2006. évi 3. szám - Vetés és aratás

vetesesaratas.hu
  • No tags were found...

2006. évi 3. szám - Vetés és aratás

Kedves Olvasó!Olyan időben élünk, amikor zúdul ránk az információ.De egyre gyakrabban fordul elő, hogy a ma hallotttájékoztatás, a sok hír holnapra aktualitását veszti.A tudomány és a technika területén is – a sokirányúkutatás ösztönző hatására – az újabb és újabb felfedezésekegyik napról a másikra új helyzetet teremtenek.Gondoljunk például az orvostudományra, a haditechnikára,a számítástechnikára, a híradástechnikára stb.A tudomány eredményei tehát változnak. Ami tegnapmég igaz volt, ma már megcáfolták, vagy átformálták.És ez érthető és magyarázható is a technika forradalmielőrehaladásával. Még a történelem leírásai isváltoznak. Ma már az egyiptomi kronológiát is átírtákegyes kutatók.Hol van ma egy biztos pont? Talán szándékosanműködik egy félrevezetés?A bibliahű keresztyén embernek van egy tökéletes,biztos és megbízható információforrása: a Biblia, Istenszava. Örök érvényű, változhatatlan, mert az örökkévalóIsten kijelentését tartalmazza. Újabb felfedezésekújabb tényeket tárnak fel.Bizonyára nem véletlen, hogy napjainkban a célpontéppen Isten Igéje, a Szentírás. A Sátán sok mindennelpróbálkozott, hogy elhitesse az embert, csakhogyne találjon vissza Istenéhez. Jött a felvilágosodás,a darwinizmus, az evolúció stb. Most a cél a Biblia hiteltelenítése.Ezt szolgálja többek között Dan Brownkönyve is: „A Da Vinci-kód”, amely Jézus Krisztus istenivoltát és a Szentírás hitelességét akarja aláásni, ésnem kevés sikerrel. De említhetnénk Júdás evangéliumátis, amely alapján Júdás már nem áruló, hanem hős,és Jézus maga szervezi meg a saját kivégzését.Más gnosztikus írásokat is előhoznak, amelyek állításai,leírásai kitalált dolgok. Nem szemtanúk írták le,mint az Újszövetséget.A Biblia kijelentései önmagukról tesznek bizonyságot,mert maga Isten szól benne. A próféciák beteljesedtekés beteljesednek a jövőre nézve is. „A teljes Írás Istentőlihletett, és hasznos a tanításra, …a megjobbításra,az igazságban való nevelésre…” (2Tim 3,16)A BibliaA Biblia: szövétnekünk;utunkra vet világot.A Biblia: erős alap,tedd rá egész világod!A Biblia: hű fegyverünk,megvéd ezernyi bajban.Kenyér: tápláló, éltető,örök s kifogyhatatlan.A Biblia: gyönyört adó,csodásan zengő hárfa.Hallgasd, figyelve hangjait,szíved-lelked kitárva.Az Ige fölfelé vezet,s az égi célt mutatja.Ki hozzá méri életét:megáldja égi Atyja.Az Ige: kulcs, az égi hontlelkünk előtt kitárja.Ki mindhalálig hű marad,ott élet üdve várja.Czeglédi Sándorné32006. évi 3. szám


Néhány évvel ezelőtta kisfiamategy nagy tükör elé állítottam.Először nem ismertemeg magát benne,még túl kicsi és butácskavolt hozzá. Deláthatóan örült annak a kedveskisfiúnak, aki az üvegfal mögül rámosolygott.Egészen addig, amíg az arckifejezése meg nemváltozott, és a mozdulatok párhuzamosságárafelfigyelve észre nem vette, hogy az ő maga.Így vagyunk mi is a Biblia alakjaival és eseményeivel.Először úgy látjuk őket, mint a régmúltszereplőit, úgy hallgatjuk az érdekes történeteket,mint amelyekhez nekünk semmi közünk.De amikor megváltozik az arckifejezésünk,és a cselekedeteinket is vizsgálni kezdjük, rá kelldöbbennünk: „Ez itt én magam vagyok, valóbanén, és senki más.” Egyszerre csak első személybentudjuk olvasni Isten üzenetét, nekünk szól.Ez valóban nagy esemény!Addig kell tehát nekünk „a Tükör” előtt ideodamozgolódnunk, amíg pl. az Úr Jézus körüliemberek egyikével nem azonosítottuk magunkat.Ameddig nem ismerjük fel önmagunkatazokban az emberekben, addig nem ismerjükfel az Urat sem.Sajátságos felfedezést tehetünk ezután.Mindezekből az alakokból hirtelen a saját arcképünktekint ránk. Mindezekben az eseményekbensaját életünk helyszínrajzát látjuk feljegyezve:én vagyok a kételkedő Tamás... énvagyok a bűnös asszony… én vagyok a tékozlófiú; és az atya, a mi mennyei Atyánk, aki várminket.Meg kell azonban állnunk „a Tükör”, vagyisIsten Igéje előtt, és teljes szívünkből kell mondanunk:„Ez én vagyok!” „Mert ha valaki csak hallgatójaaz Igének, de nem cselekszi, olyan, mintaz az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyombanel is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadságtökéletes törvényébe tekint bele, és megmaradmellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója,hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggáteszi cselekedete” (Jak 1,23-25).Helmut ThielickeMikorJohn WesleyDublinbanprédikált, a városbanlakó egyik férfi elhatározta, hogy eljár azösszejövetelekre. A hittel szemben eléggé ellenségesenviselkedett, de nagyon szerette az egyházizenét. Csak a zenét akarta meghallgatni,ezért az éneklés közti időben befogta a fülét.Istennek azonban sokféle eszköze van azember lelkiismeretének a felébresztésére. Jelentéktelendolgokat is fel tud használni. Így történt,hogy miközben zeneszerető barátunk befogtaa fülét, egy légy szállt a homlokára. Ezannyira zavarta, hogy egyik kezét elvette a füléről,hogy „vendégét” elkergesse. Ebben a pillanatbanmondta ki Wesley az evangéliumokbantöbbször is előforduló mondatot: „Akinek vanfüle, hallja!” (Mt 11,15)Emberünk csodálkozva hallgatta tovább: IstenIgéje szíven találta, és nem hagyta nyugodni.Felszínre hozta előtte a múltját – vendéglősvolt, és nem éppen tisztességes módon gazdagodottmeg. Attól kezdve Wesley minden prédikációjátmeghallgatta, míg végül megtalálta lelkebékéjét, és az Úr Jézust a szívébe fogadta,mint Megváltóját.Istennek egészen különböző, kicsiny és nagyeszközei vannak az emberek felébresztésére,nemcsak a hitetlenek, hanem sokszor gyermekeiérdekében is. Talán egy kis baleset, valamibosszantó probléma – de vajon mit üzen általaIsten? Ne fogjuk be a fülünket, nagy veszteségérhet bennünket.„Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra!Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokatszíved mélyén, mert életet adnak azoknak,akik megtalálják…” (Péld 4,20-22)Hilfe und Nahrung4Vetés és Aratás


Azzal kezdem, hogy 1993-ban férjem, háromgyermekem apja gyilkosság áldozata lett.Egyedül maradtam akkor még kiskorú gyermekeimmel.Szégyenkezve kell elmondanom,hogy bizony férjem életében sem vetettemmeg az alkoholt vele együtt. Halála után anynyirabelemerültem az italozásba, hogy májkárosodástszenvedtem. Gyermekeimet elhanyagoltam,rendezetlen életet éltem.1995 januárjában életvitelem miatt kórházbakerültem. Gyermekeimet közeli hozzátartozóknálhelyezték volna el, de senkineksem kellettek, az anyósomnak sem. Egy kisidőre férjem nagynénje vette őket pártfogásba,aki engem is rendszeresen látogatott.Gyermekeim ezután nevelőszülőkhöz kerültek,Istennek hála, egy családhoz mind ahárman. Fájdalmamat, bánatomat és megbánásomatnem tudom eléggé kifejezni. Hiábabeszéltem velük telefonon, később személyesenvagy levél által, hatalmas volt és mégmost is az a bűntudatom.1996 áprilisában kiengedtek a kórházból,és ez az áldott nagynéni vett magához. Nemengedett az üres házamba vissza, ahol teljesenegyedül lettem volna. Tehát nem kellettünksenkinek, csak egyvalakinek, aki támogatta acsaládomat, akinek nagyon hálás vagyok, ésakinél megkezdődött az én új életem.Ez úgy történt, hogy Klári néni elkezdettnekem Istenről beszélni. Vigasztalt, nyugtatott,emberi hangon beszélt velem, nem úgy,mint a saját családom, akik megvetettek, mintalkoholista nőt. Klári néni jött velem a gyermekeketmeglátogatni is. Rengeteg szeretetet,odaadó gondoskodást és támogatást kaptunktőle. Teljesen ingyen éltem a családjánál, pénztsohasem fogadott el tőlem.Nem emlékszem, milyen alkalomra, de egyBibliát kaptam tőle, hogy olvasgassam, ismerkedjekIstennel. Sajnos eddig nem volt a kezembenmég imakönyv sem, így nem tudtam,hogyan fogjak az olvasáshoz. Nagynéném türelmesenmagyarázott, beszélt és oktatott. Nekemmég ekkor minden új volt, de ahogy beszéltaz Úr Jézusról, csak csodálni tudtam. Telis-televolt örömmel, szeretettel minden szava.Addig gyűlöltem a férjem gyilkosát, de nénje segítségévelaz Úr Jézus megváltoztatta ezt az érzéstbennem, és én megbocsátottam. Már régennem érzek sem gyűlöletet, sem haragot, amit Istennekés nagynénémnek köszönhetek.Eközben sokat sírtam, keseregtem a gyermekeimsorsa miatt, amit az én alkoholos életformámtett olyanná. De szép lassan kezdettbennem érlelődni az Úr iránt való hitem és reményem.Nap mint nap imádkoztam, könyörögtemIstenhez, hogy adja vissza elveszettnekhitt gyermekeimet. Ígéretet tettem, hogy amígélek, soha nem iszom alkoholt (ennek hét éve).Isten meghallgatott engem, és megbocsátottnekem.1996 júniusában Isten irgalmából visszakaptama gyermekeimet. Egy kis faluban telepedtünkle. Itt nagynénémnek majdnem ahasonmásával találkoztunk. Ez a kedves aszszonyis erős és tiszta hittel rendelkezett, szeretettelbeszélt a Megváltóról. Sokat magyarázott,és most már magam is hiszem és vallom,hogy létezik és bennünk is él az egy igazIsten, ami Urunk Jézus Krisztus. Most már, hagondom, bajom van, nyugodtan és bátran elmondoma Megváltómnak, mert bízom benne.Imádkozom, hogy erősítse hitemet, reményemet,és növelje a szeretetet bennem és gyermekeimben.Ami még örömet okoz, hogy gyermekeimegy-egy elejtett szavából megbizonyosodhattam,hogy ők is keresik Istent.Kérem Istent, hogy áldja és óvja nagynénémetés családját, és adja meg nekik, amire testüknek,lelküknek szükségük van. Kérem Istent,hogy bocsássa meg nekem a nap mint nap esetlegelkövetett vétkeimet, és ne hagyja el kis családunkat.Tiszta szívemből mondom, a Megváltólett a mi reményünk, örömünk és boldogságunk.Engedje az Úr, hogy örökké szeressük,mert boldogító öröm Őt tisztelni!K. J.-né52006. évi 3. szám


