bravúros visszatérés túl sok a teher - Savaria Fórum

savariaforum.hu

bravúros visszatérés túl sok a teher - Savaria Fórum

4Szakértelem, párbeszéd, együttmûködésNegyvenharmadik alkalommal rendeztékmeg a Savaria UrbanisztikaiNyári Egyetem egyhetes programsorozatát,amely ezúttal a „Nevelés és oktatása településfejlesztésben” témakörétdolgozta fel. A hétfôi megnyitóntöbbek között dr. Banga Lajos, a VasMegyei Tudományos IsmeretterjesztôEgyesület (TIT) vasi elnöke köszöntöttea résztvevôket, majd dr. IpkovichGyörgy polgármester beszélt a korszerûoktatás szükségességérôl. Dr.Meggyesi Tamás, a Nyári Egyetem Tanácsánakelnöke bevezetô elôadásábanhangsúlyozta, hogy a környezetkultúrakonfliktusokkal is jár, nem csak Magyarországon,hanem más vidékekenis. A nap folyamán tovább foglalkoztaka környezetkultúrával és annak értékrendjével,majd a hét többi napjánolyan témák kerültek elemzésre, minta településfejlesztésben résztvevô szakemberekközötti együttmûködés, atelepülésfejlesztéssel foglalkozó szakemberekés a lakosság közötti kommunikáció,vagy a közélet és a tájékoztatásszerepe. Csütörtökön pódiumbeszélgetésselvárták a „hallgatókat”,akik amellett, hogy némi tudással gyarapodtaka nyári egyetemen, városunkatis közelebbrôl megismerhették.Osztrák–magyar tûzoltási gyakorlatA jó szakmai együttmûködésnek köszönhetôenidén is közös gyakorlatotszervezett az osztrák (oberwarti) és amagyar (szombathelyi) tûzoltóság.A gyakorlaton veszélyes anyag jelenlétébenkellett személyeket menteni éstüzet oltani. Két szituációt oldottakmeg saját tudásuk alapján a tûzoltók,az egyik esetben egy veszélyes anyagotszállító pótkocsis szerelvény ütközöttössze egy személygépkocsival, a jármûbeketten is beszorultak, a tartálybólpedig veszélyes folyadék jutott a szabadba.A másik történet szerint egykonténerben tárolt szilárd, veszélyesanyag gyulladt meg, ami veszélyeztettea közeli hordókban tárolt anyagokatis. Egy helyi dolgozó megkísérelteeloltani a lángokat, ám közben megsérült,és a hordók között várta a segítséget.Ellentétben a korábbi gyakorlatokkal,most nem a közös végrehajtásonvolt a hangsúly, hanem arra voltakkíváncsiak a szervezôk, hogy külön-különmegoldva az esetet, milyen különbségekettapasztalnak a két csapatmunkája között, valamint hogy ez a különbségjobb, vagy rosszabb az általukismertnél. Összességében mindenkitanult valamit a másiktól, amit a késôbbieksorán egy valós helyzetben is alkalmaznitud majd. Így a gyakorlatotsikeresnek értékelték a résztvevôk,melyben a mentôk is segítségükre voltaka gyakorlat során.Tûzijáték: szombathelyi felajánlásIngyen tartja meg az augusztus 20-aibudapesti tûzijátékot a szombathelyiKopula ’96 Kft. A cég vezetôje, FarkasMihály elmondta, hogy azért ajánlottákfel a „show” lebonyolítását, merta tûzijáték elmaradása sok embermegélhetését és számos vállalkozásmûködését veszélyeztetné. – Az augusztus20-i rendezvények köré elégkomoly iparágak szervezôdtek. Ennekkiesése nem csak a vásározókatérintené kellemetlenül, de a vendéglátósoktóla szállodásokig, a taxisok, amutatványosok is nagy bevételkieséstszenvednének el – nyilatkozta egy internetesportálnak a cégvezetô.Mindennek az volt az apropója, hogyinternetes kampány indult a tavaszi árvízkárosultakmegsegítésére, melyena résztvevôk az országos Szent Istvánnapirendezvények lemondását követelték,mondván, az erre szánt összegetfordítsák inkább hasznosabb célra.A Kopula ’96 Kft. képviselôi máraláírták a szerzôdést, most a látványtervendolgoznak. A rakétákat várhatóanuszályokról lövik majd fel, és egyzeneszerzô kifejezetten erre az alkalomrakomponált mûve csendül majdfel aláfestésként.Bravúros Hali-sikerSzenzációs játékkal gyôzte le felkészülésimérkôzésen a Haladás a német bajnokibronzérmes Werder Brement.A múlt szombaton rendezett összecsapásona mieink Oross és Nagy Gábor révénaz elsô játékrészben kétgóloselônyre tettek szert, amelyre a fordulástkövetôen csak Almeida tudott válaszolni.A szombathelyiek ma estemár éles meccsen is pályára lépnek: hétórától az ôsi rivális ZTE lesz a vendéga Rohonci úton.Megkezdte a FalcoRendhagyó módon futballozással kezdteaz idei szezonra való felkészülést a Falco.A sárga-feketékre hosszú alapozás vár, hiszena bajnoki rajtig még több mint kéthónapot kell várniuk a szurkolóknak. A vezetôségsem tétlenkedik: mind hazai,mind pedig külföldi kosarasokkal is egyezteta menedzsment. Kálmánék elsô alkalommalszeptember 3-án lépnek parkettrefelkészülési mérkôzésen, akkor a szlovákKomárno lesz Pankárék ellenfele.Motoros vitte el a pálmát júliusbanJúliusban is sokan túllépték a megengedettsebességhatárokat, többen voltak,akik jelentôsen. A leggyorsabb jármûvezetôklakott területen belül 50 km/h helyett119 km/h-val, míg lakott területen kívülszemélygépkocsival 90 km/h helyett162 km/h-val, míg motorkerékpárral 181km/h-val száguldoztak. A lakott területen119 km/h-val közlekedô 19 éves jármûvezetôta járôrök a szabályszegést követôenigazoltatták, a vezetôi engedélyét 3 hónaptól12 hónap közötti ideig vonhatjavissza a szabálysértési hatóság. A rendôrségkameráival rögzített felvételeken láthatógépjármûvek üzembentartói 90 ezerés 200 ezer forint közötti közigazgatási bírságraszámíthatnak.


