és környezeti problémái c. tantárgy beszámolójának elkészítéséhez

pte.hu

és környezeti problémái c. tantárgy beszámolójának elkészítéséhez

Demográfiai robbanás• Az első népszámlálás s (vagy inkább becslés)s)szerint 1600 körül k l a népessnpesség g száma kb. 130millió volt. JóJnegyed évezred múltmltán, 1872-re a lakossága 203 millióra emelkedett. Tehátaz évi népessnpességnövekedés s mindössze 270 000fő volt. Ez a nagyon lassú növekedés s többek tközött a belső villongások, az európaihatalmak India ellen viselt háborhborúi, azéhínségekés s járvjrványok következtkvetkeztében fellépő– a magas születletési arányt megközelzelítő, , sőt snem egy esetben felül l is múló m – halálozlozásokszámlmlájáraírható.


Demográfiai robbanás• 1891-ben viszont már m r 279 millió főt t számlmláltak ltak meg,azaz az évi növekednvekedés s kereken 4 milliós s volt. A britgyarmatosítás s megszüntette India külsklső és s belsőháborúit, javultak az egészsszségügyi gyi feltételek telek is.Mégis, 1931-ben ugyanennyit írtak csak össze, azaza népessnpesség g növekednvekedése e négy névtized távlattvlatábangyakorlatilag nulla volt, többek tközött kaz 1891–19011901és s az 1911–1921 1921 közötti kévek influenzajárvrványai, ill.a növénytermesztnnytermesztés s hagyományos szerkezeténekmegbontásaés s a monszun kimaradása nyománkeletkezett éhínségek miatt.


Demográfiai robbanás• Az 1930-asévektől l kezdve a népessnpesség g növekednvekedésefelgyorsult: 1931–1951 1951 között kismét évente mintegy4 millióval nőtt na lélekszllekszám. 1951-től l (ekkor már m361 millióanéltek Indiában) pedig a még m g mindigmagas születletési arány, a csökkenkkenő halálozlozás és s azátlagoséletkor kitolódása következtkvetkeztében a népessnpességgyarapodása rendkívüli, ez idáig ig soha nemtapasztalt méreteket möltött: tt: megkezdődött ademográfiai robbanás. Ez a példpldátlannépességnövekedés s elsősorban sorban a tömeges tjárványok megszűnésének, nek, a fertőző népbetegségekgekellenszerei feltalálásának, alkalmazásánakés s acsecsemőhalandhalandóság g visszaszorításánakköszönhető.


Demográfiai robbanás• 1961-ben 439 millióanéltek az országban,ami csaknem 8 milliós évi növekednvekedésnekfelel meg. 1971-ben 548, 1981-ben 684,1991-ben 846 millióan lakták k Indiát. 2001-re a népessnpességszám átlépte az 1 milliárdosküszöböt, ma pedig – az évi közel k20milliós s gyarapodás s következtkvetkeztében– 1,13milliárdnyianélnek a szubkontinenslegnagyobb országában.


Demográfiai robbanás• A függetlensfggetlenség g elnyerésétől l napjainkig eltelt 60 évsorán n háromszoroshromszorosára ra nőtt nIndia lakossága. Jelenlegcsaknem annyian élnek Indiában, mint az AmerikaiEgyesültÁllamokban, Indonéziziában, Brazíliliában,Pakisztánban, Oroszországbanés s Japánban, azaz aFöld harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik ésnyolcadik legnépesebbállamában együttvttvéve, ve, vagykb. annyian, mint Európaés s Angol-AmerikaAmerikavalamennyi országában! Ezt a népszaporodnpszaporodási siütemet figyelembe véve v ve 2025-re 1,4 milliárd, 2050-re 1,64 milliárd emberrel lehet számolni az IndiaiKöztársaságban, azaz – ha nem mérsmrséklődik közben ka népessnpesség g növekednvekedése– Földünk legnépesebbállama lesz.


