A TVK-csoport 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

tvk.hu

A TVK-csoport 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSEA TVK-csoport anyagköltsége 121.537 millió Ft volt, amelynek 38.179 millió Ft-os (46%) növekedése egyrészt a vásároltalapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött afelhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása továbbnövelt. Az energia költség emelkedését az energia áremelés idézte elo, amelynek hatását kissé mérsékelte azanyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése és a konszolidált körbe bevont energiaszolgáltatótársaságok miatti konszolidációs kiszurés.A TVK Nyrt. kiemelt alapanyag költségeinek változása , 2006. I. félév – 2005. I. félév (millió Ft)Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam Összesenhatása hatása változás hatásaVegyipari benzin és könnyuszénhidrogének összesen11.209 19.591 8.357 39.157Gázolaj -6.975 2.396 647 -3.932Vegyipari alapanyagösszesen4.234 21.987 9.004 35.225Vásárolt propilén -234 0 0 -234Összesen 4.000 21.987 9.004 34.991Az igénybevett anyagjellegu szolgáltatások 441 millió Ft-tal emelkedtek (7%), döntoen a magasabb termékértékesítésselösszefüggoen megjeleno értékesítési fuvarköltség növekedése és a konszolidációba bevont társaságok költségeinekmegjelenése miatt.Az eladott áruk beszerzési értéke 9.696 millió Ft-tal növekedett a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedésekövetkeztében.A személyi jellegu ráfordítások értéke TVK-csoport szinten 193 millió Ft-tal (-4%) csökkent, míg az anyavállalatvonatkozásában a csökkenés több mint 5%-os 2005. elso félévéhez viszonyítva, tükrözve a létszámcsökkenés hatását,amelyet a bérnövekedés részben ellentételezett.Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjeleno új társaságok miattemelkedett.Az egyéb muködési költségek összege 2.976 millió Ft volt, amely 557 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis idoszakban,alapvetoen abból adódóan, hogy az elozo év azonos idoszakában az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóanegyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek.A saját termelésu készletek állományváltozása 3.071 millió Ft volt, amelyben a készleten lévo termékek mennyiségének anövekedése és a költség-növekedésbol eredo készletfelértékelodés egyaránt tükrözodik.A saját eloállítású eszközök aktivált értéke 122 millió Ft volt, szemben az elozo év azonos idoszakának -2.547 millió Ftösszegével, amely a bázis idoszakban tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményévelösszefüggo elszámolásokat.A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 6.570 millió Ft-ot ért el 2006. elso félévében, szemben a bázisidoszaki 9.285 millió Ft-tal. A 2.715 millió Ft-os eredmény-csökkenésen belül az anyavállalat üzemi eredménye 2.548millió Ft-tal alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi idoszakban. A csoport 2006. elso félévi eredményéhez aleányvállalatok 965 millió Ft-tal járultak hozzá, ezen belül a TVK-Eromu Kft. 612 millió Ft-tal jelent meg.A csoport 2006. elso féléves nettó pénzügyi eredménye -9.566 millió Ft volt, szemben a bázis idoszak -2.023 millió Ft-osösszegével. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási idoszakban mindössze 12 millió Ft-tal voltak magasabbak, mintaz elozo év azonos idoszakában. A pénzügyi ráfordítások viszont három és félszeresét teszik ki, mint 2005. elsofélévében, alapvetoen a devizában felvett hitelek nem realizált árfolyamveszteségének növekedése miatt, a forinteuróhoz viszonyított gyengülése következtében.2006. I. félévében a TVK-csoport adózás elotti eredménye -2.996 millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizábanfelvett hitelek nem realizált árfolyamveszteségének 7.793 millió Ft-os értéke. A csoport beszámolási idoszakikimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 87 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg,míg az anyavállalat a 2005. évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt tervez igénybe venni. A halasztottadófizetési kötelezettség értéke -62 millió Ft volt. A konszolidált nettó eredmény -3.021 millió Ft.FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 3