BibliánkAz utóbbi időben sokakban támadt újraérdeklődés e régi könyv, a Biblia iránt, amelyetIsten Igéjének – azaz szavának – nevezünk.Hozzájuk szeretnék most a Biblia,vagy más szóval az Írás szellemi üzenetérőlés messze terjedő hatásáról szólni.A Bibliának messzire nyúló hagyományavan és hatalmas örökséget jelent. Keletkezése1600 évet vett igénybe, 66 könyvéttöbb mint 30 tanult és tanulatlan szerző írta.Azonban az írók különbözősége ellenére azüzenet ugyanaz, és a 66 könyv voltaképpenmégis egy könyv. Egyetlen szerző sem ferdítetteel a tényeket azért, hogy magát és korátkedvezőbb színben tüntesse fel. Mindenkineka hibáit nyíltan elismerik, és senkineksem takargatják az emberi gyöngéit. – Bár hitünknem függ emberi megismeréstől, mégishálásan említjük meg azt a tényt, hogy különösenaz utóbbi évek archeológiai (régészeti)leletei sok bibliai állítást erősítettek meg;és minden esetben megerősítették az igazságát!Így a Biblia az emberi nemzetség legfontosabbokmánya. Ami minden más történelmiírás fölé magasra emeli, az a sajátsága,hogy a keresztyénség keletkezésének alapokirata.Mint ilyen, tartalmazza Istennek azegész világ számára érvényes törvényeit.Istenismeretünk számára van még néhánymás forrásunk is. A természeti törvényekés a lelkiismeretünk is Őt hirdetik, decsak hiányos felvilágosítást adnak róla. Nemtudnak semmit Isten szentségéről, szeretetérőlés kegyelméről. Tökéletes és félreérthetetlenkinyilatkoztatást Isten felől csak Igéjében,a Bibliában találunk. Ez az Ige szentkövetelményeket tár elénk. Ezért nincs semmiértelme a Bibliát felületes kritikával félretolni.Mindenkitől, aki mondani akar valamitróla, megkívánhatunk legalább annyit, hogyminden fejezetét gondosan átolvassa.Ne felejtsük el, hogy a Biblia Isten szava, éskijelentésének középpontja Jézus Krisztus személye.Erkölcsi felfogása vagy Izráel történetecsupán keretül szolgál. Első helyen Istennek azemberek iránt való kiengeszteléséről szól az Őszent Fia, Jézus Krisztus által.Néhány íráskutató az egész Bibliában Jézusnyomdokait keresve megállapította:Mózes első könyvében Jézus mint az aszszonymagva jelent meg. A második könyvbenmint a páskabárány, a harmadikban mint a bűnértvaló áldozat, a negyedikben mint a megütöttkőszikla, az ötödikben mint próféta.Józsuénál mint a Seregek Urát látjuk, a Bírákkönyvében mint Szabadító, Ruth könyvébenmint égi rokon, a Királyok könyvében minta megígért Király látható. Nehémiás úgy mutatjabe, mint a nép megújítóját, Jób könyvében„az én Megváltóm”, a Zsoltárokban„egyetlenem és mindenem”, a Példabeszédekben„mintaképem”, a Prédikátornál „célom”,az Énekek énekében „örömöm hordozója”.A prófétáknál mint az értünk szenvedőMessiást és az eljövendő békefejedelmet szemlélhetjük.Az evangéliumokban Ő Krisztus (=Isten Felkentje), aki eljött, hogy megkeresseés megmentse az embert. Az Apostolok cselekedeteirőlírt könyvben Ő a feltámadott Úr.Az apostoli levelekben Jézus Krisztus az Atyajobbján ül, végül a Jelenések könyvében Ő a királyokKirálya, a visszatérő és örökké uralkodóKrisztus.Ez a Biblia üzenete! Megismerteti velünkaz üdvösség, a megmentés, az élet, a békesség,az örökkévalóság és a menny történetét.Ha ez az örömüzenet elveszett világunk embereielőtt manapság rejtett, akkor ez azértvan, mert a Bibliát vagy egyáltalán nem olvassák,vagy helytelenül közelednek hozzá, ahelyett,hogy őszinte szívvel az igazságot keresnékbenne.6Vetés és Aratás 200Vetés és Aratás


Erről ír már Péter apostol is a levelében:„A mi Urunk hosszú tűrését pedigüdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretetttestvérünk, Pál is megírta nektek – a nekiadott bölcsesség szerint –, szinte minden levelében,amikor ezekről szól. Ezekben vannéhány nehezen érthető dolog, amelyeketa tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak,mint más írásokat is a magukvesztére” (2Pt 3,15-16).Jézus élete, halála és feltámadása azaz örömüzenet, amely nélkül elvesznénkés elkárhoznánk.A Biblia tanítja, hogy van pokol ésvan mennyország. Jézus Krisztust hit általÜdvözítőnkként elfogadni és egészenrábízni magunkat: ez a menny felé vezetőút. Mivel az Írás bizonysága szerint azemberek „mindnyájan bűnösök”, és „abűn zsoldja (= fizetsége) a halál”, ezértaz Isten és az ember között levő szakadékegyetlen hídja: Jézus Krisztus. Ő aztmondja önmagáról: „Én vagyok az út, azigazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,csakis énáltalam” (Jn 14,6).Ezt a Jézust, akit a Biblia kijelent neked,kedves Olvasó, még ma, most elfogadhatodMegmentődként és Üdvözítődként.Tedd meg! Akkor békességedlesz a lelkedben, békességed a lelkiismeretedbenés békességed az egész életedben:„Mert úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hiszőbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”(Jn 3,16).Ismerd meg Igéjéből ezt az örök érvényűigazságot: „Az ég és a föld elmúlik,de az én beszédeim, nem múlnakel” (Mt 24,35).Billy GrahamVallomásÉn hallom:Isten szavátA csodálatos csendben.Látom:Fenséges hatalmátA földön, az égen…Érzem:Isten jóságátA fényben, a kenyérben.Csodálom:Drága szeretetét,Bűnt eltörlő vérben…Hiszem:A látható világIsten szavára lett.Tudom:Jézus a keresztfánÉrtem is szenvedett.Áldom:Jézus nevét, mertÉrtem adta életét.Imádom:Isten nevét,Mert megismertemÜdvözítő kegyelmét!Groska József6. évi 3. szám2006. évi 3. szám77


LIArem a legnagyobb szárarabokká, hanem szabara, és utasait biztosantolmácsolja Isten akl az örökkévalóságbtás nélkül igazságosagyobb sötétségen is átnél jobbat nem lehetága megismerhető belgyel rá, nem tévedhetjövőbe lehet vele látény szívet megmunkáellyel a bűn megölhetát a dicsőségbe vezett a mennybe szállítjadenkit figyelmeztet.és értéke is örök.íz, üdítő levegő.ágít és melegít.yém. A tiéd is?Az új számítógépes technika egyre nagyobbteljesítménye láttán egy tömegkommunikációsszakember gyors halált jósolt a nyomtatászsarnokságának, ugyanakkor megjósolta apapír korszakának végét is. Ennek ellenére egyátlag amerikai család évente 26 ezer újságoldaltvesz, vagy legalábbis ennyiért fizet. Ez azt bizonyítja,hogy a tévé virágkorában többet olvasnak az emberek(az más kérdés, hogy mennyire hasznos információkat),és a nyomdagépek még gyorsabban nyomtatjákaz újságoldalakat, mint ezelőtt.Amint ebből az érdekes vizsgálatból látható, 1960-ban a szalagvezérlésű Linotype-szedőgép még percenként14 nyomtatott sort szedett ki, míg 1966-ban az RCAgéppercenként már 1800 sort dobott ki.A CBX-Mergenthaler-Linotron szedőgépnek, amelyet1967-ben állított üzembe az amerikai kormány nyomdája, percenkénttizenötezer sor a teljesítménye, azaz egy Biblia. Ennekkinyomtatásához kb. 500 évvel ezelőtt a Majna menti Gutenbergmesternek még négy év kellett, a fent említett technikávalpedig a 70-es években 77 perc alatt készült el.Vajon napjainkban hol tartunk?Egy turista hanyagul körülnézett egy firenzei képtárban, majdfelkiáltott:– Ezek az önök remekművei? Nem sok érdekeset látok bennük.– Uram – mondta az őr –, nem a képek vannak itt kipróbálásalatt, hanem a látogatók.Így van ez a Bibliával is. Bár sokan kritizálják, mégsem az Írásvan kipróbálás alatt, hanem az olvasók. Egyszer eljön az ítéletnapja azokra, akik visszautasítják a bizonyságtételét.Jézus mondta: „Aki elvet engem, és nem fogadja el az énbeszédeimet, annak van ítélő bírája: az az Ige, amelyet szóltam, azítéli el őt az utolsó napon” (Jn 12,48).92006. évi 3. szám


Aszarvasmarhafélék (héberül: bákár) a párosujjúpatások rendjébe tartoznak, amelynekközismert családjai a tehén, a bika, a bivaly, azökör stb. Kérődző állatok, általában füves és bokrosterületeken legelésznek, de megtalálhatók sivatagosterületeken, hegyvidéken és erdőkben is.Magányosan, párosával vagy csordában élhetnek.Testfelépítésük alapján inkább zömökek, gondoljunka bikákra.Mindkét nemre jellemző a belül üreges tülkösszarv. Testméretük változó, a bölény például elérhetia két méteres magasságot is. A szarvasmarhafélékjelenleg legnagyobb számban Afrikában találhatók,ahová Európából és Ázsiából vándoroltakbe. Közülük kerültek ki a leghasznosabb háziállatok:a tehén, a bika, az ökör, a bivaly stb.A Bibliában található marhafajtákat az őstulokralehet visszavezetni, amelyek Európa, Ázsiaés Afrika területén éltek. Feltételezik, hogy Palesztinaterületén a nagyfokú irtás miatt pusztultakki. Az annakidején történt háziasítás során avadonélő szarvasmarha lényegesen megváltozott.Mindennapi hasznos állattá vált, akár mint élelmettermelő, akár mint igavonó vagy terherhordozó.Sokféle színben fordulnak elő, lehetnek fehérek,sárgák, vörösek, barnák, tarkák, szürkék és feketék.Palesztinában és környékén három faj fordulelő, a hosszúszarvú és a rövidszarvú marha,valamint a púpostulok.Nemük és koruk szerint különböző neveik vannak:a fiatal nőstény az „üsző”, de az első elléstőlmár tehénnek hívják. A hím szarvasmarha kortólfüggetlenül a bika (héberül: páráh). Az ivartalanítottbika a tinó, négyéves koraután pedig ökör.A Bibliában számtalanhelyen találkozunk aszarvasmarhák valamelyikével.Mózes, Isten embere,amikor halála előtt megáldottaIzráel népét, többekközött említi a tehén első fajzását: „Pompás, mintaz elsőnek ellett bika, a szarvai bölényszarvak, népeketteper le velük, egészen a föld széléig. Ilyenek Efraimtízezrei és Manassé ezrei” (5Móz 33,17). Jeremiás,amikor Egyiptom vereségéről szól, összehasonlítjaegy borjúval: „Szépséges üszőborjúEgyiptom, de bögöly száll rá északról” (Jer 46,20).Hóseás pedig Efraimot hasonlítja össze egy üszővel:„Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni.Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogomEfraimot, Júda szántani fog, Jákób meg boronál”(Hós 10,11).A Bibliában szarvasmarháról első esetben Ábrahámnakaz éhség elől Egyiptomba való menekülésekapcsán van szó: „Abrámnak pedig jó soralett az asszony révén: lettek neki juhai, marhái ésszamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai éstevéi” (1Móz 12,16). Ha Ábrahám a fáraótól ilyenállatokat kapott ajándékba, és azokat Kánaánbahozta magával, ez azt jelenthette, hogy ezek azállatok hamarabb voltak ismertek Egyiptomban,mint Kánaánban. Ábrahám később már egy gazdagmarhacsordával rendelkezett: „Abrámnak igentekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya”(1Móz 13,2).Az egyiptomi szarvasmarha elterjedtségérőlolvasunk József történetében (1Móz 41,2-4),amely tükrözi, hogy Egyiptom gazdag tehénállománnyalrendelkezett. Ezeket az állatokat főképpena Nílus partjainak zöld, füves területein legeltették.A Nílus deltája, különösen a Gósen földje,Egyiptom északkeleti részén adott nagy lehetőségetaz állattenyésztésre. Az Istentől áldott és okosJózsef ezért telepítette le testvéreit és atyját errea területre, ahol állattenyésztőkként és pásztorokkéntélhettek.Az Egyiptomból kivonuló népnek sok marhájavolt, és ezekből akartak áldozatot bemutatni apusztában: „A fiatalokkal és öregekkel megyünk, felelteMózes, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal ésmarháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak”(2Móz 10,9). A pusztai vándorlás során a néphetvenkétezer marhátzsákmányolt:„Ez volt az a prédánakmegmaradt zsákmány,amelyet prédáulejtett a hadinép: hatszázhetvenötezerjuh, hetvenkétezermarha, és hatvanegyezer szamár”10Vetés és Aratás


(4Móz 31,32-34). Izráelben a Sáron-fennsík igenjó legelőterületnek bizonyult (1Krón 27,29). A Jordánkeleti oldalán Gibea területét Rúben fiai kapták,mert sok barmuk volt: „Rúben és Gád fiainakigen sok jószága volt” (4Móz 32,1). Amikor az Úrrendelkezett az áldozat bemutatásával kapcsolatban,ezt olvassuk: „Szólította Mózest az ÚR, és ígybeszélt hozzá a kijelentés sátrából: Beszélj Izráel fiaival,és mondd meg nekik: Ha egy ember közületek áldozatotakar bemutatni az ÚRnak, valamilyen állatot,marhát, vagy juhfélét, így mutassátok be az áldozatot…”(3Móz 1,1-2)Az áldozatbemutatás sokszor családi ünnepetis jelentett. Amikor Adónijjá juhokat, marhákat éshizlalt borjúkat áldozott: „…meghívta minden testvérét,a királyfiakat és a király szolgálatában álló júdaiakatmind” (1Kir 1,9).Az Újszövetségben is találkozunk ezekkel azállatokkal. Amikor az Úr Jézus példázatot monda nagy vacsoráról, amelyben a gazda elküldte aszolgáit, hogy hívják meg a vendégeket, azok mentegetőznikezdtek: „A másik azt mondta: Öt iga ökrötvettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, mentski engem!” (Lk 14,19) Az Úr, amikor szombatnapongyógyított, a zsinagóga feje haragra gerjedtemiatt. Az Úr így válaszolt: „Képmutatók, vajonszombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a magaökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e kiitatni?” (Lk 13,15)Amikor Jézus húsvét előtt fölment Jeruzsálembe,bement a templomba: „A templomban találtaaz ökrök, juhok és galambok árusait, és az ottülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált,és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is atemplomból” (Jn 2,14-15). Tehát azt tette, ami azŐ Atyja akarata volt: „A te házad iránt érzett féltőszeretet emészt engem” (Jn 2,17).K. J.Te vagy a bölcs értelem,Szívemben az áhítatos érzelem.Kétségbeesésben a felkiáltás,Bűnömtől szabadító megbocsájtás.Te vagy az Igazság, ami szent,A Szeretet, aki teremt.Tisztaság, melyre nincs szó:Te vagy Istenem az Örökkévaló.Te vagy a hálából fakadó könnyezés,Te vagy a kezdés és a befejezés.Az adás, a szépség, a csodálat,Életet adó tiszta gondolat.Te vagy a hűség, a segítség,Szent pillanat s a békesség.A világosság, az érték, az öröm,Hálás szívben a „köszönöm”.Drága, felséges Mindenható,Téged szeretni mennyire jó!Örülve fáj a szeretet,Köszönöm, hogy megadtad nekem ezt.Horváth Éva (Szlovákia)„Sok embernek nincs kifogása az ellen, hogy a Bibliaa szükség és a szomorúság idején vigasztalásul legyen,de az már nem tetszik nekik, hogy tanácsadóként ishasználják a hétköznapi, munkás életben.”C. H. Spurgeon2006. évi 3. szám11


