áldott karácsonyt! ünnepi szokások - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

áldott karácsonyt! ünnepi szokások - Savaria Fórum

21. ÉVF. 47. SZÁM • SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 17.ÖNKORMÁNYZATI HETILAPÁLDOTT KARÁCSONYT!ÜNNEPI SZOKÁSOKKÖZGYÛLÉS: ADÓKRÓL,DOHÁNYZÁSI TILALOMRÓL,KÖLTSÉGVETÉSRÔLLAPUNK JÁTÉKÁNAK BOLDOG NYERTESEI


2011. DECEMBER 17.FÓRUMBAN • CIVILKarácsonyi szokásokAZ ÜNNEPEK KISS MARINÁL, TÖRÖK GÁBORNÁL, DR. KNEFFEL PÁLNÁL ÉS PARS KRISZTIÁNNÁLAhány ház, annyi szokás – tartja amondás, bár lehet, hogy a karácsonyerre kicsit rácáfol. Ugyan mindenkinekmegvannak az egyéni, hangulatkeltô,ünnepi elemei, a halászlé, abejgli és a családi találkozások talánmindannyiunk ünnepének meghatározómomentumai. Nem kivételek ezalól az ismert emberek sem.Kiss Mari színésznôtöbb kalandoskarácsonyttudhatmaga mögött, sbár próbái ésfellépései miattnagy készülôdéstnem rendez,az éjszakábanyúló bejglisütéstnem hagyná ki. Náluk az ünnepekmindig mozgalmasan telnek, csak22-én este utazik haza Budapestre, a lányaBrüsszelbôl érkezik, és meglátogatjáka Borsodban élô édesanyját is –mindezt úgy, hogy 26-án fellép a fôvárosban.– Nagy családi összejöveteltnem tudok megszervezni, a testvéreimis járják a saját útjukat, és egyébkéntis: számomra a karácsony lényegea csend és a béke, ami nagy társaságbannem valósul meg. Nagyon szeretekilyenkor egyedül este rádióthallgatni, sírdogálni a megható történeteken,és kitartóan, éjszakába nyúlóansütöm a diós és mákos bejglit,holott csak én eszem meg a családból– meséli. Hagyományosan halászlé ésrántott hal kerül szenteste az asztalra,és szintén családi hagyományt teremtetteka 24-i családi futásból a budai hegyekben.Az ajándékozásra csekélyhangsúlyt fektetnek, mindenki csak valamiapróságot kap, mert a mûvésznônem szereti az ôrjöngô vásárlási kampánytés átérzi a nehéz helyzetûek sorsát,ezért szerinte inkább szerényen kellünnepelni. – A lényeg, hogy ilyenkoregyütt lehetek a szeretteimmel, és újraélhetema gyerekkoromat. Nevetvehozzáteszi: volt olyan szentestéjük,hogy tönkrement a fûtés, de mintmindent az életben, kellô humorérzékkel,ezt is túl lehetett élni.Dr. Kneffel Pál, a Markusovszky kórházszülészet-nôgyógyászati osztályánakfôorvosa ezzel szemben nagy családikörben tölti azünnepeket. Fiatalkorában nôvéreivelegyüttminden karácsonyta szülôiházban ünnepeltek,s késôbbis itt gyûltekössze 25-én,mert a szentestétmár mindenki a saját családjával töltötte.A szülei halála óta a nôvéreivel„forgórendszerben” szervezik az ünnepeket,azaz minden évben másnálkészülnek a nagy családi lakomára,ahol a gyerekekkel és az unokákkalegyütt akár 10-12 családtag is összejön.– Minden éven megfogadjuk, hogynem lesz ajándékozás, mert nekünk alényeg a család találkozása, a jó beszélgetések,de sosem tudjuk megállni,mindig kerül valami apróság a fa alá –mondja. A szentestét idén Budapesten,a kisebbik nôvérénél töltik. A menübôlnem maradhat ki a halászlé, gyakranvan hidegtál, de csak ha jut rá idô, azilyesmit ugyanis jobb szeretik magukkészíteni, sôt, gyakran a fôorvos úr isrészt vesz a sonkatekercsek gyártásában.Ritkán sütnek, mert rengeteg süteménytkapnak, általában azért zserbómindig van, amit elmondása szerinta felesége fantasztikusan készít el. –Nagy kedvencem egy bizonyos pirítottmogyorós, fôzött krémes torta, amivelévente két alkalommal megajándékoznak.Sajnos ez nem mindigkarácsonykor van – mondja. A bejglicsaládjukban is elmaradhatatlan szereplôjea karácsonynak, általában idôsebbiknôvére készíti és nemcsak hagyományos,mákos, diós, hanem mindenfélegyümölcsös ízesítésben is.Török Gáborszombathelyiszületésû politológuselmondásaszerint családjukban– mintsokaknál – a karácsonyegyiknemes tradíciójaa logisztika, aszervezés: hol,kivel, mikor. – Egy kis családi szabadságharcárán sikerült elérnünk, hogy 24-énhármasban ünnepelünk elôször. A kétés fél éves kisfiunknak ez lesz már aharmadik balatoni karácsonyfája, defeltehetôen az elsô, ami igazán nagyhatást gyakorolhat rá – mondja, majdhozzáteszi: már az ajándékát is magaálmodta meg, s amikor mondogatomneki, hogy ha jó fiú lesz, talán a Jézuskaelhozza, aggódva mindig gyorsanhozzáteszi: inkább apa. Másnap Szombathelyfelé veszik az irányt, hiszen aszûkebb család szinte minden tagja ittél. Számukra az ünnep elsôsorban különlegeshangulatot jelent és semmiképpensem kötelezô ételeket vagy tárgyakat.Elmondása szerint az volt eddiga legtökéletesebb karácsony, amitnéhány éve a feleségével kettesben,Barcelonában töltöttek. A legjobban akészülôdést, az ilyenkor hallgatott zenéketszereti, és ahogy sorra felkapcsolódnaka fények. – Amióta a Balatononélünk, minden sokkal emberibb, a tájegy átlagos napon is gyönyörködteti aszemet, de különösen fantasztikus lennemost egy fehér karácsony.Pars Krisztiánvilágbajnokiezüstérmes kalapácsvetôazünnepek alatt isfolyamatosanedz, csupán akarácsony kétnapján kap félfélnap pihenôt.– Pali bácsi idejébenmég ilyen sem volt, mindenki hazament,gyorsan „lezavarta” az ünnepet,aztán vissza az edzésre – meséli.A szentestét a szülôi házban töltiSzentgotthárdon. Nagy húsevô a család,ezért az ünnepi menü húsleves,majd elmondása szerint hús hússal. Miveltestvérével ritkán látogatnak haza,ilyenkor édesanyjuk mindenkinek akedvencét fôzi, süti. Édességbôl sincshiány, bejglit ugyan nem készítenek,lesz viszont mindenféle krémes finomság,mert Krisztián azokat szeretia legjobban. Általában praktikusajándékokat választanak, mindenkinekazt, amire szüksége van. Az ünnepekalatt meglátogatják barátnôje szüleitis, ott is hasonlóan nagy lakomárakészülnek, a fennmaradó karácsonyiidôt pedig kettesben töltik.Farkas Zsófi3


