1848 és Közép-Európa - zsebi2.hu

zsebi2.hu

1848 és Közép-Európa - zsebi2.hu

2006. május/június 2. oldalA magyarok és a németek közös sikereDr. Peisch Sándor berlini nagykövettel beszélget Hajba FerencA szimpátiatőkére és a Magyarországonmár letelepedett világcégekeredményeire, tapasztalataira alapozvaelsősorban a német kis- és középvállalatokatkell felfedezni, hazánkbacsábítani – nyilatkozta Peisch Sándor,Magyarország berlini nagykövetea német fővárosban, ahol részt vett aTT Coupe világpremierjén.– Nagykövet úr, minek köszönhető,hogy a rendszerváltás után jelentősnémet tőke érkezett Magyarországra?– Volt egy kedvező pszichológiaikiindulópont: nevezetesen, hogyMagyarország nyitotta meg elsőkénta határait a keletnémet menekültekelőtt. Kialakult egy erősrokonszenv hazánk iránt, s erre aszimpátiatőkére lehetett építeni.Magyarországon is szeretik a németeket,ennek köszönhető, hogypéldául a német turisták töltikMagyarországon a legtöbb vendégéjszakát.– A gazdaság szigorú törvényei közöttis ilyen erőteljes hatása lehet a rokonszenvérzésnek?– Igen, de természetesen más,racionális előzmények is segítetteka német tőke letelepedésében.Tudjuk, hogy a magyar gazdaság, amagyar ipar német alapokra épült,a műszaki értelmiség – főleg a régigárda – német példákon nőtt fel. Eztaz állapotot jó érzékkel használtákki a német társaságok.– A szakképzett munkaerő milyenszerepet játszott a tőkemozgásban?– Rendkívül fontos szerepet. Nemvéletlenül került éppen Győrbe azAudi, a város jó logisztikai adottságamellett az ott kialakult ésátöröklődött munkakultúra, azegyetem által kibocsátott jó szakemberekvonzó klímát kínáltakennek a világcégnek. Az eredményekpedig fényesen igazolták adöntés helyességét.– Milyen arányban van jelen most anémet tőke Magyarországon?– A hazánkban beruházott tőke egyharmadaNémetországból származik.Itt vannak a legnagyobb német cégek,például a Siemens, a Deutsche Telekom,az Audi, az E-ON.2005-ben a kétoldalú árucsereforgalommegközelítette a 28 milliárdeurót. Magyarország 14,3-14,4milliárd euró értékben exportált,ami azt jelenti, hogy a magyar GDP18-19 százaléka, tehát mindenötödik, hatodik magyar emberjövedelme itt termelődik ki.– Uniós csatlakozásunkkal nem veszítettük-eel vonzerőnket, hiszen azállami támogatások lehetősége jelentősencsökkent, a bérek pedig – amagyar munkavállalók számára örvendetesen– megindultak fölfelé.– Az uniós tagság biztonságot és garanciátjelent a külföldi kis- és középvállalatoknakis. Csatlakozásunkelőtt főleg a nagy cégek, a multinacionálisvállalatok jöttek Magyarországra.Most a kis- és középvállalatokis érdeklődnek. Ez pedigazért kedvező, mert a kapcsolatokfejlődésének számunkra éppen eza meghatározott iránya. Őket kellfelfedezni, Magyarországra csábítani.A beszállító német cégeketpedig arra kell ösztönözni, hogy amagyarokkal működjenek együtt.– Milyen hátszelet adnak ehhez atörekvéshez a politikai kapcsolatok,egybevág-e ez a szándék az új németkormány stratégiai elképzeléseivel?– Az új, Angela Merkel vezette németkormány programjába vette, hogynagyobb figyelmet fordít az új kisésközepes nagyságú EU-tagországokra,így hazánkra is, mintelődje. Érdekes, hogy a korábbikabinet – noha vörös és zöld volt aszíne – más prioritásokat fogalmazottmeg. Ez a tény bátorítja a németkis- és közepes vállalatokat a kapcsolatkeresésre.A jelenlegi magyarkormány – ellentétben több korábbival– ugyancsak felismerte, hogyezt a német vállalkozói réteget kellmegnyerni Magyarország számára.Támogatja ezt a miniszterelnök, jóljelzi a kormány szándékait az is,hogy Kóka János gazdasági miniszteraz elmúlt néhány hónap alattötször járt Németországban.– Milyennek tartja a német-magyargazdasági együttműködést szolgálószakmai és a politikai marketinget?PeischSándornagykövet– A politikai környezet adottságaitcsak a személyes találkozásokalkalmával lehet kihasználni. Éserősíteni kell a magyar politikaimarketinget Németországban. Agazdasági jelenlét hatékonyságátnöveli majd a külpiaci szervezet, aképviseleti hálózat átszervezése, adüsseldorfi főkonzulátus tervezettfelállítása. A magyar szakmai marketing,a gazdasági jelenlét mégnem eléggé erőteljes Németországban.De meg kell említenem aztis: óriási szerepe van a kultúránaka két ország közötti kapcsolatokban.Az, hogy Magyarországonnémet iskolák működnek, rendkívülsokat nyom a latba. A kulturáliskapcsolatok erősítése érdekébennyitottuk meg Németországban akulturális évadot. Bartók Bélaszületésének 125. évfordulója,valamint az 1956-os forradalom félévszázados jubileuma köré szerveztüka programokat.– Kik a fő gazdasági konkurenseinkKelet-Európából?– Szinte mindenki. Egymásnak adjáka kilincset Németországban acsehek, a szlovákok, a lengyelek, demég a románok is. A bolgárok pedigolyan idegenforgalmi ajánlattaljelentkeztek, amelynek Magyarországcsak igen nívós gyógyturizmussal,gasztronómiával és wellness-szellehet a versenytársa.– A német gazdaság sincs könnyűhelyzetben, viszonylag sok emberneknincs munkája. Nem félő, hogy emiattabban teszik érdekeltté a német cégeket,hogy saját hazájukban ruházzanak be?– Teljesen természetes módon vanilyen szándék. Ezért kell olyanterületekben, együttműködésbengondolkodnunk, mely mindkét félszámára előnyös. Az Audi győrigyárával szemben azért nincs semmiféleellenérzés Németország-☞


3. oldal 2006. május/júniusKedves Olvasó, lieber Leser!Hát, mondhatná a Tisztelt Olvasóa lapot kézbe véve, ez is késett ajelzett megjelenési időponthozképest – még ha csak egy hetet is…Igaz, és ezért, valamint az összesilyen jellegű múlt- és jövőbelimulasztásért elnézést kérünk. Kisszerkesztőségi csapatunk munkamellett készíti a Híradót, szabadidőben, azaz ha vanéppen, mert hanincs – késik. Ígytörtént most is, amikoregy egész hétrekellett búcsút intenünka billentyűzetnek,monitornakés társaiknak. Ismételtenkérjük hát azérdeklődő fiatal ésfiatalos tagokat: jelentkezzenek,szálljanakbe a lapkészítésbe– nemazért mondjuk, deigen érdekes tevékenységettakar –,talán arra is készülvén,hogy egyszer majd, a nem isolyan távoli jövőben, átvegyék teljesena szerkesztőségi feladatokat.An dieser Stelle wechseln wir imEditorial einmal die Sprache undwenden uns an diejenigen Leser,die gar kein Ungarisch verstehen,ban, mert a világcég magyarországijelenléte nem vezetett a munkahelyekszámának csökkenéséhezNémetországban. Sőt, a gyár működésenövelte a termék iránti keresletet,s a német üzemekben islehetőséget adott a bővítésre. Tudjuk,hogy a fényezett karosszériátpéldául Németországból szállítjákMagyarországra a TT-k győri gyártásához.Az Audi tehát a német ésa magyar gazdaság közös sikere.– Milyen földrajzi területeken éságazatokban lát esélyt az együttműködéserősítésére?– A kiváló bajor és baden-württembergikapcsolatok mellett Észak-Rajna–Wesztfáliában, Hamburgkörnyékén, Alsó-Szászországbanlátok jó lehetőségeket az együttműködésre.Az északi tartományokbansok roadshow-t szerveztünk, ezekigen sikeresnek bizonyultak. Amipedig a kapcsolatok tartalmát illeti:elsősorban a tudás alapú partnerségbenhiszek. Az autóipar melletta repülőgépiparban is vannaklehetőségek. Nagy siker, hogymagyar cégek – német fővállalkozókkalegyüttműködve – beszállítanakaz Airbus társaságnak. Jóegyüttműködési lehetőségek vannaka biotechnológiában, a gyógyszeriparban,a szoftverfejlesztésben,általában az elektronikában ésa turizmusban.Hajba Ferenc interjúja(Népszabadság Online, 2006. április 19.)aber das Blatt gern in die Hand nehmen:Ab dieser Ausgabe fassen wir– wie bereits in zahlreichen Gesprächenangekündigtund versprochen– auf den vorletztenSeiten derjeweiligen Ausübungin Sachen Übersetzung gelieferthat. Auch hier wieder unserAufruf zur Mitarbeit: Sollte jemandInteresse haben, Artikel unseresBlattes vorab ganz oder teilweise insDeutsche zu übertragen – wir lassengern mit uns reden. Die Veröffentlichungkann dann imBlatt selbst oder auf derHomepage derVereinigung erfolgen.Egy szót mégaz utolsó oldalontalálhatóSudokuról.Ezt a rejtvénytA szerkesztőség írjagabe den Inhalt einiger ungarischsprachigerArtikel kurz zusammen.Oder auch länger, so bereits geschehenim Falle des Beitrages „Egykupica fal“ von Regisseur und AutorGábor Oláh, bei dem Peter Urbanjun. eine gelungene Fingerúgykell megfejteni, hogy beírjuk az1-től 9-ig terjedő számokat úgy,hogy mindegyikük minden sorban,minden oszlopban és minden 3x3mezős kis négyzetben csak egyszerforduljon elő.Befejezésül – és ennyi, közreműködéstsürgető kérés után – azértaz igazság kedvéért köszönettel istartozunk. Ez alkalommal PompéryJudit tagtársunknak, aki az utóbbiegy-két évben szinte háziszerzővéelőlépve látott el bennünket érdekesnélérdekesebb, helyenként humorosnális humorosabb írásokkal.Köszönjük tehát szépen, és kérjük– nahát, már megint kérés! –, ajövőben is írjon szorgalmasan…Kellemes olvasást mindenkinek!A Berlini Híradó23. száma2006. novemberbenjelenik meg.


2006. május/június 4. oldalLutzLorenz„talent for entertaining“Unter neuem Motto zeigte sich Ungarnauf der Internationalen Tourismusbörseim März 2006 in Berlin:In elegantem Schwarz gehalten,mit einem Bild der nächtlich illuminiertenKettenbrücke auf dem Cover,stand das ungarische „talent forentertaining“ im Mittelpunkt derdiesjährigen Präsentation ungarischerAngebote im Tourismus.Nach wie vor stehe Ungarn hoch imKurs, so Ágnes Kelecsényi, als stellvertretendeGeneraldirektorin desUngarischen Tourismusamtes Budapestfür das internationale Marketingverantwortlich, bei der vielbeachteten Pressekonferenz in Berlin.Zwei Millionen mehr Besucherals im Vorjahr, insgesamt 38,6 Millionen,seien nach Ungarn gekommen.Aus dem Hauptmarkt Westeuroparangiert Österreich mit 5,6Millionen Einreisenden noch vorDeutschland mit 3,2 Millionen Ankünften.Auch Zuwachsraten ausGroßbritannien mit 38,5 %, Norwegenmit 16,5 % oder der Türkei mit11,2 % sprächen für die Attraktivitätdes Landes. Japanische Touristenkämen zu 29 % und chinesischezu 24 % häufiger nach Ungarn alsim Jahr zuvor. Mit 8,4 MillionenÜbernachtungen, davon in Budapest6,5 Millionen, bringe das eineZimmerauslastung in gewerblichenBetrieben von 48,2 %, dabei in derFünf-Sterne-Kategorie von 64,8 undder Vier-Sterne-Kategorie ungarischerHotels von fast 60 %.Ungarn auf der weltgrößten Tourismusmesse in BerlinDeutschland sei es NationalspielerPál Dárdai, in anderen Metropolen„Miss Europa 2003“ Zsuzsanna Lakygewesen, die ungarisches Talent aufden Gebieten der Kunst, der Wissenschaft,des Sports und der Gastronomiebeworben haben.Das „Goldene Buch“Erstmals verfügen Touristikerweltweit über ein Handbuch fürden marktführenden Bereich imungarischen Tourismus, das „Talentfür Gesundheit“. Ausgewählte Kurorteund -hotels mit ihren physiotherapeutischenDienstleistungenund namentlich benannten Ansprechpartnerngeben den Reiseveranstalterndie Möglichkeit, ausder Vielfalt gezielt auszuwählen.Informationen zur Antragstellungzu Auslandskuren, Preise undHandreichungen für Krankenkassenund Ärzte sind übersichtlich zusammengestellt.Nach Investitionenin Höhe von 452 MillionenEuro in den letzten drei Jahren stehenin Ungarn 300.000 Plätze fürden Gesundheitstourismus zur Verfügung.Immerhin verbringen bereitsein Drittel aller Ungarnreisendenihren Aufenthalt in einemKur- oder Wellnesshotel. Miteinem neuen Büro in Berlin wirdsich die bisherige Regionaldirektorindes Ungarischen Tourismusamtesfür die Neuen Bundesländer,Csilla Mezősi, künftig ausschließlichum diese boomende Sparte desUngarntourismus bemühen.KulturakzenteGeschickt nutzte das Ministeriumfür Nationales Kulturerbe die ITBzur offiziellen Eröffnung des Kulturjahres2006 „Ungarischer Akzent“in Deutschland. Im Anschluss andie Präsentation des Gesamtprogrammspräsentierte sich das BrandenburgerTor in einem für diekulturverwöhnten Berliner einmaligennächtlichen Lichtspiel. UngarischeMärchen, das Bartók-Gedenken,die Erinnerung an den 50. Jahrestagder ungarischen Revolution,darunter filmische Sichten auf denAufstand aus ganz Osteuropa, dieGeschichte des Bauhauses, ungarischekulinarische Spezialitäten undliterarische Cafés oder das Freundschaftsspielungarischer und deutscherSchriftsteller im WM-Jahr2006 prägen das Programm, an dessenkrönendem Abschluss imnächsten Jahr die Eröffnung desneuen Collegium Hungaricum imStadtzentrum Berlins stehen wird.Ebenso wie die Präsentation ungarischerKultur in Deutschlandwurden auf der Messe alle Möglichkeitender potentiellen KulturhauptstadtPécs 2010 ansprechendofferiert. Auch das „Fest derSchäfer“ im UNESCO-Welt- ☞Stars werben für UngarnKelecsényi führte diese Erfolgsbilanzauf erfolgreiche Roadshows inden wichtigsten Quellmärkten, diekonsequente Entwicklung derInternetangebote und die neueImagekampagne „talent für entertainment“zurück. Im letztgenanntenSegment stellte die Tourismusexpertinbesonders die Rolle populärerUngarn als Botschafter für denTourismus ihres Landes heraus, dieauf riesigen Postern sowie Anzeigenin 21 Ländern erschienen seien.Im fußballeuphorischenGrundsteinlegung für das neue Collegium HungaricumFoto: Dirk Hohwieler


5. oldal 2006. május/júniusReportagenNachrichtenkulturerbe Hortobágy, das „Balaton-Festival“, der „Sommer auf der Kettenbrücke“,die Jazztage in Debrecenoder das Liszt-Festival in Sopronstanden auf der Angebotspalette.Mit dem „Nike Budapest Halbmarathon“,dem Formel 1-Rennenauf dem Hungaroring oder demSupermarathon Budapest-Wienstellten die ungarischen Tourismusanbieterauch sportliche Höhepunktein den Mittelpunkt derKampagne zu den Talenten Ungarns.Schlemmen in Ungarn„talent for entertaining“ stellt auchbesonders die „köstliche Seite“Ungarn in den Fokus. GastronomischeEvents wie das „UngarischeWeindorf“ in acht ungarischenStädten, die „Pannonische Weinsitzung“im Budapester Stadtwäldchen,das Internationale GastrobluesFestival, das Fest der Fischsuppein Baja mit seinen 2.000Feuerstellen unter freiem Himmelund einem mitternächtlichen Abschlussfeuerwerkoder die Weinwochenin Badacsony und Balatonfüredwerden besonders beworben.Auf dem Messeempfang in der ungarischenBotschaft in Berlin, beidem zugleich das Kulturjahr der„Ungarischen Akzente“ eingeläutetwurde und in Sichtweite des bisMitternacht illuminierten BrandenburgerTores, erinnerte sich derbrandenburgische MinisterpräsidentMatthias Platzeck an einenRückflug in einem leeren Flugzeugaus Budapest am 10. September1989 nach Berlin. Er bedankte sichausdrücklich bei den Ungarn wieden Polen, denen die heutige Entwicklungzu verdanken sei und vonder insbesondere seine Generationprofitiere. Im Rahmen der „Akzente“lud Platzeck abschließend zu einemSymposium im Juni zum „Ungarn-Aufstand“in seine BerlinerLandesvertretung ein.Berliner Kabarett-Theater in BudapestText und Bild: Dirk HohwielerNach zwei erfolgreichen Gastspielen im letzten Jahr in Budapest und bei denAUDI-Werken in Győr kam das Ensemble des wohl populärsten Kabarett-Theaters der Neuen Bundesländer am 4. und 5. April 2006 mit einer überarbeitetenVersion der „Torschusspanik“ ins Budapester Merlin-Theater, um erneutsein Glück beim ungarischen Publikum zu versuchen. Die Auftritte fandenim Rahmen des „Kulturfrühling – Deutsche Kultur- und Bildungswochenin Ungarn 2006“ statt, der zum Ziel hatte, „neuen Schwung und neue Aufmerksamkeitfür die deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen zu erreichen“.Im neuen, seit kurzem unter derkünstlerischen Leitung von FrankLüdecke stehenden Programm gehtes unter anderem um KanzlerinAngela Merkel, die Fußball-Weltmeisterschaft,die ICH-AG sowieum Pisa-Misere, Rentner, Benzinpreise,Toll Collect und das Dosenpfand.Lüdecke vertritt die Auffassung,dass im Genre Kabarett die Botschaftfast ausschließlich über dasWort vermittelt wird. So hätten dieerfolgreichen Vorstellungen desletzen Jahres erneut unter Beweisgestellt, dass nur ein sehr ausgewähltesPublikum sich für Kabarettinteressiere und nicht jeder, dergerade mal Deutsch lernt, auch allesverstehen würde. So reserviertendie Deutsche Botschaft undunterstützende ungarische Niederlassungendeutscher Unternehmenschon mal einen Großteil der Karten.Um Kontakte zur ungarischenKabarett-Szene wäre man im traditionsreichenHaus an der BerlinerFriedrichstraße zwar ernsthaft bemüht,jedoch sei bislang der Erfolgausgeblieben, so dass keine künstlerischenKooperationspartner gefundenwerden konnten.✘ ✘ ✘Schade eigentlich. Das dritte Gastspielder „Distel“ in Budapest war –wie wir inzwischen wissen – erfolgreich.Das Programm jedenfalls könnenwir in Berlin jederzeit selbst besuchen,und einige von uns können dabei auchdie Worte des künstlerischen Leitersüberprüfen, wie gut man Kabarett aufDeutsch versteht, wenn man keinDeutscher ist.Apropos Kabarettbesuch: Einen solchenhat unsere Vereinigung in naherZukunft tatsächlich vor, wenn auch aneinem anderen Ort (siehe Seite 18).-tz