Amit szívesen elhallgatunkEgyesek lelkiállapota ijesztő. Sok gyülekezetrőllehetne elszomorító dolgokat mondani,és a helyzet egyre csak romlik.Olyan erkölcsi törvényekbe ütköző esetekről kaptunkhírt, amelyekben vezető hívő emberek és főfoglalkozáskéntaz Úr szolgálatában álló férfiakvoltak a vétkesek. Az ilyenfajta híreket természetesennem egyházi újságokban olvassuk, ott mindencsupa békesség és öröm. A félelmetes igazságazonban az, hogy nemrégiben néhány köztiszteletbenálló lelki vezető esett nagy bűnbe, amelyeknekegyházi körökben szemmel láthatólag az voltaz egyetlen következménye, hogy megpróbálják elsimítaniaz egészet, nehogy kiderüljön valami, amiárthatna jó hírüknek.„Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkábbmegszomorodtatok volna…” (1Kor 5,2)Növekvő elvilágiasodásEz azonban még nem minden: sokan szívükbenanyagiasakká váltak. Odáig jutottak, hogybüszkébbek az összejöveteleiken jelenlevő sikeresüzletemberekre, mint Isten hűséges tanítványaira.Több figyelmet fordítanak az üzleti világ, mintKrisztus igényeire. Munkájuk fontosabb a gyülekezetnél.Rájuk illik ez a felismerés: „Az arany utániérzéketlen és könyörtelen vágy a magából kivetkőzöttember végső romlottságának a jele.” Népünkmár csak a címek és a pozíciók után vágyik.Mindent odadobnak egy tekintélyes állásért, egyszínvonalas lakásért vagy luxusautóért. A gyerekeikrőlszőtt fennhéjázó terveik is saját hírnevükutáni vágyból fakadnak.Az igazság azonban az, hogy a világban elértsikerekre és a kényelmes életre való törekvés odavezet, hogy sokan már ebben az életben érzik a tüzet,a másikban pedig a pokol kínjait kell majd elszenvedniük.Nemritkán jellemző a kettős élet. Kifelé a vallásosságés a becsületesség látszatát keltik. Hivatásukbanazonban nem riadnak vissza a megvesztegetéstől,a kétes üzletektől, a becstelenségtől,és a kompromisszumok megszámlálhatatlanformájától sem. Magánéletükben pedig érezhetővéválik a ridegség, a keserűség, a veszekedés, apletyka, a rágalmazás és a tisztátalanság. Hazugságbanélnek.A gyermekek egyre nagyobb számban válnaka kábítószerek és az alkohol áldozatává, a szabadszerelmet hirdetik, és szexuális bűnökben élnek.Nem is szólva a többiekről, akik lázadók ésszakadárok lettek. Ma már látható a szülők hamiselnézésének és türelmének a gyümölcse. De vajonkétségbe esnek és az Úrhoz fordulnak?A világ szellemisége teljesen hatalmába keríthetbennünket, ha szeretetünket és erőnket csakmulandó dolgokra pazaroljuk. Vannak, akik önkéntés szívesen engedik, hogy rájuk kényszerítséka körülöttük élő világ sémáját és életstílusát.Van bennünk bűnbánat?Az imádság nélküli élet bűne mindenütt meglátszik.Nagy jólétünkben és önelégültségünkbenmár meg sem látjuk azt a nagy belső nyomorúságot,amelynek imára kellene késztetnie bennünket.Sok imaközösségünk elaludt.Ráadásul önteltek lettünk, és nem vagyunkhajlandók belátni bűneinket. Ahelyett, hogy belátnánk,mennyire szegényes a keresztyén életünk, abűn eltitkolására, elkendőzésére törekszünk, csaksenki se lássa, ráadásul azt reméljük, hogy az időmajd mindent meggyógyít.Meg lehet így szabadulni a bűntől? Nem sokkalinkább hamis felfogásunk gyümölcsét aratjuk,ahelyett hogy mindent bevallanánk?Mit szóljunk a széthullott családokhoz, a válásokhoz,a különéléshez? Mi lesz azokkal a szülőkkelés gyermekekkel, akik összetört szívvel szenvednek?Mikor értjük már meg, hogy Isten szólhozzánk a betegségben és a nehézségekben? Ter-12Vetés és Aratás


mészetesen igaz, hogy betegség, szenvedés és balesetbizonyos mértékben mindig előfordulhat, deha ezek szokatlanul gyakran és rendkívüli körülményekközött történnek, ne zárkózzunk el az elől,hogy az Úr próbál szívünkbe és lelkiismeretünkbehatolni.Az Isten iránti hűtlenség más következményeitis megfigyelhetjük. Sok gyermek gyűlöli a szüleit,és azt szeretnék, ha több millió kilométerre laknánakegymástól. Az ég mintha hét lakattal lenne elzárvaelőlünk – szabályos imádságaink sohasemtudják áttörni. Mivel nem vagyunk hajlandók azÚrnak adni a tizedet, oda kell adnunk azt az orvosoknakés az autószerelőknek. Gondoljunk csakazokra a hívőkre (számuk egyre nő), akik egész vagyontadnak ki pszichiátriai kezelésekre.Erőtlen bibliaórákÉhezünk Isten Igéje után, szolgálatunkban pedignincs erő. Legtöbbször az egész csak olyandolgok felmelegítése, amelyeket már úgyis mindenkiismer. Az összejöveteleken már csak nagynéha ébredünk annak tudatára, hogy most a SzentSzellem szól hozzánk. Lelki életünkben fogyókúrázunk.De ezért ne csak az igehirdetőt hibáztassuk!Isten ítélete ez rajtunk a saját bűneink miatt.Az imaórákon legtöbbször hiányzik az elevenség.A sok kínos szünet a szellemet kiölő és tompítótelevízió világával való túlzott elfoglaltság eredménye.Az evangelizációkat az eredménytelenségjellemzi – a halak nélküli fürdőkádban folyó horgászathozhasonlítanak.Gyülekezeteinkben évek telhetnek el egyetlenmegtérés nélkül. Hogyha még így sem látjuk be,hogy Isten ítélete ez rajtunk, akkor mit tegyen mégaz Úr, hogy végre felébredjünk? Olyanok vagyunk,mint Ézsaiás 1. fejezetében a nép – bár tetőtől talpigösszetörtek, még mindig túl buták és érzéketlenekvagyunk ahhoz, hogy megértsük: Isten szólhozzánk. „Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép!Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat,megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Minéltöbb verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészenbeteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtőltalpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék foltés gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be,olajjal sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokatfölperzselték, földeteket szemetek láttáraidegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenekdúltak” (Ézs 1,4-7).Mit tegyünk?Prófétai lelkületű, hűséges hívő emberekre vanszükségünk, akik bűnbánatra vezetnek. Az időszava az, hogy térjünk meg, hajoljunk meg a keresztalatt, és valljuk meg, bár oly nehezünkre esik:„Vétkeztünk!”Személyesen kell megtérnünk, megvallanunkés elhagynunk minden bűnünket. Félre kell tennünkminden személyes ellenségeskedést, vagyisbocsánatot kell kérnünk azoktól, akik ellen valamitelkövettünk. A közösségben is el kell ismernünka bűneinket. Bibliaóráinkon nagyon ritkánemlítjük a bűnt, pedig bűnbánatra kell jutnunk.Égetően szükségünk van rá.Legfőbb ideje, hogy olyan lelki-szellemi vezetőinklegyenek, akik segítenek bűnbánatra térni,hogy Isten irtózatos haragja el ne pusztítson!Éreznünk kell a bűnt, és úgy kell viselkednünk,mint Dániel, aki a mások bűneit magáévá tette(Dán 9,5). Bízzunk Isten ígéretében, amelyeta 2Krónikák könyve 7,14-ben olvashatunk: „...deha megalázza magát népem, amelyet az én nevemrőlneveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, ésmegtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom amennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítomországukat.”Ideje az Urat keresnünk, aki Hóseás szavávalszól hozzánk: „Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz,mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakatvigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz,ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, ésfogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!”(Hós 14,2-3) Gőgös nép lettünk, amely híresigehirdetőinek az örökségével dicsekszik, ésazt hiszi, hogy nagyon kiismeri magát a gyülekezetirend kérdéseiben és a lelki-szellemi élet terén.Más hívőket kritizáltunk, de az Úr megítélte nagymellényű önteltségünket. Csak egy dologban reménykedhetünk!„A megtérés és a higgadtság segítenerajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek”(Ézs 30,15).A megújuláshoz és ébredéshez vezető út azlenne, ha felismernénk állapotunk keserűen igazvoltát, átéreznénk Istennek az elveszett világ ésaz erőtlen gyülekezet fölött érzett szomorúságát,és az általa készített megoldás egyetlen útját JézusKrisztusban.William MacDonald132006. évi 3. szám


házban ismerkedtek meg egymással. Az apa unitárius,és egy újság kiadója, aki hat hónapig voltletartóztatva, mivel a francia forradalmat védelmezte,és egy Watson nevű püspök politikai magatartásátkritizálta.A tragikus esemény, amely a „Nearer my Godto Thee” („Hadd menjek, Istenem”) kezdetű énekkelkapcsolódott össze, 1912 tavaszán történt,amikor a Titanic – „minden hajók remekműve, aszépségnek és az erőnek a dicsősége”– az Atlanti-óceánközepén több mint 2224 emberrel a fedélzeténelsüllyedt. Erről a szörnyű katasztrófáról,arról a vészterhes vasárnap reggelről sokan írtakmár. Az idők ködén át mindmáig megmaradte hatalmas hajónak, ennek az úszó városnak a víziója,amely elkápráztatta az embereket a sötét víztükrén ragyogó fényével, sok emeletével és számtalandíszes termével.Aztán történt annakidején, miközben a fedélzetvidám zenéjének hangjai és a halk női nevetéseka szélben tovaszálltak, hogy hirtelen szörnyűreccsenés hangzott fel, egy szétrepedt acéllemezhangja, amelyet egy rejtett jéghegy feltépett. A hatalmasutasszállító egy utolsó, nagy, kétségbeesetterőfeszítéssel, tántorogva süllyedt az óceán sötétmélységébe, a halálba.E szörnyű jelenet közepette egy kép elevenedikmeg, amely ezzel a szörnyű katasztrófávalörökre összekapcsolódik: amikor a menekülés reménységekezdett szertefoszlani, a zenekar tagjaiösszegyűltek a fedélzeten, hogy a pánikot az utolsópillanatig megakadályozzák. Elkezdtek vidámdarabokat játszani, hogy az utasok bátorságáterősítsék. Amikor a hajó kettétörésénekpillanata elérkezett,és ezzel minden remény eltűnt,feszült szünet következetta zenében. Majd felhangzott a hitre buzdító,szép melódiájú himnusz: „Közelebb hozzád,Istenem”.Eddig általában nem volt ismeretes, hogyJohn Harper, a walworth-i baptista egyház tagjajavasolta ezt az éneket a süllyedő hajón. Londonbóléppen Amerikába utazott a lányával. Az is kiderült,hogy az utasok egy részét összegyűjtötte,és velük együtt térdre esve imádkozott, miközbena hajó alámerült az óceánba. Az ő kérésérejátszotta a zenekar ezt a bensőséges, ismert éneket.Egy megmenekült tengerész mesélte el az eseményterről a prédikátorról, akinek a neve addigismeretlen volt.Ének (részletek):„Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,Fájdalmak útjain, mindig feléd.Oly sok keresztem van, de ez az én utam,Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd.Ha este száll reám, s csöndes helyenÁlomra hajtanám fáradt fejem:Nem lesz, hol nyughatom, kő lesz a vánkosom,De álomszárnyakon szállok feléd.Csillagvilágokat elhagyva már,Megfáradt lelkem is hazatalál.Hozzád, ha eljutok, lábadhoz roskadok,Ott majd megnyughatom örökre én!”(Dallam: Lowel Mason; 1792-1872)A TitanicA Titanic angol utasszállító luxushajónak épült,és az angliai Southamtonból indult New Yorkbaelső hajóútjára 1912. április 12-én. A kor legnagyobbés legfényűzőbb hajója volt. 16 vízállórekeszre osztották, és a hajó testét kettős fallalépítették meg. Ez azt jelentette, hogyha ezek közülnégyet elárasztana a víz, a hajó úszóképességemegmaradna, vagyis az óceánjárót elsüllyeszthetetlennektartották. Amikor április 14-én éjfélelőtt a Titanic jégheggyel ütközött, öt vízálló rekeszefelszakadt, és a hajó 15-én hajnali 2 óra 20perckor elsüllyedt. A katasztrófában1515-en vesztették életüket640 km-re délre a kanadaiÚjfundlandtól.14Vetés és Aratás


