A kiadvány letöltése PDF formátumban - Halas Tv

halasmedia.hu

A kiadvány letöltése PDF formátumban - Halas Tv

Városukat pereltékaz alpolgármesterek„Előnyös” egyezség: kifizeti a közös kassza a városvezetõhelyettesekbíróságon kikövetelt, elmaradt fizetését...2600 kilométert1 literrel?Világhírû a részben halasi fejlesztésû motor * Városunkbanmûködnek a megye legolcsóbb benzinkútjaiMegújula belváros!Szenzációs: mégis nyerta milliárdos rehabilitáció2011. november 9. • XXV. évfolyam 45. szám•Ára: 165 FtKiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-benÉdes mostohám: ki védiaz uzsorást...?!Tesco: halasi termelőkkel?Gyorsan gyógyulnaa várólistánkA jó szív diákforradalma?A Rákosi-címertis eltüntettékMeglesz, meghiúsula hazatelepülés?Bevágott az ezüstökölHalasi sikerek és érmek az ifjúsági bokszbajnokságonfotó: kovács ivánwww.halasmedia.hu


kriminálisinnen onnanHalálugrás:nincs bűncselekményLezárult a nyomozás a tragikus kimenetelűkunfehértói fejesugrásügyében. A sörfesztivál 22 éves mórahalmifiatalember áldozata csigolyatörésemiatt lebénult, de jelentősenjavult az állapota. Bár anyomozás nem állapított meg bűncselekményt,e határozat ellen azegyik érintett fél panasszal élt az illetékeshatóságnál. Ennek elbírálásafolyamatban van.53 milliós önrészAz év elejétől állami kézbe kerülnek azeddig önkormányzati tűzoltóságok, sezzel kisebb-nagyobb értékű vagyonkerül át állami tulajdonba. Többek közötta halasi polgármester is felvetette,hogy az elmúlt években átadott,nagy összegű eszközbeszerzési hozzájárulásellenében kártalanítást kérnekaz államtól. A halasi és környékbéliönkormányzatok 53 millió forintotbiztosítottak gépjárműfecskendők,műszaki mentő, emelőkosaras autó,vízszállító és kesztyűk, sisakok vásárlására.Az eszközök továbbra is a régiótűzvédelmét szolgálják majd az államosítástkövetően is. (jl)RendvédelmisektüntetéseAz országos tüntetéssorozat részekéntcivil kezdeményezésre a halasi szakszervezetekrészvételével autós felvonulássalegybekötött, a társadalmi párbeszédrefelhívó békés demonstrációttartottak múlt pénteken Kiskunhalasonis. A kéttucatnyi autós demonstrálófennakadást nem okozott a korareggeli közlekedésben, a tüntetők a városforgalmasabb útjain vonultak végigrendőri felvezetéssel. A résztvevők ahelyi és országgyűlési képviselők köztipárbeszédet követelték, valamint a civilekés ágazati szakszervezetek észrevételeinekfigyelembevételét, és hogya népképviselet ne a pártok érdekeitképviselje. – A „nemzeti konzultáció”csak személyesen, nyílt lakossági fórumokonvalósulhat meg – hangzott el. Ademonstrálók tiltakoztak a Munka Törvénykönyvmunkavállalókat sújtó módosításaellen is.(Kép, szöveg: PÁ)2011. november 9.Édes mostohámSokszor maguk a „sértettek” mentik fel az uzsorást...Míg az országban egyre többfeljelentést tesznek, és vizsgálatindul, a halasi ügyészségenhárom úgynevezett uzsorásügy van folyamatban háromjánoshalmi személy ellen. Tízezertőltöbb száz ezer forintigterjedő kölcsönökről van szó.Mint folyamatosan beszámolunkróla, e térségben is terjedőben vana legszegényebbeket, általában segélyre,támogatásra szorulókat sújtónyomor-uzsorázás. Az említett jánoshalmiakügyében eddig 7 sértettvan, a bizonyítás azonban rendkívülillusztrációs fotó: pozsgai ákosnehéz: többen később megváltoztattáka vallomásukat, visszavontáka gyanúsítottakra terhelő részeket.Ám nem az uzsorások vagyazok hozzátartozóinak bosszújátóltartanak elsősorban, hanem attól,hogy ezután nem lesz kitől kölcsönkérni. Állítólag a jánoshalmi uzsorásokőrizetbe vétele után maguka sértett családok aggódtak a legjobbanértük, hiszen egyik napról amásikra élnek, s veszélybe került amegélhetésük.– Több esetben az sem egyértelműigazán, hogy a kölcsönvevővagy a kölcsönadó a sértett. Előfordultugyanis, hogy az uzsorás hiábajárt az adós nyakára, nemhogya kamatokat, de még a tőketartozástsem tudta behajtani – világít ráaz ügyek kuszaságára Téglás Pétervezető ügyész. A kölcsönszerződésekszóban köttettek, pusztán azuzsorások feljegyzései szolgálhatnakbizonyítékul az eljárások során,a sértettek tanúvallomásai nemegyértelműek. A sorra induló büntetőeljárásokígy kevés eredménnyelkecsegtetnek, az adóhatóságáltal indított vagyonosodási vizsgálatokazonban már több eredménnyeljárhatnak.PÁ83 napja rejtélyÖngyilkosság? Túl jól sikerült önsebzés?Gyilkosság? Ezek éppen 83napja kérdések. Azóta, hogy az 51éves H. Jánost fényes nappal végzetesszúrás érte egy főtéri kapualjban.Amikor félig ülő helyzetbenrátaláltak, fehér munkásnadrágjavéres volt, mellkasa bal oldalábólkonyhakés állt ki. A látványosrendőri jelenlét és vizsgálat mindeddigmélyen hallgat az esetlegesnyomozási eredményekről.Lapunk saját szakállára kiderítette:egy majdnem-szemtanú, akinekelintézetlen pénzügyei voltak vele(és aki pár perccel halála után rátaláltH.-ra, mobiltelefonos képet iskészített róla) már csak a hatalmasfelfordulásra ért a főtérre. Gyanúbakeveredtek a kínai büfések is,de a látványos bilincsben elvezetésután ártatlanságuk igazolódottbe. A hozzátartozók, barátok és afotó: kohout zoltánközvélemény nem felejt. A szörnyűhelyszínen mindig van friss virág,gyakran égnek mécsesek, gyertyák.Azok őrzik egyelőre a kapualjés János halálának titkát. JLTompai tűzoltó-tervekKomolyabb felszereléseket ésjól működő önkéntes tűzoltóságotszeretne Tompa. Ennek érdekébenmindent igyekeznekmegtenni. Megtudtuk, egy tettrekész, bevethető csapat azértis fontos volna, mert baj eseténa halasi tűzoltók vonulási idejemeghaladja a 25 percet, és eznagyobb káreseteknél komolygondot jelenthet.Szakmai felmérés indokolja, hogyTompának az eddiginél is jobban működőönkéntes tűzoltó egyesülete legyen.Ennek érdekében már komolyabblépések is történtek az elmúltidőszakban. Rasztik Zoltán, az egységparancsnoka azt mondja, hogy alétjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen,mivel Tompa 25 kilométerre vana legközelebbi hivatásos tűzoltósággalrendelkező Kiskunhalastól. A városdéli része közel a határhoz, Kelebiához,az erdős terület miatt pedigkifejezetten veszélyeztetett, de az 53-as főút nagy átmenő forgalma is veszélyforrástjelent. Különösen akkorvan nagyobb baj, ha a halasi egységekmáshol vannak bevetésen, és ilyenkorTompára a közel 60 kilométerre lévőSzegedről vagy Kiskőrösről várjáka segítséget. A probléma kapcsán dr.Homoki-Szabó Róbert polgármesterazonnali segítséget és támogatástajánlott. A kérdésben már folytak isegyeztetések a halasi tűzoltóparancsnokkal,Babud Jenővel. Rasztik Zoltánazt is elmondta, hogy elsődleges célkéntegy mobil, jól működő önkéntesegység megszervezését fogalmaztákmeg. Ennek érdekében egy 3 m 3 -esvízszállító pótkocsi kialakítása megkezdődött,amelyet mobilszivattyúvalés tűzoltó szakfelszerelésekkel látnakel. Ha ez elkészül, akkor erdőtüzekoltásakor, illetve területek vízmentesítésénélnagyon jó szolgálatot tehet.Az utóbbi időben kaptak felszereléseketa katasztrófavédelemtől, a halasiés az osztrák tűzoltóktól is.Ezek már alkalmasak arra, hogy– adott esetben – vonulós autóramálházva elsődleges beavatkozóegységként bevethetőek legyenek.Rasztik Zoltán szerint hosszú távon azvolna a megoldás, ha egy halasi fecskendőfél rajjal Tompán állomásozna.Ehhez az önkormányzat biztosíthatingatlant, ennek megtekintése mármeg is történt.JL


A halasi és környékbeli gazdákis bíznak abban, hogy a Tescohazai beszállítói programjábanrészt vehetnek. Igaz, eddigsenki nem értesítette őketa multicég 2011. november17-én, Szegeden megrendezésrekerülő következő beszállítóifórumáról, ahovávárnák a már megszokott termékkategóriákatelőállító cégekmellett a zöldség- és gyümölcstermelőketis.A Tesco 2009 őszén indította elRegionális Beszállítói Fórum programjátazért, hogy megismerjenolyan helyi beszállítókat, amelyekeddig méretüknél vagy termelésikapacitásuknál fogva nem válhattakpartnereivé. A kezdeményezésselaz áruházlánc a magyar kisésközépvállalkozásokat segítené,sőt, hazai termékek akár a nemzetközipiacokon is megjelenhetnének.A fórumon az érdeklődők rövidenbemutathatják cégüket, termékeiket,és személyesen beszélhetikPerelték Halast„Előnyös egyezség”: alpolgármestereinekfizet a városPert nyert a négyből három alpolgármester: Dózsa Tamás Károly,Halász Balázs és Jekő Attila az önkormányzat ellen. Így megkapjákkorábbról elmaradt fizetésüket, amit jogsértően állapított mega testület. Most nem vagyoni kártérítésként kapnak pénzt.Lapzártánk idején tárgyalta Kecskemétena munkaügyi bíróság DózsaTamás Károly, Halász Balázs ésJekő Attila keresetét elmaradt fizetésükügyében. Hónapokon át jogsértőenkevesebb javadalmazástTermelőink a Tescóban?meg kérdéseiket a cég vezetőivel,a részvétel pedig ingyenes.Rédei Ferenc, a Magyar GazdakörökOrszágos Szövetsége(MAGOSZ) halasi szervezetének elnökeannak ellenére bízik abban,FOTÓ: pozsgai ákoskaptak a testület döntése nyománaz alpolgármesterek, mint a törvényiminimum. Ezt az állapotot korrigálnikívánta a testület, de nemsikerült rá elég szavazatot találni.Hétfőn aztán helyt adott a kereset-2011. november 9. hírek innen onnanÁllásajánlatokKiskunhalas térségében az előzőhetekben közölt vendéglátóipari,illetve kőművesmunkák mellettmár segédmunkásokat is keresnekfelvételre. Az alkalmi munkávalkapcsolatban a Rusc-TradeKft.-nél lehet érdeklődni a70/523-3999-es számon. A környezőtelepülések közül Kecelentehergépkocsi-szerelőt, szakácsot,felszolgálókat, idegenforgalmiügyintézőt, gépésztechnikust,autószerelőt, gépszerelőt, húsipariszakmunkásokat, pedagógusokatkeresnek. Kiskőrösön gazdaságiügyintézőnek, raktárosnak,villanyszerelőnek, ügyintézőnek,pályázati ügyintézőnek, pénzügyitanácsadóknak kínálnak munkát.Akasztón péknek, Bócsán pedigmegváltozott munkaképességűudvarosnak, illetve takarítónakbiztosítanak állást. Bővebb információka területileg illetékesmunkaügyi központokban.Kitelepítés?– visszhangA homokhátság kiszáradása kapcsánkét héttel ezelőtt mi is írtunka megyénket érintő kitelepítési elképzelésekről.A komoly szakemberekáltal megfogalmazott vészforgatókönyvakkor lépne életbe,ha 2020-23-ig nem épül meg aDuna-Tisza-csatorna, illetve annakHalas térségét is érintő öntözőcsatornaleágazása. A rendezvényenott volt a halasi SzélkiáltóTermészetvédő Egyesület vezetőjeis, aki demagóg szövegnek minősítetteaz elhangzottakat, hírlevelébenúgy fogalmazott: azoktették jól, akik nem mentek el arendezvényre.Részleteket a jövő heti Halasi Tükörbenolvashatnak.(ha)Nincs válasz, nincs épületMint arról korábban hírt adtunk,jelentős feladatbővítéssel teremtmunkahelyeket a Halasi TöbbcélúKistérségi Társulás januártól.Fejlesztik, illetve térségi szintreemelik a pszichiátriai, fogyatékos,illetve szenvedélybetegekellátását. A tervek szerint ezzelFOTÓ: HALASI TÜKÖR ARCHÍV / pozsgai ákoshogy a halasi régió gazdáinak termékeiis idővel megjelenhetneka Tesco polcain, hogy egyelőresem őket, sem a helyi termelőketnem értesítette senki a kínálkozólehetőségről. Néhány éve a halasigazdák az 53-as főút mellettazért demonstráltak, hogy a külfölditermékek mellett a helyi termelőkportékái is megjelenhessenek aTesco helyi hipermarketeiben.(pozsgai)nek a bíróság, így az ott született Attila (képünk bal szélén).egyezség szerint nem vagyoni kártérítéskéntkapja meg mindhárom aktív alpolgármester szűkszavú-Halász Balázs (jobbról a második)érintett a pénzét. Ez volt egyébkénta város számára az olcsóbb egyezséget kialakítani, amely aan azt mondta: igyekeztek olyanmegoldás.város számára minél kisebb terhetjelent.– A bíróság döntésével bebizonyosodott,hogy a Fidesz-frakció – A képviselő-testület több, adöntése törvénysértő volt, az alpolgármesteriilletményeket jog-döntést hoz, vagy hozott, például ajogszabályokkal nem harmonizálóellenesen állapította meg, pediga jegyző és a kormányhivatal állapításakor. Azért nyújtottam betisztségviselők illetményének meg-több esetben is figyelmeztetett a keresetet a munkaügyi bíróságra,hogy látható legyen: a testületijogsértés tényére. A törvényeketsemmibe véve cselekedett ebben anyagok előkészítettsége megfelelőakkor is, ha ezt rendszeresenaz esetben is, mint amikor szabotáljaa költségvetés féléves elfogadását,vagy amikor nem hajlandó önkormányzat számára előnyösmegkérdőjelezik. A bíróságon azcsökkenteni az alpolgármesterek egyezség született az alperes ésszámát az SZMSZ-ben foglalt egy a felperes között – mondta Dózsafőre – értékelt a nyáron alpolgármesteritisztségétől megvált JekőJágerTamás Károly (képünk jobb szélén).L.20 munkahelyet teremtenek, és50-60 főnek adnak lehetőségeta szociális foglalkoztatásban valórészvételre. Az elképzeléseknekfeltétele egy ingatlan, amelyetHalas önkormányzatától szeretnénekmegkapni. Bár az ezzelkapcsolatos kérést már több mintkét hónapja megfogalmazták, eddignem kaptak sem visszajelzést, semkonkrét ajánlatot egy városi ingatlanra.Úgy tudjuk, ez a feltétele annak,hogy az új ellátási formáhozkapcsolódó engedélyeztetési folyamatelindulhasson.(ha)


