Vasárnapi Ujság - 40. évfolyam, 37. szám, 1893. szeptember 10. - EPA

epa.niif.hu

Vasárnapi Ujság - 40. évfolyam, 37. szám, 1893. szeptember 10. - EPA

612 VASÁRNAPI UJSAG. 36. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM.BUDAPESTIHABITS ANTALhangszerész és különleges czimbalom-készitó0#~ a In- és székvárosi zeneiskola szállítója. ~msBudapest, VII., Erzsébet-könit 42. sz.hangszerekraktárát.Szolidkiállítás !Jutányosárak.C Z i in bal m ait Árjegyzék kívánatravalamint mindennemű ingyen és bérm.LATZKOVITS A.(Budapest, váczi-utcza 22)speciális készítője jó szabású íérli-iiigekiiekdús választék franczia és angol í'érfi-divatésfinom szövött áru czikkekben.WALLAJÓZSEFczementáru-gyárahitest anyagok raktáraBudapest, VII. ker., Rottenbiller-utcza 13. sz.Vsi 11 i»llíőseik :GRANIXTEBAZZO,BETONIROZÁSOK,CSATOBNÁZASOK,SZÖKŐKUTAK,C Z E M E N T - L A P O K ÉSMOZAIK L A P O H K A UK ÖTEZÉSEKelUésízitésére stl>. 5231Gyári raktára agartenani Portiandicement ésvízhatlan mészgyárnak.STEINZEUGROHRENAz 1890: XIY. törvényczikk alapján létesítettAjánlja szakszerűtapasztalataiszerintjavított és sajátkezülegkészítetterősés tisztahangnMAGYAE IPAB- ÉSKEKESKEDELMI BANK-EÉSZVÉNY-TÁBSASÁG.Budapest, V., nádor-utcza 4. sz.Teljesen befizetett részvénytőke 8,000.000 frt.V—VI. ker. fiókosztály VI-VH. k. fiókosztályPodnraniczky u. 2. Teréz-körut 2.(Váozi -körút sarkán.) | (Király-utcza sarkán.)Legolcsóbb ezüst!A királyi zálogházban nagyobb részletekben vásárolt régiezüstöt eladok, latonkint 1 frt 5 kr.-tól kezdve följebb.Úgyszintén aranyneműek, drágakövek és órák, a legolcsóbbárakon, nálam folyton raktáron vannak.HEUFFEL,Koronaherczeg-utcza 7, az udvarban balra.lisilttüi-t tart:KERAMIT LAPOK,KELHEIMI LAPOK,METTLACHI LAPOK,TEBKACOTTA-ARUK,K ÖFEDÉLPÉP,TŰZÁLLÓ TÉGLÁK,KÉMÉNY KAKVA.NYOKBÓL stt>.CZEGEK.TESTORY ÉS FIAVáczi-utcza 24. BUDAPEST, Váczi-utcza 24.a nagy Kristóf átellenében.D#~ Alapíttatott 1805-ben. ~*jBel- és külföldi műipar, lámpa, díszmű- ésbőrárúk főraktára.Holtam és Schlosserbútorkereskedők, kárpitosok és diszitőkBUDAPESTEN,IV. ker., Ilatvaiii-utcza 11. szám, T. emelet,(a Neruda-íéle üzlet melletti palota).Képes árjegyzékeket ingyen és bérm.Hirdetések elfogadtatnaka kiadó-hivatalban,Budapesten, IV.,egyetem-uteza 4. sz. a.Toronyórákatlegolcsóbban, legújabban és legjobbankészít:Mayer Károly L.óragyára,Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3.Képes árjegyzékek bérmentve.Knrcz Lipót és Társachemigrafiai niüintézete.Budapest, IV. ker., Egyetem-tér 6. szám.Gyári raktára agartenaui Portiandicement ésvízhatlan mészgyárnak.Készít mindennemű nyomtatványhoz szükségeltclichét az egyes esetekben megkívántató legczélszerűbbés legolcsóbb módszer szerintchemigralia, phototypia, antotypia, fametszet, fénynyomat, photolithografia, stb.emr Viaei. i megrendelések ~mta legpontosabban s aránylag legolcsóbban eszközöltetnekRövidített levél- vagy síirgönyezim:GAZDASÁGI GÉPGYÁR BUDAPEST.37. SZÁM. 1893.Előfizetési feltetelek: "VASÁRNAPI UJSÁG és 1 egész évre 12 írtPOLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre _ 6AB0R0S-SEBESI NAGY NAPOK.BUDAPEST, SZEPTEMBER 10.egész évre SCsupán a VASÁRNAPI UJSÁG I *?félévre _ 4Az EZ IDEI őszi hadgyakorlatok színtereiülMagyarországon az egymástól jó messzireL eső Arad és Vas vármegyét választotta ahadügyi kormány. Vasban Kőszeg, Aradbanpedig Boros-Sebes lesz a főhadiszállás, vagyis0 Felsége, a király, megszálló helye.Itt is, amott is hónapok óta folynak az előkészületek,hogy a legfőbb hadurat és fényeskíséretét a lehető legméltóbban fogadhassák skülönösen, hogy O Felségét a hódolat és tiszteletminden ragyogásával környezhessék.Vasmegyének aránylag kevesebb gondot okozotta koronás vendég ellátásának előkészítése,mert Kőszeg, noha nem nagy és nem fényesváros, már építkezésénél és fekvésénél fogva iskönnyebben díszbe öltöztethető ilyen kivételesalkalomra, mint Boros - Sebes, e félreeső kismezőváros, melynek úgy építkezése, mint lakosságafalusias egyszerűségű.De azért ezúttal nemcsak Arad vármegye,hanem Magyarország sem fog szégyent vallaniBoros-Sebessel. A szerény helység földesura, aleggazdagabb és legmagyarabb főurak egyike,gróf Wenckheim Frigyes, szinte mesébe illővarázslatot vitetett itt véghez, hogy a szeretettkirálynak ne csak kielégítő szállást, hanem egészenkellemes tartózkodó helyet is teremtsenfrt Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK |l**"*félévre eTfe__ 2.50' _ _•40. ÉVFOLYAM.Külföldi előfizetésekhez a postailagmeghatározott viteldíj is csatolandó.arra a három napra, melyet Boros-Sebesen éskörnyékén szándékozik eltölteni.Boros-Sebes Arad vármegyének az éjszakkeletirészén a Fehér-Körös völgyében, a Plesahegyalján fekszik, azon a ponton, a hol azerdélyi havasok rengetegei közül aláereszkedővölgy már mindinkább tágul, hogy rövid kétmérfölddel alább széles nyílással egészenátolvadjon a végtelen Alföldbe. A völgyet közrefogó hegyek itt már szelid emelkedésűek s föntebberdőségekkel, alantabb pedig szép szőlőültetvényekkelboritvák. A hegység környezeténekkiességét és tágasságát nem kevéssé emelia Sebes-patak völgye, mely éjszak-kelet felőlépen ide nyilik s vizét a városka mellett a"^.^•^asssss^sjSZÖRVESZTŐ POR(Poudre dépilatoire)BRÜMG G. C.-től, M. m. Frankfurtban.Elismert legjobb szörvesztő szer, méregmentes, egészenártalmatlan, a leggyöngédebb bőrt sem támadja meg, minélfogvahölgyeknek kiválóan ajánlható. Hatása rőetöni és tökéletes.B#" Egyetlen uó'rveutő saer, mely orvosilagajánltatik, a melynek Oroszországba vitelét a szentpéterváriorvosi hatóság megengedte s mely asantwerpeni ^!KfmiHU..ii az ottani Mnsée commereialde llnstitnt snperíeor de Commeroe általelfogadva ás kitüntetve lett. ~W Egy üvegese 1 frt75 kr., a hozzávaló ecset 12 kr.Raktár: Budapesten, TOROK J. gyógyszertárában, Király-utcza 12. szám.trrmrrrrrrf mTnrrrrrr rrrrrr i rf rrrnrrfrrrm rrrfELSŐMAGYARági Gépgyár részvény-társulatBUDAPESTEN.Gyártelep: Külső Váczi-út 7. szám.Finom tojás-kéziszappanKi mint vet:úgy aratmmGlycerin és tojássárgából készítve, kitűnőentisztítja és élénkíti az arezbőrt, és annakegészséges frisseségét állandóan í'entartja.Ezen szappan, melynek minden darabjanévaláírásomat viseli, fejmosatásokra isnagyon ajánlható.Án:ldb20krjdobvz(3db)50kr.Kapható egyedülLatzkovlts A. nri-divat üzletében, Budapest, váezi-otaa 22, sz.Minden gazda, a ki a legelőnyösebb szerkezetűvetőgrépek beszerzése iránt érdeklődik, kimerítőfelvilágosítást nyerbet gyárunk igazgatóságánál.-e*j|3ötWTerjedelmes árjegyzékekkel, a gazdaság összes ágazatábanszükséglendő gépezetekről, díjmentesen szolgálunk. -^SMiR. Hirsch Nelli rajza.GRÓF WENCKHEIM FRIGYES.GRÓF WENCKHEIM FRIGYESNÉ.A KIRÁLY BOROS-SEBESI HÁZIGAZDÁI.Csema Karolj rajza.Franklm-TAnmlat nyomdája. (Budapest, IV. kor., Egyetem^tcza 4. sz.)'


