôktôl!LAMPIONOS FELVONULÁSOKA Szent Márton-hét rendezvényeihezkapcsolódóan, az 1996óta megrendezett lampionos felvonulástaz idén is megtartják anémet nemzetiséghez kötôdô intézmények.A Reguly Antal ÁltalánosIskola november 10-én 16óra 30-kor, a Napsugár Óvodanovember 11-én 16 óra 30-kor, aPipitér Óvoda pedig november13-án, ugyancsak 16 óra 30-korkezdi a hagyományos felvonulást.A rendezvényekre szeretettelvárják az érdeklôdôketKARÁCSONYI VÁSÁRSzombathely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatala november29-tôl december 24-iga város Fô terén karácsonyi vásárttart.Az itt felállítandó 12 db 10 m 2 -es pavilon üzemeltetésére2008. november 11-én (kedd)10.00 órakor nyilvános versenytárgyalásrakerül sora Városháza földszinti kis tanácskozótermében. A versenytárgyalásraelsôsorban az ünnephezkötôdô ajándékot, játékot,dísztárgyat, csomagolt édességetforgalmazó kereskedôk jelentkezésétvárjuk. Vendéglátótevékenységre korlátozott számbanvan lehetôségA részvétel feltételei: Érvényeskereskedôi, vállalkozói igazolvány,1 hónapnál nem régebbihitelesített cégbírósági bejegyzés,a helyszínen letétbe helyezett10.000 Ft bánatpénz.Kizárólag az ünnephez kapcsolódóajándéktárgyat, mûalkotást,édességet értékesítôk60%-ot, kultúrcikket, játékot,dísztárgyat, illatszert értékesítôknek80%-ot kell befizetni alicitált összegbôl.Az üzemeltetési jogot elnyerôneka helyszínen a bérleti díjategy összegben meg kell fizetni.A bánatpénz a bérleti díjba beszámít.A versenytárgyalással kapcsolatosanfelvilágosítást ad a PolgármesteriHivatal IgazgatásiOsztálya (tel.: 520-315).10


2008. NOVEMBER 8.T Á M O G A T O T TO L D A LFiesta a Ford StraussnálAZ ÚJ FORD FIESTA BEMUTATÓJA NOVEMBER 23-ÁN, VASÁRNAPGYEREK- ÉS HÖLGYPROGRAM, TESZTVEZETÉS ÉS KVÍZJÁTÉKOK ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKÉRT!Ünnepelje együtta Strauss Autószaloncsapatávalaz új Fiesta érkezését!Salsa táncóraa Ford Straussnál!Fiesta, azaz Ünnepeljünk!Fiesta, azaz a Ford 32 éveelôször, és eddig 12 milliópéldányban gyártott közkedveltautója. A hetedikFiesta generáció születettmeg, és mutatkozik be november22-én és 23-án Szombathelyen,a Ford Strauss Autószalonban.A mottó pedig:Fiesta, Fiesta!Ünnepeljük az új Fiestát!November 22-én szombatonegy kellemes légkörtteremt a Strauss azon érdeklôdôknek,akik nyugalombanszeretnének megismerkedniaz autóval.Tesztelhetô már ezen a naponaz Ford új 82 lóerôsmodellje.Villásreggelivel várja vasárnapreggel a Strauss látogatóités az autó szerelmeseitszervezett tesztvezetésreinvitálja.Délután vidám programsorozatveszi kezdetét, aholminden korosztály megtaláljaa neki való elfoglaltságot– majd egy meglepetésbenteljesedik ki a nap.A gyerekeknek foglalkozásokatés játékokat szerveza Strauss, a hölgyeknekszépségsarkot rendez be,ahol tanácsadáson kívül újsmink vagy hajkorona általcsinosodhatnak a hölgylátogatók.A Strauss férfi vendégeieközben alaposan megismerkedhetnekaz új Fiesta technikaiújdonságaival, részt vehetnekegy élményvezetésen,amely program végénértékes nyereményekérttesztelhetik a nap soránszerzett új ismereteiket.A Ford Strauss teljescsapata várja Önt,családját és barátait!Töltsön el velünk egyhangulatos vasárnapot!A délután csúcs-pontjakéntSalsa táncórát tart a FordStraussnál a több magyar ésnemzetközi világbajnoki címetnyert Energy DabastonDancing Táncegyesület!