Az Egyesült Államokban és a Nagy-Britanniábanlefolytatott vizsgálatok során kiderült, hogya Californian nevű hajó egész éjjel alig 30 km-retartózkodott a szerencsétlenség helyétől, és segítségetnyújthatott volna, ha a rádiósa szolgálatbanvan, és nem alszik. Akkor ugyanis foghattavolna a Titanic vészjeleit. A hajó süllyedésénekdöntő tragédiája akkor következett be,amikor a hajótest kettétört.A Titanic elsüllyedése után 80 perccel érkezettCarpatia nevű óceánjárónak köszönhették,hogy nem lelték halálukat még többen ajeges vízben.Az esetből okulva, 1913-ban hoztak egy nemzetközirendeletet, amelyben meghatározták:a) a hajón annyi mentőcsónaknak kell lennie,ahány személy hiánytalanul befér a csónakokba(A Titanicnál ez nem így volt, mertazt mondták: a hajó elsüllyedése kizárt. Ígya 2224 személyre csak1178 hely jutott!); b)az út során mentőcsónak-gyakorlatot kellvégrehajtani; c) a hajókon éjjel-nappal rádiósügyeletet kell tartani.1985. szeptember 1-jén robot-tengeralattjáróvalamerikai és francia tudósok megtaláltáka hajó roncsait, és megvizsgálták.Kiderült az igazság, mert az expedíciónyomát sem lelte annak a hosszú léknek,amelyet a jéghegy hasított volna ahajó oldalán. Ehelyett megállapították,hogy az ütközés erejétől felszakadt vagymeglazult a hajótest lemezeinek szegecselése,és így azok szétváltak. A betódulóvíz pedig elsüllyesztette a hajót.Azt is vélik, hogy a hajó túl nagyvolt a korabeli műszaki lehetőségekhezképest, így a masszív gépek rezgése ishozzájárulhatott a lemezek deformálódásához.Bárhogy is történt, az biztos, hogy atudására büszke ember kudarcot vallott.Azzal, hogy kijelentette: a Titanicelsüllyeszthetetlen, önmagát Istenfölé emelte.„Alázzátok meg tehát magatokat Istenhatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljontiteket annak idején”(1Pt 5,6).Összeállította: S. J.Egy fiatal olaszlány – szemmel láthatóanelmerülve egy kis könyv olvasásában– egy gyümölcsös elárusítóhelynélüldögélt. Egy úr megállt, hogy gyümölcsötvegyen, és megkérdezte, hogy mit olvasolyan nagy érdeklődéssel. Meglehetősen szégyenlősenválaszolta a lány:– Isten szavát, uram!De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdeztetehát:– Ki mondta önnek, hogy a Biblia Isten szava?A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta:– Isten maga.– Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Sohasemlátta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhattavolna?A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendbenvolt. Azután felnézett és tiszteletteljesen aztmondta:– Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ottfenn, az égen?Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta:– Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra,hogy valaki mondja. A Nap saját maga beszél erről.Felmelegít engem. Szeretem a fényét.A fiatal olasz lány komolyan válaszolta:– Világosan mondta, uram, ami a Napot illeti. Én aBibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. Világosságotad. Szeretem a fényét és a melegét. Senki más, csak Istentudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapokebből a könyvből.A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesentovábbment.S. D. Gordon„Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket.Az Úr intő szava határozott, bölccsé tesziaz együgyűt” (Zsoltár 19,8).2006. évi 3. szám15


„Énekeljetek az Úrnak új éneket, ...áldjátok az Ő nevét;hirdessétek napról napra az Ő szabadítását!” (Zsoltár 96,1-2)Hív már az Úr...Hangoljátok szíveteket 304.(A Krisztusban hívő nazarénusok énekeskönyvéből)A Trans World Radio magyar nyelvû adásai 2006. márc. 31-tõl 2006. okt. 31-ig:– délelõttönként, keddtõl szombatig: 10.30-10.45 óra között egyszerre két helyen:a 41 és 49 méteres rövidhullámon (7210 illetve 6105 kHz);– este, naponta 17.30-18.00 óra között a 39 méteres rövidhullámon (6245 kHz).Ez a mûsor ismétlõdik a HOT BIRD mûholdról digitális adásként 21.00-22.00 között:(TWR Radio Frequency: 12,379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol Rate 27500symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 3530). Ez az adás csak digitális vevõkészülékkel fogható!– késõ este, naponta 20.40-21.15 óra között az 1395 kHz-es (215 m-en) középhullámon.Az evangéliumi adásokra hívjuk fel rokonaink, ismerõseink és szomszédaink figyelmét is!A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány lapja az „Antenna”, amely a következõ címen igényelhetõ:MERA, 1428 Budapest, Postafiók 4. Web: www.mera.hu; e-mail: radio@mera.hu16Vetés és Aratás


„L” betűs rejtvényA sorok kitöltése után akiemelt betűk összeolvasásávalkapjuk a megfejtést: a héber eredetű„Messiás” szó görög megfelelőjét. Jelentése: Felkent. Ma Jézus nevéhez kapcsoljuk ezt amegnevezést. (A megfejtésben segíthetnek a következő bibliai fejezetek: 1Móz 19; 4Móz 3;1Kir 17; Mt 8; 16; Jn 11; Kol 4; 2Tim 1)1. „…mit használ az embernek,ha az egész világot megnyeri,….……… pedig kárt vall?”2. Milyen beteg mondta Jézusnak: „Uram, haakarod, megtisztíthatsz”?3. Jákób harmadik fiának utódai. Papiés templomi feladatokat láttak el.4. Az egyéves szárazság idején nem fogyottel az Illésről is gondoskodó szegény család fazekából.5. Egy Jézushoz közelálló család tagja. Meghal, denégy nappal később Jézus életre kelti.6. A sodomai istenítélet egyik túlélője.7. „A szeretett orvos” – így utal rá Pál, akit többútján is elkísérte. Ő írta le, hogy Jézus eltávozásaután mit tett Isten az apostolokon keresztül.8. Timóteus nagyanyja. Pál ismerte, és példaértékűnektartotta képmutatás nélküli hitét.A kis beteg Palkó napokon és éjjeleken át sokat szenvedett. Akarata ellenére is nehézkönnycseppek gördültek végig az arcocskáján. Végre megszűntek a fájdalmak, de halálsápadtanfeküdt az ágyában, és a régen nélkülözött álom várt rá. Palkó mégsem tudottaludni, és nem is akart. Édesanyja vajon alszik-e?Valamit elfelejtett, amit nem szabad elfelejtenie!– Édesanyám! – ébresztette fel.– Ismét fájdalmaid vannak, gyermekem? – kérdezteaggódva az anya.– Nem, anyukám, de gyere csak gyorsan!És halkan a fülébe súgta:– Édesanyám, arra gondoltam, hogy amikor azoka nagy fájdalmaim voltak, akkor olyan gyorsanhívtuk segítségül az Úr Jézust. Nem gondolod,hogy most megmondhatnánk neki, hogy már jobbanvagyok? Ezt nagyon-nagyon meg kellene köszönnünk!A madarak beszélgetéseA vörösbegy így szólt a verébhez:„Hallod…? Szeretnék tudni valamit:Itt ezek a nyugtalan emberekMért szaladnak és aggódnak annyit?”A kérdésre válaszolt a veréb:„Barátom, előttem úgy tűnik fel,Hogy nekik nincs oly mennyei AtyjukMint AZ, AKI rólunk gondot visel.”Angolból fordította: Dénes Ferenc2006. évi 3. szám17


Amikor Isten megteremtette az emberpárt,behelyezte egy kertbe, és az ember közvetlenkapcsolatban maradt Teremtőjével. Ez a felhőtlenközösség nem sokáig tartott. Az emberpárhitelt adott a kísértőnek és elbukott. Ezzelelkezdődött az ember menekülése Isten elől:„…elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen előla kert fái között” (1Móz 3,8). Az engedetlenségeredménye az lett, hogy Isten kiűzte az emberpártaz Éden-kertből.Az ember futása tovább folytatódott. Hogy nekelljen az élő Istennel találkoznia, őmaga próbáltisteneket faragni magának, kőből, fából, későbbelméletekből, és azt imádni. Már az EgyiptombólIsten által kimentett Izráel népe is hamarosankészített egy aranyborjút. Összegyűlt anép Áron ellen és azt mondták neki: „Jöjj, és készítsnekünk istent, hogy előttünk járjon…” (2Móz32,1) És a bálványimádás ilyen vagy olyan formábanazóta is tart, pedig Isten azon fáradozottés fáradozik, hogy visszahódítsa magáhozbukott teremtményét az embert, aki a teremtőjehelyett inkább a teremtményeket dicsőíti: „…ahalhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberekés madarak, négylábúak és csúszómászók képével”(Róm 1,23).Mindezek ellenére maradt az emberek jó részébenbizonyos istenfélelem, vallásos érzés,amit azután a felvilágosodás eszméi igyekeztekszétrombolni. Istenről kijelentették, hogynem létezik, a Bibliáról pedig azt, hogy mese,kitalálás. Charles Darwin megalkotta a törzsfejlődéselméletet, amely az evolúció tanának elterjesztéséhezvezetett, és már nem hagyott helyetIsten számára. Az is igaz, hogy ma már a tudósokegyre jobban kezdenek elhatárolódni azevolúció elméletétől, kételyeik támadnak annaktudományos bizonyíthatóságát illetően. RichardDawkins, lelkes evolúcionista biológus kijelenti:Ha az állatok teljesen kifejlett állapotban jelennekmeg (és ezt mutatják a kutatások), akkor va-lamilyen mindenható intelligencia kellett, hogylétrehozza őket. Francis Crick, aki sok éven áthitt a molekuláris evolúció elméletében, a DNSfelfedezése után bevallotta, hogy ilyen bonyolultmolekula nem jöhetett létre spontán, csak úgyvéletlenül. Michael Denton, a biokémia profeszszoraegyik könyvében kifejti: „Az evolúció egyolyan tézis, amely válságos helyzetben van.”Ebben a helyzetben a Sátán kénytelen egymásik menekülési utat mutatni az embernek.Napjainkban sok minden mellett szinte az egészvilágot átfogó kínálata egy könyv, amelyet DanBrown írt: „A Da Vinci-kód”. Ez a könyv, amelyeddig 40 millió példányban jelent meg, azt sugallja,hogy „szinte minden hazugság, amit eddigelődeink Krisztusról tanítottak, beleértvemagát a Bibliát is. Lényege, hogy Jézus nem IstenFia, sőt felesége is volt, Magdalai Mária, ésgyermekük született, akinek a leszármazottaiFranciaország királyai lettek. Ennek bizonyításáramegkérdőjelezi a Biblia szavahihetőségét.Tételeit áltudományos, hamis bizonyítékokkalpróbálja igazolni. Könyvét nagyon is regényesen,lebilincselő módon írta meg. Aki olvassa,szinte nem tudja letenni, és mire észreveszi magát,már át is ment bizonyos fokú agymosáson.Nézzünk meg azért néhány állítást összevetve atényekkel:A DA VINCI-KÓD ÁLLÍTÁSAI ÉS A TÉNYEKÁllítás: Nagy Konstantin a 4. században ezerszámrasemmisítette meg a dokumentumokat,amelyek állítólag a halandóJézusról számoltak be.Tény: Nagy Konstantinnem csak hogynem semmisítette mega Jézusról szóló dokumentumokat,hanemírótermeiben sokszorosíttattaazokat.18Vetés és Aratás