614 VASÁENAPI UJSÁG. 37. SZÁM. 1893^. éVFOLTAM.Fehér-Körösbe önti. A mintegy 1900 főre menőlakosságnak csak a kisebb fele magyar, anagyobb fele oláhság. A helység a Sebes-patakjobb oldalán fekszik s közel 400 házból áll,melyek közt több csinosabb építésű is van. Legkiválóbba városka alsó végén álló uradalmiudvarház, melyet nagy és diszes angol-kert környez;átellenes ezzel a szolgabírói lak és akaszinó épülete, míg odább, a Sebes partján azuradalom gazdasági és vasgyári épületei vannak; bentebb a helységben sorra következik egymásután a református és az oláh templom,meg a r. kath. kápolna.A városon kívül csinos és tágas pályaházavan az arad-csanádi vasútnak, melynekBoros-Sebes a végső állomása, újabban azonbanugyaninnen indul ki a 22 kilométer hosszúborossebes-menyházai helyi érdekű vasút is,melyet gr. Wenckheim Frigyes egészen sajátköltségén építtetett s mely csak a múlt aug.hó 12-dikén nyilt meg s adatott át a forgalomnak.A vasúti pályaháztól a városig, ott pedig afő utczán végig villamos lámpák szórnak éjjelenkéntnappali fényt már egy év óta. Ez szinténgr. Wenckheim Frigyes bőkezűségénekköszönhető.A régi, virágzó bortermesztés a múlt századvégén s a jelen elején aláhanyatlott, de 1828óta telepített új ültetések folytán mind máigegyre emelkedik, sőt újra olyan tetemes, hogymegint eléggé igazolja a helység «Boros» melléknevét.A határ hegyes részeit rengeteg tölgy-,bükk- és cser-erdők borítják s nagyban hozzájárulnaka különösebben 1840 óta virágzó helyivasipar emeléséhez, mely szintén áldásos jövedelem-forrásaa lakosságnak. A helység közéletétnem kevéssé élénkíti az, hogy Boros-SebesAradmegye egyik járásának főhelye, melyhez48 község tartozik. E mellett az uradalmi tisztekés vasgyári hivatalnokok széj> számúvá emelika helységbeli értelmiséget.Boros-Sebes, mint uradalom, különösebbenazóta virágzott föl, mióta jelenlegi földesura,gr. Wenckheim Frigyes birtokába került. Ez arendkívül tevékeny főúr nemcsak ősi nagy örökségeittartja mintaszerű karban, hanem új szerzeményekkelis gyarapítja családja birtokait, ésnemcsak ura nagy uradalmainak, hanem valóságosjóltevője mindazon községeknek, a melyekrebirtoklása kiterjed.Igen méltó volna őt olvasóinknak már csakezért is bemutatnunk, de kétszeresen méltómost, midőn, mint Boros-Sebes földesura, akirályt ő fogadja itt háza vendégéül, olyanideiglenes otthont ajánlván föl Ő Felségének,mely hazánknak és nemzetünknek becsületet fogszerezni.Gróf We>ickheim Frigyes még javakorbeliférfi. 1842. okt. 20-án született Olaszországban,Milanóban, hol atyja, gr. Wenckheim Károly,mint a Badeczky-huszárok kapitánya élt nejével,gr. Badeczky Friderikával, a híres táborszernagyleányával. Közép- és felsőiskolai tanulmányaitGyőrött, Budapesten és Pozsonybanvégezte. Két évig joggyakornok volt a kir. tábláns 1866-ban ügyvédi vizsgálatot tett. Családiállása és jogi műveltsége a politikai élet szereplőiközé vitte. 1878-tól 1881-ig Gyula városországos képviselője volt, 1884 óta pedig a borosjenőikerületet képviseli, s a nemzeti párthoztartozik. A nyilvános pályáról gyakran hazaszólítják folyton gyarapodó uradalmainak és főlegcsaládjának érdekei, mert ö maga a fővezetőjes intézője mindennek, bár igen nagy éskipróbált tiszti személyzet foglalkozik a gazdaságokon,mely képes is, kész is volna őt a gazdálkodásgondjaitól megkímélni. Neki azonbannemcsak könnyítés nem kell, hanem egyre tűnődik,egyre tervezget, hogy hol és mit lehetne újrame» újra javítani s tenni a közjó előmozdítására.Wenckheim Frigyes gróf lS72-ben nősültmeg. Unokatestvérét, Wenckheim Krisztina grófnőtvette feleségül, azt a kiváló főúri hölgyet,i kit sorsa már 4 éves korában árvaságra juttatott,de egyszersmind olyan gyámok kezeirebízott, kik a roppant uradalmak örökösét, «azország leggazdagabb árváját" — mint akkornevezték — a leggondosabb és legszebb sikerűnevelésben részesítvén, előmozdítóivá lettekannak, hogy a már természettől kiváló tehetségekkelés páratlan nemes szívvel fölruházottleányka mindjárt, mihelyt rendelkezésijogát gyakorolhatta, oly dúsan osztogattajótékonysága áldásait minden szép és nemesczélra, hogy egészen magára vonta a közfigyelmet.Mikor pedig unokatestvérével, kihez arokoni köteléken kivül a legnagyobb szeretet iscsatolta, házasságra lépett: életének ezt a fontoseseményét azzal tette örökre emlékezetessé,hogy lakómegyéjét, Békést, egy százezer forintosalapítványú megyei árvaházzal ajándékoztameg, ezen kivül a magyar írók segélyegyletének10,000, a pesti vakok intézetének, a váczisiketnémák intézetének és a békésmegyei közkórháznak4—4 ezer forint alapítványt adományozott.Jótékony adományai nagy számábólezúttal még csak azt a nagy alapítványát említjükföl, hogy a Békésmegye székhelyén, Gyulánfelállítandó gymnáziumra a király koronázásának25 éves jubileuma alkalmából ötvenezerforint alapítványt tett, míg férje (1880-ban)5000 forint ösztöndíjat alapított, melynek kamatjaegy szegény jó tanulónak adassék.A minden tekintetben összeillő házasfelekközt a legszebb s legboldogabb családi élet fejlettki, melyet a gondviselés hét gyermekkel(3 fiú, 4 leány) áldott meg, kik közül a legidősebb,József gróf, az újabban alapított családihitbizomány örököse, ez idő szerint 17 éves. Azanyagiakban dúsgazdag család a lelki javakbanis a leggazdagabbak egyikének mondható. Jóság,szeretet és boldogság tanyája az ó-kigyósi «tanya», melyben igaz, hazafias magyar szellemuralkodik nagyokban és kicsinyekben egyiránt.Wenckheim Frigyes gróf csak a múlt évbenvásárolta meg az 50 ezer holdat tevő borossebesiuradalmat Waldstein gróf előbbi birtokostól; így még nem volt érkezése ez új birtokotegyéb uradalmai mintájára berendezni. De erövid idő alatt is nagyon átalakította Boros-Sebest. Az ott talált vashámort nagyszerűátalakításokkal rögtön a kor színvonaláraemelte, az uradalom hivatalnoki karába és alkalmazottjaiközé a Waldstein gróf ápolta csehérzület helyett magyar szellemet vitt be; de, ami szinte páratlan cselekedet, megajándékoztaaz országot a föntebb is említett 22 kilométerhosszú helyiérdekű vasúttal, melyet mindenországos és községi hozzájárulás nélkül sajáterszényéből építtetett s úgy személy-, mintteher-szállításra berendeztetett. Ez a vasútnemcsak a mellékén eső községek termékeineka szállítását teszi lehetővé, hanem egyúttal öszszeköttetésbehoz a világgal egy eddig eldugottkincset, a menyházai (oláhosan: monyászai)fürdőt, melyet nagy gyógyító erejű vizeért sremek, vadregényes környezete miatt eddig isGasteinnal hasonlítgattak össze a hozzá értők.Ez a vasút olyan fejedelmi ajándék a közérdeknek,melyhez hasonlót alig találunk a vasútépítésterén.A boros-sebesi uradalmi épületek, melyek amaguk czéljára különben is kielégítők voltak,nem kerültek még sorra az újítgatást illetőlegmindaddig, mig a hadgyakorlatok szintereinekmegállapítása révén tudomásra nem jutott, hogyBoros-Sebest Ő Felsége oda érkeztének szerencséjefogja érni. Wenckheim Frigyes gróf, amint erről értesült, rögtön sietett minden intézkedéstmegtenni, hogy a nagyon is egyszerűuradalmi udvarházat királyi szállássá varázsoltassa,a többi uradalmi épületet kellő karbahelyeztesse s általában az egész községet úgykicsinosíttassa, hogy ott a király s a kíséretébenleendő főherczegek és egyéb magas rangúvendégek elég jól érezhessék magukat. S hogyelmés leleményességével pazar bőkezűséget párosított,fennen bizonyítja az, hogy a rendelkezéséreállott néhány hét alatt úgyszólván azegész városkát teljesén átalakíttatta. Az avult,magas földszinti udvaxiiázban, — melyet a népis csak nagyítva nevez kastély-n&k, — fényesenkárpitozott és parkettezett, s fejedelmileg bútorozotttermek támadtak, melyekhez villamoslámpák közt vezet föl a néhány fokú, de pompáslépcső. A ház melletti angol-kert virulóparkká változott; a százados fényük és tölgyekmellett gyönyörű déli növények csoportjai pompáznak;megkapó méltósággal magaslik ki atöbbi fa közül egy óriás kőrisfa, melynek 20 méternyimagas törzse oly egyenes és görcs nélküli,mint egy kifaragott kőoszlop; de mégennél is nagyobb ritkaság a vadas kert vénfája, egy állítólag hatszáz éves tölgy, melynek12 méter a körülete és négy méter az átmérője.A többi átalakított uradalmi épületek köztlegérdekesebb az a főtiszti lak, melyben SárossyGyula költőnk született, kinek emlékezetét, eház falába illesztve, egy feliratos kőtábla őrzi.Az udvarházén kivül ennek a háznak a képét isbemutatja lapunk jelen száma. Ebben a házbanis a király kísérete lesz elszállásolva.Boros-Sebesen O Felsége és kísérete számára60 szobát kellett berendezni, s Wenckheim Frigyesgróf a saját épületeiben annyi szobát tudottelőállíttatni, hogy a helység házai közül csak ajegyző lakását, a református és róm. katholikusiskolát, meg az «Unió»-bank itteni képviselőjéneka lakását volt szükség vendégszállásokká alakítani.Paradeyser Lajos főszolgabíró házánál aminiszterek lesznek szállva. Az egész városkábana legnagyobb tisztaságról és rendről gondoskodtak.Házak, udvarok, kertek utczák mind,mind ragyogni fognak a nagy napok alatt. Éjjela helységbeli villamvilágításon kivül örömtüzekfognak égni a hegyeken, a király lakásávalszemben álló hegy tetejéről pedig egy hatalmasvillamos fényszóró (reflektor) fogja beragyogniaz egész vidéket.Nagy érdekű látvány lesz a vendégekre nézvea rendkívüli gonddal újjított és berendezett vasgyár,mely évenként 300 vasúti teherkocsit megtöltővasat készít. Nyolczvan munkás és vasöntőfoglalkozik a gyárban, mely Arad, Szeged, Temesvár,Kolozsvár, sőt Budapest számára isgyárt rúd- és idomított vasat. Ezen a gyáronkivül van az uradalomnak márvány- és kőiparais. S mindez még csak kezdetnek mondható,mert az új földesúr mind napfényre fogja itthozni a dús természetnek idáig rejtett kincseit.Nem hagyhatjuk említetlenül a városka kaszinó-épületét,melyet szintén fényesen átalakítottak,mivel annak a nagytermében lesznek azudvari ebédek.Boros-Sebestől, a völgyön fölfelé, félórányiravan a 3000 (*/s részben oláh, Vs részben magyar)lakosú Dutyin (magyarosan: Bökény) mezővárosés járásbirósági székhely. Itt József főherczeg éskísérete lesz szállva. A helység lakossága nagylelkesedéssel készül a népszerű főherczeg diszesfogadására. Említést érdemel e helységet illetőlegaz, hogy itt van az országnak legnagyobbvizi-malma.Butyintól ismét fölfelé, de csak kis félórányiravan Al-Csill 850 oláh és magyar lakosú község,hol Albrecht főherczeg és kísérete fog lakni azAlmay-féle kastélyban, melyből gyönyörű széperdős hegyekre nyilik kilátás.Szintén csak vagy félórányival fölebb van aFehér-Körös balpartján Gurahoncz 500 (oláh smagyar) lakosú község, melyet az arad-csanádivasúttársaság vasúti talpfa-páczoló gyártelepe,faeczet-gyára és nagy téglaégetője tesz nevezetessé,s a vidék lakosságára nézve egyik legfontosabbkeresetforrássá. A helység fölöttmeredő erdős hegyeken különféle siklók és iparvasútakapró vonatai járnak-kelnek olyanmagasságokban is, melyek teljesen járhatatlanoknaklátszanak. Innen már világosan kivehetőkaz erdélyrészi havasok. Gurahonczon istöbb vendég lesz szállva.íme, ez a pár mérföldnyi völgymélyedés az,melyben a hadgyakorlatok itteni része történnifog, s melyet a királyi látogatás minden bizonynyalnagy lépésre serkent a haladás és művelődésterén nemcsak e rövid alkalomra, hanema jövőre is.N Y Á R I É J J E L .Elmúlnak majd mind e világok;Egy ravatal lesz az ég boltja.Egymásután e sok gázlángotEgy láthatatlan kéz kioltja.Az életet, az


