Az alma védelme Kwizda módra

kwizda.hu

Az alma védelme Kwizda módra

AlmaAz alma védelme Kwizda módra


AlmaMagyarországon körülbelül 27 000 hektár almaültetvényvan. Ennek egyre nagyobb hányada a korszerű ültetvény,amelyen előállított almát friss fogyasztásra, illetve betárolásraszánják. A fogyasztó szép, egészséges és jóízű almátakar vásárolni. Az ilyen alma termesztéséhez adunknéhány tanácsot, a gazdaságosság szempontjait is figyelembevéve.Betegségek elleni védekezésekAz almatermesztés gazdaságosságát és eredményességét alapvetően befolyásolja a betegségek elleni védekezések hatékonysága.A növényvédelmi beavatkozások három kórokozó, mégpedig a varasodás, a lisztharmat és a tűzelhalás ellen irányulnak.VARASODÁSLISZTHARMATTŰZELHALÁS1Tavaszi rezes lemosásokA metszés után a legfontosabb teendő a gyümölcsfák lemosása.A gondosan elvégzett lemosás hatása az egész tenyészidőszakrakihat. Gyümölcsfáink a hőmérsékletváltozások miatt kisebb-nagyobbsérüléseket szenvedtek és ott vannak még a metszésokozta sebek is. A sebek, a rügyek károsodása a kórokozókelőtt megnyitja az utat (például: ERWINIA AMILOVORA, ágelhalástokozó baktériumok), ha nem zárjuk időben e fertőzési kapukat.Ezeket és a metszési sebeket réztartalmú készítménnyel fertőtleníthetjük,ami természetesen az egérfülben támadó varasodásellen is hat (LÁSD AZ ÁBRÁT). A rügypattanás időszakában aChampion ® WG tökéletes fedettséget nyújt, később egérfü les–zöldbimbós állapotban pedig a növénybarát Cuproxat ® FW-tajánljuk. Mindkettő kiváló minőségű rézkészítmény.HATÉKONYSÁG%A L M AVA R A S O D Á S E L L E N I H AT É K O N Y S Á GN TA , N Y Í R E G Y H Á Z A , 2 0 0 1 , N A G Y K Á L L Ó959085807570KONTROLLCUPROXAT ® FW(KAPTÁN+EFOZIT-AL)F I T O T O X I C I TÁ S G YA K O R I S Á G A J O N AT H Á N FA J TÁ N , N TA N Y Í R E G Y H Á Z A , 2 0 0 4100GYAKORISÁG %806040200KEZELETLEN CUPROXAT ®1,5 L/HACUPROXAT ®2,0 L/HASTANDARD-11,6 KG/HASTANDARD-21,0 KG/HASTANDARD-31,6 KG/HASTANDARD-41,2 KG/HASTANDARD-51,6 KG/HASTANDARD-61,6 KG/HA


