Termékértékesítés

adko.hu

Termékértékesítés

Az előadás képei letölthetőek:www.adko.huElőadások


A legfontosabb tanács1. ellenőrizni kell az üzleti partnert2. kézben kell tartani a termékszállítástellenkező esetben vagyontalan cégenkeresztül kell kereskedni


HUadóalany1szállításDEadóalany2Közösségen belülitermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés


Termékértékesítés fogalma– a birtokba vehető dolog ellenérték fejébentörténő átengedése, mely az átvevőttulajdonosként való rendelkezésre jogosítjaide tartozik többek között:– egyszerű adásvétel,– lízing,– bizományi ügylet


Közösségen belüli adómentes termékértékesítéslevonási joggal 89.§– a vevő: Magyarországtól eltérő tagállambannyilvántartásba vett adóalany,vagy a Közösségen belülrőltörténő beszerzés után adófizetésre kötelezett nemadóalany jogi személy,– belföldről feladott, fuvarozott igazoltan másiktagállamba


MagyareladóTermékértékesítésNémetmegrendelőSzállítás,feladásHamburgonkeresztűlUSAvégsővevőA Közösségen belüli termékértékesítésnem adómentes, ha az áru belföldről nem egy másiktagállamba kerül kiszállításra KGD2007/2/35.


Közösségen belüli adómentes termékértékesítéslevonási joggaligazolni kell, hogy– a vevő másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy,– belföldről másik tagállamba feladták, fuvarozták


Közösségi adószámok megerősítése– írásbeli igazolásokat az APEH a kérelemelőterjesztésétől számított 8 munkanapon belülküldi meg– a kijelölt ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségenszemélyesen megjelent ügyfelek által kért igazolásoka helyszínen kiadásra kerülnek


Ki szállít?– a vevő saját fuvareszközével– vevő által megbízott független fuvarozó,szállítmányozó– az eladó saját fuvareszközével– eladó által megbízott független fuvarozó,szállítmányozó


Másik tagállambaszállítás igazolásaFüggetlenfuvarozószállítEladó sajáteszközévelszállítVevő sajáteszközévelszállít- vevő általigazolt CMRfuvarlevél- rakományjegyzék- a kiszállítást igazoló egyébokmány (pl. menetlevél,útnyilvántartás, írásbelimegrendelés, átadás-átvételijkv.)


APEH állásfoglalásA termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásánakmódja– Különös méltánylást érdemlő esetekben a vevő – a termékmás tagállamba történő megérkezés tényét igazoló –nyilatkozata is elfogadható.2007/41. Adózási kérdés


2005. évi LIV. törvény(kiegészítő)1971. évi 3. törvényerejű rendeleta „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről”(CMR)


Másik tagállambeli adóalany vevő a magyar boltban1. a magyar eladó felvállalja az adókockázatot– az eladó áfa mentesen számláz,– a vevő postán megküldi a fuvarozás okmányait,2. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot– az eladó belföldi, áfa köteles értékesítést számláz,– a vevő 2008/9/EK irányelv → ÁFA tv XVIII: fejezetalapján visszaigényel az NAV-tól


Másik tagállambeli adóalany vevő a magyarboltban3. az eladó nem vállalja fel az adókockázatot,– az eladó az áfa összegének megfelelő letétet vagyóvadékot kér a vevőtől,– az eladó közösségen belüli termékértékesítéstszámláz áfa mentesen,– a letét vagy óvadék a vevőnek visszajár, ha avevő az elszállítás tényéről a másik tagállambóligazolást küld


C-184/05. sz. ügy Tanácsnoki indítvány– Ha az értékesítő az átvevőre hagyja az áru országbólvaló elszállítását, akkor tudatosan vállalja azt akockázatot– kockázatokkal szembeni védelem: biztosítékotkövetel és ezt lépésről lépésre, a szállításidokumentumok ellenében szabadítja fel.– a vevő bevallásának adóhatósági beszerzése nemkövetelhető


Adómentesség C–409/04ha a bizonylatok utólag hamisnak bizonyulnak, de– az eladó jóhiszemű volt (adókijátszásban való részvételétnem állapították meg)– és gondosan járt el (minden lehetséges ésszerű intézkedéstmeghozott annak érdekében, hogy az általa lebonyolítottKözösségen belüli termékértékesítés ne vezessenadókijátszáshoz)az eladónál adóhiány nem állapítható meg


