Views
3 years ago

A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...

A biztonsági övek és gyermekülések szerepe - Global Road Safety ...

A biztonsági övek és

A biztonsági övek és gyermekülések szerepeA biztonsági övek használatával megtakarítható költségek1975 és 2000 között az Egyesült Államok összesen 588 milliárd dollárttakarított meg a biztonsági övek használatának köszönhetôen. Az évesmegtakarítás mértéke az övhasználati arány emelkedésével jelentôsen nôtt.1975-ben például a biztonsági övek használatának köszönhetô éves megtakarítás1,5 millió dollár volt, míg 2000-re ez a szám elérte a 49,9 milliódollárt. Ennek ellenére a súlyos és halálos közúti balesetek miatt felmerülôegészségügyi ellátás, munkaerô-kiesés és a sérülésekkel kapcsolatos egyébkiadások továbbra is évente mintegy 26 milliárd dolláros költséget okoznakaz amerikai társadalomnak (8).1.1: Légzsákok, biztonsági övek és gyermekülésekA légzsákok olyan kiegészítô utasvédelmi rendszerek,amelyek a 13 km/h-nál nagyobb sebességû(elsôsorban) frontális ütközések esetén növelika biztonsági övek által nyújtott védelmet. Bár alégzsákok már sok ember életét megmentették,néhány esetben elôfordult, hogy az egyébkéntnem életveszélyes baleset következtében kinyílólégzsákok halálos sérülést okoztak az autóbanülôknekAz Egyesült Államokban a légzsákokkal összefüggôhalálesetek elemzése során arra jutottak,hogy a légzsák mûködésekövetkeztében elhunytvezetôk és utasok nem,vagy nem megfelelôenvoltak bekötve (22). Ahalálesetek többségébenaz áldozatok gyermekekvagy kis termetû felnôttekvoltak. A légzsákok olyanpasszív utasvédelmi rendszerek,amelyek bizonyostípusú ütközések eseténautomatikusan mûködésbelépnekHa az utasok nincsenekbekötve, vagy a gépkocsibanvan légzsák, de nincsbiztonsági öv, elôfordulhat,hogy az utas teste a légzsák teljes felfúvódása elôttérintkezik a légzsákkal. Ugyanez elôfordulhat azokkalaz autóvezetôkkel is, akik a testalkatuk miatt túlságosanközel ülnek a kormánykerékhez. A légzsákokkörülbelül 300 km/h-s sebességgel nyílnak ki, ezérta jármûben ülô utasoknak mindenképpen be kellkötniük magukat, akár van az autóban légzsák, akárnincs.A gyártóknak tisztában kell lenniük azzal, mennyireveszélyes légzsákot szerelni egy olyan autóba, amelyikbennincs biztonsági öv. A szülôknek ügyelniükkell arra, hogy a gyermekek szállítására szolgálóbiztonsági gyermekülést soha ne helyezzék olyanülésre, amely elôtt légzsák található. Bizonyosjármûveket a légzsák kiiktatására szolgáló kapcsolóvalszereltek fel. Ezeknél az autóknál a vezetônekkülönös figyelmet kell fordítania a légzsákok ki/bekapcsolt állapotára. Alegutóbbi idôkben az autógyártókkifejlesztették a“második generációs” vagymás néven “intelligens”légzsákokat, amelyek akülönbözô szenzoroktólkapott jelek alapján (a balesetjellegének és az utastestalkatának megfelelôen)képesek eldönteni,hogy mikor és milyensebességgel nyíljanak ki alégzsákok.A 12 évnél fiatalabbgyermekeket a hátsóülésen szállítva leheta legjobban megóvnia légzsák okozta sérülésektôl. A jármûvezetôneklegalább 25 cm-re kell ülnie a kormánykeréktôl, ésa felfúvódó légzsákkal történô érintkezés elkerüléseérdekében mindig használnia kell a biztonsági övet.A mûködésbe lépett légzsákot minden alkalommalújra kell cserélni.12