egészségügyJelentésa pszichiátriáról:erőn felülteljesítenek2011. november 9.Csupán néhány kisebb visszásságottárt fel az ombudsmanivizsgálat a megye Kőrösi útipszichiátriai és fogyatékosotthonában.A tavalyi széles körűvizsgálatot az intézmény ellenirágalmak miatt indították.A megyei pszichiátriai otthon ügye2010 elején került a nyilvánosságelé, amikor az intézet két dolgozójaa városi ügyészségnél és a médiábanazt állította: az otthon egyesápolói bántalmaznak, megaláznak lakókat.Azóta nem ebben, hanem másügyekben folynak eljárások 3 ápoló,illetve az intézet volt igazgatója ellen.Bár az ombudsmani vizsgálat az intézetbentöbb visszásságot feltárt –például az intézet lakóinak kapcsolattartásáravonatkozó szabályozás,az elhelyezési körülmények, a korlátozóintézkedések tekintetében –durvaság vagy súlyos jogsértés elkövetésérenincs semmilyen bizonyíték.Több kisebb szabálytalanságot 2010óta meg is szüntettek. A jelentés egyhosszú évek óta súlyos állapotú betegkapcsán meg is említi: „az ilyensúlyos állapotú gondozottak kezelésetúlnő a szociális ellátórendszer lehetőségein.”Vincze István megbízottigazgató rámutatott: csak a SzcientológiaEgyház tett feljelentést azombudsmanhoz az intézet ellen, deegy felvetésük sem állja meg a helyét.Szerinte elismerést és nem kritikátérdemelnek ápolóik, akik „olyanfeladatot látnak el, amire alig vanpélda másutt. Viszont fogy az erő, alelkesedés. Eszközök, jogbiztonságotadó környezet nélkül végezzük gyakranaz erőfeletti munkát”.P. Á.F Korszerű szemműtét a kórházban. Az egyik sír, a másik nevet...Gyorsan gyógyulnaA szeptemberben nyilvánosságrahozott országos kórházivárólista-összesítések egyikfigyelemre méltó adata a halasikórházat érinti: egyes protézisműtétekesetében több évetkell várni a beavatkozásra. Vajonmiért?Bár a közvélemény előtt ismert amédiában gyakran használt „TVK”rövidítés, a jelentésének ismeretemár kevésbé elterjedt. A tvk akórházi teljesítmény volumenjének(nagyságrendjének) korlátozásátjelenti, vagyis azt a mennyiségűbeavatkozást, amit az intézménya társadalombiztosítás, azaz az OrszágosEgészségbiztosítási Pénztártólkapott pénzekből elvégezhet.Amikor a tvk csökken, akkor szűküla kórház(ak) mozgástere, a gyógyítótevékenységgel bele kell férjenekabba a keretbe, amit az állami, azegészségbiztosító biztosít. Ha egykórház úgy végezne el bármilyenkisebb-nagyobb műtétet, hogy előretudja: arra már nem lesz pénze,akkor megsérti-megsértené a gazdálkodásiszabályokat.A szóban forgó ügyben – a protézisműtétekhalasi várólistájával kapcsolatban– sajátos ellentmondás,hogy a Semmelweis Halasi Kórházbanmind a személyi, mind a szakmaifeltételek adottak ahhoz, hogy„Miért hosszú a kórházi várólista Kiskunhalason is?a szóban forgó nem sürgős műtéteketelvégezzék. Csak a pénz hiányzikhozzá. Az utóbbi években folyamatosan,összesen 40 százalékkalcsökkent a betegellátásra fordíthatópénz, ezért a kórházak valóbanországszerte arra kényszerülnek,hogy műtéteket halasszanak el,és egyensúlyozzanak a sürgős és olcsóbbmeg a nem sürgős, drágábbbetegségek között. A helyzet sokesetben az, hogy számos olcsóbb,például sürgősségi beavatkozás végezhetőel egyetlen, nem életmentőműtét árán. Kétségtelen, hogya fájdalmaktól vagy más panasztólszenvedő betegnek saját állapota alegsürgetőbb, a kórházak azonban– mint említettük – nem hozhatnakolyan orvosszakmai döntést sem,40 százalékkal csökkent a betegellátásrafordítható pénz. A kórházi rezsi-,gyógyszer- és bérköltségeket ki kellfizetni, és ha az állam csökkentiaz elvégezhető beavatkozások számát,ehhez kénytelenek mindenhol igazodni.amely a gazdálkodást veszélyeztetné.Ugyanakkor nemcsak a törvény,hanem a betegeket közvetlenülérintő szempont is rákényszerítia kórházakat erre a „manőverezésre”:az intézmény működését– a rezsi-, gyógyszer- és bérköltségek– kifizetését biztosítani kell.Így ha a kórházakat finanszírozó államipénztár szűkíti az elvégezhetőbeavatkozásokat, ehhez kénytelenFOTÓ: KOHOUT ZOLTÁNminden kórház igazodni.– Természetesen, ha az államiegészségbiztosító helyreállítanáaz elvonást, és a korábbi szintenvagy még méltányosabban fizetnéki a kórházak valódi költségeit,akkor nagyon gyorsan, pár hónapalatt fel tudnánk számolni a várólistát– jelentette ki Romhányi Zoltánkórházigazgató.(HT-összeállítás)Már szerelik az új radiológiátA röntgen, a mobil röntgen és az előhívó berendezésmár itt van, ám a korszerű kórházi radiológiai osztályhozösszesen 331 millió forintnyi műszerparkkalbővül a halasi kórház, a 3,2 milliárdos EU-s nagyberuházásban.A modern berendezéseket most szerelik,napokon belül elkezdődhet a próbaüzem. Az újberendezések helyét már 3 éve kialakították, még acsavarok is ott vannak a padlóban azóta, mióta a korábbiműködtető csődje miatt elvitték az intézménybőlaz akkor még be sem üzemelt digitális képalkotóberendezést.– Nagyon vártuk már – mondja a dobozok és berendezésekközött állva Romhányi Zoltán ügyvezetőigazgató.Nem csoda: a betegellátás szakmai és a működésgazdasági feltételei egyaránt sokat javulnak, illetveeztán CD-re kerül minden lelet, így azok (változásaiis) a beteg egész életében elemezhetők, míg egyhagyományos röntgenkép 30-40 év múltán értékelhetetlennéválik. Az új berendezések sugárdózisa iskisebb és a képtisztaság is jobb lesz. A röntgenvizsgálatokfolyamatosak maradnak az intézményben,amikor átadják az új részt, csak akkor szűnik meg arégi helyen a rendelés. F. E.


A jó szív diákforradalma?Időt, figyelmet, energiát áldoznak a fiatalok az elesetteknek, rászorulóknakMár arcunkat két kezünk közé fogva sopánkodnánk, hová lesznek a mai fiatalok, amikor alakulegy csapat, amelyik csodát visz a hétköznapjainkba. Lehetne fukarkodni a jelzőkkel, deminek, ha bebizonyosodik, hogy nemcsak él, hanem új hajtásokat is hoz az emberi szeretet.Sietni az ismeretlenhezE héttől mesekönyvekkel, versesvagyregénykötetekkel, újságokkalfelszerelkezett diákokkal találkozhatunka halasi kórház több osztályán.Ki a pszichiátria nyitott foglalkoztatójába,ki a gyermekosztályravagy az ápolási részlegre siet. Nemrokonhoz, baráthoz, hanem ismeretlenekhezviszi őket a kötelességtudat,az együttérzés és az áldozatosszolgálatkészség. Áldozat,empátia, szolgálatkészség – kiveszőbenlévő fogalmaink, amelyekfelélesztésébe a mai, részvétlenülrohanó korban a Bibó-gimnáziumdiákjai új kezdeményezéssel szállnakbe Halason.Pótolni a pótolhatatlantAz önkéntes segítésnek többéve éledezik a hagyománya Halason:a nagycsaládosok, a Pásztortűzés az Egy Jobb Halasért Egyesületekszervezetten is keresték éstalálták meg a módját a közérdekű,közszolgálatú civil tevékenységnek.Felolvasónapoktól faültetésenát érdekvédelmi akciókig sok mindenszerepel a szolidáris, önzetlenaktivisták programfüzetében,így az egészségügyben és a szociálisellátás más területén ellátottak,gondozottak iránti emberi jelenlétis. Az alapelv egyszerűségében ispótolhatatlanul fontos: a megszorításoktólsújtott gyógy- és gondozóintézményekbena szakmaifeladatok ellátásán túl egyre kevesebbenergia juthat a lelki, szellemitámogatásra.KézfogásokEzért aztán amikor Fogl Ágnes tanárnőés Börcsökné Ábrahám Editvédőnő – csatlakozva a Bibóbanmár megkezdett önkéntes-programokhoz– profilt választott sajátdiákcsapatának, választásuk a kórházraesett. Volt kit kövessenek:az új igazgató, Veszelszkiné HuszárikIldikó pályázatában, VladárÉva angoltanár környezet- és állatvédelmitevékenységében már korábbanis szerepelt hasonló elkötelezettség.Az egészségügyet érintőkezdeményezést végül a gimnázium-igazgatónőés Romhányi Zoltánkórházvezető írta alá, így dolgoztaki a tanárnő és a védőnő azév végéig tartó programot: 20 diák– 18 lány és 2 fiú – arányos beosztásbanhavonta 2-2,5 órát tölt azáltala választott kórházi osztályon.Lelkesek– Amikor az osztályban meghirdettükaz ötletet, hatalmas volta lelkesedés. Úgyhogy nem igaz,hogy a fiatalokban nincs meg azempátia, a jószívű tenni akarás...!Végül a 25-ből 20-an maradtak azutánis, hogy kiderült, mennyi időráfordítássaljár. Lelkesítették őketa kórházi ápolási igazgató, KellnernéMarika szavai is, akit szinte tátottszájjal hallgattak – meséli FoglÁgnes. A tanárnő hozzáteszi: a diákokmaguk döntik el, hogy – természetesenkellő szakmai asszisztenciamellett – a gyerekek, apszichés vagy más betegek mellettteljesítik-e önkéntes szolgálatukat.Tudják, hogy felelősség isDe lelkes a védőnő is.– A szakmában naponta szembetalálkozomazzal, hogy a fiatalokhogyan élnek: kevés a valóban tartalmasszabadidő-eltöltés, az egymásraés másokra való odafigyelés,sokszor csak az internet mega zene... Most azt látom, hogy vanigény bennük az értelmes célra, azemberi érzésekre, és tudják-érzik,hogy adni nekik is jó!A 11. osztályos (16-17 éves) fiatalokegyelőre havi egy-egy alkalommalkerülnek majd sorra; kettena gyermek-, hárman az ápolásirészlegen, egyikük pedig a lelkimentálisgondozásban vesz részt,2011. november 9.s miközben ehhez megfelelő felkészítéstkapnak, ők maguk is készülnek:versekkel, újság- vagy szépirodalom-olvasással.Azt is tudják,hogy nem pusztán exkluzív program,egyszeri betekintés lesz a vállalás,hanem felelősséget, folyamatosállhatatosságot is megkövetelőfeladat, hiszen a betegek visszavárjákmajd őket a következő alkalommalis.– Ez a személyiségfejlődésükrendkívül hasznos építő eleme lehet– hívja fel a figyelmet a kétszervező.Havi rendszerességet vezetnekbe a tapasztalatok összegzésébenis: iskolai és kórházi szakemberekmellett a fiatalok is megbeszélik,elemzik az átélt órákat.Járványos jótékonyságVárható, hogy a Bibó e néhány fiataljánés a kórházi jelenléten túlkiszélesedik majd az önkéntes segítőkmozgalma, aktivitása. Nyilvánvaló,hogy a szakszemélyzetelfoglaltsága mind ott, mind másszakintézményben határt szaba segítők számbeli jelenlétének.Ugyanakkor akár a köztisztaságban,közterület-rendezésben, időslakosok kerti munkáinak segítésébenés számos más területen közösségihasznot jelenthet majd azönkéntes résztvevők bevonása,közreműködése. Jelenleg a Nefelejcsutcai otthonban, illetve a helyiállatvédelemben vesz részt ilyenprogramban a Bibó több diákja, segyben az önkéntességnek egyfordított példája (erről lapunk írt amúlt héten) a helyi ügyészség vezetőjének„speciális jogászi kollégiumaa középiskolában.Kép, szöveg: KohoutZtársadalomCivil-önkéntesfaültetésA késő őszi napsütés és a közel 20oC-os meleg sokakat kicsalt szombatona Keceli úti volt szeméttelepmellett működő gyepmesteri telephez,ahol a Kiskunhalasi ÁllatvédőEgyesület (KÁE) szervezett faültetést.A kezdeményezéshez csatlakoztaka Bibó-gimnázium önkéntesdiákjai is, akik Ván László városi főkertészés a KÁE útmutatása alapján10 kőris, nyár, platán és akácfátültettek el a telep déli és nyugtioldalán.– Nem számítottunk arra, hogyilyen sokan eljönnek az egyesületfelhívására – nyilatkozta büszkénRémán Jánosné KÁE-elnök. Tavaszszalhatározták el az egyesületitagok az őszi faültetést, hogy nyáronse melegedjenek túl a befogottkutyák boxai. A pár év múlvafelnövő fák védelmet nyújtanakmajd. A Tekó kertjében előneveltfacsemetéket Ván László biztosítottaaz akcióhoz, az állatvédőkpedig vállalták azok rendszereslocsolását.A gyepmesteri telepen egyébkéntnemrég a Városi Rendészet munkatársaiültettek 5 facsemetét –jelentette be Törőcsik Dávid.Kép, szöveg: PÁNem csak exkluzív program ez a vállalás:felelősséget, állhatatosságot is megkövetel,hiszen a betegek visszavárjákmajd őket. Ez a diákok személyiségfejlődésénekhasznos építő eleme lehet.