Export fogalma (Héa-irányelv)1. az olyan termékek értékesítése, amelyeket az eladó –vagy az ő javára eljáró személy – a Közösségen kívülirendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el;2. az olyan termékek értékesítését, amelyeket egy nemaz ország területén belüli illetőségű vevő – vagy az őjavára eljáró személy – a Közösségen kívülirendeltetési helyre ad fel vagy fuvaroz el,3. nem Közösségen belüli illetőségű utasok személyipoggyászában elszállításra kerülő termékekértékesítése


Közvetlen exportTermékértékesítés


Közvetlen exportTermékértékesítés


Közvetlen exportTermékértékesítés


Közvetlen exportTermékértékesítésKözösségen kívülirendeltetési hely


Közvetlen exportTermékértékesítésELADÓszállítKözösségen kívülirendeltetési hely


Közvetett exportTermékértékesítés


Közvetett exportTermékértékesítés


Közvetett exportTermékértékesítés


Közvetett exportTermékértékesítésKözösségen kívülirendeltetési hely


Közvetett exportTermékértékesítésKÜLFÖLDI VEVŐszállítKözösségen kívülirendeltetési hely


használat nincsteljesítésteljesítéskor,vagy90 napon belülkiléptetés


Teljes biztonság a magyar eladó számára, ha– Ő intézi a termék szállítását, és– a neve Exportőrként a vámokmányon,


Vámjogi Exportőr– akinek a nevében a kiviteli nyilatkozatot tették, és aki az áruktulajdonosa, vagy– akinek az áruk felett hasonló rendelkezési joga van a vámárunyilatkozatelfogadásának időpontjában.Ha a tulajdonjog vagy az áruk feletti hasonló rendelkezési jog olyanszemélyt illet, aki– a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint a Közösségen kívülletelepedett, akkor– exportőrnek a Közösségen belül letelepedett szerződő felet kelltekinteni.2454/93/EGK rendelet 788. cikk


Export egyéb bizonyítékaia) a Közösség vámterületén kívüli címzett által aláírt vagy hitelesítettszállítólevél másolatával;b) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító gazdasági szereplő általszabályszerűen aláírt vagy hitelesített fizetési bizonylattal, számlával vagyszállítólevéllel;c) az árut a Közösség vámterületéről kiszállító cég által aláírt vagyhitelesített nyilatkozattal;d) valamely tagállam vagy egy, a Közösség vámterületén kívül fekvő országvámhatóságai által igazolással ellátott okmánnyal;……2454/93/EGK rendelet 796da. cikk


Termékexporttal egy tekintet alá esik:– bérmunka harmadik ország területére kiléptetve– termékexport + tranzit teherközlekedés,– a termékexporthoz közvetlenül kapcsolódószolgáltatások,– a szolgáltatás ellenértéke igazoltan beépül azimporttermék adóalapjába,– ezen tevékenységek közvetítése


DEadóalany2szállításHUadóalany1Közösségen belülitermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés


Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülFőszabály 21. §– a termék felett a tulajdonosként való rendelkezésmegszerzése,– feladást, fuvarozást bárki végzi,– a termék a Közösség más tagállamában van, mintahol az a küldeménykénti feladásakor vagy afuvarozás megkezdésekor volt.


Közösségen belülről történő termékbeszerzés 19. §– termékértékesítés (kivéve: építési szerződés, fel-ésösszeszerelés, távolsági eladás)– az eladó vagy a vevő, vagy megbízásukból harmadikszemély egyik tagállamból másik tagállam területérefuvarozza el,– a beszerző adóalanynak minősül, és gazdaságitevékenység végzéséhez szerzi be, vagy


Közösségen belülről történő termékbeszerzés– vagy a vevő adófizetésre kötelezett nemadóalany jogi személy,– az eladó is adóalany másik tagállamban, ésnem választott alanyi adómentességet,


Közösségen belülről történő termékbeszerzés eseténaz adó fizetésére kötelezett a terméket beszerző– adóalany,– nem adóalany jogi személy– bárki új közlekedési eszköznélfordított adózás143. §