Élvezze a pezsgô és lazac ízharmóniájáta Straussnáltöltött villásreggelin!Új Fiesta bemutató2008. november 22–23.Strauss AutószalonSzombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu11


Középpontban az egészségEGY HÉTEN ÁT ELÔADÁSOK, MÉRÉSEK, TANÁCSADÁSOK SZOMBATHELYENNovember 15., szombat„Gyerünk a moziba be!”10.00–17.00 AGORA Savariamozi – Szombathely Mártíroktere 1.Az „Egészség-hét” megnyitója10.00 Nyitás: A SzombathelyiSzív a Szívért Egyesület ÉneklôCsoportja programjaKöszöntôk: dr. Ipkovich Györgypolgármester, dr. BaranyaiMarietta fôorvos, diabetológus• Diabetes prevenció: vércukorszint-mérés,diabeteseskonyhasarok • Szív és érrendszeriprevenció: vérnyomásmérés,testsúlymérés,koleszterinmérés • Bôrgyógyászatiszûrés • Testünk ésfittségi állapotunk – csak 2perc, testzsírszázalék és fittségiállapot felmérése • Illegális,legális szenvedélyeink• Szén-monoxidmérés • Rákról,rákszûrésrôl, önvizsgálatokról• A korszerû fogamzásgátláseszközei • Intimtorna nôknek, férfiaknak –Bojtor Ildikó tréner • Ultrahangoscsontsûrûség-mérés,meghatározás – Dr. Király Istvánprogramja, felajánlása14.00–17.00 • Kneipp Szövetség:Stressz EKG – REF-ROTRON • Egészségkontroll •Látásvizsgálat a TREND Optikaközremûködésével • VOLLfélediagnosztikaA programok, szûrések ingyenesek,az azokon résztvevôka vasárnapi vetítésekreingyenes belépési lehetôségetkapnak! Az elsô emeletena folyosókon Szombathelyváros egészségügyet támogatócivil szervezetei, anagyteremben Szombathelyváros egészségügyi magánvállalkozóivárják a TiszteltÉrdeklôdôket bemutatókkalés mérésekkel, tanácsadássalés információkkal!VÉRADÁS 14–17 óra közöttNovember 17., hétfôÉdesdeden – (AGORA GyermekekHáza programja) Érdekesjáték a tibeti tálaknyugtató hanghullámaival.Délelôtt óvodás csoportoknak,délután napközis csoportoknakelôzetes bejelentkezésalapján. A programonvaló részvétel ingyenes!AGORA – GyermekekHáza, Jászai M. u. 4. RadnaiZsuzsanna, fejlesztô-, mozgás-és hangterapeuta10.00 Diétás tanácsadás cukorbetegeknek.Vércukoréshaemoglobin A1c szûrés09.00–12.00 óráig. Háziorvosirendelô, Rumi u. 74. Dr.Ruzsa Erzsébet, belgyógyász– háziorvos és Bartal Júlia,dietetikus14.00 Cukorbetegség jelentôsége.Helyszín: MagyarVöröskereszt Vas MegyeiSzervezete, Domonkos u. 8.Elôadó: Dr. Baranyai Mariettadiabetológus fôorvos15.00 Diabetes és szociálpolitika.PTE – ETK SzombathelyiKépzési Központ, Jókai u.14. 117-es terem. VinczénéMenyhárt Mária szociálpolitikus,fôiskolai tanársegédNovember 18., kedd08.00 Vérnyomás, testsúly,vércukorszint mérése, tanácsadás,felvilágosítás. V. sz. IdôsekKlubja, Pozsonyi u. 47.16.00 A cukorbetegség hevenykövetkezményeinek el-AKCIÓ a Mosoly Házában!NOVEMBERBEN:tömések, koronák,hidak,implantátumok-10%DECEMBERBEN:ketten = 20%(Ha kettenjelentkeztekfogszabályozásra,kaptok 20–20%kedvezményta készülék árából!)12Belsô, láthatatlan fogszabályozókegyes típusai(pl. kozmetikai/mosoly – korrekcióhoz)bevezetô áron!www.smile-dental.hu Smile House DentalSzéchenyi u. 4-6./E • 20/9466-211, 94/348-647