Állítás: A császár megbízásából meghamisítottáka Bibliát.Tény: A hamisítás kizárhatóságát mi semigazolja jobban mint az, hogy a jóval Konstantinelőtt íródott Oxyrhynchus-, Chester Beaty-,és Bodmer-papiruszok szóról szóra ugyanaztaz örömhírt tartalmazzák, mint amely a ma elfogadottÚjszövetségben olvasható.Állítás: A Biblia merő kitalálás.Az igazság csakazokban az iratokban találhatómeg, amelyek nem estekáldozatul Konstantin megsemmisítésiakcióinak, mintpl. a Holt-tengeri tekercsek ésaz egyiptomi Nag-Hammadikéziratok.Tény: A Nag-Hammadikéziratok jóval az evangéliumok írásba foglalásaután keletkeztek, ún. gnosztikus iratok. A Holttengeritekercsek pedig ószövetségi írásokat tartalmaznak,és jóval Jézus születése előtt íródtak.A tekercseket összevetve a mai ószövetségi írásokkal,éppen azt bizonyítják, hogy milyen hűséggeladták tovább az egymást követő nemzedékekaz ószövetségi szövegeket.Állítás: Konstantin a niceai zsinaton (Kr.u.325) császári rendelettel nyilvánította Jézust Istenfiának.Tény: Az Újszövetség számtalan helyén olvashatjuk,hogy Jézust Isten Fiának tekintettéka tanítványok és a követőik is. A zsinat amelletttett hitet, hogy ez tény, és hogy Jézus Krisztusegylényegű az Atyával. A Róma 3,23-26-ban(Kr. u. 54-ből) olvashatjuk, hogy akik hisznekŐbenne, azoknak bűneit megbocsátja. A bűnökbocsánatát pedig csak Isten adhatja meg.Állítás: Leonardó da Vinci tudta, hogy MagdalaiMária Jézus felesége volt. Az „utolsó vacsora”c. festménybenez látható kódolva.2006. évi 3. számHolt-tengeri tekercsekTény: A művészettörténészekcsak fejüketcsóválják,hiszen egy képnek,amelyet Jézus utolsó vacsorája után 1500évvel festettek, nincs hiteles történeti jelentéstartalma,hanem csak alkotójának a felfogásáttükrözi. Leonardo tanulmányi vázlata alapjánegyértelműen kiderül, hogy a kérdéses alak Jánosapostol.A könyv egyébként három gnosztikus evangéliumotis idéz bizonyítékul:Tamás „evangéliuma”, amelyetkb. Kr. u. 400-ban írtak.Fülöp „evangéliuma”, Mária„evangéliuma”, amelyekszintén jóval a szinoptikusevangéliumok után keletkeztek.Ez azt jelenti, hogy nemszemtanúk voltak azok, akikírták, mint az újszövetségievangéliumokat, illetve leveleket,ezért nem vehetők bizonyítéknak.Még megemlíteném Júdás evangéliumát,amelyet a National Geographic ez évtavaszán sugárzott 80 perces külön kiadásban.Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásánaka történetét: az áruló Júdás itt hősséválik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését.Ezt a gnosztikus „evangéliumot” kb. a 4. századbanírták kopt nyelven. A C 14 -es radiokarbonvizsgálatok alapján keletkezése pontosabban220 és 340 közé tehető. Tehát ezt sem szemtanúkírták. Arra viszont ez is felhasználható,hogy újabb Istentől való menekülési utat kínáljonaz embereknek.KICSODA A NÁZÁRETI JÉZUS?Amikor Jézus a tanítványokkal Cézárea Filippiterületére ért, megkérdezte tanítványait,hogy kinek tartják Őt? Simon Péter azt felelte:„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16).Pál apostol az Úr Jézusról ezt írja a kolosséiaknak:„Ő a láthatatlan Isten képe… Mert benne teremtetettminden a mennyen és a földön, a láthatókés a láthatatlanok, ...minden általa és reá nézveteremtetett” (Kol 1,15-16). János apostol elsőlevelében pedig ezt írja: „Ki a hazug, ha nem az,aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? ... Aki tagadjaa Fiút, azé nem lehet az Atya sem” (1Jn 2,22-23).Ezek a bizonyságtételek szemtanúktól és kortársaktólszármaznak, és önmagukért beszélnek.Hanz Sterner19


AzÚjszövetségbenolvasunk arról,hogy Pál apostol hogyanhirdette az evangéliumotegy pogány, pluralisztikus(különböző, egyenértékűnektartott nézeteket valló)társadalomban, ahol mindenkinekmás elképzelése volt Istenről, és hogyan tett bizonyságota változatlan igazságról anélkül, hogysaját kulturális adottságait, hagyományait belevittevolna az üzenetbe.Olvassuk el és vizsgáljuk meg az 1Királyok 18.részét. Mai társadalmunkban egy nagyon lényegesprobléma a következő: Hogyan járunk el akkor,ha a miénktől eltérő nézetek, amelyek a világotjellemzik, behatolnak a gyülekezetbe? Hogyanreagálunk arra, ha a keresztyén közösség megfertőződika szekuláris (világi), pluralista világnézettőlill. gondolkodásmódtól? Példa erre a BibliábólIllés története a Karmel-hegyén.„Felforr a vérem, ha intoleráns emberekkeltalálkozom. Ha rajtam múlna, én minden intoleránsembert a falhoz állítanék” – ilyesmit mondottegyszer valaki a balkáni helyzetről a kilencvenesévekben. Ez a vélemény felvet egy kérdést.Hol vannak a tolerancia határai? Meddig élhetünkvissza mások türelmével?Gondolom, senki sem érzi magát szerencsétlennek,ha nem egy önkényuralom alatt kell élnie.A kérdés azonban az, hogy mennyi nézeteltéréstvagy zavargást lehet elviselni toleranciánk,türelmünk áraként? Valahol kell határoknaklenniük! Nézetem szerint a tolerancia politikájacsak akkor lehet gyakorlati, ha az része egyfölérendelt, erkölcsi és világnézeti egyetértésneka társadalomban. Ha a társadalom nagy többségenem egy abban, hogy mi a jó és mi a rossz, miaz igazság és mi az igazságtalanság, akkor nincseneka toleranciának társadalmilag elismert határai.Tolerancia egy ilyen társadalomban azt jelenti,hogy mindent szabad. Ez közelebb áll az anarchiához,mint a szabadsághoz. Ez nagy probléma.Errefelé haladnak napjaink demokráciái is. A 20.század elejéig a keresztyén hitrendszer volt a filozófiaiés az erkölcsi egyetértés alapja a legtöbbeurópai országban. Ez a keresztyén alap egy bizonyosegyensúlyt adott a polgárok személyi jogaiés kötelességei között. A Biblia arra tanít, hogytiszteljük egyrészt az emberi élet szentségét, másrésztrespektáljuk a társadalmi rendszert és struktúrákat,mint pl. a kormányt és a családot. A bibliaiideál egyensúly az egyes személy szabadságaés polgári felelőssége között. Az utolsó évtizedekalatt sokan a keresztyén örökséget eldobták maguktól,és egy vallási és filozófiai pluralizmussalhelyettesítették. „Nincs többé bűn, nincs többéeretnekség. Ma csak véleménykülönbségek vannak.Ma Athénban élünk és nem Jeruzsálemben”– mondják. Ezért lettünk képtelenek megszabniszabadságunk határait. Az egyetlen, amit nem tolerálunk,az az intolerancia. Ezzel vakokká váltunkaz ellentmondások felismerésére.Ebben a helyzetben tanulhatunk valamit Illéstörténetéből. Ő azokhoz az emberekhez tartozott,akik hosszú évekre visszamenően bibliai örökséggelrendelkeztek. Izráelnek évszázadokon keresztülvoltak szent Iratai. De Illés napjaiban Izráel isrohamosan közeledett a pluralizmus felé. Ez akkorérte el a csúcspontját, amikor Izráel királya,Aháb elvette a szidóni hercegnőt, Jezábelt. Ez politikaiházasság volt, amely megerősítette a két országközötti kapcsolatot. Azonban a szellemi hatásakatasztrofálissá vált Izráel számára. Jezábel harciaspogány nő volt, politikai ambíciókkal. Uralkodotta gyenge férj, Aháb felett. Kirobbantott egykultúrforradalmat Izráelben. A célja az volt, hogybevezesse a saját, otthonról hozott vallását és annakistenét, Baalt. Tevékenysége sok tekintetbensikeres volt, mert nem került szóba, hogy Istennépének, Izráelnek a feladata Jehova imádata lettvolna. Ezzel szemben egy vallásos szinkretizmusállt elő. Isten imádata és Baal imádata az emberekfejében teljesen összekavarodott. Amint Illésaz 1Királyok 18,21-ben mondja, ők „kétfelé sántikáltak”.Egyik nap Baalt imádták, hogy Jezábelnek20Vetés és Aratás


hízelegjenek, másnap imádták Jehovát, őseik Istenét.Végül nem tudták már, hogy melyik nap melyikistent imádták, az imádat összezavarodottbennük. – Sok korunkbeli, „politikailag korrekt”megfigyelő, sőt teológus is ezt a folyamatot fejlődésnek,haladásnak értékelte volna. A Jezábel általbevezetett pluralizmus minden tekintetbentoleránsabbnak tűnt, mint a korábbi, kizárólagosmózesi vallás. Az irónia mindebben az, hogy mégsemvoltak toleránsabbak. A Baal-vallás hite és erkölcsiértékei szöges ellentétben álltak a Bibliával.A Baal-imádat együtt járt durva szexuális kicsapongássalés politikai önkényuralommal. Ezekaz idegen gondolatok igyekeztek teljesen aláásniIzráel társadalmi struktúráit.De a próféták csoportjának erre rá kellett volnamutatnia. Izráel prófétáinak évszázadokon átaz volt a feladata, hogy visszahozzák a népet abbaa különleges szövetségi viszonyba, amire el voltakhíva. „Ne legyenek előttem másisteneitek” – ez volt a parancsolat.A szabadság és a jólét, amelybenIzráel évszázadokon keresztülrészesült, az a próféták szerintehhez a szövetséghez valóhűségük gyümölcse volt. Ha ezta szövetségi viszonyt elvetik maguktól,akkor elveszítik mindaztaz áldást, ami nekik, a kiválasztottnépnek jár. Illés napjaibanegy ítéletes szárazságotküldött Isten, amelynek éhségvolt a következménye az országban.A próféták szerint ez volt a jele Isten nemtetszéséneka Baal-imádat miatt. Jezábel nem tűrteel, hogy a próféták az ő birodalmában nekiellenálljanak. Szidónban tudták, hogyan kell bánniaz ilyenekkel. Falhoz kell állítani őket! Egy valamitnem tűrünk, az intoleranciát! Aháb együttműködöttJezábellel azok ellen, akik a bibliai hitet,mint a kizárólagos hitet képviselték. Ahábcsak nézte, amint a 4. versben olvassuk, „amikorJezábel megölette az Úr prófétáit”.A kérdés az, hogy mit tesz egy próféta – vagy ami esetünkben egy próféta barátja, amennyibenmi nem vagyunk próféták – ilyen körülményekközött? Milyen vonalra állunk, amikor egy pogány,világi kultúra behatol Isten gyermekei közé.Amikor aláássák az Istenhez való hűségünket, azIge abszolút igényét az életünkre. Mennyi toleranciátkell felmutatnunk, mennyit kell eltűrnünk?A történet három lehetőséget mutat fel. A történelemsorán Isten népének mindig ezen lehetőségekközül kellett választania.1. Az első az, hogy visszahúzódnak, és megkísérelnekvalami mást, egy tiszta közösséget teremteni.Ezt a lehetőséget „strucc”-alternatívánaknevezném.2. Egy másik lehetőség, valamilyen kompromisszumotkötni, és megkísérelni a kultúrát belülrőlmegújítani. Ezt a lehetőséget „kaméleon”-féle alternatívának nevezném. A kaméleon megváltoztatvaa külsejét, tud alkalmazkodni a környezetéhez.3. A harmadik lehetőség támadóan ellenállni,harcba szállni az elnyomóval, felszólítani a megtérésre.Ezt az „oroszlán” alternatívájának nevezném.Nézzük meg ezeket a választásilehetőségeket közelebbrőlaz olvasott történet fényében.1.) A struccok a mi történetünkbenazok a próféták, akikelbújtak. Illés azt mondja a 22.versben: „Egyedül én maradtammeg az Úr prófétájának”.De a történet írója közölte márvelünk, hogy ez nem egészenígy volt. A 4. versben olvassuk,hogy még legalább 100 prófétaIllés Aháb eltt megmaradt. Ők elrejtőztek kétbarlangban, és Óbadjáhú titokbantáplálta őket. Illés tudott ennek a csoportnaka létezéséről, hiszen Óbadjáhú értesítette Illést errőla tényről (13. v.). De amikor Illés azt mondjaa 22. versben, hogy egyedül ő maradt meg az ÚRprófétájának, akkor ezzel azt mondja, hogy akika barlangban rejtőznek, azok eljátszották a prófétaiszerepüket. Megszűntek próféták lenni, elvesztettékezen jogukat. Illés magát tekintetteegyedül prófétának, aki megmaradt. A többiek remetéklettek! Akár kétségbeesésből, akár félelemből,de feladták a reményt, hogy meg tudják változtatni,vagy befolyást tudjanak gyakorolni az őkultúrájukra. Elhatározták, hogy fejüket a homokbadugják, mint a strucc a közmondásban. Meg vagyokgyőződve arról, hogy ez a két 50-es csoport abarlangban az életét makulátlan biblikus alaponrendezte be. Rendszeresen imádkoztak, benső-2006. évi 3. szám21