2010. AUGUSZTUS 7.V I S S Z A P I L L A N T ÓA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Az elsô önkiszolgáló bolt Szombathelyen„Tegnap délelôtt ünnepélyes keretekközött adták át a forgalomnak Szombathelyena Bajcsy-Zsilinszky utcábana város elsô önkiszolgáló boltját.A megnyitón megjelentek a BelkereskedelmiMinisztérium néhány fôosztályvezetôje,megyei és városi párt- éstanácsi vezetôk, tömegszervezetekképviselôi. Palacskó György elvtárs, aVas Megyei ÉlelmiszerkiskereskedelmiVállalat áruforgalmi osztályának vezetôjeelmondotta, hogyan terjesztik amegyében az új elárusító módszereket.Így Szombathelyen a Hámán Kató utcábanaz elmúlt ôsszel nyílt meg egygyorskiszolgáló bolt, Kôszegen pediggyorskiszolgáló és önkiszolgáló boltmûködik.”Ôszintén megvalljuk, inkább rákérdeztünk– nem akartunk butaságot írni –,hogy melyik volt a Bajcsy-Zsilinszky utca,s hogy hol volt az az ominózus üzlet,amely az elsô szombathelyi önkiszolgálóbolt cím büszke birtokosa lehetett1959-ben. Bár évtizedeket töltöttünkel az elôzô rendszerben, márelfelejtettük, hogy a Király utcát írtákát Bajcsy-Zsilinszkyre mintegy 60 éve,az egykori önkiszolgáló bolt helyén pedigminden bizonnyal most egy távközlésselfoglalkozó cég mûködtetügyfélkapcsolati irodát. De ne ragadjunkle a helyszínkeresésnél, hiszen lényegesenizgalmasabb kortörténetidokumentum, hogy az ünnepélyesátadáson Palacskó elvtárs ismertette azönkiszolgálás módszerét is. Ezek szerint„a vásárló a bejárati ajtónál magáhozvesz egy kosarat, majd a bolt középsôpolcait megkerülve az általa kiválasztottárukat a kosárba helyezi.Amennyiben szeletelt, vagy olyan árutkíván vásárolni, amit nehéz elôre becsomagolni,azt a csemegerészlegnélkérheti a vásárló. Az árut a kijárati ajtóelôtt elhelyezett pénztárnál kell fizetni.”Ha jól meggondoljuk, akkor1959-hez képest az önkiszolgálás nemsokat változott, lehetséges, hogyPalacskó György elvtárs az önkiszolgálásmódszerének hazai alapjait raktale. Az átadásról tudósító derék újságírónk(tôle idéztünk) nem is titkolta,hogy az önkiszolgálás módszere hazánkbancsak néhány éves múltra tekintvissza, de a Szovjetunióban, a népidemokratikus országokban és anyugati államokban (ebben a sorrendben)igen kedvelt vásárlási forma.Az új módszer célja a kényelem mellettegyébként az volt, hogy elmaradjona vita az eladó és a vevô között,megszûnjön a türelmetlenség, és eltûnjöna gondolat: miszerint egyes árucikkekcsak a kivételezett vásárlók részéreléteznek. Az önkiszolgáló boltbanugyanis elméletileg minden árucikketa vásárlók elé helyeztek. Hogy árucikkekbôlaz 50-es évek végén nem volttúl sok, az egészen biztos, de a fenti„visszaélések” mintha a 80-as évek végéigkitartottak volna. És nem csak aközértekben. Egészen pontosan emlékezünkrá, hogy 25 évvel ezelôtt egySimsonért vagy egy Csepel versenykerékpárértis közelharcot kellett vívni.De ez már egy másik történet.SaFó(A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtármunkatársai segítettek.)S A F Ó A N N OPompejitôl Savariáig„Kérlek benneteket, válasszátokaidilisszé Caius Iulius Polybiust. Jó kenyeretfog adni!” (…) A fenti mondatot hirdetiPompeji falán a választások idejénodafestett felirat, mint az egyik legkorábbrólránk maradt reklámszöveg.(…) Örömünkre szolgál, hogy a lapotÖnök megkedvelték. Mai számunktólkezdve szeretnénk Olvasóink kedvébenjárni azzal, hogy a színes nyomdatechnikarévén szebb, esztétikusabb újságotadjunk a kezükbe. Ez a minôségi változásHirdetôink számára kellemes meglepetéstjelenthet. Reméljük, hogy számosúj partnerünk számára is vonzóbbáfogja tenni az újságot…”Jelentôs változás kezdôdött a SavariaFórum életében 1996 nyarán, hiszen július19-én az újság elôször jelent megszínesben, címlapján a Szombathelyenmegrendezett triatlon Európa-bajnokságrólkészült remek fotóval. A formailagis megújult lapban egyre többhirdetô látott fantáziát, de a kiadónem titkolt célja volt az is, hogy jelentôsennövelje a reklámbevételeket. Errea színes oldalak magasabb nyomdaköltségemiatt is szükség volt. Így hátnem véletlen, hogy a lap reklámszervezôcsapatának vezetôje mindjártPompejig nyúlt vissza (tôle idéztünk),hogy a városi cégeket hirdetésre ösz-tönözze. De a külcsín átalakulásátkövette a belbecs változása is. A fejlécbôlkikerült az „Önkormányzati tájékoztató”,helyére a „Városi tájékoztatóhetilap” felirat került. A változtatássalaz újság szerkesztôsége a hangsúlyokeltolódását jelezte. A sokak általcsak SaFó-ként emlegetett városi lapegyébként egy reprezentatív felmérésszerint már akkor is rendkívül népszerûvolt, a szombathelyiek 87 százalékarendszeresen olvasta, az alacsony jövedelmûek,nyugdíjasok közül pedigsokan egyetlen sajtótermékként vettékkézbe hétrôl hétre.SaFó5


Izgalmas tervek a PerintreAZ ÁRVÍZTÁROZÓ MEGÉPÍTÉSÉVEL KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ VÁLHAT A PATAK PARTJAAki a Perint hídjáról letekint, a mély meder alján egy kis, csordogáló patakot lát.Ha valaki elôször látja, talán el sem hiszi, hogy ez a jelentéktelennek tûnô vízfolyamnéhány évtizede – az 1965-ös árvíznél – mekkora pusztítást vitt véghez.Az árvizet követôen a Gyöngyös-patakon és Sorok-Perinten is mederrendezési,mederbôvítési munkát végeztek el, néhány helyen védtöltést építettek.Az árvíztározó szükségességét már akkor megfogalmazták, kevesen gondoltáktalán, hogy több mint négy évtizedet kell várni a megvalósulásig. A lukácsháziárvízcsúcs-csökkentô tározó rövidesen elkészül, így az árvízveszély elhárításávala Perinttôl már nem kell „félnünk”. Lehet, hogy kezdhetünk vele barátkozni...szennyvíztisztítóig terjedô szakasz medrétmi jellemzi. Ez kiterjedt a mûszakilétesítményekre és az élôvilágra is, tehátmegnéztük, hogy a kék csatornátmilyen zöld csatorna kíséri. Ez a meder– Három helyre terveztünk látványos közösségiteret. Az elsô a Váci utca és azegykori rohonci vasúti töltés közötthúzódó erdôs védterület. Itt a patakmederkiszélesítésével egy tavat hoznánklétre, körülötte pedig egy piknikparkotlehetne kiépíteni. Több európai várospéldája mutatja, hogy az ilyen céllalkialakított nagy zöld területeket valóbanúgy használják a lakók, mintha kirándulnának.Lehetne itt pihenni, akár szalonnátsütögetni. A második hely az egyetemfôépületével átellenben, szembena kollégiumokkal van, ahol a MagyarLászló-szobor áll. Itt egy lépcsôs terasztalakítanánk ki, mely levisz a patakig. Kifejezettena diákoknak szánjuk, egyfajtavízparti pihenôhely lenne ivókúttal,tereplépcsôvel. A harmadik pont pedigA Perint-meder az Óperint utcai hídról most, és a jövôben…– A stabil vízszint megteremtése utánakár a patakpart rehabilitációja ismegindulhat – tudtuk meg KutnyánszkyLászló városi fôépítésztôl.A cél, közel vinni a Perintet az emberekhez,vagyis bekapcsolni a mindennapjaikba.Ezt felismerve a Nyugat-dunántúliKörnyezetvédelmi és VízügyiIgazgatóság már elôtanulmányokat iskészíttetett. Ahogy Nádor István igazgatóelmondta, a „feleslegessé” válómederrészek hasznosítási lehetôségeivelmár foglalkoznak. Felkérésükre aSOLVEX Kft. koncepciótervet készített,ami szakmai javaslatokat ad arra, melypontokon, hogyan lehetne „élni” aPerint adta lehetôségekkel.Unalmasból izgalmasatA Környezet- és Vízgazdálkodási Tervezôés Kivitelezô Kft. ügyvezetô igazgatója,Déri Lajos vastag dossziéval fogad,benne a terv teljes dokumentációja.– Elôször mi egy állapotrögzítô vizsgálatotvégeztünk – meséli, vagyis megvizsgáltuk,hogy a Herénytôl egészen a6nagyon mély, a növényzettôl szinte teljesenmentes, kaszált part kíséri. Ennekaz az oka, hogy fô funkciója az árvízmentesítésvolt. Egyedül a Kámon, Herénymagasságában futó szakaszrólmondható el, hogy „természetközeli ”.Illetve feltérképeztük a közlekedésikapcsolódásokat is, vagyis hogy jelenleghol, miként tudjuk megközelíteni aPerintet sétányok, kerékpárutak révén– mondja az ügyvezetô.Egyszóval az alapanyag egy unalmas kispatak, amit meg kell tölteni élettel. Igazikihívás, de a terveket látva úgy tûnik,a csapat megszerette ezt a kis vízfolyást.Tó, park, lépcsôsor és színpada Kiskar utca és Óperint utca általhatárolt parkoló. Úgy tudom, szó volt arról,hogy a város ide mélygarázst épít.Ebben az esetben ezt a részt parkosítanánkés belépcsôznénk, így a Fô térrôla Kossuth utcán át egyenes út vezetnea Perint vizéig. Ezzel szemben pedig egykis vízi színpadot helyeznénk el. Ezek aterek azért is nagyszerûek, mert amellett,hogy a mindennapokban közösségihelyként funkcionálnának, akár a kulturáliséletbe is bevonhatók. Például remekhelyszínként szolgálhatnának aSavaria Karneválon. Ennek az elképzelésneka kidolgozásában segítségünkrevolt Portschy Tamás építészmérnök is –meséli.Persze ahhoz, hogy valóban „használni”tudjuk ezeket a tereket, el is kell jutnunkoda. A tervezôk azt tartanák alegideálisabbnak, ha a part teljes városiszakaszán végigvezetne egy bicikliút.