620 VASÁRNAPI UJSÁG. 37. SZÁM. 1893^40. ÉVFOLTU,.szenvedés megszüntetésének magasztos igazságaa következő: az élet-akaratnak, a lét és élvezetután való törekvésnek teljes megsemmisítése.*Ez azonban oly képtelen eszményiség, melynekelérését maga a természet akadályozzameg, — s legfölebb úgy képzelhető, hogy törekedjünkez eszmény elérésére, mert ha tudjukis, úgy soha el nem érjük, de ha egy-egy lépéstteszünk is feléje, az is hasznos.A kátéban felsorolt buddhaista tanok fogadalmai,melyeket minden vallásfelekezet ésminden moralista bátran elfogadhat, a következők:1. Semminemű élő lényt meg nem ölök, vagy megnem sértek.2. Semmit, a mi nem tulajdonom, vagy nekemönként nem adatik, el nem veszek.3. Teljes szüzességben élek.*4. Mindig igazat beszélek, senkinek nemhazudom, senkit meg nemcsalok, nem rágalmazok.5. Semmi részegítő italtnem iszom.6. Csak megszabott időbeneszem.7. Tánczoktól, világidalok éneklésétől, nyilvánosszínjátékok és hangversenyeklátogatásától,valamint mindennemű ésvalamennyi világi szórakozástólmegtartóztatommagamat.8. A hiúságról lemondokés mindenféle ékszereknek,illatos vizeknek,illatos olajoknak s kenőcsöknekhasználatával fölhagyok.9. A puha ágy használatátelkerülöm és kemény,alacsony fekvőhelyen alszom.10. Mindenkor önkéntesszegénységben élek.Ezeket és hasonlókattalálhatunk a mózesitízparancsolatban, akrisztusi tanokban és aKoránban is.Az úgynevezett «tízbilincs »-ben sincs semmiolyan, a mit el nefogadhatnánk. A ((lerázandótíz bilincs* a következő:1; Az a balhít, minthaaz Én, az egyéniség, vagya lélek halhatatlan volna.2. Az abban való kételkedés,hogy van erkölcsivilágrend és út a megváltásra.3. Az a babona, hogykülső vallásos cselekvények,imák, áldozatok,szentbeszédek hallgatása,ereklyék tisztelete.búcsúks egyéb szokások és szertartásokmegváltásra vezetnek.4. Az érzéki szenvedélyekés vágyak.5. Gyűlölet, roszakarata társlények iránt.6. A földi élet szeretete.7. Vágyakozás jövő élet után az égben, vagy paradicsomban.8. Büszkeség.9. Értelmi fönhéjázás.10. Tudatlanság (avidsá).Igen megnyerő az a tan, mely azt mondja,hogy nemcsak a buddhaizmus hívei érhetik ela megváltást, mert .Buddha az erkölcsi világrend,az örök igazság egyetemes uralmát hirdetteez pedig nem kérdi: ki mit hisz, vagynem hisz. A cselekedet, a benső érzelem ésajo, vagy roszakarat az, a min a dolog megfordul..Ez a türelmességnek és felebaráti szeretetnekigen szép kijelentése.A kereszténységnek a másvilági életről, azüdvözülésről, elkárhozásról és feltámadásrólszolo tanahoz hasonló szintén van a buddhaizmusban;de a feltámadás helyett az újra-szüle-Csak a buddhaista barátokra kötelező.r| tés alakjában, úgy, hogy «ha érdemeink számosabbak,akkor magasabb rendű lény, azazember képében, kedvező körülmények közöttfogunk újjá születni; de ha súlyos hibákkalterheltük magunkat, akkor szükségszerű következmény,hogy alsóbbrendű alakban és szenvedéssel,meg fájdalommal elhalmozva születünkújjá*. Ennek kapcsán azt tanítja Buddha, hogyha valaki minden jóravalósága mellett is szenvedésekközt él a földön, annak az az oka, merthajdani, a világon már egyszer megfordult lényegonosz életet élt és rászolgált jelenlegi szenvedéseire.Arra természetesen nem emlékezhetikaz ember, hogy már egyszer valamely alakbanélt, mert: «Az aggok, kiknek agyveleje elgyengül,nem feledik-e el gyakran élményeik nagyrészét már a halál előtt ? Hogyan maradhatnaA VASGYÁRURADALMI HÁZ, MELYBEN SÁROSY GYULA SZÜLETETT.BOROS-SEBESI KÉPEK.meg tehát az emlékezet, midőn az agyvelő ahalállal teljesen felbomlik és az újjászületésbenhelyebe egy teljesen új kerül?* Ez azonbanokadatolasnak kissé gyenge és naiv.Van valami a szocziálizmusból is a buddhaizmusban,midőn arra a kérdésre, hogy van-etökéletes, vagy föltétlen gonoszság? azt felelihogy «nincs; minden földi dolog viszonylagos'minden nagyság csak arányszerű, még az erkölcsijo és rossz is.»Ezek nagyjában Buddha tanának alapvonásaiKonyorulet, szeretet, a mulandóság felismeréses az ebben való megnyugvás: körülbelül ezekrevan alapítva a tan.A hindu műveltség körülbelül Kr. e. 1500evvel kezdődött s régebben lényegesen másvolt a hindu vallás. Az ó-bramán vallás elismeriBrama szellemet, s hitt ezenkívül egy egészOhmpusra való fantasztikus istenben és a lélekvándorlásban.A szabadelvű védákkal ellenkezőleg,a bramán-korszak erkölcsi szabályai túlságosanszigorúak és kegyetlenek voltak- {papok a legkisebb kihágásért kegyetlen büntetéseket szabtak ki. Ebből a keserves állapotbólvalahogy ki kellett gázolni, s meg is jelent Indiamegváltójaképen Sziddháttó Gótamó.Ennek élete, szemlélődései méltán foglalkoztatják nemcsak a moralistákat, filozófusokathanem a költőket is. Arnold Edvin angol költőpéldáulegy nagy, 18 énekes epikus költeménvben («Ázsia világossága* 1879) dolgozta fel ezt atárgyat, s művének oly nagy hatása volt (egvévalatt 26 kiadást ért), hogy az amerikai theologusok veszélyesnek tartották egyházukra nézv&a buddhaista hőskölteményt, sőt egy amerikaipap egy egész kötetnyi mérges kritikát írt Arnold ellen. Pedig a felindult papnak csak abbanaz egyben volt igaza, hogy még idáig senki semadta elő oly szépenCserna Károly rajza.Buddha tanait, mint.Arnold Edvin; különbenpedig az anathemát.Arnold meg nem érdemelte,mert ő buzgóhíveaz anglikán egyháznak.Természetes, hogy abuddhaizmus Indiábansem maradt meg eredetiegyszerűségében;képtelen legendákatfűztek hozzá, de különöseneltorzítva hoztákbe Európába.Erről majd a következőczikkben szólunk.Sz.E.EGYVELEG.* A méheket akarja,egy Tlynac nevű angolsürgony-szállitókul használnia postagalambokhelyett. De a tervet nem,helyeslik, mert a méh kevésterhet bír, igen sok:ellensége van s 12 kilométertávolságon túl márnehezentalálja meg rendesotthonát.* Új irő-gép. KözelebbAmerikában egy új írógépettaláltak föl. A gépet«dactilograf»-nak neveziks a maga nemébeneddig a legtökéletesebbnekállítják. Az első e-nemű gépet, a «Eemington»-tszintén Amerikábantalálták föl 1873-ban.Soles és Glidden nevűtekhnikusok. Azóta mégtiz más ilyen gépet szerkesztettek,melyek többékevésbbékülönbözők stöbbé-kevésbbé tökéletesek.A dactilograf főlegabban különbözik más.ParadejBer Lajos fényképeíró-gépektől, hogy ebbena leggyakrabban előfordulóbetűk vannak elől,tehát legközelebb ahhoz*a ki a gépen működik.Ezzel az egyetlen módosítással azt érték el a.föltalálok, hogy sokkal gyorsabban s tehát sokkalrövidebb idő alatt képesek valamit leirni, mint más.efféle géppel.* A legnagyobb vendégfogadó a világon Chicagóbanvan. Most építették a világkiállítás alkalmából,egy egész háztömböt egyesítve a czélra. Az óriás,épületben 6400 vendégszoba van.* Francziaországban a 16-ik és 17-ik századbanvagyonbukott emberek csakis zöld szinü kalapot vagyföveget viselhettek. Ha ezen rendelet most is fönnállna— mondja egy párisi napilap — az utczákvalóságos saláta-ágyhoz hasonlítanának.* Mi történik egy perez alatt. A föld egy perezalatt 13 angol mértföldet tesz meg különféle fordulataiban.Egy napsugár 11.600,000 mérföldet haladegy perez alatt, míg a földet eléri. Egy perez alatt80 gyermek születik a világon s körülbelül ennyiember szokott meghalni. A gyorsvonat egy mérföldethalad egy perez alatt, a lóvonatu vasút 200métert, az ügető ló 836 lépést és az ember 112 rendeslépést.37. SZÍM. 1893. 40. ÉVFOLYAM.NAGY IMRE.1849—1893.A magyar színészetet ismét súlyos ésváratlan veszteség érte. A nemzeti színházelső drámai művésze, a ki huszonháromév óta itt fejlődött, mindig ugyanazonközönség szeme előtt, az ifjabb színészigárdának kiemelkedő alakja, hiányzik máre gárdából, mely egymás után vesztette elHalmit, Benedek Lajost, mielőtt mégkimeríthették volna erejök gazdaságát. Mostkövette őket Nagy Imre, a tragikai hősökszemélyesítője. Halálával is egy megrázótragédiát pecsételt meg. Nem jött érte ahalál, maga szólította. Nemcsak a művészetetért vesztesség fájdalmával fogadta halálátmindenki, hanem megrendülve egy gyászoskatasztrófától.Elete nem volt változatos, külsőségébenegészen zajtalanul folyt. A művészetnek, aszínpadnak élt. Nemes becsvágygyal játszottaszerepeit, s a nemzeti szinház drámaijátékrendje egészen összeforrt az őművészetével, mely nem volt rendkívüli,nem is gyors a kibontakozásban és fejlődésben,de erőtsljes, öntudatos és rokonszenves.A drámák fő alakjai, Shakespeareklasszikus hősei, a modern dráma emberei,egymás után váltak az ő alkotásaivá. Bánkbán,Hamlet, Othello, Coriolán, Essex grófnemes és szenvedélyes patbosza ékesen éshévvel hangzott ajkairól. És meghalt —mint Bomeo!Még csak 44 éves volt, a legszebb idő.A művészetben pedig az alkotás legtermékenyebbkorszaka. Budapesten született 1849-ben,itt nőtt fel, és csak kevés rész jutott neki abbóla hányatásból, mely a színészi pálya kezdeténcsaknem mindenkinek osztályrésze. A színészetértfélbeszakította tanulmányait, s egyvidéki színtársulathoz szegődött, hol mint kardaloskezdte a színészetet. De nem sokára hazajött, s a szinész-iskolában tanult. Innen,1870-ben egyenesen a nemzeti színházhoz szerződtették.Senki sem kételkedett művészi jövőjében.A színpadra, a drámai ábrázolásákra úgyszólvánrátermett. Deli szép ifjú volt, imponálóalak, kifejező klasszikus arcz, tiszta, érczeshang, mely tudott lágy lenni és viharzani.Egressy óta Coriolán, Bánk-bán nem beszéltigy szóló hangon. Természetében komoly,tanulniszerető, és mély érzésű. A színpadonkivül a költészet és művészetek foglaltákel. Előszeretettel festett és mint festő istöbb volt a műkedvelőnél. A fiatal színészszerepköre egyre növekedett, s ő maga nagyambiczióval tanulta be a legnehezebb tragédiákfő szerepeit. A közönség nagy érdeklődésselkisérte fejlődését a rokonszenvesszínésznek, ki a mint a színpadra lépett,annyi sok látcső fordult felé.Mellőztetéssel nem kellett küzdenie; keserűségreoka nem lehetett. Az életből sokörömet meríthetett, anyagi gondok ellensem kellett szembe szállani. A családi életegész