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSEMérlegadatok2005. június 30. és 2006. június 30. között a TVK-csoport mérleg foösszegének értéke 8%-ot növekedett, az idoszakvégén 235.307 millió Ft volt.A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2006. június 30-án 157.314 millió Ft-ot képviselt, 1%-kal csökkent 2005.június 30-i állapothoz képest.A forgóeszközök értéke 32%-os növekedés után 77.993 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány emelkedésének oka asaját termelésu készletek mennyiségi növekedése és az alapanyag költség emelkedése miatti felértékelodés, valamint azolefin gyári vásárolt alapanyagok készleten lévo mennyiségének és azok értékének az emelkedése. A vevoállománynövekedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök emelkedéséneklegfobb oka, hogy 2005. június 30-i fordulónaphoz képest a visszaigényelheto ÁFA összege megnott a vegyipari benzinés a gázolaj áremelkedése miatt. A pénzeszközök állománya emelkedését részben az anyavállalati pénzeszköz állománynövekedése, részben a TVK Eromu Kft. konszolidációs részarányának emelkedése okozta.A hosszú lejáratú hitelek állománya 12%-kal nott és 74.902 millió Ft volt az idoszak végén. A növekedés döntoen a TVKEromu Kft. és a TISZA WTP Kft. 100%-os konszolidációjából, továbbá az árfolyamváltozás miatti hitel felértékelodésboladódik.2005. június 30. és 2006. június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 47%-kal növekedett és az idoszakvégén 39.591 millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állományának emelkedése az alapanyagfelhasználás mennyiségének növekedése és a magasabb alapanyag árak miatt következett be. A várható kötelezettségreképzett céltartalékok összege a bázis idoszakival közel azonos mértéku volt.Cash flowA TVK-csoport 2006. június 30-i cash flow kimutatása alapján a pénzeszközök 3.136 millió Ft-tal növekedtek az év elejeóta, míg 2005. június 30-i kimutatásban a pénzeszközök állományának növekedése 3.788 millió Ft volt.A 2006. elso féléves üzemi tevékenységbol származó cash flow 6.967 millió Ft volt. Az EBITDA 12.674 millió Ft-talnövelte, a forgótoke változás (készlet, vevoállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 5.251millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot. A vevoállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítésmennyiségének növekedése tükrözodik. A készletállomány emelkedésében a saját termelésu késztermék készletekvalamint a vásárolt alapanyagok záró állományának a 2005. december 31-i állapothoz viszonyított mennyiséginövekedése jelenik meg, amelyet a vásárolt anyagok és termékek értékének emelkedése tovább növelt. A szállítóállomány csökkenésében a meghatározó, hogy 2005. december 31-én a megszokottnál magasabb szállítói állományjelent meg, amely ido közben az évközi muködésre jellemzo szintre rendezodött vissza. Az egyéb követelések változásadöntoen az ÁFA követelések 2005. december 31-éhez viszonyított csökkenése miatt, míg az egyéb rövid lejáratúkötelezettségek változása a magasabb összegu fizetendo bonusz elhatárolásokból adódóan növelte a pénzáramot.A befektetési tevékenység 1.899 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások 2.288 millió Ft-talcsökkentették a befektetési cash flow értékét. A tárgyi eszköz