Közösségen belülről történő termékbeszerzésesetén az adólevonási jog keletkezésénekidőpontja:- megegyezik az adófizetési kötelezettségkeletkezésének időpontjávalazonos időszakban fizetendő és levonható,ha van levonási jog


Közösségitermékértékesítésfajtái vevők szerintAdóalanynak, vagynem adóalany jogiszemélynekMagánszemélynek,vagy küszöbösszemélynekVevő nincsAdómentes,levonási joggalTávolságieladásSaját termékkivitele


HUadóalany1SajátszállításHUadóalany1BelfölditermékértékesítésKözösségen belülitermékbeszerzés+regisztráció


A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik12. §ha az adóalany a vállalkozás tulajdonában lévő,vagy bizományba átvettterméket belföldről másik tagállambatovábbitjakivéve, ha….teljesítés helye: belföld


Kivételek:– a távértékesítés– a fel–, vagy összeszerelés– bérmunka,– termék Közösségen belüli adómentes értékesítése,– termékexport,………..stb.


HUadóalany1HUadóalany1itt– termel ki, állít elő,– vásárol,– munkál meg,– vagy importál oda,és a maga javára fuvarozza elÁfa tv 22. §Közösségen belülitermékbeszerzés


Termékértékesítés– a terméket elfuvarozzák (a vevő vagy eladó)– a termék fel- és összeszerelés tárgya– teljesítési hely: ahol szerelik, üzembe helyezik


Közösségen belülifel és összeszerelés 32. §Megrendelő adóalanyMegrendelőn e madóalanyfordított adózásregisztráció amunkavégzéstagállamában


MegrendelőregisztráltszerelésFuvarozásVállalkozóKözösségen belüli fel- és összeszerelés


Magyar a magyarnakHUalvállalkozó


Magyar a magyarnakHUalvállalkozófel-és összeszerelés


Magyar a magyarnakHUalvállalkozófel-és összeszerelésHUvállalkozó


Magyar a magyarnakHUalvállalkozófel-és összeszerelésHUvállalkozófel-és összeszerelés


Magyar a magyarnak szerelHUalvállalkozófel-és összeszerelésHUvállalkozófel-és összeszerelésDE adóalanymegrendelőösszeszerelésNémetországban


KereskedőSzámlaVevőregisztráltSzámlaFuvarozásSzállítóügylet 91. § (2) bek.


Kereskedő-KB termékbeszerzés- belföldi értékesítésSzállító- KB termékértékesítésVevő- KB termékbeszerzés


Áfa törvény hatályaadót kell fizetni (2. §)a) belföldön teljesített termékértékesítés,szolgáltatásnyújtás,b) belföldön teljesített Közösségen belülitermék beszerzése ésc) termék importjaután.


Áfa törvény területi hatályán kívülKülföldteljesítés helyeBelföld


Közösségi termékértékesítésfajtái a teljesítés helye szerintTávolságieladásFel- vagyösszeszerelésVasúti, vízi, légiszemélyszállítássoránFeladva,fuvarozvaNincs,fuvarozás,feladásahol afuvarozáskezdetén van,vagy arendeltetésihelyaholténylegesentörténikaholkezdődikahol afuvarozáskezdetén van,vagy arendeltetésihelyahol ateljesítéskortalálható


DEadóalany(szállító)HUadóalany(megrendelő)székhelyrendeltetési hely


Közösségen belülről történő termékbeszerzés teljesítésihelye:Főszabály: ahol termék fuvarozása, feladásabefejeződik (rendeltetési hely)DE, HA– az átvevő a feladás vagy fuvarozás rendeltetésihelyének tagállamától különböző tagállambannyilvántartásba vett adóalany, a teljesítés helyének azt atagállamot kell tekinteni, ahol a vevőt nyilvántartásbavették, kivéve: háromszög ügylet50-51. §


DEadóalany(szállító)HUadóalany(megrendelő)székhelyrendeltetési hely


TermékértékesítésHUNGARYFranciaEladó cégszámlaMagyarkereskedőszámlaITALYtermékszállításHU VevőHU Vevő


LáncügyletATermékértékesítéértékesítéértékesítésTermék-Termék-B CFuvarozásDeladás többször,feladás-fuvarozás csak egyszer 27. §