VISSZAPILLANTÓAulát avattak a VácibanA Váci Mihály Általános Iskola és AlapfokúMûvészetoktatási Intézmény az elmúltévekhez hasonlóan névadója tiszteletéreidén is megrendezi a Váci-hetet.A programsorozat keddi megnyitójánaz intézmény új auláját is felavatták.A rendezvényen Németh Gábor igazgatóelmondta: az aulát, melyben korábbankényszerbôl alakítottak ki tantermeket,a szülôk és az önkéntesek áldozatosmunkájával építették át. MartonZsolt alpolgármester köszöntôjébenelmondta: gyönyörû éveket töltött aVáciban, majd hasonlóan szép éveketkívánt az intézmény jelenlegi diákjainakis. Az avató után az iskola tanulóimegkoszorúzták Váci Mihály emléktábláját,majd a szombathelyi és a környékbeliiskolák részvételével elkezdôdötta hagyományos szavalóverseny, s veleegyütt a Váci-hét is.Munkanélküliségrôl, idôsekrôl, bûnözésrôl4Roma közmeghallgatást tartottak múltpéntek este az Óperint utcában. A kezdéskorVajda László Orfeusz, a SzombathelyiRoma Kisebbségi Önkormányzatelnöke, Forgács Károlyné, a hátrányoshelyzetû roma fiatalokat segítô Hárofitelnöke, valamint Forgács Károly képviselôkénytelen volt elkönyvelni, hogy azLMP-s Horváth Zoltánon kívül egyetlenvárosi képviselô sem vett részt a fórumon.Az elsô hozzászóló, Novák Imrénéarról beszélt, hogy kevés a munkahely,így a roma családoknál üres a tányér,s az emberek fáznak az otthonaikban.Kérte a városvezetést, álljanakoda a hátrányos helyzetûek mellé, merta kisebbség tagjainak elsôsorban nemsegélyekre, hanem állásra lenne szükségük.Forgács Károlyné, valamint VajdaLászló Orfeusz türelmet és megértéstkért az emberektôl. A Hárofit elnöke válaszábankifejtette: egyeztetnek a városvezetéssela munkahelyteremtés lehetôségeirôl.Horváth Mária arra hívta fela figyelmet, hogy az egyedülálló, idôs,beteg romákkal senki sem törôdik. Nekiés minden hasonló helyzetben lévônekazt javasolták, hogy vegyék fel akapcsolatot a Pálos Károly Gyermekjólétiés Családsegítô Szolgálattal. SzemesImre és Mészáros József késôbb újfenta munkahelyek hiányát említette legnagyobbproblémaként.Megújult a Kámoni ArborétumMásfél éves felújítási szünet után december29-én nyílt nappal várja látogatóita Kámoni Arborétum és a kertetfenntartó Erdészeti Tudományos Intézet.A megújításban részt vettek a BudapestiCorvinus Egyetem KertészetTudományi Karának és az Ôrségi NemzetiPark szakemberei is. A beruházása Környezet és Energia Operatív Programcsaknem 169 millió forintos támogatásávalvalósult meg. A fakivágásokés ritkítások után láthatóvá váltak akert értékes növényei, így mára parkkászelídült a korábban elburjánzott„ôserdô”. Több új különlegességet isfelfedezhetünk, egyebek között a magyarnemesítôk fajtagyûjteményét,vagy a törpe levelû gyûjteményt. Továbbáa megújult arborétumban mindenévszakban pompásan virágzó fákbanés cserjékben gyönyörködhetneka természetbarátok. A megszépült növényzetmellett turisztikai fejlesztésekis történtek: játékok, tematikus táblákés különféle természetjáró programokszínesítik a jövôben az arborétummindennapjait. Emellett megújult szolgáltatásokkalvárják a családokat és aziskolai csoportokat is, utóbbiaknak azoktatásba beilleszthetô órákra is lehetôségetadnak. Az új látogatóközpontelsô kiállítása az „Ismeretlen kert”, melyeta Mûvészeti Szakközépiskola tanulóiáltal készített munkákból rendeztek.Boldog születésnapot, Klára néni!Dr. Puskás Tivadar polgármester szerdánKálvária utcai otthonában köszöntöttea 95 esztendôs, szombathelyiszületésû Németh Lászlónét. A háromdiplomával büszkélkedô Kláranéni pedagógusként a gencsapáti, a PetôfiSándor, majd az Úttörô utcai iskolábandolgozott. 1975-ben mentnyugdíjba. Az ünnepelt szívesen emlékszikvissza azokra az idôkre is, amikoraz édesapja által 1907-ben alapított,kezdettôl fogva a Fô téren mûködô ékszerboltbandolgozott. A jövôre 105éves családi üzlet, melyet jelenleg Kláranéni unokája vezet, igazi kuriózumnakszámít a városban. Az 1948 ótaa Kálvária utcában élô Németh Lászlónétkét gyermekkel, valamint egy unokávalajándékozta meg az élet. Szabadidejétszívesen tölti a családjával, olvasással,valamint naplóírással. Isten éltessesokáig, Klára néni!


2011. DECEMBER 17.INTERJÚ • KÖZÉRDEKÛ • SPORTA VÁROS SPORT-KARÁCSONYAA Szombathelyi Sportközpontés Sportiskola Nonprofit Kft.idei utolsó nagyrendezvényea december 22-ei városi sportkarácsony.Az év végi hagyományossportünnepen azokat azedzôket, sportolókat, testnevelôketjutalmazza meg a város,akik 2011-ben sokat tettek a városjó hírnevének öregbítéséért,sportkultúrájának fejlesztéséért.Közel 200 meghívottközött fellelhetôk lesznekaz olimpiára készülô versenyzôk,szorgalmas munkát végzôtestnevelôk, a kiemelkedô eredményeketelérô sportolókedzôi, veterán világversenyendobogós eredmények birtokosaiés nem utolsósorban azutánpótlásban jeleskedô reménységek.Az ünnepség házigazdájaSzombathely polgármestere,dr. Puskás Tivadar és asportért felelôs alpolgármestere,Lazáry Viktor lesz. Továbbirészletek és képes beszámolóa sportközpont honlapján(www.szombathelyisport.hu).Havas lesz az ünnep?Fehér karácsonyunk lesz, vagy esetlegfarmerdzsekiben mehetünk a Jézuskavárásra?A korcsolyákat készítsük elô atéli szünetre, vagy a túrabakancsot?Pétervári Tibor, az Országos MeteorológiaSzolgálat szombathelyi fôállomás-vezetôjétarról kérdeztük, hogymilyen idôvel kalkulálhatunk az évutolsó hetében.– Fehér lesz a karácsony?– Tíz nappal szenteste elôtt nagyonnehéz erre a kérdésre válaszolni, hiszena különbözô modellek más-más képet vetítenekelôre. Változékony idô várható,a jövô héten lehûléssel kell számolnunk,és karácsony elôtt lehet esetleg hó is.December 20–22-ére akár -5 és -10 fokis lehet reggelente. Aztán az már nehezenmegjósolható, hogy a hó megmarade,hiszen az ünnepekre enyhülés prognosztizálható.– A két ünnep között várható csapadék?– Erre a kérdésre még nehezebb válaszolni.Ha klimatológiai oldalról közelítemmeg a témát, akkor azt kell, hogy mondjam:általában karácsony után enyhül azidô, aztán az év utolsó napjaira jön alehûlés. Január eleje pedig a statisztikákszerint szinte mindig nagyon hideg.– Összességében milyen évet zártunk?– Kevés volt a csapadék, jóval szárazabbvolt 2011, mint az azt megelôzô esztendô.A napsütéses órák száma májusban ésszeptemberben volt különösen magas.Az évi középhômérséklet 10,1–10,4 fokközött várható. Summázva az idei adatokat,annyit megállapíthatunk, hogy enyhemelegedés volt tapasztalható az idén.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este20.00-tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyeletdecember 17-tôl január 1-ig.17., Szo – Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., 368-722 20.00–8.00; 18., V – Isis, Rákóczi u. 1., 322-123 19.00–8.00; 19., H – Kígyó, Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00; 20., K – Levendula, Zanati út 70.(TESCO), 501-607 20.00–8.00; 21., Sze – Pelikán,Semmelweis u. 4–6., 500-440 20.00–8.00; 22., Cs– Markusovszky, Markusovszky u. 5., 506-11220.00–8.00; 23., P – Nova Ôrangyal, Újvilág u.1., 313-300 20.00–8.00; 24., Sze – Panacea,Dolgozók útja 35., 324-500 13.00–8.00; 25., Cs– Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 8.00–8.00;26., H – Nova Fô tér, Széchenyi u. 1., 312-4668.00–8.00; 27., Szo – Stromfeld, Stromfeld A. u.15/A., 801-230 20.00–8.00; 28., H – Szent Rita,Vasút u. 3., 318-078 20.00–8.00; 29., V – SzentMárton, Szent Márton u. 18., 318-43819.00–8.00; 30., K – Árkádia, Dolgozók útja 1/A.,508-008 19.00–8.00; 31., Sze – Fagyöngy,Szûrcsapó u. 23., 508-110 17.00–8.00; 1., Cs –Elefánt, Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00.A gyógyszertár zárása és az ügyeleti szolgálatkezdete közti idôben hétköznap 20.00 óráig,vasárnap 19.00 óráig a Levendula Gyógyszertár(TESCO) tart nyitva.5