fókuszinnen onnanHalasi benzinár-rekordBács-Kiskunban két halasi benzinkút szerepela legolcsóbbak között. A 95-ös tekintetébena Malomsoron kell a legkevesebbetfizetni (380,9 forint), a 3.legkedvezőbb a Vadkerti úton található(381,9). A gázolajat illetően is van kedvezőhalasi példa: a Malomsoron 402,9forinttal ez a legjobb megyei ár, míg aVadkerti úton 403,9 forint az ára: ez a 3.legkisebb Bács-Kiskunban.2660 km egy literrel?!Újabb nemzetközi sikert ért el a kecskemétifőiskola csapata a Megaméterrel, asaját építésű speciális autójukkal. A járműmotorjának egyik fontos alkatrésze Kiskunhalason,a Juhász Műhelyben készült,Juhász Attila kézügyességét dicsérve. AMegaméter 2661 kilométert képes megtenni1 liter üzemanyaggal, ez a világona 3. legjobb eredmény. A közelmúltbankis átépítés történt, így tiszta alkohollalis működik a masina. Ezt éles helyzetbentesztelhették a spanyolországi Cartagenában.Egy nemzetközi versenyen ötszörjobb teljesítménnyel, mint a 2. helyezett:a mieink nyerték a bajnokságot. (jl)2011. november 9.Meglesz, meghiúsul a hazatelepülés?Szülővárosába, Kiskunhalasra szeretne visszaköltözni egy Németországbanélő férfi, ám mivel kerekes székét nem tudják fogadni ahalasi állomáson, egyelőre nem tudja vállalni az utazást…Itthon gyógyulnaA halasi származású Hegyi János56-ban távozott, régóta Pforzheimbenél, ám nyáron úgy döntött,régóta tervezett hazatelepüléseelőtt két hónapra ideköltözik.A mozgáskorlátozott férfi azt tervezte,kihasználja gyógyvizünk áldásoshatásait, és találkozik régiismerőseivel is. Speciális közlekedésieszközzel rendelkezik, ígymegszervezte a vonatos utazást,elővételben megvette a jegyet is.Csomagolt, albérletet kötött le avárosban, és már a leveleit is ideirányította. Ám az utazás előttinapokban kapott egy értesítést:ne induljon – közlekedési eszközétMagyarországon nem tudjákátrakni.A halasi Tanács Viktória, akiszállást biztosított volna az idősférfinek, leveleit most már jóidejetovábbküldi Pforzheimbe.Nincs emelőszerkezetHegyi János nem érti a magyarvasúttársaság magyarázatát, hiszenaz út németországi szakaszainsehol nem okoz gondot járműveszállítása, és a MÁV szinténközlekedik ott is. Lapunkat a honivasúttársaság arról tájékoztatta,Kiskunhalason nem tudják fogadnia közlekedési eszközét: egykerekes székes utas vasúti utazásánaka megszervezésekor figyelembekell venni, hogy azadott szerelvényen közlekedik-emeghirdetett speciális jármű (hanem, technológiai szempontbóla szerelvénybe sorozható-e), továbbárendelkezésre áll-e a kiindulásiés a célállomáson mobilemelő és kezelőszemélyzet. Akonkrét esetben e két utóbbi hiányaokozza a problémát.Van megoldásA MÁV-nál ugyanakkor a megrendelésbeérkezése után egyeztetésekkezdődtek az utas igényeinekkiszolgálási lehetőségeiről.Mivel a 150 kilós kerekes szék leemelésea fenti okok miatt nembiztonságos, a társaság több telefonváltásután azt javasolja HegyiJánosnak, hogy ha megoldja aközúti közlekedést Kelebia és Kiskunhalasközött, akkor a vasúttársaságKelebiáig elviszi: a térségbenlegközelebb ott van mobilemelőszerkezet.HegyesABEMER TERÁPIA – AZ EGÉSZSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBANA BEMER mágnesterápia egy új, világszerte egyedülálló technológia, amit 12 éveskutatómunkával a korlátozottan vagy rosszul mköd hajszálér hálózat stimulálásárafejlesztettek ki a berlini Mikrocirkulációs Intézetben. Már két perces kezelést követen, 26%-osjavulás mutatható ki a mikro-keringésben, és a hatása még 12 óra elteltével is jelents.Ha szeretné egészségét megrizni, vagy a már meglévbetegségét hatékonyan kezelni, javasoljuk, próbálja ki aBEMER terápiát.BEMER terápiás nyílt napMinden érdekld ingyenes kezelést kapIdpont: 2011. november 15. és 22.Program:14-17 óráig a készülékek bemutatása17-18 óráig eladás a Bemer terápiárólKiskunhalas, Csipke Hotel (Semmelweis tér 16.)Szervez: Kovács Béla BEMER szaktanácsadóTel: +36-30/3226656 TELECOMP KFT.www.telecompnet.huAz IPO, az egyetlen, független európai egészségügyikommunikációs hálózat megállapítása szerint, és az eddigelkészült klinikai esettanulmányok alapján, a BEMER terápiatúlnyomórészt olyan megbetegedések esetén bizonyulthatékonynak, amelyek együtt járnak a vérkeringésszabályozásának zavarával, illetveéppen abból származnak.Az ilyen kórképek a következk: cukorbetegség sebgyógyulás szklerózis multiplex fájdalom, arthritis kórképek, alvászavar sportgyógyászati kórkép és számos, az életkorhoz kapcsolódó krónikus megbetegedés.


Nádor KlubBalotánKiskunhalas és vidékének önkormányzati,országgyűlési képviselői,közéleti érdeklődésű polgáraialapították 2009-ben a NádorKlubot. Dóka Józsefet LukácsLászló váltotta az elnöki posztonmég abban az évben. A klub tagjaia kun vidéket bejárva ezúttalBalotaszállás, Pusztamérges térségévelismerkedve felkeresték aBalotai Nádas pincét és a VelteliniKft. pince-présházát, ahol többekközött megkóstoltak egy 1982-estajói olaszrizling aszút. A Pusztamérgesés Szeged között egyébkéntegykor működött „kisvasút”nyomvonalát térségünk felé terveztéktovábbvinni. (ha)2011. november 9.Ki tábláz? Kitörik, kidekorálják, megfordítják, ellopják. A halasi közúti jelzőtáblák gyakran áldozatul esnekművészhajlamukat így kiélő fiatalok munkálkodásának vagy buli utáni vagánykodásának. A jelzőeszközökrea városházán idén 250 ezer forint volt, amiből a forgalomváltoztatás indokolta cseréket oldották meg. AHalasi Városgazda végzi a cseréket, javításokat: főleg az elsőbbségadás kötelező táblákat forgatják el. Az elmúltidőszakban volt olyan eset, amikor ismeretlenek az Eötvös, Kmeth Sándor, Bajcsy-Zsilinszky és a Postautca határolta területen forgatták át a táblákat, balesetveszélyes helyzeteket okozva. Néhány nappal későbbkét sarokkal odébb törtek ki két jelzőeszközt.Kép, szöveg: JL„Nem közvetlen kapcsolat”Az Aegon nem tudott a Sipos-féle csalássorozatról és a pénzrőlNem állt fenn a csaláshoz közvetlenül köthető szerződéses kapcsolataz Aegon és a cég nevét lépten-nyomon használó SiposJános károsultjai között – állítja az Aegon biztosítótársaság.Noha csaknem 40 éve fizetitisztességgel gépkocsi-biztosításait,most rideg bánásmódbanvan része egy halasiasszonynak: pár száz forintmiatt több ezerre akarjákbüntetni. Persze, már tudjais, mit fog tenni...J.-nének 1975 óta van gépkocsibiztosítása.Azt mondja, soha nemkésett, sőt, jellemzően – mintidén is – inkább előre fizette bea kötelező díjat, mint utólag. Szerettisztán látni, mondja. Ezért islepődött meg, amikor két ízben isaz derült ki utólag, hogy néhányszáz forinttal kevesebbet utaltatottaz egyik helyi pénzintézettel,mint amennyit kellett volna.Hűségre hűtlenségEgy asszony méltánytalan kálváriája a gépjármű-biztosítással– Egyrészt senki az égvilágonnem jelezte, hogy emelkedett a befizetnivaló.Csak utólag derült ki,de akkor is csak a bank jelzésével,hogy egyszer 306, egyszer pedig459 forinttal utaltattam kevesebbet.Azonnal utasítottam a bankot,hogy többet utaljunk, de szerződésszegéstígy sem követhettemel, mert még így is bőven a befizetésivégső határidőn belül maradtam!Ennek ellenére 4 ezer forintosbüntetést szabnak ki rám, sőt,most valamiért a biztosítási díjamAz Aegon és a Sipos Jánoshozköthető csalássorozat károsultjaiközött nem állt fenn semmilyen,a csaláshoz közvetlenül köthetőszerződéses kapcsolat. A csalássorozatnaka biztosító tehát nemrészese, hanem maga is károsultjavolt – állítja az Aegon azután,hogy sokadik ízben lapunkbírósági ítéletek kapcsán foglalkozotta volt Aegon-vezető,majd független biztosítási brókerügyleteivel.Az Aegon (mint a lapunk 17. oldalánközölt helyreigazításból kitűnhet)szerint Sipos nem rendelkezettVIP-ügyfelekkel valókapcsolattartásra jogosító üzletkötőijogosultsággal, továbbá „ais emelkedik 7 ezerről 8 ezer fölé!– méltatlankodik indulatosan a Felsővárosbanélő asszony.A szóban forgó biztosító, a Generali-Providenciahelyi összekötőjénekképviselője szerint hatényleg időben történtek a befizetések,akkor azt a helyi vagyországos központba küldött levéllelkezelni lehet. Ám mire J.-népanaszos levelet írt volna, máriskapott egyet a biztosítótársaságtól,amelyben – mint mondja– megfenyegették.károsultaktól kicsalt pénzösszegeknem folytak be a biztosítótársasághoz”,vagyis az Aegon„a csalássorozatnak sem résztvevője,sem haszonélvezőjenem volt. Ezzel szemben magais károsultja a nevében, ámfelhatalmazása nélkül elkövetettvisszaéléseknek.”(kz)– Én azonnal befizettem a 4 ezresbüntetést, mert egész életembenvállaltam a felelősséget, éssoha nem cirkuszoltam. De mostelhatároztam, hogy amint lehet,más biztosítót választok. A leveletegyébként senki nem írta aláa társaságtól, csak megfenyegettek,hogy nem léphetek át másikbiztosítóhoz... Ez végképp felháborít:eddig odavittem a pénzem,mindig rendesen fizettem, ezekután így viselkednek...?J.-né, amint szavaiból is kiderül,békés, méltányos ügyrendezéstvárt volna. A médiához sem a„cirkuszért” fordult, hanem azért,hogy példája nyomán mások nejárjanak hasonlóan.KZtársadalominnen onnanSzakad az MSZPTöbben követhetik az MSZP halasi szervezetébőlkiváló Rózsahegyi Róbertet.Mint azt korábban jelezte, szimpatizálGyurcsány Ferenc politikájával, ezértcsatlakozik a most szerveződő DemokratikusKoalíció Pártjához. Vízkeleti Szabolcsszocialista elnök érdeklődésünkreelmondta, minden tagnak szuveréndöntése, kilép vagy sem. Szerinte egyébként30-40 százalékkal csökkenhet a helyiszocialisták létszáma. Az ő lemondásaegyáltalán nem került napirendre, folytatjaa munkát a mandátuma lejártáig,2012-ig. Jekő Attila választókerületi vezetőszerint a szocialisták együttműködnekmajd az új erővel, céljuk az Orbánkormányleváltása 2014-ben. (jl)Romaoszlás:Halas profitál?Mint múlt héten megírtuk, valószínűlegfeloszlik a megyei cigány önkormányzat.A halasi Rostás László is támogattaa rendkívüli ülésen meghozott határozatot,szerinte az új választásokkal esélyteremtődik a térség jobb érdekérvényesítőképességére.Költségvetési pénzek szabálytalan felhasználásával,a testületet megkerülődöntésekkel, a tényleges munkavégzéshiányával vádolják elnöküket amegyei cigány önkormányzat képviselőiegy Tükörhöz eljuttatott jegyzőkönyvszerint. A 7 fős testületből jelenleg 6-andolgoznak, mivel egyik társuk előzetesbenvan. A 6 közül négyen, köztük a kiskunhalasiRostás László is támogatta azönkormányzat feloszlatásáról szóló múltheti előterjesztést. Szerinte a megyei cigányönkormányzat olyan, mintha nemis létezne. – Az elnök, Ajtai Tibor alacsonyszinten képviseli a megyében élőcigányságot, ami tapasztalatlanságánakköszönhető: korábban nem vezetettönkormányzatot, hiszen a helyi cigányönkormányzatban a családtagjaia képviselők – állítja Rostás. Ő többszörtájékoztatta Ajtait, nem megfelelő hozzáállásaz, hogy mindent egy személybenakar eldönteni, még azt is, ki beszélheta megyéből Farkas Flórián elnökkel,és ki nem. A halasi romavezető azért támogatjaa megyei testület feloszlatását,mert ezzel a megye és térségünk visszanyerhetnéa régi érdekérvényesítő képességét.A megtámadott elnök szerintaz ellene felhozott vádak mögött hatalmiharc van. – A választások óta a kezdeményezők,köztük Rostás László problémája,hogy nem ő az elnök – fogalmazottAjtai Tibor. Az oszlatásról a megyeikormányhivatal dönt. (ha)