ségesen olvasták a Szentírást, énekeiket buzgónénekelték, vagyis nagyon kegyes csoportot alkottak.A szerzetesek mindig is kegyes emberek voltak.De ez egy privatizált kegyesség volt. Olyan kegyesség,amely szándékosan elfordult a világ többirészétől.Nem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos körülményekközött a hit privatizálása az egyetlenhelyes reakció. Jézus Krisztus gyülekezetének bizonyosértelemben másfajta közösségnek kell lennie,mint egy világi, társadalmi közösségnek. Bizonyosértelemben el kell ütnie a környezetétől,fel kell tűnnie a „másságával”. Bizonyos körülményekközött, pl. üldözések idején, teljesen jogoslehet, hogy egy gyülekezet elrejtőzik saját túléléseérdekében. A mondottak ne keltsék azt a benyomást,hogy a „strucc” politika minden esetbenrossz politika. De a történetünkből arra lehet következtetni,hogy ez a magatartás ezen körülményekközött helytelen volt. Ez nem volt helyes időpontarra, hogy a próféták megszakítsák környezetükkela kapcsolatot. Ebben az időpontban Istennekszüksége lett volna a prófétákra. Nem azóvóhelyen, hanem a lövészárokban lett volna ahelyük. Ezek a próféták a barlangban túl koránmentek illegalitásba. Visszahúzódtak a barikádokmögé, mielőtt a csata elveszett volna! Ezzel amagatartásukkal magára hagyták Illést, akinek azegész csatát egyedül kellett megharcolnia.2. Nézzük meg most a második, a „kaméleon”csoportot. Őket Óbadjáhú képviseli. Azt olvassuka 3-4. versekben, hogy Óbadjáhú Aháb házánakgondviselője, de ugyanakkor mélyen hívő embervolt. Ezen nincs mit kifogásolni. Miért ne dolgozhatnaegy hívő állami hivatalnokként? Nátán Dávidudvarában, Dániel Nebukadneccar udvarábanszolgált. De ha ezt az elhivatást a hívő ember elfogadja,ahhoz bátorság kell. Olyan bátorság, mintamilyenről Nátán tett bizonyságot, amikor Dávidelé lépett, és házasságtöréssel vádolta. Vagy olyanbátorság, amilyenről Dániel tett bizonyságot, amikorkész volt bemenni az oroszlánok vermébe, ésnem adta fel a napi imaközösségét Istennel. Havalaki ilyen állásban van, akkor nagy a kísértés, anyomás, hogy kompromisszumokat kössön.Szomorú, hogy Óbadjáhú erkölcsi gyávaságróltett tanúságot, amikor nagy lett a nyomás. Sokattett ugyan, amikor elrejtette a 100 prófétát Jezábelüldöztetése elől, de az Isten felé való titkos hűségétszembe kell állítanunk gyenge, nyilvános bizonyságtételével.Mit tesz az 5. versben? Bejárja azországot Aháb parancsára, hogy hol találhat mégegy tenyérnyi legelőt a lovaknak, nehogy Ahábszázadait meg kelljen tizedelni. Ebben az időbena lovakat, az öszvéreket és a szamarakat hadi célokratartották. Nem szolgáltak eledelre, csak legelőtvettek igénybe. Ha Óbadjáhú lelkiismeretétkínozta is, de nem olvassuk, hogy tiltakozott volna.Pedig a király a saját hadi büszkeségét akartakielégíteni annak az árán, hogy Izráel népét, akikneknem volt mit enniük, megfossza attól a maradéklegelőtől is, ami még létezett, és amihezaz izráeli alkotmány szerint nem lett volna joga.Óbadjáhú alkalmazkodott, engedelmeskedett akirály parancsának, talán azért is van olyan gúnyoshang Illés szavaiban a 8. versben: „menj el,mondd meg a te Uradnak”. Én tudom, hogy ki a teurad! Habár Óbadjáhú hívő ember volt, de nyilvános,látható életében az ő hitének nem volt nyoma.Az ő ura Aháb volt, a király. Óbadjáhú nemcsakAháb gondnoka volt, hanem abba a veszélyeshelyzetbe jutott, hogy titkos munkatársa éskiszolgálója lett. Óbadjáhú a kaméleon stratégiájátválasztotta, hogy túlélje Jezábel uralmát. Megváltoztattaa külsejét, nehogy felismerjék. Talánazzal vigasztalta magát, hogy jó befolyást tud gyakorolniaz udvarban. Talán más körülmények közöttez sikerült volna, de Jezábel uralma túl pogányés túl agresszív volt ahhoz, hogy egy Óbadjáhúfékezni tudta volna. Ő titkos hívő volt, akinekhiányzott a bátorsága ahhoz, hogy nyilvánosan kiálljon.Ha ezt teszi, akkor a fejével játszik. Hallania hangjából a tiltakozást, hogy még mint üzenetközvetítő,mint futár sem akart Illés szolgálatáraállni, aki a körözött bűnösök listáján az első helyenállt. „Mit vétettem, hogy Aháb kezébe akarodadni szolgádat, hogy megöljön? Az élő Úrra, Istenedremondom, hogy nincs nép, sem ország, ahováel ne küldött volna az uram, hogy felkutassontéged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is esketteazt az országot és népet, hogy nem találtakmeg téged. És most te mondod: Menj el, és monddmeg uradnak, hogy itt van Illés!? Megtörténhet,hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az ÚRSzelleme, nem is tudom hová. Ha én megyek, éshírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged,akkor megöl engem; pedig a te szolgád féli az Uratifjúkorától fogva” (9-12. v.). Óbadjáhút nem abbóla fából faragták, hogy hősként viselkedjék.(Folytatjuk.)22Vetés és Aratás


Ragaszkodj az élet Igéjéhez!A Szentírás egyetlen magasztos célja: elmondaniaz embernek Isten csodálatos megváltóitervét. Gon dold csak meg, milyen értékes dolog,hogy van egy könyvünk, amely a szomorú embertmegvigasz talja, és még a legromlottabbat is átalakítjaIsten képmására. Félelmetesen nagy felelősség,hogy van a házunkban egy ilyen könyv.Vagy törő dünk a figyelmeztetéseivel, vagy elvetjüka tanítá sait. Így lesz számunkra a Biblia vagy halálillata a halálra, vagy élet illata az életre.És mi lenne, ha Isten elvenné tőlünk ezt a könyvetezekkel a szavakkal: „Nem akarok ezzel többéa terhetekre lenni?”……………..Egy fiatal lány kezébe vett egy könyvet, de nagyonunalmasnak találta. Később megismer kedetta könyv szerzőjével, és egy bizonyos idő elteltévelférjhez ment hozzá. Ezután felis mer te, hogy mégiscsakfontos üzenete van annak a könyvnek, ésmegváltozott a róla alkotott véle ménye.A változás oka azonban nem maga a könyv volt,hanem saját maga: megismerte és megsze rette akönyv szerzőjét.Vannak, akik csupán kötelességből olvassák aBibliát, ha ugyan egyáltalán olvassák; de amint valakimegismeri Jézus Krisztust, a Biblia köz pontiszemélyét, akkor ez a könyv Isten szerete tének akijelentésévé lesz.Ahol a Bibliát elhanyagolják, ott nincs az erőnekteljessége sem az életben, sem a szolgá latban.A Szent Szellem munkájának nagy voltát ugyan elismerik,de az eszközt, amely által mun kálkodik,messzemenően elfelejtik. Ennek kö vetkezményeazután a csupán múlékony lelkese dés és a sajáterőnkből való tevékenység.R. A. TorreyAz IgeMivelhogy változhatatlan,ezért örök és mindig új –az idő zúgó viharais csak felette átvonul.Venyercsán László„Te megparancsoltad, hogy utasításaidatpontosan megtar tsák. Bárcsak állhatatosanjárhatnék utadon, megtartván rendel kezé seidet!Akkor nem vallanék szégyent...” (Zsolt 119,4-6)Több okból kell Isten parancsolatait pon tosanmegtartanunk. Nézzünk meg most ebből hármat!Előszörazért, mert ellenségünk, aki arra törekszik, hogyIsten parancsolatainak megszegése ál tal megfogjonbennünket, buzgón igyekszik kísér teni, és éjjelnappalazon ipar kodik, hogy elnyeljen bennünket(vö. 1Pt 5,8).Másodszorazért, mert gyengék és esendők vagyunk. Habuzgóbbak lennénk, jobban tudnánk ügyelnimagunkra az Ige fényében.Harmadszorazért, mert valahányszor győz fe lettünk a Sátán,mindannyiszor nagy vesz te séget szenve dünk.Tapasztalatból tudjuk, hogy könnyebb sebet ejteni,mint azt meg gyógyítani; éppen ilyen gyorsan jutunkrossz lelki ismerethez, de nem szabadulunk megolyan gyorsan tőle.W. Cowper„Fiam, ne felejtsd el tanításomat,és parancsaimat őrizze meg szíved……és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.”(Péld 3,1.6)Kérésekkel az ÚR előttHa rosszat adsz rám,adj hozzá erőt,ha kedvezőt adsz, adj alázatot.Élő hitet adj,mélyből emelőt,élő IGÉT is, hitre biztatót!Adjál egyensúlytjó és rossz között,hogy így lehessek tanúd, eszközöd!Füle Lajos232006. évi 3. szám


Egy olyan világbanélünk, amelybenaz ígéretek elvesztettékaz értéküket.„Nem lesznekúj adók” – fogadkoznaka politikusok. „Garantáljuk, hogy elégedett lesz velünk!”– hirdetik a reklámok. A marketing azt ígéri,hogy a termékek „hosszantartóak és nem kopnak”.Annyiszor, annyi módon csalódtunk a benem tartott ígéretekben, hogy már nem is várjukel, hogy betartsák őket. Ennek eredményeképpenszkeptikusak és bizalmatlanak vagyunk a nekünktett ígéretekkel kapcsolatban, és hűtlenek azokban,amiket mi teszünk másoknak.Egy olyan világban élünk, mely úgy gondolja, aboldogsághoz „jogunk” van. A mai felgyorsult, felfelétörekvő társadalmunk türelmetlen emberekettermel ki, akik azonnali kielégülést követelnek. Areklámszlogenek ezt az elképzelést naponta erősítik.„Ha jól esik, tedd meg!” „Kényeztesd magad…,megérdemled.”Sajnos, ez a hozzáállás megfertőzheti a kapcsolatokatis. A férj eldobhatja a házasságát, mert márrégi. A feleség lemondhat a házasságról, mert márkényelmetlen a megunt férjet szeretni. Megszeghetjükaz ígéreteinket, igazolhatjuk magunk előtta válást és a házasságon kívüli kapcsolatokat, mertezt gondoljuk: Jogom van a boldogsághoz, ahhoz,hogy megértsenek és betöltsék a szükségleteimet.Hova vezet ez a fajta gondolkozás?Hűnek lenni a fogadalmunkhoz többet jelentannál, mint hogy ne lépjünk félre, és hogy nincspapírunk a válásról. A hűség azt jelenti, hogy megvanbennünk a szeretet, az odaadás, a tisztelet, amásik mellett való kitartás. A hűség egy pozitív ésdinamikus fogalom; azt jelenti, hogy tevőlegesentörekszünk házastársunk jólétére. Ha azt mondjuk:„Hűséges vagyok, hiszen sohasem követtemel házasságtörést” – akkor semmit nem fogtunkfel abból, amit Isten a hűségen ért.Emberi szempontból nézve lehetetlenhűségesnek maradni. Deami embereknél lehetetlen, az Istennéllehetséges (Mt 19,26). Istenképes arra, hogy megőrizzentéged a hűségben. Ő hűséges azirántad való szeretetébenés odaadásában– annyira, hogy meghaltérted. Arra vágyik, hogy„Légy hű…!” (Jelenések 2,10)az Ő isteni szeretetét, istenitermészetét beléd – majd általadtovább – árassza. Ha keresed Őt, és alávetedmagad neki, akkor munkálkodni fog benned, hogyszeretni tudd a házastársadat.A hűség Istennel kezdődik. Az Ő neve: HŰ (Jel19,11). Ő képes kimunkálni benned a hűséget(1Tesz 5,24). Isten számára az „örökké” nem aztjelenti, hogy „amíg jól működik”. Azt jelenti, hogy„életünk hátralevő részére”. Isten a hűséget úgytekinti, mint ami állandó, és egész életünkön átköt bennünket. Ő arra buzdít, hogy tarts ki. Istenmegdicsérte az efezusiakat az állhatatosságukért,de megfeddte őket, amiért eltávolodtak a Krisztusiránti első szeretetüktől. Három jó tanács segíthetvisszatéríteni az első szeretethez: „emlékezzél viszsza,térj meg, fordulj vissza”! Ez a felszólítás a házasságunkrais vonatkozhat, ha a korai vágyódásokszenvedélyét felváltotta a langyos ragaszkodás. Hogyantérhetünk vissza első szeretetünk izzásához?Úgy, hogy visszaemlékezünk az Úr szabadítására,megtérünk és visszafordulunk (Jel 2,3-5).De most térjünk vissza az eredeti kérdésünkhöz:Lehetséges hűségesnek maradni egy hűtlenvilágban? Igen, lehetséges! Csak bízzál Istenben,és hagyd, hogy a céljait megvalósítsa az életedben.Amikor egy keresztyén asszonytól az ötvenedikházassági évfordulóján megkérdezték,hogy nem unta-e soha, hogy ugyanazzal a férfivelvan, ő mosolygott, és ezt mondta: „Az énGyörgyöm olyan, mint egy zongora. Egy zongoránlehet Beethoven ötödik szimfóniáját vagya »Boci, boci, tarká«-t játszani, de lehet bluest,gospelt, népdalokat vagy ragtime-ot is. Lehetrajta olyan dallamot játszani, ami megvigasztal,és olyat, ami megnevettet. Hogyuntam-e? Nem, soha. Mi ketten állandóanúj dalokat komponálunk.”„Bizony, erős a szeretet, mint a halál...Úgy lobog..., mint az Úrnak lángja"(Én 8,6).L. D.24Vetés és Aratás