AlmaVarasodás és lisztharmat elleni védelemALMAFA-VARASODÁ S– FUSICL ADIUM D EN D RITICU MA varasodás az alma legsúlyosabb, gyakorlatilagminden évben járványt okozó gombásbetegsége. A fiatalon megfertőződött gyümölcsféloldalassá, deformálttá válik és berepedezik.Védelem nélkül a fák kondíciójarohamosan romlik, a termés mennyisége ésminősége jelentősen csökken.A varasodás kórokozója az ősszel lehullott leveleken telel át.Az aszkospórák a tavaszi esők hatására szóródnak ki az áttelelőképletekből, melynek kezdete az alma egérfüles és zöldbimbóközötti állapotára tehető, és körülbelül június végéig tart.Az aszkospórák a légáramlatokkal kerülnek a levélre, fiatalgyümölcsre. A varasodás a felület nedvességborításának és ahőmérséklet függvényében fertőz. Ezért a védekezés alapvetőkövetelménye, hogy az aszkospórás fertőzést meggátoljuk.ALMAFA- LISZTHARMAT– P O D OSPHAERA LEU COTRICHAAz almalisztharmat kártételére jellemző, hogya fák gyengén nőnek, évről-évre kevesebbtermést adnak. A hálózatos perzselések miatta gyümölcsök minősége, értékesíthetőségecsökken.A lisztharmat micélium formájában telel át arügyekben. A csúcsrügy szinte mindig fertőzött,és amint távolodunk a hajtáscsúcstól az oldalrügyek egyrekevésbé azok, ezért a metszésnek igen nagy szerepe van azelsődleges fertőzések csökkentésében. A beteg rügyekből, értelemszerűenbeteg hajtások fejlődnek. A hajtásokat vastagonborítják a micéliumok, ezeken alakulnak ki a konídiumok, amelyeka másodlagos fertőzéseket okozzák.Mivel egy szezonban e két kórokozó ellen 10–12-szer, vagy akár 14–16-szor is permetezünk az almáskertekben, nagyon fontosa rezisztencia megelőzése. A védekezési program összeállításánál figyelembe kell venni a FRAC (Fungicid Resistance ActionCommitee) Bizottság figyelmeztetéseit és ajánlásait, amelyek az egy tenyészidőszakban lehetséges kezelések számára és a kombinációspartnerekre vonatkoznak. A táblázatban a leggyakrabban használt hatóanyagok FRAC szerinti besorolását láthatjuk.H AT Ó A N YA G H ATÁ S M Ó D R E Z I S Z T E N C I A K I A L A K U L Á S Á N A K V E S Z É LY ETribázikus-rézszulfát – Cuproxat ® FW kontakt alacsonyRéz-hidroxid – Champion ® WG kontakt alacsonyDitiokarbamátok – Manfil ® WG, Indofil ® M-45 kontakt alacsonyTriazolok – Domark ® 10 EC felszívódó közepesAnilin-pirimidek kontakt közepesStrobilurinok felszívódó magasA Domark ® 10 EC a triazolok csoportjába tartozó, nagyhatékonyságúalma fungicid. Használatával megelőzhető, meggyógyítható(a kezdeti fertőzés) és a levelekben blokkolható, elpusztíthatóa meglévő varasodás, lisztharmat. Gyógyító hatása,tehát amíg vissza tud nyúlni a megtörtént fertőzés kezdetéig,36–48 óra. Almában a pirosbimbós állapottól 7–10 napos(időjárási és fertőzési nyomástól függően) permetezésifordulóban, blokkszerűen célszerű kijuttatni. Egy tenyészidőszakbanmaximum 4 alkalommal használjuk. A rezisztenciakialakulásának megelőzése céljából más hatásmódú felszívódókészítménnyel szerrotációban, és mindig kontakt készítménnyelegyütt (pl.: Domark ® 10 EC + Manfil ® WG vagyIndofil ® M-45) alkalmazzuk. Dózisa 0,3 liter/ha, a javasoltlémennyiség 1000 liter. A kipermetezést követő 2 órán belülteljesen felszívódik, tehát a később hulló csapadék a hatásátnem befolyásolja. A levelekben egyenletesen oszlik el, védetlenterület nem marad.A mellékelt grafikon mutatja a Domark ® 10 EC gyümölcsvarasodáselleni hatékonyságát a két leggyakrabban használttriazolhoz képest.FERTŐZÉS %4035302520151050A D O M A R K ® H AT É K O N Y S Á G AA L M A FA VA R A S O D Á S E L L E N I V I Z S G Á L AT, 2 0 0 1( F O R R Á S : I S A G R O )KEZELETLEN DOMARK ®0, 3 L/HAMÁSTRIAZOL 2.MÁSTRIAZOL 1 .