Közgyûlés, karácsonyi hangulatbanMegtartották az idei esztendô utolsóközgyûlését. A városatyák tárgyaltak– egyebek mellett – a város pénzügyihelyzetérôl, a helyi adókról, a karneválköltségvetésérôl és a nemdohányzókvédelmére született törvényrôl is.A városi közgyûlés csütörtöki ülésén aképviselôk megköszönték a január 1-tôlaz államhoz kerülô tûzoltóság munkáját.A folytatásban dr. Czeglédy Csaba(MSZP–SZTKE) frakcióvezetô kezdeményezte,hogy a szombathelyi általánosiskolákat alakítsák társasházzá. Hozzátette:amennyiben a közgyûlés napirendrevenné a javaslatot, akkor az ülés végéigírásban is benyújtanák az elôterjesztést.Érvelése szerint erre azért lenneszükség, mert így „nem kellene mindentodaadni Orbán Viktornak”, azaz a társasházzáalakítással le lehetne választaniaz oktatási alaptevékenységekrehasznált termeket a többi helyiségtôl.Így azok külön helyrajzi számokat kapnának,nem lehetne azokat államosítani.A frakcióvezetô javaslatát a képviselôktöbbsége leszavazta.A napirendi pontok megvitatása elôtt dr.Czeglédy Csaba hangsúlyozta: dr. NémethGábor, a SZOVA Zrt. vezérigazgatójanagy felelôtlenséget követett el,amikor egy korábbi interjúban azt nyilatkozta,hogy a vasi megyeszékhelyhamarosan Esztergom sorsára jut. Az ellenzékifrakcióvezetô ezért azt javasolta,hogy vonják meg a nyilatkozattételilehetôséget a vezérigazgatótól, s helyettedr. Puskás Tivadar polgármester tájékoztassaa sajtót. Molnár Miklós (ProSavaria) válaszában kifejtette: a szocialistapolitikus hozzászólása „csúsztatásokattartalmaz”, mivel a vezérigazgató aztmondta, hogy a város késôbb Esztergomsorsára juthat. Az alpolgármester hozzátette:a város igenis nehéz pénzügyi helyzetbenvan. Amennyiben egyes képviselôkszerint nem küzd komoly problémákkala város, akkor azok nem néznekszembe a tényekkel, jegyezte meg MolnárMiklós. Dr. Czeglédy Csaba korábbivéleményét újfent megerôsítette: a vezérigazgatóaz önkormányzat alkalmazottja,ezért nem lenne szabad olyan nyilatkozatokattennie, amelyek hátrányoshelyzetbe hozzák a várost. Marton Zsoltalpolgármester (Fidesz–KDNP) hangsúlyozta:dr. Németh Gábor nyilatkozataután egy nappal az MTI megkereséséreigyekezett konszolidált, finomabb választadni. Molnár Miklós szerint pedig tévesaz a felvetés, hogy a bankok az újságcikkekalapján adnak hitelt. Hozzátette:mindenki segíti a város mûködését, akifelhívja a figyelmet a nehéz pénzügyihelyzetre.Ezt követôen dr. Czeglédy Csaba újabbproblémát vetett fel: információi szerintugyanis a városban kivágott fákat idéna korábbi években megszokottól eltérôennem a rászoruló családok, hanema parkfenntartó cég munkásai kaptákmeg. Marton Zsolt válaszában jelezte:nincs tudomása errôl, ám a kérdéssel akft. vezetéséhez fordul majd. NémethKálmán késôbb újfent visszakanyarodotta SZOVA Zrt. vezérigazgatójának nyilatkozatához:Molnár Miklós álláspontjávalellentétben úgy látja, hogy a bankokminden lehetséges forrásból tájékozódnak,így újságcikkekbôl is.Kik nyilatkozhatnak?Dr. Czeglédy Csaba azt javasolta: aközgyûlés, mint a SZOVA vezérigazgatójánakmunkáltatója vonja meg anyilatkozati jogát a város pénzügyi, vagyoniés gazdasági kérdéseiben, ilyen témákbana polgármester, vagy egy általakinevezett személy tájékoztassa a közvéleményt.Molnár Miklós szerint kikell egészíteni a javaslatot az összes önkormányzatitulajdonban lévô cég vezetôjére.Marton Zsolt fogalmazta meg végüla határozati javaslatot, amely szerinta közgyûlés felkéri a város tulajdonábanlévô gazdasági társaságok vezetôit,hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyiés gazdasági kérdéseirôl ne nyilatkozzanaka sajtónak. Ezt ellenszavazatnélkül el is fogadta a testület. A folytatásbanHorváth Zoltán (LMP) háromkérdést is intézett a városvezetéshez.Egyebek mellett az iránt érdeklôdött,hogy mi lesz a sorsa a közgyûlés májusidöntése értelmében bezárásra ítéltSzent-Györgyi Albert Középiskola épületének.Dr. Puskás Tivadar válaszábankiemelte: az intézményben jelenleg issporttevékenységet folytatnak, ettôlfüggetlenül az a városvezetés célja,hogy az iskola épülete ne jusson a városbanüresen álló, amortizálódó ingatlanoksorsára.Az elôterjesztések között nem szerepeltaz idei költségvetés módosítása, ámezt a képviselôk amolyan „nulladik” napirendipontként tárgyalták. NémethKálmán szerint átcsoportosításokról vanszó, ám a karneváli alapítványnak 30 millióforintos pluszt adna a város. A képviselôarra figyelmeztetett, hogy erre atöbbletforrásra azért van szükség, mertnem érkezett meg a Szôcs Géza kulturálisállamtitkár által a Savaria TörténelmiKarnevál elôtt megígért 30 millióskormányzati támogatás. Németh Kálmánazt is megjegyezte, hogy a város korábbannem költött annyit a karneválra,mint idén. Dr. Puskás Tivadar hangsúlyozta:három évre visszamenôleg kikértea karnevál mûködési költségeirevonatkozó adatokat. Az idei rendezvénydr. Puskás Tivadar szerint annyival drágult,hogy volt egy operaelôadás, és újlelátót is vásároltak. Gyebrovszki János(MSZP–SZTKE) pedig arról szólt, hogynemrég a birtokába jutott a karneválfelügyelôbizottsági jegyzôkönyve, melyszerint 49 millió forinttal költekezett túla karneváli alapítvány. Nem lehet tudni,hogy mennyi a kintlévôség, mennyia hiány, a fôvárosiakkal szemben pediga helyi vállalkozókat nem fizették ki,mondta az ellenzéki képviselô. KôváriAttila (MSZP–SZTKE) a késôbbiekben akörforgalmakba kihelyezett mûalkotásoksorsa iránt érdeklôdött. MartonZsolt szerint volt, akinek tetszett az ötlet,volt, akinek nem, de a városképbenproblémát nem okoznak. Dr. Horváth Attila(MSZP–SZTKE) azt kérdezte, hogy aközeljövôben a 30 millió forintos államitámogatás megérkezik-e. A polgármesterszerint több részletben ugyan, de jövôremegkapja a város a korábbanígért összeget.A város anyagi helyzetérôlA 2012-es költségvetési koncepciórólszóló napirendi pont kapcsán MolnárMiklós elmondta: a képviselô-testület2010 novemberében hároméves pénzügyiprogramot fogadott el, melybenszigorú elvárásokat fogalmaztak meg.Az alpolgármester szerint elsôdlegescélként azt tûzték ki, hogy a költségvetésbentervezett keretszámokat folyamatosantartani tudják. 2012-tôlkamatkiadásokat hitelbôl nem tud finanszíroznia város és az ország költségvetéséhezkell igazítani a megyeszékhelybüdzséjét, sorolta a tényeketMolnár Miklós. Hozzátette: a jövô éviköltségvetést csak úgy lehet megoldani,ha minden területen elhagynakbizonyos feladatokat, máskülönbenaz ágazatok kezelhetetlenné válhatnak.Németh Kálmán szerint kérdéses,hogy az állami büdzsé mennyibenérinti az önkormányzatokat, mertamennyiben hatással van rá, akkorújra át kell gondolni a koncepciót.A képviselô arra is utalt, hogy számítá-6