boldogsága is föltárult előtte. A legmélyebbvonzalomból vezette oltárhoz BenzaIdát, a nagyhírű operai énekesnőt 1873-ban.A családi boldogságot 1880-ban a halál szakítottaszét. Ugy tetszik, hogy e csapás nemcsaka férjet sújtotta, hanem a művészt is.Fejlődése lassúbbá lett. Sokat tanult, sokatjátszott, de az emelkedés nem volt szembetűnő.Három évvel ezelőtt a szinész-iskola tanáralett, négy év óta a nemzeti szinházrendezője.Nagy Imre mindig komoly ember volt. Atársaságot szerette, maga is vigadott, hanemtermészete zárkózott maradt. Ideálizmusanagy volt, a melankholiára pedig erős ahajlama. Csaknem úgy tűnik föl, hogy a festészettelazért foglalkozott oly előszeretettel,hogy elfoglalhassa magát egy szoba magányában.Az utczán lecsüggesztett fővel járt,és sokszor észre sem vette a köszönőket,pedig nagyon sokan ismerték.A télen a budavári szinház egyik előadásánbeteg lett, akkor súlyos idegbaj leptemeg, melyből sokáig tartott a javulás. Demost már egészen helyreállt. A nyár egyJVASARNAPI UJSÁG.NAGY IMKE.Kozmata Ferencz fényképe,részét Gödöllőn töltötte, s onnan jött be szeptember5-én is, hogy részt vegyen a «Kegyencz»próbáján, melyben más nap a főszerepet voltjátszandó. Nem vett észre rajta senki valamifeltűnőt. Délután ismét kiment Gödöllőre, esti9 órakor azonban visszaérkezett és fölment anemzeti szinház épületében levő lakására. Onnantöbbé nem jött le.Végrehajtott egy megrázó tragédiát, melybena szenvedélyes, lázongó ezivé a kérlelhetetlenfátum. Ezzel a szívvel nem bírt megküzdeni. Aszínháznál jól tudták, hogy lángra gyúlt a szinházegyik feltűnő szépségű művésznője iránt, deNAGY 1MRE MTNT TIMÁR MIHÁLY AZ «ARANY EMBER»-BEN.6ále vonzalom a tisztelet korlátai közt maradt.A művésznő, kinek férje van, oly tragédiaelőidézője, melyben ő maga ártatlan. ÉpenNagy Imre legközelebbi ismerőseit rendítettemeg legjobban, mikor ezt a szenvedélyt olypusztító félelmességében mutatta meg ahalál.Mikor Nagy Imre e hó 5-ikén este fölmentlakására, magához hivatta Eötvös Istvánt,a nemzeti szinház műszaki hivatalnokát,az asztal mellé ültette és kínálgattaborral, a melyből maga is ivott. Majd leültíróasztala mellé és néhány levelet irt, szivarozvaés közbe-közbe vidáman beszélgetveEötvössel. Azután kivett egy kis szekrénykébőlrégi összecsomagolt leveleket és bedobtaa kályhába, a melyben már akkor is égett atűz, a mikor Eötvös felment. A levelekre amelyeket ekkor irt, azt jegyezte meg: ((Ezeketmajd holnap kapod meg.* Eötvös mártöbbször el akart búcsúzni tőle, de NagyImre egyre marasztalta. Kissé különösnektűnt fel előtte, hogy másnapra néhány olyanfontos megbízatást adott számára, a melyetrendesen maga szokott végezni. Éjfél feléNagy Imre egyre türelmetlenebbé lett,Eötvös pedig hinni kezdte, hogy bizonyárapárbaja lesz holnap, azért bizza rá sürgős,bizalmas teendőit.Tizenkét óra lehetett, a mikor Nagy Imreegyszerre csak azt mondta Eötvösnek:«Most siess Krajcsikhoz, keresd fel, akárholvan is, és hozd el magaddal. Itt vankét levél az asztalomon, holnap az egyiketadd át Kaffka Lászlónak, (miniszteri titkár,Nagy Imre jó ismerőse) a másikat vedd magadhoz,ez van ráirva: Neked, tudod már kié.Becsületedre bizom, hogy kézbesíted.»Eötvös nem tudta, mit jelentsen e szokatlanmegbízás, de azért eltávozott. Nagy Imre inasa,Horvát Sándor bezárta az ajtót és azután lefeküdt.A szobába soha sem volt szabad belépnie,ha ura nem csöngetett.Krajcsik Ferencz országgyűlési képviselő,Nagy Imrének legbizalmasabb barátja volt.Már aludt — hisz éjfél után volt — mikorEötvös felzörgette barátja üzenetével. Krajcsikotmeglepte a szokatlan időben való hivás,ezért azonnal el is ment Nagy Imre lakására.Benyitottak a dolgozó-szobába, de az üresés sötét volt. Krajcsik bekiáltott a szomszédoshálószobába, a melynek ajtaja tárvavolt. — (ilmre, hol vagy?* De válasz nemérkezett. Gyertyát gyújtottak és bementeka hálószobába. Ott feküdt Nagy Imre élettelenüla tükör előtt és a gyertyák fényemég halaványabb sárga szint vetett viaszarczára. Bal kezében a revolver, a melybőlegy töltés már ki volt lőve és a halántékbólkifolyt vér jelezte, hogy a golyó áthatott azagyon.A pisztolyt balkézzel sütötte, bal halántékába.Rögtön meg kellett halnia. Együres kis üveg is hevert mellette, cziankálimaradványával. A lövés előtt tehát mégmérget is vett be.Az asztalon egy papírlapon ez volt olvasható:«Ha lehet, ne bonczoljanak fel. Innen,lakásomról temessenek el. NagyImre.* Egy zárt borítékra, a mely az asztalonhevert, s a melyben Eötvös tudtávalegy női medaillon van, ez volt irva: * Szivemretegyétek.»A késő éjjeli órában már sokan megtudtáka gyászos esetet, a hírlapok másnapramár kimerítő tudósításokat közöltek, s aközönség legnagyobb megdöbbenéssel értesülta jeles művész megrendítő drámájáról.Az öngyilkos művésznek egy 15 esztendősapátlan-anyátlan árvája maradt, NagyIda, kivel csak kíméletesen tudatták apjahalálát. A leány a Zirzen-féle nevelő intézetbennövekedett. Anyagi helyzete kielégítő,mert anyjáról 12,000 forint maradt rá, sapja élete 8000 frtig volt biztosítva.A boldogtalan művész végső kívánságaszerint a ravatalt nem a szinház előcsarnokában,hanem a lakáson állították föl.A koszorúk özöne el nem fért rajta.A szobában levő képek közt van egy Madonnais, melynek Várady Antal legközelebbszinrekerülő «Rafael* drámájában kellszerepelni. E darabban Nagy Imre a Rafael


622 VASÁKNAPI UJSAG.37. SZÁM. 1S93. 40. FYFOLVÍH.szerepét játszotta volna. A Madonna Eafael egyikfestményének utánzata, de az arcz más; ez K.Hegyessi Mari asszony arezképét mutatja, kineka drámában Fornarina szerepe jut. Eafael az őFornarinája arczát festette e Madonnához, sNagy Imre, mint rendező, szintén úgy intézkedett,hogy a dráma Fornarinájához hasonlítsona színpadi Madonna-kép.KRIMIÁN MEGERDICS,AZ ÖRMÉNYEK FŐPAPJA.Az Ararat-hegy lábainál fekvő ecsmiádzinikolostor patriarkhai székét elfoglalni készülőKrímián Megerdics (egyházi néven /. Mackertich)átutaztában a múlt héten pár napig Bécsbenidőzött és ez alkalommal fényes fogadtatásbanrészesült. A tiszteletére értékes ajándékokatmagukkal vivő manchesteri kereskedőkön,párisi egyetemi hallgatókon, marseillei, londonipolgárokon, bukaresti, ruscsuki, várnai örményeken,lipcsei és müncheni diákokon kívül, fogadtaa szamosújvári örmény eredetű honfitársaküdvözletét is. E küldöttség vezetője, BárányLukács lelkész, az örmény egyházfőhöz tartottbeszédében a többek között ezt monda:«Mi magyar örmények azért jövünk hozzád, Arménianagy fiához és költőjéhez, hogy neked hódoljunkés tudassuk veled, hogy a mig testvéreinketÖrményországban minden oldalról elnyomják ésüldözik, mig ők szenvednek és sóhajtoznak: mi,magyar örmények, Szent István hatalmas koronájánakvédelme alatt elégedetten és boldogan élünk,élvezzük a szabadságot és az összes polgári jogokat.Forrón óhajtjuk, hogy vajha testvéreink Armeniábanmegtalálnák ugyanazt a boldogságot, melyet miMagyarországban élvezünk és kivívhassák ugyanazokata szabadságokat és jogokat.*Erre a főpap a következőkben válaszolt:• A ti megjelenésiek, katholikus testvéreim, rendkívülmegörvendeztetett és mélyen meghat. A mig72 éves lettem, gyakran óhajtottam népemmel azörömökben osztozkodni, de fájdalom, mindig csakszomorúságot és szenvedést találtam. Ti vagytok,testvéreim, az elsők, a kik sok örmény nevében aztjelentitek: Mi helyzetünkkel, sorsunkkal megvagyunkelégedve! Az Isten áldása legyen azon az országon,a melyben olyan boldognak érzitek magatokat!'*Ezen alkalmiságok révén az alábbiakban közöljükKrimián Megerdics életrajzát.Született 1820-ban ápril 30-án WanbanTörök-Örményországban, hol atyjának vászongyáravolt, kire azért adták a «Krimián» melléknevet,mert a Krim -félszigettel állandó üzletiösszeköttetése volt.Megerdics alig volt 20 éves, mikor atyjánakfolytonos unszolására megnősült. Két évvel későbbPerzsiába utazott, onnan Ecsmiádzinba,majd pedig Konstantinápolyba.1854-ben hazament Wanba, hol időközbenneje és leánya meghaltak. E csapások után nemsokára pappá lett és Vaszpurágán tartományegyik nagy szerzetének zárdanagyjalett s mintilyen, vallástani, bölcsészeti munkákat és lelkeskölteményeket írt. 1856-ban iskolát és nyomdátalapított s »Árdziv Vaszpurágáni — Wászpurágánsasa» czímmel lapot is adott ki. Két évvelkésőbb a konstantinápolyi patriárkha a musiplébániát adta neki, majd pedig IV. Györgykatholikosz püspökké szentelte. 1869-ben atörök-örmények nemzeti zsinata patriarkháváválasztotta Mackertichet, ki e minőségébenaztán beutazta Európát s meglátogatta az európaiudvarokat, hogy a fejedelmeket hitsorsosainakvigasztalan helyzetére figyelmesekké tegye.A berlini kongresszuson is fellépett a törökörményekérdekében azzal a gondolattal, hogy• Európa virágzó műveltségének a keresztényreform megtestesült győzelme»-nek kell lennie.Emlékiratát be is nyújtotta a kongresszushoz,kijelentvén, hogy az ő szemei előtt nem politikaiczélok lebegnek, hanem csak az a hő óhajtás,hogy az ó-kor fenmaradt keresztény népének;az örménynek élet- és vagyonbiztosság nyújtassák.És ámbár Krimián reményei nem valósultakmeg kívánsága szerint, fellépéseért távozniakellett Konstantinápolyból Jeruzsálembe annaka férfiúnak, kit ma minden eddigi elődjénél jobbanszeretnek az örmények s kit nemcsak ok,de még a törökök és a kurdok is «Hájng»-nak! (népének atyja) neveznek. Ilyennek pedig azérti nevezik, mert szeretetét Örményország másnemzeteire is ki tudja terjeszteni. Bizonyítja eztaz az eset, hogy midőn ezelőtt évekkel Török-Örményországban éhinség uralkodott, ő Wanbanvolt, és ott egyformán gondoskodott, mindaz örmény, mind a kurd és török Ínségesekrőlés egyenlő mértékben osztotta ki közöttük agyűjtött pénzt és lisztet.KRIMIÁN MEGERDICS, AZ ÖRMENYEK FŐPAPJA.Krimián ma 73 éves. Az elhunyt Makarioszhelyébe, a világon szétszórtan élő örmény nemegyesültek egyhangúlag ültették őt Ecsmiádzinkatholikoszi székébe, különösen azért, mert kötelességérzete,melylyel lelki fiairól gondoskodik,határt nem ismer.A katkolikosz Bécsből Odessza felé, ünnepélyességekközött ment haza, most az ecsmiádzinikolostorba utazik, hogy onnan intézze anem egyesült örmények hitéletét és hirdesseazt, hogy a ((keresztény reformnak megtestesültgyőzelme — Európa virágzó műveltsége!»Dr. GOPCSA LÍSZLÓA KÁRTYA.A kártya — gondolják sokan — oly közönségestárgy, a melyről nem is érdeme3 s alig lehetvalami érdekest írni. Pedig a dolog máskéntvan. A kártyát nemcsak úgy kell tekintenünk,mint igen veszedelmes játszóeszközt s a babonaegyik nemének, a jóslásnak, a kártyavetésnekma is terjesztőjét, hanem mívelődéstörténelmiszempontból is érdekes az. Mi ez alkalommalnem kívánjuk azon társadalmi sebekre irányítaniaz olvasók figyelmét, a melyeket