10halasi forradalom2011. november 9.Miközben az iskolai oktatás ritkán jut el az (egyébként ízléstelenjelen-politikai hatásoktól mindig is terhelt) 56-os eseményeksúlyuknak megfelelő elemzéséhez, igen nagy az érdeklődésa különféle generációk – így a fiatalok – körében isa forradalom és szabadságharc iránt. Halas ráadásul – NagySzeder mozgalma révén – hozzá is járult 56 történelméhez.Halason is nép forradalma bontakozott ki. Majd a különféle politikaierők becsatlakozásával külön utakra tévedt a szabadságküzdelem.Lássuk, mi történt a „halasi 56” 13 napja alatt!A vérbe tiportnemzet gyászaMegemlékezés a főtéri kopjafánálA főtéri kopjafánál fejeződött be az 1956-os forradalom és szabadságharckapcsán rendezett városi programsorozat. A pénteki megemlékezésenPajor Kálmán, az 56-os Emlékbizottság elnöke beszélt, majdaz egyházak képviselői mondtak beszédet. Az ünnepséget követően aFidesz-frakció tagjai a Bibó István Gimnáziumnál koszorúztak.Az 1956-os forradalom és szabadságharcjeles eseményeire emlékezett aváros az elmúlt napokban. November4-e szomorú évforduló, ugyanisekkor ért véget az 55 évvel ezelőttidicsőséges esemény. Az 56-os Emlékbizottságaz önkormányzattal közösenszervezett megemlékezést afőtéri kopjafánál. A hagyományoknakmegfelelően előbb az Országzászlónállevonták a nemzeti lobogót, majd azemlékhelynél folytatódott a program.A szónok Pajor Kálmán, az 56-os Emlékbizottságelnöke volt.– Gyászoljuk a vérbe tiport életekezreit, az egész vérbe tiport nemzetet.A mai gyásznap helyett akárörömünnepet is tarthatnánk, ha azegykori hitvány nemzetárulók, Gerő,Kádár, Münich és társai egy torzszülötteszme és saját életük, kiváltságaikvédelmére 55 esztendeje be nemhívják a lánctalpak özönét. Hiszena forradalom október 28-án győzött– fogalmazott beszédébenPajor Kálmán.A szónoklatot követően BödecsPál református, Honti Irén evangélikuslelkész és Finta József katolikusplébános szólt a hallgatósághoz.Az ünnepség végénkoszorúkat, virágokat, mécsesekethelyeztek el a kopjafánál, amely aforradalom két halasi áldozatánakállít emléket. Ezt követően a Fidesz-frakciótagjai átvonultak a BibóIstván Gimnáziumhoz, a névadóemléktábláját koszorúzták. BeszédetSkribanek Zoltán helyi elnökmondott. A megemlékezés-sorozatvégén a művelődési házban levetítettéka Wittner Mária életérőlszóló filmet Hóhér, vigyázz címmel.Kép, szöveg: jágerOktóber 23.:bizonytalan keddAz első nap a bizonytalanság, akivárás jegyében telt: a fővárosifejlemények miatt a közigazgatásés a rendvédelem vezetőiutasítás hiányában tétlenülvárták az események kibontakozását.Az aznapra tervezettüléseket elhalasztották későbbiidőpontokra. A város lakói mégnem értesültek a kialakult helyzetről.Mindenesetre úgy tudni,Gerő Ernő első titkár aznapreggel 8 órai rádiós beszéde –a változások reményében – sokaknaknem nyerte el a tetszését,de ekkor még semmifélenyilvános, nyílt színi megmozdulásranem került sor.Október 24.:ébredő szerdaMásnap hajnalra aztán márminden halasi katonai alakulatnál(37. lövészezred, 7. tüzérezred,36. páncéltörő tüzérezred)riadót és fokozott harckészültségetrendeltek el. Járőröketküldtek ki a városba a fontosabbépületekhez: a városházához,a pártbizottsághoz, a postáhozés a fontosabb utakhoz,továbbá lehallgatták a postána telefonforgalmat. NapközbenGyurkó Lajos vezérőrnagy, a3. magyar honvéd hadtest parancsnokautasításba adta, hogyminden tömegmegmozdulást felkell oszlatni, akár fegyver alkalmazásávalis – áll Végső Istvántörténész gyűjtésében. Agimnázium környékén röplapokattaláltak, amelyekben ismeretlenekkövetelték Gerő Ernőtávoz(tat)ását, az oroszok kivonását-kivonulását,a szabadságot.A fővárosi események,a forradalom első híreit egyébkéntnem a sajtó, hanem a Budapestrőlérkező vasutasok hoztáka helyi lakosságnak.Október 25.:megmozduló csütörtökEzen a napon már megkezdődteka lakossági megmozdulásokis. Vasutasok, ipari és mezőgazdaságidolgozók mellett tanárokés diákok is kivonultak az utcára,és követelték a diktatúrafelszámolását. Előfordultak utcairandalírozások, vörös csillagokés zászlók, és (másnap) aszovjet emlékmű lerombolása.Ezért is a 7. tüzérezred katonáimegerősítették a pártbizottság,a posta és a városháza épületénekvédelmét. A Vezérkari Főnökségazt parancsolta, hogyminden alakulat tűzze ki a nemzetilobogót a laktanyájára, és akatonák távolítsák el a sapkacímereket.A vasutasok le is szedtéka sapkacímereiket, sőt, azépület Rákosi-címerét is eltávolították.Nemcsak itt alakultakki kisebb csoportosulások a forradalomhírére, hanem a barneválnális, de ott megmozdulásranem került sor, mert a katonaságmegakadályozta azokat.Október 26.:döntések péntekjeHalast szerencsére megkímélia komolyabb vérontástól aza katonai egység – a Hodosánőrnagy vezette 37. lövészezred–, amely hajnalban Kecskemétenkeresztül Budapestre vonult,és ott a rákövetkező napokbankíméletlen irtóharcokatfolytatott a forradalmár és szabadságharcoscsoportokkal. Eztfeltehetően az robbantotta ki,hogy a főváros határában egyiküketmeglövi egy forradalmár.Halason a munkásság folytattaaz ipari üzemek – például a baromfigyár– vöröscsillag-mentesítését.Délutántól csoportosulásokvoltak a városházakörül. Este 6 körül tüntetőcsoportgyűlt össze a főtéren. Ekkordöntötték le a szovjet emlékművetis az este 9 óra körül afőtéren lévő tüntetők.Október 27.:tragikus szombatIdeiglenes munkás-paraszt-A RákosMi történkatona tanács jött létre, melynekvezetésével Miklós alezredestbízták meg. A tanácsaz üzemeket munkástanácsoklétrehozására szólította fel. Amunkások erre a napra szervezettmegemlékezést hirdettek: avasutasok vezetésével diákok,tanárok, postások és munkások,közel háromezer fős tömegvonult fel. Este 6 körül újabb,immár nem szervezett, de nagyobbcsoport jött össze a városházamellett, és tájékoztatástakartak kapni a tanácsbanfolyó fejleményekről. Miklós alezredestávozásra szólította felőket, de a tüntetők a katonaságátállását és fegyvert kezdtekkövetelni. A katonai parancsnokszemélyesen kívánta távozásrafelszólítani az elégedetlenkedőket,így a városházán és az akörül lévő katonákkal, valamintpolitikai helyettesével, SzéplakiFerenc főhadnaggyal közéjükment. Fél 7 körül dulakodás alakultki, ezért Miklós alezredestűzparancsot adott ki. Az ígyfeloszlatott tömeget ért lövésbenketten meghaltak (19 évesGyöngyösi Papp Ida erdőgazdaságimunkás, 61 éves Poloz-


i-címert is eltüntettékt Kiskunhalason 55 éve? – Napló a 13 napos helyi forradalomrólnyik Kálmán, aki a sors keserűjátéka folytán ráadásul kommunistavolt, 1919-es veterán, civilbennyugdíjas borbélymester)és hárman megsebesültek,köztük Kardos Zoltán diák, egybuszsofőr.Október 28.:dacos-diadalmas vasárnapDélelőtt összeült az ideiglenesmunkás-paraszt-katona tanács.Egy javaslatra ForradalmiNemzeti Tanácsnak nevezik el atestületet. A nap folyamán mostmár minden üzemben megalakultaka munkástanácsok. Kiskunhalaskörnyékén, a járásbanis megélénkültek az események,amit jól mutat, hogy ezekben anapokban mintegy ötven sebesültetszállítottak be a kórházba.Meghökkentő az említett,Halasról elinduló Hodosán-féle37. lövészezred históriája is.A 60 százalékban Békés megyeikatonákból verbuvált egységaz ekkor már érvényben lévőkormányrendelet ellenéresem áll át a forradalom oldalára,hanem folytatta a harcotellene: sokszor még indokolatlankegyetlenkedésekkel – példáulelfogott, lefegyverzett forradalmárokkivégzésével – is.Ugyanakkor a Halason maradtőrség átáll, sőt, később igen határozottálláspontot foglal el: habejönnének az oroszok, szembeszállnánakvelük!Október 29.:politikus hétfőDélelőtt 10-kor a városházánösszeült a Forradalmi NemzetiTanács. Miklós alezredes elnökletévela helyi katonai ésrendvédelmi alakulatok parancsnokaiés vezetői melletta pártbizottság és a tanácsivezetők, valamint a munkástanácsokés egyéb intézményekközel 200 tagja volt jelen,akik szinte egy emberkéntkövetelték a nemzetőrség felállítását,a budapesti forradalmárokmegsegítését, forradalmibizottság megalakítását ésa tanácselnök és „elvtársai” lemondását.Ekkor vonták be ifj.Nagy Szeder Istvánt is, akirőltudták befolyását. A munkásokinnentől a háttérbe szorultak,ám Nagy Szeder és a kisgazdákcsak feltételekkel voltakhajlandóak csatlakozni: ne legyennemzetőrség, a városi tanácsvegye vissza az irányítást,oszlassák fel a ForradalmiNemzeti Tanácsot, de tartsanakszabad választásokat a régi/újpártokkal. Ezeket a többségelfogadta.Október 30-a és 31-e viszonylagosnyugalomban telt el.Kedden a városháza körül szinteállandó volt a csoportosulás:2011. november 9. halasi forradalom 11az emberek a fejleményekrőlakartak tájékozódni. Létrejötteka katonatanácsok a halasialakulatoknál. Miklós Gergelyalezredest leváltják, és kihallgatjáka sortűz miatt, helyettea város katonai parancsnokaVáradi Miklós alezredes lett.Reggel a városháza épületébenReile Géza tanácselnök hívásáraösszeült az azóta megszűntMDP, az újjáalakult SzociáldemokrataPárt (SZDP), a NemzetiParasztpárt (NNP) és a FüggetlenKisgazda és Polgári Párt(FKgP) a választás lebonyolításaügyében. Délelőtt a mezőgazdaságitechnikum előtt közelnyolcezres(!) tömeg gyűlt össze.A kuruc szobor előtt elhaladva aHősök szobrához vonultak, aholbeszédek hangoztak el.November 1.:legendás csütörtökReggel 6-kor megkezdődteka választási előkészületek avárosházán. Az urnák és a választásiívek szétosztása utána jelöltek a szavazókörzetekbenfoglalták el helyüket, majd8-kor kinyitottak a szavazóhelyiségek,és elindult a titkosvoksolás. A választás rendbenzajlott le, és több körzetben is100 százalékos volt a részvétel.Az azóta legendás szavazataránya következőképpenoszlott meg: FKgP 76 százalék,SZDP 14 százalék, NNP 6 százalék,MDP 4 százalék. Késődélután a városháza hangosbemondójánNagy Szeder Istvánközölte az eredményeket. A 36.páncéltörő tüzérezred letette azesküt a Nagy Imre-kormányra.November 2.:pacifista péntekA járás nemzeti bizottságamegkezdte az előkészületeit avároséhoz hasonló választásoklebonyolításához a régióban. Avárosi és járási hatóságok ésa pártok„közös együttműködésévelélelmiszer- és segélycsomagokatküldtek a fővárosba.A szovjet megszállástóltartva a Forradalmi NemzetiTanács ülést tartott, amelyencsupán egyetlen katonatanácstag javasolta-követeltea fegyverkezést és nemzetőrségfelállítását. Ezt aztán mindenkimás elutasította! Hogyvégképp kedvét vegyék a követelésnek,Nagy Szeder Istvánértküldtek, aki szintén ellenezte ajavaslatot.November 3-án, szombatonmár több forrásból híre jár, hogya közelben szovjet csapatok vannak,és Soltvadkert felől jönnekKiskunhalas felé. Ezzel együtt enap még mindig a szabadságé ésa demokráciáé: délelőtt a serneválkultúrtermében az FKgP hivatalosanis újjáalakult. Másnapra aztánbeigazolódik a baljós hír: vasárnap0 órától indította el a Szovjetunióa „Forgószél” („Vihar”) nevűhadműveletet, amelynek céljaMagyarország szovjet katonai okkupációja,azaz hódító jellegű idegenmegszállása. Ennek keretébena Dunán inneni területeket – ígyKiskunhalast is – a szovjet 8. gépesítetthadsereg hadosztályaifoglalják el. A térségbe a szovjet31. harckocsi gárda-hadosztályegységei érkeztek. A várost és alaktanyákat harckocsikkal szálltákmeg. Egész nap szovjet repülőkvoltak a város légterében.Napközben az elmenekült kommunistákegy része visszatért avárosba.És a folytatás...Ami aztán november 4. után következett,azt mindsokáig, a 80-as évek végéig nyögte az ország: aszovjet megszállás és a visszafészkelőkommunista-szocialalista rezsimet,amely árulásban és vérbenfogant, s minden szociális vívmányamellett sem volt képes gazdaságilagés morálisan tarthatónemzetvezetést biztosítani. Mint atörténész rámutatott, a halasi 56nagy erénye az volt, hogy megmutattaa nép érettségét, tenni akarását,elszántságát és tisztaságáta politikával szemben. VégsőMeghökkentő az említett, Halasról elinduló Hodosán-féle 37. lövészezredhistóriája is. A 60 százalékban Békés megyei katonákból verbuvált egységnem áll át a forradalom oldalára, hanem harcolt ellene: sokszor elfogott,lefegyverzett forradalmárok kivégzésével is. Ám a Halason maradt őrségátáll, sőt, szembe akart szállni az esetleg visszatérő szovjetekkel.arra is felhívta a figyelmet, hogymiközben a formális-kötelező ünnepségekbőlegyre inkább kikopika lelkesedés, a fiatalokban igenisél az érdeklődés a nemzet e világraszólóbelső-külső szabadságharca– szabadság utáni elkötelezettségeiránt.Kép:Pozsgai ÁkosSzöveg:Kohout Zoltán