2011. DECEMBER 17.KÖZGYÛLÉSsai szerint jövôre körülbelül 300 millióvalcsökken az állami támogatás. Dr.Czeglédy Csaba úgy látja, az elmúltmásfél év rossz gazdaságpolitikájára vezethetôkvissza a jelenlegi problémák.A frakcióvezetô szerint, mivel MatolcsyGyörgy nemzetgazdasági miniszter„végighazudta az elmúlt másfél évet”,ezért a 2012-es költségvetési koncepciórossz számokon alapszik, így újrakellene írni a város büdzsékoncepcióját.Ezt követôen a bizottsági elnökökis elfogadásra javasolták a koncepciót,melyet végül a közgyûlés többsége isszentesített.A helyi adók módosítására vonatkozónapirendi pontnál dr. Szakács Dávid(Fidesz–KDNP) a pénzügyi, gazdasági ésjogi bizottság elnöke azt javasolta,hogy az idegenforgalmi adót személyenkéntés vendégéjszakánként az elôterjesztésbenszereplô 400 helyett 420 forintraemeljék. Dr. Czeglédy Csaba hangsúlyozta:a szocialista frakció nem értegyet azzal, hogy a meghatározottadóalap alatt maradók mentesüljenekaz iparûzési adó alól. Hozzátette: a városbansok lakást nem lakáscélra használnak,de nem fizetnek utánuk adót.Molnár Miklós késôbb azt válaszolta,hogy az idegenforgalmi adóra vonatkozójavaslattal egyetért, míg az ellenzékipolitikus iparûzési adóval kapcsolatosindítványával nem. Az 1,2 millió forintotmeg nem haladó adóalappal rendelkezôcégek gyakorlatilag egyszemélyeskényszervállalkozásként mûködnek,ezeket tehermentesíteni kell, húzta aláaz alpolgármester. A közgyûlés végül elfogadtaa napirendi pontot, melynek értelmébennégyzetméterenként 160 helyett200 forint lesz a garázsok adója, avállalkozási célú építményekre pedigprogresszív, azaz sávos adót vetnek ki.A lakások után ezentúl sem kell fizetni.Mindettôl mintegy 348 millió többletbevételtvárnak jövôre. Az iparûzési adónálaz eredeti tervek alapján 1,2 millióracsökkentik a mentességi küszöböt.A számítások szerint így 1300-zal nô azadófizetô vállalkozások száma, és 36,5millióval a város bevételei.A Falco-SZOVA KC-ben klubmenedzserdolgozzon az ügyvezetô mellett, szerepelta szünet utáni elsô elôterjesztésben.Lazáry Viktor alpolgármester álláspontjaszerint veszélyes, ha nincs azügyvezetônek helyettese, emellett aleendô klubmenedzser legfontosabbfeladata a csapat körüli szponzorációmegszervezése és koordinálása lesz.Egy fôvel bôvülne a menedzsment, eztaz elképzelést támogatták a politikaipártok képviselôi és a szurkolók is,hangzott el. Gyebrovszki János nem értettegyet ezzel, mondván, feleslegesegy újabb embert alkalmazni a kosárcsapatmellett.Tilos lesz a Fô téren dohányozniA Grenor Hungária Energetikai Kft. aSZOVA-val karöltve az ipari park területénalakítana ki biomassza tüzelésûkiserômûvet, melynek célja a megújulóenergia alapú kapcsolt hô szolgáltatásaa Szombathelyi TávhôszolgáltatóKft. részére. A képviselôk egyetértettekabban, hogy a lakosságot részletesenkell tájékoztatni majd a beruházásról.A szándéknyilatkozat már megköttetetta Grenor és a SZOVA között, és mostmár a képviselôk is áldásukat adták azerômû felépítésének ötletére.A nemdohányzók védelmérôl szóló törvényjanuár elsejével lép életbe Magyarországon,az ezzel kapcsolatos szabályokrólis tárgyaltak a képviselôk. Dr.Prugberger Emil (Pro Savaria), az egészségügyibizottság elnöke a prevenciófontosságáról beszélt, és azt javasolta,hogy a Fô téren is be kell tiltani a cigarettázást.Dr. Puskás Tivadar hozzátette:Magyarország a tüdôrák-halálozásbanvilágelsô, és egyértelmû az összefüggésa dohányzás és az említett halálos kórközött. Éppen ezért a törvény mindannyiunkérdeke, mind a dohányosoké,mind a nemdohányzóké, hangzott el.Horváth Attila szerint elhamarkodottlenne dönteni egy olyan fajsúlyú kérdésrôl,mint a Fô téri dohányzás megtiltása.Konkrétan kellene szabályozni azt,hogy hol lehet cigarettázni, és hol nem.Példaként hozta az ellenzéki képviselôa karácsonyi vásárt, ahol a politikus elmondásaszerint nagyon sokan dohányoznak.Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz–KDNP)a COPD, azaz a krónikusobstruktív légúti betegségek veszélyeirehívta fel a figyelmet. Dr. PrugbergerEmil továbbérvelt a Fô tér „dohánymentesítése”mellett, mondván, a városunkegyik frekventált helyérôl van szó. Másuttis született már hasonló határozat,tette hozzá. Dr. Czeglédy Csaba azegészségvédelemrôl egy átkötésselvisszatért a Falco napirendi pontjához,és kijelentette: nem tudják támogatniPankár Tibor klubmenedzseri kinevezését,mivel a felügyelôbizottság tagjakéntasszisztált az önkormányzat versenyszabályzatánakkijátszásához egy ügyben.Gyebrovszki János szerint a játszóterekenmár három éve nem lehet cigarettázni,mégsem sikerül betartatni a jogszabályt,mivel nincs rá állomány.Egyetértett azzal, hogy a szórakozóhelyekenne lehessen rágyújtani, ám azt,hogy szinte mindenhol betiltsák a cigarettázást,nem tartja jó ötletnek. Az ellenzékivárosatya arra is emlékeztetett,hogy rengeteg Fô téri rendezvény van,ahol szintén lehetetlenség lesz majd akontroll. Dr. Puskás Tivadar szerint születettegy törvény, amit be kell tartani.Lehet jogászkodni, ám a törvény szellemiségemindenképpen nemes és követendô.Marton Zsolt egyetértett azegészségügyi bizottság elnökének javaslatával,ám az alpolgármester szerintpontosítani kell annak tartalmát. Mivela „frekventált hely” meghatározás nemegyértelmû, ezért a Fô tér került a határozatijavaslatba. A többség végül támogattaa szakbizottság indítványát. A folytatásbanmár csak egyetlen, ám annál nagyobbindulatokat kiváltó esemény történt.A református egyház átvenné aCsaládok Átmeneti Otthonát. A napirendnélaz ellenzék több kérdést is feltett, mireSzakály Gábor (Fidesz–KDNP) kijelentette:a baloldal értékrendi alapon utasítjael az egyházakat. Ezt Gyebrovszki Jánosés Németh Kálmán is visszautasította,dr. Puskás Tivadar pedig 10 perc szünetetrendelt el. A pihenô idején is forrtakaz indulatok: Németh Kálmán felelôsségrevonta Szakály Gábort a kijelentéséért,a frakcióvezetô késôbb elnézést iskért az MSZP–SZTKE-frakciótól.SaFó7


PROGRAMAJÁNLÓDecember 17–31.KIÁLLÍTÁSdecember 8-tólKéptár20 éves a Rumi RajkiMûpártoló Kör– dokumentumkiállítás••••••••••••••••december 17., 9.00Vas Megyei Levéltár18. Megyei Pátria Napa Vas Megyei HonismeretiEgyesület szervezésébendecember 17., 15.00 és 19.00Weöres Sándor SzínházChicagodecember 17., 15.00 és 19.00Weöres Sándor SzínházTizenkét dühös emberdecember 17., 18.00Agora–Mûvelôdési ésSportházWestside TSE karácsonyi gáladecember 17., 20.00Oladi ÁMKDívány Est. Fellépôk: Voler Mouche,Easys, Nothing Nadadecember 17., 21.00Agora–SavariaFilmszínházVad Fruttik-koncertVendég: The Notedecember 18., 10.00–18.00MMIK„Kisangyal”– Betlehemesjátékok határon innen és túl…december 18., 10.00Mesebolt BábszínházHolle anyódecember 18., 16.00Cafe FreiVarnyú Country-koncertdecember 18., 16.00Szent Márton PlébániaA Szent Márton Cserkész Csapatkarácsonyi ünnepségedecember 18., 17.30Bartók TeremA Savaria Lions Club jótékony célúkarácsonyi hangversenyedecember 18., 18.00MMIK – Alma-koncertdecember 19., 17.00MMIK – „Egy impresszionistaSárváron” – Németh József(1904–1971) emlékkiállításadecember 19., 18.00Café Frei – A Savaria Karnevállegjobb fotói. A kiállításmegtekinthetô 2012. január 15-ig.A kiállítást megnyitja:Dallos László fotómûvészdecember 19., 18.00Zanati Közösségi HázA Zsivány Zenekar karácsonyikoncertjedecember 20., 10.00Siker KönyvtárOlvass velem! Karácsonyifelolvasó délelôttdecember 20., 15.30Antikvárium – Király Gábor dedikáljaA Kapus címû új dvd-jétdecember 21., 17.00Café Frei – SzínházszerdaA beszélgetés témája: Zarándokénekdecember 22., 17.00Vas Megyei TITFrancia klub – Mi van a karácsonyi asztalonFranciaországban?december 22., 18.00Don Bosco Mûvelôdési HázA 200 éves Liszt-évforduló alkalmábólRomantika Európában címmel RákászGergely koncertorgonista hangversenyeLiszt, Wagner és Verdi mûveiveldecember 22., 19.00Ferences-templomA Capella Savaria karácsonyi hangversenye.A belépés díjtalan, de adományokatgyûjtünk a Markusovszky kórházgyermekosztálya javára!december 23., 19.00Szent Márton-templomA szombathelyi General HarmonySingers karácsonyváró hangversenyedecember 21., 14.30MMIK – LOGO Karácsonydecember 26., 21.00Agora–Savaria FilmszínházReggaekarácsony: Ladánybene 27,Tohu-Bohu, Shanti Ska Tonesdecember 27., 20.00Oladi ÁMK – Nightball bajnokságBôvebb információ:www.nightball.extra.hudecember 28., 17.00Agora–Mûvelôdési és SportházÓÉVBÚCSÚZTATÓ ROCKBULIFellépôk: Ossián, Kárpátia, Lorddecember 29., 19:00Agora–Mûvelôdési és SportházB-Fesztiváldecember 29., 20.00Oladi ÁMK – Blues-Rock Elôszilveszterdecember 30., 19.00Oladi ÁMK – Illegál Fesztivál: OchoMacho, Kowalsky Meg A Vegadecember 31., 20.30–05.00Agora–Mûvelôdési ésSportházSZILVESZTERI BULI 2011Sztárvendég: Marót Viki ésa Nova Kultúr ZenekarZene: Cabo-Wabo Party BandÓév szépe választás, tombola8