2006. május/június 6. oldalA Frauenkirche – Európa egyik legszebb templomaÉszak Firenzéjének esztelen elpusztítása a második világháború utolsó fázisának egyiklegszomorúbb eseménye volt. Budapesten aznap, 1945. február 13-án csitultak el a fegyverek,amikor három fázisban brit és amerikai bombák hullottak a hadiiparral nem rendelkező Drezdára.Mintegy 35 ezren – német civilekés külföldi foglyok – pusztultak elnéhány óra leforgása alatt a barokkmetropolisban. Személyesen –kissrácként – negyedszázaddal aszövetségesek légitámadását követőencsavarogtam először Drezdautcáin. Az NDK akkori másodiklegnagyobb településén szembeszökőensok volt a rokkant és aromos épület. A szász város legismertebbszimbóluma, a „kövér Madam”-nakbecézett, 18. századiFrauenkirche is a bombazáporáldozatává lett, álomszép kupolájakét nappal az első találatokatkövetően omlott össze. Bő hatévtized telt el Drezda krónikájánaklegsötétebb korszaka óta. Az ulbrichti,honeckeri időket háborúellenesemlékműként vészelte át azegyházi kőhalmaz. Ha születtek istervek a Német DemokratikusKöztársaságban a hajdan 3500ülőhelyes, monumentális Miasszonyunktemplom rekonstrukciójára,az antiklerikális berlini rezsiminkább lakás- és laktanyaépítésselvolt elfoglalva, no meg 1961-benfelhúzta a régi német fővárost 1989-ig kettészelő falat. A Frauenkirchecsupán az újraegyesítés után ébredhetettfel Csipkerózsika-álmából: az1994-ben bejegyzett alapítványlétrejöttéig kevesen kötöttek volnafogadást arra, hogy a legelső misének1734-ben otthont adó templombanvalaha is megint istentiszteletettartanak majd. Országos,sőt nemzetközi gyűjtés indult –nem várt sikerrel! Heinz Wissenbach,az alapítvány pénzügyi igazgatója a2005 végén újból megnyílt csodálatos,óriás kupolás építmény végső„árát” 180 millió euróra teszi: aromeltakarítás és adók nélkül 131milliós nettó költségből kereken 100millió euró származott bel- éskülhoni adományokból. A 20 ezertonnányi (!) kőfelület egyharmadaa háborús romhalmazból került ki,megtisztításuk maga is több milliótemésztett fel. Az eredmény lenyűgöző!A már 1996-ban reaktivált,244 ősrégi sírhelyet befogadó altemplomban340 ülőhely van, míga freskókban gazdag földszintifőcsarnokban és további háromemeleten közel 1900 ember hallgathatja,láthatja az istentiszteletet.A vadonatúj orgona – és a harang –a szakértők szerint minden akusztikusigényt kielégít. Drezda óvárosábanmár a gigászi építkezés idejealatt megpezsdült az élet, s amiótapár hete megnyílt a Frauenkirche,már sok tízezren tekintették megbelülről is. A 2006-ban 800. születésnapjátköszöntő város és lokálpatriótalakói – no meg a turisták –aligha kaphattak volna szebb karácsonyiés újévi ajándékot, minthogy holtából feltámasztottákszeretett „kövér Madam”-jukat.-siOmega in Berlin!Nach ihrem erfolgreichen Deutschland-Comebackim Juni 2005 (Berlini Híradó berichtete) inLandsberg kommt OMEGA im Rahmen der „RedStar-Europa Tour“ - ein Jahr vor dem 45 jährigenBandjubiläum - am 7. Oktober 2006 für ein Konzertins Berliner Tempodrom.In den 70er und 80er Jahren gastierte die ungarischeKultband mehrmals erfolgreich in beidenTeilen Berlins. Besonders die letzten zwei Open-Air Konzerte im Kulturpark Plänterwald, als dieBand ohne Bühnenüberdachung dem strömendenRegen trotzte und die 35.000 begeistertenFans unter ihren Regenschirmen standhielten,sind unvergesslich geblieben.Jetzt kehrt die Band zu einem in der ehemaligenDDR geschichtsträchtigen Datum ins vereinteBerlin zurück, die Fans aus Ost und West könnenerstmals gemeinsam OMEGA in Berlin erlebenund die Band wird den ersten Auftritt im ehemaligenWestteil der Stadt – ohne Passkontrolle – am"Checkpoint Charly" haben.Foto oben links: Bei einem Auftritt 2004Unten links: Das Plakat für das Konzert im TempodromUnten rechts: In die Jahre gekommene Omega-Fans


7. oldal 2006. május/júniusBuldózerek abulváronA jubileumi cikkírók idén kedvükreválogathatnak a Spree-parti kerekévfordulók között. Két évszázada,hogy Napóleon elfoglalta Berlint, s160 esztendeje alakult meg a város160. évfordulóHa már cikkünknyomán szóbakerült a téma,hadd karoljuk felezen a helyen:160 évvel ezelőttalakult meg Berlinbenaz első MagyarEgyesület, az első olyanegyesület a városban, amelyetkülföldiek alapítottak, 2 évvel az1948-as forradalom előtt!A történelem sok viszontagságátmegélt egyesület és utódszervezeteimegérnének egy hosszabbtanulmányt.Napjainkban a Berlini Magyar Kolónia– az elmúlt 60 év berlini eseményeimiatt is – vállalja fel elsősorbanennek az 1846-os szervezetneka hagyományait. Így hátezúton gratulálunk a szép kerekévfordulóhoz!Egyben engedtessék meg akérdés: Tervez a Kolónia az idénmegemlékezést ebből az alkalomból?A szerkesztőségelső Magyar Egyesülete. A mostnyáron labdarúgó világbajnokságnakotthont adó metropolis1936-ban olimpia házigazdája lehetett…S eközben az Unter den Lindenrengeteget változott.A metamorfózis ma is tart, ígypechük van az ezekben a hónapokbana német fővárosba látogatóturistáknak. A földalatti-építés,közműfektetés, parkosítás meg a2006-os futball VB-re való készülődésmiatt a hajdani korzózódámák helyett sörhasú aszfaltozóbrigádokkal találkozhatnak csak a„hársfák alatt” Berlin vendégei. Asuhanó fiákerek, majd luxus limuzinokromantikáját mára lomha, ámzajos buldózerek váltották fel.Nincs miért irigyelni a Brandenburgikapuval szomszédos – 2001.szeptember 11-én (!) felavatott –nagykövetségünk, konzulátusunkmunkatársait a 76. szám alatt:Amikor majdelvonultak abuldózerek…egyelőre fuccs a szép panorámának.Diplomáciai képviseletünkkel átellenbenaz elegáns Adlon Hotelforgalma is megsínyli a gigantikusépítkezést, ráadásul szomszédságábanaz USA új külügyi képviseleteis születőben van. A tavalyelkészült Holokauszt-emlékmű és abetontömbökkel elbarikádozott britkövetség közé beékelt, sokcsillagosszálló kapuján kisétálókra nemkamerás paparazzik hada, hanemporos – egykor porosz – bulvár vár.Pillantsunk hát inkább a múltba!A „hársak alatt” eredetileg, a 17.század derekán, a közeli erdőkbevezető kocsiútnak készült az Unterden Linden nyomvonala. A pompátkedvelő II. Frigyes mérnökei alakítottákki a polgári „Linden” sugárútarculatát: még napjainkban is ez ametropolis leghíresebb promenádja,melyen több „Nagy” Frigyeskorabeliépítészeti remekmű áll.Meg kávézók, autószalonok, középületek,s a bankkal kombinált,1997-ben megnyílt német GuggenheimMuseum.A sürgős renoválásra váró hajdaniKirályi Opera anno rekord gyorsasággal,1741-43 között épült fel, smindmáig Deutsche Staatsoperként,állami operaházként, azeurópai zenei élet egyik központja.A másfél kilométeres Unter denLinden túloldalán 240 éve készültel az a palota, amely később a HumboldtEgyetem főszárnya lett.A felvilágosodás térnyerésekorpezsgő élet folyt a közel 60 méterszéles bulváron, ám turisták helyettfess francia katonák tarkították avárosképet: Bonaparte Napóleon1806-ban foglalta el a települést. Acsászár Waterloo-ja után olyan kiválóépítészek, mint Schinkel, Jahn,Rauch és Lenné láttak hozzá a modernBerlin megálmodásához, melya 20. századra a Föld negyedik legnagyobbvárosává nőtte ki magát.A 4,5 milliós multikulti metropolisaztán a náci diktatúraközpontjává sötétedett,amit az 1936-os derűshorogkeresztesolimpialángja sem feledtethetett.1945-ben úgy tűnt,hogy menthetetlenül elpusztultaz Unter denLinden, ami a fal 1961-es felhúzásával Kelet-Berlin sokáig romospresztízs bulvárja lett.Volt is itt öröm-party a „Mauer”1989 novemberi megrepedésekor.A történelem viharai által megtépázotthársfás sugárút megérdemli,hogy értő kezek újjá varázsolják.Mogyorósi Géza


2006. május/június 8. oldalMárcius 17-én került megrendezésreszép számú közönségelőtt a berlini Collegium Hungaricummozitermében az idei márciusiünnepség. A méltó megemlékezéstMasát András professzor,a CHB igazgatója nyitottameg, majd Dr. Gergely Andrástörténész igen érdekfeszítő ünnepielőadása következett. Az előadósok helyütt újszerű, de mindenképpenfigyelemreméltó megközelítésearra késztette szerkesztőségünket,hogy az írásos változatközzétételére engedélyt kérjünk aszerzőtől. Köszönjük, hogy megadta.Az ünnepi est, amely most is aCHB és a berlini magyar egyesületekszervezésében és a magyarnagykövetség támogatásával zajlottle, Szűcs Dea és MurvaiMárta hegedűjátéka után a Himnuszeléneklésével fejeződött be.Hiszen mégiscsak meglepő, hogyha egy németet megkérdezünkarról, hogy minek az évfordulójavan (lenne) március 18-án (amely aberlini forradalom kitöréséneknapja), rendszerint fogalma sincsarról, hogy mi is történt ekkor anémet történelemben. A berliniBrandenburgi kapu előtti teret„Március 18-a térnek” nevezték el,de a bőségesen elhelyezett információstáblák dacára sem tudjáksem a berliniek, sem az odalátogatónémetek, melyik esztendő márciustizennyolcadikájára emlékeztet atér. A német újraegyesülés alkalmával,amikor új, közös nemzetiünnepet kerestek, derék németértelmiségiek március 18-át javasolták– hiszen az 1848-as forradalomegész Németországotáthatotta s mindenképpen vállalhatótradíció –, s az indítványtteljes értetlenség fogadta.Ha az okokat keressük, amelyekezt a magyar-német különbségetmagyarázzák, akkor elsőként nemmagának a magyar és a német 1848-as forradalomnak a sajátosságaitkell számba vennünk. Az egész1848 és a 21. század közötti időszakotkell szemügyre vennünk: ittmutatkoznak olyan nagy eltérések,amelyekhez viszonyítva maguknakaz 1848-as eseményeknek a különbségeimár nem is annyira fontosak.Németországban egészen 1918-igalig-alig engedték az emlékezést1848-ra. A hivatalos kultusz az1871-es birodalomalapítókat, Bismarckotés I. Vilmos császártünnepelte. Hogy érdemeiket jobbankiemeljék, a korszak hivatalostörténetírói a valóságosnál is kudarcosabbnakábrázolták 1848-at. AA magyar 1848-as forradalom –közép-európai összefüggésbenszázadközépi forradalmat lényegébencsak a német szociáldemokratamunkásmozgalom vállaltafel, de ők sem ünnepelhettek szabadon.Az emlékezések színhelye –mint Bécsben, Budapesten is –Berlinben is a temető lett, ahova az1848-ban elesettek sírjaira koszorúkatvittek, emlékbeszédekettartottak. De a temető bejáratánálott állt egy rendőr –egy nagy ollóval. Az egyenruhása temetőbe bevinniszándékozott koszorúk szalagjaitelolvasta, és amelyiknekszövege nem tetszettneki, azt egyszerűenlevágta. Ez a példátlan „ollócenzúra”szemléletes példájaannak, milyen erőfeszítésekettett a porosznémethatalom, hogy egy tradíciókialakulását megakadályozza.Magyarországon a hagyománykialakítása rögtön a forradalomután megkezdődött. Petőfi naplójegyzeteitmielőbb publikálta,versei dicsőítették az ezen a napontörténteket. Marczius 15-e címmelnéhány nappal az események utánmár újság jelent meg Pesten. Azelső évfordulóról, 1849-ben, Debrecenben,az akkori fővárosban,megemlékeztek. Az abszolutizmuséveiben persze tiltották a nyilvánosünneplést, de a rendszer meggyengüléseidején, 1860-ban, az évfordulóalkalmával már hatalmastömegdemonstrációra került sorPesten. Az ország belpolitikai(Folytatás az 1. oldalról)életében csaknem valamennyipolitikai erő elutasította az abszolutizmust,tehát érdekükben isállott, hogy titokban (s ha lehet,nyíltan) ápolják 1848 emlékét.Az 1867-es kiegyezéssel szabaddávált az ünneplés, de nem válthivatalossá. Ferenc József császárkirályszámára ez a nap, mintnemzeti ünnep, nem volt elfogadható.Az iskolákban (főleg a nemállamiiskolákban, s ez volt atöbbség) azonban szép ünnepségekettartottak, s az egész országbanfelkeresték a nemzetiemlékhelyeket, megkoszorúzták ahonvédsírokat. A 19. század végénPetőfi Pest belvárosi szobra, majd a20. század elején Kossuth mauzóleumavolt a központi ünnepségekszínhelye. Az egész nemzet ünnepelt?Korántsem. Hiányzotta kormány, a hivatalosság –de érdekes módon Magyarországontüntetően távolmaradt a szociáldemokratamunkásság, amely 1848-at„az urak dolgának” tartotta,amelyhez a szervezett munkásságnaksemmi köze.(Figyelemre méltó az ellentétaz osztrák és a németszociáldemokráciával, amelyeketpedig minden másban példaképüknektartottak.)Az 1918-as összeomlás után nemvoltak többé Habsburgok, Magyarországpedig, ha megcsonkítva is,de függetlenné vált. A „hivatalos”ünneplésnek nem volt akadályatöbbé, sőt a berendezkedő ellenforradalmiMagyarország igyekezettmegtalálni a maga ünneprendszerét,s erre a népszerű 1848-ashagyomány mindennél alkalmasabbvolt. 1926-ban hivatalos („pirosbetűs”) nemzeti ünnep lettmárcius tizenötödike, végre KossuthLajos is szobrot kapott aparlament előtti téren. (A szobrot1952-ben egy másik alkotássalcserélték fel.) Az ünnep azután


9. oldal 2006. május/június1950-ben kikerült a piros betűsnaptári napok közül, s csak 1989-ben került vissza – de az utóbbiévtizedek magyarországi ünneptörténetesokkal ismertebb annál,hogysem azok ismertetésébe bocsátkozzunk.De 1956-ot nem hagyhatjukemlítés nélkül. Közismerttény, hogy 1956 októberében atüntetők hasonlítani próbáltak 1848márciusának hőseihez, amit megkönnyített,hogy a márciusi tizenkétpont követelései jórészt még mindigaktuálisak voltak.A német és a magyar 1848-as hagyománynakazonban feltárhatjukmélyebb különbségeit is. Említettükmár, hogy 1848-49-ben sem a németeknek,sem a magyaroknak„nem sikerült” a forradalom – demicsoda különbségekkel! Németországbanugyanis – ismert a tény,de nem árt most hangsúlyozni –nem került sor külső beavatkozásra,katonai intervencióra – sem afranciák, sem az oroszok, semmások nem vonultak be az országba,hogy a forradalmat leverjék,s a nemzeti egységet, a demokratikusátalakulást meghiúsítsák.Tehát csak maguk a németek tehettekarról, ha céljaik 1848-49során meghiúsultak! (A külpolitikaitényezők nyilvánvalóan jelentősszerepétől persze nem lehetneeltekinteni, de az egységesülőNémetország mérete, gazdasági,politikai, katonai ereje azok semlegesítésétlehetővé tette volna.)Németországban tehát 1848 vállalásávalegyszersmind a kudarcokait feltáró nemzeti önvizsgálatnakkellett volna együtt járnia –hiszen nem lehetett a németekenkívüli bűnbakot keresni és találni.S ez az önkritikus vizsgálat nemcsakjórészt elmaradt (amennyibennem maradt el, német vonatkozásbanis jórészt emigrációjukvégezte el), hanem megtörténteesetén is olyan belső vitákkal jártvolna együtt, amelyek a közös,„nemzeti” tradíció kialakításátnagyon megnehezítették volna.Magyarországon a tradíció alakításaszempontjából a helyzet jóvalegyszerűbb volt. Öncsalás, mítoszképzésnélkül lehetett állítani, s amítoszrombolásra hivatott magyartörténetírás is máig állítja, hogy azorosz intervenció, az akkori világlegerősebb hadseregének beavatkozásanélkül a magyar forradalomés szabadságharc konszolidálhatta,stabilizálhatta volna magát, másszóval: győzött volna. A magyarnemzet tehát jól teljesített, társadalmi,katonai, politikai értelembenegyaránt 1848-49 során.Bár akadtak „muszkavezetők”, anemzeti egység azokban az évekbencsakugyan megteremtődött, és agyőzelem a további történeti fejlődéskedvezőbb perspektíváitnyitotta volna meg. (Sőt, zárójelbenemlítjük, hogy 1848 felértékeléseolyan túlzó mértéket is elért amagyar közgondolkodásban, amelyszerint még az orosz sereget islegyőzhettük volna, ha nincs belsőárulás és áruló – röviden: GörgeyArtúr az oka annak, hogy a szabadságharcotelveszítettük. Feleslegesmondanom, hogy Görgey nem voltáruló, és ha voltak hadvezetési,politikai hibák, azok semmilyenlényeges szerepet nem játszottak aszabadságharc vereségében. Erre amítoszra, Görgey árulására, azértvolt bizonyos mértékig szükség,hogy erőt adjon az abszolutizmusellenesküzdelemben: erősítette ahitet, hogy a szabadságharc sikerrelmegismételhető.)1848 március 15-éből (Magyarország)és március 18-ából (Németország)kiindulva összehasonlítottunk,ha mégoly vázlatosan is,két eseménysort és két emlékezéstörténetet.De nem tettük fel az igazán fontoskérdést, amelyet a német Gretchenfragénaknevez: mi van a két eseménysoregyidejűségével? Nagyonritka a történelemben, hogy szinteteljes egyidejűséggel menjen végbeegy történelmi eseménysor, ahol apolitikai célok, tömegmozgalmak,parlamenti küzdelmek meglepőhasonlóságot mutatnak. Itt egytörténeti rejtéllyel állunk szemben,hiszen nemcsak a magyar és anémet, hanem a francia, az itáliai,a dán, a cseh, az osztrák, a románforradalom is ugyanebben az időben,a „népek tavaszán”, 1848márciusában tört ki. (RáadásulNémetországban, Itáliában többforradalmi központtal számolhatunk!)Mi ennek az egyidejűségnekaz oka? Annál is meglepőbbeseménysor ez, mivel az európaitörténelemben sem korábban, semazóta nem került sor olyan forradalmihullámra, amely végigsöpörtcsaknem egész Európán! (Még azelső világháború utáni forradalmakatszokták említeni, de azok csaka vesztes országokban törtek ki.)A maga korában rendkívüli, sazóta is egyszerinek bizonyulóeseménysorra már egykorúan keresgéltekmagyarázatokat. A „reakciós”,mondjuk így, a metternich-iértelmezés szerint nem véletlenrőlvan szó, hanem arról, hogy a liberális-radikális-forradalmierők mára márciust megelőző időkben (németül:a Vormärz-ben) titkos összeesküvőhálózatot építettek ki, éstudatos munkájuk eredményeképpenők robbantották ki egyidejűlega forradalmat Európában,hogy az általában vett „társadalmirendet” megdöntsék. A forradalmakegyidejűsége eszerint magátólértetődő (és a hatalom oldalárólfőként a gyengén működő titkosszolgálatokszámlája írandó). „Logikus”volt ez a magyarázat, de tegyükhozzá: már egykorúan sem kapotthitelt, és azóta sem sikerült rábizonyítékot találni.Nem néhány forradalmár vágyaiban,hanem Európa akkori helyzetébenkell keresnünk a magyarázatot.Egész Európában voltakolyan egyezések, olyan feszültségek,amelyek érthetővé teszik, hogyforradalmi hullám alakult ki. Aforradalmak először is nem voltakteljesen egyidejűek. Szicíliátóleltekintve a párizsi februári forradalomvolt az első, ezután Közép-Németország, majd Bécs és Pest-Buda, végül Észak-Itália és Berlinkövetkezett. A „hullám” viharosgyorsaságú terjedését pedig a hírtávolságokekkor bekövetkezett gyorscsökkenése magyarázza: a vasút ésa távíró révén Európa országaiközelebb kerültek egymáshoz.Ami közös volt az akkori Európában:az éhség és a válság. 1847-tőlegész Európa éhezett. Nyugaton,ahol már néptáplálékká vált aburgonya (a városok élelemel-☞