Demográfiai robbanás• A születletési aránysznyszám m a múlt mszázad zad elejétőlnapjainkig csak felével csökkent,és s még m g mindigmagas (23‰). Indiában a házasshzasság g szinte vallásoskötelességnek minősül. Az anyagi ellátottstottság és s azérzelmiérettség g vagy az egyéni párvprválasztás s még mnapjainkban sem meghatározrozója a házasshzasságnak. Mais fennáll a korai házasshzasságkötés s szokása, sa, jóllehet j1929-ben törvtrvényt hoztak ellene. Mégis, Ma falvakbanélő 15–20év v közötti kfiatalok több tmint 2/3-a a házas! hEz, valamint az özvegyekújbóli férjhezmenetelfrjhezmenetelétakadályozlyozó társadalmi tilalom feloldása– ami kb. 20millió nőt érintett– szintén n a népszaporulatnnövekedéséhez vezetett


DekádSzületletési aránysznyszám(‰)Halálozlozási aránysznyszám(‰)Természetesszaporodás s (‰)(1901-19111911 49,2 42,6 6,61911-19211921 48,1 47,2 0,91921-19311931 46,4 36,3 10,11931-19411941 45,2 31,2 14,01941-19511951 39,9 27,4 12,51951-19611961 41,7 22,8 18,91961-19711971 41,2 18,9 22,31971-19811981 37,2 16,2 21,01981-19911991 30,9 10,8 20,11991-200125,4 8,4 17,0


Demográfiai robbanás• Ez utóbbinak különösen ka demográfiai robbanáskezdetén n volt fontos szerepe, már m r csak azért is,mert szemben a mi nőtöbbsnbbségű Európánkkal, anemek aránynyát t tekintve Indiában a férfiak fvannaktöbben (1000 férfira fmindössze 936 nőnjut), jóllehet ja nők n k biológiailag ellenállllóbbak. Valószszínűleg a nők nkulturális, lis, egészsszségügyi gyi és s társadalmi tkörülmklményekokozta magasabb (főként gyermekkori)halálozlozásával függ fössze ez a kedvezőtlen arány. Aleánygyermek születletését t nem kíséri kosztatlan öröm,mert kiházaszasításuk suk pénzbe pkerül l (átlagosan(12500USD), s munkaerejét t a férj fcsaládjdjában (afalvakban generáciciókat tömörítőtnagycsaládban)hasznosítjtják,így a szülők k időskorukban– átfogónyugdíjrendszer nem lévén l – csak az otthon maradtfiúgyermekre támaszkodhatnak.t


Demográfiai robbanás• A halálozlozások aránya egy évszázad zad alatt – ajobb egészsszségügyi gyi ellátottstottságkövetkeztében– kb. 1/5-ére csökkent(8,4‰), s jelentősen kitolódott az életkorfelső határa is. A századelzadelőn n a születletéskorvárható élettartam alig 24 év v volt, és s 1941-ben is csak 32; ma viszont közel k69 év,mely megegyezik hazánk 2007-benmegszületett fiúcsecsemcsecsemőinekélethossz-kilátásaival.


Demográfiai robbanás• A természetes szaporodás s az elmúltltévtizedekben mérsmrséklődött ugyan, de még mígy is magas (17‰). A népessnpességnövekedésgyors üteme– különösen a demográfiairobbanás s kezdeti időszakszakában– nem azérttűnt riasztónak, mert abszolút t mértmrtéketúlságosan magas volt, hanem mert nemkísérte olyan gazdasági gi fejlődés, mint afejlettebb országokban.