2008. NOVEMBER 8. E G É S Z S É Glátása. Szombathelyi Mentôállomás,Sugár u. 1. Oktatóterem.17.00 Cukorbetegség ésmeddôség, különös tekintettela PCOS-ra (cisztás-petefészekállapotra)Berzsenyi Dániel Könyvtár,Dr. Antal J. tér 1. Dr. PéterMiklós szülész-nôgyógyászfôorvos18.00 A XXI. század népbetegségea cukorbetegség –elôadás. Jáki úti Fiókkönyvtár,Jáki út 33/a. Dr. Legli Veronikaháziorvos.November 19., szerda14.00 Anyagcsere és cukorbetegség.Pálos Károly Családsegítôés GyermekjólétiSzolgálat, Domonkos u. 5.Dr. Baranyai Marietta fôorvos,diabetológus15.00 Az emelkedett vércukorszintjelentôsége a várandóságidején. Berzsenyi DánielKönyvtár, Dr. Antal J. tér1. Dr. Kovács Lajos szülésznôgyógyászfôorvos17.00 A cukorbetegek általánosdiétája és speciális esetek.Szombathelyi CukorbetegekEgyesülete, MÁV MunkásszállóTanácsterme, földszint,Vasút u. 6. TakácsnéKádár Sarolta dietetikusNovember 20., csütörtökAz „Egészség-hét” záró elôadása18.00 Köszöntô: Dr. PrugbergerEmil, az EgészségügyiSzakmai Bizottság elnöke,városi képviselô. Rajtad múlik!– élhetô élet a diabétesszelA betegség kialakulása– megelôzés-gondozás.Dr. Baranyai Marietta fôorvosdiabetológus szakorvos –SZMJV Polgármesteri HivatalaI. emeleti díszterme, KossuthL. u. 1–3.A programokról részletes tájékoztató:www.szombathely.huProgramfüzet a Városházaportáján és a Humán CivilHázban (Bem József u. 9.)2008. november 10-tôl.TÉLI SALÁTAHozzávalók (4 személyre):30 dkg fejeskáposzta, 30 dkg sárgarépa, 25 dkg kígyóuborka,20 dkg retek, 15 dkg párizsi, 4 dl joghurt, 3teáskanálnyi cukor, 2 gerezd fokhagyma, mustár, só,ôrölt borsA zöldségeket mossuk meg, majd vágjuk csíkokra.A párizsit kockázzuk fel, s az egészet keverjük összeegy salátástálban. A joghurtot keverjük el a zúzottfokhagymával, ízesítsük mustárral, cukorral, sóval. Azöntettel locsoljuk meg a zöldséget, tálalás elôtt hûtôszekrénybenpihentessük egy-két órát.13


PelikánGYÓGYSZERTÁRSzombathely,Semmelweis I. u. 4–6.Tel.: 94/500-440Fax: 94/500-439Betegtájékoztató:www.pelikanszombathely.novodata.hu/gyogynet2/A változtatás jogát fenntartjuk!NYITVA TARTÁS:Hétfô–péntek: 8.00–20.00Szombat: 8.00–13.00Igényeljen pontgyûjtôkártyát!Akciós termékek egészévben a Pelikán Patikában!Prostamol uno kapszula(30db) 2.300 helyett 2.095 FtCalcium sandoz pezsgôtabletta20db 900 helyett 800 FtAlgoflex forte filmtabletta20 db 1.109 helyett 999 FtNurofen szuszpenzió100ml 875 helyett 800 FtBéres csepp 30 ml1.120 helyett 999 FtRemifemin plus60 db filmtabletta2.466 helyett 2.220 FtNailner stiftkörömgombásodásra4.490 helyett 4.040 FtEgész hónapban óriásiAKCIÓ!!!Törekszünk az egészséges étkezésreJOBBAN ODAFIGYELÜNK AZ ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉREA magyar fogyasztók