A kaffer-háború idején (a 19. században) történt.A katonai személyzetet szállító „Birkenhead”hajó, amely az Algo-öböl felé tartott, 5-6km-re lehetett a parttól. Hajnali 2 óra volt. Ahajó fedélzetén 500 katona, néhány feleség ésgyermek aludt zavartalanul. Minden csöndes ésnyugodt volt.Egyszer csak váratlanul a hajó nekiütődöttegy víz alatti sziklának. Az ütközéstől óriási réstámadt a hajótesten. A résen beáramló víztömegazonnal elpusztított 100 embert.A kapitány észrevette, hogy süllyed a hajó,és nyomban parancsot adott: „A csónakokat leereszteni!Először az asszonyok és a gyermekekszálljanak a csónakokba! Egy matróz sem hagyhatjael a fedélzetet, csak azok, akikre a csónakokirányításához feltétlenül szükség van!” A kapitányparancsait pontosan végrehajtották. Mindenrendben ment.A katonák tisztjük parancsára összegyülekezteka hajó fedélzetén, mintha szemlére készültekvolna.Volt közöttük egy keresztyén is, aki az utolsócsónak indulásakor átnyújtotta Bibliáját egy csónakosmatróznak, és hozzátette:„Ha eljutsz valamikor az én kedves szülőföldemre,keresd meg az édesanyámat. Ő ajándékoztanekem ezt a Bibliát, amikor elindultam.Mondd meg neki, tudom, mit érez az az ember,akinek a bűnbánata felett öröm van a mennyben.”Ez az ember kész volt a hajóval együtt leszállnia mélybe, és azután fölemelkedni Megváltójáhoza dicsőségbe.Húsz perccel az ütközés után a „Birkenhead”hajót, a mintegy szoborként álló katonákkal a fedélzetén,eltemették a hullámok.438 ember halálát okozta ez a hajótörés. 192lélek, köztük valamennyi asszony és gyermek,megmenekült. Ebből a nagy létszámú csoportbólcsupán egy valaki tett igaz vallást Istenről. Bizonyárasokkal többen megtehették volna ugyanezt,de ő volt az egyetlen.Vajon te tudsz-e ilyen tisztán bizonyságot tennia megtérésedről? Örültek-e már a mennybenbűnbánatod és azÚr Jézus Krisztusbavetetthited felett?(Csel 20,21)Akkor emlékezzIstenszavára: „Hatehát száddalÚrnak vallod Jézust,és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztottaőt a halálból, akkor üdvözülsz” (Róm 10,9).SZOLGÁLATAz ember, amit megtehet,Emberig ér föl, nem tovább.Ha azt mondod: erőd felett,Akkor az Isten rád talált!Dicsőítsd Őt, hogy benned élA szent, ragyogó, égi lény.Ne várj hálát jó tettidért,Erő az Úr, s te oly szegény.Erőd felett, erőd felett:Oltárra tett és égni hagy.Az Ő keze, az tette azt,Nem tőled telt, – miért, ki vagy?!Nagy lobogó örömben égj!Felejtsd magad! Szolgálj! Szabad!Szeress, szeress erőd felett,S míg engeded, hatalmat ad!Stefura Erzsébet252006. évi 3. szám


Nehezen érthetõ bib li ai helyekIsten gyermeke sokszor kerülhetolyan nehéz helyzetbe, amikor célravezetneklátszik a hazugság, st talán emberek megmentésétjelentheti. A kérdés az, hogy milyen választkapunk erre a Bibliából. Bár Istennek soktitka van, és úgy cselekszik, ahogy jónak látja,mégis kijelenthetjük, hogy a Bibliában nincs utalása hazugság szentesítésére. Az Efezusi levélblegyértelm felszólítást kapunk arra, hogy ne hazudjunk(Ef 4,25).A kérdés azonban nem ilyen egyszer. Vannakhelyek a Bibliában, ahol a hazugság hasznosnaklátszik, st emberek megmentését eredményezi.Ismerjük Ráháb történetét, aki az izráeli kémekethazugság árán mentette meg a jerikói királyharagja ell, amely halált jelentett volna számukra(Józs 2,-7).Józsué kémeket küldött Jerikóba, de ezek azemberek nem jól álcázták magukat, és a város lakóielárulták kilétüket a királynak. A kémek Ráhábházába mentek, aki gyanút fogott a két látogatótilleten, de azt is látta, hogy közelednek a katonák,ezért elrejtette a kémeket a háztetn lev lenkóróközé. A katonáknak pedig ezt mondta: „Igaz,hogy betértek hozzám azok a férfi ak, de nem tudtam,honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett,eltávoztak” (4-5. v.). Akárhogy is nézzük,ez hazugság volt, még akkor is, ha a kémekmegmenekültek.A kérdés, hibázott-e Ráháb, hogy hazudott?Tény, hogy félrevezetése megvédte a kémeket. Tehátvannak olyan helyzetek, amikor elfogadható ahazugság? Egyesek azt állítják, hogy ez kulturáliskérdés, hiszen Ráháb egy romlott kánaáni kultúrábanszületett, ahol a hazugság szinte erény volt. Deez az érv mégsem meggyz. Ha azzal érvelünk,hogy a kémek biztosan életüket vesztették volna,ha Ráháb igazat mond, figyelmen kívül hagyjuk,hogy Isten más módon is megmenthette volnaket.Ráháb hazugságát a Biblia feljegyezte, de nemhelyesli, hitét viszont elismeri. Hitét jó cselekedetévelbizonyította: „Hit által nem veszett el az engedetlenekkelegyütt Ráháb, a parázna n, amikora kémeket békességgel befogadta” (Zsid ,3); deez nem igazolja hazugságát.Két történetet szeretnék leírni, hogy adott esetbenhelyesen döntsünk. Modersohn Ern a következeseményt jegyezte fel: „Steintalban a franciaforradalom idején egy fiatal leány, aki az ellenségüldözése ell menekült, Oberlin lelkészhez futottbe. Nem sokkal késbb egy csapat katona érkezett,hogy a lelkész házában felkutassák a leányt.Megkérdezték a lelkészt, hogy ott rejtzik-e a leány.Oberlin azt felelte, hogy keressék meg. A katonákezt meg is tették. Átkutattak minden szobát.Ezalatt Oberlin szíve mélyén Istenhez kiáltott a leányszabadulásáért. A katonák hamarosan lejötteka lépcsn és eltávoztak. Nem találtak semmit. Hogyantörténhetett ez?Mikor a katonák minden szobát átkutattak,megérkeztek a leány szobájához is. Vezetjük belökteaz ajtót, és csak egy pillantást vetett a kis szobácskára.»Itt sincsen!« – kiáltotta és visszafordult.Pedig a leány éppen az ajtó mögött állt anélkül,hogy sejtelme lett volna a nagy veszélyrl; éppen akezét mosta meg és törölte az ajtó mögött lógó törölközbe.Isten így szabadította meg a lányt anélkül,hogy Oberlin hazudott volna.”Egy másik történetet a második világháborúidejébl jegyeztek le: „A Harmadik Birodalomban(Németország) tüzetes kutatások folytak elrejtettzsidó emberek után. Egyik alkalommal SS-katonákkopogtak be egy olyan család ajtaján, akikmeggyzdéses keresztyének voltak, és befogadtakegy zsidó embert a házukba. A katonáknak azasszony nyitott ajtót. »Rejtegetnek-e zsidókat a házukban?«– hangzott a kérdés. Mit mondjon erre azasszony? Hazudjon, próbálja meg így megmenteniaz üldözöttet és egyben a saját családját is? Az aszszonyIsten Szellemének vezetésével és Istentl kapottbölcsességgel, minden sietség nélkül így vála-26Vetés és Aratás


szolt: »Gyzdjenek meg errl saját maguk!« AzSS-tiszt csak futólag nézett be abba a helyiségbe,ahol az ajtó mögött ott állt reszketve a keresett személy,majd máshol kutatott tovább. A zsidó férfimegmenekült.”Mindkét történet tanulságul szolgálhat. Nincsa világon olyan helyzet, amely minket a hazugságbnére kényszeríthetne. Lehet,hogy válságos körülményekközé jutunk, amelyekpróbára tesznek bennünket,hogy van-e teljes bizodalmunkIstenben vagy nincs.Valóságos-e számunkra Istenígérete: „Ha vizen kelsz át, énveled vagyok, és ha folyókon,azok nem sodornak el. Ha tzben jársz, nem perzseldszmeg, a láng nem éget meg” (Ézs 4,2).Ráháb célja, amelyet hazugaságával akart elérni,jó volt. De sohasem szentesítheti egy jó cél agonosz eszközöket, jelen esetben a hazugságot. Abn bn marad, akármilyen okból tesszük is. HogyIsten hogyan ítélte meg Ráháb hazugságát, azt nemtudjuk, de egy biztos: hite elnyerte jutalmát. Családjávalegyütt megmenekült, és fontos személyiséglett az Úr Jézus testi vonalában (Mt ,-6).Van még egy érdekes igehely a Bibliában azKirályok 22. részében, amelyet könnyen félre lehetérteni. Aháb háborút indít Rámót-Gileád ellen,és nem fogadja el Mikájehúpróféciáját. Ekkor elmondjaa próféta a látomását,a mennyei jelenetet:Az Úr megkérdezi, ki fogjarászedni Ahábot, hogyfelvonuljon és elessék Rámót-Gileádnál.Egy hazugszellem (démon) jelentkezett,hogy a 400 prófétából szólva elidézze Ahábhalálát. Ez ítélet volt Izráel királya felett. Az Úrnem kényszerített senkit hazugságra, csupán megengedteaz amúgyis hazug szellemnek, hogy eszközlegyen.J. AsterKÖNYVTÁRAMKönyvtáramat egy Könyvben tartom,tartalma hatvanhat kötet,olvasgatom hittel, kitartón,s áldása mindenben követ.Füle Lajos„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mertonnan indul ki az élet!” (Péld 4,23) Bárcsak ez a mondatbe lenne vésve minden szívbe, akkor mennyire másemberek lennének sokan, akik elindultak a mennyeiKánaán felé!Amikor Jéhú találkozott Jehónádábbal, Rékáb fiával– aki elébe jött akkor, amikor Isten parancsára elindult,hogy megölje Baál prófétáit, szolgáit és papjait–, megkérdezte tőle: „Olyan őszinte szívvel vagy-eirántam, mint amilyen őszinte szívvel vagyok én teirántad?”A válasz habozás nélkül és nyomatékosan így hangzott:„Igen!” Ekkor a harcias Jéhú kezét nyújtotta felé,és ezt mondta: „Jöjj velem, és lásd meg, hogyan buzgólkodomaz Úrért” (2Kir 10,15-16).„Buzgólkodj Istenért!” Olyan felszólítás ez, amelymár sok gondtalanná vált keresztyént meghökkentett,és felrázta számos alvó keresztyén szívét éslelkiismeretét. Milyen nagy szükség van arra, hogya Szent Szellemnek ezt az ünnepélyes felszólításátmeghalljuk! Hiszen számos hívő ember élete olyannálett, mint a kormányát veszített hajó a viharos tengerhullámain. Ó, jaj, mi lesz ennek a vége?Vajon a szívemet egészen átadtam Isten szeretettFiának? Komolyan gondolkodjunk el e kérdésről, éppenma, amikor a világ istene, a Sátán bőségesen elárasztjaaz emberiséget a test kívánságait szolgáló kínálataival.Ma, amikor Isten gyermekei is kóstolgatjáka gonoszság gyümölcseit és egyéb csemegéit, ésimmár nem ízlik nekik a mennyei kenyér. Annyi bizonyos:lelkünknek-szellemünknek megújulásra vanszüksége, azért is, mert közel van az Úr Jézus visszatérése,és a kegyelem üdvkorszaka hamarosan lejár.A szívből indul ki „az élet”. Ezért mindenkoréberen őrködjünk a bennünk munkálkodó gondolatokés eszmék felett, még mielőtt gonosz gondolatainknakteret adnánk, és azok cselekedetté válnának.Már egyetlen kis gondolati eltérés az Úr akaratátóla bűnös cselekedetek folyamává duzzadhat.Egyetlen kis tettnek súlyos következményei lehetnek,amelyek elfordíthatják életünk egész további folyásátrossz irányba. Végső soron egyedül Isten tudja,milyen súlyos következményei lesznek ezeknek.Minden szavunknak és cselekedetünknek következményevan az örökkévalóságra nézve, ezért: „Mindenféltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul kiaz élet!” (Péld 4,23)Franklin Ferguson272006. évi 3. szám