2006. május/június 10. oldalA magyar 1848-as forradalom –közép-európai összefüggésbenlátása ezen alapult), a burgonyavészteremtett élelemhiányt. Európatöbbi részében pedig a katasztrofálisidőjárást rossz gabonatermésekkövették, a gabona árafelszökött, a városokban a kenyér,az alapvető néptáplálék, megfizethetetlennévált. Az éhezőemberek megrohamozták a pékségeket,oda őrségeket kellettállítani. A kontinensen általánosválsághangulat lett úrrá: a régi rendnem képes megoldani a legalapvetőbbtársadalmi problémákat. Hanem változtatnak azonnal – kerekedettfelül az óvatosabb középosztálybelieknélis a nézet – azegész európai civilizáció összeomlik.A veszélyérzet mindenkit áthatott.Amikor 1847 végén Svájcban polgárháborútört ki (a köztársaságföderatív-konzervatív és centralizáló-liberálishívei között), mindenkiannak továbbterjedésétőltartott. Metternich nagy aggodalommal,Petőfi nagy reményekkelnézett a bekövetkező 1848-as esztendőelé. Itália már régóta forrongott:délen a Bourbonok abszolutizmusavált elviselhetetlenné,északon a Habsburg uralom álltútjába a nemzeti törekvéseknek. Afélsziget gazdasági élete jószerévelmegbénult. Az éhség által kiélezettválság persze országonként másformákat öltött. Franciaországbanaz általános választójogért folyt aküzdelem, és megjelentek már amunkásság szociális (a társadalmatátalakítani kívánó) törekvései.Németország harminchat államábantartományonként más volt ahelyzet, de közös volt az egységiránti vágy. Magyarországon, s azegész Habsburg Birodalomban a„nyugati” típusú társadalmi átalakulás,a jobbágyfelszabadítás kerültnapirendre.A „népek tavasza” a kontinens kétszélső, és tegyük hozzá, legerősebbhatalmától, Oroszországtól és(Folytatás a 9. oldalról)Nagy-Britanniától eltekintve, mindenüttmegdöntötte a régi rendet(amely, hozzátehetjük, régi formájábannem is tért többé vissza). Anagy külpolitikai átalakulás nyomán,amely szétzilálta a szövetségirendszereket, a „szent szövetséget”,és minden nagyhatalmat önmagárautalt, nagy esélyek nyíltak a jelzett,országonként különböző társadalmiproblémák megoldására.(Svájcot például éppen a bekövetkezettforradalmak mentettékmeg a nagyhatalmak intervenciójától.)Volt, ahol a feladatokmegoldása sikerült; volt, ahol nem.Mi volt e különbségekoka? – Térjünk vissza Németországhozés Magyarországhoz.Történelmitávlatból látunk egy kudarcosfrankfurti németnemzetgyűlést, amely1849 tavaszán eredménynélkül oszlott szét (végeredménybenszétkergették),és mindjárt a korszakelején, 1848 áprilisában,ott van a sikeres pozsonyimagyar országgyűlés,amely végrehajtotta a társadalmi éspolitikai átalakulást. Más taktikátkövettek volna e két országban azuralkodó körök, az uralkodók?Aligha. A leghatalmasabb németuralkodó, IV. Frigyes Vilmos poroszkirály éppúgy ingadozott, hezitált,hol engedett, hol merevnek bizonyult,mint az uralkodásra képtelenFerdinánd osztrák császár ésmagyar király.A német és a magyar fejlettség voltkülönböző? Persze, hogy eltérő volt,de akkor éppen fordítva, németsikert és magyar kudarcot kellettvolna hogy eredményezzen 1848-49eseménysora. Német földön mársokfelé volt gyáripar, éleződtek aproletariátus és a burzsoázia ellentétei,de a keleti részeken mégnapirenden volt a jobbágyfelszabadítás.Északon inkább a szabadkereskedelem,délen inkább a védvámokhívei voltak többségben,megint csak a gazdasági lehetőségekáltal meghatározottan. Tehát afejlettebb gazdaság, az érdekeibenösszetettebb társadalom éppenséggelmegnehezítette egy egységes,össznemzeti program kialakítását.Magyarországon viszont az agrárszférábantaláljuk a lakosság legalábbnyolcvan százalékát, a jószerévelegyetlen alapvető társadalmikérdés ezért a jobbágyfelszabadítás,amelynek programját, azérdekegyesítés politikáját, már 1848előtt kidolgozták.Közép-Európa mindkét részénfontos hatalmi tényező volt a hadsereg,amely német területeken azuralkodók irányítása alatt maradt aforradalom után is, Magyarországonviszont az áprilisi törvényeknyomán sikerült a hadsereget aforradalmi kormány alárendelni.Az adott politikai helyzet,a német sokállamiszéttagoltság és a magyarközpontosított államélet(ahol csak az unió Erdéllyelvolt e téren megoldandófeladat) már többfigyelmet érdemel. Nemhagyhatjuk figyelmen kívülaz előzményeket, a korábbantörténteket sem.Magyarországon 1830-tólkezdve erőteljes reformmozgalombontakozott ki, amely programotadott, tábort szervezett, a korábbiországgyűléseken bizonyos sikereketis elért. 1846-47-ben pedigMagyarországon alakultak megKözép-Európa első modern politikaipártjai, a Konzervatív Párt,majd az Ellenzéki Párt. A szervezett,programmal rendelkező magyar ellenzékki tudta használni az európaiátalakulás kínálta alkalmakat.Németországban is voltak a magyarreformmozgalommal párhuzambaállítható politikai szerveződések.Német földön azonban az egyeskisebb tartományokban – ahol volt,azok parlamentjeiben – működöttez az ellenzék, és hiányzott azössznémet szintű szerveződés, nemutolsósorban azért, mert a tartományokbanelért sikerek után


11. oldal 2006. május/júniusgondoltak csak arra, hogy egész Németországotegyesítik: a tartományokonkeresztül történő „hosszúmenetelés” volt a Vormärz-ben kialakítottnémet politikai stratégia. Aforradalmak mintegy megelőzték, sígy nem eléggé felkészült helyzetbentalálták a német ellenzékiliberálispolitikát.Párhuzamokat és különbségeketemlítettünk eddig – de ezek apárhuzamosok azért találkoztak is.Nevezetesen: a német és a magyarforradalom között kölcsönhatásokatis megállapíthatunk. Nemkülön-külön, magukba zárt forradalmakrólvan itt szó, még akkorsem, ha a megoldásra váró problémákkülönböztek is.A legfontosabb kapcsot a németegység ügye teremtette meg. Közismert,hogy a német egységnekvolt egy nagynémet variánsa, amelyaz összes német tartományt (vagyisaz osztrák területeket, ideértve atörténelmileg Németországhoztartozó Csehországot is, amelyetugyan többségében csehek laktak)akarta egy államban (császárságbanvagy köztársaságban) egyesíteni, ésvolt egy kisnémet variánsa, amely aHabsburg Birodalom etnikailagvagy történetileg német területeit iskizárta volna onnan.Kevéssé ismert, hogy 1848-ban, afrankfurti Pál-templomban, ahol anémet alkotmányozó nemzetgyűlésegybegyűlt, mindenki – mindegyikpárt és mindegyik képviselő, azosztrákok is – nagynémet egységetakart. (A kisnémet egység gondolatacsak 1849-ben bukkant fölelőször!) Ennek a nagynémet egységnekvolt két variánsa: az egyikszerint csak laza föderációra vanszükség, ahol az egyes német államokmegőrzik önállóságukat. Ebbenaz esetben a Habsburg Birodalomfennmaradhat, mert lazaszálakkal éppúgy kapcsolódhat azegységesülő Németországhoz, mintún. „nem-német” területeihez,Magyarországhoz, Galíciához,Dalmáciához. A másik, végül többségetkapott elképzelés centralizáltNémetországot óhajtott (persze ittis két táborra oszlottak a császárságés a köztársaság hívei), ami aztjelentette volna, hogy a HabsburgBirodalom lényegében megszűnik,vagy legalábbis csak német tartományainélkül állhat fenn tovább,mivel azok (kb. a mai Ausztria,azután Csehország) csatlakoznak anémet egységhez. Végül az alkotmánylassan készülő tervezetébenFrankfurtban 1848 októberében ezaz álláspont győzedelmeskedett.Ez messze ható következményekkeljárt (járt volna) Magyarországranézve. Ha létrejön a centralizáltnagynémet egység, akkor Bécsegyszerűen megszűnik mint hatalmiközpont a Habsburg Birodalomban– határszéli német kisvárossáválik. Ebben az esetben pediga térség szervező központja csakPest-Buda lehet, Magyarországnakmár fővárosa, de központja lehet anémet egységből kimaradó, amúgyis Magyarországot övező területeknek:Galíciának, Horvátországnak,Dalmáciának. Így a Habsburg Birodalomhelyén egy új, jellegében,középpontjában magyar középhatalomkeletkezik, amely a balkánitérségben is befolyást gyakorolhat.Ez a perspektíva volt a Batthyánykormányún. „nagymagyar” koncepciója,ez ígért új stabilitást azátalakuló térség számára.Mindez elsősorban a német fejlődéstőlfüggött, amelyre – méreteifolytán – Magyarországnak értelemszerűencsekélyebb lehetett a befolyása,mint mondjuk Oroszországnakés Angliának, amelyeknem rokonszenveztek egy új, velükhatalmi potenciálban egyenlő némethatalommal – de nem is gondoltakazért intervencióra, hogymeggátolják létrejöttét. Magyarországa maga részéről annyit tehetett,hogy felmutatta ezt a perspektívát.A Batthyány-kormányköveteket küldött Frankfurtba(előbb a nemzetgyűléshez, majd alétrejövő német kormányhoz), éskereskedelmi-politikai-katonaiszövetségkötést ajánlott fel Németországnak.Magyarország katonailag-hatalmilagnem lehetettteljesen egyenrangú partner, detényező azért lehetett: hiszen ekkoribanpéldául Poroszország lakosságaés Magyarország lakosságalélekszámban közel állt egymáshoz(tizenöt, ill. tizenhárom millió), s akatonai teljesítőképesség ekkormég nem annyira a gazdaságtól,mint inkább a hadrafogható férfiakszámától függött. A szövetségkeresésnek,a magyar szövetségkötésiajánlatnak természetesenoroszellenes éle volt, hiszen a térségújjárendezését onnan fenyegetteveszély. Az orosz intervenció éppúgyfélelem tárgya volt a németeknél,mint a magyaroknál.A szövetségkeresésből nem lettszövetségkötés – éspedig azért nem,mivel a német egység meghiúsult.(Ennek okaival itt nem foglalkozhatunk,de a magunk részérőlazokhoz a történetírói álláspontokhozcsatlakozunk, amelyekszerint a német egység megteremtésére1848-ban volt esély.) Magyarországnakaz adott helyzetbenegyetlen szövetségese Németországlehetett, s mivel az egységes Németországnem jött létre, Magyarországkülpolitikailag elszigetelődött. (Azosztrák-magyar viszonnyal, amely aHabsburg centralizációs politikafelülkerekedése folytán mindenkompromisszumot kizárt, itt ugyancsaknem foglalkozhatunk.)A német egység és a magyar önállóságügye tehát 1848-ban összefonódott.De nemcsak egy történelmipillanatban volt ez így, hanemez az összefüggés végigkísérte aközép-európai újjárendeződést. Akisnémet egység megvalósulása1866-1871 között hosszú időremegnehezítette, majdnem lehetetlennétette a magyar függetlenségitörekvéseket – s a fejleményeklogikusan vezettek a mai napigvitatott 1867-es megoldáshoz, akiegyezés megteremtődéséhez,majd a konzervatívnak megmaradtkét hatalom, a Habsburg és a Hohenzollerncsászárság szövetségéhez.Alig néhány évtized múltánpedig Németország bekövetkezőkettéosztása (1945-48) a magyarfüggetlenség ügyét is hosszú időreeldöntötte. Végül a német egység ésa magyar függetlenség a huszadikszázad vége felé megint egyetlenközös, nagy nemzetközi összefüggésrendszerbenszülethetettmeg, amely feltételek kialakításábana magyar politikának ismeretesenmegvolt a szerepe.


2006. május/június 12. oldalBékés ésreménységetTéli egyesületi krónikaNovember 19-én –egyesületünk megalakulásának15. évfordulójaalkalmábólés két év szünetután – a régi szokásokhozhíven újrakoncertre hívtuktagjainkat és mindenkedves érdeklődőta CollegiumHungaricum mozitermébe.VendégünkTolcsvay Lászlóvolt.A jegyek gyorsanfogytak, és ígymajdnem telt házvárta a művészt. A nézőtéren akoncert előtt mentek a találgatások:vajon mit is fogunk ma hallani,melyek lesznek azok a nóták,amelyek a programban szerepelnek,és vajon mik maradnak kiidőhiány miatt. Szóval megvolt azizgalom. Eljött a várva várt pillanat,Laci a színpadra lépett. Az Őszintedallal kezdte koncertjét, és mi márakkor éreztük az őszinteségethangjában és zenéjében. A másodikdal az Előszó, majd a 68 és ígytovább. A művészen érezni lehetettaz elejétől fogva, hogy ő „100százalékban” van, mi is – vagyis anézőközönség – egyre jobban kezdtünkbemelegedni, egyre jobbanemelkedett a hangulat. Többen márvele együtt énekelték a Hunyd le aszemed című dalt. És a show folytatódott:egyik dal követte a másikat.Megszólaltak ismert Fonográf nótákés Tolcsvay szólóalbumainakszerzeményei is. A Békét és reménységetnagy csend, majd avégén annál nagyobb, viharos tapsfogadta. Ezt a dalt a koncerten Lacielőször felolvasta angolul, és, nagymeglepetésre, a dal végén németülis énekelt. A koncert vége felé aztánhallhattunk régi, még a TolcsvayTrió idejéből ismert számokat is,mint például az örökzöld számot, aKékszínű virágot, persze nem maradhatottki a Nemzeti dal sem. Zúgotta vastaps és a művésznek a ráadásrais maradtakmég dalai. Sajnos,az idő gyorsan elszállt,fájó szívvelvettük tudomásul,de egyszer ennek akoncertnek is végelett. Habár a közönségnemigen akartaezt.A koncert utántöbben – ahogy észrevettem– könnyesszemekkel, de jóhangulatban hagytákel a nézőteret.© photocontrast Hiába, közülünkmegint többekbenfelidéződött a „múlt” szépsége.Egyik koncertlátogató, aki a Keletitengerpartjáról jött le Berlinbe, akoncert végett megjegyezte:Nem hittem volna, hogy én ezeketa dalokat még egyszer élőben fogomhallani.Persze a koncert után lehetőségvolt autogramokat gyűjteni, a művésszelnéhány szót váltani. Jóhangulatú beszélgetések és egy kissör mellett fejeződött be ez acsodálatos este.Laci elutazása előtt még elmondta,hogy nagyon jól érezte magát, ésszívesen jött Berlinbe. Én úgyérzem, mi is nagyon jól éreztük magunkatvele, és szívesen visszavárjuk!Most ezúton és utólag szeretnémneki megköszönni ezt a szép estét,és a további munkájához mindenjót kívánni! Valamint persze neki ésmindannyiunknakBÉKÉT ÉS REMÉNYSÉGET!Robotka JózsefHa december, akkor karácsonyHagyományosan karácsonyi ünnepséggelzárja az évet a MagyarEgyesület, így történt december 17-én is. Sokak számára meglepetéskéntkis szavalók köszöntöttekminket. Majd batyusbál volt ajavából, s közben Erdmann Erzsivideójának köszönhetően felidézhettükaz erdélyi kirándulást is.Porsche–GrünKennen Sie das, wenn man im Fernsehenbestimmte Orte sieht, und esentschlüpft einem ein spontanes„Da war ich schon“?So wird es uns gehen, wenn wirin Zukunft Bilder aus dem Bundeskanzleramtsehen, denn – da warenwir schon. Dabei ist es eigentlichgar nicht so einfach, dort gewesenzu sein. Man bedarf schoneiniger Beziehungen, z.B. zu einerBotschaft, die das vermitteln kann.Uns hatte man vermittelt, und sotrafen wir uns am 21. Januar zurMittagszeit – 25 Leute durchgefrorenam Haus Willi-Brandt-Straße 1.Nachdem wir den Eingang passierthatten, wurden wir mit Argusaugenbeobachtet und zunächst einmaldurchgecheckt. So ungemütlichkalt es draußen war, so warmherzigwurden wir dann aber begrüßtund durchs Haus geführt.Es ist schon ein gutes Gefühl, malan Orten zu stehen, die – schonunzählige Mal im Fernsehen gesehen– oft von entscheidender Bedeutungsind. So macht z.B. derKabinettssaal im Fernsehen einenviel größeren Eindruck, als er tatsächlichist. Viel Erstaunen bereitetenuns die vielen Details, die dasHaus auch sicher machen. AuchAbhörsicherheit ist ein großes Thema.Dafür gibt es sogar spezielleFensterscheiben, die durch ihreDicke einen speziellen grünlichenTon haben, und dem angepasst sinddann z.B. die Treppengeländer in einembestimmten Grünton, Porschegrüneben, gestrichen.Frau Merkel war übrigens nichtda! Wir hätten uns gefreut, aber alleskann man dann wohl doch nichtorganisieren.Abschließend trafen wir uns inder „Ständigen Vertretung“. Es gabgut zu essen und einige Versuche,persönliche Rekorde im Kölschtrinkenaufzustellen. Dazu jedochschweigt der Berichterstatter – ausdiplomatischen Gründen.Klaus TummoscheitKépek☞


13. oldal 2006. május/júniusEgyesületünkfebruári rendezvényekéntdr. OrgoványiAndráskövet úr vendégeivoltunk aNagykövetségelőadótermében.Magyar Köztársaság 2004. május 1-jén az Európai Unió (EU) tagja lett.Mérlegelésében rámutatott a csatlakozásértvégrehajtott nagyszabásúmunkára, az európai előírások,a pénzügyi, ipari, mezőgazdasági,környezetvédelmi stb.szabályok átvételével kapcsolatosFebruári estünk a NagykövetségenMagyarország és az EUA követ úr informatív előadásábanannak a nagy eseménynek jelentőségétértékelte közeledő másodikévfordulója alkalmából, hogy aFoto oben: Nicht ganz unbekannt dieserOrt, an dem die Kanzlerin regelmäßig vorPresse und Funk tritt, oder?tárgyalásokra, valamint a MagyarKöztársaság tagsága után felmerültproblémák, szükséges harmonizálásokmegoldására. Az eddigiUnten: In der rheinischen „StändigenVertretung“ in Berlin, kommt die guteLaune wie von selbst auf…Előadónk, dr. Orgoványi Andrásmagyar tapasztalatok, az EU-beliaktivitások alapján a követ úrpozitív együttműködésről számolhatottbe.A Magyar Köztársaság tagságaújonnan kínálkozó lehetőségeketad: A magyar képviselők aktívanszerepelnek az Európai Parlamentbenés a különböző európai bizottságokban.Így nyomatékosabbantudják a magyar érdekeket érvényesíteni,mint pl. a külföldi munkavállaláslehetőségét, a külpolitikai– szomszéd országokkal való– kapcsolatok ápolását, az ottanimagyar kisebbségek helyzeténekjavítását stb.Orgoványi úr előadását élénkeszmecsere követte: a nagyszámúhallgatóság többek között különbözőjövőbeli, Magyarországravonatkozó aktivitásokról (mint azeuró bevezetéséről, a schengenicsatlakozás kérdéséről), a szomszéd– kárpát-medencei –magyar kisebbségektámogatásáról, valamintkorábbi kapcsolataink, mint aVisegrádi Négyek Szövetsége, továbbifenntartásáról, új profilkeresésérőlérdeklődött, amiről akövet úr – a politikai helyzet ésháttér kitűnő ismerője – részletesenfelvilágosított minket.Eszmecserénket ezután kisebbcsoportokban, friss pogácsa és„hazai” bor mellett kedélyesenfolytattuk. Ezennel is köszönjük ezta – lassan tradícióvá vált – nagykövetségiinformatív és egyben jólsikerült, hangulatos estet.Dr. Hetey LászlóA márciusi ünnepi megemlékezésről lásdlapunk címlapját, valamint a 8.-11. oldalt.