Magyargyártó(A)ÁFAkötelestermékértékesítésMagyarkereskedő(B)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülMagyarkülkereskedő(C)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülFuvarozástBbiztosítjaUkránmegrendelő(D)


LáncértékesítésMagyarkereskedő(B)Termékértékesítésteljesítési helye:Magyarkülkereskedő(C)szállítást vevőkéntrendeli meg


LáncértékesítésMagyarkereskedő(B)Termékértékesítésteljesítési helye:ahol a terméka teljesítéskortalálhatóMagyarkülkereskedő(C)szállítást vevőkéntrendeli meg


Magyargyártó(A)ÁFAkötelestermékértékesítésMagyarkereskedő(B)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülMagyarkülkereskedő(C)TermékértékesítésÁfa tv hatályánkívülFuvarozástBbiztosítjaUkránmegrendelő(D)


LáncértékesítésMagyarkereskedő(B)Termékértékesítésteljesítési helye:Magyarkülkereskedő(C)szállítást eladókéntrendeli meg


LáncértékesítésMagyarkereskedő(B)Termékértékesítésteljesítési helye:ahol a terméka szállításkezdetén vanMagyarkülkereskedő(C)szállítást eladókéntrendeli meg


ÁFA fizetésikötelezettség keletkezéseTeljesítés napja(főszabálySajáttermékmozgatásaSzemélygépkocsi6. hónaposElőlegKözösségenbelülibeszerzésnélTermékimportKözösségenbelüli ügyletTermékfeladás,elfuvarozásnapjaRegadóhatározatmeghozatalaÁtvétel,jóváírásnapjaSzabadforgalombabocsátásTeljesítéstkövető hónap15. napja(főszabály)Bizonylatkibocsátásnapja


05. 20.06. 01.teljesítésbizonylat kibocsátásaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01.teljesítés+számlaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01.teljesítésbizonylat kibocsátásaadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 06. 20.


05. 20.06. 01. 06. 15.teljesítésadófizetésikötelezettségkeletkezésebevallás: 07. 20.


Vevő raktára„adómentes terület”áruszállításnem értékesítésszámlázásKözösségenbelülitermértékesítésvevő kivételez = Közösségenbelülibeszerzés


Eladási bizományROBizományosHU Megbízó


Eladási bizományROBizományos1.termékátadásHU Megbízó


Eladási bizományVégsővevőROBizományos1.termékátadásHU Megbízó


Eladási bizomány2.termékértékesítésés számlázásVégsővevőROBizományos1.termékátadásHU Megbízó


Eladási bizomány2.termékértékesítésés számlázásVégsővevőROBizományos3.értesítéseladásról1.termékátadásRO Megbízó


Eladási bizomány2.termékértékesítésés ÁFA-s számlaVégsővevőROBizományos3.értesítéseladásról1.termékátadás4.számlázásbizományi díjjalcsökkentveHU Megbízó


ÁFA raktár„adómentes terület”beraktározásnemzetköziközlekedés,termék forg.kiraktározás = adóköteles,(kivéve: kiviteli célú EV)


Termékimport teljesítés helye (főszabály)azon tagállam területe, amelybe az importáltterméket a Közösség területére behozzák.kivéve: folyamatos vámeljárás


Vámeljárás alatt felfüggesztés:a) vámszabadterületen vagy vámszabad-raktárbantörténő raktározás,b) vámraktározás vagy aktív feldolgozás felfüggesztőeljárás,c) teljes vámmenteséggel járó ideiglenes behozatal,d) külső közösségi árutovábbítási eljárásteljesítési hely: ahol a terméketvámjogi szabadforgalomba helyezik


FR AT HUDEvámeljárásbelépésárunyilatkozatelfogadása+ közterhek


Termékimport1. szabadforgalomba bocsátásbehozatal2. vámeljárás és továbbítás3. adómentes import


Termékimport1. szabadforgalomba bocsátásbehozatal- pénzügyi képviselő vagyregisztráció- ÁFA + vámteher megfizetése- további ügyletek


Termékimport2. vámeljárás és továbbításbehozatal- külső közösségi árutovábbításieljárás- vám+adó a célországban


Termékimport3. adómentesenbehozatal- pénzügyi képv., vagy regisztráció- közösségen belüli termékértékesítésköveti