2010. AUGUSZTUS 7.U T Á N A J Á R T U N KÁrvíz Szombathelyen: Wesselényi utca (felsô kép) és a volt szülészet elôtti utcasem utolsó szempont, mi „kíséri” a patakot.El kell felejteni, hogy elég egyparti fasor. A medret is izgalmassá kelltenni, vízkedvelô növényzettel, takaró,árnyékoló növényekkel, ligetes facsoportokkal.Ezek nem csak szépek,de az élôvilág számára is fontos a hûvösebbpart biztosítása.A kút, az ördög és a kabinAMIKOR A VÍZ VOLT AZ ÚR1965. április 23. emlékezetes Szombathely és a környezô vasi települések életében.Azon a csütörtök éjszakán sokan ébredtek arra a sajátságos morajló hangra,melyet csak a nagy tömegû víz áramlása tud okozni. Hajnalra egybefüggôvíztakaró fedte a várost. Az Ausztriából érkezô nagy mennyiségû víz elárasztottaa Gyöngyös, az Arany-patak és a Perint menti területeket. Szombathelyenhatszáz ház állt vízben, melynek mélysége néhány helyen a három métert is megközelítette.Az érintettek többsége elhagyta otthonát, aki nem tudott hová menni,azt a Savaria Szállóban és a turistaszállóban helyezték el. A forgalom megbénult,a buszokat leállították, a városba nem érkeztek vonatok, a töltések ugyanistöbb helyen átszakadtak. A víztömeg szombatra kezdett visszahúzódni, de apincékben még napokig állt a víz. Az áradat bôven hagyott maga után munkát. Sôt, az oladi dombon élôk közül sokaknak ekkor kellett elhagynia otthonát,hiszen a felázott talaj megcsúszása fenyegette a házakat.Emellett pedig városrészenként egy-egysétányt alakítanának ki, hogy tudjunkfutni, kutyát sétáltatni, babakocsit tologatni,szerelmesen andalogni vagyegyszerûen csak sétálni.Mederbe a fákkal!– És egy kis játékosság is kell. Mivel aPerint jelentôs része nagyon egyenes,szabályozott, érdemes változatosabbátenni a nyomvonalat. Mederstruktúrákkialakításával, mesterségeskanyarokkal, kiszélesítéssel érdekesebblenne a patak. Persze ezek csakmikrováltoztatások, ne gondoljon senki„elterelésekre”. Ahol pedig lehetôségvan rá, ott duzzasztókat is építhetünk,persze ügyelve arra, hogy ökológiailagátjárható legyen, ne akadályozzuka halak közlekedését. Így szélesíthetnénka meder felszínét. És azHab a tortán, hogy a tervezôk még arrais gondoltak, hogy a város „vizes múltjáról”is megemlékezzenek. Vagyis aki végiggurul,vagy végigsétál a Perint mentén,megtudhatja, hol voltak az elsô vízmûkutakjó száz évvel ezelôtt, az ördöggát, aholsokan fürödtek hajdanán, vagy a nevesszombathelyi népfürdô a sok kabinjával.Ahogy az igazgató hangsúlyozza, azt kellelérni, hogy a lakók észrevegyék, a városon„látványosan” végigvonuló, egyébkéntmesterséges Gyöngyös mellett vanegy másik patakjuk is. Mert jelenleg aszombathelyiek nem becsülik sokra ezta tôlük valóban „messze” levô vízfolyást.Ez a koncepcióterv a változtatás jegyébenszületett, hogy megvalósul-e, még a jövôzenéje. Mindenesetre egy okos tervvelés a fogadókészséggel el lehetne érni,hogy a szombathelyiek megszeresséka megrendszabályozott Perintet.SaFóJátékLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: 2004-ben. Kétszer két, a Dolce Vezzofagyizóban elfogyasztható fagylaltkelyhet nyert: Tóth László és M. Szabó Zoltán,a két ingyenes útra feljogosító taxiutalványt pedig Szakály Katalin viheti haza.A nyereményeket szerkesztôségünkben vehetik át a nyertesek. E heti játékunkkérdése: Mikor öntött ki, és pusztított a Perint-patak? A megfejtéseket aszerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet),vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk augusztus 12-ig. Kérjük, hogyírják meg telefonszámukat is!Telefon: 0680/62-3000www.taxi3000.hu • info@taxi3000.hu7