2006. május/június 14. oldalTavaszi egyesületi krónikaGeburtstagsstammtisch – in BildernEinen Stammtisch der besonderenArt erlebten die Besucher der „KleinenKneipe“ am 8. April 2006: Einplötzlich entstandener „Feierstau“war abzubauen: In den zurückliegendenTagen und Wochen hatten gleichdrei der regelmäßigen Stammtischlerihren Geburtstag begangen, ohnejedoch die liebgewonnenen Gratulantenempfangen zu können – wegenTerminschwierigkeiten. So wurde kurzerhandder Aprilstammtisch um einenTag verschoben und zu einerzünftigen dreifachen Geburtstagsfeteumfunktioniert, zu der Irén Rademacher,Uli Moritz und Peter Urban(Foto, von links) herzlich einluden.Nach etwas schleppendem Anfangwurde es dann doch noch ein Abendbei bester Laune, zu dem mehr alsdreißig Mitglieder und Freunde desVereinsstammtisches bzw. der Jubilarebegrüßt werden konnten. Dankauch an die Gastgeber, Margitta undGyuri Tatár (Bild unten), die diesenStammtisch wie jeden anderen auchliebevoll vorbereitet haben.Bleibt nur die Frage: Ob dieses stimmungsvolleBeispiel wohl Schulemacht?RobotkaJózsefÚjdonságok,érdekességekEz év áprilisában, amikor otthonjártam, meghívást kaptam egy sajtótájékoztatóra.A téma Koncz Zsuzsaúj –negyedik – verses lemeze volt.Ezen megszólalnak Babits Mihály,Heltai Jenő, József Attila, KarafiáthOrsolya, Kántor Péter, KányádiSándor, Radnóti Miklós, Tóth Krisztína,Vörös István, Weöres Sándormegzenésített versei. A zeneszerzők:Bódi László (Cipő), Bródy János,Gerendás Péter, Lerch István, TolcsvayLászló, Závodi Gábor. A CD márkapható otthon az üzletekben. Atájékoztatón az is kiderült, hogy azidén a művésznő októbertől – páratlanéletművének legjavát bemutató –koncertsorozatra indul. Ennek soránfelkeresi az ország legnagyobbvárosait. A december 2-iki zárókoncerten– sztárvendégeket isfelvonultatva – a budapesti PappLászló Arénában lép fel.Bródy János 60 éves!Szintén ez év áprilisában Bródy Jánosbetöltötte 60. születésnapját. Ezútonis szeretnék a művésznek innenBerlinből, a Magyar Egyesület ésmindannyiunk nevében gratulálni,további munkájához sok sikert és jóegészséget kívánni!És még egy újdonság!Tolcsvay László és Bródy János azidén oratóriummal készül az 1956-osforradalom 50. évfordulójára. Tolcsvayművész úrral beszélgetve megtudtam,hogy a Honvéd együttesénekkarával fog majd megszólalni amű. Már most előrejelezte érdeklődéséta londoni és a párizsi magyarintézet. Talán mi is megtehetnénk?86. sz. ApáczaiCsere JánoscserkészcsapatA berlinicserkészcsapatmunkájárólDrana Andreánállehet érdeklődni:(0163) 370 07 09,ill. drandi@worldonline.de.


15. oldal 2006. május/júniusSo, 7. Mai13.00 –17.00 Uhr, KonferenzsaalInternationales Schülerseminar:1956 – vor 50 JahrenFr+Sa, 12.-13. Mai20.30 UhrPéter Esterházy: Eine FrauSzenische Lesung von ErzsébetRáczDo, 18. Mai17.00 Uhr, KonferenzsaalVersöhnung und SystemBuchpräsentation und PodiumsdiskussionDas unlängst erschienene Buch derungarischen Philosophin ErzsébetRózsa (Fink Verlag 2005) bietetAnlass für einen hochkarätigendeutsch-ungarischen Dialog überHegels Philosophie.Do, 18. Mai19.00 Uhr, AusstellungshalleLászló Lakner „real” 1956 – 2006:Bilder aus deutschen und ungarischenSammlungenAusstellungseröffnung, Ausstellungsdauer:19.05. bis 18.06.Uhrman IvánverseArcára ráncok torz bozótja nőtt,de átizzik mögűle még a szem.A Jézus-arc lett volna tán ilyen,De megvénülni nem kapott időt.A mákos-ősz, borzas, kuszáltszakálls a véle egybeburjánzó pajesz –már régen nem valós hit képe ez,csak önmagát ébren tartó szabály,fogódzkodó, mikor tükörbe néz,el nem veszíthető identitás,kétezer év űzött barangolásközt is megőrizett emlékezés.A lába botladozva, tétovánnem is lép szinte, már csupán inog.Vélnéd, ha látod: mindjártösszerogy,ProgrammausblickMai – juli 200616. Mai bis 2. JuliFoyerAutorenporträtsFotografien von Barna BurgerZweiundneunzig Autorenporträtsvon Barna Burger sind als ein Albumunter dem Titel „Fej vagy írás“(Kopf oder Schrift) im Herbst 2005erschienen. Von diesen zeigt dasCHB Porträts von 40 ungarischenSchriftstellern, die in den letztenJahren in Berlin waren – und vondenen einige in diesen Tagen in derSchriftsteller-Nationalmannschaftin Berlin spielen werden.Mi, 31. Mai19.00 Uhr, KonferenzsaalWie die Jungfrau zum Stier wurdeVorstellung des Buches von ÁlmosCsongárMi, 7. Juni19.00 UhrAz Adria szirénei – Sirene derAdriaLesung und Konzert:Gábor Görgey liest aus seinemBuch, Ildikó Iván singtVén zsidó arcképeavagy: ilyennek szeretnék megvénülniDe akkor is megy egyre mégnyomán…S ha megütötték, megrúgták,leköpték,lerázza, mint eső vizét az eb,végleg leütni, lám, úgysem lehet,megkötni sem, hogy újbólmeg ne szökjék…Minek? Mi dolga lenne vissza még,mely elnyugodni most sem engedi?Mi ad még s még egy csepp erőt neki,hogy talpon áll még mindig, s újra lép?E körülárkolt, véreres szemekmért izzanak még oly kegyetlenül?Tudják-e, hogy bennük megtestesülmementóúl a lelkiismeret?(2006)Di, 13. Juni19.00 Uhr, KonferenzsaalDie Pfade des LichtsEin Film von Attila Mispál.Ungarn 2005, 89 Min, color, VideoGroßprojektion, O. mit Engl. Ut.Mi, 21. Juni(Ausstellung vom 22.06. bis 10.09.)19.00 Uhr, AusstellungshalleLászló Moholy-Nagy:Zeichnungen aus dem ErstenWeltkrieg10.00-18.00 Uhr, KonferenzsaalSymposium zu László Moholy-Nagy (1895-1946)Anmeldung erforderlich,Fax: 242 34 47 oderE-Mail: veranst@hungaricum.deDo, 6. Juli(Ausstellung vom 07.07. bis 17.09.)19.00 Uhr, Foyerself-storiesAusstellung der Lumen FotokunstStiftung (Budapest)Märchenzeit5.-12. MaiUngarisches MärchenschiffVoranmeldung für alle Veranstaltungenerforderlich. Tel.: 28093603.Berliner MärchenschiffAnlegestelle: Altonaer Str./EckeLessingstr., 10555 Berlin-TiergartenSo, 21. MaiKulturbrauerei (Schönhauser Allee 36,10435 Berlin-Prenzlauer Berg)Ungarischer Familientag in derKulturbrauereiDi, 30. Mai, Kino BabylonUngarische Filmlegenden von undmit Oscarpreisträger István Szabó10.00 Uhr Mephisto20.00 Uhr Budapester MärchenEin alter Straßenbahnwagen inmitteneinsamer Landschaft wird fürdie Überlebenden zur Hoffnung aufeinen Neuanfang nach Ende desZweiten Weltkrieges.Sa, 1. Juli13.00-22.00 Uhr, CHBFamilienabschlussfest der UngarischenMärchenzeitRészletes programok:CollegiumHungaricum programfüzete éswww.hungaricum.de alatt


2005. december Magyar Egyesület➣➣➣➣Programok – tervek2006. május 14., vasárnap, 10.30 óra,Kerületi séta KreuzbergbenAz elmaradt „Kiezwanderung“-otpótolva Breier Anna elkalauzol bennünketKreuzberg nevezetességeihez.Találkozás: U-Bhf. Mehringdamm,a Yorckstr.-Mehringdammsarkon, a Belle Alliance patika előtt.2006. június 22.-25.,csütörtök-vasárnap:Egyesületi kirándulása cseh Óriás-hegységbeSzálláshelyünk Černy Dul-ban2006. július 8., szombat:Részvétel a berlini sörfőzéstismertető túránAz Unter-Berlin e.V. nevű szervezetRundfahrt zur BrauereigeschichteBerlins címmel túrát szervez, amelya Richard-Sorge-Strassénál, az Ander Brauerei sarkán indul. JelentkezésKlaus Tummoscheitnál(445 35 12) vagy Hans-Ulrich Moritznál(562 06 51) június 30-ig. A29 eurós részvételi díj sörkóstolótis magában foglal.Őszi terveink között szerepel augusztusban– esetleg vasárnap, 27-én – séta a Müggelturm körül, aholMilák András vár.Szeptemberben a dahlemi „Kiezwanderung“következik Aranka ésBernd Hoffmann szervezésében.(vasárnap, 17-én).Találkozás 10.30 órakor, az U-Bhf.Oskar-Helene Heim (U3) állomásbejáratánál.Októberben – szombaton, 14-én –Lux Antalt, aki személyesen résztvett az 1956-os forradalomban,várjuk videós előadásra az 50.évforduló alkalmából.Novemberben az ARD tévécsatornaScheibenwischer c. kabaréjánakTisztújítása Magyar EgyesületnélRégiek és újak2006. április 29-én kerültsor a Magyar Egyesület idei– és egyúttal tisztújító –közgyűlésére.Az elnöki és a pénztárosibeszámoló, valamint arevíziós bizottság értékeléseés ezúttal igen rövid vita után felmentést nyert a régi vezetőség.Ezután választottuk meg az új vezető testületeket. Az egyesületvezetőségében személyi változás nem történt. Így a fenti fényképen láthatócsapat irányítja a jövőben is az Egyesületet: Rademacher Irén pénztáros, Dr.Hetey László elnök, Urban Mária elnökhelyettes, Matthes Ágnes és Hans-Ulrich Moritz titkárok (balról jobbra).A régi revíziós bizottságból kettennem vállalták tovább a feladatot, ígySzabó László régi-új elnök mellettKeller Helga és Braune Ágnes felügyelia továbbiakban a vezetőséget.Köszönjük Ilse Józsa és OroszváriAnita eddigi tevékenységét!Mindenkinek eredményes munkátkívánunk az egyesületi célok érdekében!Szervusz, Aurélia!Utólag, de annál nagyobb szeretettelköszöntjük a 2005.szeptember 23-án világra jött kisAuréliát, valamint anyukáját, NicoleBreithauptot, és apukáját,Tobiast.A boldog szülők mindkettenegyesületünk tagjai, s reméljük,majd egyszer, valamelyik kedvezőalkalommal elhozzák a kislányt iskörünkbe, akinek addig is aztkívánjuk, nőjjön nagyra!felvételére szeretnénk elmenni, míga december hagyományosan a karácsonyiünnepségé.Természetesen előfordulhatnak mégváltozások; ezeket, valamint azesetleg még nem ismert időpontokata nyári körlevélben, ill. emailen,valamint a Magyar Egyesület honlapján,a www.ungarn-in-berlin.de alattközöljük. Addig is kérjük szorgalmasanlátogatni Törzsasztalunkatminden hónapnak általábanaz első péntekjén a „KleineKneipe“ kisvendéglőben.Köszöntjükúj tagjainkat:Klaus TippelBärbel TippelDie Kleine Kneipe„Zum György“Josef-Orlopp-Str. 44, 10365 BerlinTel. (+49175) 74 66 144Geöffnet: Mo-Fr 15 – 22 Uhr,bei Bedarf auch längerDeutsche und ungarische KücheJeden ersten Freitag im Monat(Ausnahme: Samstag, 6. Mai 2006)Stammtisch derUngarischen Vereinigung Berlin


Berlini egyesületek2005. decemberBrunszvik Teréz Társaság e.V.Magyar nyelvű programok gyerekeknekÉrdeklődés: Nagy Beáta,42 80 52 80, mansnagy@snafu.deÁllandó programjaink:Északi óvoda: hétfő, 8.30 – 16 óra,Dänenstr. 17-18.Érdeklődés: Nicole Breithaupt,25 01 60 12Déli óvoda:csütörtök, 8.30 – 16 óraHortensienstr. 18 (Steglitz).Érdeklődés: Szántó Krisztina,7 96 02 91Óvodadíj:kb. 40 euró/hó; kistestvérek ésMagyar Kolónia Berlin e.V.Az új vezetőségA Kolónia 2006. január 27-ikigyűlésén új vezetőséget választott.Bizalmat kapott:Usztics János, elnök (tel.: 451 8407,email: usztics@nexgo.de)Molnár János, alelnök(tel./fax: 8867 5729,email: molnar.j@t-mobile.de)Liebhardt István, titkár (tel./fax:462 4886, mobil: 0175 / 8383 694)Becei Illés, pénztáros (tel.: 892 6148)Hercygier Teréz, szociális ügyekfelelőse (tel.: 891 9440)Andrási Nándor-Mátyás, kulturálisügyek felelőse(tel./fax: 03378 / 875 572)A vezetőség mellé választotttanácsadó testület tagjai:Otolac Marija, Weiss Mária, FeketeImreMagyar katolikus szentmisék BerlinbenA Berlinben és környékén élő katolikushívők számára 2006-ban is havonta egyszerszentmisét tartunk, mégpedig mindenhónap második vasárnapján, 16.00 órakor:Május 14., június 11., szeptember 10.,október 8., november 12., december 10.Helye: Szent Pál templom (St. Paulus,10551 Berlin-Moabit, Oldenburger Str. 46)egyedül nevelők gyerekei a felétfizetik.Magyar iskola, Kreatív Kör:szombat, 9.30 – 12.45 óra,CHB, Karl-Liebknecht-Str. 9.A Kreatív Kör előkészítő a magyariskolához, amelyet a gyerekeka német iskola második osztályávalpárhuzamosan kezdhetneklátogatni.Iskolára és előkészítőre érdeklődés:Kosima Keller, 44 65 22 55Lásd még a Magyar Egyesület honlapján:www.ungarn-in-berlin.de/Magyarok Berlinben alatt.A további program2006. május 20., 17 óra, CHB:Anyák napi összejövetel piknikalapon, kis műsorral, esetleg akiscserkészek közreműködésével2006. június 24-25.:Szezonzáró ünnepség. Helye:Freizeitstätte Deutsches RotesKreuz, címe: Nussallee 1, 14974Ludwigsfelde, OT Genshagen.Tehát a rendezvény Genshagenbenlesz, ami közigazgatásilagLudwigsfeldéhez tartozik. Zene,tánc, sátorban ottalvás lehetséges,IBIS hotel is van a közelben (kb.2-3 km-re).Hozzájárulás személyenként:5,- euró grillhúsra, bográcsgulyásra,italt mindenki maga hoz.Mint látható, ez a találkozó hasonlólesz, mint a tavalyi volt.Acud-Theater, Veteranenstr. 21,10119 Berlin, Tel.:4435 9497, So14.5.2006, 16 Uhr – und wahrscheinlichwieder im Herbst (sieheProgramm unter www.acud.de)Wäre ich dochschon erwachsenJeder Erwachsene war mal einKind, jedes Kind wird mal erwachsen.Von der Sehnsuchtnach dem Erwachsenwerdenund der Kindheit erzählt unserKindertheater in einer Mischungaus Erzähl-, Bilder- und Objekttheaternach Motiven der ungarischenKinderbuchautorin ÉvaJanikovszky (1925-2003).Spieler: László Klapcsik, BeátaNagy, László VismathyTextfassung, Ausstattung, Regie:Melinda Kovács-MosbacherEintritt 5,- Euro, Kinder 4,- Euro,Gruppen 3,- EuroMagyarnyelvűProtestánsGyülekezet BerlinAz istentisztelet a hónap 2.szombatján 16.00-kor van aGrunewald-templom kápolnájában(Bismarckallee/Wernerstr.sarka).Figyelem: Az októberi istentiszteleta hó 1. szombatján, tehát7-én lesz. Nyári szünet augusztusés szeptember.Érdeklődni lehet: HeinrichsEszter lelkésznő, tel: 4519 85 33,email: emolnar@lutheran.hu;Balla Bálint, tel: 825 84 32;Pompéry Judit, tel: 4039 77 59,email: pomperyberlin@aol.com