a kártyaj átéküt s nem is keresünk gyógyító írt azokra, hivatottabbaknakhagyva fenn a kérdés e részénektárgyalását és megvitatását. Az alább következőkbencsupán mívelődéstörténelmi szempontbóla kártya eredetét, fejlődését, előállításánakmódjait, a kártyajátékot, erősebb kinövéseit, azezekkel szemben tett törvényes intézkedéseket svégre a kártyának jóslásra való használatátakarjuk röviden megismertetni, különös tekintettela hazai állapotokra, s a magyar kártyagyáriparának a múlt év szeptemberében betelt100 éves múltjára.Nincs adat, mely a kártyák feltalálójáról,vagy keletkezése idejéről kellő tájékozást nyújtana.A harmadik században Karthágóban élt Cyprianuspüspök azt állítja, hogy Merkurius istentalálta fel ezt a játszóeszközt, saját képmásáttétetvén rá; egyszersmind megparancsolá, hogya játék megkezdésekor ő róla mindig megemlékezzeneks iránta tiszteletűket és hódolatukatkifejezzék. Ez abból állott, hogy a kártyát megcsókolták,vagy a kép tiszteletére egy kis bortöntöttek ki a földre. A keresztények csak a képeketváltoztatták meg s Merkurius és más pogányistenek helyett királyokat, alattvalókat, stb. rajzoltaka kártyákra.Sokáig a francziákat tartották a kártyák feltalálóinak.Azonban azon általánosan elterjedtnézet, hogy a kártyajátékot a szerencsétlen, elmebetegVl-ik Károly király (1380—1422) szórakoztatásáragondolták ki, alaptalannak bizonyult.Igaz, hogy ezen király kiadási jegyzékébenhárom csomag aranyozott, különféle színűczímerekkel és jelvényekkel ékített kártyát is' találtak felírva, de ez csak azt bizonyítja, hogyabban az időben a franczia udvarnál már használtáka kártyát. Az, a ki a beteg Károlynak akártyákat készítette és szórakozásra ajánlottaGringonneur Jaquemin volt, kinek kártyáibóla párisi könyvtárban még 17 darab van. Ezekalakjukra nézve hasonlítottak ugyan a mostanikártyákhoz, de azok mégis inkább kis festményekvoltak, melyek ama kor ruházatának tanulmányozásáraigen értékes anyagot szolgáltathatnak.Későbír úgy vélekedtek, hogy a kártyajátékÁzsiából származott át hozzánk. Némelyek aztállítják, hogy Indiában már ezer évnél régebbenvoltak játszókártyák és pedig úgy szögletesek,valamint kerek alakúak. Ezeket vagy vitorlavászonból,vagy fénymázos kartonból készítettéks legtöbbnyire művészien kifestették. Ezeka kártyák a «rhombre»-hoz hasonló, úgy nevezett«Ghendgifeh» -játékhoz valók. Ez a játékrészint nyolcz, részint tíz, Vishnu megtestesülésétjelképező, egyenkint 12 kártyájú sorozatbóláll. Mindegyiknek csak két képe van: a sahelefánton és a vezér paripán, vagy tigrisen ül;ellenben különféle színű számjegyes kártyája ésnyolcz, illetve tiz megkülönböztető jegye van,úgy mint fenyőtoboz, kard, fej, tőr, hal, teknősbéka,vadkan, zerge, ernyő.A perzsák kártyái derékszögüek, és a következőalakok láthatók rajtuk: király sárga, királynéveres, tánczos zöld, oroszlán fekete éskatona aranysárga alapon, holdtölte, kard, rabszolga,hárfa, nap, levél és vánkos.Ezeket a kártyákat alig tarthatjuk a mi kártyáinkrégi alakjainak, valamint nem lehetnekaz európai kártyák az emberi és állati torzalakokkalbemázolt, igen nagy khinai kártyák utánzatai,melyeket már 1120-ban használtak.A miatt, hogy Olaszországban a legrégibbkártyákat «naibis»- éknek nevezték, a mi arabul((kapitány»-t jelent, a kártyát arab találmánynakis tartották. De a Koránban meg van írva,hogy «azokat, a kik játszani szeretnek, jelentsdfel; a játék igen nagy bűn, s bár ez a dolog tetszikaz embereknek, hasznuk is lehet belőle,mégis undok bűn»; továbbá mert Mohamed aképes ábrázolást a legszigorúbban megtiltotta, sminthogy arab kártyát s kártyajátékot mindezideig nem tudtak felfedezni: a Cicognara-tóleredő azon feltevés, hogy a kártyát az arabok ahetedik században hozták volna be Szicziliábaés Spanyolországba, nem helyes.így a kártyának keleti eredete nagyon kétséges; az ellenben állítható, hogy Olaszországbantalálták föl a 13. század végén. Ezt a föltevéstigazolni látszik Giovanni Morelli (1393) krónikájábanegyik hely, a mely Olaszországban a14. században általánosan elterjedt kártyákra(naibi) vonatkozik. Ezen «naibi»-k alatt egyeslapok értendők, melyek allegorikus, mythológiai,valamint kozmikus hatalmasságokat ábrázoltak.Ezek a képek a közép-kor nézete és felfogásaszerint «az oktatás és szellemi közlekedés főeszközeivoltak, mert ezek oly nyelven beszéltek,a melyet az is megértett, a ki olvasni nemtudott, i) Ezek tehát úgy szórakoztatásra, minthasznos ismeretek terjesztésére voltak szánva.Nem lehetetlen, hogy a leginkább gyermekekrészére készített kártyákat, valamely élelmes éstalálékony ember, a gyermekek részére szántképek kiegészítése mellett, a felnőttek számárais alkalmasakká, játékeszközökké változtatta.Azt alig lehet eldönteni, hogy vájjon az olaszoknemzeti játékai közül a «tarok» vagy a«trappola» jött-e előbb létre. A tarokjáték akártyalapok hátulsó oldalán pontokkal, pettyekkel,vonalakkal, vagy dülénydedekkel czifrázott,vagyis «tarottozott» díszítéstől kapta a nevét.Ennek a játéknak, melynek a feltalálója egypisai berezeg, Tibbia Francesco volt, eredetilegsem bizonyos meghatározott j egye, vagyis«szine»,sem számjegyes kártyája nem volt, hanem csak1—21 tarokkártyája (úgy mint: szemfényvesztő,Junó, császárné, császár, Jupiter, szerelmes,kocsi, igazság, remete, szerencse kereke, erő,akasztottak, halál, mérsékletesség, ördög, istenháza,csillagok, hold, nap, végitélet napja és a37. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM . VASÁRNAPI UJSÁG.világ) s a nem mindig számozott bohócz vagy«sciis» (scusare=kimélni) járult hozzájok.Parisban 1875-ben egy árverés alkalmávalilyen, de nem teljes, 15. század vége felé művésziesenrézbe metszett tarok kártyacsomagért17,000 frankot fizettek.A tarok mellett az ősrégi venetiai trappokkártyák(trappola-tőr, kelepcze) említettük. Ezalatt 30, később 40 kártyából álló játék értendő,amelyben négy szín: spada (kard),coppe(kehely),denari (pénzek) és bastoni (botok, vagy pálezák):továbbá három kép: király, lovag és felső, későbbkirályné is, és végre hat szin- vagy számjegyeskártya, és pedig I, II, VII, VIII, TX és X. különböztetendőmeg.A középkornak minden lehetőt jelképező szellemeeme négy kártyaszínben a négy nagy társadalmiosztálynak jelképeit vélte megtalálni,és pedig a nemességet a kard, a papi osztályt akehely, a polgárit a pénz, a szolgákat a pálezajelképezte.Angliában I. Eduárd királynak tulajdonítjáka kártya meghonosítását.Spanyolországban I. Károly 1387-ben eltiltottaa kártya- és koczkajátékot, mi aztbizonyítja, hogy ott a kártyajátékot már I. Károlyelőtt ismerték. A spanyol kártyajátékból,a melynek «copas,»


624 VASÁKNAPI ÜJSÁG.Gróf Andrássy Gyula szobra. Mostoktóber 1-én jár le a pályázat gróf AndrássyGyula szobrára, a melyet államköltségenállítanak fel az Andrássy-útvárosligeti torkolatánál, arra a helyre, ahol most a gloriette van. A hazai szobrászokonkívül több külföldi művész isrészt vesz a pályázatban; igy a francziaszobrászok közül hárman készülnek azérdekesnek Ígérkező versenyre.Szent László emléke Nagy-Váradon.Nagy-Váradon e hó 10-ikén, vasárnapavatják föl Szent László király érczszobrát,melyet Schlauch Lőrincz bibornokpüspökkészíttetett Tóth István szobrászszal,a főtéren volt dísztelen kőszoborhelyett. A szobrot isteni tiszteletután a bibornokpüspök szenteli föl. A régi,egyszerű szobrocskát a szemináriumkertjében állítják fel. A káptalan és apüspök különben Szent László emlékénekmég fényesebb megörökítésére iskészül. Az egyházmegye patrónusánakhatalmas lovas - szobrátállítják föl a püspökirezidenczia előtt.Liszt szobra Sopronban.Szeptember 3-án lepleztékle Liszt Ferenczszép mellszobrát. Lisztkilencz éves volt, midőnelső izben lépett fel nyilvánosanSopronban, teháttulajdonképen itt kezdődöttművészi pályafutása.Ezenkívül Liszt még kétízben volt Sopronban,melynek közelében fekszikszülőfaluja: Doborján.Az ötvenes évekbenSayn - Wittgensteiu herczegnőtársaságában jártott s utolsó ízben pedig1881-ben, midőn szülőhelyétis meglátogatta, mintakkor mondotta, visszaakart emlékezni arra azidőre, midőn a páratlanBihari zenéjét hallgatta.A soproni Sláraffia-egyesületbenfogamzott megaz a terv, hogy Liszt emlékéreszobrot állítsonSopronban.Az eső miatt az ünnepet nem lehetettmegtartani a Szinház-téren, hanem a kaszinónagytermében. Budapestről is többenérkeztek. Az ünnepélyt a soproni dalegyletekáltal előadott «Himnusz» nyitotta meg.Erre dr. Gaár Vilmos ügyvéd mondott magyarbeszédet; majd a dalegyesületek előadtáka iLiedes Freiheit* czímű dalt KossovJenő vezetése alatt. Kánia József mondottezután német nyelvű ünnepi beszédet.Végezetül a Soproni Zene-Egyesületdr. Kossov Jenő vezetése alatt eljátszottagróf Zichy Géza «Marche de Liszt» czíműzenedarabját. A közönség ezután a fellobogózottSzinház-térre vonult. Minden házonnemzeti színű lobogók lengtek. A polgármestermegköszönvén a vendégeknek szívesmegjelenésüket, a szoborról lehullt a lepel.Erre a férfidalkör kalaplevéve elénekelte aHimnuszt. A bronz mellszobor, a melyTilgner Viktor műve, hatalmas kőoszloponnyugszik s igen jól hat a szemlélőre. Talapzatárakoszorúkat helyeztek különbözőegyesületek nevében. Délben lakoma, estehangverseny volt. Üdvözlő táviratokat küldöttLiszt unokája: Wagner Szigfried,Joachim hegedűművész, Bichter János karnagy,és Budapestről több zenész. Viszontaz ünneplők Liszt leányához, WagnerBikhárdnéhoz intéztek üdvözlő táviratot.Esküvő. Dr. Perl Soma ösmert fővárosiügyvéd, Eötvös Károly ügyvédi irodájánakvezetője, e hó 5-én vezette oltárhoz JakabfyLenke kisasszonyt, Jakabfy Ignácz földbirtokosleányát. Az esküvőn jelen voltak :Eötvös Károly, gróf Károlyi Gábor, HorváthÁdám, dr. Visontai Soma, dr. JellinekA «BETHLEN-SZIKLA.»A KIRÁNDULÓ TÁRSASÁG ÚTBAN AZ ANDRASSY-HAVASOK FELÉ.Dunky fivérek fényképei után.FA-USZTATÓ A HIDEG-SZAMOS EGYIK OLDALVÖLGYÉBEN.A GYALUI ÉSANDRÁSSY-HAVASOKBÓL.37. SZÁM. 1893. 