értékesítésébol származó készpénz 67 millió Ft-tal, akamatok és egyéb pénzügyi bevételek 315 millió Ft-tal növelték a befektetési cash flow értékét.A finanszírozási tevékenységbol származó pénzeszközök a vizsgált idoszakban 1.932 millió Ft-tal csökkentették apénzeszközöket, amely döntoen a fizetett kamatok és hosszú lejáratú hitelek változásából adódik. Ennek hátterében aTVK Eromu és a Tisza WTP Kft. hosszú lejáratú hiteleinek átsorolása, valamint a Tisza WTP Kft. toke-konszolidációjasorán a tulajdonosra jutó rész megjelenése áll.Alkalmazottak2006. június 30-én a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidos záró létszáma 1.485 fo volt, amely azanyavállalati létszám-racionalizálás hatására a 2005. elso féléves záró létszámnál 103 fovel alacsonyabb.BeruházásokA TVK-csoportnál 2006. elso félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 2.025 millió Ft-ot ért el,melybol az anyavállalati szintentartó beruházások 1.795 millió Ft-ot képviselnek. A leányvállalati 143 millió Ft összeguberuházásból 109 millió Ft a TVK Ingatlankezelo Kft-nél és 34 millió Ft a TVK Eromu Kft-nél jelent meg.Tiszaújváros, 2006. augusztus 10.Olvasó ÁrpádvezérigazgatóFELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 4


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSEAz adatlapok fejléce (általános)Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan MuködoTelefon: 49/522-222RészvénytársaságTársaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/521-322Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia E-mail cím: tvkinfo@tvk.huBeszámolási idoszak: 2006. I. félév Befektetoi kapcsolattartó: Haisz Vanda1. SZÁMÚ MELLÉKLETPK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóanAuditáltKonszolidáltIgenXNemXSzámviteli elvek Magyar IFRS X EgyébPK4. 2006. I. FÉLÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁSTVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)2005. 2006.2005. évI. félév I. félév VáltozásMillió Ft Millió Ft Millió Ft %249 693 Értékesítés árbevétele 113 920 154 673 35,81 718 Egyéb muködési bevételek 1 071 1 730 61,5251 411 Összes muködési bevétel 114 991 156 403 36,0196 989 Anyagköltség 83 358 121 537 45,812 822 Igénybe vett anyagjellegu szolgáltatások 6 032 6 473 7,33 478 ELÁBÉ 1 031 10 725 940,3663 Közvetített szolgáltatások 462 415 -10,2213 952 Anyagjellegu ráfordítások 90 883 139 150 53,16 346 Bérköltség 3 174 3 182 0,31 565 Személyi jellegu kifizetések 699 605 -13,42 210 Bérjárulékok 1 116 1 009 -9,610 121 Személyi jellegu ráfordítások 4 989 4 796 -3,99 723 Értékcsökkenési leírás 4 685 6 104 30,36 734 Egyéb muködési költségek 3 533 2 976 -15,81 701 STK állományváltozása 931 3 071 229,9554 Saját eloállítású eszközök aktivált értéke -2 547 122 -238 275 Összes muködési költség 105 706 149 833 41,713 136 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT 9 285 6 570 -29,2331 Pénzügyi muveletek bevételei 129 141 9,35 338 Pénzügyi muveletek ráfordításai 2 152 9 705 351,044 Részesedés a társult vállalkozások eredményébol 0 2 --5 051 Nettó pénzügyi eredmény -2 023 -9 566 -372,98 085 Adózás elotti eredmény 7 262 -2 996 -166 Társasági adó 41 87 112,21 511 Halasztott adó 332 -62 -6 408 Idoszakra jutó nettó eredmény 6 889 -3 021 -6 409 Részvényesek részesedése az eredménybol 6 891 -3 021 -1 Külso tulajdonosok részesedése az eredménybol 2 0 -FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 5