2011. DECEMBER 17. KÖZÉRDEKÛFOGADÓÓRÁKRettegi Attila, Szombathely 3. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje december 19-én (hétfôn) 15.00–16.00 óráig, valamint2012. január 9-én (hétfôn) 15.00–16.00 óráig az Oladi Általános MûvelôdésiKözpontban (Szombathely, Simon I. u. 2–6.) fogadóórát tart.Horváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje december19-én (hétfôn) 17.00–18.00 óráig a Városháza földszintikistermében fogadóórát tart.Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje december 28-án (szerdán)16.00–18.00 óráig a Városháza földszinti kistermében fogadóóráttart.Régi áron alacsonyabbregisztrációs adóval szerződjönmost egy új Fordra!*Megtakarítás pl. Ford Fiesta esetén260.000 Ft***Érvényes a Strauss Autószalon készletérôl történő vásárlás, 2011. december13–22-ig kötött vevőszerződés és vételár (regisztrációs adóval csökkentett,25 % áfa tartalmú összeg) kifizetése és 2012-ben fizetendő regisztrációs adó ésforgalomba helyezés mellett.** Ford Fiesta Trend 1.25/82 lóerős szalonautó,darc micastone metálfénnyel.Strauss AutószalonFeel the differenceSzombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.huPartnercégünk számára keresünkmunkatársat az alábbi pozícióban:INFORMATIKUSElvárások:• Felsôfokú informatikaivégzettség• Német és angol nyelvtudás• Windows 2008 Server, MS Exchange,MS SQL Server tapasztalatA munkavégzés helye: Celldömölk• Active directory és Group policytapasztalat• Windows 7 kliens, MS Officetapasztalat• ERP tapasztalat(MS Dynamics AX elôny)Ha hirdetésünk felkeltette az érdeklôdését, kérjük, regisztráljona honlapunkon, és jelentkezzen az álláshirdetésre.Bôvebben honlapunkon: www.whc.huWH Consulting Kft. 9700 Szombathely, ISIS-Center, Rákóczi F. u. 1.Horváth Zsófia – HR tanácsadó • Tel.: 0630/463-8472E-mail: horvath.zsofia@whc.hu • www.whc.hu • Nysz: 20-004-2002AMIRÔL TUDNI ÉRDEMESA MUNKAERÔPIACON…HORVÁTH-NÉMETH KRISZTINAÜGYVEZETÔWH CONSULTING KFT.ÖNÉLETRAJZÍRÁS 2Az önéletrajz számos információt ada készítôjérôl. Elôször a nevünket,címünket, elérhetôségünket – telefonszám,e-mail cím – kell megadni.A családi állapotunkat is itt lehetfeltüntetni.A következô bekezdésben írjuk le jelentkezésünkcélját és nevezzük mega betölteni kívánt pozíciót. Ezzeltömören meghatározhatjuk, hogymit is akarunk, mi a konkrét célunk.Ugyanakkor belesûríthetjük azokata képességeinket, tulajdonságainkat,amelyek alkalmassá tesznek minketa megjelölt állás betöltésére.Így adunk az önéletrajzunknak egyhatározott irányt, hiszen a pályázatunkezt a vonalat fogja követni.Ezután a szakmai pályafutást kell kifejteni.Ez nem csupán az eddigimunkahelyek, pozíciók felsorolásátjelenti, hanem a szakmai elômenetellelkapcsolatos eredményekhangsúlyozását is. Be kell bizonyítania leendô munkáltatónak, hogyértéket jelentünk számára.A szakmai pályafutáshoz tartozóanröviden be kell mutatni az eddigimunkáltatókat. Részletezni kell amunkakörön belül végzett tevékenységet,milyen területeken sikerülteredményeket elérni, esetleg újításokatbevezetni, és azt, hogy ezekaz eredmények milyen konkréthasznot hoztak a munkáltatónak.A következô pont a jelölt képzettségifokát mutatja be. A legmagasabbiskolai végzettséget kell ittfeltüntetni, illetve az olyan tanfolyamokat,továbbképzéseket, amelyeka szakmai elômenetelt elôsegítették.Külön bekezdésben kell kitérni azidegennyelv-ismeretrôl, a számítógépesismeretekrôl és – amennyibenvan – a jogosítványról.Célszerû megemlíteni a hobbinkat,érdeklôdési körünket is, különösenakkor, ha ez kapcsolatbahozható a munkánkkal, vagy a betöltendôpozícióval.Végül, ha ezt kifejezetten kérik,írjuk le a jövedelemigényünket.Tájékozódni kell az adott pozícióbanmegszerezhetô munkabérrôl,ha ez lehetséges.WH Consulting Kft.9


A HÁZI GYERMEKORVOSOK,FELNÔTT HÁZIORVOSOK ÉSFOGORVOSOK RENDELÉSI IDEJE2012. JANUÁR 1-TÔLHÁZI GYERMEKORVOSOKSzent Márton utcaigyermekorvosi rendelôDr. Vincze Magdolna Tel.: 313–175H: 12.00–16.00, K: 11.00–13.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00 (páratlan hét),12.00–16.00 (páros hét),Tanácsadás: kedd: 08.00–11.00.Dr. Somorjai László Tel.: 313–175H: 08.00–12.00, K: 13.00–16.00, Sze:11.00–13.00, Cs: 12.00–16.00, P:08.00–12.00 (páros hét), 12.00–16.00(páratlan hét),Tanácsadás: szerda: 08.00–11.00Fogaras úti gyermekorvosi rendelôDr. Gábriel András Tel.: 315–416H: 10.00–13.00, K: 12.00–16.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 12.00–16.00 (páratlan hét),10.00–12.00 (páros hét), Tanácsadás:hétfô, páros hét péntek: 08.00–10.00.Dr. Zsolnay Gyöngyi Tel.: 315–416H: 13.00–16.00, K: 09.30–12.00,Sze: 12.00–16.00, Cs: 09.30–13.00,P: 08.00–12.00 (páratlan hét),12.00–16.00 (páros hét), Tanácsadás:kedd, csütörtök: 08.00–09.30.Jáki úti gyermekorvosi rendelôDr. Bödecs Tamás Tel.: 314–426H: 10.00–11.30 és 14.00–16.00, K:9.00–10.00 (Nárai), 10.00–11.30 és14.30–16.00, Sze: 10.00–11.30 és14.00–16.00, Cs: 10.00–11.30 és14.30–16.00, P: 10.00–11.30 és14.30–16.00, Tanácsadás:kedd: 8.30–9.00 (Nárai),szerda: 13.00–14.00 (Szombathely),csütörtök: 8.00–9.30 (Szombathely).Kiskar utcai gyermekorvosi rendelôDr. Gyüre Zsuzsanna Tel.: 318–810H: 08.00–12.00, K: 12.00–16.00, Sze:10.00–12.00, Cs: 12.00–16.00, P:08.00–12.00 (páratlan hét), 12.00–16.00(páros hét), Tanácsadás: szerda:08.00–10.00.Dr. Elek Marianna Tel.: 318–810H: 12.00–16.00, K: 10.00–12.00,Sze: 12.00–16.00, Cs: 10.00–12.00,P: 08.00–12.00 (páros hét), 12.00–16.00(páratlan hét), Tanácsadás:kedd: 8.00–10.00, csütörtök: 8.00–10.00.Szûrcsapó utcai gyermekorvosi rendelôTel.: 310–408Dr. Kovács ÉvaH: 12.00–16.00, K: 08.00– 12.00,Sze: 12.00–16.00, Cs: 10.00–12.00,P: 08.00–12.00 (páratlan hét),12.00–16.00 (páros hét),Tanácsadás: csütörtök: 08.00–10.00.Dr. Sóla Gyöngyi Tel.: 310–409H: 09.00–12.00, K: 12.00–16.00,Sze: 10.00–12.00, Cs: 12.00–16.00,P: 12.00–16.00 (páratlan hét),08.00–12.00 (páros hét), Tanácsadás:hétfô: 08.00–09.00, szerda: 08.00–10.00Dolgozók úti gyermekorvosi rendelôDr. Scherer Erzsébet Tel.: 900–115H: 08.00–12.00, K: 12.00–16.00,10Sze: 10.00–12.00, Cs: 12.00–14.00 (Sé),14.00–16.00 (Szombathely),P: 10.00–12.00 (páratlan hét),12.00–16.00 (páros hét),Tanácsadás: szerda: 08.00–10.00;páratlan hét péntek: 08.00–10.00.Dr. Milisits Éva Tel.: 312–693H: 12.00–16.00, K: 10.00–12.00,Sze: 12.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 10.00–12.00 (páros hét), 12.00–16.00(páratlan hét), Tanácsadás:kedd: 08.00–10.00,páros hét péntek: 08.00–10.00.Váci úti gyermekorvosi rendelôDr. Simon József Tel.: 313–556H: 08.00–12.00, K: 12.00–16.00,Sze: 10.00–12.00, Cs: 12.00–16.00,P: 10.00–12.00 (páratlan hét),12.00–16.00 (páros hét),Tanácsadás: szerda,páratlan hét péntek: 08.00–10.00.Dr. Kovács Szilvia Edit Tel.: 313–556H: 12.00–16.00, K: 09.30–12.00,Sze: 12.00–16.00, Cs: 09.30–12.00,P: 08.00–12.00 (páros hét),12.00–16.00 (páratlan hét),Tanácsadás: kedd, csütörtök: 8.00–9.30.Deák F. utcai gyermekorvosi rendelôDr. Lábdy András Tel.: 312–472H: 08.00–12.00, K: 14.00–16.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 14.00–16.00,P: 08.00–12.00, 12.00–16.00(3 heti váltásban),Tanácsadás: kedd, csütörtök: 12.00–14.00Dr. Balogh Edit Tel.: 312–472H: 12.00–16.00, K: 10.00–12.00,Sze: 14.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00, 12.00–16.00(3 heti váltásban),Tanácsadás: kedd: 08.00–10.00;szerda: 12.00–14.00.Dr. Szakolczai Annamária Tel.: 312–472H: 12.00–16.00, K: 10.00–12.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 14.00–16.00,P: 08.00–12.00, 12.00–16.00(3 heti váltásban),Tanácsadás: kedd: 08.00–10.00;csütörtök: 12.00–14.00.FELNÔTT HÁZIORVOSOKRumi úti orvosi rendelôDr. Rôthy István Tel.: 900–990H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Ruzsa Erzsébet Tel.: 900–911H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Péter László János Tel.: 312–233H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Nagy Éva Tel.: 900–109H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Jáki úti orvosi rendelôDr. Horváth Zsuzsanna Tel.: 900–119H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Dr. Legli Veronika Tel.: 314–128H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs: 08.00–12.00,P: 13.00–16.00.Dr. Nedeczky Éva Tel.: 319–602H: 08.00–10.00, 10.00–12.00 (Nárai),K: 14.00–18.00, Sze: 13.00–17.00 (Nárai),Cs.: 14.00–18.00, P: 08.00–12.00 (Nárai).Selmec utcai orvosi rendelôDr. Altai Éva Tel.: 314–418H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Morvay Adrienn Tel.: 314–418H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00Szent Márton utcaiorvosi rendelôDr. Kovács Éva Tel.: 900–132H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Varga István Tel.: 900–133H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Szatmári Éva Tel.: 318–226H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Gaál Péter Tel.: 900–134H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Rózsás László Tel.: 311–489H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Birosz Béla Tel.: 318–300H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Kiskar utcai orvosi rendelôDr. Kövecses Éva Tel.: 310–242H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 13.00–16.00.Dr. Horváth Judit Tel.: 313–085H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Dr. Tarnai Ete Tel.: 310–242H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Dr. Haklits Györgyi Tel.: 313–085H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Stern Judit Te.l: 313–085H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Szûrcsapó utcai orvosi rendelôDr. Németh Erzsébet Tel.: 315–692H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Krakomperger Anna Tel.: 327–680H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Mugits Károly Tel.: 316–754H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Nagy Varga Julianna Tel.: 327–680H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00