40. Í.VFOLYAM.Arthur országgyűlési képviselők, az izr.hitközség egész elöljárósága, a fővárosiügyvédi kar sok tagja. Az esketési szertartástKohn Sámuel főrabbi végezte, lelkesmagyar beszédet intézvén az uj párhoz.Uj-cseppkő barlang. Nehrer Mátyásrozsnyói birtokos a regényes szádeló'ivölgyben,Görgő közelében egy cseppkőbarlangotfedezett fel. A szerencsés kutató,a ki a dobsinai jégbarlang fölfedezésébenis részt vett, már tárgyalásokbabocsátkozott a barlang tulajdonosával: agörgői közbirtokossággal, a barlang megvételeiránt. Mihelyt a tárgyalásokat befejezik,a merész vállalkozó maga száll lea 300 méter mélységű barlangba. Az abbólkiömlő mocsárgáz miatt búvár felszerelésűés külön erre a czélra készített lebocsátókészüléken ereszkedik le a szédületesmélységbe.Egy síremlék. A priglevicza-szentiványitemetőben művészi síremlék jelöliazt a helyet, hol Rónay István kanonok,volt országgyűlési képviselő, jeles egyháziszónok s a költészet buzgó mívelője pihen.Nővére, Griiber Miklósné emelte a szépsírkövet, s Köllö Miklós,e kiváló tehetségű fiatalszobrász készítette el. Aszobor magas talapzatánJézus szivének pompásszobra áll. A talapzatonaz elhunytnak domboruművübronz-mellképe láthatóirodalmi és egyházijelvényeivel: a lanttal,borostyánkoszorúval, pálmaággal,feszülettel éskönyvvel. A talapzat egyegyoldalán az elhunytmagyar, latin és németkölteményeinek egy-egyversszaka látható, — mertBónay István latin és németnyelven is irt költeményeket.A magyar versszakigy hangzik:«A tengereknek hagyombánatom,Könnyen merül majd:súlyos volt nagyon.Pihenjen ott a mélyhullám alatt.Ember szeme itt rájanem akad.Ne lelje meg sem búvár,sem hajó,Arról a szívnek, ah !tudni se jó.»Bónay István országgyűlési képviselő,kanonok és esperes-plébános volt. Nemcsakmint költőt, hanem mint szónokot ésbölcselőt is ismerték.A kholera. Budapesten már napok ótanem volt kholera-eset. Összesen öt fordultelő az ó-budai téglagyárban, melyet elzártaks az ott dolgozó munkások senkivelsem érintkezhetnek. Az ország különbözőrészéből szept. 6-ikáról és 7-ikéről érkezetthirek is csak néhány szórványos megbetegedésrőlszólnak. Az utóbbi napok hűvösségea járvány terjedését megakadályozta.HALÁLOZÁSOK.NAGY IMEE temetése e hó 7-ikén mentvégbe a nemzeti színház épületéből. Egésznap nagy volt a tolongás a színház előtt, sfent a negyedik emeleten, hol a művészholtteste nyitott koporsóban volt kiterítvea ravatalon. Folyton özönlött a közönség.Béggel vitték az elhunyt leányát, a tizenötéves Idát atyja ravatalához. Meghalvaekkor látta először. Halála körülményeitnem tudta. Fuldokló zokogás közt tört ki:«Edes apám, miért nem hivattál magadhoz,mikor olyan beteg voltál.» Magán aravatalon csak a nemzeti színház koszorújavolt, s az árva leánykáé : tFelejthetetlenatyámnak. Leányod.» A többi koszorúa ravatal körül volt elhelyezve. A halottasszobát délben zárták el a közönség elől.A temetésre érkezett közönség egészen elleptea színház környékét. Bent a színházudvarán előkelő közönség gyűlt össze. A37. flzÁM.1893. 40. ÉVFOLYAM. VASÁKNAPI ÜJSÁG.nemzeti színház személyzete Paulay Edo igazgató vezetésealatt jelentmeg. A hölgyek talpig gyászban, méga Pzínésznövendékek is, a kik testületileg vonultak kimesterük temetésére. A koporsót3 /« 3 órakor hoztákle az udvarra. Három koszorú volt rajta miud-• össze: alanyáé, a szinháíé és társaié. A többit kivittéka színház előtt álló kocsikra. A gvászolók,köztük az írói világ számos tagja, a megboldogulteok tisztelője, megilletődéssel állták körül az érczkoporsót.Szívettépő volt a jelenet, midőn a megboldogultleánykája lepett az udvarra és foglalt helyeta koporsó mellett. Pontban 3 órakor jött a temetéstvé^ző Szász Károly ref. püspök. Fölhangzott a gyász-.daí s aztán Szász Károly mondott emelkedett hangúbeszédet ésimát, melyet mély megindulással hallgatottmindenki. .Elvesztettük őt — igy szólt a beszéd vé-„én s nem látjuk többé a színpadon, sem ez életben'.És megkellett halnia, így kellett meghalnia, hogymegérthessük, miért játszotta annyi igazsággal s olyművészileg a nagy költők tragikus hőseit s hős szerelmeseit;Romeo, kinek egész valója egy szenvedélyben,a határtalan és féktelen, a társadalmi, családijogokat sem tisztelő szerelemben olvadt föl.smikor °kedvesét elveszettnek vélte, végzetes csalódásaa méregkelyhet adta kezébe: Othellót, a kitféltékenységének őrült vaksága gyilkossá, — a valóraébredése öngyilkossátett.* Császár Imre búcsú-.zott el a halottól társai és Janomcs a szini iskola-tanítványai nevében. A színház férfi tagjai aztán,vállukra emelték s a megboldogult kedvencz népda-;i ának (Lehallott a rezgő nyárfa aranyszínű levele...)A ((BÉLDI-SZIKLA».hangjai mellett, melyet egy czigányzenekar játszott,a gyászkocsihoz vitték a halottat. A koporsó fejénélóriás piros rózsa koszorú volt elhelyezve, szélesfekete szalaggal, de fölírat nélkül. A Kerepesi-útonvégtől végig nagy közönség várta a gyászmenetet.A koporsót a színházak tagjai, írók, művészek követték.Berkesnek bandája szomorú dalokat játszva,szintén a koporsó után haladt. A sírnál Paulay Ede,a nemzeti színház igazgatója, mondott búcsút aművésznek, ki minden szerepét oly kitűnően játszotta,csak az életben utolsó szerepét játszotta olyrosszul: búcsúzott továbbá a jóbaráttól, a felejthetetlenkartárstól, kinek emléke szerettei szívébenörökre élni fog. Szász Károly püspök még egyszermegáldotta a művész földi maradványait, melyetrövid ima után átadtak az anyaföldnek. A szomorúszertartás ezzel véget ért.Elhunytak a közelebbi napok alatt: BERDENICHJÁNOS, m. kir. honvédőrnagy, a m. kir. 5. sz. honvedezredI. zászlóalj-parancsnoka, életének 55-ik évében,Szegeden. — Szoboszlai PAPP JÓZSEF, Szabolcsmegyeközéletének egy tipikus alakja, a nagykállói választókerületnekkét izben volt orsz. képviselője, a várm.bizottmányának tevékeny tagja, élete 76 évében,Ujfehértón. — TORMA ISTVÁN, nyűg. törvényszékielnök, 80 éves korában, felső-eőri birtokán. TormaMiklós, Szolnok-Dobokamegye alispánja édesatyjatgyászolja benne. — MAYEB FERENCZ, a budavárbelinépiskola igazgatója, a főváros egyik érdemes pedagógusa,54 éves korában; az elhunyt 37 évet töltötta főváros szolgálatában. — Dr. ZSIDÁK ÁGOSTON,Krassó-Szörény vármegye főorvosa, 75-dik evében,Lúgoson. — DÉKÁNT ISTVÁN, a kecskeméti ref. jogakadémiatanára, a tanári kar szemora, 75 éveskorában, aug. 31-én, Kecskeméten; az elhunyt 30éven át volt a jogakadémia tanára. — KUTLIK JÁNOS,ev. lelkész, esperes, megyebizottsági tag és nagy-birtokos, Tót-Bánhegyesen. — BIZINGEB KONBAD,gajdobrai esperes-plébános, 57 éves, Gajdobrán. — iBuzini KEGLEVICH ÖDÖN gróf, a főrendiház nyűg.titkára, 57 éves korában, Maglódon. — Harai FEJÉKELEK, Biharmegye volt esküdtje és 48—49-es honvédfőhadnagy,Komádiban. — BÉGEN GYÖRGY, akassai polgári szegények házának gondnoka, 84éves. — GAMAUF VILMOS, volt csáktornyai gazdatiszt,később gazdasági egyesületi titkár és gazdaságiintézeti tanár, Bécsben. — KLYUCHARICH MIKLÓS,lovag, nyugalmazott őrnagy, élete 86-dik évében,Pécsett. — BŐHM HEINÉIK, császári és kir. főhadnagya Windisch-Graetz József 11-dik huszárezredben,élte 33-dik évében, Szombathelyen. — FKITSEJÓZSEF, Khuen-Héderváry Károly gróf uradalmaitiszttartója, Hédervárott. — SCHMIDT GUSZTÁV, aDuna-biztosító társaság helyettes titkárja, Budapesten.— Ifj. rápolti NAGY IMRE, Bikszád községkörjegyzője, 29 éves korában. — VÁSABY ISIVAN,tekintélyes debreczeni polgár, 73 éves korában. —EOTH MIKLÓS, aradi előkelő polgár, 59 éves. — SKR-KÖZY ZSIGMOND, törvényszéki bíró, Komáromban.HIERONYMI KRISZTINA, Hieronymi Károly belügyminiszternővére, életének 54-ik évében, Budapesten.ÖZV. LüMNICZER S&NDORNÉ, SZÜl. BadllÓtfáyKatalin, a néhai jeles orvostanár és főrendiházitag özvegye, 59 éves korában, Budapesten. — LEN­GYEL SÁNDORNÉ, szül. Korbuly Lotti, 05 éves,Szarvason. — GÁLY LAJOSNÉ, szül. Szecsányi Vilma,32 éves, Nanybányán. — BÁBSONY-VABSÁGH MARISKA,A GYALUI ÉS ANDKÁSSY HAVASOKBÓL.17 éves korában, hosszas szenvedés után, Buda- jpesten.A külföldön elhunytak: VILMOS schlesvig-hol- 'stein-glücksburgi herczeg, a dán király testvér- !bátyja, ki a szabadságharcz alatt az osztrák had- ;seregben több csatában vett részt Magyarországon,77 éves korában. VII. Frigyes dán király életében őis szóba került, mint a dán korona leendő örököse,de a londoni kongresszus utóbb öcscse Keresztélyherczeg mellett döntött, a ki ma is Dánia királya. —BONAPARTE-PATTERSON JEBOMOS NAPÓLEON herczegezredes, Bonaparte Jeromos néhai vesztfáliai királyunokája, meghalt. Az elhunyt, kinek anyja polgáriszármazású volt (Patterson Eliza) sohasem birtakivinni, hogy elismerjék császári herczegnek, mertI. Napóleon érvénytelennek nyilvánította Jeromoskirály házasságát. Az elhunyt 15 évig szolgált afranczia hadseregben. Harmincz millió frankrabecsült vagyon hagyott hátra.Szerkesztőimondanivalók.Templomban. Procul negotiis. Jézus. Jó az Isten.Többé - kevésbbé mind a négy figyelemre méltó.Az utolsót közlés végett félretettük.Suttogva száll... Van benne valami légies, köd-Ezerű hangulat; de nem olyan, mely erősebben megkapnálelkünket. Közlését nem látjuk indokoltnak.Emlékezzél reám. A szenvedély igaz hangja csendülki belőle; kár azonban, hogy nagyon el van nyújtvas a belső formának, az alakításnak, nyomát sem találjukrajta, kifejezései pedig gyakran nem a legszerencsésebbekéA gyöngyvirág. Miért nem próbálkozik jobb költeménylefordításával. Az ilyen középszerű vers nemérdemli meg a rápazarlott fáradságot.Előfizetési fölhívás.625A «Vasárnapi Ujság», a legrégibb magyarszépirodalmi és ismeretterjesztő képes lap, eredetielbeszéléseket és életképeket, részben illusztrálva,közöl Jókai Mórtól, Mikszáth Kálmántól,Baksay Sándortól, Gyarmathy Zsigánétól,B. Büttner Linától, Herczeg Ferencztől,Petelei Istvántól, Szivos Bélától, Rákos.Viktortól, Kacziány Gézától, Kazár Emiltől,stb. — A külföldiek közül leginkább az angol,franczia, orosz szépirodalom jelesebb elbeszélőimüveit mutatja be.•A «Vasárnapi Újság» társlapja, a most már 39-ikévfolyamában lévő < Politikai Uj donságok > a hét eseményeitkellő magyarázattal ellátott gondos, hű öszszeállitásbantárja az olvasó elé, s a közönségegyütt találja benne mindazt, a mi a napilapokbanelszórtan jelen meg, ugy hogy e lap, kivált vidéken,hol a hiányos postajárás a napi értesülést különbenés megnehezíti, a napilapokat is lehetőleg pótolja.Az előfizetések a • Vasárnapi Újság» és «PolitikaiÚjdonságok* kiadó-hivatalába, Budapest, Egyetem-utcza4. küldendők.A ((S0MKEREKI-8ZIKLA».Dunky fivérek fényképe után.ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK.egész érre félévre negyedévreA Vasárnapi Újság _. frt 8.— frt 4.— frt 2.—A Világkrónikával együtt • 10.— « 5.— t 2.50A Vasárnapi Újság és , 12 _ , 6.— t 3.—Politikai ÚjdonságokA Világkrónikával együtt • 14.— t 7.— i 3.50Osupán a Politikai Újdonságok 5.— • 2.50 « 1.25A Világkrónikával együtt 7.— • 3.50 « 1.75KÉPTALÁNY.A •Vasárnapi Ujsági 35-ik számában közölt képtalánymegfejtése:Heti naptár,Holdváltozás.szept. hó.Kap Katltollktu e» protestáns Görög-Orom Izraelita10 V. 116 6.-1. neve A15 Jodok 2» C15 Iván lef. 2911 H.Jáczintvt. Teodóra 31) 30 Sándor pk. 1 Th. 565412 K.Goidáhv. Guidó 31 B.-A.övleté. 2R. Has.13 S. Amát pk. hv. Amát1 Sz«pt. Évk. 3 Z. Ged.14 C. Sz. Kereszt f. Ker. felm. 2 Mamánt vt. 415 P. Nikoméd vt. Nikoméd 3 Antim 616 S. Enfemia sz. vt. Eufémia 4 Babilasz ÍS. Waj.ItldláltMás 3 Első negyed 18-án 5 óra 19 pk. regg.