Elfeledett szülôi felelôsségVAN, AMIKOR A NEVELÔOTTHON A LEGJOBB MEGOLDÁSSzombathelyen évente 25–35 gyermek kerül át a szülôi házból a gyermekvédelmiszakellátásba, derül ki a gyámhivatal statisztikájából. Van, hogy egészenkicsikrôl mondanak le a szülôk, van, hogy a kamaszkorú gyermek magakéri, hogy elmehessen otthonról, ám olyan is elôfordul, hogy a hivatal emeliki a veszélyeztetett kiskorút a családból, tudtuk meg dr. Asbóth Máriától (képünkön),a szombathelyi gyámhivatal vezetôjétôl.Kerülhet-e rosszabb helyzetbe egyszülô, mint amikor saját akaratán kívüla hivatal úgy dönt, elveszi a gyermeketa családtól? A legtöbben eztúgy képzeljük el, ahogy a filmekbenláttuk: csöngetnek, két hivatalos személykiragadja a kezünkbôl a zokogógyermeket, beülteti az autóba, éselhajt vele. Mi pedig rohanunk az autóután, mert elviselhetetlen a fájdalom,és mert nem akarjuk, nem engednénk,hogy a gyermekünk államiellátásba kerüljön.Ezek a képek azonban hamisak, a valóságegészen máshogy fest. Elôszöris, mert erôszakkal soha nem szakítanakel gyermeket a szüleitôl, másodszorpedig azok, akiktôl közös megbeszélésután elviszik a kicsit, nemfutnak az autó után, sokszor inkábbmegkönnyebbülnek. Az is téves feltételezés,hogy a gazdasági válság, amunkahelyek elvesztése és a lakáskölcsönökmiatt rossz helyzetbe került,eladósodott, súlyos anyagi problémákkalküzdô családoknak attól kellenetartania, hogy elveszik tôlük agyermeket.– Csak anyagi ok miatt nem lehetgyereket kiragadni a családból – kezdirögtön ennek a kérdésnek a tisztázásávaldr. Asbóth Mária. – A jogszabályszerint akkor kell a kiskorútkiemelni otthonról, ha akár a szülô,akár maga a gyermek saját testi, érzelmi,szellemi, erkölcsi fejlôdésétveszélyezteti oly módon, hogy azt ahatóság más eszközzel – védelembevétellel, anyagi támogatással – márnem tudja megoldani. Ráadásul, haerre sor is kerül, elôször a családbannézünk körül: van-e olyan nagyszülô,nagykorú testvér vagy más rokon,aki magához venné a gyermeket.Ha nincsen, akkor lép életbe ideiglenesmegoldásként az, hogy elhelyezzüka kiskorút a Vas Megyei TerületiGyermekvédelmi Szakszolgálat(TEGESZ) befogadó csoportjában,ahonnan késôbb nevelôotthonba,esetleg nevelôszülôkhöz, vagy – ritkábbesetben – visszakerül a gyermeka vér szerinti szülôkhöz – részletezi azirodavezetô, majd hangsúlyozza,hogy a „kiemelés” sem úgy történik,amint azt a filmekben látjuk, hiszena kegyetlen döntést igyekeznek minélemberségesebben meghozni.– Ezt a munkát nem lehet közömbösenvégezni. Az itt dolgozók szintemindegyike maga is szülô, mély érzésûember, aki segíteni akar. Kimondatlantörvény nálunk, hogy a jogszabályokatmegpróbáljuk a lehetô legtöbbhumánummal megtölteni, és a dolgunkatúgy elvégezni, hogy az agyermekeknek, a családoknak a lehetôlegkevesebb fájdalommal és szenvedésseljárjon. Türelemjáték ez.Hosszas beszélgetések a szülôkkel, agyermekekkel, megértetni mindenkivela saját nyelvén, hogy mire miértvan szükség, és ez mivel jár a jövôt tekintve.Legyen szó akár arról, hogy aszülô mond-e le a gyerekrôl, a gyerekakar-e kiszakadni a családból, vagy hivatalidöntés alapján emeljük ki a kiskorúta veszélyessé vált otthoni környezetbôl.Széles körû az a spektrum,amikor a gyámhivatal közbe kell,hogy lépjen.Amikor a gyámhivatal közbelép– A leggyakoribb eset sajnos az, amikora szülôk életvitele, magatartásamiatt döntünk úgy, hogy a gyermekbiztonsága érdekében beavatkozunk.Van, hogy az óvodából, az iskolából kapunkértesítést, egészen kicsiknél elôfordul,hogy a védônô jelez felénk, deaz sem ritka, hogy a közvetlen környezetbôlvalaki, például egy névtelenségetkérô szomszéd telefonál éshívja fel a figyelmünket arra, hogy bajvan. Láttak valamit, hallottak valamit,esetleg a gyermek reakciói, viselkedéseadnak okot elgondolkodásra – mesélia tapasztalatokat Asbóth Mária. –Örülünk ezeknek a jelzéseknek, hiszena veszélyeztetett kisgyermekek esetébenjelentôs szerepet kap az éles szemûkörnyezet, mivel ôk még nemtudnak maguknak segítséget kérni.Az alultápláltság, a tisztálkodás hiányábóleredô kiütések, a simogatásraösszerezzenô reakció mind annak a jelei,hogy valami nincs rendben. Nagyobbgyermekek esetében, amikorpéldául az iskolából jön a jelzés, sokszorszembesülünk rendkívül agresszívfiatalokkal, akiknél már fennáll az a veszély,hogy az otthoni körülményekmiatt antiszociális személyiségekkéválhatnak. Ilyenkor közbe kell lépnünk,és „fel kell derítenünk” a családot.Van, hogy a szülôk képtelenek úrrálenni a munkanélküliségen, azeladósodásból származó nehéz helyzeten,és már nem is akarnak megkapaszkodni.Nem keresnek új munkát, nemakarnak tanulni, amivel esetleg új le-8


2010. AUGUSZTUS 7.U T Á N A J Á R T U N Khetôségekhez juthatnának, esetlegalkoholhoz nyúlnak, nem tesznek elegeta szülôi kötelezettségeiknek, sokszorerôszakosak, durvák lesznek, bántalmazzáka gyermeküket. Ez a problémahalmazláncot fûz a család köré,és nem elég, hogy a kiskorú azt látja,hogy a munkának nincs becsülete, iskolábajárni sem kell, de az erôszak révénmaga is agresszívvá, durvává válik.Ennek az ellentétes párja, de ez is elôfordul,hogy nagyon jól szituált családokban,ahol a gyermek mindent(minden anyagit) megkap, csúszik ki aszülôk irányítása alól, és válik agresszívvé,esetleg különbözô kedélyállapot-javítószereket szed – részletezia tapasztalatokat az irodavezetô.Szülô és gyerek közötti ellentétekA történet másik oldala, amikor nema hivatal lép közbe, hanem a szülô kérelmezi,hogy gyermeke kerüljönszakellátásba, illetve amikor a gyerekfordul segítségért a hivatalhoz, mertelviselhetetlen neki az otthoni légkör.– Mostanában több olyan eset is elôfordult,amikor a szülô úgy döntött,leveszi a kezét a gyermekérôl, mertmár nem bír vele, sôt fél tôle, és a kisebbtestvéreket is félti tôle – mesélia szörnyû valóságot Asbóth Mária. –A „problémás gyerek” összeférhetetlenmagatartást tanúsít, nem jár iskolába,agresszív a testvérekkel és a szülôkkel,meglopja a családi kasszát.Megesik, hogy rossz társaságba keveredett,és ennek jelei csapódnak le azotthoni magaviseleten. Ilyenkor beszélünka kamasszal, felvilágosítjuk akötelezettségeirôl, a jogairól, és megpróbáljukideiglenesen nagyszülôknél,vagy valamelyik családtagnál elhelyezni,majd a gyermekjóléti szolgálatmunkatársát bevonva megpróbáljukvisszavezetni egymáshoz a szülôt és akamaszt. A segítô rendszeresen megjelenika családnál, így védelmet kaphataz egyik fél a másikkal szemben.– Ritkábban, de elôfordul, hogy a gyerekkéri, segítsenek neki kikerülni acsaládból és közli, hogy aznap ô márnem megy haza. Ennek elsôsorban aszülôi életmód az oka, alkohol, agresszió,esetleg a szülô új élettársátnem tudja elfogadni a fiatal. Meghallgatjuk,majd természetesen a másikfelet is behívjuk és megkérdezzük, akinyilván az ellenkezôjét mondja. Hanincs alkalmas nagyszülô, aki befogadná,akkor a gyermek saját beleegyezésévelmég aznap a TEGESZbefogadó csoportjába kerül.Gyors cselekvést igényelnek azok ahelyzetek, amikor egy gyermek életeforog veszélyben. Ha egy kiskorúcsaládon belüli erôszak áldozata lesz,azonnal lépni kell. Olyan is történtmár, hogy egy gyermek elmenekültotthonról, temetôben aludt, és az utcárólkellett becserkésznie a gyámhivatalmunkatársainak. Szerencséreazonban ez nem gyakori. Ahogy astatisztikák is azt mutatják, hogy a városösszlakosságát tekintve nem jelentôsaz évi 25–35 új eset. Mivel aszombathelyi gyámhivatalhoz további39 környékbeli település is tartozik,így ezek az adatok városi szintrelebontva tovább javulnak. Perszeez csekély vigasz azoknak a gyerekeknek,akiknek meg kell élniük egy ilyenhelyzetet.Megfeneklett a morális rendA leggyakoribb probléma manapság,amivel a gyámhivatal munkatársaitalálkoznak, a kapcsolattartási viták.A szülôk válása sokszor háborús,sok sebbôl vérzô válás, ami gyûlölködésbetorkoll, és a felek nem tudnakegymással még csak normális beszélôviszonyt sem fenntartani. Ennek általábana gyerekek isszák meg a levét,hiszen ôk a játszma alanyai.– Felerôsödtek mostanság a kapcsolattartásiügyek viharai. Egyre több azolyan ügy, ami akár évekig is elhúzódik.A felek saját sérelmeiket emlegetikés a vita során figyelmen kívülhagyják, hogy amirôl beszélnek, az aférfi és a nô harca, elfeledkeznekapaságukról, illetve anyaságukról.És ezzel együtt sajnos arról is, hogya gyermeküknek ártanak leginkábba békétlenségükkel. A baj azzal van,hogy mi tehetünk ugyan valamit agyerekkel való kapcsolattartás rendezésénekügyében, de a szülôk kapcsolatán,hozzáállásán a hatóság sajnosnem tud változtatni – mondja AsbóthMária, aki az erkölcsi rend megbomlásábanés a morális rend megfeneklésébenlátja a probléma forrását.– Manapság sokkal inkább jellemzôeka széthulló kapcsolatok, mint a jól mûködôcsaládok, amitôl a gyerekekrettenetesen szenvednek. A párkeresésolyan lett, mint egy cipôpróba.Meglátjuk, megállapítjuk, milyen sikkes,felpróbáljuk, kicsit járunk benne,de ha már egy karc esik rajta, vagyunalmassá válik, akkor lecseréljük.És mindeközben nem vesszük észre,hogy eljátsszuk az életünket, és a gyerekeinkéletét is. Azzal, hogy állandóankeresünk, cserélgetünk, ahelyett,hogy megpróbálnánk megoldania problémákat, elfelejtjük a szülôifelelôsségvállalásunkat is. Az egészségtelenemancipáltság következménye,hogy a nôk is egyre gyakrabbanszeretnének új életet kezdeni, többenazzal vannak elfoglalva, hogy megvalósítsákönmagukat, és elfelejtenekanyák, illetve apák lenni. Ôk aztánmár nem ismerik azokat a szavakategy kapcsolatban, hogy „áldozatkészség,önzetlenség, hûség”. Ráadásula gyerekek, amellett, hogy ezt látják,és ebben nônek fel, sehol sem tanuljákmeg, hogy miként lehet szépenélni. Felvilágosítják ôket az iskolábana szexualitásról, de senki nem meséliel nekik, mit jelent egymás lelkétmegszeretni, és egy kapcsolatban afelszín mögött a mélységeket is megismerniés értékelni – vonja le az elmúltévek tapasztalatai alapján a szomorúkövetkeztetést Asbóth Mária.Szabó Zoé9