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE2. SZÁMÚ MELLÉKLETPK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2006. JÚNIUS 30.TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)2005.12.31. Tétel megnevezése 2005.06.30. 2006.06.30. VáltozásMillió Ft Millió Ft Millió Ft %159 435 Befektetett eszközök 158 641 157 314 -0,84 146 Immateriális javak 4 224 3 942 -6,7154 602 Tárgyi eszközök 152 729 152 870 0,1211 Befektetett pénzügyi eszközök 297 195 -34,3476 Egyéb befektetett eszközök 1 391 307 -77,968 279 Forgóeszközök 59 249 77 993 31,69 425 Készletek 8 458 13 316 57,443 170 Vevokövetelések, nettó 35 442 46 213 30,46 971 Egyéb forgóeszközök 4 207 6 392 51,98 713 Pénzeszközök 11 142 12 072 8,3227 714 ÖSSZES ESZKÖZ 217 890 235 307 8,0117 718 Saját toke 118 314 113 785 -3,824 492 Jegyzett toke 24 493 24 492 0,086 774 Tartalékok 86 888 92 271 6,26 409 Részvényesek részesedése az eredménybol 6 891 -3 021 -117 675 Részvényesekre jutó saját toke 118 272 113 742 -3,843 Külso tulajdonosok részesedése 42 43 2,472 257 Hosszú lejáratú kötelezettségek 72 625 81 931 12,865 403 Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 66 796 74 902 12,13 375 Céltartalékok várható kötelezettségekre 3 552 3 626 2,13 457 Halasztott adó kötelezettségek 2 277 3 394 49,122 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 9 -37 739 Rövid lejáratú kötelezettségek 26 951 39 591 46,936 137 Szállítók és egyéb kötelezettségek 25 251 37 964 50,3960 Céltartalékok várható kötelezettségekre 670 688 2,7642 Rövid lejáratú hitelek 1 030 939 -8,8227 714 ÖSSZES FORRÁS 217 890 235 307 8,0PK6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek 1Nem volt.1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentoséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl.kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 6


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE3. SZÁMÚ MELLÉKLET2006. I. FÉLÉVES SAJÁT TOKE MOZGÁSOKTVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)JegyzetttokeEredménytartalékToketartalékÁtértékelésikülönbözetRészvényesekrészesedése azeredménybolKülsotulajdonosokrészesedéseSajáttokeNyitó egyenleg 2005. január 1-jén 24 495 62 768 15 022 7 8 947 43 111 2822004. évi eredmény átvezetése 0 8 947 0 0 -8 947 0 0Visszavásárolt dolgozói részvények -3 0 0 0 0 0 -3Kifizetések az eredménytartalék terhére 0 3 0 0 0 0 3Átértékelési különbözet 0 0 0 24 0 0 24Negatív goodwill átsorolás 0 3 0 0 0 0 32005. évi eredmény 0 0 0 0 6 409 0 6 409Külso tulajdonosok részesedése 0 0 0 0 0 0 0Egyenleg 2005. december 31-én 24 492 71 721 15 022 31 6 409 43 117 7182005. évi eredmény átvezetése 0 6 409 0 0 -6 409 0 0Átértékelési különbözet 0 0 0 107 0 0 1072006. I. félévi eredmény 0 0 0 0 -3 021 0 -3 021Egyéb 0 1 0 0 0 0 1Osztalékfizetés miatti változás 0 -1 020 0 0 0 0 -1 020Záró egyenleg 2006. június 30-án 24 492 77 111 15 022 138 -3 021 43 113 785FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 7


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE5. SZÁMÚ MELLÉKLETPK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNévTörzs/Alaptoke*Tulajdoni hányad(%)Szavazatijog 1 Besorolás 2TVK Ingatlankezelo Kft. 2 970 000 100,00% L LTVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) 615 100,00% L LVIBA-TVK Termelo és Kereskedelmi Kft. 205 000 40,00% T TTVK UK Ltd. (ezer GBP) 200 100,00% L LTVK Eromu Termelo és Szolgáltató Kft. 3 298 000 26,00% T LTVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 100 100,00% L LTiszai Hulladékégeto Kft. 25 000 49,96% T TTVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) 76 225 100,00% L LTVK Austria GmbH (EUR)** 36 336 51,00% L LTVK Polska Spzoo (ezer PLN) 109 100,00% L LTuzoltó és Muszaki Mento Kft. 3 000 30,00% T TTVK Ukrajna tov (hrivnya) 33 996 100,00% L LTisza-WTP Vízelokészíto és Szolgáltató Kft.*** 599 300 0,00% L L1A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyulésén a döntéshozatalban való részvétel lehetoségét biztosító szavazatijog2Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T)A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével.* A törzstoke/alaptoke ezer forintban értendo, ettol eltéro es etben valutában szerepel a jegyzett toke összege.** Végelszámolás lezárult 2006. július 18-án*** Nem részesedési viszonyban lévo vállalkozás, teljes köru konszolidáció6. SZ. MELLÉKLETFOBB KÜLSO TÉNYEZOK2005.I. név2005.II. név2005.I. félév2006.I. név2006.II. név2006.I. félévVált. %'06.II.név/'05.II.névVált. %'06.II.név/'I.névVált. %'06.I.félév/'05. I.félévVegyipari benzin FOB med USD/t 400 416 408 505 577 541 38,6 14,3 32,5Gázolaj 0,2 CIF med USD/t 448 492 470 564 636 600 29,1 12,6 27,6Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 740 750 745 785 865 825 15,3 10,2 10,7Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t 685 705 695 785 825 805 17,0 5,1 15,8LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 066 896 981 1 039 1 092 1 066 22,0 5,1 8,6HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t 944 781 862 1 011 1 048 1 030 34,2 3,6 19,4HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t 945 782 864 1 006 1 040 1 023 33,1 3,5 18,5PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t 982 863 922 1 051 1 079 1 065 25,1 2,7 15,5PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t 988 871 929 1 051 1 080 1 065 24,0 2,8 14,7PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t 1 031 915 973 1 098 1 120 1 109 22,4 2,1 13,9EUR/HUF 245,10 249,74 247,42 254,40 266,57 260,49 6,74 4,78 5,3USD/HUF 186,98 198,23 192,61 211,53 212,23 211,88 7,06 0,33 10,0EUR/USD 1,311 1,261 1,286 1,203 1,256 1,229 -0,3 4,5 -4,4FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 9


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE7. SZÁMÚ MELLÉKLETST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2006. JANUÁR 1-TOL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIGDátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom2006.01.19. BÉT honlapA TVK Rt. új külföldi kereskedelmi társaságot alapított Ukrajnában, a kijevi székhelyu, TVK2006.01.20. Magyar Tokepiac Ukrajna Korlátolt Felelosségu Társaságot 33.996 hrivnya alaptokével.2006.02.13.2006.02.14.2006.02.14.2006.02.14.2006.03.20.2006.03.20.2006.03.20.2006.03.29.2006.03.30.2006.03.30.2006.04.03.2006.04.04.2006.04.04.BÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacNapi GazdaságBÉT honlapMagyar TokepiacNapi GazdaságBÉT honlapMagyar TokepiacNapi GazdaságTájékoztatás a TVK Rt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentésének elkészültérol,annak megtekintési helyeirol.A TVK Rt. 2005. negyedik negyedéves és éves gyorsjelentése.A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyuléseösszehívásáról.A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a Társaság 2006. évi rendes közgyulésenapirendjének kiegészítésérol.Közlemény a TVK Rt. 2005. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól.2006.04.11. BÉT honlap A TVK Rt. Igazgatóságának eloterjesztései a 2006. évi Éves Rendes Közgyulése részére.2006.04.12 Magyar Tokepiac Tájékoztatás a TVK Rt. Igazgatósági eloterjesztései megtekintési helyeirol a 2006. évi ÉvesRendes Közgyulése részére.2006.04.18.2006.04.19.BÉT honlapMagyar TokepiacLezárult a TVK PoliSec Kft. végelszámolása2006.04.19. BÉT honlap Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2006. április 20-ára összehívottévi rendes közgyulésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján.2006.04.20.2006.04.21.BÉT honlapMagyar TokepiacTájékoztatás a TVK Rt. 2006. április 20-án megtartott évi rendes közgyulésénekhatározatairól. A közgyulés:- 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság javaslatát a napirendi pontokmegtárgyalási sorrendjére.- 62,50%-os többséggel elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2005. üzleti évbenkifejtett tevékenységérol.