AlmaT ŰZELHAL Á S – ERWINIA AMYLOVO R AA tűzelhalás az almatermesztésünk alapjaittámadja meg. A védekezés sikerén illetvesikertelenségén múlik az ültetvény léte.Ezért ellene mindig nagy odafigyeléssel ésa legjobb készítményt (Cuproxat ® FW)használva védekezzünk.A tűzelhalás baktériuma a rákos sebekben,vagy epifita módon, a fa felületén, rügypikkelyek között telelát. Kora tavasszal a nedvkeringés megindulásakor a baktériumokszaporodni kezdenek, és a felszínre kerülnek nyálkacseppekformájában. Az első fertőzés nagy valószínűséggel a virágbantörténik meg. A terjedését a csapadék, a szél, a rovarok(méhek is!), mechanikai eszközök segítik. A későbbi hajtásfertőzéshezmindig valamilyen sebzés kell. Ez előfordul viharosszél, homokverés, jégverés és súlyos rovarkártétel után. E sebeketlehető legrövidebb időn belül le kell zárni!A tűzelhalás ellen a fertőzött területeken (gyakorlatilag azegész ország területe) programszerűen kell védekezni, merta jelenlegi készítményekkel csak megelőzni tudjuk, gyógyítaninem. Tehát az almát zöldbimbós állapotig 1–2-szer Cuproxat ®5 liter/hektáros dózisával lemosó permetezést kell végezni.Ha a tűzelhalás fellép az alma rézion érzékeny állapotában (virágzástóla gyümölcs viaszosodásáig) és a hatóság előírja aréz tartalmú készítménnyel a védekezést, akkor a növénybarátCuproxat ® használatakor a következőket tartsuk be, hogy minélkisebb legyen a fitotoxicitás:• Dózis: 0,2%• Maximum 3 alkalommal a rézion érzékeny állapotban• A levél, a gyümölcs felülete száraz legyen!• 23 °C alatt permetezzünk!• EC, illetve olajos szerekkel ne kombináljuk!• Lombtrágyát ne tegyünk a permetlébe!• Silwet L-77 és hasonló tapadásfokozókkal tilos keverni,illetve ilyen típusú tapadásfokozó megelőző és a következőpermetezésben sem lehet!• Zöld héjú fajtákra (Golden) nem javasoljuk.Ha mindegyik feltételeknek eleget teszünk, bizonyos körülményekközött, akkor is előfordulhat fitotoxicitás.Az alma viaszosodása után, ha hajtásfertőzés lép fel, akkor aCuproxat ® 4 liter/hektár dózisával szükséges védekezni 2–3 alkalommal.A szüret után el kell végezni az őszi Cuproxat ® –oslemosó permetezést is.Őszi rezes lemosás2 A CUPROX AT ® ÉS EGY SZILÁ R D R É Z H I D R OX I DSZEMCSEMÉRET E L O SZL Á SÁ N A KA szüret során, majd lombhulláskor ismét sebek keletkeznekÖ SSZEHASONL ÍTÁ SAaz almafákon. Ezeket a sérüléseket szintén érdemes lezárni atámadó gombák és baktériumok ellen. Ilyenkor érdemes nagylémennyiséggel permetezni, hogy egyrészt a fa minden repedésébe,levélalapjára be-, illetve ráfolyjon a permetlé és ott ki-MÁS SZILÁRDCUPROXAT ®fejtse védőhatását. A permetléhez érdemes Azospeed ® nitrogéntartalmú műtrágyát is tenni, ami segíti a lehullott levelekRÉZ TERMÉKelbomlását és ezáltal csökkentjük a következő évi fertőzési forrást.Ez esetben a Cuproxat ® és a Champion ® dózisa 5 liter, il-%letve 2–3 kg/ha.1 2 3 4 5 6 7 MIKRONFelhasználás előtt olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás céljátszolgálják. A készítmény(ek) hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami hatáskörünkön kívül esik (időjárás, raktározás és felhasználás körülményei),ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.Telefon: +36 1 224 7300; +36 1 224 7301 | E-mail: kwizda@kwizda.huHonlap: www.kwizda.huGyőr–Moson–Sopron, Vas, Komárom–Esztergom megye szántóföld, kertészet: BAKODI GYULA +36 30 256 2709 Komárom–Eszter gom megye szántóföld,kertészet: TAMÁS ISTVÁN +36 30 982 0762 Zala, Veszprém megye szántóföld, kertészet: KABAI GÁBOR +36 30 402 2172 Somogy, Fejérmegye szántóföld, kertészet: FEHÉR TAMÁS +36 30 982 0763 Tolna, Baranya megye szántóföld, kertészet: SEBESTYÉN ISTVÁN +36 30 982 0766Pest, Heves, Nógrád megye szántóföld: BUJDOSÓ ATTILA +36 20 501 6762 Pest, Nógrád megye kertészet: MÉSZÁROS BÉLA +36 30 982 0765Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jászság kertészet: PÉTER ÁKOS +36 30 972 1050 Csongrád, Bács–Kiskun megye szántóföld: MATHIÁSZTIVADAR: +36 30 982 0764; kertészet: HUNYADI SZABOLCS: +36 30 659 1144 Hajdú–Bihar, Bor sod–Abaúj–Zemp lén megye szántóföld: VIG JÓZSEF+36 30 241 1537 Szabolcs–Szatmár–Be reg megye szántóföld, kertészet: BARNA SÁNDOR +36 30 659 5902 Békés, Jász–Nagy kun–Szolnok megyeszántóföld: GYŐRI-DANI JÓZSEF +36 30 352 5058 Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kertészet: VARGA LÁSZLÓ +36 30 928 6172

More magazines by this user
Similar magazines