H Á T T É RValami régit, valami újatMÁR NEM CSAK A NÔKET KÍSÉRTI A TURKÁLÓLÁZTöbb mint egy tucat turkáló mûködika városban. Sok közülük már hosszúévek óta kínál lehetôséget a szombathelyieknek,hogy olcsón, egyedi ruhakölteményekhezjussanak, de mégmindig nyílnak újak is, ami azt jelzi,hogy van piaca a használtruha-kereskedésnek.Egy esônyomta augusztusidélután mi is nyakunkba vettük a várost,hogy körülnézzünk.10A belváros egyik forgalmas csomópontjakörül, egymástól ötperces sétakörzetbennégy kisebb-nagyobb turkáló található.Az egyik nagy port kavart, mikorsok évvel ezelôtt megnyitotta kapuit aszombathelyiek elôtt: gyakran megesett,hogy a hetenkénti árucsere napján márnyitás elôtt sorban álltak a nôk, és vártáka bebocsájtást. Nem akadt olyan, akine talált volna valamit. Sôt, voltak, akikzsákszámra szállították haza vagy eladásraa ruhákat. Most is többen vannak azüzletben, két hölgy a lakástextileketszemrevételezi (mert hogy a ruhák mellettazt is kínál a bolt), a többiek a ruhaállványokelôtt nézegetnek.– Olyan ez, mint a kincsvadászat – meséliN. Katalin, aki saját bevallása szerint„kényszeres turkáló”. – Nincs olyan hét,amikor ne térnék be az üzletbe, ésolyan se fordul elô igazán, hogy ne találnékvalamit. A ruhák mellett cipôk,táskák, kiegészítôk is várnak, és sokszorugyanaz a minôség, amit a drága butikokbanötször ennyiért árulnak. Perszekell, hogy az embernek jó szeme és türelmelegyen hozzá, de megéri. Mindenvásárlás a meglepetés erejével hat, hiszensosem tudom elôre, mire is bukkanokaznap – részletezi lelkesen a középkorúhölgy, és ezt alátámasztva megmutatjaaznapi „zsákmányát”. Egy nyáritérdszoknya, egy hozzáillô ujjatlan felsô,és egy ugyancsak passzoló márkás, rövidujjú lapul a táskában. És hogymennyit fizetett mindezért? – 1300 forintot!– újságolja büszkén. – Itt kilogrammbanmérik a ruhákat, így a nyári,könnyû darabokkal mindig jól járok– teszi hozzá mosolyogva.Egy fiatal anyuka is lelkesen kezd mesélni:– Amióta a lányom megszületett,rendszeres „turkáló” lettem. A butikokbankétezer forint körül van egy jobbrugdalózó, itt kétszáz forintért veszemmeg, és a minôségre sem panaszkodhatok.Nagyon szép gyerekruhákat találoka kupacban, és ôszintén szólva, már sokkaltöbb van otthon a szekrényben, mintamennyire szüksége lenne a lányomnak,de nem tudok ellenállni a kísértésnek.Minden anyuka szívesen öltözteti agyermekét, és hetente pár száz forintotén sem sajnálok kidobni azért, hogy beszerezzeknéhány új darabot, miközbenélvezem is a turkálást. Szerintem ez amolyannôi betegség – kuncog a huszonévesM. Zsuzsa.Alig néhány száz méterrel arrébb egymásik turkálóban is szép számmal vannakvásárlók. Talán nem csoda, hisz a kirakatbanóriási tábla hirdeti, hogy „teljesenúj árukészlet”. Itt is van „kilós ruha”,ahogy a vásárlók nevezik, de darabonkéntbeárazott, jobb minôségû viseletekis lógnak a fogasokon. Egy nyugdíjashölgy elmeséli, hogy ô a szomszédasszonyávalcsak bizonyos napokon jönaz üzletbe, akkor, amikor lakástextileketvagy cipôket kínálnak jó pénzért. – A cipôketaz unokáimnak veszem. Féléventekinövik azokat, a lányom sajnos nemengedheti meg magának, hogy ilyengyakran új, drága lábbeliket vásároljonnekik. Többször megesett már az is,hogy „vadiúj” cipôt találtam, mondanomsem kell, hogy negyed annyiért,mint az üzletekben. Persze elôfordul,hogy üres kézzel távozom, de próbaszerencse. Minél többször jövök, annálnagyobb az esélye, hogy találok valamit,amire a családomnak szüksége van.Gerencsérné Horváth Erzsébet tizenötéve van már a szakmában, nemrég a korábbiüzlethelyiségét nagyobbra cserélte,és a ruhák mellett a cipôkre helyeztea hangsúlyt. – Az elmúlt évek tapasztalataialapján úgy látom, hogy az embereknekfontos a minôség és a kínálatbôsége. Egy turkáló jó híre szájról szájraterjed, tehát ha valaki szépet talált nálamjó áron, akkor az visszajön, és lehet,hogy barátnôt is hoz magával. Ráadásultéves az a feltételezés, hogy az a rétegjár turkálóba, aki nem engedheti megmagának a butikos árakat. Sokkal inkábbaz a helyzet, hogy aki turkálóba jár,az butikban is vásárol olykor, aki pedigezt nem engedheti meg magának, az akínai áruházakat keresi fel, miközben aturkálókról lenézôen vélekedik, s aztmondja, be nem menne ilyen helyre. Énúgy látom, hogy élvezetbôl turkálnak azemberek, nem csupán a nôk, most mára férfiak is, sôt az értelmiségi réteg az,amelyik rendszeresen betér az üzletbe,nyitott erre, és élvezi a „vadászatot” –osztja meg velünk tapasztalatait az üzletvezetô.Hasonlóan látja ezt Takács Katalin, aszombathelyi Second hand áruházlánckereskedelmi vezetôje is, aki nagy hangsúlytfektet arra, hogy az áru minôségemellett a kínálat bôsége, a kiszolgálás ésa nyitva tartás is kedvezzen a vevôknek.Minden bizonnyal van valami ebben azüzletstratégiában, hiszen a szombathelyiüzlet nemrégiben elnyerte Az ország2. legjobb használtruha boltja címet. –Nem is tudtunk róla, hogy létezik ilyenverseny, ahogy arról sem, hogy azinternetes szavazáson a vásárlók a dobogórajuttattak minket. Tíz éve van egytörzsközönségünk, aminek a száma évrôlévre nô. Fiatalok, idôsek, férfiak, nôk,mindenki megfordul nálunk. Téves az azeszme, hogy a turkáló a szegények boltja,inkább azt mondanám, hogy az okosembereké. Egyedi, jó minôségû ruhát vásárolhatnakolcsóbban, sokszor egy márkásbutikos ruha árából egy egész, egyedikollekciót is összeállítanak maguknak,ami ráadásul biztosan nem jön szembevelük az utcán – részletezi az üzletvezetô,aki elárulja, hogy a szezononkénti teljesárucsere után nemcsak Szombathelyrôl,hanem az ország több pontjárólis visszatérô vevôik vannak.Szabó Zoé