12honi iparA magyar gyógyszergyártócégAz ExtractumPharma Zrt. 100 százalékbanmagyar tulajdonban lévő, dinamikusanfejlődő kis- és középvállalkozás.Tulajdonosai Nemes József és dr. AntalBalázs, akik egyben a cég meghatározószakmai vezetői is. A társaságot jelenlegitulajdonosai alapították 1993-ban.Alaptevékenységük humán törzskönyvezettgenerikus gyógyszerek gyártásaés forgalmazása, valamint korszerű generikusgyógyszerek kifejlesztése, törzskönyvidossziék összeállítása és hatóságiengedélyeztetése. Ezek mellett hazaiés külföldi gyógyszergyárak részére bérmunkábantermékfejlesztést, gyógyszergyártást,illetve csomagolást végez. Azrt. tevékenysége kiterjed továbbá klinikaigyógyszerkészítmények gyártására,csomagolására és disztribúciójára, valaminteurópai országokon kívülről érkező(ún. harmadik országokból) gyógyszerkészítményekvizsgálatára, illetvefelszabadítására is. Az ExtractumPharmaZrt. kunfehértói üzemében gyógyszerészekszakmai irányítása mellett nemzetköziszínvonalú fejlett minőségbiztosításirendszerek alkalmazásával garantálja,hogy a gyógyszerkészítmények minőségea legmagasabb követelményeknekfeleljen meg. Tulajdonosai alapvető céljuknaktartják, hogy hozzájáruljanak anemzet egészségkultúrájának, az emberekéletminőségének javításához és amagyar egészségügy fejlődéséhez. E küldetéshatározza meg a társaság hazai tevékenységét.Jelenleg 53 gyógyszerkészítménytgyártanak és forgalmaznak,és további 12 engedélyezett, illetve engedélyezésalatt lévő termékük vár piacibevezetésre. A társaság által gyártottkorszerű és hatékony gyógyszerekaz Országos Gyógyszerészeti Intézet általelőírt követelmények teljesítésével– azonos mennyiségű és minőségű hatóanyagottartalmaznak, és elismertenegyenértékűek – mind az originális, mindpedig az egyenértékű generikus készítményekkelhelyettesíthetőek. Gasztroenterológiaitermékeik közül kiemelkedika Domperidon-EP, RabirEP. Kardiológiaiszereik közül a Pentoxyl-EP, ClopidEP,NebivEP, SimvEP. Allergiaellenes készítményeikközül pedig a Cetirizin-EP, LevocEP.Ismertebb termékeik a Demalgonés Kefalgin fájdalomcsillapítók, a Troparincombinátum és a köhögéscsillapítóErigon, valamint a depresszió kezeléséreszolgáló Teperin. A vállalat központjaBudapesten, gyógyszergyára Kunfehértónvan, összesen 120 főnek biztosítmunkahelyet.2011. november 9.Új raktárbázisaz ExtractumPharmánál300 milliós beruházással fejlesztett a kunfehértói gyógyszergyártó cégHárom országgyűlési képviselő, köztük a parlament egészségügyibizottságának elnöke jelenlétében avatták fel az ExtractumPharmaZrt. uniós támogatással felépült raktárbázisát. A létesítménya társaság saját termékeinek tárolásán túl alkalmaslesz külföldi gyártók termékeinek elhelyezésére is. Az ExtractumPharmaZrt. 2011. november 3-án avatta fel Kunfehértón új,nemzetközi igényeket kielégítő gyógyszerraktárát.Nélkülözhetetlen voltAz utóbbi években bekövetkezettrecesszió ellenére a vállalat megtudta őrizni biztonságos működését.A 2010. évben közel 2 milliárdosforgalmat bonyolított le. Főkéntbelföldön forgalmazza generikusgyógyszerkészítményeit, de egyretöbb környező ország patikájábanis megjelentek már termékei, sőt,Dániában, Svédországban is forgalmaz,illetve egy tender megnyerésekapcsán Costa Ricába is exportál.Az ExtractumPharma nagyrésztsikeres uniós pályázatai révén dinamikusanfejlődik, ezek felhasználásávaleddig, a saját forrásaikon kívül400 milliós pályázati pénzt sikerültfejlesztésre fordítania. A Társaság agyógyszergyártási tevékenységéhezkorábban rendelkezésre állt raktárkapacitásaitmaximálisan kihasználta,sőt, ezeken felül bérraktározástis kénytelen volt igénybe venni.A további fejlődéséhez, a bővülő generikusgyógyszerek gyártásáhozelengedhetetlenné vált egy új, korszerű,GMP-igényeket kielégítő raktárikapacitás kiépítése.alföldi Regionális Operatív Programkeretében (DAOP-1.1.1./E Telephelyfejlesztési pályázat), az Európai Re-Uniós forrást nyertekA szükségessé vált fejlesztés a DélgionálisFejlesztési Alap társfinanszírozásábanvalósult meg. Közel 100millió forintot nyertek ugyanis infrastrukturálisfejlesztésre. A pénztmintegy 300 millió forint összértékűberuházással, egy új nemzetköziigényeket is kielégítő gyógyszerraktárlétrehozására használták fel.A létesítmény az ExtractumPharmagyógyszergyár közelében, Kunfehértókülterületén valósult meg.A raktár csaknem 1000 négyzetméteralapterületű, és 1600 raklapnyiáru gépesített kezelését biztosítja.A magas-raktár épületében nemcsupán saját igényeit tudja biztosítani,hanem több hazai kis- és középvállalkozással,valamint külföldibeszállítókkal tud együttműködnia teljes körű logisztikai feladatokellátásában.Parlamenti küldöttség előttA november 3-án tartott projektzárórendezvényen három országgyűlésiképviselő jelenlétében adtákát az új raktárcsarnokot. A parlamentegészségügyi bizottságánakelnöke köszöntőjében azt mondta,nem véletlen, hogy éppen itt valósultmeg a beruházás.– Tiszta fejű, szorgalmas, egyszerűemberek élnek ebben a térségben.Ez a létesítmény is azt bizonyítja,hogy érdemes ide befektetni– fogalmazottKovácsJózsef.A térségországgyűlésiképviselője pohárköszöntőjébenpedig azt mondta, az, hogy helyi cégvolt a kivitelező mindent elmond errőla vidékről.– Isten éltesse a tisztes magyaripart – mondta Lukács László. Azünnepélyes szalagátvágásnál jelenvolt Bányai Gábor képviselő, a megyeiközgyűlés elnöke is.6 éve kezdődöttA társaság egyik alapítója, dr. AntalBalázs arról beszélt, hogy a raktárcsarnoktervezése 2005-ben indult,és már akkor két szempontbiztos volt.– Egyrészt tudtuk, hogy csak pályázatitámogatás segítségével építkezhetünk,másrészt azt is elhatároztuk,hogy helyi céget bízunk mega kivitelező munkákkal – fogalmazottaz egyik tulajdonos.Társa, a szakmai vezetésben szinténrésztvevő Nemes József pedigarról beszélt, hogy a beruházásegy nagy ugrás az ExtractumPharmaszámára.– A korszerű csarnok számos beszállítónakad a teljes körű logisztikaifeladatok biztosításán túl korszerűraktározási lehetőséget. Az egészrégió gazdasági fejlődéséhez hozzájárul.A beruházás a cég telephelyétőlnéhány száz méterre, újonnan vásároltingatlanon valósult meg. A speciálisigényeket kielégítő raktárban1600, egyenként egy tonna teherbírásúraklap elhelyezésére van mód.Mint elhangzott, a háromszorosáranövekedett tárolási kapacitás bérraktározástis lehetővé tesz.Bevételeket is hozA bel- és külföldi társaságok bérraktárazásábólbefolyt összeg pedigcsökkenti a raktár üzemeltetésiköltségeit is. Az első megállapodásokelőkészítései egy jelentős forgalmatlebonyolító hazai gyógyszerforgalmazónkívül egy indiai céggelis megkezdődtek. Az uniós támogatássallétrejött telephelyfejlesztéshozzájárul ahhoz, hogy az idén már120 dolgozót foglalkoztató ExtractumPharmaZrt. tovább növelje forgalmátés hazai piaci részesedését.


Emlék és üzenetAz óbudai Bibó-sírnál koszorúzott a Nemes TanácsA halasi gyökerekkel rendelkezőíró, jogász, politikus, minisztersírjánál helyezett el koszorút,gyertyát a Halasi Nemes Tanácsnevében Végső István ügyvivő helyettes.A civil szervezet a november4-i nemzeti emlékezés napjánaz Óbudai Temetőben rótta le kegyeletét.A 100 éve született BibóIstván (1911-1979) a 20. századegyik legfontosabb magyargondolkodójaként a 1956-os forradalomutolsó napján is a helyén2011. november 9.Környezettudatos rajzpályázatÉrtékes nyereményeket sorsol kia térség hulladékgazdálkodó cégeegy most meghirdetett rajz-,illetve fotópályázaton. Az óvodásoknakkörnyezetüket kell papírravetniük, a középiskolásoktól pedigfőként pozitív példákat várnaka hulladék képződése és annakgyűjtése tárgyában.A tavalyi rajzpályázat után idénkét felhívással is igyekszik megszólítania térség fiataljait a HomokhátságiRegionális Zrt. és amaradt kormány tagjaként, a függetlenségiharcért élete végéig kiállópolitikusaként példaképe hazánknak.1956. november 4-énezt a máig ható üzenetet küldteországnak-világnak a vérbefojtáselőtt álló magyar szabadságküzdelemutolsó óráiban: „Magyarországnépe elég vérrel adózott,hogy megmutassa a világnak aszabadsághoz és igazsághoz valóragaszkodását.”(HT-összeállítás)Mi lesz a civilprogramokkal?A civil és lakossági kezdeményezéseknekmegítélt pénzekbefagyasztása miatt veszélybekerülhetnek a kulturális-közösségiprogramok a városban.DöntöttekSzámos civil szervezet aggályaitösszegző közleményben fogalmazzákmeg félelmeiket azok a programszervezőcivil szervezetek, magánszemélyek– alkotók, közéleti,kulturális szakemberek, sportolók,zenészek, hagyományőrzők és mások–, akiknek támogatásáról döntöttkorábban az önkormányzat. Eza döntés a szeptember 25-i képviselő-testületiülésen született, a sikerrelpályázók folyamodványait elbírálva,majd a rákövetkező héten megis kezdődtek a szerződéskötések, ésmegszülettek a megállapodások.BefagyasztottákA testületi ülés után két héttel azonbana városvezetés – a város működésétátmeneti hitellel finanszírozóbankkal folyó tárgyalásokkal és aváros pénzügyi helyzetével összefüggésben– leállította a kifizetéseket. Eza döntés – állítják a civilek – 18 szervezetetés magánszemélyt érint (BaranyiLászló Kolping Család Egyesület,Flaisz János, Greda TáncsportEgyesület, Halasi Cserkész Alapítvány,Halasi Hetek Alapítvány, HalasiMúzeum Alapítvány, Kántor AndrásVeterán- Autósok Egyesülete, KiskunNépművészeti Egyesület, KiskunhalasiÁllatvédő Egyesület, KiskunhalasiCsillagászati Egyesület, KiskunhalasiHonvéd Kulturális Egyesület, KiskunhalasiLovasbandérium Egyesület,Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület,Mongyi Marianna, Pásztortűzegyesület,Studio 2000 Alapítvány,Szivárvány Bábszínház Alapítvány,Zeneszeretők Kiskunhalasért Alapítvány).Az ő programjaik megvalósulásakerült veszélybe.Ígérik, kérdikA civilek azt a tájékoztatást kaptáka városháza pénzügyi vezetésétől,hogy a jövő év elején történhetmeg a kifizetés, ha a város újra kaphitelt. Az elnyert és már leszerződöttcivil pályázati pénzeket tehát csak jóvalkésőbb kapják meg a programszervezők.Kérdés azonban, képeseklesznek-e programjaik megvalósítására,és a projektjeiket előfinanszírozvateljesíteni. Az összeg 15 milliórarúg, ami, ha több célra fordíttatna is,jelentős – így jelentős a kiesés okoztaveszteség is.– A kultúra, a művészet, a hagyományápolás,az életmód, gyermekprogramok,a környezetvédelem és azene területein szinte már csak a civilektevékenykednek Kiskunhalason.Mi lesz a halasi civil élettel, mi lesz aprogramokkal? – vetik fel aggódva acivil szervezetek. (kz)Homokhátsági HulladékgazdálkodásiKft. A két társaság, kétkorosztálynak írt ki pályázatot.A óvódások rajzzal nevezhetnek,ennek mottója: „Segítsd teis a zöldmanót, hogy megmentsdaz összes földlakót!” A gyerekeknekle kell rajzolniuk vagy festeniük,mit jelent számukra a környezet.A nyeremény kerékpár, roller,valamint kreatív és készségfejlesztőjáték lesz. Az alkotásokatnovember 15-ig kell beküldeni aHomokhátsági Regionális Zrt. címére,a 6440 Csongrád Kossuthtér 7. szám alá. Szintén e címre,és ezzel a határidővel kell beküldeniüka térség középiskolásainakis elkészült alkotásaikat. Ők fotókkalpályázhatnak. A feladat, hogyörökítsék meg fényképezőgépükkeltapasztalataikat az utcákon,köztereken a hulladékképződéssel,hulladékgyűjtéssel kapcsolatban,és mutassák be képeiken,hogy új tendenciákat látnak a témávalkapcsolatban. Itt a nyeremények:Sony PSP, digitális fotóalbumés SD kártya. A rajz- és afotópályázatok pályázati borítékjábanszerepeljen a pályázó neve,elérhetősége, címe és az intézmény(óvoda, középiskola neve).A pályázati művek értékelése, adíjazás mindkét esetben december7-én Kiskunhalason, a KertvárosiÁltalános Iskolában tartandóSzelaktív nap programjának keretébenlesz. h. a.civil élet 13innen onnanLélekműködés forradalmiszemmelNovember 19-én, szombat délután 3órától érdekes előadást tart a KözösségekHázában Frey Éva pszichológus,parapszichológus. A Lélek működése –ahogyan egy forradalmár pszichológuslátja fejlődésünket című rendezvényelőtt egyéni ülésekre is van lehetőség –adta hírül a www.halasmagok.hupont.hu portál. A honlap közölte a hét egyikérdekességét is: Bevezetés az asztrológiába,asztrozófiába címmel Rácz-FodorGabriella tart előadást.„Elit Klub” az iskolábanAz idei tanévben a Kunfehértói ÁltalánosIskolában Elit Klub néven felső tagozatosszakkör indult, melynek célja tanulóikszorgalmának és magatartásának havontatörténő elismerése. Minden hónapbanbe (és ki) lehet kerülni a csapatba-csapatból,melynek tagjai speciális mozgás- éssportélményeket szerezhetnek. Első kirándulásukon11 tanuló vett részt a suliés a Diák Sportegyesület támogatásávala HalasThermál fürdőjében. A következőalkalommal falmászást terveznek.Új élet a honismeretbenTöbb évtizedes kihagyás után újra megalakulta Konecsni György Kulturális Központ,Helytörténeti Gyűjtemény és TájházHonismereti Klubja Csík Antal helytörténészés Rácz Sándor múzeumpedagógusvezetésével. A klub a település és környékeépített, tárgyi és szellemi örökségével,hagyományaival ismerteti meg az érdeklődőketinteraktív keretek közt – írjaa majsainfo.hu. A majsai honismereti táborés a különböző tematikus foglalkozásokfolytatásaként klubot hoztak létre,melyben az érdeklődők a gyűjteménybenfelhalmozott tárgyi és szellemi értékekenkeresztül ismerkedhetnek meg Majsamúltjával: elsőként a legrégebbi épülettel,a városházával és annak történetével.Helytörténeti tárlatIdén is új kiállítással köszöntötte az1956-os forradalom és szabadságharcünnepét a szanki közművelődés:a helytörténeti tárlat hosszú előkészítésés gyűjtőmunka révén valósult meg. ASzank múltját feltáró anyag egy év alattállt össze, és fotómásolatok, tárgyak,korabeli háztartási eszközök, kerámiák,illetve az udvaron a mezőgazdasági kultúrátreprezentáló munkaeszközök gazdagítják.További terv egy helytörténetimúzeum megnyitása a múzeum szomszédságában.A Közösségi Ház ezután isvár tárgyakat, fotókat. (kz)