• Indiában a népessnpességnövekedés s szinte kizárólag atermészetes szaporodás s függvfggvénye: a ki-, , de még m g inkább abevándorlndorlás s jelentősége eltörprpül l mellette. Ennek ellenéreélnek indiaiak más m s országokban is: korábban az angolokgyarmatbirodalmuk területletén n sok helyütt– pl. Malajzia,Kelet- és s Dél-Afrika D– indiai „szerződéses ses munkásokatsokat”telepítettek tettek le. A XX. század zad derekától l jelentős s számbanérkeztek Gandhi hazájából l vendégmunkgmunkások az Öböl-országokba is. Ezek között kakad olyan (Egyesült ArabEmirátusok), ahol a lakosság g 62%-át t indiaiak adják.Ugyanilyen aránybanélnek indiaiak Mauritiuson, de 10%-ot meghaladó a lakosságbgból l való részesedésük k Guyana,Trinidad és s Tobago, Fidzsi, Suriname, Bahrein, Katar,Szaúd-ArArábiaés s Kuvait esetében is. Európában– érthetőtörténelmi okok miatt – Nagy-BritanniBritanniábanél l alegnagyobb indiai közössksség g (2,3 millió fő), de az EgyesültÁllamokban szintén n meghaladja már m r az indiai bevándorlndorlókszáma a 2 milliót.


• India demográfiai arculata fiatalos. Napjainkban alakosság g mintegy 1/3-a a 15 éven aluli és s csak anépesség g 5%-a a idősebb 64 évesnél. Mindezért azátlagoséletkor 25 év. Ez a juvenilis korstruktúrarakomoly lehetőségeket rejt a XXI. század zad globálislisgazdaságának kiaknázására.• Az indiai népessnpességkoncentráció nemcsak törttrténelmikora, eredete alapján n különbknbözik, pl. az európaitpaitólvagy az észak-amerikai amerikai népessnpességtömörülésektől,hanem az alapjául szolgáló gazdaság g szerkezetetekintetében is. Az indiai tömörülés t s kezdettől l fogva amezőgazdasgazdaságra gra épült, az agrárfoglalkozrfoglalkozásúak ak arányamég g ma is nagyon magas (60%), az iparban (12%) ésa harmadik szektorban (28%) foglalkoztatottak arányamessze elmarad mögötte. m


Tigris vagy sárksrkány?Új j világgazdasggazdaság – Kínaés s Indiakibontakozásával a hatalom keletretolódik: létrejltrejön „Chindia”?Kína a hagyományos tömegcikktmegcikk-termelésben továbbra is élenjáró marad,sokmillió dolláros elektronikai iparral,nehézipari központokkal.kIndia erősödő hatalom aszoftvergyártrtásban, tervezésben (design),szolgáltatltatásokban, precíziziósműszergyártásban.Az ellentétes tes politikai, hatalmi ésgazdaságigi érdekek azonban valószszínűlegmegakadályozzlyozzák k az integráciciót.


Előnynyök és s hátrhtrányokKína marad az ipari óriás…(Billió USD)…miközben India szárnyalaz IT és s a szolgáltatltatásokterén.(Milliárd USD)


Előnynyök és s hátrhtrányokAz indiai befektetések jóvaljjövedelmezőbbek…(%)…és s a bankok is kedvezőbbhelyzetben vannak…(a kölcsklcsönök k %-ában)%…de Kína Ktöbb tbefektetést csábít.(Milliárd USD)


Versenyelőnynyök és s hátrhtrányokKína India előtt jár… j(USD)…de India munkaereje fiatalabb…(a munkaerő átlagéletkora)letkora)


Versenyelőnynyök és s hátrhtrányok…és s a duzzadó népességszám…(milliárd fő) f…segít t utolérni az élenjárókat.(billió USD)


Előretretörés s a műszaki malkalmazásokbanKínaés s India alegfontosabb növekvnvekvőpiacok


A függetlensfggetlenség g elnyerését t követkvető 30 szűk k esztendő• Fél évszázaddal zaddal a függetlensfggetlenség g kivívásaelőtt az indiai gazdaság g stagnált. Agazdasági gi növekednvekedés s 0,8% volt évente,mely megegyezett a népessnpességnövekedésrátájával,így az egy főre fjutó jövedelemnem változott. vA függetlensfggetlenség g elsőévtizedeiben ez éviátlagban– 1950 és1980 között k– 3,5%-ra nőtt. nEgyúttal anépességnövekedés s is felgyorsult,melynek következtkvetkeztében az egy főre fjutónövekmény csak 1,3% volt.