626 VASÁENAPI UJSÁG.37. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM.Melyik napilapra fizessünk elő ?Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbbmagyar lap azW EGYETÉRTÉS ua mely az uj évvel immár 27-ik évfolyamába lépett.Ez a magyar olvasó közönség lapja. Hiteles forrásbólszármazó értesüléseinek gyorsasága, alapossága éssokasága, rovatainak változatossága, kitűnősége, a különbözőolvasmányok gazdag tárháza tették az «Egyetértés»-t népszerűvé.Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészletesebbs e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az• Egyetértés» közöl.Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend.A magyar kereskedő s gazdaközöuség nemszorul többé idegen nyelvű lapra, mert az "Egyetértésikereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségévelés alaposságával ma már nem versenyezhet más lap.A kereskedő, az iparos s a mezőgazda megtaláljamindazt az • Egyetértési-ben, a mire szüksége van.Változatosan szerkesztett tárczájában annyi regényolvasmánytad, mint egy lap sem. Kétháromregényt közöl egyszerre úgy, hogy egy év alatt30 40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a külföldilegjelesebb termékeket, jó magyarságú fordításbankapnak az lEgyetérté. > .vasai. A ki olvasnivalót keresés a világ folyásáról «rj -írsan és hitelesen akarértesülni, fizessen elö az «Egyetértésit-re.Az fEgyetértési 1893 január 1-én 27-ik évfolyamábalépett s igy egyike a legrégibb napilapoknak.AAFelelős szerkesztő: Csávolszky Lajos.Az «Egyetértés" előfizetési árai:Egy hóraHárom hóra..Félévre ... .Egész évre __szerkesztőségkiadóhivatal:... ... 1 frt 80 kr.5 • — •... .__ ÍO » — .... ... 20 » — .Szerecsen-utcza 35.Dalszinház-utcza 1.BUDAPESTEN.szám.szám.Mutatványszámot a kiadóhivatal ingyen esbérmentve küld.SAKKJÁTÉK.1792. asámu feladvány. Halliwell E.-tó'l Boltonban.(II. dijat nyert feladvány.)a b c d e f g hVILÁGOS.Világos indul s a harmadik lépésre matot mond.Az 1784. számú feladványVilágot.1. Fg2—d5 .2. Fh2-e5+_3. Hd3—£4 .4. H mat.GottschallSötét.Hb7—c5 : (a)Hg4—e5 :t. sz.Megfejtés.H.-tól.megfejtése.YiXáao*.SntéU1. ___Hb7—d62. Fh2—d6 stb.Helyesen fejtették meg : Budapesten: K. J. és F. H. •Andorfi 8. — Kovács J. — Ung-Tarnóczon: Németh Péter, •Kecskeméten: Balogh Dienea. — Nagykőrösön: Kovács L. •A pesti sakk-kör.Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.iL. Egyetem-tér 6. szám.)Selyeiii-hamisitváiiy. Égessünk el egy mintáta venni szándékolt fekete selyemből s a hamisításrögtön kiderül: Mert mig a valódi 8 jól festettselyem az elégetésnél nyomban összepödörödik éscsakhamar kialszik, maga után csekély világosbarnahamut hagyván, addig a hamisított selyem (melyzsíros szinü — szallonás — lesz és könnyen törik) lassantovább ég (minthogy rostszálai a festanyagtóltelitetten tovább izzanak) és sötét barna hamuthagy maga után, de valódi selyem módjára sohaössze nem pödörödik, csak meggörbül. HeiiuebergG. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyáraZürichben, házhoz szállítva, póstabér- és vámmentesenszívesen küld bárkinek is mintákat, akáregyes öltönyökre, akár egész végekben levő valódiselyemszöveteiből. Svajczba czimz. levelekre 10 krosés levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. (5)Korunk fő nyavalyája az idegességés vértelenség, melyből számtalan más kór származik.Ez ellen pedig legbiztosabban hat a 4716VASAS CHINABOR1 üveg 1 frt 20 kr., S üveg franco küldve 0 frt-Ezen bor a saját magam által termelt ménesi Sherryvel vankészítve és minden hasonnevű készítmények között a legtöbbEozsnyay Mátyáschinaalját és vasat tartalmazzag-yó^ysser. Jnövegyé-E&ZS&SSSE*.&r&dOD.Ugyanott kapható: Serall-aroskenőos szeplő ellen. 1 tégely70 kr. postán franco küldve 1 forint 5 kr. Pepsinbor rossaemésztés ellen. 1 üveg 1 frt 20 kr. 5 üveg franco küldve 6 frt.30 év óta udv. istállókban, valamint katonai és polgárinagyobb istállókban is, használatban; nagyobb erőfeszítésekelőtt és után erősítésül; továbtú ficzamodások,rándulások, az inak merevsége 8 más ily alkalmaknál;képesiti a lovat kiváló teljesítményekre idomitásnál.V1 &Lrffc*KaphatóAusztr. -Magyar-orsz. gyógyszertáraibanés drogistáinálFő letét: Kwizda Ferencz Jánososztr.cs. ésk. sromán k.udv.száll.ker.gyógysz. Kornenbnrglian, Bées mellett.Magyarországi főraktár Bpest Török József gyógysz.Tessék a fönnebbi védjegyre ügyelni, s a vételnélhatározottan kifejezni:Kwizda-féle Restitutionsfluid.A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelentés minden könyárusnál kapható:NÉPISKOLAISZÁMOLÓ-KÖNYY.KoronaértékIrtaSzirmai József.szerint.I. füzet a második osztály számára.Ára fűzve 20kr.II. füzet a harmadik oszt. számára.Ára fűzve 20kr.III. füzet a negyedik oszt. számára.Ára fűzve 20kr.Í10FOH0a részvénytársasági szállodákban,10 napi teljes ellátás(lakás, kiszolgálás és világítással, reggeli,table d'hőte ebéd és vacsora, fürdés éscsónakázás) az elő- és utóévadban személyeukint50 forint.Megfelelő jegy-füzetek kaphatók a társaság irodájábanMária-Valéria-utcza 13. sz.A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvkereskedésben kapható:G-yakorlati franczia nyelvtanÚtmutatás a franczia nyelvnek gyors,,könnyű és alapos megtanulására.Irta TIPBAYJÁNOS.Ára vászorikötésben 1 frt 40 krajczár.Minrlon hrilni/ kivánja ' hogy a deiék ***mlllUull NUiyy kel és ránéz nélkül tapadjon!Csak a Prym-féle szabadék. reform-kapcsokkal lehet ezt elérni!Messze kiható találmány a divat terén-Derék az eddigi kapcsokkal, csupán I Derék Prym-féle reform-kapcsok.4 heti használat után. 1 több mint 6 hón. használat után.Hézag ésráncz mindenfelé.Tapad még mindig, ránéz éshézag nélkül, mintha új lenneA fönnebbi ábrákon, a jobb szemlélhetóség' kedvéért a kapcsoka szöveten vannak alkalmazva, a valóságban a mint ismeretes, akapcsok a szövet alatt vannak.Prt/m-féle szabadék. remform-kapcsoknem hajladoznak s nem engednek, nem nyílnak ki magoktól. Minden mérésnélkül pontosan egymással szemben állnak, tehát egyenlőtlen fölvarrásés ferde derékállás ki van zárva.Házi, mosható és dolgozó-ruháknál épen nélkülözhetetlenek.Mosás és vasalás nem árt nekik. A derék még 1 egyszerannyi ideig tart, s még munka és erős mozgás alkalmával is megtartjajó állását.Tartósságra olcsóbb, minden más záró-készüléknél,mintán a derék elhasználása ntán mindig ujolag lefejthető ;s az njraalkalmazható.Minden takarékos asszony tehát vegyen olyat 20 krajczárérts varrja valami régi derekre. Bámulatos lesz az a szép álláses odatapadás, melyet ezáltal a derék újra nyerni fog. BávarráBkönnyű, minden lapocskához mellékelt varrási utasítás szerint.Kapható minden jobb szabókellék- és rövidáru-üzletben.A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvkereskedésben kapható:LSGUJ&Magyar levelező és önügyvédvagyis elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben előfordulómindennemű levelek, folyamodványok, kérvények,felebbezések, jogügyleti okiratok helyes szerkesztéséreiparosok, kereskedők, mezőgazdák, hivatalnokokés magánosok használatára.IrtaFarkas Elek.Kilenczedik, a legújabb törvénykezésre való tekintettelteljesen átdolgozott kiadás.Ara fűzve 2 frt 40 kr. Vászonba kötve 3frt.37. sziM. 1893. 40. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI UJSAG..4.563. sz.Figyelmeztetés.A 6. hadtest területén elhelyezett csapatok számára megkívántatókenyér- és zab-szükséglet bérleti biztosítása czéljából.az alább következő napokon, kizárólag írásbeli ajánlatok utján,nyilvános tárgyalás tartatik. És pedig:MiskolczEperjesEgerIglóBeszterczebányaGyöngyösKimaszombatEdelényLosonczSzepesváraljaKis-SzebenLőcseállomások részéreállomások részére1893 szeptember 18-án 1893 szeptember 27-én.& cs. és kir. katonai élelmezési raktárban Kassán; továbbáMármaros-SzigetSzatmárUngvárNyíregyháza ésSzobráncz.állomások részére 1893 szeptember 22-én a cs. és kir. katonai-élelmezési raktárban, Munkácson.További részleteket a kiragasztott hirdetések, valamint akassai és munkácsi élelmezési raktárakban betekintésül szolgálófeltételi füzetek tartalmaznak, mely utóbbiak 32 krajczárért vételutján meg is szerezhetők.Kassa, 1893 augusztus 20-án.A cs. és kir. élelmezési raktár, Kassán.Legjobb és LeghirnevesebbPipere Hölgyporti**Kilóaltrn Rlispoi• ItmiTTAL VMYITVEFAY, ILLATSZEREMd* U Falx, • — FAMS1893. szept. 201. sz. 1893. szept.BUDAPESTI SZEMLEA M. Tud. Akadémia megbízásából szerkesztiGYULAITABTALOM:PÁL.Bánfi Dénes és Béldi Pál bukása. — Angyal Dávidtól.A polgári házasság történeti megvilágításban. (II.)— Joób Lajostól.Még egyszer a lelkészi oongrua: I. Válasz a lelkészicongrua czimü czikkre. x. y, II. Válasz a válaszra, o-t.Nemzeti szellem a philosophiában. (III.) — AlexanderBernáttól.Előítélet és fölvilágosnltság. Beszély. Caballero T.ntán, spanyolból (I.) — Patthy Károlytól.Költemények : Lethe partján. — Gyulai Páltól. — Alibei, Heine után, németből — Vargha Gyulától.Tanáraink görög földön. — Csengeri Jánostól.