- 62,50%-os többséggel a Társaság 2005. évi tevékenységérol szóló igazgatóságibeszámolóként elfogadta a számviteli törvény szerinti 2005. üzleti évre szóló évesbeszámolók [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont(konszolidált) beszámoló] alapján a 2005. évrol szóló üzleti jelentéseket.- 62,50%-os többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság ésleányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidáltpénzügyi kimutatását a 2005. december 31-ével végzodo évre 227.714 MFtmérlegfoösszeggel és 6.409 MFt nettó eredménnyel; valamint a Tiszai Vegyi KombinátRészvénytársaság magyar számviteli törvény eloírásai szerint készített éves beszámolójáta 2005. december 31-ével végzodo évre 212.946 MFt mérlegfoösszeggel és 5.558 MFtadózott eredménnyel. A TVK Rt. 2005. évi adózás elotti eredménye 5.558 MFt, adózottnyeresége 5.558 MFt.- 100%-os többséggel elfogadta, hogy a TVK Rt. a 2005. üzleti év eredménye egy részét,1.020.238.926,- Ft összeget fizessen ki osztalékként, és az eredmény fennmaradó részétazaz 4.538.624.221,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdo idopontja2006. szeptember 04.- 62,50%-os többséggel elfogadta a TVK Rt. 2005. üzleti évre vonatkozó vállalatirányításigyakorlatáról szóló nyilatkozatát.- 62,50%-os többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & YoungKönyvvizsgáló Kft-t (könyvvizsgálatért személyében is felelos kijelölt munkavállalójaSzilágyi Judit) a 2006. üzleti évre, a 2007. évi rendes közgyulésig.- 62,50%-os többséggel megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljesidotartamára, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálatitevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízásiszerzodést kösse meg.FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 10


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE- 62,50%-os többséggel megválasztotta Dr. Medgyessy Péter urat az Igazgatóság tagjává,a közgyulés napjától 2011. április 20. napjáig terjedo idotartamra.- 62,50%-os többséggel megválasztotta Gansperger Gyula urat az Igazgatóság tagjává, aközgyulés napjától 2011. április 20. napjáig terjedo idotartamra; valamint hozzájárultGansperger Gyula úr Wallis Rt-nél fennálló igazgatósági tagságának, valamint aGraboplast Rt-nél betöltött igazgatósági tags ágának fenntartásához.- 62,50%-os többséggel megállapította a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagokdíjazását.- 62,50%-os többséggel megválasztotta Magyar Tamást, a TVK Rt. munkavállalóját aFelügyelo Bizottság munkavállalói képviselo tagjának, a közgyulés bezárásnakidopontjától kezdodo öt (5) éves idotartamra.- 100%-os többséggel az Alapszabály 7.1.d. pontjában foglalt rendelkezések alapján aTársaság alaptokéjét 24.666.191.430,-Ft-ról, 132.440.000,-Ft-tal, 132.440 db, , egyenként1000,-Ft névértéku dolgozói részvény bevonásával, 24.533.751.430,-Ft-ra kötelezoenleszállította, valamint módosította az Alapszabály 6., és 7.1.(a) pontjának másodikbekezdés ét.- 100%-os többséggel elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen 56.560 db,egyenként 1000 Ft névértéku dolgozói részvénybol álló dolgozói részvénysorozatátalakítását dematerializált törzsrészvénnyé; valamint felhatalmazta az Igazgatóságot aTVK dolgozói részvények átalakításának végrehajtására.- 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság nevére vonatkozó 1. pontját(A Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság,rövidített neve: TVK Nyrt; angolul: Tisza Chemical Group Public Limited Company,rövidített neve angolul: TVK Plc.)