„Hindu növekednvekedési rátarta”


A függetlensfggetlenség g elnyerését t követkvető 30 szűk k esztendő• Jawaharlal Nehru és s lányalnya, , Indira Gandhi, béklyóba verteaz indiaiak energiáit it a kapitalizmus és s a szocializmuslegrosszabb vonásaibsaiból l kevert gazdaságban.gban.• Rossz hatásfoksfokú, , monopolizáltlt állami szektor.• Agyonszabályozott magánszfnszféra.• A világ g legszigorúbbár- és s termelésellensellenőrzési rendszere.• Gátolt külfklföldi ldi befektetéseksek.• Az z indiai gazdaság megfosztásasa a külfklföldi ldi technológigiától ésversenytől l egyaránt.• A szervezett munkásssság g dédelgetddelgetése e = hatékonyskonyságcsökkenkkenése. e.• Az z alapoktatás s színvonalnvonalának nak javítását elhanyagolták.


• Rajiv Gandhi: óvatos reformok 1991-ben.• (1991-ben Indiának nak már m r csak egy milliárddollár r valutatartaléka volt, szemben a2005-ös s 118 milliárddalrddal.)


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• 1980-2002 között kévi 6%-osbővülés.• Ezt követkvetően en 7,5%-ra emelkedett.• Az indiai középosztkposztály– létszámát t tekintve – azutóbbihúsz hévben megnégyszerezgyszereződött,mára mmegközelzelíti a 250 millió főt!• Mindeközben az ország g nélknlkülözőinekévente 1%-aküzdöttefel magát t a szegénysnységi küszkszöb b fölé f (Napi100.000 ember!!!).• A népességnövekedés s 2,2%-ról l 1,7%-ra csökkent.• Az z egy főre feső GDP 1178 USD-ról 3051 USD-ranőtt(vásárlrlóerő paritáson számolva).• India jelenleg a világ g negyedik legnagyobbgazdasága, ga, rövidesen r– Japánt maga mögémutasítvatva– a harmadik lesz.


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• Ha a növekednvekedés s mértmrtékét t vesszük k górcsgrcsőalá, , akkor Kína Kmegnyerte az utóbbi 20 évversenyét,évi 9,5 %-os%bővüléssel. bADeutsche Bank előrejelzrejelzéseszerint,köszönhetően en az indiai reformoknak és s amunkaerő-növekmvekménynek,azelkövetkezendvetkezendő 15 évben India leköröziKínát t a növekednvekedés ütemét t tekintve.


Az indiai gazdasági gi növekednvekedés üteme (%)


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• A hurráoptimizmust elkerülendlendő: : Indiafoglalkoztatottjainak mindössze 0,2%-adolgozik a high-techszektorban, ha ehhezhozzáadjuk az exportra termelő iparbanalkalmazottakat, még m g mindig csupán n 2%-nál l tartunk.


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• Belső piactól export,• Fogyasztás beruházások(A A fogyasztás s adja azország g GDP-jének 64%-át, szemben Európa 58,Japán n 55 és s Kína K42%-ával.),• Szolgáltatások ipar,• High-tech alacsony hozzáadottértékűtermékekkek.• A világgazdasggazdasági gi leszálllló áramlatoktól l valóelszigetelődés, bővülés s helyett inkább bizonyos fokústabilitás.s.• A fogyasztás s vezérelte modell, kedvezőbb hatásúvolt a társadalomra, tmint más m s fejlődési stratégigiák,így a társadalmi tkülönbsknbségek, a többi tfejlődőországgal ellentétben, tben, kevésbsbé gyorsan nőttek. n


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• Az ország g Gini indexe – ajövedelemkülönbségeket egy 0-tól 0 l 100-ig terjedőskálán n mutató mérőszáma– 33, szemben azEgyesültÁllamok 41-es, Kína K45-ös és s Brazília59-esértékével.• A GDP bővülés b s 30-40%40%-át t a termelékenyskenységnövekedése adja, az egészsszségesés s hatékonygazdaság g legfőbb jeleként, szemben a tőke, tvagy a munkaerő gyarapodásával


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• Az államadósság g jókora, jmely akadályozza azinfrastrukturális beruházásokat.• A túlstlságosan szigorú munkaügyi törvtrvények,(amunkavállalllalók k nagyjából l 10%-áraérvényesekcsak).• Az állami szektor, bár b r jóval jkisebb, mint a kínai, kmég g mindig túlstlságosan nagy és s rosszhatásfokkal működikmdik.• Noha India sikeresen alapított jójminőségű, , tőketkeéstudásintenzsintenzív termékeket gyártrtó ipariágazatokat, sikertelen maradt a széles bázisbzisú,munkaintenzív termékeket készkszítő ágazatokmegteremtésébenben.


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• Az indiai, vállalkozvllalkozásokraépülő minta és s a kínai, kállami iránynyítású modell közti kkülönbsknbség g jól jlátható. . A kínai ksiker az állami szektor vállalatai vés s a külfklföldi ldi tulajdonú cégekexporttevékenyskenységén n nyugszik. Peking még mmindig bizalmatlan a vállalkozvllalkozókkal kkal szemben. Aköltségvetési előirirányzat terhére re felhasználhatlhatóhitelek mindössze 10%-át t kapják k avállalkozások, ugyanakkor a foglalkoztatottak40%-a a a magánszektorban talál l megélhetlhetést.Indiában a hitelek 80%-át t vállalkozvllalkozók k veszik fel.


Saját t recept alapján n erősödő gazdaság• India kihagyja a saját „ipari forradalmát”,agrárorszrországból a szolgáltatltatások vezéreltegazdaságotgot épít. A világ „fejlett” országainaklegtöbbje a primer gazdaság g fölényfnyétől l aszekunderen keresztül l jutott el a tercierágazatok túlstlsúlyáig.Úgy tűnik, tIndia kihagyja aközépső lépést. Ma a szolgáltatltatások több, tmint50%-kal járulnak jhozzá az ország g GDP-jéhez,míg g a mezőgazdasgazdaság g csak 22, az ipar pedig27%-át t adja (szemben a kínai k46%-kal).Ráadásul az indiai ipar jórészt jhigh-techésmagas feldolgozottságú termékeket gyártrt.


Outsourcing• Könyvelés: 2003-ban mintegy 25000 egyesültállamokbeli adófizetfizető adóbevallbevallását t készkszítettékIndiában. 2004-ben ez a szám m 100000-reemelkedett. 2005-ben valószszínűleg már m r 400000volt.• Egészségügyi gyi szolgáltatltatások: : pl. CT-, , illetveMRI-képek elemzése,e, a diagnózisalkotzisalkotás.• A hírellátó lánc egyes elemeineknek, , vagy azelemzésekseknek a kihelyezhelyezése: a Reuters már m1500 munkatárssal rendelkezik Indiában.• Telefonosügyfélszolgálatok.


Outsourcing → K+F• Hiba lenne azt gondolnunk, hogy az outsourcingönmagában, légüres ltérben tműködhet. mSzükskségszerűen en kíséri ka K+F megjelenése is.Karnataka Informáciciótechnológiai Hivatalánakadatai szerint a Cisco Systems, az Intel, az IBM,a Texas Instruments és s a GE indiai egységei gei már mmintegy 1000 szabadalmi bejegyzéstkezdeményeztek (2004-ig) az EgyesültÁllamokSzabadalmi Hivatalánál. l. A Texas Instrumentsegymaga 225 amerikai szabadalmat jegyzettindiai érdekeltségeiből.


• IIT-k (IndianInstitute of Technology) ) több tszázezer zezer indiai szerzettmérnöki diplomát → otthon nem találtak ltak megfelelő munkahelyet.• 1953-ra, már m r 25000, a legjobb indiai műszaki megyetemekről l kikerült fiataldolgozott az EgyesültÁllamokban. Ezek a műszaki mértelmiségiek, hála hazindiai adófizetfizetők k pénzpnzéből l kiváló minőségűre felhozott felsőoktatoktatásnak,jelentősen növeltnvelték k Amerika tudáslapjslapját.• Az informáciciótechnológiai forradalom mára mlehetővé tette az indiaiaknak,hogy hazájuk elhagyása nélknlkül l csatlakozzanak a globálislismunkaerőpiachoz,évente nem is kevesen. 2,5 milliófrissdiplomásmellett egy sereg jól j l képzett, kkorábban háztarthztartásbeli nőnis helyet kér kezen a „vásártéren”.. Figyelemre méltmltó az MBA-diplomdiplomát t szerzőkévenkénti nti száma: 89000! Indiában ma 2,4 millió fiatal pénzpnzügyiésszámviteli szakember dolgozik, míg m g az EgyesültÁllamokban 1,8 millió. . Azamerikai National Science Boardjelentése szerint atermészettudomszettudományos képzkpzésben is jelentős s a legnagyobb földrfldrészkvantitatív v fejlődése. 2003-ban a világon természettudomszettudományos egyetemialapképzpzésben részesrszesült 2,8 millió diák k közül k l 1,2 millió ázsiai zsiai egyetemenvégzett helyi fiatal, 830000 európaiés s 400000 egyesültállamokbeli. Bár Ba fenti szám m jórészt jkínai kdiákokat takar, az indiaiak részarrszaránya isjelentős.• A világ g legnagyobb angol nyelvűtudományos közösskssége indiai!


Tigris vagy sárksrkány?A fiatalok profilja (ForrKínaA kínai kfiatal felnőttek66%-a individualistának nak tartjamagát.A fiatal kínai kfelnőttek23%-a nem tartja fontosnak agyermekvállalllalást.A fiatal kínai kfelnőttek64%-a szerint a házas hférfiaknak frészt kell venniük k aházimunkában.(Forrás: Grey Global Group)IndiaA fiatal, egyedülálllló nők62%-át t nem zavarja, hamások szeme láttlttárahibázik.A fiatal, egyedülálllló nők76%-a a maga kíván k n dönteni darról, hogy mikor vállal vgyermeket.A fiatal, városi vnők n 51%-aszerint a nagy ház h és s azautó kulcs a boldogsághoz.ghoz.


Új j exportcikk?Kínaés s India ismegelőzi azEgyesültÁllamokat afiatalszakképzettekszámáttekintve.


Tigris vagy sárksrkány?A világgazdasggazdaság átszabásasa – A világ g GDP-jéből l való részesedés s 2004-ben (tény), 2025-benés s 2050-ben (becslés)s)Forrás:Keystone IndiaTöbbiek 20%USA 28%Többiek 21%USA 27%India 2%Kína 4%India 5%Japán 12%Kína 15%EU 34%Japán 7%EU 25%Többiek 10%USA 26%India 17%EU 15%Kína 28% Japán 4%


Riasztó számok1Millió30Millió203MillióFiatalkorihalálesetleset éventeIndiábanésKínában, alégszennyezéskövetkeztében.Kínaiés s Indiaifertőződik meg2010-re aHIV/AIDSvírussal.Munkavállalónaknincsteljesmunkaidejűállása.


Linfen – Kína• Közvetlenül érintett népessnpesség: 3.000.000 főf• A kínai kszénbnbányászatés s az arra alapozottenergiatermelés s egyik fellegvára.• Korom, szén-monoxid, kén-dioxid, knitrogén-oxidok, arzén,ólom...


Linfen – Kína• A levegő minősége itt a legtragikusabbKínábanés s a világ g 20 legrosszabblevegőminminőséggel rendelkező városa közül k l 16szintén n a Közép K p Birodalmában találhatlható.• A WHO által kitűzött tt határértrtékektöbbszörösét t mérik. m


Linfen – Kína• A tartomány kútjainak k52%-a ártalmas vizetad.• A tartomány gyermekeinek jelentősrészeólommérgezéstől l szenved.


Tianying – Kína• Érintett lakosság: 140.000 főf• Kína legnagyobb ólom-előállító bázisa, anemzeti termelés s fele innen származik.• A légklgköriólomkoncentráció 8,5-szerese, atalajé 10-szerese a kínai kegészsszségügyi gyihatárértrtéknek.


Tianying – Kína• Az itt élők k döntdntő része szenved azólommérgezés s következmkvetkezményeitől:agyvelőbántalmak, alacsonyabb értelmi szint,tanulási problémák, koncentráciciósnehézszségek, hiperaktivitás s stb.


Sukinda – India• Érintett lakosság: 2.600.000 főf• Az orissai Sukinda-völgybentaláljuk ljuk Indiaismert krómércrc-készletének 97%-át.• A világ g legnagyobb külszklszíni bánybnyái i közéktartoznak.


Sukinda – India• 12 bánya btermel, mindegyikük k környezeti khatásvizsgsvizsgálatok, környezetvkrnyezetvédelmi terveknélkül.l.• 30 millió tonna meddőt t halmoztak fel akörnyéken• A felszíni vizek 70%-a, az ivóvíz z 60%-aszennyezett (a krómtartalma 20-szorosa amegengedettnek).• A krónikus légúti lmegbetegedések jelentik adöntő halálokokat.lokokat.• A területen a halálozlozások 85%-a a a


Sukinda – India• Klasszikus példpldája a szennyezőanyagokkülönböző módokon való regionális szintűszétterjedtterjedésére re és s egészsszségkárosítóhatásaikra.


Sukinda – India• Kínával ellentétben, tben, itt civil szervezetek ismegkezdték k a kármenteskrmentesítést, st, pl. az OrisszaiÖnkéntes ntes Egészsszségügyi gyi Szövetsvetség.


Vapi – India• Érintett lakosság: 71.000 főf• A 400 km-esgujarati „Arany-folyosó”délivége, ahol 50 különbknböző iparvállalat 1000leányvnyvállalata működik, mezek többstbbségevegyipari cég. c


Vapi – India• Az ipari tevékenyskenységből l hatalmas mennyiségűszennyezőanyag származik, pl. ahiganykoncentrácició a terület felszín n alattivizeiben 96-szorosa a WHO által megállapllapítotthatárértrtéknek.


Vapi – India• Az innen származrmazó élelmiszerek 60-szor több tnehézfzfémet (réz, króm, kadmium, cink,nikkel, ólom, vas) tartalmaznak, mint az Indiamás s területein termeltek.


Vapi – India• Rendkívül l magas számban fordulnak elő bőr-,gége- és s tüdőrákos tmegbetegedések,vetélések, illetve női n i terméketlensketlenség.• A károk kcsökkentkkentéseérdekébenhulladékkezelkkezeléssel foglalkozó szervezetetalapítottak a vállalkozvllalkozók. k.


Az öntözésesés s az öntözés s nélknlküli limezőgazdgazdálkodás s jövedelemkjvedelemkülönbségei Indianéhány ny államában (Briscoe(Briscoe, , J. – Malik, R. P. S.2006 alapján)rúpia/ha800070006000500040003000200010000öntözöttnem öntözöttAndhra PradeshBiharGujaratHaryanaKarnatakaMaharashtraMadhya PradeshOrissaPunjabRajasthanTamil NaduUttar Pradesh


A napszámosok alkalmazásánakátlagos idejehavonta, öntözést alkalmazó, , illetve azt nélknlkülözőfalvakban (Chambers(Chambers, , R. 1988 alapján)munkanapok száma35302520151050öntözöttnem öntözöttaugusztusszeptembernovemberdecember


Az öntözés s típusa tbirtokméret ret szerint (a terület %-%ában)(Malik, R. P. S. 2005 alapján)353025CsatornaTankKút20151050Nagy-Kis-


Az öntözött tt területek kiterjedésének változvltozásaIndiában, az öntözés s típusa tszerint(Bhatia,, R. 2005 alapján)millió ha35302520151050CsatornaTankKút1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1984-85 1993-94 1999-2000