A biztonsági övek és gyermekülések szerepe1.2: A biztonsági övek használatának elmulasztásából adódó egészségügyi költségekEgy közlekedésbiztonsági tanulmány készítôi Észak-Karolina állam baleseti statisztikájának elemzésévelkimutatták, hogy milyen hatással van a biztonságiöv használata a gépjármû-balesetek kimenetelére.Az autóbalesetet szenvedett 6237 személy közül3396 fô esetén állt rendelkezésre adat a biztonságiöv használatára vonatkozóan. Közülük 1480-anhasználták a biztonsági övet, 1916-an pedig nem.A biztonsági övet használó és nem használó betegekkórházi kezelési költségeinek összehasonlításábólkiderül, hogy a biztonsági övek használatával 74ember életét lehetett volna megmenteni, és 7,2millió dollárt lehetett volna megtakarítani. A biztonságiöv nélkül közlekedô betegek közül 135-en (7%)vesztették életüket, míg a biztonsági övet használóbetegek közül mindössze 47-en haltak meg (3,2%).A bekötetlen autóvezetôk leggyakoribb és legsúlyosabbsérülése a fejsérülés volt. Ez azért fontos, merta halálesetek nagy részét a fejsérülések okozzák.A biztonsági öv használata tehát jelentôsencsökkentette a halálozási arányt, a kórházi kezelés költségeit,a fekvôbeteg-ellátás idejét, az intenzív osztályontöltött idôt és a gépi lélegeztetés szükségességét (23).1: A biztonsági övek és gyermekülések szerepe1.4.2 A gyermekülések hatékonyságaA felnőttek számára kialakított biztonsági övekhez hasonlóan a gépkocsiban használtgyermekülések célja is a gyermek testének megfelelő rögzítése. A gyermekülés megakadályozza,hogy hirtelen fékezés vagy ütközés esetén a gyermek a gépkocsi belső terének csapódjon, vagykiessen a járműből. A gyermeküléseket úgy alakítják ki, hogy a gyermek testének sérülése nélkülelnyeljék az ütközés következtében fellépő mozgási energiát, valamint könnyen kezelhetőeklegyenek.A gyermekülések hatékonyságáról készült egyik tanulmányban összehasonlították az autókülönböző ülőhelyein utazó gyermekek sérülésveszélyét (7). A hátsó ülésen gyermekülés nélkülutazó gyermekek kb. 25%-kal kisebb veszélynek vannak kitéve az első ülésen gyermekülés nélkülutazó gyermekekhez képest. A gyermekülésben utazó gyermekek esetén a hátsó ülésen elhelyezettgyermekülésben 15%-kal kisebb a sérülésveszély, mint az első ülésen (1.4 ábra).1.4 ábra A gyermekülések hatása az autóban utazó gyermekek sérülésveszélyéreGyermekülés típusaA sérülésveszély változása (%)A legjobb közelítés95%-os biztonságú intervallum0–4 éves korú gyermekek elôrenézôgyermekülésben –50 (–70; –30)0–4 éves korú gyermekek hátrafelé nézôgyermekülésben –80 (–90; –70)0–4 éves korú gyermekek csak biztonsági övvelrögzítve –32 (–35; –29)5–9 éves korú gyermekek a megfelelôgyermekülésben, bekötött biztonsági övvel –52 (–69; –27)5–9 éves korú gyermekek csak biztonsági övvelrögzítve –19 (–29; –7)Forrás: A 7-es számmal jelölt tanulmány 4.13.2 táblázata13

Az intézkedések kidolgozása és bevezetése - Global Road Safety ...
A biztonsági övek használatát ösztönzô programok
Lázárné Szanádi Csilla - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és ...
A GEOTERMIKUS ENERGIA SZEREPE A TELEPÜLÉSEK ...
BIZTONSÁGI ADATLAP RO – 55 ROZSDAOLDÓ ÉS ÁTALAKÍTÓ
A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási ...
(Idősek Világszervezete) magyarországi látogatásáról - „Életet az ...
biztonsági adatlap 1. anyag- / elkészítési és cégszerű megjelölés 2 ...
Lépésről lépésre pedagógiai program ismeretetése és ...
BIZTONSÁGI ADATLAP RATEX rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY ...