jött, próbált, elment interjú eszenyi enikôvel

savariaforum.hu

jött, próbált, elment interjú eszenyi enikôvel

22. ÉVF. 28. SZÁM • SZOMBATHELY, 2012. AUGUSZTUS 4.ÖNKORMÁNYZATI HETILAPJÖTT,PRÓBÁLT,ELMENTINTERJÚESZENYI ENIKÔVELSOK VÁLLALKOZÓMEGY KÜLFÖLDREANNO: VOLT EGYSZEREGY FILMSTÚDIÓ…


HIRDETÉSALAPSZERVIZ-CSOMAG!45 pontos állapotfelmérésolajcsere, mobil1 motorolaj, olajszûrô,levegôszûrô, munkadíj 28.000 Ft 19.990 FtMûszeres futómû-ellenôrzés 3.000 Ft 900 FtSzombathely, Puskás T. u. 1. • Tel.: 94/510-680KÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreMEGVÁSÁROLNÁMToyota, Mazda,Mitsubishi, Nissan Urvankisteherautóját.Tel.: 06/70/359-602020–50%NYÁRI VÁSÁR!kedvezménya megjelölt termékekreA kedvezmény más akcióval nem vonható össze.Szombathely, Kôszegi u. 12.(Savaria mozi árkád)www.facebook.com/Easy Woman DivatáruAKCIÓNK 2012. AUGUSZTUS 31-IG TART!SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé • FOTÓ: Mészáros Zsolt• CÍMLAP: Almási J. Csaba • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ:Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi• TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely,Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail:ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993XMINDEN JOG FENNTARTVA!2


2012. AUGUSZTUS 4.INTERJÚ • FÓRUMBAN • KULTÚRACitromos hajpánt és hús csalamádévalESZENYI ENIKÔ JÖTT, PRÓBÁLT, ELMENTAz elsô találkozásunkkor citromos hajpántot viselt. Az interjúra szánt idônket anézôknek ajándékozta, s egy órás ráadás beszélgetéssel kedveskedett a CaféFreiben azoknak, akik a Színház Szerda elsô felvonásáról kiszorultak az utcára.Ugyanekkor jelentette be, hogy sajnos nem tud tovább részt venni a karneválidarab elôkészületeiben, mert vissza kell utaznia a fôvárosba. A második találkozásunkkoréppen végzett a próbával, s egy tál sült hússal és csalamádéval randevúzotta Weöres Sándor Színház teraszán. Ebéd közben mesélt kicsit az életérôl,a híres aranyfaláról, a délutáni programjáról, és megosztotta azt is, miértkell nagy sajnálatára befejeznie a próbákat. Eszenyi Enikôvel beszélgettünk.– Hiányzik a citromos hajpánt a fejérôl!– vetem fel rögtön az elején, és ô felnevet:– Már többen is megkérdezték, milyenszerepe van ennek a hajpántnak azéletemben. Sôt, a minap, amikor szobrosgyakorlatokat végeztünk a próbán,az egyik csapat megalkotta azEszenyi Enikô-szobrot, aminek a fénypontjakéntegy vékony hang azt nyávogta:hol a hajpántom, hol a hajpántom?Érdekes történet kapcsolódik hozzá.Egy kedves ismerôsömmel voltaméppen, amikor megláttam. Próbált lebeszélniróla, kvázi, az én korombannem hordhatok már citromokat a fejemen.Mégis megvettem, és ebben érkeztemSzombathelyre. Az itteniek összekapcsolnakvele, mert csak ebben láttaknap mint nap, s két hete, amikor egymásik helyszínen egy másik karakter voltam,és másmilyen benyomást keltettem,nem voltak ott. Számomra ez egyroppant érdekes játék – mondja, én pedighangosan azt gondolom: az egészélete egy játék, szûnni nem akaró helyzetgyakorlat.Ezt nevetve tagadja, igaz,nem túl meggyôzôen…– Ha már Szombathelynél tartunk, sokanfájó szívvel veszik tudomásul, hogyki kell lépnie a karneváli darabból.Tényleg nem lehetett másképp orvosolnia pesti problémát? – teszem fel az elkerülhetetlenkérdést. – Sajnos úgy alakult,hogy a következô hetekben többszörfel kellett volna utaznom a Vígszínházba,mert szólítanak az igazgatóiposzttal járó kötelességek. Az igazinehézség nem is most lett volna, hanemamikor a finisbe érünk, és megkezdôdneka karneváli elôadások. Pontosanez idôre jöttek közbe olyan váratlanegyeztetési problémák, amiket nemtudok a távolból megoldani, és nem szeretnéma szombathelyi társulatot emiattkellemetlen helyzetbe hozni. Ez ígyvolt korrekt mindenkivel szemben. Szívbôlsajnálom, hogy így alakult, hisz amikorJordán Tamás nyár elején megkeresett,és felkért a közös munkára, rögtönigent mondtam, és örömmel utaztam avárosba. Nem akarok hamis illúziókatkelteni, de megeshet, hogy ha a problémákatsikeresen megoldom, visszajövök,hogy folytathassam – mondja,majd nagyot markol az ujjai közé a csalamádéjából.Fekete melegítôt és lila trikótvisel, az arca smink nélkül is kisimult.– Nem csoda, Szombathelyen egy teljesenszokatlan, mondhatnám „irreálishelyzetbe” csöppentem. A próbák utánvisszamentem a szállóba, és kedvemreszaunázhattam, úszhattam, olvashattam.Nagyon élveztem. Általában rohanok,nincs két egyforma napom. Egyikeste lemosom a sminket, másik este hullafáradtan zuhanok az ágyba. A kollégáimmár megszokták, hogy néha napokigúgy nézek ki, mint egy mosogatórongy…– A közönség mégsem ezt azarcát ismeri, mindig tökéletes a megjelenése,dívaként tartják számon aközéletben, s olyan ruhákat képesmagára ölteni és hordani, amit csak kevesen– emlékeztetem. – Hát, színésznôvolnék, hogy nézzek ki, ha nem így?– kacag fel. – Nagyon érdekel ez a mûvészetiág, rajongok a divattervezésért,nyomon követem az új trendeket,irányzatokat, a világ divattervezôinekmunkáját. A Megasztárban kifejezettenélveztem a rettentôen tehetségesfiatal tervezôk ruhakölteményeibebújni, s mint egy élô szobor, közremûködniabban, hogy megvalósíthassák,amit elterveztek.John Malkovich és Törôcsik Mari– Hogy fér bele ennyi minden az életébe?Igazgatni a Vígszínházat, mellettea színészet, a rendezés, fellépések az országminden táján. Nem megy egyikszerep a másik rovására?– Ez az életem, a hivatásom, a Vígszínházpedig a gondolataim középpontja.Egyik szereprôl sem szeretnék lemondani,éppen ezért úgy oldom meg a kérdést,hogy amikor tudom, hogy nehézévad következik, akkor nem próbálokúj darabot. Így volt ez az elmúlt évadbanis. Most pedig boldog vagyok attól,hogy új darabot próbálhatok, BrechtJóembert keresünk címû mûvét.– Meglehetôsen híres a vígszínházi irodája,a pillangós tapétája és az Aranyfala.– Jurij Petrovics Ljubimov orosz színházigazgatónálláttam, aki fantasztikusrendezô, és aki a mesterem is volt.Amikor igazgató lettem, én is megvalósítottamaz irodámban. Rengetegaláírásom gyûlt össze, John Malkovichtólkezdve a nagy írókon és költôkön át akollégáimig, mindenki, aki megfordulaz irodámban, rajta hagyja a lenyomatát.Ragaszkodom ehhez, mint ahogysok máshoz az életemben. Emberekhez,régi, hû társakhoz. – Ki is mutatja ezt aragaszkodását, vagy ez inkább amolyanbelsô, „titkos” érzés csak? – kérdem tétován.– A cselekedeteim is jelzik. AmikorSzombathelyre jöttem, felhívtammindenkit, aki a környéken él. Meglátogattamtöbbek között Papp Veráékat,ma délután pedig Velemben TörôcsikMarival találkozom, a diófa alatt beszélgetünk,mert szerinte ott van ilyenkora leghûvösebb. Ô egyébként nagy példaképem,nagyon szeretem – mondja,majd az órájára néz, hogy lassan mennieis kell. Az interjúról, majd a városbólis. Azt hiszem, sokan sajnáljuk, hogy ígyhozta az élet. Elnézegettük volna mégegy darabig Szombathely utcáin, fejéna citromjaival, és a karneváli darabbabis kíváncsiak lettünk volna rá.Szabó Zoé3


VISSZAPILLANTÓ • SPORTA jó statisztika kevés„A jó statisztika kevés, egy elhallgatotttámadás története” címmel hívott összesajtótájékoztatót hétfôn Balassa Péter,a Jobbik Szombathelyi szervezetének elnöke,Schmidt András alelnök, valamintSzalai Bálint, a párt ifjúsági tagozatánakalelnöke, hogy beszámoljanakegy, a tudomásukra jutott bûnesetrôl. –Július 17-én, délután öt órakor a pályaudvarközelében brutálisan megtámadtakegy 42 éves nôt. Egy autóba tuszkolták,megpróbálták megerôszakolni,majd miután ellenállt, egy vascsôvelmegverték. Mikor azt hitték, a nô meghalt,egy földúton kidobták a jármûbôl– tájékoztatott a történetrôl Balassa Péterképviselô, az önkormányzat bûnmegelôzésibizottságának tagja. A politikusinformációi szerint a bántalmazottnô súlyos koponyasérülésekkel fekszika kórházban, miközben a közvéleménytsem a rendôrség, sem a városvezetésnem tájékoztatta az esetrôl. – A szombathelyieknekjoga van tudni, mi történika városukban. A vasi megyeszékhelyenaz országos átlaghoz képest jobba közbiztonság, de úgy látszik, ez nemelég – mondta Balassa Péter, majd beszámoltarról, hogy tudomása szerint az elkövetôtmár elkapták, és elôzetes letartóztatásbahelyezték, de több információtnem kapott a rendôrségtôl. Két nappala sajtótájékoztató után a rendôrségszóvivôje egy közleményt juttatott el aszerkesztôségünkbe, melyben tisztáznéhány részletet az üggyel kapcsolatban.– A Vas Megyei Rendôr-fôkapitányságBûnügyi Osztálya a gyanúsított elôzetesletartóztatása mellett folytat nyomozást,életveszélyt okozó testi sértés elkövetésénekmegalapozott gyanúja miatt.A nyomozás eddigi adatai szerint semerôszakos közösülés, sem emberrablás,sem pedig személyi szabadság megsértésenem történt, ilyen cselekményekneka gyanúja sem állapítható meg az egymástkorábbról már ismerô, 67 éves férfigyanúsított és a 41 éves sértett nô között– állt a közleményben.Fölényes Hali-siker a nyitányonKétgólos sikerrel kezdte a 2012/13-asbajnokságot a Szombathelyi Haladás.A mieink a nyitófordulóban az újoncEger együttesét látták vendégül, és0–1-es szünet után 4–2-re verték a Hevesmegyeieket. A zöld-fehéreknélmindkét új igazolás bemutatkozott:Fehér Zoltán egy félidôt töltött a pályán,míg Andorka Péter harminc percet kapott,és ezalatt egy gólt is szerzett, büntetôbôl.A Haladás szerdán a BundesligaI-ben szereplô Mainz-cal játszott felkészülésimérkôzést a Rohonci úton. A HaliIszlai révén megszerezte a vezetést azelsô játékrészben (a középpályás aNagy Gábor buktatásáért megítélt büntetôtváltotta gólra), majd a másodiknegyvenöt percben – miután Artner Tamáslecserélte a komplett kezdôcsapatát– a németek a maguk javára fordítottákaz eredményt (1–2). A Mainzbanpályára lépett a magyar válogatotterôssége, Szalai Ádám is. A zöld-fehéreka bajnokságban elôbb Gyôrbe,majd Siófokra utaznak, azt követôen pediga Diósgyôr ellen immár hazai környezetbenmeccselnek Keneseiék.A roma holokausztra emlékeztekAugusztus másodika a roma holokausztemléknapja. 1944-ben ezen a napontöbb száz romát gyûjtöttek össze a JászaiMari utcában, majd deportálták ôketAuschwitzba, ahol némi kényszermunkaután, egyetlen éjszaka alatt számolták fela roma tábort, és végeztek ki mintegy háromezerfoglyot. A város önkormányzataés a megye polgársága a szomorú napötvenedik évfordulójára egy emlékmûvetemelt a Jászai Mari utcában, ittgyûltek össze csütörtökön a roma szervezetek,civilek, a városi és a megyei önkormányzattagjai, csatlakozva az országosmegemlékezés-sorozathoz, melybentöbb mint száz település vett részt.Ferkovics József, a Megyei Roma NemzetiségiÖnkormányzat munkatársafelelevenítette a múltat, s elmondta,hogy a romák deportálása már a nyilashatalomátvétel elôtt megkezdôdött.Késôbb is sok száz romát besoroztak, családjaikatpedig táborokba hurcolták.A rendezvény végén többek között dr.Puskás Tivadar (képünkön középen),Szombathely polgármestere is mécsestgyújtott az áldozatokra emlékezve.IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉSDátumIdôképHômérsékletAug. 4., szombatKánikula várható17˚C30˚CAug. 5., vasárnap Kánikula várható 18˚C 32˚CAug. 6., hétfô Zápor, zivatar várható 20˚C 32˚CAug. 7., keddGyengén felhôsidô várható17˚C 27˚CAug. 8., szerda Zápor, zivatar várható 15˚C 27˚CAug. 9., csütörtökAug. 10., péntekDerült, naposidô várható14˚C 28˚CDerült, naposidô várható14˚C 28˚C4


2012. AUGUSZTUS 4. ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Volt egyszer egy filmstúdió…A „kétszemélyes stúdió” 10 éve – ezzela fôcímmel jelent meg 1973. március4-én egy írás a Vas Népében, amelyrészletesen ismertette a Savaria Filmstúdióaddigi tevékenységét. A stábotmindössze ketten – az operatôr és atechnikus – alkották, ám ennek ellenére32 dokumentum- és 30 híradófilmetkészítettek az alapításuk utáni egy évtizedalatt.„A 62 kisfilm – 15–20 perces valamennyi– jócskán felöleli tíz esztendô sok szép eseményét.Ha csak a tavaly készített filmeketvesszük sorra, s az idei tervekben tallózunkröviden, akkor is meggyôzôdhetünkerrôl. A Vasi Mozaik négy számamegörökítette a többi között a Smidt Múzeumavatását, az úttörôk téli olimpiájátKôszegrôl, a szentgotthárdi hídavatást,a kaktuszkiállítást… Vér kell! címmel avéradás jelentôségérôl készült tavaly ismeretterjesztôfilm; a Félúton címûbôl áttekintéstkap a nézô arról, hol tartunk anegyedik ötéves terv végrehajtásában…”JátékLegutóbbi játékunk helyes megfejtése:Harangozó Teréz. A St. GotthardSpa & Wellnes élményfürdôbeszóló kétszer egyfôs belépôjegyetSolymosi Gyuláné és Horváth Antalnényerték. E heti kérdésünk: Hányanalkották a kezdeti években aSavaria Filmstúdió stábját? A helyesmegfejtést beküldôk között egy teljestestmasszázsra feljogosító utalványt,valamint egy kétfôs belépôjegyetsorsolunk ki a gyöngyösfaluiHoldfényligetbe. A megfejtéseket aszerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., Palace Irodaház,I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hucímre várjuk augusztus9-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukatis!A filmstúdió nagy fejlôdésen ment át, derültki az írásból. A megyei mûvelôdésibizottság is kiváló véleménnyel volt a teljesítményérôl,a testület szerint „a filmekszínvonala jó, a tematika változatos ésaktuális”.De hogyan is jött létre a Savaria Filmstúdió?Erre már egy 1993-as interjúból tudjukmeg a választ. A megyei napilapmunkatársa Weszelits Jenôvel beszélgetett,akinek a neve szinte egybeforrt astúdióéval, majd az alapítás után húszévig vezette azt.„Gonda György egyik nagyszerû ötletevolt. 1963-ban a megyei tanács elnökekéntfelhívott telefonon: szeretne beindítaniegy filmstúdiót, vállalnám-e a vezetését,a filmkészítést… Egy hét gondolkodásiidôt kértem, aztán vállaltam” – felelteaz alapítás körülményeit firtatókérdésre Weszelits Jenô, aki késôbb aztánérdekes sztorikkal rukkolt elô. Mintkiderült, Gonda György idejében nemvolt gond a cenzúrával, „egy szombathelyitanácselnök viszont egy filmünkután megjegyezte: „Jó, jó, de olyankopottak rajta a házak”. Mintha nema tanács mûszaki osztálya tehetett volnatöbbet azok állapotáért.”A filmek készültek sorozatban, aztán olykora politika is rátelepedett az alkotásokra.Az interjúból például az is kiderült,hogy a szakmai stáb Mûvészportrékcímmel indított volna sorozatot, a megyeitanács végrehajtó bizottsága viszont inkábbmunkásportrékból nézett volnatöbb epizódot – a szakszervezeti vezetôkszereplôválogatásával…A Savaria Filmstúdió több helyen ismûködött, és a vezetô szerint olykor„technikailag eléggé borzasztó körülményekközött dolgoztunk”. „Az egyik stúdiónka zeneiskolában volt… Én addig szerettema klasszikus zenét, de ott nem egyszerrohantam el, mert már nem lehetettidegekkel bírni, amint ugyanazt a Bartókdarabottizedszer kalimpálja rosszul valaki.”Késôbb az MMIK-ban volt a székhely,de mint a vezetô elismerte: „Nem volt fontosakkor már igazán a stúdió”.KIA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaivoltak segítségünkre.5


UTÁNAJÁRTUNK • CIVIL • INTERJÚSok vállalkozó megy külföldreMIÉRT IS JÓ A KAMARAI REGISZTRÁCIÓ?A kamarai törvény módosításával január elsejétôl kötelezô lett a vállalkozásokkamarai regisztrációja. A határidô már lejárt, de még mindig nem tetteleget minden vállalkozó a kötelezettségének. Kiss Sándort, a Vas MegyeiKereskedelmi és Iparkamara fôtitkárát a változásokról, az elmúlt hónapoktapasztalatairól, a szombathelyi vállalkozások számának és jellegének alakulásárólkérdeztük.– Miért volt szükség a regisztrációbevezetésére?– Ennek a döntésnek hosszú elôzményeivoltak, és elsôdleges célja az,hogy átlátható legyen az ország gazdaságitevékenysége. Lehessen tudni,hogy kik a szereplôk, ezek a szereplôkmegismerjék egymást, vagyis készüljönegy adatbázis, amely mindenki számárahozzáférhetô. Korábban a társas vállalkozásokadatai a cégbíróságon, azegyéni vállalkozóké az okmányirodábanvoltak elérhetôk. A mostani folyamattalegy helyen megtalálható leszminden. A másik, nem titkolt célja aregisztráció bevezetésének az úgynevezett„alvó vállalkozások”, vagyis a gyakorlatbannem mûködô vállalkozásokkiszûrése. További fontos elôrelépés,hogy a változásokat ezentúl öt naponbelül mindenki köteles lesz bejelenteni.Ez természetesen térítésmentes, ésrendet, naprakészséget, átláthatóságoteredményez. Elvileg eddig is meg kellettvolna tenni, de a vállalkozók nemfoglalkoztak vele, elhanyagolták. Jelenpillanatban országos szintet 500-550ezer között van a regisztrált vállalkozásokszáma, Vas megyében 20-21 ezervállalkozásról beszélhetünk. Eddig14 ezren teljesítették kötelezettségüket,de vannak, akik a napokban intézikcsak a regisztrációt. Akik ezután semtesznek eleget a jogszabályban foglaltaknak,azokat a kamara felkeresi, ésfelszólítja, hogy pótolják, hisz a türelmiidô lejárta után már szankcionálhatólesz a mulasztás. Az adatok feldolgozásavárhatóan e hónapban befejezôdik,és utána nyilvánosan is megtekinthetôlesz az adatbázis.– Mit szóltak a kötelezô regisztrációhoza vállalkozók?– Néhányan nemtetszésüket fejeztékki, de döntô többségben elfogadták, ésnem ágáltak ellene. Összességébenérzik, hogy elônyükre válik a szervezettség,az átláthatóság, a kapcsolatrendszerfejlôdése. Az évi ötezer forintos kötelezôhozzájárulási költségért, amit bekell fizetniük, a kamara köteles térítésmentesenbizonyos szolgálatokat6nyújtani a vállalkozóknak. Ilyen a gazdasági,pénzügyi, adózási, hitelhez jutásitanácsadás, a belföldi vagy külföldiüzleti partnerkeresés, valamint apályázatfigyelési szolgáltatás. A regisztrációvalazonban nem jár automatikusana kamarai tagság, ám ha valaki szeretnebelépni, akkor az éves minimálisdíjból, a 18 ezer forintból levonhatjáka már befizetett ötezer forintot.– Melyek azok a trendek és irányok,amelyek kedveltek a kis- és mikrovállalkozásoknyitásakor? És melyekazok, amik megszûnnek, mert nemtudnak létezni a piacon?– A megyében döntô többségben,hatvan-hetven százalékban Szombathelyenés környékén vannak a vállalkozások.Arányaiban egyik fele társas vállalkozás,másik fele pedig egyéni.A kényszervállalkozások száma a mainapig nagy. Egyrészt a szolgáltató jellegûvállalkozások, mint például afodrász, a mûkörmös a legnépszerûbb,sôt ezen a területen már vannaktetôzések is, megesik, hogy többenvannak, mint amennyit a piac fel tudvenni. A hiányterületek elsôsorban agépipari szakmák. Az építôipari vállalkozásoklejtmenetben vannak, a megyébennagy visszaesés tapasztalható,nincsenek beruházások, nincsenekolyan nagyobb vállalkozások, amelyekmegfelelnének egy jelentôsebbbefektetés elvárásainak. Sajnos a tradicionális,textil- és élelmiszeripari vállalkozásokleálltak, pedig szép hagyományaikvoltak a megyében. Az elektronikaerôs, Illetve a fejlesztés bírmég nagyobb jelentôséggel, egyebekmellett a LUK-nál és a BPW-nél voltakolyan nagyobb léptékû beruházások,amelyek késôbb szakembereket igényelnekmajd, és amire a képzésben isfel kell készülni.– Milyen helyzetben vannak a vállalkozókaz elmúlt évek viszonyaihozképest?– A mikrovállalkozások nehéz helyzetbenvannak ma is. Rosszabbodtaka körülmények, a feltételek, hisz az elvonások,az adórendszer óriási terhetjelentett és jelent nekik ma is, sok esetbennem tudják a mûködést kitermelni,biztosítani. Ráadásul korábbanhiányoztak a hitellehetôségek is. Mostitt a Széchenyi-kártya, ami bizonyítottasikerességét, kedvelt a vállalkozókkörében. További adócsökkenésekrelenne szükség, ezt szorgalmazzaa kamara is, és úgy tûnik, végre kialakulóbanvan egy új, egyszerûbb adórendszer.A kis- és középvállalkozásokraországosan jellemzô a tôkehiány, ezmit sem változott a korábbi évekhezképest. Ez pedig sajnos a versenyképességethátráltatja. Kiváltképp, ha megtekintjüka határ túloldalán mûködô vállalkozásokat.– A határnyitás óta sok vállalkozópróbál szerencsét külföldön?– Az utóbbi egy évben eléggé felerôsödöttaz ezirányú érdeklôdés. Sokanindultak szerencsét próbálni Ausztriábaés Németországba. A kamara szerepeezekben az esetekben, hogymegfelelô információkkal, anyagokkallássa el azokat a vállalkozókat, akik szeretnéka tevékenységüket bôvíteni,vagy együttmûködés keretében kifelétekinteni. Fontos, hogy a jogszabályokatmegismerve tájékozott legyen avállalkozó, amikor kimegy, hiszenfolyamatosan tapasztaljuk a problémákat,halljuk a negatív visszajelzéseket,amelyek jelentôs hányadáért azismerethiány okolható.Szabó Zoé


2012. AUGUSZTUS 4.PROGRAMAJÁNLÓ • ÖNKORMÁNYZATFOGADÓÓRÁKHorváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôjeaugusztus 7-én (kedden) 15.00–16.00-ig a Városháza földszintikistermében fogadóórát tart.augusztus 3–25.KIÁLLÍTÁSOKjúnius 29–szeptember 29.Szombathelyi KéptárTextil-irat, lengyel textilkiállításaugusztus 3–11.(péntek—szombat)Assisi Szent FerencKollégiumVIII. Savaria Régi Zene Mûhely– Koncertek a TinódiAlapítvány rendezésében.A rendezvény dr. PuskásTivadar polgármester úrvédnöksége alatt, a városanyagi támogatásávaljön létre. További információktelefonon:30/378-8573, részletesprogram a www.rzm.huhonlapon.augusztus 4. (szombat)Cuba Café21.00 Nincs mese!Palace Cafe22.00 Kalózok éjszakájaCabana Garden22.00 Csábítás éjszakájaaugusztus 5. (vasárnap)Smidt Múzeum15.00 Elsô növendékhangversenyaugusztus 7. (kedd)Iseum20.30 Mozart: Figaro házassága.Esônap augusztus 8.augusztus 9. (csütörtök)Iseum20.30 Mozart: Figaro házassága.Esônap augusztus10.augusztus 10. (péntek)Cabana Garden20.30 Pál Utcai Fiúk22.15 Péterfy Bori & LoveBandaugusztus 10–11.BildeinPicture on – fesztivál határoknélkülaugusztus 11.Mûvelôdési Központ– Bük19.30 Pállay-Kovács Szilviagrafikus-festômûvész kiállításánakmegnyitója20.00 BudapEsti Mesék:Chanson- és operettestA Tó fürdô nyárirendezvényei,augusztusaugusztus 4. (szombat)IV. Strand sportnap: sakkbajnokság,kártyabajnokság,strandröplabdabajnokság,lábteniszbajnokság,mini vízilabdabajnokság,asztaliteniszbajnokság,streetballbajnokságaugusztus 11. (szombat)IV. Víziparádé: búvárbemutatók,vízilabdabemutatókaugusztus 18. (szombat)Agatlonversenyaugusztus 25. (szombat)NyárbúcsúztatóBeach PartyMinden kedden és csütörtökönvízi játékok és ingyenesúszásoktatás. Hétvégenkéntbúvárbemutatók,fitnessprogramok.TESTVÉRVÁROSIFÉRFIKÓRUS LÁTOGATÁSA2012. augusztus 10. (péntek)18.00 óraEvangélikus templomSzombathely finn testvérvárosának,Lappeenranta kórusának koncertje(A koncert ingyenes)A „Kaukaan Laulumiehet” kóruslappeenrantai férfikórus. Az 1945-benalapított kórus több mint 40 énekestszámlál. Repertoárjuk érdekes keverékea finn férfi kórusmûveknek, melyeketkönnyûzenével és egyházi zenévelötvöznek. Lappeenranta nagyon büszkea férfikórusára, amely már többszörképviselte a várost külföldön. A „KaukaanLaulumiehet” kórus 2012. augusztus5–12. között európai koncertkörútraindul. A kórus fellép a2012. évi XXXIV. Nemzetközi KórusfesztiválonDorogon, és Esztergombanis adnak templomi koncertet. A megközelítôleg45 fôs csoport augusztus 9-én, csütörtökön késô este érkezikSzombathelyre, majd másnap városunkbanad koncertet.ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet augusztus 4-tôl augusztus 10-ig.4., Szo – Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., 508-110 20.00–8.00; 5., V –Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., 368-722 19.00–8.00; 6., H – Isis, Rákóczi F.u. 1., 322-123 20.00–8.00; 7., K – Kígyó, Fô tér 31., 312-583 20.00–8.00; 8.,Sze – Markusovszky, Markusovszky u. 3., 506-112 20.00–8.00; 9., Cs –Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00; 10., P – Levendula, Zanatiút 70. (TESCO), 501-607 20.00–8.00.RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.comRendelési idô:Kedd: 14.00–18.00 óráigRendelô: Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Tel.: (+36)20/530-6588; (+36)94/343-300E-mail: sandorplasztika@gmail.comTeljes körû plasztikaisebészeti ellátáshelyi érzéstelenítésbenés altatásban• Arcplasztika• Fül- és orrplasztika• Szemhéjplasztika• Emlônagyobbítás• Emlôfelvarrás és -kisebbítés• Hasplasztika• Zsírleszívás, alakkorrekciók, saját zsír feltöltése• Lézeres szôrtelenítés és rejuvenáció (EsteLux orvosi lézerrel)• Ráncfeltöltések hyaluronsav tartalmú készítményekkel• Botox kezelés Vistabel injectióval• Thermage orvosi radiofrekvenciás bôrfeszesítés• Bôrdaganatok, anyajegyek eltávolítása7


ÖNKORMÁNYZAT • KULTÚRA • KÖZÉRDEKÛÜNNEPSÉGAUGUSZTUS 20-ÁNSzombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzata az államalapítóSzent István Király Ünnepealkalmából 2012. augusztus20-án a Szent István királyszobornálvárosi ünnepségetrendez.PROGRAM8.30 ÜNNEPI SZENTMISEFôcelebráns, és szentbeszédetmond: dr. Veres Andrásmegyés püspök. Kenyéráldás,új kenyér kínálása10.00 ORSZÁGZÁSZLÓFELVONÁSA KATONAITISZTELETADÁSSALÜNNEPI MÛSORKözremûködnek:TenSing Savariae; Nyugat-magyarországiEgyetem SavariaEgyetemi Központ SzökôsNéptáncegyüttese; Jurta Zenekar;Szombathely Város Fúvószenakara;MH 12. Arrabona LégvédelmiRakétaezred Díszalegység;Szombathelyi 11-es HuszárHagyományôrzô EgyesületÜnnepi beszédet mond BalogZoltán miniszter, Emberi ErôforrásokMinisztériumaKoszorúzásFORGALOMKORLÁTOZÁS2012. augusztus 20-ánAz állami ünnepünk alkalmábóltartandó rendezvény zavartalanlebonyolítása érdekébenaz alábbi idôpontban és helyenforgalomkorlátozás lesz.09.50–kb. 10.45-igSZENT ISTVÁN-SZOBOR:Brenner Tóbiás körút – Náraiutca, Somlay Artúr utca – Kálváriautca – Szent László királyutca, Jókai Mór utca – TompaMihály utca keresztezôdések.A rendôrség ezen idô alatt ahelyi járati autóbuszok kivételévela gépjármûforgalmat eltereli.Az ünnepségek befejezésétkövetôen áll vissza azeredeti forgalmi rend.A rendezôk a lakosság és azutazóközönség türelmét ésmegértését kérik.FELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a többször módosított 7/1996.(II.29.) rendeletében a kultúra területén kiemelkedô munkát végzettek részéreaz alábbi kitüntetéseket alapította:„Szombathely Kultúrájáért Életmû-díj” – adományozható annak a személynek,aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – a kultúra területén végzettkiemelkedô munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsüléstszerzett.„Kiemelkedô Kulturális Munkáért-díj” – adományozható annak a személynek,aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedô munkát végzett. A díjkét fokozatban adományozható: az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatotévente legfeljebb kettô személy kaphatja.„A Kultúra Támogatásáért-díj” – adományozható annak a személynek, aki aváros kulturális életének fejlôdése, egyes kulturális rendezvények, eseményekmegrendezése, a kultúra területén tevékenykedô személyek, mûvészek munkájánaksegítése érdekében végzett kiemelkedô tevékenységével, áldozatvállalásávalközmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.A díjak adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármesterek,a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, a Kulturális és Sport Bizottság,a városban mûködô kulturális intézmények vezetôi, szakmai munkatársai,valamint egyéb kulturális és szakmai szervezetek. A kitüntetések adományozásáta Kulturális és Sport Bizottság útján kell kezdeményezni, kizárólagaz erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével (a nyomtatványátvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Kulturálisés Sport Irodáján, VI. emelet 623-as szoba). A felhívás és a nyomtatvány olvashatóés letölthetô a www.szombathely.hu oldalon. A kitüntetési javaslatokataz életmûdíjra 2012. augusztus 31-ig, a többi díjra 2012. október 1-jéig kellmegküldeni a Kulturális és Sport Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.).Sági József – Szombathely Megyei Jogú VárosKözgyûlése Kulturális és Sport Bizottságának elnökeFELHÍVÁSSzombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a többször módosított 7/1996.(II. 29.) rendeletében a sport területén kiemelkedô munkát végzettek részéreaz alábbi kitüntetéseket alapította:„Szombathely Sportjáért Életmû-díj” – annak a személynek adományozható,aki hosszabb idôn keresztül, de minimum 25 éven át a testnevelés éssport területén kiemelkedô tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsüléstszerzett.„Unger József-díj” – annak a személynek adományozható, aki az iskolaitestnevelés és diáksport területén több éven át tartó kiemelkedô szakmaitevékenységet végzett.„Pünkösthy Csaba-díj” – annak a személynek adományozható, aki az utánpótlásés versenysport, illetve a szabadidôsport területén több éven át tartókiemelkedô tevékenységet végzett.