- 100%-os többséggel módosította az Alapszabály a Társaság fióktelepére vonatkozó 3.a.pontját (A Társaság fióktelepe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)- 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 7.1., 7.3., 8.4., 9.1., 22.1., 22.3., 36.pontját; valamint törölte az Alapszabály 7.5., 7.7., pontját.2006.04.20. BÉT honlap Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság általközzétett Felelos Vállalatirányítási Ajánlások alapján.2006.04.20.2006.04.21.BÉT honlapMagyar TokepiacTájékoztatás a TVK Rt. 2005. üzleti évrol készített éves jelentésének elkészültérol, annakmegtekintési helyeirol.2006.04.20.2006.04.21.2006.04.20.2006.04.21.2006.05.02.2006.05.03.2006.05.03.BÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacNapi GazdaságA TVK Rt. 2005. évi éves jelentése.A TVK Rt. 2005. évi összefoglaló jelentése.A TVK Rt. hirdetménye a TVK dolgozói részvények dematerializált törzsrészvénnyéátalakításáról.2006.05.18. BÉT honlap Jegyzokönyvi kivonat a 2006. április 20-án megtartott éves rendes közgyulésrol2006.05.18. BÉT honlap 2005. évi Éves Beszámolók és Üzleti Jelentés ek közzététele2006.07.03 BÉT honlap Egyéb tájékoztatás a Társaság nevének megváltozásáról, a társaság új neve: Tiszai VegyiKombinát Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (TVK Nyrt.).2006.07.26.2006.07.27.2006.07.27.2006.07.28.2006.07.27..2006.08.04.2006.08.07.2006.08.09.2006.08.10.BÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapBÉT honlapMagyar TokepiacBÉT honlapMagyar TokepiacLezárult a TVK Austria GmbH végelszámolása.Rendkívüli tájékoztatás az alaptoke leszállítás cégbírósági bejegyzésérol.A TVK Nyrt. hatályos alapszabálya a 2006. évi rendes közgyulés módos ításaival egységesszerkezetben.Rendkívüli tájékoztatás a TVK törzsrészvények tozsdei bevezetésérol. 56.000 dbtörzsrészvény került bevezetésre 2006. augusztus 03. nappal a Budapesti Értéktozsdére. ATVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult.Tájékoztatás tulajdonosi struktúráról.FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 11


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE8. SZÁMÚ MELLÉKLETTULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEKRS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértékeTulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptoke Bevezetett sorozatTárgyév elején(2006. 01. 01.)Idoszak végén(2006. 08. 07.)Tárgyév elején(2006. 01. 01.)Idoszak végén(2006. 08. 07.)% 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 DbBelföldi intézményi/társaság 44,34 ua. 10 830 252 45,98 ua. 11 169 058 44,69 ua. 10 830 252 45,98 ua. 11 169 058Külföldi intézményi/társaság 39,48 ua. 9 642 266 52,65 ua. 12 788 587 39,79 ua. 9 642 266 52,65 ua. 12 788 587Belföldi magánszemély 0,01 ua. 3 200 0,50 ua. 122 384 0,01 ua. 3 200 0,50 ua. 122 384Külföldi magánszemély 0,00 ua. 0 0,01 ua. 2 817 0,00 ua. 0 0,01 ua. 2 817Munkavállalók, vezeto tisztségviselok - - - - - - - - - - - -Saját tulajdon - - - - - - - - - - - -Államháztartás részét képezo 0,03 ua. 8 149 0,01 ua. 2 599 0,03 ua. 8 149 0,01 ua. 2 599tulajdonos*Nemzetközi Fejlesztési Intézmények - - - - -. - - - - - - -EgyébTVK Nyrt. dolgozói részvények 0,77 ua. 189 000 0 ua.000Nem megfeleltetett törzsrészvények 15,40 ua. 3 759 125 0,86 ua. 207 964 15,51 ua. 3 759 125 0,86 ua. 207 964ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 290 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 290 843* A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel2 Tulajdoni arány3 A Kibocsátó közgyulésén a döntéshozatalban való részvétel lehetoségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jogmegegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévbenJanuár 1. Március 31. Április 20. Augusztus 07. Szeptember 30. December 31.Társasági szinten 0 0 0 0 - -Leányvállalatok 0 0 0 0 - -Mindösszesen 0 0 0 0 - -RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a bevezetettsorozatra