2011. DECEMBER 17. ÖNKORMÁNYZAT • PROGRAMAJÁNLÓDolgozók úti orvosirendelôDr. Orosz Anna Tel.: 506–221H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs.: 08.00–12.00 (Sé),P: 13.00–16.00.Dr. Kéri Ilona Tel.: 506–221H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Váci M. útiorvosi rendelôDr. Mikó Katalin Tel.: 314–736H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Dr. Prugberger László Tel.: 343–278H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs: 13.00–16.00,P: 08.00–12.00.Dr. Széles Alice Tel.: 314–736H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 13.00–16.00.Dr. Szremácz Renáta Tel.: 314–736H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 13.00–16.00.Dr. Kis Gergely Tel.: 343–278H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–17.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 13.00–16.00.Március 15. tériorvosi rendelôDr. Török Ilona Tel.: 340–853H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Kún Csaba Tel.: 340–853H: 13.00–18.00, K: 08.00–12.00,Sze: 13.00–16.00, Cs.: 08.00–12.00,P: 08.00–12.00.Dr. Király Gabriella Tel.: 340–853H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.Dr. Varga Lívia Tel.: 340–853H: 08.00–12.00, K: 13.00–18.00,Sze: 08.00–12.00, Cs.: 13.00–17.00,P: 13.00–16.00.FOGORVOSOKMárcius 15. téri gyermek fogorvosirendelôDr. Szende Gábor Tel.: 311–182H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 13.30–19.30 (páros héten),07.30–13.30 (páratlan héten).Dr. Szitár Viktória Tel.: 311–182H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páros héten),13.30–19.30 (páratlan héten).Dr. Szász Zsuzsanna Tel.: 311–182H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páros héten),13.30–19.30 (páratlan héten).Dr. Lelovics Tünde Tel.: 311–182H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 13.30–19.30 (páros héten),07.30–13.30 (páratlan héten).Kiskar utcai ifjúságifogorvosi rendelôDr. Smehák Gábor Tel.: 343–280H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 07.30–13.30 (páros héten),13.30–19.30 (páratlan héten).Dr. Mokos Klára Tel.: 343–280H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 13.30–19.30 (páros héten),07.30–13.30 (páratlan héten).Kiskar utcai felnôtt fogorvosi rendelôDr. Nyúli Igor Tel.: 789–446H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 07.30–13.30 (páros héten),13.30–19.30 (páratlan héten).Dr. Hedari Khaled Michael Tel.: 789–446H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 13.30–19.30 (páros hét), 07.30–13.30(páratlan hét).Március 15. téri felnôtt fogorvosi rendelôDr. Bálint Edina Tel.: 343–279H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páros péntek),13.30–19.30 (páratlan péntek).Dr. Ávár Krisztina Tel.: 343–279H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páros péntek),13.30–19.30 (páratlan péntek).Dr. Bognár Melinda Tel.: 343–279H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 13.30–19.30 (páros péntek),07.30–13.30 (páratlan péntek).Dr. Gyûrûs Gábor Tel.: 343–279H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 13.30–19.30 (páros péntek),P: 07.30–13.30 (páratlan péntek).Dr. Bodorkós Edina Tel.: 343–279H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 13.30–19.30 (páros péntek),07.30–13.30 (páratlan péntek).Dr. Cseke László Tel.: 343–279H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páros péntek),13.30–19.30 (páratlan péntek).Szent Márton utcai felnôttfogorvosi rendelôDr. Fekete András Tel.: 900–130H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 07.30–13.30 (páros héten),13.30–19.30 (páratlan héten).Dr. Felszeghi-Nemes Tünde Tel.: 900–131H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 07.30–13.30 (páratlan héten),13.30–19.30 (páros héten).Váci M. utcai felnôtt fogorvosi rendelôDr. Kiss-Mihály Ilona Tel.: 343–278H: 07.30–13.30, K: 13.30–19.30,Sze: 07.30–13.30, Cs: 13.30–19.30,P: 13.30–19.30 (páros péntek),07.30–13.30 (páratlan péntek).Dr. Horváth Andrea Tel.: 343–278H: 13.30–19.30, K: 07.30–13.30,Sze: 13.30–19.30, Cs: 07.30–13.30,P: 07.30–13.30 (páros péntek),13.30–19.30 (páratlan péntek).PÉNTEKEN ZÁRVAA HIVATALTájékoztatom Szombathely MegyeiJogú Város lakosságát,hogy 2011. december 23-án(pénteken) a polgármesteri hivatalzárva lesz. Az ezt megelôzôés követô munkanapokon azügyfélfogadás a megszokottrendben történik.Dr. Gaál Róbert jegyzô2012-ben is hirdessena Savaria Fórumban!Telefon: 94/505-895A SZOMBATHELYI ADVENT PROGRAMJADec. 17. szombat 16.40 „Szelíd kezedben csillagok” – A PolgármesteriHivatal Versmondó Stúdiójának karácsonyi mûsora; 17.00 Az adventikoszorú negyedik gyertyájának meggyújtása; 17.30 A Fô téri karácsonyfa-díszítôverseny ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása; 18.00„Én nagy vígasságot, örömet hirdetek” – Soós Réka népdalénekes ésNémeth András (kísér tekerôn) karácsonyi koncertjeDec. 18. vasárnap 11.00 Betlehemes. A Gencsapáti Nemzetközi BetlehemesTalálkozó hagyományôrzô csoportjainak elôadásaDec. 19. hétfô 11.00 Betlehemes játék, Simon István Utcai Általános Iskola4. o; 13.30 Karácsonyi mûsor, Hétszínvirág Óvoda – Napraforgócsoport; 17.00 A Mesebolt Bábszínház „Valakit várunk…”c. karácsonyimûsora; 17.30 Zenei Crossover karácsony, Mûvészeti Szakközépiskola;18.30 A Varnyú Country Együttes „Téli ünnep” c. koncertjeDec. 20. kedd 10.00 Karácsonyi dalok, Nagy Lajos Gimnázium karácsonyimûsora; 10.30 Karácsonyváró, „A kis Jézus kicsi népe nagy ünnepet ünnepelt”– Kôrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda Manó és Pillangó csoportjaA rendezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!11