2006. május/június 18. oldalProgrammhöhepunkte der DUG ‘06Aktivitäten im 15. Jahr des Bestehenshen wollen, ist eine zusätzliche Herausforderung.Außerdem scheintunser Vereinssitz in Berlin in Nachbarschaftzum Collegium Hungaricumund zur ungarischen Botschaftmanche andere Gesellschaft glaubenzu machen, wir stünden unbegrenztals vor allem mitfinanzierenderPartner zur Verfügung.Im Rahmen der deshalb unerlässlichenPrioritäten wollen wiruns verstärkt im norddeutschenRaum zeigen, zumal es dort nurwenige deutsch-ungarische Gesellschaftengibt. So läuft zurzeit inBremen die Ausstellung mit Fotografiendes PulitzerpreisträgersZoltán Szalay, deren Vernissage alsoffiziellen Programmteil des „UngarischenAkzents“ das CollegiumHungaricum und die DUG ausgerichtethaben. Anfang April war dieDUG dort Gastgeber für einenFilm- und Informationsabend überdas Kultur- und Reiseland Ungarn.Weitere Veranstaltungen an anderenOrten, gerne auch in Zusammenarbeitmit unseren bewährtenPartnern in Göttingen, Hamburgund Rostock, sollen folgen oder findenschon statt. Dazu gehört auchunsere in der VR-Bank in Bonn gezeigteAusstellung zu zehn Jahrendeutsch-ungarischer Zusammenarbeitin der waldpädagogischen Arbeit.Im Mai werden wir die Reihe unsererVeranstaltungen in Ungarnfortsetzen. Wir beteiligen uns alseinzige deutsch-ungarische Gesellschaftam „Kulturfrühling“, demvon der deutschen Botschaft invorgeschaltet, was auch die Teilnahmevon Gästen ermöglicht. ZumThema „Quo vadis: EuropäischeUnion“ referiert vor der DUG undden Gästen der Vertretung der EuropäischenKommission inDeutschland der stellvertretendeGeneralsekretär der EU, Eckart GuthDurch das ungarische Kulturjahr„Ungarischer Akzent“ und die Gedenkveranstaltungenan die 1956erRevolution kommen in diesem Jahrauf alle deutsch-ungarischen Gesellschaftenerhebliche Anforderungenzu. Dass 2006 zugleich das15. Jahr seit Gründung der DUG ist,das wir im November festlich bege-Ungarn organisierten Pendant zumungarischen Kulturjahr in Deutschland,und zwar mit zwei Vortragsveranstaltungen(15. Mai, deutscheBotschaft in Budapest; 16. Mai,Lenau-Haus in Pécs/Fünfkirchen).Außerhalb des bis Mai befristeten„Kulturfrühlings“ sind Veranstaltungenüber Europapolitik unddeutsch-ungarische Kulturbeziehungenim Juni festgelegt, wobeiwir bewusst auch außerhalb Budapests„Flagge zeigen“ wollen.Über unser Engagement in Ungarnsollen natürlich Berlin undUmgebung auch nicht vergessenwerden. Interessant wird die Fortsetzungder Wahlanalysen sein, diein wissenschaftlich fundierter FormFrau Dr. Sitzler (Südosteuropa-RedaktionSüdostinstitut München)auch wieder nach den jetzigen Parlamentswahlenvornehmen wird(10. Mai, 19.00, Collegium Hungaricum).Am 18. Mai ab 9.00 Uhr bietenwir gemeinsam mit der HandwerkskammerCottbus (Altmarkt17) einen Informationstag zu Ungarnals Investitionsstandort im Allgemeinenund im Besonderen zumKomitat Csongrád und zur DKMT-Euroregion (DKMT: Donau-Kreisch-Marosch-Theiß, Ungarisch Duna-Körös-Maros-Tisza, Anmerkung derRedaktion). Vertreter der ungarischenBotschaft und sechs (!) Vertreteraus dieser südungarischenRegion werben für den Standort.In bewährter Form wird unsererdiesjährigen Jahreshauptversammlungwieder ein öffentlicher Vortrag(3. Juli, 17.00, Europäisches Haus,Unter den Linden 78). An diesemTag wird der Öffentlichkeit auchder dritte Band aus unserer Almanach-Reihevorgestellt.Der Herbst widmet sich nicht ausschließlich,aber schwerpunktmäßigder Erinnerung an 1956. AufBitten der Organisatoren wird sichdie DUG dem Themenkreis derRezeption des 1956er Aufstandes inUngarns Nachbarländern annehmen.Das kommt unserem bekanntenBestreben entgegen, Ungarnund seine Geschichte nicht isoliert,sondern im Spannungsfeld mit seinenNachbarn und eingebettet inden Karpatenbogen darzustellen.Ein Auftakt dazu war im Februardieses Jahres der vom Fernsehenmitgeschnittene Vortrag von Dr. JanClaas Behrends (WissenschaftszentrumBerlin) zu „1956 in internationalerPerspektive“.Nicht alles kann in diesem Überblickaufgelistet werden. UnsereBerliner Aktivitäten finden Interessierteim Monatsprogrammheft desCollegium Hungaricum; weitergehendeInformationen, auch zu unseremAuftreten außerhalb Berlins,sind auf unserer Veranstaltungsseiteim Internet unter www.d-ug.orgeinzusehen. Ein reger Besuchunserer Veranstaltungen würde unsfreuen, mehr noch aber der Festigungund Belebung der deutschungarischenBeziehungen dienen.Klaus RettelPräsident der Deutsch-UngarischenGesellschaft e. V. (DUG), Sitz Berlin


19. oldal 2006. május/júniusDas Rathausvon SzegedWiedersehen in SzegedDie Schulpartnerschaft zwischender Karolina Schule in Szeged undder Katholischen Schule Bernhardinumin Fürstenwalde geht nunschon ins dritte Jahr, und so war dieFahrt einer Schülergruppe von elfSchülern und zwei LehrerinnenZum DUG-JubiläumBeste WünscheIm vergangenen Jahr beglückwünschteuns Herr Rettel im Namender DUG mit freundlichenWorten zu unseren Jubiläen. Nunist es an uns, herzlich zum Jahrestagder DUG (Sitz Berlin) zu gratulieren.Wir wissen, dass es eingutes Geschenk wäre, wenn dieMitglieder der Ungarischen Vereinigungnoch aktiver an den zahlreichenhervorragenden Vortragsveranstaltungenteilnehmenwürden, zumal uns keine sprachlichenHürden daran hindern dürften.Vielleicht ließen sich auch wiedermehr „Berührungspunkte“ finden,um Verbindendes auch gemeinsamzu gestalten. In diesemSinne wünschen wir Begeisterungsfähigkeitund Ausdauer,Schaffenskraft und Freude – fürdie nächsten 15+X Jahre!schon ein Besuch zualten Bekannten.Alle Schülerinnenund Schüler sindvon Anfang andurch Briefkontaktemit ihren Gastschülernin Verbindungund freuten sichdeshalb besondersauf ein erneutesTreffen mit ihnen inSzeged. Die europäischeErweiterungmachte es möglich,dass wir diesmalmit dem Flugzeugnach Ungarn reisenund somit die Zeitnoch effektiver nutzenkonnten.Am 10.September2005 war es so weit. Um 11.10 Uhrflogen wir von Schönefeld aus nachBudapest ab. Dort erwarteten unsFrau Kohlmann und eine kleine Abordnungvon Schülern der Schule.Mit ihnen fuhren wir gemeinsammit dem Zug nach Szeged weiter.Dort nahmen uns am Bahnhof dieGasteltern und Schüler in Empfang.Am nächsten Tag war ausreichendZeit, gemeinsam etwas zu unternehmen.Am Montag, den 12.09.2005 wurdenwir offiziell durch die Direktorinder Karolina Schule und dieLehrer und Schüler der Schule begrüßt.Dazu fanden wir uns alle inder Aula der Schule ein, wo ein kleinesProgramm aufgeführt wurde.Danach nahmen die deutschenSchüler am Unterricht teil, was besondersin den Fächern Deutschund Englisch sehr interessant fürunsere Schüler war. Einige durftendabei sogar Lehrer sein. Am Nachmittagwurden mit einer Volkskunstlehrerinungarische Tänzeeinstudiert.Am Vormittag des 13.09. führtenuns unsere ungarischen Gastschülerals Reiseleiter durch die Stadt,um uns auf besondere Sehenswürdigkeitenhinzuweisen. Am Nach-mittag mussten dann die deutschenSchüler eine Stadtrallyemeistern, die in einem bekanntenPark der Stadt endete. Dieser sehrerlebnisreiche Tag klang mit gemeinsamensportlichen Wettkämpfenaus.Ein Ausflug nach Gyula amnächsten Tag – mit Besichtigungder Stadt und der Burganlagen –ermöglichte den Schülern einenweiteren interessanten Einblick indie ungarische Geschichte.Am 15.09. hieß es schon Abschiednehmen von Szeged. Der Vormittagwurde nochmals in der Schulegestaltet, wo die Schüler an einemWorkshop teilnahmen, bei demSchmuck nach ungarischer Folklorehergestellt wurde. Die Lehrerinnenbeider Schulen und die Schulleiterinplanten in dieser Zeit dieweiteren Vorhaben. Nach einemgemeinsamen Mittagessen fuhrenwir nach Budapest.Diese beiden Tage waren natürlichder Höhepunkt unserer Reise.Denn viele der Schüler kannte dieungarische Hauptstadt bishernicht. Die Besichtigung des Parlamentes,der Burg und der berühmtenVáci utca werden wohl nochlange in Erinnerung bleiben.Leider war dies für diese Schülergruppeder letzte Kontakt auf dieserEbene, denn in der KarolinaSchule bleiben die Schüler nur biszur 8. Klasse und sind daher für dieSchüler unserer 9. und 10 Klassennicht mehr erreichbar. Wir sindaber ganz optimistisch, dass auchnach diesem Austausch noch Kontaktezwischen den Schülern bestehenbleiben werden. Für das nächsteJahr ist der Aufbau einer neuenGruppe geplant, die beginnend mitder 7. Klasse wieder zwei bis dreiJahre an diesem Schüleraustauschteilnehmen wird.Im August 2006 kommen uns ersteinmal die ungarischen Schülerwieder besuchen und darauf freuenwir uns schon sehr.Gabriele Schmidt (Beauftragte fürSchulpartnerschaft der Kath. SchuleBernhardinum)


2006. május/június 20. oldalEzt megelőzően akkor jártunkBerlinben, amikor még kettévágtaa várost a speciális betonból gyártottgolyóálló kerítés, tetején aravasz, sima hengerrel, hogy akiidáig valahogy feltornázná magát,ne tudjon megkapaszkodni. Barátunk,Klaus, és a felesége, Mária, aCheckpoint Charlie-ig kísértekminket és fáradt beletörődésselfigyelték, hogy mi ugyanannak abörtönnek egy másik cellájábólérkezve átsétálhatunk a másikvilágba, amit akkoriban csak úgyneveztünk: kint. Türelmesen megvártakminket odabent, aztánegyütt megittunk egy sört azAlexanderplatzon. Ez a tér nemsokat változott, de a Friedrichstrasseegykori keleti fele ma jobbanvasalt, mint hajdan irigyelt nyugatirésze. A bilincsüktől nehezenszabadulók fölénye, hogy sóvalbehintett városaik helyén korszerűbbanyagból építik a nagyravágyóújat. A Potsdamer Platz elképesztőüvegpalotái, értékmentő mohósággalmagukba nyelt palotamaradványaikkalegyütt idegen földrészeküvegkaptárait hajazzák, avilágcégek robotoló nejlonméhecskéivel.Egy kupica falA Reichstag faláról régen lekoptaka korom- és füstnyomok, de aBrandenburgi kapu felől sétálva azút ívét metsző macskaköves sávkonokul emlékeztet az egykorifalra, sokat jelentő vonal egy városbarázdált tenyerén.Ahogy Budapesten gyertyák lángocskáivaljelöltem az 1944-es pestigettó határvonalát, filmem forgatásakor.Akkor én is lebontottam aszereplőimmel egy falat, hogyrátaláljunk a negyven centi magasés kétszer két méter széles lyukra,ahová hetekre befalaztak öt sárgacsillagost,hogy mentsék az életüket.Érdekes, még senkivel semtalálkoztam, aki a gettó deszkapalánkjábólmegőrzött volnanéhány szilánkot és üvegcsébenárusítaná. Pedig maradtak szálkáka lelkekbe tokozódva.A negyvenes évek végén anyámmalés testvéremmel Szentgotthárdonnyaraltam, amikor a nyugatihatárt lezárták, hogy aknákból ésszögesdrótokból építsenek az orrunkelé akadályt és minket, gyanúspestieket, börtönbe csuktak. Innentudom, milyen érzés az, ha nemmehetsz arra, amerre szeretnél ésfegyverek szabják meg a teredet.Újszerűség volt a számomra, hogyBerlinben mindenki figyelmes,a pincérektől a taxisonát az utcai járókelőkig, kedvességükbennincs túlzás,hátsó szándék, nincs bennebocsánatkérés, se bűntudat,belülről őszinte. A hajléktalancsendesen árulta azújságját és az S-Bahn lépcsőintanyázó punkok semállták el az utunkat, csak megcsörgettéka kancsójukat.Jöttem-mentem az éles őszi fénybenés nem tudtam megállapítani,hogy aki elment mellettem, a kettéosztottváros melyik részébenpergette napjait. Kívülrőlmár nem látszik. Megkérdeztema taxist, ő hall-ekülönbséget, de az ő diszkrétfülét nem üti meg a nyilvánvalótónuskülönbség.Pedig van. Erre Klaus tanárnőfelesége adott választ. Vannaktárgyak, amiket más szavakkaljelölnek és vannak észrevehetőhangsúlykülönbségek is, de azegyik legérdekesebb, ahogy a pontosidőt meghatározzák. Az NDKbanegységes tankönyvekből tanultaka nebulók, ők még ma is aztmondják, hogy félnégy, ha a mutatóa hármas és négyes között áll, anyugatiak szerint ez három óraharminc perc. Talán nem véletlen,hogy az időt fejezik ki eltérően, akeletiek kissé előretekintve, anyugatiak a múlthoz igazodva.Éppen lenyeltem az utolsó falatvirslit, felitatva a zsemlémmel amaradék mustárt a papírtálcáról,amikor a tanárnő hozzátette: és vanmég egy lényeges különbség. Anyugatiak az ilyesmit itt hagyják, akeletiek bedobják a szemétgyűjtőbe.És hogyan látják egymást? Akeletiek mindent jobban tudónak anyugatiakat, a nyugatiak örökkényafogónak a keletieket.Órák óta sétáltunk, és még nemláttam Trabantot. Hová lettek? Aztmár csak a hóbortos gazdagokengedhetik meg maguknak, igaziluxusautó lett belőle, válaszolták.A repülőtéren kevesebb mint ezerforintért pintes üvegcsébe töltöttfaltörmeléket vásároltam. Érdektelenaz eredete, ha ők azt írják azüvegre, hogy a ledöntött fal törmelékéttartalmazza, akkor én annakveszem. Csak itt, ebben a városbanlehet egy kis adag sittet pénzrecserélni, hiszen aki megveszi, nemcementdarabkákat vásárol. Lehetbántó, hogy üzletet csinálnak azegykori gyalázatból, meglehet,némelyik morzsához vér is tapad,mégis azt jelenti, hogy az önkényuralmakelőbb vagy utóbb szétporladnakés szuvenír lesz belőlük.Oláh GáborŐk tényleg kivágtakmaguknak a falból…


21. oldal 2006. május/júniusEgy forradalmi magyar találmány mindenki egészségéért…A XXI. század embere egyretöbbször találkozik azzal a szóval,hogy „flavon vagy flavonoid”.A flavonoidokkal kapcsolatosvizsgálatok során megfigyelték,hogy egyes mediterrán övezetekbena szív- és érrendszerimegbetegedésekből származóelhalálozások száma jóval alacsonyabb,mint ami a táplálkozásiszokásokból és az életmódbólfakadó rizikófaktorokalapján várható lenne. E tényvalószínűleg összefüggésbenvan a magas flavonoid-tartalmúétrenddel, a rendszeres zöldségésgyümölcsfogyasztással. Napjainkbana flavonoidok egyreinkább a tudományos kutatásokelőterébe kerülnek mint olyanétrendi komponensek, amelyekfeltehetően fontos szerepet játszanaka betegségek megelőzésébenés az egészség megőrzésében.Pozitív élettani hatásukbanlényeges szerepet játszanakantioxidáns tulajdonságaik.Az antioxidáns anyagoknak afolyamatos szervezetbe juttatásávalvalószínűleg késleltethetőaz öregedés, megelőzhetőkülönböző betegségek kialakulása,ellensúlyozhatóak a környezetiártalmak és a stresszokozta sejtkárosodások.A természetes növényi anyagokkülönösen sok értékes elemet,vegyületet tartalmaznak. Akörnyezet szennyezettsége, anaponta megéltstressz, a fáradtság,a dohányzás,az alkohol mindhozzájárulnakimmunrendszerünklegyengüléséhez.Forradalmi újdonságotjelent azegészségmegőrzésbenegy új étrend-kiegészítőtermék, a GéSzFlavon max, amelyet több évesmagyarországi kutatás eredményekéntfejlesztettek ki, és amelyötvözi a népgyógyászat tapasztalataita modern flavonoid- és antioxidánskutatásokvívmányaival.A GéSz Flavon max magas antioxidánstartalmú étrend-kiegészítőtermék, amely 35–40 kg nyersgyümölcs lékoncentrátuma. AFlavon max nemcsak tartósítószertnem tartalmaz, de a gyártó egyolyan kíméletes eljárással készíti aterméket, hogy annak vitamin- ésásványianyag-tartalma épen marad.A GéSz Flavon max speciálisgyártási eljárásának köszönhetőena benne lévő sötét színű gyümölcsök,zöldségek minden hatóanyagamagas koncentrációbanmegtalálható a termékben.A flavonoidkutatások egyik Magyarországonméltán nagy hírűképviselője, Prof. Dinya Zoltán, aMagyar Tudományos Akadémiadoktora, számos publikációt készítette témában. A professzor úregyik előadása során mondta akövetkezőket:„A flavonoidok nem csodaanyagok,de a szervezetünk normálisHirdetésműködéséhez, számos betegség,kórkép kialakulásának gátlásáhoznélkülözhetetlenek.Hatásukat gyökbefogó tulajdonságukkal,antioxidáns hatássalfejtik ki. Ezt csak növényitáplálékkal tudjuk felvenni.”A szintetikus vitaminok egyrésze nem szívódik fel szervezetünkben.Ennek tükrébenbelátható, hogy érdemes természetesanyagokkal szervezetünkbejuttatni mindazt a vitaminmennyiséget,amit a szervezethasznosít, és amire annakszüksége van a normális működéshez.A GéSz Flavon max összetevőiről,további tulajdonságairól,a vele kapcsolatos meglévőfogyasztói tapasztalatokról,valamint a termékhez jutáslehetőségeiről bőséges információtkaphatnak tisztelt érdeklődőinka www.flavonmaxinfo.devagy www.flavonmax.hu honlapokról,továbbá Büki Gyulaberlini, ill. Nagy Tamás pécsiterjesztőtől.Elérhetőségeik:Büki Gyula,tel.:(030) 91205762,mobil:(0178) 8959163,email:bueki11@yahoo.deNagy Tamás,tel.:(+3620) 9454380,mobil:(+3670) 3767800,email:grantommaso@freemail.hu


2006. május/június 22. oldalA budapesti Krétakör Színházmárciusban két különböző előadássallépett fel Berlinben. Március15-én este bizonyára az ügyelőhívta színpadra Csákányi Esztert.Ugyanaznap délután az Országházdíszes kupolatermében adták át alegrangosabb hazai művészetikitüntetést, a Kossuth-díjat.Egy ember, egy színésznő hiányzotta protokolláris ünnepségről: anémet fővárosban vendégszereplőCsákányi Eszter. Megszervezhetetlenpech.Különleges, felbolydult érzés lehetezzel a tudattal az Unter den Lindenenegy kávét inni, rövid sétáttenni a friss levegőn a Friedrichstrassén,majd az esti előadásra készülni,miközben ezer kilométerre,Pesten, ünnepélyes keretek köztkoccintanak a kitüntetettekkel… –Ez az apró történet lehetne egycsehovi novella alapja. – Vajon mijátszódott le ott bent, ott a legbensőbben,ott legbelül a kivételespályafutást leköröző nagyszerűművészasszonyban…, aznap, azona délutánon, azon az estén ésegyáltalán…Figyelmesség; az esti előadás utána Collegium Hungaricum igazgatójaköszöntötte óriási virágcsokorralCsákányi Esztert…!A kaposvári Csiky Gergely Színházsegédszínésznőjeként indulóCsákányi elképesztő szorgalommal,sodró akaraterővel, kristálytisztatehetséggel lett az elmúlt évtizedekalatt a kaposvári színház, a pestiKatona József Színház és a KrétakörSzínház, vagyis a magyar színházművészetjelentős, vezető, népszerűszínésze.Csákányi Eszterhez…Pályafutása töretlen, s egyben szerencsésis. A korszak legtehetségesebbszínházai, színházvezetőiés rendezői okosan, értelmesen ésügyesen segítették egyengetnipályafutását.Bányai Tamás fénytervező jó emberemfinom invitálásának köszönhetőenjutottam jegyhez a március21-iki előadásra. Csehov Sirálycímű darabját láttam már Budapestenszámtalan variációban,később Berlinben, s aztán Moszkvábanis … sőt, az isteni táncosnőMaja Pliszeckajával mint balett semfelejthető, hagyható ki a feledés, azemlékezet bugyrából. Szokatlan[?!], hogy az előadás nézői (90 személy)a színpadon kapnak helyet,félkörű arénaszerű ültetéssel, tolmácskészülékkel.A rendező felismerhetetlenül,a nézők soraiban helyeziel a civilnek öltözött társulatot.S megindul egy váratlan hangulatújáték, a Krétakör „Siráj”-a aminimálissá leegyszerűsített színpadtéren.Emberi hangon beszélnek, közlekednek.Emberi hangon pianóbanérzik, mondják, közlik fájdalmukat,örömüket, megoldhatatlannaktűnő, bezártnak hitt, reménytelenproblémavilágukat. A rendezőSchilling Árpád nemcsak hogy elolvastaa színdarabot, de a hozzá kötődőtöbb mint 100 éves megkövesedettvízkövet leverte, a nemzetközilúgkövet kiöntötte rendezéséből.Egyszerűen úgy adatta elő a színművet,hogy 2006-ban a néző pontosanúgy értelmezze a darabot,ahogy a zseniális író annak idejénmegírta. S ahogy mi élünk, s ahogyma élünk!Itt nem folyik a vér paradicsomléalapján, nem pörölnek disznót,nem hánynak, nem okádnak, s nemegymás nemi szervét fogdossák,ahogy manapság természetes divata „modern színpadokon”.És itt nem ordítoznak a gégeorvosig,nem provokálnak, nem kelltisztítóba vinni másnap ruhánkat,s nem hajcihőző technikai bravúrokkal,külsőségekkel próbálják aEine Zeile einsparen!Nagyérdeműt megnyerni az előadás,a rendező javára. Más színház.SZÍNHÁZ.Az elmúlt színházi évadban 13ország 29 városában léptek fel. Eznem lehet véletlen. A színészekmagas színvonalon, egyenrangúpartnerként valósítják meg a rendezőelképzeléseit. Ebből a csapatbólkisugárzik Csákányi EszterArkagyina megformálásával. Briliáns,kivételes nagyságú komédiás.Átváltozó képessége nemcsakhogy meggyőző, de legvégletesebbérzelmi hullámhosszokon tudjaközvetíteni a lassan öregedő színésznőösszes szeszélyét, kegyetlenönzőségét, szerelmi elesettségét,embertelen-emberségét.Három szál összekuszált vöröshaját úgy kuszálja az égnek, minthaegy hajzuhatag lenne. Gyorsanpergő, lesírt, lecsöpögött könnyeitúgy pudrizza rendbe, hogy eláll alélegzet.Színészi intelligenciájára jellemző,hogy amilyen sokszínűen festi mega NAGY SZÍNÉSZNŐ portréját, olymagától értetődő alázattal tudbeleolvadni a társulatba, a csapatjátékba.A három és fél órás előadás utándübörgött a megérdemelt taps.Számtalanszor hívták színpadra atársulatot.Az éjszaka még eszembe jutott,hogy a befogadó színházat, a népszerűHebbel-Theatert 1907-benKaufmann Oszkár (1873–1956) erdélyiszületésű magyar építésztervei alapján nyitották meg.A második világháború után azelső színházi előadás-sorozatot itt,ebben az egyetlen épen maradtépületben kezdték el. Molnár FerencLiliom című darabját szériában,több mint ötszázszor játszottael a német színház- és filmművészetnagy alakja, Hans Albers… Úgytudom, a KRÉTAKÖR repertoárjábanmég ma is sikeres előadás…Kedves Csákányi Eszter! Kérdezte,hogy tetszett az előadás.Így. Kezeit csókoljaKőniger Miklós


23. oldal 2006. május/június56. Berlinale – magyar szemmelA Charlotte Rampling brit színésznő vezette nemzetközi zsűri, hatalmas meglepetést okozva, a„Grbavica” című balkáni háborús történetnek ítélte az idei berlini filmfesztivál Arany-medve fődíját.A világ legjelentősebb, nagyközönségnek szóló celluloid showján, az 1951-ben útjára indítottBerlinalén ezúttal taroltak a német produkciók.Németország,sőt Közép-Európalegjelentősebb A-kategóriásfilmfesztiválja, a február 9. és 19.között megrendezett Berlinale idénis tavaszt varázsolt a szeles-borongósSpree-metropolisba. A magyarzsurnaliszták népes hadátlegfeljebb az kedvetlenítette el,hogy a berlini mustrán – fittyethányva több évtizedes tradícióra –2006-ban nem vetítettek új „ungarische”alkotást. Némi vigasztcsupán Fábri Zoltán (anno kétszeresKossuth-díjas) rendező fekete-fehérKörhintája jelentett, melyet a Retrospektiv-szekciójóvoltából láthattunkaz ultramodern CinemaxX-8-ban.Az „50-es évek álomasszonyai”címmel meghirdetett sorozatbapompásan illett a fél évszázaddalezelőtti forgatás idején főiskolásTörőcsik Mari, akinek hajdani partnerei,Soós Imre, Barsi Béla, KissManyi, Szirtes Ádám sajnos nincsenekmár közöttünk. Jutalmaztakviszont az 56. Berlinalén még aktív„nagy öregeket”. Arany-medveéletmű-díjjal tüntették ki Sir IanMcKellen brit színészóriást, s anemzetközi porondon réges-régsztárstátuszú lengyel filmmágust,Andrzej Wajdát. A fesztivál tánlegtöbbet fotózott csillaga GeorgeClooney volt, akinek főszereplésévelversenyen kívül mutatták be Syrianacímű aktuális filmjét, melyet StephenGaghan rendezett. Az elmúlthetekben már Magyarországon ésaz EU más államaiban is sikertaratott bonyolult meseszövésű filmaz arab-amerikai konfliktust prezentálja,korrupcióval, terrorral ésvérrel fűszerezve. Ugyanezzel a„puskaporos” régióval, a demokráciaés az iszlám összecsapásávalfoglalkozik a The Road To Guantánamo.Michael Winterbottomdöbbenetes, szívbemarkoló remekművedokumentarista eszközökkeldolgozza fel három birminghamifiatalember afganisztáni kálváriáját,mely ártatlanul juttatja őketa kubai fogolytáborba: Méltánkapta a brit filmes a legjobb rendezőnekjáró Ezüst-medve szobrocskát.Ilyen csillogó állatkát ítélta rangos zsűri három német színésznekis. Jürgen Vogelt a Szabadakarat című, 163 perces germáneposzban nyújtott művészi teljesítményéértdíjazták. Sandra Hüller(Requiem) és Moritz Bleibtreu (Elemirészecske) kamera előtti teljesítményévelvívta ki az ítészek jutalmát.Az 56. Berlinale Ezüst-medvenagydíját a megrázó dán-svédszappanopera, az En soap rendezőnője,Pernille Fischer Christensenmegosztva vehette át az Offsidecímű iráni produkció megálmodójával,Jafar Panahival. A legnagyobbérdeklődés hagyományosanaz Arany-medve szoborsorsát kíséri. A Marlene DietrichPlatz-i Berlinale Palast-ban prominensszemélyiségek és világsztárokjelenlétébenmegrendezettszombat esti fesztiválzárógálán az56. Spree-partifilmmustra fődíjátJasmila Zbanicnakadták át. Abalkáni háborúbanmegerőszakoltnők tragédiájátmegrázóerővel feldolgozóbosnyák-osztráknémet-horvátkoprodukcióbanszületett mű, aGrbavica, a közelmúltbeli dél-európaiesztelen vérontás élő és holtáldozatainak állít emléket, aláhúzvaa Berlinale hagyományosan erőshumanista állásfoglalását. DieterKosslick, a nemzetközi fesztiváldirektora, az 1150 vetítést követőenmost rövid időre megpihen, majdelkezdi járni a világot, hogy frissmuníciót találjon 2007-es februáriszemléjéhez, melyen ismét bő 300új alkotást láthat majd a közönség.Noha a 2006-os Berlinalén nemvolt „Made in Hungary” új alkotás,azért öröm volt, hogy a tehetségesfiatalokat bemutató Shooting Starszekcióban – ahol tavaly GryllusDorka képviselte hazánkat – mostHámori Gabriella került reflektorfénybe.Bár nem piros-fehér-zöldszínekben, de többször vetítették aPerspektive Deutsches Kino sorozatban– Anna Thalbach, Boris Alijanovic,Mavie Hörbiger és másokszereplésével – a magyar származásúZsolt Bács Esperanza címűalkotását. A „medvevadászat” elmúltávalkerült a német nyelvterületenaz üzletekbe Peter LohmeyerPlaya del Futuro című nagyfilmjénekDVD változata, melynek nemzetköziszínészgárdájában ott vansokunk kedves berlini ismerőse,Kőniger Miklós (fotó) is. A 63 esztendősenis energiától buzgó magyarszínész két forgatás között – Berlin,Budapest, Bécs és Varsó után –tavasztól Kolozsvárott mutatkozikbe kiállításkurátorként, az erdélyivárosban prezentálva Marlene Dietrichpályafutását.Mogyorósi Géza


2006. május/június 24. oldalRendszeresen mindig azzal atévhiedelemmel startolok akarácsonyba, hogy csak odafelélesz túlsúlyunk, haza már üresenhozzuk a fekete behemót hajókoffert.Ez a remény idén is meghiúsult.Hazacsomagunk, ha lehet,még nehezebb volt. A hámozottdión, az általam felelőtlenül csomagolt,így sajnos kidőlt fél kiló égőpiroscsemegepaprikán, valamintitt fel nem sorolandó egyéb hasznosés/vagy kedves dolgokon kívül kaptunkmég kb. egy méternyi nyomtatottkultúrát. Ugyan minden évbenmegfogadjuk, hogy idén könyvetaztán végképp nem, hisz vanmár egy otthon, de mindig,így most is, eredménytelenül.Jelentem, a fél kilóédesnemes – az ajándékozókülönbejáratú privátbeszerzése,garantáltan friss éselső osztályú minőség – valóbanmegállja a helyét. Nem csak ételszínezőként.Maradandó élénkpiros,amőba formájú színfoltokat hagyottaz általa elárasztott és elsősorbanpapír alapanyagú útitársakon/ban.Nevét azonban meghazudtolta: alátványa engem sem édes jókedvrenem derített, sem nem tartottammagatartását nemes gesztusnak.A rövid szélütésből magunkhoztérvén hozzáláttunk a finomanszólva disznóság eltakarításához.Eredmény: a paprikaveszteség alegkisebb kár. (Háztartásunk változatlanulcsak három főből áll, mégmindig van tartalék a tavaly kapotttetemes mennyiségből.) A dologtehát eddig rendben. Viszont kb.két hete elűzhetetlen, „echte magyar”szaga van a szobának, ami akárt szenvedett tárgyak és a kofferporszívós kezelése után sem akarszűnni. (Ez is az ajándék kitűnőminőségére utal.) Ilyen alaposanterített finompor-réteget akkortapasztaltam utoljára, amikor azebédlő 130 éves, hajlott hátú hajópadlójátcsiszolták egyenesre. (Méga tetőtéri irodában, az akták, valaminta fogaim között is fapor volt.)Örömmel állíthatom viszont, hogya csomagolástechnika jóvoltábólpaprikaközelbe került textíliákat sikerültgépi mosás által színteleníteni.Néhányat abszolút mértékben.(Ez viszont a folttisztító minőségétdicséri.)Nem úgy a könyveket. Sose hittemvolna, hogy ennyire hevesen reagála papír erre a szokatlan fizikai (vagyvegyi?) eljárásra. Ill. itt azért disztingválnomkell. Ahogy így laponkéntporszívóztam az egymétert –többnapos munka –, érdekes megfigyelésttettem: Mintha a paprikairodalmi értékük, ill. – az indikátornevéhez hűen – nemességük szerintszerette volna a könyveket. Afajsúlyosabb szerzők és művekpirosabbak lettek, mint a többi. Pl.az Esterházy- és Nádas-kötetek aÉDES-NEMESéscímlapon, a borítón, alul, fölül éstöbb száz oldalon keresztül belül isélénken elszíneződtek. Ugyanígy aművészeti album. Közepes reakciótmutattak az interjú-kötetek, aszínházi szaklapok és a porcelánkatalógus.Nem hagyott viszontnyomot az édes-nemes MéhesGyörgy Kolozsvári milliomosaibanés Ferenc Jóska világában. Meglepőmódon – és itt hirtelen megakadtamlogikai oknyomozó eszmefuttatásomban– a fenti trenddelszemben Parti Nagy Lajos is érintetlenmaradt. Az ellentmondást végülannak tudtam be, hogy ez utóbbita koffer másik végébe tettem.A méternyi, immár paprikátlanítottanyag olvasmányként valófeldolgozása persze hosszabb időtigényel. Az ünnepek fáradalmaira,valamint ingeri és kulináris túlterheltségérevaló tekintettel az olvasásta fűszermentes könyvekkelkezdtem.Méhes György:Kolozsvári milliomosokAzért pont ezzel a kötettel, mert aCollegium Hungaricum január végénkezdődő erdélyi témakörű rendezvényeiközött szerepelt a könyvnémet kiadásának bemutatása Türingiatartomány berlini képviseletén.Gondoltam, legalább felkészültenmegyek a könyvbemutatóra.Mostanában különben is ezzel vantele minden: családregény, Ulpiusházkiadványa, érdekes téma, történelem,Erdély, egyedi látószög, Kossuth-díj,a 90 éves szerző főműve,Libri-listavezető, a nagy mesélő végremegérdemelten, … stb., stb. – olvasható,hallható szerte a hazában.Kétséget kizáróan olvasmányos.Egy nap alatt kivégeztem. Abbanminden reklámozó és kritikai írásegyetért, hogy a szerző kiválómesélő. További tény, hogy érdekeskorrajz. Színvonalas irodalom alattmégis mást értünk. Családregénykategóriábanelég nagy a nemzetközimezőny. Ha valaki a ThibaultIRODODALALOMcsalád, Forsyte Saga vagy a Buddenbrookház erdélyi változatát keresi aműben, az, bizony, csalódik.A szerző frissen színrelépő iparosdinasztiát mutat be 1877-től 1945-ig, amely csillaga ismert történelmiokoknál fogva a 2. világháborúbanés már a 2. generáció életébenlehanyatlik. A jellemek nem komplikáltak,a figurák könnyen érthetőek:vagy jók, vagy rosszak. A Keller-családtagjai – egy kivételével –jók. Van szorgalom, ambíció, becsület,töretlen erkölcsi tartás, diplomáciaiügyesség, más nemzetiségekkelvaló zavartalan összhang,ennek megfelelő kiemelkedés,megfelelő számú utód. De – perszemajdnem mindig a másik oldalon– ármány, cselszövés, nehézség isés mindenütt szerelem. A zsidótőkével való összefogás sikerét, akapitalista nagyipari fejlődés könyörtelenségét,buktatóit a dinasztiamegfelelő erkölcsi tartással élimeg. Ezen a frontélményeket is acég szempontjából reflektáló fiúhozzáállása sem változtat. A szerzőmég az ipari kémkedést is sikeresdiákcsínyként állítja be. Felvonultovábbá a multikulti (német, szász,magyar, zsidó, román), meg atársadalmi egyenlőtlenség (pénzesarisztokrata, vagyont elmulatódzsentri, józan iparos, sztrájkolómunkás, üzemi besúgó). Nem mon-


25. oldal 2006. május/júniusKönyvespolcdanám a könyvet alapvetően sovinisztának,de a végére azért mégiskiderül, hogy a németek szorgalmasak,a magyarok büszke vagányok,a románok megvesztegethetők, azsidó pénzéhes (nem mind, csak azegyik), a pénz beszél, kutya ugat,valamint az üzleti érdek megelőzi anemzeti politikát. De azért a románokatkivéve mindenki jó magyar.A jó többnyire legyőzi a gonoszt. Ezcsak az oroszoknál és a következőkommunista érában nem működik,viszont a gyár megmentésére –értsd, visszaszerzésére – balgamódon Nyugatról hazatért családtagokutána is abszolút erkölcsi magaslatonállnak.Szóval van benne sok mikszáthkálmános(a Noszty fiú többszörvisszaköszön), némi vassalbertes,de Thomas Mann-ra nem hasonlít.Leginkább Harsányi Zsolt MagyarRapszódiájára emlékeztet. (Ő is jólmesélt.) A szerző hellyel-közzel,főleg a regény elején, igyekszikelőre- és visszalépve az időben„modernül” szaggatottá tenni acselekményt. Ez azonban nemkonzekvens és a szerteágazó családkronológikusan is nehezen áttekinthetőtagjainak ismerete nélkülinkább zavaró. Mindazonáltal akönyv izgalmas. Mint említettem,egy ültő helyemben kiolvastam.Méhes valóban jó mesélő. De ha eza főműve, akkor nem igazán értema Kossuth-díjat. Akkor sem, halátom az aktualitást, hogy miértpont most érdekes stb. De a marketing-verklités a felturbózottsikert túlzásnak tartom.Visszatérő módon – és e könyvkapcsán is – foglalkoztat az agyakori jelenség, hogy a hírnév,siker, dicsőség, valamint a minőségközötti korreláció – hogy is mondjam?… – nem szoros.Másik könnyen emészthető jelenlegiolvasmányom:Franz Herre:Ferenc József élete és kora(Magyar Könyvklub)Először is nem világos számomra,hogy a számtalan történelmi témájúkönyv szerzőjének miért egyik legrégibbalkotását (1979) és miértpont mostanában dobták a magyarpiacra. Másik kissé érthetetlen dolog,hogy miért ezt a kötetet és miértmagyar fordításban ajándékozta valakiférjemnek, aki, bár kitűnőenbeszél magyarul, egy német kiadványtszívesebben olvas az anyanyelvén.Továbbá noha szorosérdeklődést táplál a német történelemiránt, aránylag kevéssé érzi magáénaka mi szeretett Ferenc Jóskánkat.Mindegy. Ettől a könyv mégakár jó is lehet. Mindenesetreinkább érintettként magamra vállaltamelolvasását.Előrebocsátom, ez is nagyon olvasmányos,ismeretterjesztő irodalom.Aligha tekinthető történész szempontbólszakmai forrásmunkának,de nem is ez a szerző célja. Ha hasonlítaniakarom, leginkább Passuthtörténelmi regényei jutnakeszembe, amelyek elsősorban szórakoztatójelleggel nyújtanak bepillantástegy-egy adott korba. Herreazonban Passuthnál sokkal többszakmai adatot sorakoztat föl, ígyinkább az a megállapítás helyesebb,hogy a történelmi adathalmazellenére is élvezetes a nem történészérdeklődő számára.A könyv számomra azért élmény,mert imádom hallgatni a mindenkorimásik oldalt. Mindenki kitűnőenismeri a maga igazát, a saját álláspontját,valamint, hogy a történelemigenis így meg így volt, atöbbiek mind hazudnak, de minimumrosszul tudják. Nos, a többiekis így gondolkodnak. Ezért gyakrantanulságos, máskor egyszerűencsak felüdítő egy más szemszög.A könyv első negyede a reformkorrólés a 48-as forradalomról szól.Mondhatom, érdekes. RengetegGrillparzer- és egyéb vers-idézet anemzeti függetlenségről – Petőfitnem említi a szerző. A nemzetimozgalmak kapcsán kifejti azosztrák birodalom etnikumairól akor általános véleményét. Nos, amagyarokról, … de inkább idézem:„… Magyarország, amelynek nemességea középkori nemzeteszmétpróbálta a modern nacionalizmusnyelvére lefordítani. …Maguk a magyar nacionalisták önállóakakartak lenni, másokat ellenbenfüggőségbe kényszerítettek volna:a három és fél millió horvátot,szlovákot, németet, románt és szerbet,aki a négymillió magyar mellettaz országban élt. Önmaguktól eltelve,nyelvük és kultúrájuk felsőbbrendűségéthirdetve, fennen hangoztatvavezető szerepüket és történelmiküldetésüket, azt hitték,boldoggá tehetik az „alacsonyabbrendű” nemzetiségeket, ha felemelikőket magukhoz, s elmagyarosítjákőket. … máris a magyart kelletthivatalos nyelvként használniuk,ami a korábbi latint váltotta fel.Magyarnak érezte magát a szlovákKossuth Lajos is, aki …”No, mindez a magyar történelemkönyvekbenteljesen másként állt.Minden ideológiai rendszerben. Deazért halálra nevettem magam,mikor kiderült, hogy Kossuth eredetilegszlovák* volt. Táncsics pedig– a szerző szerint inkább Tansics ésez akár még lehetséges is – egynyelvkönyvnek álcázott lázító és nacionalistagúnyszöveget írt a Habsburgudvar és a németek ellen – ezta szerző részletesen idézi. (Mostvégre tudom, hogy miért csukták lea tanítót. Mi ugyanis csak azttanultuk, hogy hogyan szabadítottákki. Igaz, újabban azt is tudom,hogy később a magyarok szinténbebörtönözték – kommunista nézeteimiatt.)Aztán futótűzként terjed a márciusiforradalom Európában. A felsorolásbólcsak 15-ike és Pest hiányzik.Viszont október 6-án grófLatourra Bécsben a csőcselék támadásasorán „végül egy munkásnaköltözött magyar kalapáccsal haláloscsapást mért hátulról …”.Nem írja Herre, hogy Jellasicsot amagyar honvédek menekülésrekényszerítették volna, arról☞* Szerencs mellett, Monokon születettés zempléni képviselő volt. Arról nemszól a magyar fáma, hogy tudott volnaszlovákul.


2006. május/június 26. oldalKönyvespolcÉDES-NEMESésIRODODALALOM(Folytatás a 25. oldalról)viszont beszámol, hogy felszabadítottaBécset – odáig futott Petőfiszerint „a gyáva”. Nem idézem azeseményeket tételesen, de végülösszeáll a kép. Ami hiányzott a mitörténelemkönyvünkből, azt mostitt elolvashattam. Ami benne volt,azt Herre messzemenően kihagyta– de azt mi úgyis tudjuk.Jut eszembe: Azt állította a minapegy itt tanuló lengyel filozófus doktorandus,hogy „Magyarországot alengyelek szabadították fel az 500 éves(?) török elnyomás alól”. Nyilván JanIII. Sobieski-re gondolt. Hát, igen,így is lehet látni.Fácit: A mindenről lemaradó,szorgalmas, de fantáziátlan, közepesképességekkel rendelkező ésönmagát is túlélő uralkodó egysoknemzetiségű birodalmat akarössze- és fenntartani abszolutisztikuseszközökkel egy olyanidőben, amelynek korszelleme anemzetállam, a kapitalista gazdaságés a demokrácia. Ma az európaigondolat szinte időszerűvé teszi abirodalom összefogását – perszenem az abszolutisztikus uralkodójogán és módszereivel.Egyszóval ajánlom a könyvetmindenkinek, aki olvasmányosanés szórakoztatóan akarja megismernia 19. sz. közép-európaitörténetét – Habsburg birodalmiszempontból.Az erősebben édes-nemes könyvekrőlmajd később.Pompéry JuditMogyorósi Géza új köteteNémet kancellárokHozzám ajándékként, a karácsonyfaalá érkezett Mogyorósi Géza barátom,a majd’ húsz éve Berlinben élőújságíró harmadik könyve, a „NémetKancellárok 1949-től napjainkig”.Egy szuszra – élvezettel – végigolvastam.A „Magyar a magyarért Alapítvány”gondozásában megjelentMogyorósi kötet – igényes, esztétikuskülsejével – a karácsonyikörnyezetben jól mutatott a fa alatt,míg az ünnepvégi lazítás soránjobban bele nem néztem, majdvégig nem olvastam. A könyvsokkal több, mint amit címe ígér:nem nyolc kancellárt ismerünk megbenne, hanem nyolc embert, akikbőlNémetországban kormányfőlett. Az Öreg, az Optimista, aTürelmes, a Látnok, a Révész, azÚjraegyesítő, az Elegáns és a Megfontolt.Nyolc élesen különbözősorsú, teljesen eltérő egyéniség,akik mögött – köszönhetően aszerző történelmi részletek irántfogékony habitusának – sűrítve ottlátjuk az elmúlt hatvan év némettörténelmi lényegét is. Intellektuálisélményt nyújtó rácsodálkozásösszehasonlítani a könyv kancellárjaités korukat az idők folyamánmagunkban összegyűjtött, eltároltképpel, idestova már históriánakérződő emlékeinkkel, vagy akár aközelebbi esztendőkből megőrzötthírfoszlányokkal. A személyeket éskorszakukat együtt látva születhetaz a meglepő voltában is magátólértetődni látszó felismerés – és ezaz Angela Merkel beiktatását követőhetekben frissen piacra kerültMogyorósi könyv jelentős érdeme–, hogy előéletükben, természetükbenés temperamentumukban,eszközeikben és politikai céljaikbanbármennyire különböztek is egymástólezek az emberek, országuknaka történelem adott pillanatábanpontosan rájuk voltszüksége. Persze, csak az első hétfejezet lezárt és kiértékelhető; sokpont, néhány felkiáltójel. A nyolcadikportré más, szándékábankulcs, rengeteg kérdőjellel; a kötetmegjelenésekor a “Megfontolt”(legelső!) női kancellár még csakpár napja töltötte be hivatalát.Nincs kétségemazonban,hogy róla éskoráról – napjainkról–számtalan jócikket, értékeselemzést, pontotés felkiáltójeletfogunkolvasni még aszerző tollából,mígnemelső fejezetkéntújra bevonulmajd egy következő könyvébe.Dr. Radványi András (Budapest)A magyar szellem101 kiválóságaHollai Hehs Ottó „SZENT ISTVÁN-TÓL POLGÁR JUDITIG” című újkötete pár hónappal hazánk EU taggáválása után látott napvilágot, s valódiközép-európai körkép.A Bajorországban élő, Erdélybenfelcseperedett 72 éves publicistamagyarul vetette papírra annak a101 kiválasztott személyiségnek apályaívét, akik a jó ezer esztendővelezelőtti államalapítás óta rangot,dicsőséget, örömet és tiszteletetvívtak ki a sokat szenvedett Magyarországnak.A valamennyi korosztálynakajánlható „olvasókönyv”világos tematikája hét csoportbasorolva mutatja be nagyjainkat.1. Történelmi és politikaiszemélyiségek2. A tudomány emberei3. A zene kiválóságai4. Képzőművészek5. Filmesek6. Írók, irodalmárok7. Kiváló sportolókA bő 300 oldalas portrékötet, a„Szent Istvántól Polgár Juditig”nagy értéke, hogy a jobbára csak a„férfi hőstettekre” fókuszáló szakkönyvekkelellentétben a jelesmagyar nőket is felvonultatja. Ígybátor királyaink, politikusaink,tudósaink mellett képet kapunkolyan nemzetközi karriert befutotthölgyekről is, mint a 20. század☞


27. oldal 2006. május/júniuselső felében a filmvásznat meghódítóAlpár Gitta, Gaál Franciska,Rökk Marika és a New Yorkban mais élő 94 éves Eggerth Márta. Akortársak közül többek között SassSylvia, Egerszegi Krisztina és PolgárJudit arcképe hirdeti, hogy lányaink,asszonyaink a koncerttermekben,uszodákban, sakkmezőkönis világszínvonalon képesekteljesíteni. Az emancipált stílusmellett Hollai Hehs Ottó Aradon,magánkiadásban megjelent – aLant és Líra könyvesbolt hálózatábanterjesztett – ezüstszínű,szép kötetének másik nagy érdeme,hogy számos szereplője a „Na, nemis tudtam, hogy ő is magyar” csodálkozásávallepi meg az olvasót. HansHabetól (Békessy János) RobertCapán (Friedmann Endre) keresztülKoestler Arthurig sorolja azonvilághírű honfitársainkat, akikidegenben lettek „szakmájukban”szuper sztárok.Az ezer éven átívelő, eltérő hoszszúságúpályaképek a magyarságvalóban tarka palettáját tárjákelénk. A különböző mélységű portrékmegírásához felhasznált szakirodalomgerincét, néhány másodikvilágháború előtti munkát leszámítva,a 80-as évek „szocialista”könyvtermése adja. Frissebb forráskéntaz Internet bel- és külhonioldalait jelöli meg az NSZK-ban,Magyarországon, sőt Erdélyben isotthonosan mozgó szerző.A Kapu folyóirat „Nyugati szemmel”rovatának vezetője másodikkötetében is zsurnaliszta erényeketírói precizitással vegyítve, szórakoztatóstílusban „mesél”. Szereti,tiszteli műve 101 hősét. Ő is, mi issejtjük, hogy lenne még néhányszáz olyan emberünk, akik a lexikonokoldalairól átvándorolhatnánakegy ilyen könnyen emészthető„olvasókönyv” lapjaira. A„Szent Istvántól Polgár Juditig”című kötet pozitív nemzetközifogadtatása remélhetően arra bátorítjamajd Hollai Hehs Ottót, hogyfolytassa kutatásait. Hiszen –kiragadott példa – Petőfi Sándor,Bulla Elma, Honthy Hanna, a százéve született József Attila és HabsburgOttó is megérne egy misét!Mogyorósi GézaUniversität DebrecenDebrecenZu Kursbeginn erfolgt ein schriftlicher(online: www.nyariegyetem.hu) undein mündlicher Einstufungstest, zumKursschluss besteht die Möglichkeiteiner Abschlussprüfung.Lehrmaterial: Hungarolingua, LinguaHungaricaSommerkurs IntensivAnmeldeschluss: 1. Juni 200623. Juli bis 19. August 2006 (120Stunden, 24 ECTS Kreditpunkte)23. Juli bis 5. August 2006 (60 Stunden,12 ECTS Kreditpunkte)Herbstkurs Intensiv27. Oktober bis 5. November 2006(70 Stunden, 14 ECTS Kreditpunkte)Anmeldeschluss: 20. Sept. 2006SemesterkursFür Ausländer, die in Debrecen oderin der Nähe von Debrecen wohnen15. September bis 15. Dezember2006 (60 Stunden, 12 ECTS Kreditpunkte)Anmeldeschluss: 10. Sept. 2006Intensiver Semesterkurs11. September bis 20. Oktober und6. November bis 15. Dezember 2006(2×120 Stunden, 2x24 ECTS Kreditpunkte)Anmeldeschluss: 15. August 2006SommeruniversitätDebrecenSprachkurseUngarisch 2006Sprachkurse nachpersönlichem BedarfFür Privatpersonen oder FirmenTermin und Stundenzahl: laut VereinbarungGenaueres zu diesen und weiterenAngeboten unterDebreceni Nyári Egyetem,Pf. 35, H-4010 Debrecen,Telefon: (+3652) 532 594,Fax: 532 595.debrecen@nyariegyetem.huwww.summerschool.huBudapest– 3-wöchige Intensivkurse(60 Stunden) im ganzen Jahr– Abendkurse: Frühjahrssemester(60 Stunden)– Abendkurse: Herbstsemester(84 Stunden)– Kurse für Privatpersonen undfür FirmenFür weitere Informationen wendenSie sich bitte an:Debreceni Nyári EgyetemBudapesti Nyelviskolája1132 Budapest,Jászai Mari tér 6Tel./Fax: +36 1 320 5751budapest@nyariegyetem.huwww.nyariegyetem.hu/bp


2006. május/június 28. oldalGombás-paradicsomossertésszűzHozzávalók: 60 dkg sertésszűz,20 dkg bármilyen gomba, 6 kisebbparadicsom, 2 kisebb vöröshagyma,3 gerezd fokhagyma, 1-1 csokor petrezselyemés kapor, 4 evőkanál olaj,2 dl száraz fehérbor, 2 szál kakukkfű,bors, sóA szűzpecsenyét fél centi vastagszeletekre vágjuk. Fólia alatt húsverőkalapáccsal megütögetjük, majda zúzott fokhagymával, borssal,sóval bedörzsöljük. A hússzeleteketforró olajon megsütjük, és félretesszük.A visszamaradt zsiradékon ameghámozott és vastagabb szeletekrevágott vöröshagymát megfuttatjuk,és rádobjuk a felszeleteltgombát. Finomra aprított kakukkfűvel,borssal, sóval ízesítjük, majda borral felöntve megpároljuk. Amikora gomba már majdnem megpuhult,beletesszük a hússzeleteket ésa cikkekre vágott paradicsomot,majd az egészet készre pároljuk.Tálaláskor a finomra vágott zöldfűszerekkelmegszórjuk.Palócleves báránylapockábólHozzávalók: 50 dkg báránylapockakicsontozva, 2 fej hagyma, 2 evőka-Új ízek Bözsike konyhájábólVáltozatok hússal –vagy anélkülIgyekeztem úgy összeválogatni a recepteket, hogy mindenki ízlésénekmegfelelően választhat levest hússal és főételt hús nélkül, … vagy éppenfordítva. Az ételek önállóan is nagyon finomak. Jó étvágyat!nál olaj, só és bors, 15 dkg zöldbab(mélyhűtött), 15 dkg burgonya,1 evőkanál pirospaprika,egycsepp ecet, csipetnyiőrölt kömény,2 babérlevél,2,5 dl tejföl,fél evőkanál lisztElőkészítés: A báránylapockátmegmossuk, kicsirekockázzuk,a hagymát megtisztítjukés finomravágjuk. Azöldbabot 3 cm-es darabokra tördeljük,a burgonyát meghámozzuk,megmossuk és felkockázzuk, atejfölt a liszttel simára keverjük.Elkészítés: Egyfazékban olajatforrósítunk, ahagymát üvegesrepirítjukbenne. Beletesszüka húst,megszórjuk pirospaprikával,megfűszerezzüksóvál, borssal ésköménymaggal.Megkeverjük, ésfelöntjük annyi vízzel, hogy ahozzávalókat ellepje. Addig főzzük,amíg a hús mármajdnem puha,akkor ismét vizetöntünk bele, felforraljuk,beletesszüka felaprítottkrumplit észöldbabot, ízlésszerint utánaízesítjük,majd puhárafőzzük. Végülbelekeverjük a tejfölt, azzal márcsak egyszer forraljuk. A levesnekegy kicsit sűrűnek kell lennie.Tálaláskor ecettel ízesíthetjük, snidlinggelmegszórhatjuk.Savanyú káposztás galuskaHozzávalók: 50 dkg liszt, 1 nagyvagy két kisebb tojás, só, víz,1 evőkanál zsír a sütéshez50 dkg savanyú káposzta, 1 evőkanáldisznózsír, 1 fej hagyma, bors,egy kevés köménymag és kevésleves (lehet kockából)A lisztből a tojással, sóval és annyivízzel galuskatésztát keverünk,hogy ne legyen lágy. Egy vizezett vágódeszkárólforró vízbe mártott késselforrásban lévő sós vízbe vékonygaluskákat szaggatunk (közben akést újra meg újra be kell vizezni).Amint a galuskák feljönnek a vízszínére, szűrőkanállal kiszedjük, hidegvízzel leöblítjük. (A galuskáttöbb adagban főzzük ki.)A hagymát megtisztítjuk és finomravágjuk, a zsírt felforrósítjuk. Akáposztát több helyen átvágjuk ésa hagymához adjuk. Borssal, köménnyelfűszerezzük, egy kevéslevest öntünk alá. Addig pároljuk,míg a levét elpárologtatta. Egyserpenyőben felforrósítjuk a disz-☞