vonatkozóanNévMOL Magyar Olaj- és GázipariNyilvánosan MuködoRészvénytársaságCE Oil & Gas Beteiligung undVerwaltung AGNemzetiség1Tevékenység2Mennyiség(db)Részesedés(%)Szavazati jog(%) 3,4 MegjegyzésB (HU) T 10 821 029 44,55 44,55 szakmai befektetoK (AT) T 7 666 850 31,56 31,56 nincs adatSlovnaft A.S. K (SK) T 1 958 743 8,06 8,06 szakmai befektetoRS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a teljesalaptokére vonatkozóanNévNemzetiség1Tevékenység2Mennyiség(db)Részesedés(%)Szavazati jog(%) 3,4 MegjegyzésMOL Magyar Olaj- és GázipariNyilvánosan MuködoRészvénytársaságCE Oil & Gas Beteiligung undVerwaltung AGB (HU) T 10 821 029 44,55 44,55 szakmai befektetoK (AT) T 7 666 850 31,56 31,56 nincs adatSlovnaft A.S. K (SK T 1 958 743 8,06 8,06 szakmai befekteto1 Belföldi (B), Külföldi (K)Gazdasági Társaság (T)Két tizedesjegy re kerekítve kell megadni4 A Kibocsátó közgyulésén a döntéshozatalban való részvétel lehetoségét biztosító szavazati jogFelhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvibejegyzés nem kötelezo.FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 12


TVK-CSOPORT 2006. I. FÉLÉVES GYORSJELENTÉSETSZ2. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo)Bázis idoszak vége2005. 06. 30.Tárgyév eleje2006. 01. 01.Tárgyidoszak vége2006. 06. 30.Társasági szinten 1.558 1.454 1.457Csoport szinten 1.588 1.488 1.485TSZ3. Vezeto állású személyek és a kibocsátó muködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottakJelleg1Név Beosztás MegbízáskezdeteMegbízás vége/megszunése/megválasztásiidotartamSaját részvénytulajdon (db)IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke 2002. 04. 26. 2007. 04. 26. 0IT Olvasó Árpád Igazgatóság elnök-helyettes 2000. 08. 29. 2007. 04. 28. 0IT Gansperger Gyula Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0IT Dr. Medgyessy Péter Igazgatósági tag 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0ITMichel-MarcDelcommuneIgazgatósági tag 2000. 11. 03. 2007. 04. 28. 0IT Molnár József Igazgatósági tag 2001. 04. 20. 2007. 04. 28. 0IT Simola József Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0IT Vratko Kassovic Igazgatósági tag 2005. 04. 28. 2007. 04. 28. 0FB Dr. Bánhegyi Ilona FB elnöke 2000. 08. 29. 2010. 04. 28. 0FB Dr. Huszár András FB elnök-helyettes 2003. 04. 24. 2008. 04. 24. 0FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselo 2000. 04. 28. 2010. 04. 28. 0FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselo 2006. 04. 20. 2011. 04. 20. 0FB Dorogházi Krisztina FB tag 2005. 04. 28. 2010. 04. 28. 0SP Olvasó Árpád Vezérigazgató 2003. 07. 01. határozatlan 0SP Vályi Nagy Tivadar Gazdasági és pénzügyi vezérigazgatóhelyettesSP Piry László Polimer marketing és értékesítésivezérigazgató- helyettesSP Deák Árpád Petrolkémiai technológiai ésprojektfejlesztési igazgató2005. 01. 01. határozatlan 02004. 06. 07. határozatlan 02001. 06. 01. határozatlan 0SP Pénzes Tamás Humán eroforrás vezeto 2004. 07. 01 határozatlan 0SP Sebestyén László Termelési igazgató 2004. 01. 01. határozatlan 01 Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)2006. második negyedéve során a társaság szervezetében nem történt jelentos változás.2006. második negyedéve során a vezeto tisztségviselok körében az alábbi változás történt:A Társaság 2006. április 20-án megtartott Éves Rendes Közgyulése:- az Igazgatóság tagjává választotta a közgyulés napjától kezdodoen 2011. április 20-ig: Gansperger Gyulát és Dr.Medgyessy Pétert.- a Felügyelo Bizottság tagjává választotta a közgyulés bezárásnak idopontjától kezdodo öt (5) éves idotartamraMagyar Tamást.FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLO 2006. I. FÉL ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK 13

More magazines by this user
Similar magazines