többsége(53 százaléka) jobban odafigyelaz élelmiszerek csomagolásánaz összetevôkre és tápértéketfeltüntetô tájékoztatásra, mintkorábban. A megkérdezettekmajdnem fele (48 százaléka)azonban csak részben érti meg,amit olvas. Egyebek mellett eztállapítja meg a Nielsen piackutatóvállalat 51 országban végzettonline felmérése.A kutatás eredményei szerintmanapság már minden ötödikmagyar (20 százalék) megnézi,hogy az általa vásárolt csomagoltélelmiszer mit tartalmaz,milyen a tápértéke. Ugyanakkormindent összevetve a honfitársainkérdeklôdése kicsit elmarada nemzetközi átlagtól(24 százalék). A Nielsen felméréseazt igazolja, hogy az emberekvilágszerte egyre inkábbtörekednek az egészséges étkezésreés az élelmiszerek tudatoskiválasztására.Az élelmiszerek összetételénélmíg az európai fogyasztókleginkább a zsír-, kalória- és cukortartalmatellenôrzik, addigMagyarországon legtöbben atartósítószerek, adalékanyagokés színezô anyagok felhasználásáróltájékozódnak. Amagyar fogyasztók fontosságisorrendjében ezek után következika cukor, a kalória, a szénhidrát,a zsír és a rost. Az elmúltöt évben az egészségmegôrzése, a tudatos étkezésés az életstílus kérdései mind amagyar, mind pedig a nemzetközimédiában példátlanulnagy teret kaptak. A fogyasztókatsosem érdekelte annyiraaz egészséges életmód, mintmost. Ezt a piac figyelmes szereplôiis felismerték, nem hiábatalálkozunk egyre gyakrabbanolyan csomagolásokkal,amelyeken fel van tüntetve,hogy az adott termék, miértjobb, egészségesebb, mint atöbbi. Ez ma már alapvetôenfontos a piaci sikerhez.Múlt heti játékunk helyes megfejtése: január 5. A Savaria mozibaszóló belépôjegyeket Klem Lajosné nyerte, aki a nyereményét aszerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: A kutatás szerinta magyarok hány százaléka nézi meg, hogy az általa vásárolt csomagoltélelmiszer mit tartalmaz? A megfejtéseket a szerkesztôségcímére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet),vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk november 13-áig.JátékSZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁRSzombathelySzent Márton u. 18.Tel.: 318-438, 501-767GYÓGYSZEREK • GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK • TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÔKSZIMPATIKA TERMÉKEK FORGALMAZÁSAMEGÉRKEZETT!Kényelmescipôk boltjaSzombathelyWesselényi u. 2.Megérkezteka 2008-as ôszi modellek.Szeretettel várunkminden kedves vásárlót!Nyitva:H–P: 9.00–17.30, Szo: 8.30–12.30Tel.: 94/339-480Szombathely, Király u. 12., Tel.: 94/ 788-74814


2008. NOVEMBER 8. E G É S Z S É GSzombathely, Rumi u. 283/a tel.: 94/510-597és fiókgyógyszertáraiJák, Rákóczi u. 1. és Táplánszentkereszt, Fô u. 2.Aországos hálózatának tagja.Folyamatos, havonta változóakciós terméklista,havonta más szolgáltatás.Pl.: vérnyomás- és testzsír-, testtömegindex-mérés,légzéskapacitásvizsgálatstb.