A Savaria Fórum játékának boldog nyertesei!Véget ért a Savaria Fórum karácsonyi játéka: csütörtököndélután benépesült szerkesztôségünk, ekkor vehettékát ugyanis szerencsés olvasóink a nyereményeket.Horváth Vilmos, lapunk hirdetési vezetôje arrólszámolt be, hogy több mint félezren küldtek be helyesmegfejtéseket. A nyertesek nagy örömmel vették át adíjakat, s mint fogalmaztak, mielôbb várják a SavariaFórum következô játékát.A KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK NYERTESEI:Agócs Andrea, Ambrusné Török Gyöngyi, Balogh Andrásné,Baranyai Edina, Bedi Alíz, Bognár Csaba,Dobrovics Tímea, dr. Koczor Edit, Geicsnek Éva, GorellnéKiss Erzsébet, Horváth Károly, Kálmán Lajosné, KarlovichIzidorné, Kiss Béláné, Kiss Tiborné, Koltay Zoltánné, KovácsIlona, Magyar Zoltán, Mesics Ferenc, Misik Lajosné,Nagy Katalin, Németh Istvánné, Péterfalvi Lászlóné, RadicsIstván, Simon László, Sipôcz Melitta, Solymosi Zoltán,Steindl Ernôné, Szecsôdi Csabáné, Szihay Mónika, TámisOrsolya, Tóth Györgyi, Zentai Péterné, Zsebe Judit.Kellemes karácsonyi ünnepeket ésboldog új esztendôt kívánunkminden kedves Olvasónknak!A Savaria Fórum szerkesztôségeLegközelebb 2012. január 14-én jelenünk meg!FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLETSzombathely, Rumi út. 181.(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás: H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunkminden kedves vásárlónknak!BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROKGabbiano TravelUTAZÁSI IRODA • TRAVEL VIAGGI • REISEBÜRO • TRAVEL AGENCYH-9700 Szombathely, Kiskar utca 1/A • Tel.: 94/500-509, 500-510Tel./fax: 94/315-959 • gabbiano@t-online.hu • Eng.szám: U-000053www.gabbianotravel.hu2012-es ajánlatainkból:Ft/fô• Velencei karneválautóbusz, hotel***, Fp febr. 18–20. 34.900• Róma, az örök városautóbusz, hotel****, R/ Fp márc. 14–18. 74.900• Wieliczka–Krakkó–Zakopaneautóbusz, hotel***, Fp márc. 15–17. 44.900• Berlin – Drezda – Szász Svájcautóbusz, hotel***, R/ Fp ápr. 28–máj. 1. 59.900• Toszkána és Cinque Terreautóbusz, hotel***, Fp máj. 6–10. 94.900• Horvátország és Szlovénia (pünkösd)autóbusz, hotel***, Fp máj. 26–28. 34.900Kiváló, kedvezô síelési lehetôségek Ausztriában:• Sporthotel*** am Ötscher-Lackenhof;• Alpesi faházak, ifjúsági szálló, panzió, apartmanok – PräbichlA hirdetés felmutatása50% kedvezményre jogosít!Ajándékozzon karácsonyra Gabbiano Travel ajándékutalványt!12


2011. DECEMBER 17. C I V I L • K U L T Ú R AERÔMÉZ: ÉRTÉK ÉS TAPASZTALATA Premontrei gimnázium dísztermében mutatták bemúlt héten prof. dr. Széll Kálmán Erôméz – Gondolatokés emlékek a gyógyításról címû könyvét. Az egyebek melletta szerzô orvosi hitvallásáról, a nagy elôdökrôl, valaminta jeles kortársakról szóló írás bemutatójára a professzorunokái zenés-verses mûsorral készültek. Az eseményena kiadó nevében elôször dr. Gyurácz Ferencmondott bevezetôt, majd dr. Puskás Tivadar polgármestertisztelgett tanítómestere, a 86 esztendôs szerzô elôtt.Mint mondta: dr. Széll Kálmán mindig arra hívta fel afigyelmet, az orvoslást csak úgy lehet végezni, hogy azember hisz is benne.A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉÉRT!Turisztikai szakmai fórumot tartottak szerdán Szombathelyen:a rendezvényen Vörös-Borsody Csilla, a SavariaTurizmus Nonprofit Kft. ügyvezetôje számolt be a sikeresTDM-regisztrációról (Turisztikai Desztináció Menedzsment).Az áprilisban alapított cég azzal a céllal jött létre,hogy fellendítse, fejlessze Szombathely és térsége turizmusát.A kft. stratégiai feladatának tekinti a város és térségénekturisztikai fellendítését, hosszú távon az itt eltöltöttvendégéjszakák számának növekedését, az ide érkezôvendégek komfortérzetének, elégedettségének növelését,a turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztésiirányok meghatározását és megvalósítását.AJÁNDÉK FENYÔFÁK A DERKOVITSONSZAKMAI KIADVÁNY A MUNKAVÁLLALÁSRÓLA városházán szerdán mutatták be a májusban 17. alkalommalmegrendezett Osztrák–Magyar MunkaügyiKonferencia kiadványát. Az eseményen elsôként SimonZoltán Péter, a vasi TIT igazgatója köszöntötte a résztvevôket,majd dr. Puskás Tivadar polgármester elevenítettefel a fórum kettôs tematikáját. Mint mondta: a májusiidôpont az osztrák munkaerô-piaci nyitás miatt kifejezettenaktuális volt, akárcsak az önkéntesség témaköre.Barbara Willsberger, az L&R Szociális KutatóIntézet képviseletében arról beszélt, hogy a korábbi félelmekkelellentétben a május 1-jei nyitás következtébenAusztria nem omlott össze. Kiemelte: a jövôben akét szomszédos országnak közös munkaerôpiacot kellkialakítania.A Derkovits-lakótelepen élôrászorulóknak ajándékozottfenyôfát két baloldali képviselôpénteken reggel: dr.Czeglédy Csaba (jobbra) ésGyebrovszki János több százfát adott át a nehéz körülményekközött élô családoknak.Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1938. Az ÁrkádiaGyógyszertár 3000 forintos ajándékcsomagját NagynéKuglics Éva, a teljes testmasszázsra jogosító utalványt pedigZakits Krisztina és Polgár Roland nyerte. A nyereményeketjanuár 2-ától lehet átvenni szerkesztôségünkben(Pelikán Palace Irodaház, Semmelweis u. 2., I. emelet). Játéklegközelebb a január 14-én megjelenô számunkban lesz.JátékVITAMINOS ZOLIVALBESZÉLGETTÜNKA Szent Márton utca 13. szám alattOrganic Vital néven nyitotta meg atermészetes vitaminokat forgalmazóüzletét a régóta egészségmegôrzôtermékekkel foglalkozóSzalai Zoltán. Vele beszélgettünk anyitás kapcsán.A közel tíz éve a szakmában dolgozó Zoltán alapfilozófiájameglehetôsen érdekes és szimpatikus a mai, kôkeményüzleti világban. A vásárlók körében csak „VitaminosZoliként” emlegetett üzletember számára az elégedettvevô a legfontosabb.– Az üzleti haszonnál nagyobb örömmel tölt el, ha látom,hogy vevôink egészsége javul, ha a sportoló sérülésegyorsabban gyógyul, ha évek óta húzódó problémákattudunk orvosolni, és a fáradékony ember teljesítôképességemegnövekszik. A csúcsminôségû bio- éstermészetes készítmények iránt nagy az érdeklôdés.Ráadásul termékeink minden káros, génmódosított, mesterségesanyagtól mentesek. A gyerektôl a szépkorúigmindenkinek tudok terméket kínálni. Tisztában kell lennünkvele, hogy egészségünk a legfôbb kincs, aztmegvásárolni nem lehet, de vigyázni és ôrizni igen. Szerencséreezt egyre többen felismerik. Aki hajlandó éstud áldozni rá, annak tudunk segíteni. Új üzletünkbena világszerte bejáratott és közkedvelt termékek mostantólelérhetôk. Mindenkit szeretettel várok, akár egy kisbeszélgetésre vagy tanácsadásra is. Célom továbbra isaz, hogy segíteni tudjak, mert ez tesz boldoggá.(x)13