14kultúraPajzán mesékA Pásztortűz-egyesület meghívásáralátogatott városunkbaKóka Rozália. A népdalénekes,mesemondó több évtizede nemjárt Kiskunhalason, így örömmelfogadta el a szervezőkfelkérését. Kedvenc pajzántörténeteiből összeállított mesecsokrátlegnagyobb öröméretelt ház előtt mutathatta be. Ahhoz,hogy a gyűjtemény összeálljon,hosszú évtizedek munkájáravolt szükség.– Egy pici bukovinai székely falubanszülettem, kiskorunkban mindigegy öreg bácsi vigyázott ránk, éshogy ne rosszalkodjunk, népmesékkelkötötte le a figyelmünket. Tanítónőnekkészültem lánykoromban,és mivel már főiskolai éveim alatt isérdekeltek a népmesék, elhatároz-2011. november 9.Az új HyppolitA címszerepben: Kovács Nemes Andorfotó: pál lászlóKovács Nemes Andor játszotta a Hyppolit címszerepét. A halasia harmadik előadás volt, amiben ő alakította a legendás lakájt.• Nóti Károly és Zágon Istvánfilmforgatókönyve alapjánállították színpadra a Hyppolit,a lakáj című előadást.• Igen, de úgy tudom, belenyúltak.Pár napja vettem át Hyppolitszerepét, eddig a zenekarban szerepeltem.Felvitte az Isten a dolgomat,ha szabad így kifejeznemmagam.• Megnézte-e az elődökjátékát?• Természetesen. Szerintem magyarajkú ember nem létezik, aki nelátta volna az antológiai filmet KabosGyulával és Csortos Gyulával.Remek! Szerintem a magyar filmtörténetegyik gyöngyszeme, ésbiztosan szegényebben halálozik elaz, aki nem látta ezt a filmet.• Készült egy újabb változatais.• Azt is megnéztem. Én jobb szeretema régit. Tisztelem és becsülömaz újabb generáció színészeit,de Kabos Gyula az Kabos Gyula. Kicsitmi is félve fogtunk hozzá a színpadiadaptációhoz, mert a film utánelég nehéz überelni azokat az alakításokat.A közönség visszajelzéseazonban az, hogy szeretik. Úgy nézki, sikerrel jártunk.• Mennyire áll közel önhözHyppolit személyisége?• Szinte semennyire. Nagyon féltemtőle, amikor át kellett vennema szerepet. Ki kellett tömni a hasamat– nevet. – Hyppolit a kőkemény,karót nyelt lakáj. Egyáltalánnem.• Akkor nagy kihívás.• Nagyon nagy kihívás volt. Hanem is maradéktalanul, de úgygondolom, sikerült megoldanom.A közönség majd eldönti, hogysikerült.• Említette, hogy nemrégvette át a szerepet. Hány előadástjátszott eddig?• Ez volt a harmadik. Tiszaújvárosbanés otthon, Szabadkán voltegy, amiben én alakítottam Hyppolitot.Remélem, még pár évig repertoárontartjuk ezt a darabot.• Milyen emlékek fűzikKiskunhalashoz?• Több előadás. Nagyon szeretünkitt játszani! Pál Lászlótam, gyűjtőútra indulok. Az első tanévutáni nyári szünetben kaptam isegy felvevőt, amivel elkezdtem járnia környező falvakat, ahol számtalanszebbnél szebb történetet sikerültmegörökítenem.Mint mondja, jó érzés, hogy napjainkrohanó világában is éppoly nyitottakaz emberek az ilyen előadásokra,mint néhány évtizeddel ezelőtt.– Régen a fonókban, munka közbenmesélték ezeket a történeteket, hogyjobb hangulatban teljenek el a dolgosórák. Most, ha az érdeklődők eljönnekaz előadásaimra, nem dolgoznak, hanemszép nyugodtan leülnek, megpihennek,és kizökkennek a hétköznapirohanásból. Sajnos, egyre kevesebbenviszik tovább a történeteket, hiszenegy kezemen meg tudnám számolni,hányan vagyunk ma Magyarországon,akik még ezt a szép, hagyományosmesemondást műveljük.Kép, szöveg: Szőri AttilaA halasi őszi színházi évadmásodik előadása a Hyppolit,a lakáj című vígjáték volta Szabadkai Népszínház MagyarTársulata előadásában.A darab örökzöldnek mondható,hiszen a premier után80 évvel is kíváncsi rá a közönség,sőt, telt házat vonz.A Hyppolit, a lakájt 1931. november27-én mutatták be. A másodikmagyar hangosfilmben a kor nagysztárjai kaptak szerepet: CsortosGyula, Kabos Gyula, Haraszti Mici,Fenyvessy Éva és Jávor Pál.A Szabadkai Népszínház MagyarTársulata közel egy éve állítottaújra színpadra az immár 80éve sikerrel játszott történetet. Afőbb szerepekben itt Kovács NemesAndorral, Csernik Árpáddal,Pesitz Mónikával, Vágó Krisztinávalés Ralbovszki Csabával találkozhata közönség.Schneider Mátyás fuvarozó egyiknapról a másikra feltör, gazdagságátazonban megkeseríti, hogy feleségeegy grófi lakájt szerződtet,mert nagypolgári életet akar élni.Hyppolit, az előkelőségeknél szolgálókomornyik megjelenése újgazdagéknálszámos vicces jelenetforrása az előadás során.A vígjáték Kiskunhalason, a VárosiFilmszínházban is nagy sikertaratott. Klasszikus mondatai jókedvrederítették a közönséget.Különösen a házigazda lakájhozintézett szavai.„Minden nap végig fogja nézni,hogy én nem szmokingban eszema vacsorát, hanem ingujjban. És alibasülthöz hagymát eszek. Mindenhez.A hagymához is hagymáteszek.”A darab a poénok mellett olyannépszerű slágereket kínált, minta Köszönöm, hogy imádott; a Jaj,de jó a habos sütemény; a Holdvilágoséjszakán; a Pá kis aranyomvagy a Bőg a tehén.Aki lemaradt az előadásról, vagyszeretné újra megnézni, megteheti.A Hyppolit, a lakájt november11-én Szabadkán, 29-én estepedig Zomboron játsszák. Előtteazonban a Halas Televízió Kultúrképcímű műsorában november10-én, csütörtökön este fél 8-korriportot tekinthetnek meg az érdeklődőka nagy sikerű darab helyibemutatójáról.P. L.80 éve siker!fotó: pál lászló


Pálfi Ervin, a Szabadkai NépszínházMagyar Társulatánakművésze több alkalommaljátszott már halasi színpadon.A Városi Filmszínházbanlegutóbb bemutatott Hyppolit,a lakáj című vígjátékbana konferansziét alakította aKolibri bár éjszakai műsoránakházigazdájaként.„Tudom, ez most menő”• Több hangszeren játszol,ebben az előadásbansem hagytad zene nélkül aközönséget.• Így van. Most nagybőgőn játszottama zenekarban. Az eredetifelállásban én nem voltam.Basszuson a zongorista ikertestvérejátszott. Egyeztetési problémákmiatt kellett beugranom azelőadásba.• A színlapon konferansziékéntjegyeztek. Magyarországonmost divat a stand upcomedy. Tetszik neked ez aműfaj a privát életben is?• Az az igazság, hogy nem követem.Ha televíziót nézek, akkorinkább a sportcsatornákat vadászom,hogy kicsit kikapcsolódjak.Egyébként a munkámból kifolyólagnagyon keveset vagyok otthon. Tudom,hogy ez most nagyon menő,de nem mondhatom rá, hogy tetszikvagy nem, mert igazság szerintnem ismerem. Azt mindenesetre epici tapasztalat alapján elmondhatom,hogy nagyon nehéz.Pálfi Ervin a stand up comedyről• A Kolibri bárban játszódika jelenet, amiben szerepelsz.Vannak ehhez hasonló szórakozóhelyekSzabadkán?• Nem igazán. Azt hiszem, az éjszakaimulatók, mint olyanok kikoptak.Nem csak Szabadkáról.Úgy egyáltalán a köztudatból.Egy-egy nagyvárosban, Budapestenvagy Párizsban esetleg mégtalálkozni ilyennel. Például a MoulinRouge-ban, ahol az embertáncrevüt nézhet picit jazzosabbzenével. Szerintem az ilyet úgykell vadászni, mint a fehér hollót.• Úgy hallottam, Szegedenvan egy Kolibri nevű szórakozóhely,de ott karaoke bulikatszerveznek.• Na hát azért mondom. Az olyanfajta mulató, ahol hosszú lábú táncosnőketszeretne nézni az emberpezsgőt kortyolgatva, szerintemRégi történet új köntösbenA Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékot a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadásábantekinthette meg a kiskunhalasi közönség a közelmúltban. A Városi Filmszínházbantelt ház előtt ment a nagy sikerű darab.– A cím önmagáért beszél. Anagyérdemű a legendás történetet,a filmet egészen biztosan ismeri.Nyilván van ennek egy nagyközönséghúzó ereje. Bizonyos értelembenezzel a célzattal tűztükmi is műsorra – árulta el MezeiZoltán színész-rendező, művészetivezető, a társulat igazgatója.– Otthon, nálunk Szabadkán ezVasutak a futóhomokonA Szilády Áron Református Gimnáziumbannovember 10-én 18 órakorJakóts Ádám vasúti szakértőtart előadást. A rendezvény a HalasiTéka érték- és mértékadó estje.A házigazda: Lukács László országgyűlésiképviselő.I love 80sAzok a boldog szép napok címmelzenés időutazásra hívnak minden ér-be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.Bízunk benne, hogy itt is– tette hozzá.A Hyppolit, a lakáj előadásakapcsán meghatározóak a legendásmondatok. Ezeket évtizedekóta szívesen idézgetik.– A néző várja, hogy elhangozzona hagyma hagymával és egycsomó poén, amiért a film nagyKISKUNHALASI PROGRAMAJÁNLÓdeklődőt a Kiskunhalasi MűvelődésiKözpont munkatársai. A programnovember 11-én 19 órakor kezdődik,természetesen retro környezetben.A Közösségek Háza színháztermébena 80-as évek relikviái mellettelevenedik fel a múlt a kor nagy slágereivel.Lesz ’80-as kvíz, videódiszkóés számos olyan nyalánkság ésital, amit akkoriban lehetett kapni.A rendezvényre a művelődési központbanlehet asztalt foglaltatniukmindazoknak, akik szeretnénekrészt venni ezen a retro bulin.GrafikákA Boróka Civil Ház emeletén működőIfjúsági Információs és TanácsadóIrodában szombattól újabb tárlatvárja az érdeklődőket. Ezúttal kétlelkes fiatal grafikus, Andóczi-BaloghTímea és Árvai Gábor alkotásaibólrendeznek kiállítást. A megnyitó november12-én 15 órakor lesz.2011. november 9. kultúra 15kiveszett. Kár pedig, mert van adolognak romantikája.•Milyen szerepek várnakmég az idei évadban?• Nemrég volt a Cseresznyéskertbemutatója Bérczes László rendezésében.Abban Trofimovot, a diákotjátszom. Azután az Aska és afarkas című mesejáték következik.Abban az egyik vadászt alakítom.Az évad második felébenújabb bemutatónk lesz. Valószínűlegegy német klasszikus, de annakmég nem ismert a szereposztása.Az évad végén egy vajdasági fiatalszerző, Lénárd Róbert tollábólszületett drámát viszünk színpadra,a Virrasztókat. Az öt szereplő közülén leszek az egyik. Szintén az évadvégén mutatja be színházunk az újmusical előadását. A La Mancha lovagjábanén játszom a herceget.Kép, szöveg: Pál Lászlólett, és amitől ezt a közönségimádja. A keretét megtartottuk,azon belül a rendező és a színészek,amikhez hozzá tudtak nyúlnia próbafolyamat alatt, azt a sajátképükre formálták. Ezek többnyireapróságok. Nyilván, ahányHyppolit van, és ahányszor műsorratűzik, annyiféle. A történetés a figurák viszont adottak. Nagyoneltérni, azt gondolom, nemkell. Úgy jó, ahogy van. Folyamatos,pótszékes telt házzal játsszuk.Köszönhető ez a darabnak és atársulat ügyességének – mondtaMezei Zoltán.Kép, szöveg: P. L.ÜnnepA Poézis együttes Kiskunhalasonlép fel Ünnep című műsorával. A20. századi magyar költők verseireírt dalokat Kákay István énekművész,Kákay Katalin énekművész ésTolnai Judit csellóművész adja elő.A rendezvény az evangélikus egyházSzilády u. 22. szám alatti épületébenlesz november 13-án délutánfél 4-kor.P. L.innen onnanKitüntetések, érmekA Végh-kúriában Lengyel István„Hercegem” military kitüntetéséséremkiállítása november 11-én 18 órától látogatható. A tárlatotJekő György, a Kereskedelmi ésVendéglátóipari Szakiskola nyugalmazottcímzetes igazgatója nyitjameg.(pl)Heti filmkínálatA kiskunhalasi moziban november10-től 14-ig 18 órakor a Barátságextrákkal című amerikai romantikusvígjátékot vetítik. Egy rámenősfejvadász megtalálja az igazi munkaerőtmegbízója számára, akit rövidostrom után meg is győz, hogyegy új állás kedvéért érdemes NewYorkba költöznie. Közben azon kapjamagát, hogy nagyon bejön neki asrác. Sőt, azt is sejti, hogy ő is tetszika fiúnak. Abban viszont mindkettenbiztosak, hogy a másik televan olyan tulajdonságokkal, amelyektőlegész életükben féltek ésmenekültek. A kísértésnek legjobbengedni: az új barátok megegyeznek,szigorúan csak a testiségrekoncentrálnak, érzelmek kizárva.Mindketten abban bíznak, hogy ígyminden nagyon egyszerű marad, depersze tévednek. Justin Timberlakeés Mila Kunis remek párost alkotnakebben a szókimondó, könnyedvígjátékban, ahol a mellékszereplőkközött olyan kiváló színészeket láthatunk,mint Emma Stone, WoodyHarrelson, Jenna Elfman, PatriciaClarkson és Richard Jenkins.November 10-től 14-ig 20 órakora Fertőzés című amerikai akció,thriller megy. Egy gyilkos vírushihetetlen sebességgel terjed. Ajárvány világszerte növekszik, mutálódik,és egyre fokozódó pánikotkelt. Néhányan azonban nem adjákfel a harcot: megpróbálnak azellenszer nyomára bukkanni, hogyakár saját életük kockáztatásávalmentsék azt, aki még menthető. AzOcean’s-filmek rendezője, StevenSoderbergh különleges helyszíneken– Hong Kongban, Abu Dhabiban,Makaóban, Svájcban, Londonbanés az Egyesült Államokban– forgatott nemzetközi sztárgárdával.A főszerepekben: Marion Cotillard,Matt Damon, Kate Winslet,Jude Law, Laurence Fishburne ésGwyneth Paltrow.(ht)