Az elektromos áramáraés s előállllítási költskltségeIndia néhány n ny államában, 2004-ben (Bhatia(Bhatia, , R. 2005alapján)PunjabTamil NaduMPBiharKarnatakaIndiaGujaratMaharashtraNyugat-BengálUPKöltségÁr0 100 200 300 400 500Paisa/kwh


400000350000300000250000200000150000100000500000Az áramfogyasztramfogyasztás s változ v ltozása Indiában1980 és s 2004 között kForrás:www.thirdworldwatercentre.orgMezőgazdasági célú áramfogyasztásÖsszes áramfogyasztás (MKwh)1982-831983-841984-851985-861986-871987-881988-891989-901990-911991-921992-931993-941994-951995-961996-971999-20002000-20012002-20032003-20041980-811981-82


A felszínalatti vízkvzkészlet ingatag helyzete TamilNaduban (Misra,, S. 2005 alapján)100%80%60%40%20%0%Biztonságos (avízkivétel avisszatöltődés70%-a alattmarad)Kritikus közeli(avisszatöltődés70-90%-átkinyerik)Kritikus (avisszatöltődés90-100%-átkinyerik)Túlhasznált (avisszatöltődés100%-átkinyerik)


A talajvíztztükör r esése se (%) az indiai Punjabban 1966és s 1996 közöttkJelmagyarázat:1 = 0 - 152 = 15 - 303 = 30 - 60


India néhány n ny innovatív v vállalatav(*Betétállomllomány **a 2005. március m31-ével befejeződött költskltségvetésiévben)VállalatBharti Tele-VenturesTataMotorsITCICICI BankTCSTevékenyskenységBevétel**(milliárd USD)Nyereség**(millió USD)Mobil operátor1,8 330Autógygyártás 4,5 318Agrobiznisz 3,0 503Pénz nzügy22,8* 460Szoftver 2,2 471InnovácicióKihelyezett hálózati hszolgáltatltatások,így amenedzsment az eladásokraés s a marketingre tudkoncentrálni.Egy 2.200 dollárosszemélyautlyautó fejlesztése,se,melyet kosárban terjesztenekés s a vásárlvrlás s helyén n szerelnekössze.E-kereskedelem alkalmazásaa termeltetés és s a beszerzésesetébenrurálisterületeken.Még g az Indiában megszokottalacsony szolgáltatltatási díjakndjaknális kedvezőbbárakalkalmazása külfklföldi ldi üzletipartnerek megszerzésére.re.Egy felnőttoktatttoktatási szoftverkifejlesztése, se, mely 10 hét halatt 500 szó írását-olvasásáttanítja tja meg, szimbólumoksegítstségével.


20 tőkeertkeerős s kínai k nai vállalatvVállalatForgalom 2004-ben (milliárd USD)llalat (*2003-as adat)Tevékenyskenység Állami tulajdon (%)Sinopec 73,6 Kőolaj kitermelés és s kereskedelem 84PetroChina 70,4 Kőolaj kitermelés és s kereskedelem 90China Mobile 23,6 Mobil szolgáltatltatás 75First Auto Works (FAW) 14,0* Autógygyártás 100China Minmetals 12,1* Bányászat100Shanghai Automotive 11,8* Autógygyártás 100China Life 8,1 Biztosítás 73China Netcom 7,9 Vonalas telefon-szolgszolgáltatás 75Baoshan Iron & Steel 7,1 Acélgylgyártás 61CNOOC 6,8 Kőolajkutatás 71TCL 4,9 Elektromos berendezések gyártrtása25ZTE 4,1 Telekommunikáciciós s hálózatok hszereléseseLenovo 2,7 Számítógépgypgyártás 50China Merchants Bank 2,6 Pénzügyi szolgáltatltatások18Haier 1,8 Elektromos berendezések gyártrtása30Konka 1,6 Elektromos berendezések gyártrtása24Sinochem 1,6 Petrolkémia53Changhong Electric 1,4 Elektromos berendezések gyártrtása54Dongfeng Automobile 0,7 Autógygyártás 70Cosco 0,2 Hajózás 5253

More magazines by this user
Similar magazines