• PATICARD törzsvásárlói kártyakibocsátása• Egészségpénztári kártyák, közalkalmazottiKSZDÉSZ-, és EÜDÉSZkártyaelfogadása• Ingyenes parkolási lehetôségA SzombathelyiFALCON LövészSportegyesület ezútonköszöni meg minden támogatójának2007. évi adójuk felajánlott1%-át, a 35.285 Ft-ot.A befolyt összeget versenyek szervezéséreés versenyeken való részvételre fordítottuk.Köszönettel: az egyesület vezetôségeAdószámunk: 18889820-1-18A Vas Megyei TestnevelôTanárok Egyesületeezúton köszöni támogatóinaka 2007. évi SZJA1%-os felajánlását.A befolyt 20.583 Ft-otszakmai programokrafordítottuk!További támogatásukatezúton is kérjük.A Kanizsai Dorottya Gimnázium Szülôi Munkaközösség„JÖVÔNK A GYERMEKÜNK” Egyesületeköszönetet mond minden támogatójának, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk1%-ának felajánlásával céljaink elérését támogatták.Az így befolyt 229.447 Ft-ot a diákok jutalmazására, támogatásárafordítottuk. Megtisztelô támogatásukra továbbra is számítunk.Jelmondatunk: „Adok, hogy adj.”Adószámunk:18886236-1-18Szombathely, Zanati út 27/aTel.: 94/513-083www.bonuskft.com• minden hónapban új akciós termékek• törzsvásárlói program• ingyenes parkolási lehetôség• ingyenes vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérés• egészségpénztári kártya-elfogadás• egyéb termékek, kozmetikumok széles választéka kedvezô áron15


20% ÁRCSÖKKENÉS SZERVIZÜNKBEN okt. 15–dec. 31.–20% Karbantartási alkatrészek, Olaj–20% Karbantartási munkadíjÔszi átvizsgálás munkadíj: 2.400 FtTÉLI GUMI: 3-at fizet 4-et kap!NISSAN MAGYARMÁRKASZERVIZ, SZHELY, ZANATI U. 27/a • Tel.: 94/513-083Vásároljon nôi-férfi felsôruházatot közvetlenül a gyártótól!ÔSZI KÍNÁLATUNKBÓL:• Nôi-férfi átmeneti kabátok, dzsekik• Nôi két-háromrészes kosztümök• Nôi nadrágok, pulóverek• Nôi szoknyák, blúzok, és még sok minden egyéb• Férfiöltönyök, zakók, nadrágokRUHÁZATI • Férfiingek, -nyakkendôkKERESKEDELEM • Ballagó fiú osztályoknak öltönyvarrást vállalunk!NOVEMBER 1-JÉTÔL CSÜTÖRTÖKÖN IS NYITVA!Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAPwww.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.huKUKUTYIN FAJÁTÉKBOLT Kossuth L. u. 19. Tel.: 30/209-8230GONDVISELÉSGYÓGYSZERTÁRa MÁV RENDELÔHÖZ legközelebbi gyógyszertár• Szûrôvizsgálatok (vércukor-, koleszterin-, trigliceridszintmérés, testzsír, vérnyomás ellenôrzés)• Törzsvásárlói kártya• Egészségpénztári-, bankkártya,KSZDÉSZ igazolvány elfogadás• Folyamatos akciók• Homeopátiás gyógyszerek, folyamatosanbôvülô Schüssler-só kínálat• Gluténmentes termékek forgalmazása• Minôségi kozmetikumok• Ingyenes parkolási lehetôségMAGASAN KÉPZETT FIATALOS KOLLÉGÁINKGYORS, UDVARIAS KISZOLGÁLÁST BIZTOSTANAKKEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!Szombathely, Semmelweis u. 28. (bejárat a Vasút u. felôl)Nyitva: H–P: 8.00–17:30, Tel./fax: 94/331-294Japán origami1888A képen látható autó illusztráció.Japán origami 2008CSALÁDBARÁT • ALAKITHATÓ • KÖRNYEZETKIMÉLÔVárosi kompakt-tágas családi egyterû-túraautó-bavásárlókocsiMegérkezett az új Honda JazzAzt hajtogat belôle, amire éppen szüksége van.Átlagfogyasztás 5,3-5,5 l/100km, CO2 kibocsátás: 125-130 g/km

More magazines by this user
Similar magazines