16hirdetésAcélszerkezet-szerelésben jártas szakembereketkeresünk vidéki munkára.Tel.: 06 20/596-55-07 A-113625 éves hazai múlttal rendelkező pénzügyicég 3 fő munkatársat keres nyugdíjigényfelmérésére, nyugdíjtervezésre.Címanyagot, ingyenes képzést,anyagi támogatást, mentorálást biztosítunk.Fényképes szakmai önéletrajzát azimre.3.gulyas@allianz.hu e-mail címreküldheti. A-1165Cégünk felsőfokú végzettséggel és vízgépészetiangol szakmai nyelvismerettelrendelkező kollégát keres. Várjukjelentkezését, időpontegyeztetéssel.Tel.: 06 20/92-70-741 A-1183Keresünk villamosságban is jártas autószerelőt,vagy mezőgazdasági gépszerelőt!Szakmai fejlődési lehetőséget,és versenyképes fizetést biztosítunk.Pályakezdők jelentkezését is várjuk!Tel.: 06 30/531-53-73 A-1213Halason a Tavasz presszóba megemeltbérezéssel, felszolgálót keresek. Fényképesönéletrajzot kérem a helyszínenleadni. A-1214Utazással járó országos munkára talpraesett,kommunikatív munkatársat keresünkértékesítőnek. Fiatal hölgy, úrelőnyt jelent. Tel.: 06 30/3-299-079 (14órától) A-1159A Lávakövi Pizzériába pizzasütőtés futárt felveszünk.Tel.: 06 70/45-34-263 A-1215Postakocsi Söröző pizzafutártkeres. Gyakorlat előnyt jelent.Tel.: 06 77/423-219 A-1216Félsertés eladó.Tel.: 06 30/938-64-16 A-1217Anyakecskék, tavaszi fiaikkal eladók.Tel.: 06 20/91-23-781 A-1160Kismacskák gondos gazdinak ingyen vihetők.Tel.: 06 30/486-00-90 A-1161Szegedi úton a Fenyő Büfé kiadó.Tel.: 06 70/325-41-50 A-1212Raktárak, irodák bérelhetők a volt Levi’sterületén. Már 300 Ft+áfa/m2/hó ártól.Tel.: 06 20/92-70-946 A-1036Anyakönyvihírek2011. november 9.Lovas boxok kiadók a kiskunhalasilovaslaktanyában. Érd.: Halasi VárosgazdaZrt. Tel.: 06 77/421-833,06 30/480-36-93 A-1069Csipkeházban terem kiadó születésnapok,névnapok, családiés céges rendezvények, esküvők,ballagások, konferenciák megrendezésére.Érdeklődni: Dancsó Szilvia Helga.Tel.: 06 70/576-99-11 A-1218Üzlethelyiség kiadó Kiskunhalasonaz új posta mellett.Tel.: 06 30/22-88-819 A-12191 szobás lakás a városközpontban kiadó.Tel.: 06 30/361-56-16 A-1230Vetni való rozs, tritikálé,búza, árpa eladó. HarkakötönyTel.: 06 30/32-33-789 A-1145A balotaszállási gazdabolt árukészletebetegség miatt sürgősen eladó.Tel.: 06 30/61-91-341 A-1147Bizományi kisáruház értékesítésreátvesz lakberendezési és lakásfelszerelésicikkeket. Kiskunhalas,Kossuth u. 27. A-1022Nyár tűzifa 1200 Ft/mázsa.Tel.: 06 70/536-99-07 A-1220Kukorica és törtszem eladó.Tel.: 06 30/611-97-38 A-1229Bokányi D. utcában garázs eladó, kiadó.Tel.: 06 70/325-41-50 A-1210Félegyházi úton három utcáról megközelíthetőipari és kereskedelmi besorolásúterület eladó vagy telephelynek kiadó.Tel.: 06 70/325-41-50 A-12112 szobás családi ház az alsóvárosban,kívül belül felújítva, új tetõvel, szigetelve,garázzsal, parkosított udvarral eladó.Tel.: 06 30/579-18-35 A-1231Kertvárosban, színvonalasan megépítettés felszerelt 140 m2-es(földszint+tetőtér) jelenleg irodakéntüzemeltetett, garzon lakással,gépkocsi beállóval, parkosított, öntözöttudvarral rendelkező ingatlan eladó(belvárosi ingatlant, üzletet beszámítunk).Tel.: 06 30/938-33-14,06 30/995-82-99 A-352Eladó 130 m2-es lakás garázzsal, pincével,udvarral, beépített bútorokkal. Erzsébetkirályné tér 1/D. Irányár: 20,5 M Ft.Tel.: 06 70/425-90-56 A-1150Erdei Ferenc téren IV. emeletifelújított lakás eladó. Irányár:6 M Ft. Tel.: 06 70/942-35-37,06 70/942-34-89 A-1151Kossuth utcán 2 szobás, erkélyes,klímás lakás sürgőseneladó. Tel.: 06 30/475-50-53,06 20/319-29-92 A-1163Lakás sürgősen eladó.Tel.: 06 70/255-80-86 A-1197Kiskunhalas belvárosában IV. emeletifelújított 2 szobás erkélyes lakáskomplett fürdőszobával, konyhabútorralés légkondicionálóval sürgősen eladó.Tel.: 06 30/387-92-42 A-1198III. emeleti 73 m2-es 3 szobás lakáseladó, vagy bútorozatlanul kiadó.Tel.: 06 70/38-74-948 A-1200A Kertvárosban, Muskátli u. 7.szám alatt 3 szobás igényes családiház, igényesen bútorozva eladó.Tel.: 06 30/966-15-56 A-1204A Báthory utca 6. szám 20 évescsaládi ház, 5 parkettás szoba,2,5 fürdőszoba. Iá.: 17,5 M Ft.Tel.: 06 20/548-55-62 A-1221Kiskunhalason új építésű családiház áron alul, sürgősen eladó.Tel.: 06 20/44-96-352 A-1222A Felsőöregszőlőkben bekerített tanyakomfort nélkül eladó. 2 szoba, előszoba,kamra, állattartásra alkalmas melléképületek,pince, nagy földterület, fúrott kútvillany, gázcsonk van. Irányár: 2,5 M Ft.Tel.: 06 70/576-99-11 A-1223OTP feletti, 54 m2-es, gázkonvektorosfűtésű, 2 szobás, igényesen felújítottlakás eladó. Ár: 8.500.000Ft. www.connextion.hu/eladolakas.Tel.: 06 70/387-82-18 A-988Építési telek eladó. Közművesítve.Ár: 2.150.000 Ft-tól.Tel.: 06 30/52-54-264 A-12242 szobás, I. emeleti kertvárosi lakáseladó. Tel.: 06 30/938-65-51 A-12252 család részére is kialakítható családiház nagy kerttel eladó. Kiskunhalas,Kertész utca 37. Iá.: 10,6 M Ft.Tel.: 06 70/622-84-64,06 30/332-64-77 A-1226Dugulás-elhárítás, vízszerelés.Tel.: 06 20/917-14-03 A-496Műszaki vizsgáztatás mindenfajta gépjárműnek.Személygépkocsi 19.000Ft. Hívjon, házhoz megyek. Tachográfillesztését, hitelesítését is vállalom.Tel.: 06 70/773-44-40 A-1208Végtörlesztők figyelem! Termőföldetelfogadunk fedezetként.Tel.: 06 30/271-12-31 A-1227Szakképzett ápolónő idős, betegvagy gyermek gondozását vállalja.Tel.: 06 70/358-99-35 A-1228Kiskunhalasi Református Egyház Orgona és Műemléki Épületeiért Alapítvány6400 Kiskunhalas , Hősök tere 2. Adószám: 18364255-1-03KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓKözhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegeés eredménykimutatása ( eFt-ban)KÖZHASZNÚ MÉRLEG Elz év TárgyévA. Befektetett eszközökB. Forgóeszközök- Pénzeszközök 907 913ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN 907 913FORRÁSOKSAJÁT TKE 907 913- Induló tke 100 100- Tkeváltozás/Eredmény 784 807- Tárgyévi eredmény közhasznútevékenységbl 23 6FORRÁSOK ÖSSZESEN 907 913KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS- Közhasznú célú mködésre kapott támogatás2Szja 1 %- Egyéb támogatás- Egyéb bevétel (kamatbevétel)6432034ÖSSZES BEVÉTEL 49 56Közhasznú tevékenység ráfordításai- Anyagjelleg ráfordítás (banki költség)ÖSSZES RÁFORDÍTÁS2650TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 23 62650Születtek: Gulyás Maja(Gyöngyi Ibolya) Kiskunhalas,Vereb Kira Nóra(Vereb Nóra) Kiskunhalas,Uri Nóra (Németh Ágnes)KiskunhalasElhunytak: Katona Ferenc(Kiskunhalas), Szalai László(Kiskunhalas), Jójárt Mária(Kiskunhalas), Tímár István(Kiskunhalas)


HALAS TV Kábelenés sugározva UHF 31-es csatornánMÛSORAJÁNLATUNK:November 9. szerda00:00 Képújság07:00 Híradó/kedd (ism.)07:20 Napi Mozaik (ism.)07:30 Sport Magazin08:00 Képújság12:00 Sport Magazin12:30 Híradó/kedd (ism.)13:00 Képújság17:00 Euróra - az ingatlanpiac és az építőipar17:30 Képújság18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/szerda19:20 Napi Mozaik19:30 Beszéljünk róla20:00 Híradó/szerda20:20 Napi Mozaik20:30 Hírháló (az ország helyi hírei)21:00 Harmadik Boogie Woogie és Blues Est23:00 Híradó/szerda (ism.)23:20 Napi Mozaik23:30 Beszéljünk róla00:00 KépújságNovember 10. csütörtök00:00 Képújság07:00 Híradó/szerda (ism.)07:20 Napi Mozaik07:30 Beszéljünk róla08:00 Képújság12:00 Beszéljünk róla12:30 Híradó/szerda (ism.)13:00 Képújság15:30 KNKSE - Békéscsaba (női kézil. m.)17:00 Virágzó Magyarország - Mohács17:30 Képújság18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/csütörtök19:20 Zöld Percek - környezetv. magazin19:30 Kultúrkép - kulturális magazin20:00 Híradó/csütörtök (ism.)20:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei21:00 FILM: A férfi, aki a Ritzben lakott (16)23:00 Híradó/csütörtök (ism.)23:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)23:30 Kultúrkép - kulturális m. (ism.)23:55 KépújságNovember 11. péntek00:00 Képújság07:00 Híradó/csütörtök (ism.)07:20 Zöld Percek - környezetv. m. (ism.)07:30 Kultúrkép - kulturális magazin08:00 Képújság12:00 Kultúrkép - kulturális magazin12:30 Híradó/csütörtök (ism.)13:00 Képújság17:00 Irányjelző - autós magazin17:30 Képújság18:00 Pont - ifjúsági magazin18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/péntek19:20 Gyermeksarok19:30 Megyei Krónika20:00 Híradó/péntek20:30 Hírháló / Az ország helyi hírei21:00 FILM: A férfi, aki a Ritzben lakott (16)23:00 Pont - ifjúsági magazin00:00 KépújságNovember 12. szombat00:00 Képújság08:00 Híradó/péntek08:30 Kultúrkép - kulturális magazin09:00 Bűvölet - olasz tévéfilmsorozat10:00 EzoÉlet - magazin10:30 Zodiákus12:00 Megyei Krónika12:30 Híradó/péntek (ism.)13:00 Képújság16:00 KNKSE - Békéscsaba (női kézil. m.)17:20 Napi Mozaikok, Zöld Percek, Gyermeks.18:00 Pont - ifjúsági magazin19:00 Sport Magazin (ism.)19:30 Kultúrkép - kulturális magazin20:00 Megyei Krónika20:30 Hírháló /az ország helyi hírei21:00 Házibuli Attilával és vendégeivel22:00 Bencze-Show22:30 Dél csillaga23:00 FILM: Amnézia (18)01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei01:30 Műveltségi kvíz02:00 KépújságNovember 13. vasárnap00:00 Képújság09:00 Kecskeméti Repülőnap09:30 Mese sarok10:00 Ezoélet - magazin10:30 Zodiákus12:00 Képújság15:30 KNKSE - Békéscsaba (női kézil. m.)17:00 Megyei Krónika (ism.)17:30 10 éve történt (ism.)18:00 Beszéljünk róla (ism.)18:30 Híradó/hétfő (ism.)19:00 Híradó/kedd (ism.)19:30 Híradó/szerda (ism.)20:00 Híradó/csütörtök (ism.)20:30 Híradó/péntek (ism.)21:00 FILM: A Kilimandzsáró hava (12)23:00 Házibuli Attilával és vendégeivel00:00 Dél csillaga00:30 Euróra - az ingatlanpiac és az építőipar01:00 Hírháló / Az ország helyi hírei01:30 Műveltségi kvíz02:00 KépújságNovember 14. hétfő00:00 Képújság07:00 Pont - ifjúsági magazin08:00 Képújság17:00 Öko-Házak17:30 KNKSE - Szekszárd (női kézil. m.)18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/hétfő19:30 Tíz éve történt20:00 Híradó/hétfő (ism.)20:30 Hírháló /az ország helyi hírei21:00 FILM: A dzsungel törvénye (16)23:00 Híradó/hétfő (ism.)23:30 Tíz éve történt (ism.)23:55 KépújságNovember 15. kedd00:00 Képújság07:00 Híradó/hétfő (ism.)07:30 Tíz éve történt (ism.)08:00 Képújság12:00 Tíz éve történt (ism.)12:30 Híradó/hétfő (ism.)13:00 Képújság17:00 Viva Natura - életmódmagazin17:30 KNKSE - Szekszárd (női kézil. m.)18:55 Műsorajánló19:00 Híradó/kedd19:20 Napi Mozaik19:30 Sport Magazin20:00 Híradó/kedd (ism.)20:20 Napi Mozaik (ism.)20:30 Hírháló (az ország helyi hírei)21:00 FILM: Gyilkos erőszak (16)23:00 Híradó/kedd (ism.)23:20 Napi Mozaik (ism.)23:30 Sport Magazin23:55 KépújságA mûsorváltozás jogát fenntartjuk. A HalasTv saját mûsorai vastag betûvel szedve.2011. november 9.Vízisikló-ijedelemFehértónAz elmúlt hetekben több bejelentésis érkezett a kunfehértói községházához,hogy az üdülőterületentöbb kígyót is láttak. Amígegy természetes tó mentén asiklók jelenléte természetes, addigugyanez már a kígyókról nemállítható, ezért Agócs Péter, atermészetvédelmi igazgatóságőrkerület-vezetője személyesenjárta végig a tófürdő területét.Szerinte ártalmatlan vízisiklókatláthattak az üdülő lakói. A tavalyicsapadékos év kitűnő szaporulatothozott a kétéltű- és hüllőfajoknak,ám az idei szárazabb,fotó: kohout zoltánaszályosabb időszakában a tómedernagy része kiszáradt, ezért ésa faj életmódjából adódóan fordulhatelő, hogy több kígyónakvélt, de valójában sikló fordul elő.A védett vízisikló ismertetőjele afeje két oldalán található sárga,félhold alakú folt. A mérete elérhetiakár az egy métert is, de veszélytelen,méregfoga nincs. Haaz ember találkozik vele, rögtönmenekülőre fogja. Magyarországonaz összes kétéltű- és hüllőfajvédett, ezért semmiképp nebántsuk!P. Á.HIRDETÉS 17IngyenesgazdaképzésAz Agrármarketing Centrumés a Budapesti Corvinus Egyetemingyenes marketingképzéstindít kis- és közepes élelmiszervállalkozásokrészére.Az oktatás 5 blokkban valósulmeg, ezek témakörei között van:a hazai élelmiszerpiac jellemzői ésszereplői, minden, amit a magyarvásárlóról tudni kell, hagyományosés alternatív értékesítési csatornák,olcsó és hatékony kommunikációseszközök, termékfejlesztés,márkaépítés. A képzés során a témábavágó jogszabályok közérthetőismertetése és a változásoknaprakész nyomonkövetéséneklehetőségei is szóba kerülnek. Aoktatást elismert hazai szakemberekvégzik, akik gyakorlati példákonkeresztül adnak tájékoztatást.A résztvevők oklevelet kapnak atanfolyam sikeres elvégzéséről.Az oktatás időpontjai: november11., 18., 25. A délelőtti blokkok9-tõl 13-ig, a délutániak 13.30-tól 18.45-ig tartanak. A végzetthallgatók a későbbiekben is költségtérítésnélkül vehetik igénybea szervezők szaktanácsadásiszolgáltatását. A képzés helyszíne:1041 Budapest, Görgey Artúrút 26., az ÚMSZKI műemléképületénekdíszterme. Bővebb információ:Kollerné Vámos Zsuzsannatanácsadótól kapható a 30/298-5148-as telefonszámon.Hegy-sHELYREIGAZÍTÁS„Lapunk 2011. október 12-i számábanmegjelent „Öt év után fizeta biztosító” című cikkünkbenvalótlanul állítottuk, hogy a néhaiSipos Jánoshoz köthető csalássorozatkárosultjai a Sipos Jánosáltal kínált szerződésekenbuktak hatalmas összegeket. Avalóság ezzel szemben az, hogya Sipos Jánoshoz köthető csalás-sorozat károsultjai és a biztosítótársaságközött nem állt fennsemmilyen, a csaláshoz közvetlenülköthető szerződéses kapcsolat.A csalássorozatnak a biztosítótehát nem részese, hanemmaga is károsultja volt.Cikkünkben valótlanul állítottuk,hogy Sipos János külön felhatalmazássalrendelkezett VIPügyfelekkel való kapcsolattartásra.A valóság ezzel szembenaz, hogy Sipos János semmilyenkivételes, kiemelt üzletkötői jogosultsággalnem rendelkezett.Cikkünkben azt sejttettük,hogy nem egyértelmű, a biztosítótársasághozjutott-e a csalássorozatbaneltűnt, 1,45 milliárdforintból. A valóság ezzel szembenaz, hogy a biztosító, mintgazdasági társaság bevételei éskiadásai egyértelműen nyomonkövethetőek. Ebből egyértelműen,meg nem kérdőjelezhetőmódon kiderül, hogy a károsultaktólkicsalt pénzösszegeknem folytak be a biztosítótársasághoz,mint ahogy a biztosítóés a károsultak között semmilyen,a csaláshoz közvetlenülköthető szerződéses kapcsolatnem állt fenn. A biztosítótársaságtehát a csalássorozatnaksem résztvevője, sem haszonélvezőjenem volt. Ezzel szembenmaga is károsultja a nevében,ám felhatalmazása nélkül elkövetettvisszaéléseknek.A helyreigazításhoz kapcsolódóújságírói kommentárban valótlanulállítottuk, hogy a pontatlanságokmegelőzhetőek lettek volna,ha az AEGON válaszolt volna a kérdésekre.A valóság ezzel szembenaz, hogy az AEGON-nak feltett kérdéseknem a cikkben megjelent információkravonatkoztak. A biztosítótársaságkorábban is igyekezettminden újságírói kérdésre válaszolnia témában, ha azok nem a jelenlegis zajló bírósági peres eljárásokravonatkoztak.A téves tájékoztatásért olvasóinktólelnézést kérünk.”