„...uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!”(Jelenések 19,6)Ha Istent Mindenhatónak nevezzük, akkor valóbana nevén nevezzük, mert Övé minden hatalom.Minden más hatalom felett áll, nincs semmi,amit meg ne tudna tenni. Ő a mindenható Istenés Úr. Isten mindenhatósága kétségkívül valamennyibibliai szerző fő témája. Nézzünk néhánybibliai szakaszt:„Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem,és légy feddhetetlen!” (1Móz 17,1). „Van-e valamilehetetlen az Úr számára?” (1Móz 18,14)„Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincsolyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál”(Jób 42,2).„Szólott egyszer az Isten, s ezt a két dolgot értettemmeg: Istennél van az erő; nálad van, Uram,a szeretet” (Zsolt 62,12-13).„Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget és a földetnagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmisem lehetetlen” (Jer 32,17).„... de Istennél minden lehetséges” (Mt 19,26).„...Istennek semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37).Egy hívő ember ezt így határozta meg: „Istenhatalma az Ő arra való képessége és ereje, amelyáltal mindent véghez vitt, és véghez visz, amit csakakar, amit végtelen bölcsességében elrendel, ésamit akaratának határtalan tisztasága elvégez.”Ő erős ahhoz, hogy felépítsen, újjáteremtsenbennünket, és örökséget adjon a szentek között(Csel 20,32).„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy mindenkegyelmét kiárassza rátok” (2Kor 9,8); „...azzalaz erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket”(Fil 3,21), „...segíteni tud azokon, akik kísértésbeesnek” (Zsid 2,18); „...üdvözíteni tudja örökre azokat,akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkorél, hogy esedezzék értük” (Zsid 7,25).És „...aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőségeelé állíthat feddhetetlenségben, ujjongóörömmel” (Júd 24).Amikor azt mondjuk, hogy Isten mindentmegtehet, akkor kézenfekvő, hogy a „mindenen”mindazt értjük, ami egybehangzó az Ő erkölcsierényeivel és jellemvonásaival. Isten pl. nemhazudhat (4Móz 23,19; Zsid 6,18). „Ha hűtlenekvagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja”(2Tim 2,13). „...mert az Isten a gonosztólnem kísérthető” (Jak 1,13).Nem hagyhatja jóvá a gonoszt, nem is tekinthetrá örömmel (Hab 1,13). Mivel időtlen és halhatatlan,ezért nem öregedhet és nem halhat meg. Nemesküdhet önmagánál nagyobbra (Zsid 6,13), egészegyszerűen azért, mert semmi sem nagyobb nála.Semmi sem csökkenti a legkisebb mértékben sema mindenhatóságát. Nem is lehet vele kapcsolatbanpl. ilyen ostoba kérdést feltenni: „Alkothat-eIsten olyan követ, amely annyira nehéz, hogy Őmaga sem tudja felemelni?” Az ilyen kérdések abszurdak,és említésre sem érdemesek.ISTEN MINDENHATÓSÁGA A TEREMTÉSBENIsten hatalmát a teremtésben: a világmindenségés az ember teremtésében láthatjuk. Egy szempillantásalatt és a láthatatlanból teremtette azeget és a földet, szerszámok nélkül, pusztán teremtőszavával. Gondold meg, micsoda hatalomlehet az, aki az eget teleszórja csillagokkal, akimilliárd fényévnyi távolságokat benépesít csillaghalmazokkalés galaxisokkal. Gondolj arra az erőre,amely az anyaméhben megformálja az emberitestet (Zsolt 139,13-18).Próbáld magad elé képzelni azt az erőt, amelyösszetartja az anyagot, Isten erejét, amely a világmindenségetfenntartja (Kol 1,17; Zsid 1,3), amelya bolygókat pályájukon vezérli, amely a teremtményeitmegőrzi, és imáikat meghallgatja. Isten hatalmátlátjuk az áradatokban, tűzvészekben, földrengésekben,vulkánikus kitörésekben, viharokban,szelekben és tengeri hullámokban. De látjukhatalmát abban is, ahogyan a bűnösöket megmenti,a betegeket meggyógyítja, és a gonoszokatmegítéli.Mi emberek az erőt megatonnákban mérjük,amely 1 millió tonna TNT (tinitrotoluol) robbanóerejének felel meg. De az ember szótárában nincsfogalom, amely Isten erejét csak megközelítőleg isle tudná írni.JÉZUS KRISZTUS ÉS ISTEN MINDENHATÓSÁGAAmikor az Ószövetség szentjei Isten hatalmáragondoltak, akkor az egyiptomi kivonulás jelentmeg lelki szemük előtt, amikor Isten kihozta őketkinyújtott kézzel és erős karral (5Móz 26,8).Az Újszövetségben pedig leginkább Jézus Krisztusfeltámasztásában mutatkozott meg Isten ha-28Vetés és Aratás


Egy további lecke, amelyet nekünk, hívőknekmeg kell tanulnunk, hogy mi magunk soha nemleszünk mindenhatók. Istennek eme tulajdonságábannem részesülhetünk. De azért bizonyosmértékig részesít minket Isten a maga erejében.Nem szükséges másznunk, amikor repülhetünk.Ha csak saját erőnkre támaszkodunk, soha nemtudunk megszabadulni a test és vér megkötözöttségéből.De ha engedjük, hogy a Szent Szellem felfegyverezzenbennünket, akkor természetfölöttierők áradnak belőlünk. Valaki azt mondta egyszer,hogy az ember soha nem kerül közelebb a Mindenhatóhoz,mint akkor, amikor az Úr Jézus nevébenimádkozik. Ez a bizonyságtétel igaz. Ha Jézus nevébenimádkozunk, az éppen annyi, mintha magaaz Úr Jézus fordulna kérésével az Atyához. Ha erregondolunk, el kell csodálkoznunk azon: miértnem imádkozunk többször és többet.Az utolsó lecke az, hogy Isten mindenhatóságaaz övéinek vigasztalására és bátorítására szolgál.Milyen vigasztaló tudnunk, hogy Istenünk mindentmegtehet, hogy számára nincs lehetetlen!Oswald J. Smith emlékeztet minket arra, hogy Istenneknincsen ugyan semmi gondja önmagában,ugyanakkor minden gondot megold, amivel hozzáfordulunk:A Szabadító minden problémát meg tud oldani,az élet minden gubancát ki tudja bogozni,Jézus számára nincs túl nehéz probléma,nincs semmi, amit meg ne tehetne.Elisabeth Elliot írja, hogy a Kínai Belföldi Miszszióegyik házán a következő felirat olvasható:A Nap – megállt. A vas – úszott a vízen.S aki mindezt tette: Istenünk, az örök Isten,aki elvezérel bennünket egészen halálunkig.Majd így magyarázza: „Ugyanaz az Isten, akiegy egyszerű ember kérésére megállította a Napotjárásában: ugyanaz az Isten, aki felfüggesztette asaját maga által rendelt nehézségi törvényt, és elrendelte,hogy a vasfejsze ússzék a vízen, Ő az, akihezén is imádkozom. Semmi más nem fontos számomra,csak ennek az Istennek az ígéretei. Ki tudsegíteni szorult helyzetemből. Akármilyen nagybajba kerüljek is, ha a megállított Nap (vö. Józs10,12-15) és az úszó fejsze (vö. lKir 6,4-7) csodájáragondolok, máris nevetségesen csekélynek tűnikszámomra a magam baja.”William MacDonaldIsten bölcs akarata szerint némelyekneksípolniuk, másoknak pedig siralmas éneketkell énekelniük. „De kihez hasonlítsamezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz agyermekekhez, akik a piacon ülnek, és eztkiáltják a többieknek:Furulyáztunk nektek,és nem táncoltatok;siratót énekeltünk,és nem gyászoltatok”(Mt 11,16-17).A csüggeteg ember azok közül való, akikmély szólamban játszanak. Ő és társai a nagykürtöt fújják, amelynek hangja bánatosabbmás hangszernél, habár sokan azt vallják,hogy a mély hang minden zene alaphangja.Ami engem illet, részemről nem is adoksemmit az olyan megtérésre, amely nem aszív megszomorodásából indul ki. Az elsőhúr, amelyet a zenész érinteni szokott,amikor hangszerét megszólaltatja, a mélyszólamú húr. Isten is a szívnek ezt a húrjátérinti először, ha a szívet a maga céljairahangolja. De a csüggedésre hajlamos embergyarlósága az, hogy élete végéig soha máshangot nem ad.John Bunyan30Vetés és Aratás


William MacDonaldIsten még mindigszól hozzánk72 oldal (12,5x18 cm)Az Úr gyakran lehajol, hogy beszéljen az őszintén keresőlelkekkel. Amikor ezt teszi, hangja világos, jóllehetmások nem látják ezt a közvetlen kapcsolatot, mertnem ismerik a hátteret. Kérjük az Urat, hogy beszéljenhozzánk Szava által. Fölbecsülhetetlen kiváltság, hogyaz univerzum Ura személyesen küld nekünk üzenetet.Két ellenséges haderő pilótája találkozik. Az egyik MitsuoFuchida, egy japán harci bombázó parancsnoka, aki 1941-ben egy csendes vasárnap reggel váratlanul megtámadta azamerikai hajóhadat Pearl Harborban. A másik pilóta JakobDeShazer, amerikai, aki megtorlásként elsőnek bombáztaJapánt. A háború után a két ellenség testvérként találkozikössze. Istennek erről a csodálatosan formáló munkájárólszól ez a könyv.William Rigmark...Hanem a gonosztjóval győzd meg...(Róma 12,21)80 oldal (12,5x18,5 cm)H. A. IronsideGondolatokaz imádságról48 oldal (10x18 cm)Ebben a kis füzetben az imádságról van szó, hogy megtanuljunkróla néhány dolgot Isten Igéjéből. Isten Igéje azegyedüli alap, amelyre építhetünk. Felvetődnek a kérdések: HaIsten mindent tud, miért kell imádkoznunk? Meghallgatja-eIsten az imádságot? Miért nem kapok mindenkor választ azimádságra? Ezekre keres választ az író.világosságról. Azóta mérhetetlenül sok tudományos újdonságszületett. De az emberi tevékenység tragikuma,hogy a fénnyel együtt nőtt az árnyék is. Az ember ünnepelniszeretné az értelmét, de annak szellemiségesötét. Ami azonban nem változott: az Ige világossága.Charles H. SpurgeonMit beszélneka gyertyák?7 oldal (2,5x8,5 cm)Dr. F. A. Tatford: Ezékiel könyvének magyarázataJohn Piper: Jézus Krisztus szenvedése...C. H. Spurgeon: Ígéret szerint (Isten ígéretei)G. R. Brinke: Nóé – Krisztus hét szava a keresztenT. Austin-Sparks: Mi az ember?O. Schaude: Pedagógiai felfedezések a BibliábanR. Junker: Hogyan kapta csíkjait a zebra?D. Boddenberg: Kérdéseim, Isten válaszaI. Thomas: Krisztus megtartó életeEckart zur Nieden: Védjük meg a malmot!GyermeksarokMegfejtésKRISZTUS 1. lelkében 2. leprás 3. léviták 4. liszt 5. Lázár 6. Lót 7. Lukács 8. Lóisz2006. évi 3. szám31


A „Vetés és Aratás” folyóirat díjmentes, aki a kiadását támogatnikívánja, adományát a fenti számlára küldheti.Nyugati olvasóink folyóiratunkat és könyveinket missziónkképviseletének németországi címérı l rendelhetik meg:Mission für Süd-Ost-EuropaAlexander Seidel, Augustenstr. 2. D-70794 FilderstadtE-mail: Alexander.Seidel@msoe.org Tel.: 0049-7158-98 28 24Németországi olvasóink adományukért Spendenquittung-ot kaphatnak, ha azterre a címre küldik el:Mission für Süd-Ost-Europa, Ungarische Arbeit;Konto-Nr. 415758, BLZ 600 606 06, Bank: EKK Stuttgart, vagyKonto-Nr. 4570, BLZ 520 604 10, Bank: EKK KasselAz USA-ban élı olvasóink adományukat az adóból levonhatják (income taxdeductible), ha azt az ottani képviseleteink címére – akár csekkben – elküldik:Hungarian Christian Literature Worldwide Inc.P. O. Box 606, Brunswick, OH 44212 —E-mail: mission@lxsoftnet.comRomániában élı olvasóink adományaikat a Fundatia BIBLOS számlájárautalhatják át:Banc Post, Cluj-Napoca, Nr. RO 21 BPOS 13003086829 ROL 01Szlovákiai olvasóink adományukat a Misijná Spolocnost Evanjelia Ježiša Kristarészére a következı számlára küldhetik: Bratislava VÚB 29830-112/ 0200Tel/ fax: 02/ 654 243 19 E-mail: msejk@stonline.skˆ

More magazines by this user
Similar magazines