Szombathely, (Helena Szalon) Király u. 2. • 06-30/538-98-09, 94/312-686SMINKTETOVÁLÁSSzemöldök: 28.000 Ft23.000 FtAlsó szemhéj: 13.000 Ft10.000 FtFelsô szemhéj: 15.000 Ft13.000 FtExtra vastag felsô szemhéj: 23.000 Ft 20.000 FtSzájkontúr: 28.000 Ft23.000 FtTeljes szájsatír, mely tartalmazza a kontúrt,akár eltérô színnel is: 60.000 Ft 50.000 FtIngyenes korrekció!Érvényes:2012. jan 31-ig Ajándékutalvány kapható!Szombathelyi munkahelyrekeresünkCO 2 hegesztôketminôsítéssel és gyakorlattal.(Vastaganyagok hegesztése.)E-mail:spike6768@gmail.com;Tel.: 06-70-366-5722; 06-70-366-5808; Érd.: 10-19 óráig.Vasi Rája Épületgépészeti Kft.Szombathely, Zanati út 17–21.SEGÍTEK!Sok a munkája?Nem ér rá otthoni feladataira?TAKARÍTÁS • VASALÁSABLAKTISZTÍTÁS • GYERMEKFELÜGYELETTELEFON: 0670/210-6642Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdagúj esztendôt kívánunk minden kedves ügyfelünknek!14ÉRTESÍTÉSA SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Parkolási Részlege értesíti Tisztelt Ügyfeleit,hogy a 2012. évi – övezetekre (piros, sárga, zöld, illetve az újonnan bevezetésre kerülô arany bérlet, amelyaz összes fizetôparkolóra érvényes) vonatkozó – parkolóbérletek értékesítését 2012. január 2-tôl kezdi meg.Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetôparkolók mûködésének és igénybevételének rendjérôlszóló rendeletének módosítása alapján a következô változások lépnek érvénybe 2012. január 1-tôl:Az övezeti díjtételek árai 2012. január 1-tôl:A/ díjosztály B/ díjosztályI. díjövezet 300 Ft/óra 900 Ft/óraII. díjövezet 200 Ft/óra 600 Ft/óraIII. díjövezet 100 Ft/óra 300 Ft/óra(A díjak általános forgalmi adót is tartalmaznak)A havi övezeti bérletek árai 2012. január 1-tôl:33%-os mérsékletûA bérletek elôállítási költsége áfával együtt: 200 FtA kedvezményes lakossági bérletek éves díja 5.000 FtÉrtesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. január 1-tôl a szombati nyitva tartás megszûnik!Ügyfélszolgálatunk (Szombathely, Kôszegi u. 23. Tel.: 94/339-889)nyitva tartása 2012. január 2. – január 6 között: jan. 1. – zárva; jan. 2–3. 8–16 óráig; jan. 4. 8–20 óráig; jan. 5–6. 8–16 óráigA torlódások elkerülése végett, a kedvezményes lakossági bérletek kiváltására 2012. január 16-tól a szokásos nyitvatartásiidôben van lehetôség. A 2011. évre kiadott kedvezményes lakossági bérletek 2012. január 31-ig érvényesek!Ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket éseredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!Teljes árúlakossági közületi lakossági közületiaz összes parkolóra (arany) 15.000 30.000 22.500 45.000az összes parkolóra a kiemeltparkolóhelyek kivételével (piros) 9.000 18.000 13.500 27.000a II. és III. övezetre (sárga) 6.000 12.000 9.000 18.000csak a III. díjövezetre (zöld) 3.000 6.000 4.500 9.000(Áfával együtt, a bérlet elôállításának költsége nélkül)SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító ésVárosgazdálkodási Zrt.Városgazdálkodási Egység Parkolási RészlegSzombathely, Welther K. u. 4. Tel.: 94/501-966www.szova.hu


2011. DECEMBER 17. K A R Á C S O N Y I A J Á N L ÓA tv-ben reklámozottWS TeleshoptermékekTermékeink: Smoothie Marker;Robochef; Hot Plate, Ear Zoom stb.Diétásélelmiszerek:Gluténérzékenyeknek • Tej- és tojásérzékenyeknek• Cukorbetegeknek • 12 féleszaloncukor • Mákos, diós bejgli az ünnepekre!ÉTELALLERGIÁSOK BOLTJA • TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYASzombathely, Thököly u. 46.(A BÁV zálogházzal szemben) • Érd.: 06/20/541-3018A SAVARIA FÓRUM KARÁCSONYI RECEPTAJÁNLATALAZAC LEVELES-TÉSZTÁBANMÉZES-MUSTÁROSMÁRTÁSSALAjándékozzszeretteidnek,barátaidnakSpeedfitness élménytkarácsonyra!Ajándékutalványok kaphatóka Cinema Speedfitnessben!Szombathely, Kôszegi u. 12.Bejelentkezés és info: +36 30/593 77 23www.cinemafitness.huwww.facebook.com/cinemaspeedfitnessHozzávalók: 50 dkg leveles tészta, 80 dkg lazacfilé, só, bors,citrom, vaj, tojás; A mártáshoz: 2 dl tejszín, 2 ek. méz, 1 ek.dijoni mustár, fehér és fekete bors, 1 dl tejföl, 3 gerezdfokhagyma, vaj, liszt vagy étkezési keményítôA vajat megolvasztjuk, a sót, borsot, fél citrom levét beletesszük,összekeverjük. Ezzel bekenjük a lazacot, majd betekerjüka tésztába, amit kicsit bevagdostunk elôtte. Tojássallekenjük a tetejét, majd 180 fokon kb. 20 perc alatt megsütjük.Addig elkészítjük a mártást. Pici vajon a fokhagymátmegdinszteljük, majd felöntjük tejszínnel, és hozzátesszüka többi alapanyagot is, kevés keményítôvel sûrítjük (esetlega vajhoz egy evôkanál lisztet keverünk). Ezzel locsoljukmeg tálaláskor a tésztába burkolt lazacot. Ízlés szerint frisssalátával tálalhatjuk.Ajándékozzon szeretteinekaz ünnepekre utazást!Szombathelyi indulás,Blaguss autóbusz,minôség szuper áron!Prága párbanfél áron, 2 napJan. 14–15., 21–22., 28–29.,febr. 18–19., 25–26., márc. 3–4.4* hotel – 1 éj, reggeli, magyaridegenvezetô 35.900 Ft/fôMásodik utas INGYENESVelencei karneválnonstop utazássalFebr. 10–12. és 17–19.utaskísérôvel 12.990 Ft/fôTavasz az Isztriánápr. 28 – máj. 1. 4 nap – 3 éj3* hotel, félpanzió, utaskísérô39.900 Ft/fôTovábbi repülôs utazásokról,üdülésekrôl egyéniközlekedésselkészséggel tájékoztatjukirodánkban.Szombathely, Kôszegi u. 27–31.Tel.: 94-509-347, 94-508-125Nyitva tartás: 8.30–17.00E-mail:szombathely@blaguss.huEng.szám: R-0225/92/1999www.blaguss.huCNC gépkezelôket, ill.CNC gépbeállítókatkeresünk gyôri munkahelyre,gyakorlattal ésbizonyítvánnyal.Tel.: 06-70-366-572206-70-366-5808E-mail:spike6768@gmail.com;Érd.: 10–19 óráig.Várom régi és leendôvendégeimet!Stukics NoémikozmetikusBEJELENTKEZÉS:20/526-894194/328-114A Kelet - Ablak Kft. minden kedves jelenlegiés leendô partnerének békés, boldog karácsonyiünnepeket és sikeres új esztendôt kíván!15


Szombathelyen a Rumi út ésa körgyûrû lámpás keresztezôdésénélKARÁCSONYFAVÁSÁR!MINDENVÁGOTTFENYÔFÁHOZegy 1000 Ftértékûajándékutalványtis adunk!A HÉTMINDENNAPJÁNNYITVA!TÁNCSTÚDIÓClaudius Hotel SzombathelySzép karácsonyi ajándékA tánc két emberlegszebb hobbyja!Mindenkit szeretettel várSZATUCSEK KLÁRAA.D.T.V. diplomás táncpedagóguswww.szatucsek.huTel.: 94/ 318-259FELNÔTTEKNEKÚj, 10 hetes csoportok indulnakLatin és standard táncokBEIRATKOZÁS AZ ELSÔ ÓRÁN2012. január 7., SZOMBAT17.00 KEZDÔK 1.január 8., VASÁRNAP15.40 EZÜST FOKOZAT17.20 HALADÓ19.00 KEZDÔK 2.január 12., CSÜTÖRTÖK19.00 KEZDÔK 3.január 13., PÉNTEK18.30 BRONZ FOKOZAT20.10 ARANY FOKOZATSzínvonalas oktatás, vidám légkörSzombathely, Kôszegi u. 12.(Savaria mozi árkád)20% kedvezményminden termék árából!AKCIÓNK ÉRVÉNYES: 2011. DECEMBER 31-IGTERMELÔIKARÁCSONYFAVÁSÁR!Folyamatos kistermelésbôl.Ajándék minden vásárolt fenyôhöz.Kedvezô, fagymentes napokonmég ültethet GYÜMÖLCSFÁT!1.200 Ft/dbBELVÁROSI FAISKOLAKERT-ÁRUDAHunyadi u.-ról nyíló Károlyi u.(Lidl mögött)Már590Ft-tól!www.zenitnyelviskola.huSzombathely, Szily J. u. 40.Tel.: 94/342-510, 30/216-3152NYELVTANFOLYAMOK JANUÁRTÓLMÉG UTOLJÁRA 2008-AS ÁRAKON!Várunk a VÁROSKÖZPONTBAN,Meghitt,harmonikuskarácsonyt éssikeres új évetkívánunk mindenegykori, jelenlegi ésleendô diákunknakés partnerünknek!FANTASZTIKUSAN MEGÚJULT,SZÍNES KÖRNYEZETBEN!INDULÁS: 2012. január 16.JELENTKEZÉS:2012. január 2-11-igNyilv. szám.: 18-0166-04 Akkr.sz.: 034915 évtapasztalattalA hirdetés felmutatása50% kedvezményrejogosít!Jegyekkaphatók aPannonsportKft. irodájában.SzombathelyWelther K. u. 17.(Tel.: 514-680)

More magazines by this user
Similar magazines