18sportinnen onnanDöntetlenIdegenbeli pontszerzéssel feledtette ahazai pályán elszenvedett megsemmisítővereséget a Kiskunhalasi FCa megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.Kis Péter csapata Kalocsánlépett pályára. A KFC-ben GernerDániel – Bisztrovics Róbert, ÁcsLászló, Ficsór Miklós, Bogdán Róbert,Farkas András (Szabó Béla), BrindzaTamás, File István, Csáki Róbert,Csányi László (Máté-Tóth Viktor),Csordás Gergely kapott lehetőséget.Az első negyedóra végén Ficsórremek átadását Csáki váltotta gólra.Tíz perc múlva felcsillant a hárompont megszerzésének esélye is, mivela hazai Mácsait kiállította a játékvezető.Tíz ember ellen reális lett volna agyőzelem is, azonban a hazaiak öszszekaptákmagukat. A KFC védelménekmég 6 percet kellett volna kibírnia,de nem sikerült. A 84. percbenmegszületett az egyébként megérdemeltkalocsai egyenlítőgól. Kalocsa-Kiskunhalasi FC 1-1 (0-1). A mérkőzéskrónikájához tartozik, hogy a hazainézők minősíthetetlenül viselkedtek.A halasiak szombaton 13.30 órától aHarta ellen játszanak hazai pályán.PontszerzésAz ificsapat egy gólerős győzelemmelérkezett Kalocsára, és ezt a szerepléstszerette volna folytatni KovácsBenő együttese. Nos, a Farkas Ákos– Zelei Béla, Hatházi László, BaranekSándor, Modok Marcell, Nagy Dániel,Tóth Tamás, Somogyvári Gergő, VirincsikKoppány (Vinkó György), RikBence, Kerekes Márk összeállításúKFC nem vallott szégyent az erős ellenfélotthonában. A hazaiak szereztekvezetést, és Modok Marcell a 29. percbenegyenlített. A hátralévő időbenmár nem változott az eredmény, így afiatalok igen értékes pontot szerezteka bajnoki címet remélő Kalocsa ellen.Kalocsa-Kiskunhalasi FC 1-1 (1-1).Nyerő lányokDusnokon lépett pályára a KiskunhalasiFC a megyei keresztpályás bajnokságban.A lányok a Kilin Krisztina– Tóth Kitti, Dudás Diána, BenákAlexandra (Herczeg Andrea) – NagyZita, Csorba Szandra, Végh Emese(Faragó Loretta) – Martonosi Erikaösszeállításban szerepeltek. Nagy Zitaés Csorba Szandra góljaival nyertek amieink, igaz, a mutatott játékkal nemvolt elégedett Halász Géza edző.(jl)2011. november 9.KNKSE: menekülésa győzelembeSorsdöntő meccsek előtt a csapatMinden eldőlhet ezen a héten a Kiskunhalas NKSE jövőjévelkapcsolatban. Nem túlzás azt állítani, hogy szerdán a Békéscsaba,vasárnap pedig a Szekszárd ellen az életéért küzd acsapat. Amennyiben ezt a két találkozót nem hozza Varga Józsefegyüttese, akkor nagyon nehéz, szinte kilátástalan helyzetbekerül. Azért a napokban megvolt már az első sikerélmény,az első győzelem, a Magyar Kupában, a fővárosbandiadalmaskodott a KNKSE.Királynői esetAz elmúlt hét szombatján rendeztékmeg Budapesten agyermek korcsoportú – leendő– atléták részvételével azúgynevezett Téli TerematlétikaiVersenyt, melyen a GanzairKAC kis képviselői a középmezőnybenvégeztek.Két korcsoportban mintegy félezer9 és 12 év közötti fiú, illetve kisleánylépett pályára a múlt szombatiteremversenyen, melynek a TFAtlétikai Csarnoka adott otthont.Az atlétika játékos formájára alapozóországos csapatbajnokságona Ganzair Kiskunhalasi AtlétikaiClub 11-12 éves fiúcsapata 23indulóból a 11., leánycsapata, szintén23 közül a 17. helyen végzett.Összesítésben, fiúk-leányok együtta 15.-ek lettek. Értékelést SzlobodaMihály edző, a Kertvárosi-iskolatestnevelője adott.– Mind a fiú-, mind a leánycsapatoknyolc versenyszámban mérhettékössze erejüket, ügyességüket.Bevezetőként két akadálypályátkellett leküzdeniük, várt rájuk helybőlmagas és helyből hármasugrás,szökdelés helyben, majd gerelyhajításés lendületből, melltől labdalökés.Végül a hatfős csapat négytagja kellett, hogy fusson a 4x50méteres váltóban. A mieink főlegügyességi számokban jeleskedtek,amelyekben ott végeztek a dobogóshelyeken. Összesítésben a kimagaslóanjó felkészítésnek köszönhetőenis olyan nagynevű, a miegyesületünktől lényegesen jobbkörülmények között dolgozó klubokatelőztek meg, mint példáulaz FTC, a Vác, a Honvéd vagy megyénkbőla kecskeméti ARC. Kétcsapatunk tagjai felerészben TóthIstván tanítványai a Fazekas Gáborutcai iskolából, továbbá sziládystestnevelőjük, Zákány Sándor,valamint kertvárosis diákok.A sok izgalmat rejtő, jó hangulatúerőpróbán némi célzattal mindenkiaranyérmet nyert, amellyel viszontnagy valószínűséggel őket nyertékmeg a sportok királynőjének, az atlétikának.VKGólgazdag mérkőzéssel melegítetta Kiskunhalas NKSE a heti nagyfeladatokra. Varga József csapata aMagyar Kupában az egykor szebbnapokat látott Pénzügyőr-Spartacusellen szerepelt. Az első félórábannem ment igazán jól a csapatnak,ekkor minimális volt a különbség.18-15 után a szünetet követőenhelyreállt az osztálykülönbség,9 perc alatt magabiztos előnytharcoltak ki a lányok, és ezt megis tartották a lefújásig. Pénzügy-A hétvégén újabb erőfelmérőversenyen hozták formájukata halasi úszótehetségek.A HalasThermál úszócsapataezúttal a XXV. Bikádi GáborÚszó Emlékversenyről térthaza dobogós helyezésekkel.Úszóérmekőr-Spartacus-Kiskunhalas NKSE27-38 (15-18), a halasi gólokonBarna Éva 8, Sterbik Andrea 8,Szamoránsky Anikó 5, Tápai Andrea3, Valovics Nóra 3, Kokas Viktória3, Csákovics Nóra 2, KosikAdél 2, Takács Bernadett 2,CsordásRenáta 1, Katona Liza 1 osztozott.Elkövetkezett az a hét, amiaz életet jelentheti a klub számára.Eddig több olyan mérkőzés volt, azÉrd és a Vác kivételével, amikor reálisesélye volt a csapatnak a pontszerzésre.Ezeken az összecsapásokona Fortuna nem állt mellénk.Szerdán a Békéscsaba, majd vasárnapa Szekszárd ellen erre isszükségünk lesz, persze legfőképpenaz erős, megbízható teljesítménykellene a sikerekhez. Ezekazok a meccsek, amelyeket hoznikell, ha nincs 4 pont, akkor nagyonnagy bajba kerülhet a KNKSE.A Békéscsaba nemrégen esett átegy edzőváltáson, Kovács Péterrelazóta szinte szárnyal a csapat.Győzelem az Alcoa ellen és két sikera nemzetközi kupában. Így várjamajd a KNKSE elleni rangadót aviharsarki gárda. Legutoljára 2010.március 20-án találkozott a kétcsapa Kiskunhalason, akkor a békésieknyertek 36-26-ra. Ami ettőlis emlékezetesebb, az utolsópontszerzésünk ellenük, 2009. január17-én emlékezetes hajrával,alig 4 perc alatt 5 gólos hátránytkiegyenlítve született meg a 24-24-es végeredmény, némi szurkolóicirkusszal vegyítve. A Szekszárdvárakozásokon felül szerepela bajnokságban, a két csapat közösmúltjából két régi eredmény: a1997/98-as bajnokságban 16-16-os döntetlen, az 1998/99-es szezonbólpedig egy 28-23-as halasigyőzelem. Ráadásul 1994. október12-én a Szekszárd ellen játszottukaz első NB I-es meccsünket, ésarattunk 19-14-es győzelmet. Sokdrukker legyen a két mérkőzésen,és persze egy hét múlva könnyűszívvel lehessen a tudósításokatmegírni a halasi sikerekről....Kép, szöveg: Jáger LeventeNovember 5-én az egykori kecskemétiúszó emlékére rendezettemlékversenyt a hírös város,amelyen az ország 20 egyesületének330 versenyzője állt rajthoz.A HalasThermál úszócsapatának6 versenyzője 200 méteres versenyszámokbanmérte fel pillanatnyiformáját.Slezák Vivien szokásához hívenmindkét versenyszámát nagy fölénnyelnyerte meg. A szintén remekformában lévő Juhász Adélnakpedig az egy évvel idősebbek közöttsikerült begyűjtenie két aranyérmét.Vivien 200m mellen és Adél200m pillangón elért ideje egybenaz abszolút női mezőny legjobberedménye is volt. László Leventeis szépen szerepelt, 200m gyorsonés 200m háton egyéni csúcsátmegjavítva, saját korcsoportjábanaranyérmes lehetett volna, összesítésbenaz egy évvel idősebbek közöttazonban meg kellett elégedniea 4. helyezésekkel. Vas Luca, JuhászJanka és Nagy András szinténa legeredményesebb 2000-es születésűversenyzők voltak választottversenyszámaikban.Az eredmények: Slezák Vivien(1999) 2 arany – 200m gyors,200m mell, Juhász Adél (1998) – azegy évvel idősebbek mezőnyében– 2 arany – 200m gyors, 200mpillangó, Vas Luca (2000) – azegy évvel idősebbek mezőnyében– 1 ezüst – 200m vegyes, 1 bronz200m pillangó. Juhász Janka (2000)– az egy évvel idősebbek mezőnyében– 1 bronz – 200m hát, 4.helyezés – 200m gyors. Nagy András(2000) – az egy évvel idősebbekmezőnyében – 1 bronz – 200m pillangó.László Levente (2000) – azegy évvel idősebbek mezőnyében– 4. helyezés – 200m gyors, 200mhát. (Munkatársunktól)

More magazines by this user
Similar magazines