Adómentes termékimportKözösségiAdóalany 2.termékértékesítés Adóalany 1.ImportÁfa törvény 95-96. §


Európai Közösségek Bírósága 2010. szeptember 30.C-392/09. sz. az Uszodaépítő Kft. és az APEH Központi HivatalHatósági Főosztálya Héa-irányelvvel ellentétes az olyan tagállami jogszabály visszahatóhatályú alkalmazása, amely a fordított adózási eljárás keretében az építési munkákhozkapcsolódó ÁFA levonásának jogát a számlák módosításától és önellenőrzési adóbevallásbenyújtásától teszi függővé annak ellenére, hogy az adóhatóság minden információvalrendelkezik, amely az ügy lezárásához kell


Tartalom és formaEurópai Bíróság C-146/05. sz. ügy (Collée)rendelkező részeellentétes a hatodik irányelvvel, ha az adóhatóságkizárólag azzal az indokkal tagadja meg aténylegesen megtörtént Közösségen belüli olyantermékértékesítés HÉA alóli mentesítését, hogynem időben nyújtották be ezen értékesítésbizonyítékát.


Tartalom és formaEurópai Bíróság C-95/07. és C-96/07. sz. egyesített ügyek(Ecotrade)63 ……az adósemlegesség elve megköveteli, hogy azelőzetesen felszámított HÉA levonása lehetséges legyen, haa tartalmi követelmények teljesülnek, még ha egyes alakikövetelménynek nem is tesz eleget az adóalany


A számlázásraannak a tagállamnak a szabályai érvényesekahol az értékesítő- HÉA-azonosítószámmal rendelkezik


A fordított adózásnál– az adólevonáshoz nem kell számlaEurópai Bíróság – Bockenmühl-ügyCOM(2009) 20 végleges


Adó alapjának átszámítása forintraa) termék Közösségen belüli beszerzése, előlegfizetése, fordított adózás esetében a fizetendő adómegállapításakor,b) részletfizetés, időszaki elszámolás esetében aszámla kibocsátásakor,c) egyéb esetekben a teljesítéskorérvényes árfolyam alapján


Alkalmazandó árfolyama) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkezőhitelintézet devizában eladási árként jegyez,vagy az adóalany bejelentése szerintb) amit a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzéteszc) termék importja esetében amit a vámértékmegállapításánál kell alkalmazni.


Járulékos költség - összetett ügylet Áfa tv 70. §– főtevékenység - melléktevékenységbefolyásolja:– az ügylet minősítését (pl. sima vagy fordított)– az adó mértékét– a teljesítés helyét


Európai Bíróság a C-349/96. sz. jogeset„….Alapvetően akkor történik egyetlen értékesítés, ha egyvagy több elem elsődleges szolgáltatásnak, míg egy vagy többtovábbi elem, ezzel szemben, járulékos szolgáltatásnaktekinthető, amely utóbbiakra a fő szolgáltatásra alkalmazottadóelbánás vonatkozik. Egy szolgáltatás akkor tekintendő azelsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékosszolgáltatásnak, ha önmagában nem képezi az ügyfelek célját,csupán az elsődleges szolgáltatás teljesebb ’élvezetét’ segíti.”


Európai Bíróság C-41/04. sz. ügy (Levob)…..amennyiben az adóalany két vagy több dolgot,ill. tevékenységet értékesít a vevőnek, de ezek olyanszorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy a külsőszemlélő számára gazdasági szempontból egyetlenteljes ügyletet alkotnak, amelyet csak mesterségesenlehet részekre bontani, akkor az értékesített dolgokés tevékenységek az áfa kötelezettség megállapításaszempontjából egyetlen egységes értékesítéstalkotnak.


Egyetlen elemből, vagytöbb önálló értékesítésbőláll az ügylet?Önálló értékesítésekEgyetlen értékesítésMinden egyesértékesítésre a reávonatkozóÁFA szabályokat kellalakalmazniAz adóztatása domináns értékesítésrevonatkozó szabály szerinttörténik


Szolgáltatásnyújtás


A lényeg


külföldiadóalanyvevőbelföldiadóalanyeladószolgáltatásÁFA mentes(néhány kivétel)


külföldinemadóalanyvevőbelföldiadóalanyeladószolgáltatásÁFA köteles(néhány kivétel)


elföldivevőszolgáltatásbelföldiadóalanyeladóÁFA köteles(néhány kivétel)


Fogalmak


vállalkozások közötti értékesítés(business-to-business)


vállalkozások és a fogyasztók közötti ügyletek(business to consumer)


teljesítési hely leheta) ténylegesb) vélelmezett(megdönthetetlen vélelem)


pl. apaság vélelme


Hol lehet a szolgáltatás teljesítési helye?1. az igénybevétel helye (főszabály)• igénybevevő székhelye/telephelye• fogyasztás helye2. nyújtó székhely/telephely


A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE(2011. március 15.)a közös hozzáadottértékadó-rendszerrőlszóló 2006/112/EK irányelvvégrehajtási intézkedéseinek megállapításáról(átdolgozás)


– központi ügyintézés helyedöntéshozatal helye


Állandó telephelyahol az adóalany megfelelő szintű, állandóan jelenlévő humán és technikai erőforrással rendelkezika) a részére nyújtott szolgáltatások fogadására ésfelhasználására,b) az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésére


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephely


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephely


állam1állam2vállalkozásszékhelyvállalkozástelephelyvállalkozástelephely


Szolgáltatás teljesítési helye


Magyarigénybe vevőadóalanyHUDE nyújtómagyartelephelyeDE nyújtóadóalany


Főszabály


2009. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabályKivételeka nyújtó székhelyevagy telephelye


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabály1 Főszabály2 Kivételek


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeMegrendelő:adóalanyMegrendelő:nem adóalanyKivételek


2010. adóévSzolgáltatásteljesítési helyeFőszabály1B2BFőszabály2B2CKivételeka megrendelőszékhelye(vagy eltérőtelephelye)a nyújtószékhelye(vagy eltérőtelephelye)


gépjárműbérbeadás2009 → német ÁFA2010 → magyar ÁFA


A szolgáltatás teljesítési helyének meghatározásáhozszükséges információk:– a szolgáltatás definiálása (kivétel vagy főszabály)– a vevő adójogi státusza (adóalany vagy nem)– a tényleges igénybevétel és nyújtás helye (székhelytelephely-lakóhely)


Igénybe vevőadóalanyEllenőrzés módja1. magyar NAV weblap, e-cégjegyzék2. közösségi NAV–VIES (ha nincs héa-száma bármely másigazolás)3. harmadik ország adószám, helyi hatóságok igazolása,kereskedelmi biztonsági eljárások (fizetések,személyazosság ellenőrzése, stb.)


Fordított adózás


Egyenes ÁFA elszámolásEladóNettó ellenérték+ ÁFAVevőÁFA bevallásadóhatóság


Fordított adózásELADÓadóalanyNettóellenértékVEVŐadóalanyÁFAadóhatóság


Fordított adózásHéa-irányelv szerint kötelező :a B2B típusú szolgáltatásoknál, ha nyújtó (eladó)nem telepedett le az vevő tagállamában(196. cikk)


Magyar Áfa törvényfordított adózást írelő a következő szolgáltatásoknál:37. § Főszabály B2B39. § Ingatlanhoz kapcsolódó40. § Személyszállítás42. § Kulturális44. § Közl. eszk. rövid bérbeadása45. § Éttermi


A fordított adózás feltételei:teljesítés helye: belföldmegrendelő: belföldi adóalanynyújtó: külföldi adóalany, nincs letelepedve belföldönszolgáltatás: törvényben felsoroltÁfa törvény 140. §


BelföldKülföldItt regisztráltigénybe vevőadóalanyvélelmezettteljesítési helyitt fordított adózásramegjelöltszolgáltatásnyújtóadóalany(belföldön nemtelepedett le)


HUItt regisztráltigénybe vevőadóalanyvélelmezettteljesítési helyMagyarországonfordított adózásra megjelöltszolgáltatás pl. ingatlanhoz kapcs.Német nyújtóadóalany(HU-ban nemtelepedett le)


Áfa mentes számlázás


SzállítmányozóFuvarozóMegrendelő


VállalkozóVállalkozótelephelyeMegrendelő


Köszönöma figyelmet


Az előadás képei letölthetőek:www.adko.huElőadások

More magazines by this user
Similar magazines