2010. AUGUSZTUS 7.S P O R TBravúros visszatérésEgy esztendeje még a mûtôasztalonfeküdt Fazekas Róbert, az elmúlt hétvégénpedig már az Európa-bajnokságdobogóján állhatott. A barcelonai világversenyena szombathelyi diszkoszvetôkiegyensúlyozott, magas szintûversenyzéssel a harmadik helyet szereztemeg. A magyar csapat három érmébôlkettôt vasi versenyzô gyûjtöttbe: Pars Krisztián és Fazekas Róbertnyakába is bronzérmet akasztottak.Elsôre a döntôbe dobta magátA Haladás VSE atlétája az operáció miattkésôbb tudta megkezdeni felkészülését azEurópa-bajnokságra. A selejtezôt szombatkora délelôttre írták ki a szervezôk, de azidôpont nem volt zavaró tényezô Fazekasnál:elsôre 64,30 métert dobott, 80 centiveltúlszárnyalva a 63,50 méteres döntôbekerülési szintet! Az elbizakodottságnak fikarcnyijelét sem lehetett látni még ekkorsem: „Egy selejtezôben az ember csak veszíthet,itt nem lehet nyerni. Örülök, hogyígy alakultak a dolgok, továbbra is bízombenne, hogy a legjobb hat között végzek.”Kiváló versenyzéssel a dobogóraFazekas Róbert a „biztonságinál” jóval nagyobbdobással kezdett, 64,84 méterrel. Egykör után a lengyel Piotr Malachowski vezetett,második a német Robert Hartingvolt, harmadik pedig a Haladás VSE atlétája.Ekkor még nem sejtettük: a végeredménymár ekkor kialakult… A harmadikdobásra Robi diszkosza 66,43 méterreszállt: ez idei legjobbja! Az utolsó háromkörben már nem változott a helyzet: nemtudták a Fazekas mögött állók megjavítanilegjobbjukat, míg a szombathelyi atlétaa hat dobásából ötször érvényesen és nagyotdobva jelezte: Világelit, visszatértem!Fazekas Róbert hét esztendô után állhatottismét világversenyen dobogóra.Fizikálisan és idegileg is topformában volta diszkoszvetô – ahogy mondja: „Velemszületett adottság ez. Sokszor voltam rosszvagy kétes versenyszituációban, megedzôdtem,rutinnal vérteztem fel magam.”Nincsen azonban megállás – két év vanmég Londonig, az olimpiáig. „Idén a magyarbajnokságon nem indulok, pihennifogok. Egy-egy itthoni és külföldi viadaltazonban még bevállalok. Jövôre világbajnokság,2012-ben pedig olimpia. A célom,hogy ezeken is hasonló eredményeket érjekel, mint Barcelonában! Segítség és támogatásnélkül azonban nem jutottamvolna vissza a legjobbak közé. Nagyon nehézidôszak van mögöttem, hálával tartozomfôszponzoromnak, dr. Czeglédy Csabánakés dr. Ipkovich György polgármesterúrnak is, aki még a legnagyobb magyarmobilszolgáltató céggel is konfrontálódott,és támogatásáról biztosított.”SaFóÖRÖMSZAVAKAnnus Adrián (Fazekas Róbert edzôje): Nagyon örülök, Robi túlszárnyalt mindenrealitást. Az ô versenyzôi adottságai páratlanok. Megdöntötte idei legjobbját, ésmindezt hol? Egy világverseny döntôjében – ezzel elárultam mindent.Kovács László (a Haladás VSE ügyvezetôje): Rettentô boldog az egész Haladáscsalád!Tudtam, hogy az elmúlt sok-sok esztendô Robiba helyezett bizalma megtérül,és hozza azt, amivel Szombathelynek, a Haladásnak dicsôséget szerez!Az eredmény minket igazol, és ne feledjük: jövôre világbajnokság, 2012-benpedig olimpia lesz – ahol bízom abban, meglesz az az érem, amit Robi nagyonis megérdemel.Dr. Czeglédy Csaba (sportért felelôs alpolgármester, Fazekas egyéni támogatója):Amikor hat esztendeje, Athén után sokan elfordultak Robiéktól, számomra– tán neveltetésembôl fakadóan – egyértelmû volt, hogy támogatom ôket,hiszen elkelt nékik a segítség, a bátorítás. Aztán az eleinte még csak jó személyeskapcsolat az évek során kiváló barátsággá alakult. Az az igazság, hogy jómagammindvégig bíztam „Szúnyogban”, tudtam, hogy a szorgalmas munkameghozza a várva várt sikert. Alázattal készült a versenyre, és bebizonyítottaa kritikusainak, hogy igazi klasszis, fel tudott állni a padlóról. Meggyôzôdésem,hogy ha az elkövetkezendô két évben elkerülik a sérülések, a londoni olimpiándobogós helyezést érhet el. Ha pedig aranyérmet szerezne, feltenné a koronátpályafutására.FAZEKAS RÓBERTSzületési idô: 1975. augusztus 18.Születési hely: SzombathelyKlubja: Haladás VSEEdzôje: Annus AdriánKiemelkedô eredményei:Európa-bajnok (2002, München)Vb-második (2003, Párizs)Vk-második (2003, Monte-Carlo)Eb-harmadik (2010, Barcelona)Olimpiai nyolcadik (2008, Peking)Legjobb dobása: 71,70 m(2002 – ezzel minden idôkdiszkoszvetô-ranglistájánaz ötödik versenyzô)11