29. oldal 2006. május/júniusnózsírt, a lecsepegtetett galuskátmegpirítjuk benne, majd a káposztáratesszük és jól összekeverjük.Tálaláskor tehetünk rá petrezselymetvagy egy-két kanál tejfölt.Kényelmesebb megoldás, ha készenvásárolt „Spätzle” tésztát használunk,amit viszont az utasítás ellenéreegy percre forrásban lévő vízbeszórunk.ZöldbableveskrumpligombóccalHozzávalók: 1 hagyma, 2 gerezd fokhagyma,2 evőkanál olaj, pirospaprika,só, 20 dkg zöldbab, 1 sárgarépa,1 petrezselyemgyökér, 2 dl tejföl,bors, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanálcitromléA burgonyagombóchoz: 20 dkg héjábanfőtt burgonya, 1 tojás, 5 dkgliszt, 1 csokor kaporA megtisztított és finomra vágottvöröshagymát és a zúzott fokhagymátaz olajon megfuttatjuk. Pirospaprikávalmeghintjük, majd vízzelfelöntjük és megsózzuk. A megtisztított,darabokra vágott zöldbabot,sárgarépát és gyökeret beledobjuk.Megborsozzuk és közepes lángonmegfőzzük.Közben a héjában főtt, áttört burgonyáta tojással, a liszttel, finomravágott kaporral és parányi sóvalösszedolgozzuk. Vizes kézzel kisgombócokat formázunk belőle, ésbelefőzzük a levesbe. A tejfölből ésa lisztből készült habarással sűrítjük,a citromlével pikánsra ízesítjük,kevés kaporral meghintjük,mégegyszer felforraljuk. (Készíthetőkész „Pfanni” minigombóccal is.)Arácsi mandulás-almásHozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg vajvagy margarin, 3 tojás sárgája, 1 kiskanálrum, 2 evőkanál porcukor,csipetnyi só, 2-3 evőkanál tejföl,1 kg savanykás rétesalma, 2 evőkanálrum, 1 cs. vaníliás cukor,5 dkg porcukor, 2 evőkanál zsemlemorzsaA sütéshez: diónyi vaj vagy margarinA tetejére: 4 tojás, 12 dkg cukor,10 dkg őrölt mandula, 1 kiskanálliszt.A lisztből,a vajból a tojásoksárgájával,a kiskanálrummal,a porcukorralésannyi tejföllel,amenynyitfölvesz,gyors mozdulatokkalporhanyóstésztát gyúrunk.Egy órán át hűtőben pihentetjük.Közben elkészítjük a sütemény„lelkét”: Az almát meghámozzuk,cikkekre vágjuk, magházát kivágjuk,és kb. 1 mm-es szeletekre szeljük.A két evőkanál rummal meglocsoljuk,a vaníliás cukorral meghintjük.A tésztát kinyújtjuk (vékonyra), akivajazott tepsibe elegyengetjük.Rászórjuk a zsemlemorzsát, és erreterítjük a rumos almaszeleteket.A tetejére a következő masszátkészítjük: A tojássárgákat a cukorral3-4 perc alatt habosra keverjük.Hozzáadjuk a mandulát ésa lisztet. A tojásfehérjét keményhabbá verjük és az előzőekkelösszeforgatjuk, az almára töltjük.Késsel elsimítjuk és kb. 180°-on kb.35 perc alatt aranysárgára sütjük.Ein Berliner Ungar –überall für dieungarische SacheIm Januar hatte ich eine Schiffsreiseauf einem italienischenSchiff im Mittelmeer gemacht.Jeden Tag, auch abends, schönesProgramm, aber kein ungarischesWort, obwohl mit unself ungarische Gäste und dreiungarische Fotografen am Bordwaren.Das hat sehr an meinem Nationalstolzgekratzt und ichmusste etwas unternehmen.Ich schrieb die wichtigstenWorte Ungarisch und Deutschauf und ließ sie dem Programmdirektorzukommen. Erfreute sich sicherlich, denn erschickte mir als Dankeschönkleine Geschenke in meine Kabineund ließ sich von den ungarischenFotografen beraten.Am folgenden Abend gab es dieBegrüßung dann auch auf Ungarisch,aber leider nur bei derersten Vorstellung – es gab jedenAbend zwei Vorstellungen– und ich „ging wieder leeraus“. Ich war etwas verärgert.Zum Abschiedsabend gab eseinen Fahnen-Aufzug mit denFahnen aller anwesenden Nationen.Natürlich war, wie ichbefürchtet hatte, keine ungarischeFahne dabei. Nun war dasMaß voll. Ich war enttäuschtund wütend. Ich schrieb einenspitz formulierten Brief an denMann, dass ich ihm gerne eineungarische Fahne schenkenwolle, falls man es nicht schaffe,eine zu besorgen usw.Nun, seitdem hat mich derProgrammdirektor angeschrieben,dass er sich um unsere ungarischeSache kümmern wird.Vielleicht war das alles von miretwas überzogen, wird der eineoder andere möglicherweisedenken, aber ich bin mal ebenso, und ich stehe auch dazu: einstolzer Ungar überall in derWelt.János Usztics,Ungarische Kolonie Berlin e.V.


2006. május/június 30. oldalEin Stamperl Mauer(Seite 20)Das letzte Mal waren wir inBerlin, als die Stadt nochdurchschnitten war von einem ausspeziellem Beton hergestellten, kugelsicherenZaun, obenauf derschlaue, glatte Zylinder, damit wersich bis hier irgendwie hoch geturnthat, sich nicht halten kann. UnserFreund Klaus und seine EhefrauMaria begleiteten uns bis zumCheckpoint Charlie und beobachtetenmit müder Einsicht wie wir,angereist aus einer anderen Zelledes gleichen Gefängnisses, zumSpazieren hinübergehen durften indie andere Welt, die wir damals nurso bezeichneten: draußen. Geduldigwarteten sie drinnen auf uns,dann tranken wir auf dem Alexanderplatzein gutes Bier. DieserPlatz hat sich nicht groß verändert,aber die ehemals östliche Hälfte derFriedrichstraße sieht heute besseraus als die früher beneidete westliche.Die immer Zurückgebliebenen,von ihren Fesseln nur schwerLosgekommenen sind jetzt überlegen:An der Stelle ihrer mit Salzbestreuten Städte werden aus moderneremMaterial die ehrgeizigenneuen gebaut. Die beeindrukkendenGlaspaläste am PotsdamerPlatz ahmen Glas-Bienenstöckefremder Erdteile nach, selbst wennsie, alte Werte rettend, gierig Palastresteverschluckt haben, nun mitden robotenden Nylonbienen derWeltkonzerne.Von den Mauern des Reichstagessind schon lange die Spuren vonRauch und Ruß verschwunden,aber wenn man vom BrandenburgerTor aus der Straße folgt, zeigtein Kopfsteinpflasterband den früherenVerlauf der Mauer.So wie ich in Budapest mit Kerzenflämmchendie Grenzen des 1944-er Pester Ghettos nachzeichnete,als mein Film gedreht wurde. Damalshabe auch ich mit meinenDarstellern eine Mauer niedergerissen,um ein 40 cm hohes und 2 m x2 m breites Loch zu finden, in dasman fünf Gelbbesternte für Wocheneinmauerte, um ihr Leben zuretten. Interessanterweise traf ichnoch niemanden, der aus demWas steht denn drin?Zu einigen ungarischen Artikelnin dieser NummerHolzzaun des Ghettos einige Splitteraufgehoben hätte, um sie in kleinenGläschen feilzubieten. Obwohlin den Seelen einige Splitter eingekapseltgeblieben sind.Ich war mit meiner Mutter undmeinen Geschwistern in Szentgotthárdim Urlaub, als die Westgrenzegeschlossen wurde, um ausMinen und Stacheldraht vor unsererNase eine Mauer zu bauen unduns, verdächtige Pester, ins Gefängniszu stecken. Daher weiß ich,was es für ein Gefühl ist, wenn dunicht dahin gehen kannst, wo duhin willst, und Waffen deinen Platzbestimmen.Es war für mich etwas neues, dassin Berlin jeder aufmerksam ist, vonKellnern über Taxifahrer bis zumSpaziergänger, in der Freundlichkeitsind keine Übertreibung, Hintergedanken,Entschuldigungenoder Unrechtsbewusstsein, sie istvon innen heraus ehrlich. Auch derObdachlose verkauft seine Zeitungleise und die auf der S- Bahntreppesitzenden Punks verstellten unsnicht den Weg, schüttelten nur ihreBecher.Ich kam und ging im hartenHerbstlicht und konnte nicht unterscheiden,in welcher Hälfte derzweigeteilten Stadt jemand, der anmir vorbeiging, aufwuchs. Von außensieht man es nicht mehr. Ichfragte den Taxifahrer, ob er denUnterschied hört, aber seinem diskretenOhr fällt der offensichtlicheTonusunterschied nicht auf.Aber es gibt ihn. Die Antwort gabmir die Frau von Klaus, die Lehrerinist. Es gibt Dinge, die unterschiedlichgenannt werden und esgibt auch merkliche Unterschiedein der Betonung, aber eine der interessantestenSachen ist, wie sieZeit bezeichnen. In der DDR lerntendie Schüler aus gleichen Lehrbüchern,sie sagen noch heute halbvier, wenn der Zeiger zwischen dreiund vier steht, die Westler sagen15 Uhr 30 Minuten. Vielleicht ist eskein Zufall, dass gerade die Zeitanders ausgedrückt wird,die Ostler ein wenig vorgreifend,die Westler an derVergangenheit orientiert.Gerade schluckte ich den letztenHappen Würstchen und wischtemit dem Brötchen den letzten RestSenf vom Papierteller, als die Lehrerinsagte: und es gibt noch einenwesentlichen Unterschied. DieWestler lassen so etwas stehen, dieOstler werfen es in den Mülleimer.„Und wie sehen sie einander?“ fragteich. Die Ostler nennen die WestlerBesserwisser, die Westler nennendie Ostler ewig Nörgelnde. Wirspazieren seit Stunden und ich habenoch keinen Trabant gesehen. Wosind die hin? Den können sich nurnoch richtig Reiche leisten, es ist einwahres Luxusauto geworden.Auf dem Flughafen habe ich fürweniger als Tausend Forint Mauerstückeim Glas gekauft. Es interessiertnicht, woher die Stücke sind,wenn auf dem Glas steht, Stückeder Berliner Mauer, dann ist das fürmich so. Nur hier in dieser Stadtkann man aus Schutt Geld machen,denn wer es kauft, kauft nichtZementstückchen. Man könnte sichdaran stören, dass man hier aus dereinstigen Schande ein Geschäftmacht, es kann auch sein, dass aneinigen Bröckchen Blut klebt, dennochheißt es, dass Diktaturen früheroder später zu Staub zerfallenund Souvenirs daraus werden.Rätsel(Seite 32)Wir gehen diesmal mit der Modeund bringen eine Sudoku-Aufgabe.Ohne die im ungarischen Text geboteneErleichterung lässt sich dasRätsel auch lösen. Zahlen sind nunmal international. Nächstens folgtan dieser Stelle vielleicht noch einmalein Sudoku – dann mit deutschem„Beiwerk“…1848 und Mitteleuropa(Seiten 1 und 8-11)András Gergely war Festredner aufder März-Gedenkveranstaltung imCollegium Hungaricum. Der Historiker– tätig an der Loránd-Eötvösundder Andrássy-Universität Budapest,untersucht in seinem Vortragdie unterschiedliche Herangehens-


31. oldal 2006. május/júniusweise an die Revolution von 1848in den verschiedenen betroffenenLändern Mitteleuropas. Er geht derFrage nach, warum es nur bei denUngarn eine schöne Tradition ist,des März 1848 zu gedenken, wobeidieses Gedenken sogar Stützpfeilerdes Nationalbewusstseins ist, vondem man „kein bisschen abrückt“.Gemeinsamer Erfolg vonDeutschen und Ungarn(Seite 2)In dem Interview, das Ferenc Hajbamit Dr. Sándor Peisch, Botschafterder Republik Ungarn in Berlin, führte,geht es um Wirtschaftsfragen. Eswird behandelt, weshalb nach derWende deutsches Kapital in Größenordnungennach Ungarn geflossenwar und ob angesichts derstrengen Gesetze der Wirtschaft dieSympathien wegen der Grenzöffnungauf die Entscheidungendeutscher Investoren überhaupt einenEinfluss gehabt haben können.Eine Rolle gespielt haben mag sicherauch die Tatsache, dass dieungarische Wirtschaft auf deutscheGrundlagen aufbaut, dass sich dietechnische Intelligenz in Ungarnvielfach an deutschen Beispielenorientiert hat. So kommt es nichtvon ungefähr, dass sich z.B. Audifür Győr entschieden hat: die Stadtverfügte über gute logistische Möglichkeiten,hatte aber auch eine entsprechendeArbeitskultur und einenPool an gut ausgebildeten Fachleutenmit Universitätsabschluss.Gegenwärtig stammt ein Drittelder Kapitalinvestitionen in Ungarnaus Deutschland, die großen deutschenFirmen wie Siemens, DeutscheTelekom oder E.ON sind allevor Ort. Die Anziehungskraft Ungarnsbesteht nach dem Beitritt desLandes zur Europäischen Unionweiter, denn seither ist von Seitenklein- und mittelständischer Betriebeein größeres Interesse zu verzeichnen.Dabei ist durchaus auchauf Unterstützung durch die Politikzu rechnen: die große Koalition inDeutschland hat sich auf die Fahnengeschrieben, kleineren undmittleren EU-Ländern – so auchUngarn – eine größere Aufmerksamkeitzukommen zu lassen. AlleinWirtschaftsminister JánosKóka war in den vergangenen Monatenfünfmal in Deutschland.Nicht von ungefähr, denn so gutwie alle Staaten Osteuropas sindKonkurrenten auf diesem Markt,und so geben sich Tschechien, Polenund die Slowakei, ja selbst Rumänienund Bulgarien gegenseitigdie deutsche Klinke in die Hand.Auf die Frage, in welchen RegionenDeutschlands er besondersgute Möglichkeiten für eine verstärkteZusammenarbeit mit Ungarnsähe, erwähnte der Botschafterneben Bayern und Baden-Württemberg,mit denen die Beziehungenauch jetzt schon hervorragendsind, Nordrhein-Westfalen, Hamburgund Niedersachsen.Eine bedeutende Unterstützungerfahren die ungarisch-deutschenBeziehungen natürlich durch dieKultur, auch durch deutsche Schulenin Ungarn. Zur Förderung derkulturellen Beziehungen zwischenbeiden Ländern wurde unlängst inDeutschland ein ungarisches Kulturjahr,der Ungarische Akzent eröffnet,bei dessen Programmen u.a.der 125. Geburtstag von Béla Bartókund der 50. Jahrestag der Revolutionvon 1956 im Mittelpunkt stehen.Artikel auf denSeiten 6 und 7Géza Mogyorósi schreibt über dieFrauenkirche zu Dresden, eine derschönsten Kirchen Europas, dienach einer beispiellosen Spendenaktionwieder aufgebaut und imvergangenen Herbst wieder eingeweihtwurde, sowie über die leidigenBauarbeiten auf der Straße Unterden Linden und die Geschichtedieses Prachtboulevards der deutschenHauptstadt.Glückwünsche zum Jubiläum(Seiten 7 bzw. 19)Herzliche Grüße übermittelt dieRedaktion an die Ungarische KolonieBerlin, die in der Tradition desersten Berliner Ungarnvereinssteht, der im Jahre 1846, also vor160 Jahren gegründet wurde, sowiean die Deutsch-Ungarische Gesellschaftmit Sitz in Berlin, die 2006den 15. Jahrestag ihres Bestehensbegeht.Aus der Musikbranche(Seite 14)– Eine gute Nachricht für die Freundevon Zsuzsa Koncz: Das 4. Lyrikalbumvon Zsuzsa Koncz mit vertontenGedichten bekannter ungarischerDichter ist auf dem Markt!Konzerttournee ab Oktober.– János Bródy, bereits zweimal miteinem Solokonzert zu Gast bei derUngarischen Vereinigung, ist imApril 60 Jahre alt geworden. AllesGute weiterhin!– Und noch eine Neuigkeit: LászlóTolcsvay und János Bródy schreibenan einem Oratorium zum 50. Jahrestagder Revolution von 1956. Aufführungenevtl. in London und Paris.Vereinsprogramm(Seite 16)14.05.06: Kiezwanderung Kreuzberg22.-25.06.06: Ausflug Riesengebirge08.07.06: Rundfahrt zur BrauereigeschichteBerlinsEvtl. 27.08.06: Spaziergang um denMüggelturm17.09.06: Kiezwanderung Dahlem14.10.06: Vortrag Antal LuxNovember: Evtl. KabarettbesuchDezember: WeihnachtsfeierDazu jeweils am 1. Freitag im MonatStammtisch Kleine Kneipe„Zum György“ (Ausnahme: 6. Mai)Siehe auch unter Veranstaltungenauf www.ungarn-in-berlin.de.Weitere ArtikelSeiten 12- 14: Berichte über die letztenVereinsveranstaltungenSeite 15: Gedicht von Iván Uhrman:Porträt des alten JudenSeite 21: WerbungSeiten 22-23: Filmwelt: Artikel überdie Schauspielerin Eszter Csákányi,die unlängst mit dem Kossuth-Preisausgezeichnet wurde, sowie überdie diesjährige BerlinaleSeiten 24-27: Neue ungarischsprachigeBücherSeiten 28-29: Neue Rezepte.Nähere Informationen zu den hiernicht ausführlich behandelten Beiträgenbei der RedaktionBerlini HíradóNr. 23 erscheint imNovember 2006


2006. május/június 32. oldalR e j t v é n yHaladva a korral ebben a számbanmost már mi is Sudoku ábrát közlünke divatos számrejtvény kedvelőinek.Egy kicsit azért megbolondítottuk, sezzel egyben meg is könnyítettük adolgot. A megkönnyítés kulcsszava aSZÉLGYÖK meglehetősen értelmetlenmagyar szó, amelynek mindenbetűjéhez számot rendeltünk. Ezeketa betűket olyan értelmes szóvá kellfelcserélni, amely a Magyar Egyesületrendszeresen visszatérő rendezvényétjelöli, s ehhez a hiányzó kilencedikbetűt (amelyhez a 9-est kellrendelni) ki kell találni. A most már újsorrendbe került számsort a Sudokuábra második vízszintes sorábabeírva, annak megfejtéséhez újabbértékes számokat kapunk segítségül.Jó szórakozást!SudokuMegfejtésElőző számunk rejtvényeegyszerű kérdésbőlállt: a 21. szám18.-19. oldalán közöltrégi Híradó-címlapokközül melyik kettőhiányzik?Nos, éppen a kétjubileumi számothagytuk ki a képesfelsorolásból. Íme,ezen az oldalon pótoljuka helyhiányból faragottrejtvény megfejtéseként ezta két címoldalt.– a berlini magyarok, barátaik és vendégeik lapjaA Magyar Egyesület Berlin e.V. belső kiadványaSzerkesztőség:Általános és tördelőszerkesztő: Hans-Ulrich Moritz, tel./fax: (030) 5 62 06 51, email: moritz@ungarn-in-berlin.deOlvasószerkesztő: Urban Mária, tel./fax: (030) 9 93 95 10, email: urban@ungarn-in-berlin.dePR-felelős: Matthes Ágnes, tel.: (030) 2 42 36 68, fax: (030) 2 42 34 47, email: matthes@ungarn-in-berlin.deFelelős szerkesztő: Dr. Hetey László, tel.: (030) 78 71 27 60, fax: 78 71 27 61, email: hetey@ungarn-in-berlin.deWeb-összekötő: Nemes Lajos, tel.: (0179) 299 35 13, email: nemes@ungarn-in-berlin.deLapunk layoutját tervezte: Drimál Ferenc †Postacím: Magyar Egyesület Berlin e.V., c/o Priv.-Doz. Dr. Hetey László, Kaiser-Wilhelm-Platz 4, 10827 BerlinEgyesületi bankszámla: Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Konto-Nummer: 398 787 200Terjeszti az egyesület tagsága a berlini és németországi magyarok és barátaik körében.A nem szerkesztőségi cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk; az azokban hangoztatott véleményeknem minden esetben egyeznek meg a szerkesztőség, avagy a Magyar Egyesület Berlin e.V. véleményével.A szerkesztőség a felkérés nélkül beküldött cikkeket és képanyagot nem őrzi meg és nem küldi vissza.

More magazines by this user
Similar magazines