Értesítő: Kabos Ede: Koldusok. — 1. — AlvinozySándor: A franczia társadalom. — b. — üj magyarkönyvek.Megjelen óvenkint 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben.Előfizetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 forint,félévre 6 frt. . ,. _, ,Franklin-Társulatmagyar irod. intézet ét könyvnyomda Budapesten.Faj-ebek!!Világhírűrégi nevezetestelep.Alapíttatott 1864-ben.50 nemes faj.SeyfarthArthur,ehö német fajeb-tenyésztő intézeteKöstritzben (Németország).Számos európai ndvarnak szállítója,a legmagasabb kitüntetéseké el jutalmazva; Bzállit jeles specialitásokatmodem renommir-, luxus-,szalon-, vadász- és sportkutyákból.— Nagy gyűjteménybernáthegyi newfoundlandimastiffs, német doggfe, buldog'g',terrlers, coliéi., vérebek,fürjészebek, vadász-,braokler- és borz-ebekből,uszkárok, máltai, rattler,majomfejü és mopszkutyákból,őrebek stb. efélékből.Jótállás mellett csupán I.-r. minős.Jeles nagy választék. Első rendűajánlatok 'minden országból. Sokszáz köszönő irat berezegi és grófiházakból, legmagasabb tekintélyektőlés kinológokról. Gazdagon 11-Instrált album 50 fillér; katalógusdíj nélkül. Eredeti fényképek kitüntetettkutya-fajoktól. 1 cab. őe25 miniatűr. 3 márka. Érdekes illnstráltmunka: «Der Hund nndseine Bassen, Zucht, Pflege undDressor. (Az eb és annak fajai, nevelése,ápolása és idomítása) 5 márka.Kivitel minden világrészbe!Hirdetések elfogadtatnaka kiadó-hivatalban,Budapesten, IV..egyet em-iittza 4. sz. a.Értesítvény.627A kecskeméti, zombori ós szabadkai csapatkórházak betegeiés vezényeltjei számára szükséglendő vendéglőszerü élelmezésbiztosítása czéljából az említett csapatkórházak hivatalos helyiségeiben,alább felsorolt napokon — mindig délelőtti 10 órakor, —bizottsági tárgyalás tartatik, még pedig:a kecskeméti1893. évi szeptember hó 28-án,« zombori csapatkórháznál 1893. « október « 4-én,« szabadkai1893. « október « 9 «Ezen tárgyalások alkalmával csak Írásbeli ajánlatok fogadtatnakel. Minden közelebbi feltétel Budapesten 1893. évi augusztushó 27-én kelt és a 4. hadtest hadbiztossága által közzétetthirdetményben, továbbá nevezett hadbiztosságnál kitett, a feltételekettartalmazó füzetekben foglaltatnak.A cs. és kir. 4. hadtestSZÖRVESZTO(Poudrehadbiztossága.dépilatoire)PORBR0HIHG G. (Hői, M. ni. Frankfurtban.Elismert legjobb szorvesztö szer, méregmentes, egészenártalmatlan, a leggyöngédebb bőrt sem támadja meg, minélfogvabe ügyeknek Kiválóan ajánlható. Hatása rögtöni és tökéletesHír Egyetlen szőrvesztő sser, mely orvosilagajánltatik, a melynek Oroszorsságba vitelét a szentpéterváriorvosi hatáság megengedte s mely aaantwerpeni villágkiáUitáson az ottani Musée oommereialde llnstitnt snperienr de Commeroe általelfogadva és kitüntetve lett. ""»• Egy üvegcse 1 Irta^75 kr., a hozzávaló ecset 12 kr.Raktár: Budapesten, TÖRÖK J. gyógyszertárában, Király-ntoza 12. szám.O S Í U I li e d v e 1 t! "W»CRAB-APPLE BLOSgOMS(vadalma-virág).• A divatos illatszerek között a Crab AppleBlossoms, e felülmúlhatatlan jósága, Gyöngédillatszer a legelső helyen áll; a legkitűnőbb valamninviillatszer között.' London Court Journal.És a CROWN LAVENDER SAIiTS(KoToiia'Leeendula-só.)Ezen pompás, új szagoló só i's kiválóan kellemes,minden bűzt eloszlató szer, mindenfeléfrissítő luxus-czikknek tekintetik. Kapható mindenjelentékeny illatszer-ürletben.Rövidített levél- vagyKvonkinli eladás: 500,000 üvegcse.Crown Periiimery Co.,177, New Bond Street, London.sürgönyezim:GAZDASÁGI GÉPGYÁR BUDAPEST.ELSŐGazdasági Gépgyár részvény-társulatGyártelep:Ki mint vet:BUDAPESTEN.Külső Váczi-út 7. szám.úgy aratMinden gazda, a ki a legelőnyösebb szerkezetűvetőgépek beszerzése iránt érdeklődik, kimerítőfelvilágosítást nyerhet gyárunk igazgatóságánál.| V Terjedelmes árjegyzékekkel, a gazdaság összes ágazatábanszükséglendő gépezetekről, díjmentesen szolgálónk."Wi


628 VASÁKNAPI UJSÁG.37. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM.BUDAPESTIHABITS ANTALhangszerész és különleges czimbalom-készítöt0~ a fii- és székvárosi zeneiskola szállítója. ~»aBudapest, VII., Erzsébet-körut 42. sz.Ajánlja szakszerűtapasztalataiszerintjavított és sajátkezülegkészítetterősés tisztah a n g úhangszerekraktárát.Szolidkiállítás!Jutányosárak.czimbalniait I Arjegyw&k ueámatr*valamint mindennemű ! ingyen és bérm.LATZKOYITS A,(Budapest, váczi-utcza 22)speciális készítője jó szabásúférfi-ingeknekdús választék franczia és angol férfi-divatésfinom szövött áru czikkekben.A tFranklin-TársuIatt kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvárasnál kapható:Báró Kemény Zsigmondösszes beszélyei.Kiadja a Kisfaludy-Társaság.Két kötet.Ára fűzve 3 frt, vászonba kötve 3 frt 60 kr.Tartalom: A szív örvényei(1851). — Két boldog(1852). — Szerelem és hinság (1853). — Alhikmet,a vén törpe (1853). Erény és illeni (1853).Budapest, Muzeum-körut 5. sz.házban lévőatr czipész-üzletemben -»mindennemű lábbeliek készítése mellett különösenberendeztem magamat azegyéves önkéntesekrészére szükséges lábbeliek kiállítására.Huszár-csizmák, honvéd és közös hadseregbelibaka - csizmák és bakancsok,tiizérségi és mindennemű egyenlábbeliek,a lehető legjobb minőségben, lehető jutányos árongyorsan és pontosan készíttetnek.Lőrincz István.Az 1890: XIV. törrényczikk alapján létesítettMAGYAE IPAE- ÉSKEKESKEDELMI BANK­RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.Budapest, V., nádor-utcza 4. sz.Teljesen befizetett részvénytőke 8,000.000 frt.V—VI. ker.fiókosztályPodmaniczky u. 2.(Váczi-körútsarkán.)Vl-Vn. k.CZEGEK.fiókosztályTeréz-körut 2.(Király-utcza sarkán.)Legolcsóbb ezüst!A királyi zálogházban nagyobb részletekben vásárolt régiezüstöt eladok, latonkint 1 frt 5 kr.-tól kezdve följebb.Úgyszintén aranyneműek, drágakövek és órák, a legolcsóbbárakon, nálam folyton raktáron vannak.HEUFFEL,Koronaberczeg-utcza 7, az udvarbanToronyórákatlegolcsóbban,legújabban és legjobbankészít:Mayer Károly L.óragyára,Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3.Képes árjegyzékek bérmentve.tyukszeWasmuthWF" az órában.mgyíírű"»a3x24 óra alatt eltávolítminden tyúkszemet.Egy óra ára 60 kr., vidékre 80kr. beküldése mellett bérmentveküldetik. Magyarországi főraktárBndapest, Király-utcza 12. szám,Török József gyógyszertára.Alakult1856.KÜHNEbalra.TESTORY ÉS FIAVáczi-utcza 24. BUDAPEST, Váczi-utcza 24.a nagy Kristóf átellenében.tUT Alapíttatott 1805-ben. ~9»Bel- és külföldi műipar, lámpa, díszmű- ésbőrárúk főraktára.Holtaim és Schlosserbútorkereskedők, kárpitosok ós diszitökBUDAPESTEN,IV. ker., Hatvani-utcza 11. szám, I.emelet,(a Neruda-féle üzlet melletti palota).Képes árjegyzékeket ingyen és bérm.egyenkint, úgymint egész fogsorok, rágáshoz használhatók,légnyomás vagy rugóval, 10 évi jótállás mellett,bámulatos olcsó árakon készíttetnek. Katonatisztek,tisztviselők és színészeknek 40o/ 0 -kal olcsóbb.Fog specialista KOÓS M.,Kerepesi-ut 34., a Rókus-kórbázzal szemben.E.Alakult185G.gazdasági gépgyára Mosonban.Főraktár: Budapesten VI. ker. Váczi-kürút 21. szám.Ajánlja áltpián kedvelt és egyszerű szerkezetük folytán felvi 1 mn 1és több mint 13,500 példánybanelterjedthatlanHUNGÁRIA és JUBILEUM-DRILL sorvetőit,egyetemes két és három vasú ekéket.Laacke-féle kitűnő szántóföld-boronákat,12 nagyságban.Laacke-féle kitűnő rétboronákat.Rostákat és konkoly-választókat.Szelelő magtár-rostákat. (Különösenügyelemre méltó !)Venztky-féle takarmány-füllesztő.Szecska- és répavágók • i b. stb.Kurcz Lipót és Társachemigrafiaimüintézete,Budapest, IV. ker., Egyetem-tér 6. szám.Készít mindennemű nyomtatványhoz szükségeltclichét az egyes esetekben megkívántató legczélszerűbbés legolcsóbb módszer szerintehemigrafia, phototypia. aiitotypia, fametszet, fénynyinnat, pliotolithografia, stb.tm~ Vidéki megrendelések -»aa legpontosabban s aránylag legolcsóbban eszközöltetnek/>~-^K^Y^- y* iír f Ú1 A 1 y_i «LJ «• - / & - ' • K8WBB1M1.u/ & - ' • ^^w*" \íw/ZM ÜT^IRNAPI umH38. SZÁM. 1893. BUDAPEST, SZEPTEMBER 17.Ilöfizetest feltételeit: VASÁRNAPI UJSÁG és 1 egész évre 12 h-tPOLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt J félévre _ 6Csupán s VASÁRNAPI UJSÁG (egész évre 8 frtfélévre _ 4 •AJ\\•_ I ©ítész eTre 5.CBupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ^ J n _ 2 B O\; j-Wiu>. ,-•'•') ,' Jk40. ÉVFOLYAM.Külföldi előfizetésekhez a poitailagmeghatározott Titeldij in csatolandóA »Franklin-Társulat* kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvárusnál kapható:Platón és AristotelesSzemelvényeka görögből fordítva, magyarázatokkal.Dr. Péterfy Jenő és Dr. Gyomlay Gyulaközreműködésével,szerkesztetteAlexander Bernát.Ára fűzve 1 frt 50 kr.Engedélyezve mint görögpótló-tankönyv aVIII. osztály számára 1893 35842. sz. a.CHLICKféle vasöntöde és gépgyár részv.-társ.BUDAPESTEN.\ Gyár és irodák: Városi iroda és raktár: Fiók-raktár:VI. külső váczi-űt. Podmaniczky-utcza 14. Kerepesi-út 77.Gőz- és járgány-cséplőkészületek,számos első díjjal kitűnt, Sdilick* szab, 2 és 3 vasú ekék,mélyítő és egyetemes aczél-ekék,eredeti SCHLICK- és VIDAT. éteegyvasu ekék, talajmiveló eszközök,valamintSchlick-féleszab. „HALADÁS"5159sorbavetö gépek,Takarmánykészitő gépek, darálók, őrlőmalmok és mindennemű gazdasági gépek.Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató-gépek és fűkaszáló gépek, szállíthatómezei vasutak stb.Előnyös fizetési feltételek. Legjutányosabb árak.Árjegyzékek ingyen és bérmentveII. VILMOS N É M E T CSÁSZÁR.FrankJin-Társnlat nyomdája. (Budapest, IV. ker., Egyetem-nicza 4. sz.)

More magazines by this user
Similar magazines