augusztus 7–15.augusztus 7.Fô térSzombathely Város FúvószenekarEgyesületFúvós találkozó és emlékkoncertProgram:15.30 Zenés felvonulás a Fô téren16.00 Apáczai Csere János ÁltalánosIskola Fúvószenekara (Táplánszentkereszt).Karnagy: Janászek Ferenc16.50 Musikverein TrachtenkapelleMischendorf (Ausztria). Karnagy:Peter Plank17.45–19.30: Szombathely Város FúvószenekarEgyesület. Karnagy: SzabóKrisztián Béla Pascalaugusztus 12., 20.00SzékesegyházSzentségimádás papokért és papihivatásokértaugusztus 15., 13.00–18.00Velem – Népmûvészeti MûhelyrendszerMúltunk mesterei rendezvény aMMIK szervezésébenRECEPTVAGDALTHÚSTEJFÖLÖSMÁRTÁSBANHozzávalók: 40 dkg darált marhacomb,1,25 dl tejszín, 1 ek. apróravágott petrezselyem, 4 ek. zsemlemorzsa,só és fehér bors, 2 ek. vaja sütéshez.Mártáshoz: 1 ek. liszt, 2,5 dl tejföl,1 ek. paprika, 1 ek. apróra vágottpetrezselyem.A N Y A K Ö N Y V I H Í R E KSZÜLETÉS: Ujhelyi Balázs és Tengelics Henrietta leányai: Petra és Dorka, dr.Meszlényi András és dr. Sájer Anita fiai: András és Benedek, Eberhardt ZoltánJenô és Pék Ildikó fia: Bence, Szabadkai Zoltán és Bukovics Mónika leánya: HannaMónika, Horváth Imre és Papp Andrea fia: Bence, Kardos Rudolf István és TóthAdrienn fia: Dominik, Fekete Árpád és Frigy Judit leánya: Veronika, Horváth Imreés Kôvári Eszter fia: Barnabás, Németh Gyula és Demeter Aranka Karolina fia:Gábor, Varga Péter és Kapui Nikoletta fia: Bendegúz, Rákli Attila és Szele Eszterleánya: Júlia, Kolonics Gyula és Tirbusz Tímea fia: Olivér, dr. Kovács Attila és VéghJudit fia: Vince, Antal Zoltán és Nagy Viktória fia: Dominik, Kolonovits GáborPéter és Havasi Anikó leánya: Aliz, Nagy Csaba és Bellovits Tímea leánya: Dóra,Nábrádi Attila Béla és Marton Zsuzsanna Anikó fia: Levente.HÁZASSÁG: Lakézi Dániel Máté és Antal Eszter, Berkes Ferenc és BakonyiKrisztina, Kosár Gábor József és Varga Anett Ágota, Aszódi János és dr. SchmalzelKrisztina, Nyilas László és Németh Adrienn Melinda, Németh Péter és KoltaiRenáta, Pásti Gábor Ferenc és Szegedi Nóra, Tápai István és Szita Melinda.HALÁLESET: Pintér Zoltán, Lakatos Pálné Simon Magdolna, Pintér József,Rákóczy Gábor Antalné Talabér Mária Anna, Deák Jánosné Hajmási Irén, KarvalicsFerencné Kovács Ilona, Papp Istvánné Orbán Gizella, Polgár Istvánné JagodicsErzsébet, Hencz Jenô József, Radakovics József, Purgai Ottó, Kovács IstvánnéTakács Mária, Zugonics Kálmán, Varga Gyuláné Kondor Gizella, Varga Ferenc,Fülep Ferencné Helmeczi Karolina Ilona, Hodászy Mária Margit, Csiszár János,Köröcz Károlyné Kecskés Gabriella, Vellner Erzsébet, Horváth István, Seper Gyula,Auer Jenôné Tamics Rozália, Balter László, dr. Réka Ferencné Buszek MargitGabriella, Németh Ferencné Horváth-Takács Róza, Farics Ferencné Wehapp Ágnes.A darált húst a tejszínnel, a zsemlemorzsával,a petrezselyemmel elkeverjük,ízlés szerint esetleg reszelthagymát is adhatunk hozzá. Sóvalés borssal ízesítjük, nyolc gombócotformálunk belôle. A vajat egy serpenyôbenközepes hômérsékletenaddig hevítjük, amíg habos lesz.A gombócok mindkét oldalát barnárasütjük, majd kivesszük. A liszteta sült zsiradékkal elkeverjük,hozzáadjuk a tejfölt és a paprikát,jól összekeverjük és felforraljuk.Sóval és borssal ízesítjük. A gombócokata mártásba fektetjük, és közepeshômérsékleten fedô alatt pároljuk,majd a vágott petrezselyemmelmegszórjuk. Vegyes salátávalés sós burgonyával kínáljuk.12ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tólvagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet augusztus7-tôl augusztus 13-ig.7., Szo – Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242, 20.00–8.00; 8., V – FeketeSas, Paragvári u. 70., 508-242,20.00–8.00; 9., H – Fekete Sas, Paragváriu. 70., 508-242, 18.00–8.00; 10, K– Fekete Sas, Paragvári u. 70., 508-242, 18.00–8.00; 11., Sze – Fekete Sas,Paragvári u. 70., 508-242, 18.00–8.00;12, Cs – Fekete Sas, Paragvári u. 70.,508-242, 18.00–8.00; 13., P – Markusovszky,Markusovszky u. 3., 311-542/5188, 20.00–8.00.NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034Ne bízza a kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.:94/505-895HETI AKCIÓ!Friss marha combFriss borjú comb (szerdától)Friss borjú apró hús (szerdától)Friss csirke mellfiléPápai füstölt kolbász (csemege, csípôs)Pápai Eszterházy sonka1.890 Ft/kg3.199 Ft/kg1.649 Ft/kg1.290 Ft/kg1.545 Ft/kg1.950 Ft/kgÉtkezési jegyeket elfogadunk!www.kamonhus.huSzombathely, Maros u. 2.Tel.: 94/500-465AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 08. 10 – 08. 14-IG(KEDD–SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.


2010. AUGUSZTUS 7.P R O G R A M A J Á N L Ó • C I V I LÁLLAMALAPÍTÓ SZENTISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPESzombathely – augusztus 20.AGORA–SAVARIAFILMSZÍNHÁZ5–11. 17.15-kor és 20.30-korA szupercsapat 121’ (16)Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzataaz ÁLLAMALAPÍTÓ SZENTISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE alkalmából augusztus20-án a Szent István király-szobornálmegemlékezést tart.PROGRAM:10.00 ORSZÁGZÁSZLÓ FELVONÁSAKATONAI TISZTELETADÁSSALÜNNEPI MÛSOR – Közremûködnek: NYMEBolyai János Gyakorló Általános Iskola ésGimnázium; Ungaresca Táncegyüttese; Boglya Népzenei Együttes; SzombathelyVáros Fúvószenekara; MH 12. Arrabona Légvédelmi RakétaezredDíszalegysége; Vasi Lovasturisztikai és Hagyományôrzô Egyesület. ÜNNEPIBESZÉDET MOND dr. Ipkovich György polgármesterKOSZORÚZÁSKÍSÉRÔ RENDEZVÉNYEK:8.30 Szent István-szoborÜNNEPI SZENTMISE – Fôcelebráns, és szentbeszédet mond: dr. Veres Andrásmegyés püspök. Kenyéráldás, új kenyér kínálásaFORGALOMKORLÁTOZÁS augusztus 20-ánAz állami ünnepünk alkalmából tartandó megemlékezés zavartalan lebonyolításaérdekében az alábbi idôpontban és helyen lesz forgalomkorlátozás08.25 – kb. 10.45-ig: Szent István-szobor; Brenner Tóbiás körút –Nárai utca; Somlay Artúr utca – Kálvária utca – Szent László király utca,valamint a Jókai Mór utca – Tompa Mihály utca keresztezôdések.A rendôrség ezen idô alatt a helyi járati autóbuszok kivételével a gépjármûforgalmateltereli. Az eredeti forgalmi rend az ünnepség befejezésétkövetôen áll vissza. A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmétés megértését kérik.TRAFFIPAX-MENETRENDTraffipax-menetrend, augusztus 7–13.Augusztus 7. 87-es számú fôút, Szombathely belterülete, 8-as fôút, Vasvár,Csákánydoroszló térsége, Körmend belterülete. Augusztus 8. 86-osszámú fôút, Nemesbôd térsége, Szombathely területe, Nádasd–Hegyhátsálbelterülete. Augusztus 9. 8-as számú fôút, Csákánydoroszló térsége,87-es számú fôút, Kám térsége, Szombathely, Gencsapáti belterület,84-es számú fôút, Simaság–Rábapaty, Szentgotthárd és térsége. Augusztus10. 8-as számú fôút, Szentgotthárd térsége, 87-es számú fôút,Tanakajd–Vasszécseny térsége, Szombathely területe, 8-as számú fôút,Hosszúpereszteg–Egyházashollós területe, Magyarszecsôd belterülete.Augusztus 11. 86-os számú fôút, Pósfa térsége, 8-as számú fôút, Vasvártérsége, Szombathely területe, 8701-es számú út, Ikervár, 8439-es számúút Sótony–Nyôgér, Körmend belterülete, Csákánydoroszló térsége. Augusztus12. 87-es számú fôút, Szombathely–Kám térsége, 86-os számúfôút, Petôfi-telep térsége, Szombathely belterülete, 86-os számú fôút,Répcelak–Hegyfalu, 84-es számú fôút, Simaság–Tompaládony, Ôriszentpéterés térsége. Augusztus 13. 8-as számú fôút, Vasvár térsége, Répcelak–Vámoscsalád–Hegyfalutérsége, Szombathely területe, 88-as és 84-esszámú fôútvonalak, Sárvár, 8-as számú fôút, Egyházashollós belterülete,86-os számú fôút, Nádasd–Szôce.5–11. 19.15-korCoco Chanel 105’ (12)5–11. 21.00-kor Bombákföldjén 131’ (16)5–11. 17.30-korShrek a vége, fuss el véle93’ (KN)5–11. 19.00-korA közvetítô 89’ (KN)12–18. 17.30-korA közvetítô 89’ (KN)12–18. 16.15-kor és19.00-kor 9 79’ (12)12–18. 20.30-korAz út 112’ (16)12–18. 16.00-kor és17.15-korBogyó és Babóca – 13 mese70’ (KN)12–18. 18.30-korShrek a vége, fuss el véle93’(KN)12–18. 20.15-korEredet 142’ (16)KIÁLLÍTÁSBerzsenyi Dániel KönyvtárAzok a 60-as, 70-es évek címû fotókiállítás-sorozatánakkövetkezôtárlata: Munkával a békéért!Üzemek, gyárak 2. címen kerülbemutatásra. A kiállítás megtekinthetôszeptember 26-ig.13


Nyílászárók, vizesblokkok, fûtési rendszerekAZ ÚJ TANÉVRE KÉSZÍTIK FEL AZ INTÉZMÉNYEKETSzombathely nevelési-oktatásiintézményeiben a nyáriszünidô alatt folyamatosanzajlanak a felújítási munkálatok.A beruházásokat a100 millió forintos felújításiés a 60 millió forintos karbantartásialapból finanszírozzák.A munkák befejezésétmindenütt augusztusvégére, a tanévkezdetreígérik.Az elavult, korhadt tokszerkezetûnyílászárókat cserélik azAréna utcai, a Margaréta, a Szivárvány,a Napsugár, a Játéksziget,a Hétszínvirág, a GazdagErzsi, a Benczúr Gyula utcaióvodában és a Bercsényi ÁltalánosIskolában. A villamoshálózatotkorszerûsítik a Nyitra UtcaiÁMK-ban és a Váci MihályÁltalános Iskolában. A Puskás TivadarKollégium I. és II. szintjétis felújítják. Korszerûsítik a vizesblokkokata Nyitra Utcai ÁMKban,a Savaria Szakképzô kollégiumában,a Neumann JánosÁltalános Iskolában és a gyerekmosdókatis felújítják a KôrösiCsoma Sándor utcai óvodában.A Kanizsai Dorottya Gimnáziumbana tornaterem parkettaburkolatándolgoznak, a belsôfûtési rendszert újítják fel aBokréta Bölcsôdében, az összekötôfolyosót korszerûsítik aSzent-Györgyi Albert Középiskolában,karbantartási munkátvégeznek a Nyitra UtcaiÁMK tornatermének tetôszerkezetén,átalakítják a technikaszaktantermet a Gothard JenôÁltalános Iskolában, a ZrínyiIlona Általános Iskolában pediga tantermek parkettáját csiszolják,lakkozzák.SaFóKarbantartási és felújítási munkák folynak a Nyitra Utcai ÁMK-ban és az Aréna utcai óvodában is • Fotó: Mészáros Zs.14


2010. AUGUSZTUS 7. O K T A T Á SMAGYAR IPARSZÖVETSÉGOKTATÁSI KÖZPONTSzerdától szerdáig tart a következô tanévMég egy szûk hónapja van adiákoknak, mielôtt megkezdenéka következô tanévet.A tanítás a megszokottakszerint szeptember elsejénindul, ami szerdára esik, ígyaz elsô csonka hét még alkalmatad arra, hogy a nebulóknémiképp ráhangolódjanakaz iskolapadokra. A tanévutolsó napja június 15-e,ami szintén szerda. A tanításinapok száma a tavalyivalmegegyezô, azaz 183 nap,amibôl a diákok öröméreidén kicsit több szünnap ishétköznapra esik.Az ôszi szünet október 30-tólnovember 7-ig tart majd, amihosszabb egybefüggô szünetetjelent a megszokottnál, hiszennovember 1-je, amely amúgy ismunka- és tanítási szünet, hétfôreesik. Így az ôszi szünetelôtti utolsó tanítási nap október29-e lesz, míg a szünetetkövetô elsô pedig november 8-a. A téli szünet december 22-énkezdôdik és január 2-ig tart, eztmár megszokhatták a diákok akorábbi években is. Az elsô félév2011. január 14-én zárul, afélévi bizonyítványokat január21-ig minden intézménybenát kell majd adni a diákoknak.A tavaszi szünet április 21. és26. között lesz. Ezután márcsupán másfél hónapot kell iskolábajárni a nebulóknak,míg június 16-án újra kitör anyári vakáció.Nyilvántartási szám: 01-0318-04Akkreditációs szám: 021SZOMBATHELY, HUNYADI U. 34.TELEFON: 94/511-417„Minôség a közös jövônk”Várjuk Önt is képzéseinken!• GYÓGYMASSZÔR• ÓVODAI DAJKA• FODRÁSZ• FRISSÍTÔ MASSZÔR,TALPMASSZÔR• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,MÛKÖRÖMÉPÍTÔwww.miokdunantul.hubeatrix.nagy@mioktat.huPERFEKT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLASZOMBATHELY, PETÔFI SÁNDOR u. 1/BOM: 1025912010. szeptember 1-én indulótervezett képzéseink!NAPPALI TAGOZATONÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZÔ18–23 ÉVES FIATALOK RÉSZÉREEUROPASS BIZONYÍTVÁNNYALTÉRÍTÉSMENTESEN, ISKOLARENDSZERBEN!ESTI TAGOZATON KORHATÁR NÉLKÜLINGYENESEN VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSELKÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS:• MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZÔ• SPORTSZERVEZÔ MENEDZSER – Új képzés!EMELTSZINTÛ SZAKKÉPESÍTÉS:• LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZÔFELSÔFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS:fôiskolai rendszerben 2 éves :• ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZÔ• BANKI SZAKÜGYINTÉZÔ• PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÔ• ÉRTÉKPAPÍRPIACI ÜGYINTÉZÔ• SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZÔ• GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENSJelentkezni lehet: 2010. AUGUSZTUS 19-IG!Felvétel a jelentkezések sorrendjében!PERFEKT SZKSZI VÁLLALKOZÓI KÖZPONTSZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b • Tel/fax: 94/319-985e-mail: szeidl@perfekt.hu • www.perfektszakkozep.hu15


Ki lesz 2010-ben a Nyugat Királynôje?Várjuk a jelentkezôket!Nevezz, hátha idén a Te fejedre kerül a korona!Legyen Tiéd egy évre egészNyugat-Magyarország és a férfiak hódolata!RUHÁZATIKERESKEDELEMVásároljon nôi-férfi felsôruházatot közvetlenül a gyártótól!Nyári kínálatunkból:• nôi rövid ujjú két- és háromrészes kosztümök• nôi ruhák, szoknyák, blúzok• nôi térdnadrágok, topok• férfi öltönyök, zakók, nadrágok• férfi ingek, nyakkendôk…és még sok egyébSzombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAPwww.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.huÚjraindul sikeresszépségversenyünk.A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete2010. augusztus 13–14-én (péntek–szombat) 9–17 óráigrendezi meg a 17. Faiskolai BörzétSzombathelyen, az Arena Savaria Sportcsarnokban(Szombathely, Sugár u. 18.).A Börze Közép- és Kelet-Európa faiskoláinak legnagyobbszakkiállítása, ahol faiskolai növények, gépek, faiskolaisegéd- és kellékanyagok kerülnek bemutatásra.Szakmai nap: péntek (szakmai belépôvel)Közönségnap: szombatBelépési díj: felnôtt 500 Ftgyermek, diák, nyugdíjas 400 Ftszakmai látogatóknak regisztrációval ingyenesNövényvásárlásra mindkét napon ingyenesen látogathatókültéri kiállításon és vásáron van lehetôség.Szeretettel várunk minden faiskolást, faiskolai árudást,valamint növényt kedvelô és szeretô látogatót.Felvilágosítás: Tóth Péter titkár • Tel: 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.hu • Honlap: www.fakertesz.huKarneváli különszámHirdetôinkfigyelmébe!Augusztus 14-én,vidéki terjesztéssel,emelt példányszámban,karneváli mellékletteljelenünk meg!Hirdetésfelvétel:505-895hirdetes@savariaforum.huA HALADÁS INGYENESFUTBALLMAGAZINJAKERESSEA SZOMBATHELYIHALADÁSHAZAI LABDARÚGÓ-MÉRKÔZÉSEIN!

More magazines by this user
Similar magazines