„Sport Támogatásáért-díj” – annak a személynek adományozható, aki a várossportéletének fejlôdése, egyes sportrendezvények, események megrendezése,a sport területén tevékenykedô személyek, sportolók munkájánaksegítése, lehetôvé tétele érdekében kiemelkedô tevékenységével, áldozatvállalásávalközmegbecsülésre tett szert.A díjakat évente egy-egy személy kaphatja meg. A díjak adományozását kezdeményezhetia polgármester, az alpolgármesterek, a jegyzô, az aljegyzô,képviselô, képviselôcsoport, a Kulturális és Sport Bizottság, a sport területénmûködô szakmai szervezetek. A kitüntetések adományozását a Kulturális ésSport Bizottság útján kell kezdeményezni, kizárólag az erre a célra rendszeresítettnyomtatvány pontos kitöltésével (a nyomtatvány átvehetô a PolgármesteriHivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Kulturális és Sport Irodáján,VI. emelet 603-as szoba). A felhívás és a nyomtatvány olvasható és letölthetôa www.szombathely.hu oldalon. A kitüntetési javaslatokat az életmûdíjra2012. augusztus 31-ig, a többi díjra 2012. október 1-ig kell megküldeni a Kulturálisés Sport Iroda részére (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.).Sági József – Szombathely Megyei Jogú VárosKözgyûlése Kulturális és Sport Bizottságának elnöke8


2012. AUGUSZTUS 4.CIVILNYÁRI SZÜNET A BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁRBANA könyvtár olvasóinak ezen a nyáron két hétig kell nélkülözniük a közvetlenkönyvtárhasználatot, azonban ez idô alatt is tájékozódhatnak a könyvtár honlapjain,24 órán át: www.bdmk.hu. A közvetlen hozzáférés hiányát enyhítheti, ha alaposanfelkészülnek olvasni-, hallgatni- és néznivalóval. Július 20-tól könyvet, bekötött idôszakikiadványt korlátlan számban, CD-t és hangoskönyvet 20 db-ot kölcsönözhetnek,augusztus 2-tôl 10 darab DVD-t vihetnek haza a zárva tartás idejére. A központikönyvtár és fiókkönyvtárai egységesen zárva tartanak augusztus 6–20-ig. Az elsônyitvatartási nap augusztus 21., kedd. A kölcsönzési határidôket a könyvtár úgyállapította meg, hogy a két hét hozzáadódik a szokásos 21 napi lejárathoz.ÚJ RENDÔRKOLLÉGÁK A FÔKAPITÁNYSÁGONA Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetése a augusztus 1-jén tartott állománygyûlésenünnepélyes keretek között fogadta a Körmendi Rendészeti SzakközépiskolaII. évfolyamos próbaidôseit. A huszonegy rendôr kinevezését követôen a Vas MegyeiRendôr-fôkapitányság állományában teljesít majd szolgálatot.Virágosítási akció SzôlôsbenEgy éve alakult egyesületünk, aSzôlôsi Patrióták Kulturális és Sportegyesületelhatározta, hogy a városrészutcaképének szépítése érdekébenvirágosítási akciót indít.Célunk megvalósítását az önkormányzatanyagilag támogatta. Júliusbankerültek ki a Rumi út és aSzôlôs utca kandelábereire a VaskapuStúdió virágtartói. A városrészpolgárai vállalták, hogy öntözik,gondozzák a muskátlikat, ezzel ishozzájárulva ahhoz, hogy Szôlôs városrészutcaképe még szebb ésegységesebb legyen.A WHC DIÁKISKOLASZÖVETKEZETtanév közben is folyamatosan várjaa hétköznap délelôtt is ráérônappali tagozatos diákok jelentkezésétszombathelyi partnercégei számára.Regisztrálni a honlapon kell a diak.whc.hu címen!Érdeklôdni lehet:9700 Szombathely, Isis-Center, Rákóczi F. u. 1., I. em. 109.Giczi Edina – Diákmunka tanácsadó • Tel.: 06-30/377-42-70E-mail: giczi.edina@whc.hu • Honlap: diak.whc.hu • Nysz: 20-004-2002elérhetôség: WHC Szombathely Diák IskolaszövetkezetAMIRÔL TUDNI ÉRDEMESA MUNKAERÔPIACON…HORVÁTH DÁNIELTERÜLETI VEZETÔWH CONSULTING KFT.Az új Mt. legfontosabbváltozásaiEzen a héten az új Mt. legfontosabbváltozásait ismertetem. Eddig,– fôszabály szerint – a Kollektívszerzôdés csak pozitív irányban térhetettel az Mt.-tôl. Ez július 1-jétôlmegváltozott, és bármilyen irányúeltérést enged (diszpozitivitás),kivéve a szerkezeti részeket követôeltérô megállapodásban foglaltakat.Ott bizonyos Mt. szakaszoknálnem enged eltérést (koogens),vagy csak pozitív irányút (pozitívdiszpozitív).Azaz például kollektív szerzôdésbenakár abban is meg lehet állapodni,hogy ezentúl a cég nemfizet mûszakpótlékot, pótszabadságokat.Persze nem valószínû,hogy a szakszervezettel hasonlónegatív eltérésekben meg lehetneállapodni ellentételezés nélkül.Pár változás csak jövôre lép hatályba.Ilyenek a szabadság és távollétszámítására és a munkaszerzôdéstôleltérô foglalkoztatásra vonatkozóúj rendelkezések.Az új elôírások szerint már nemelég, ha a munkáltató munkaidôkeretetalkalmaz, szükséges a törvénybenfelsorolt valamely továbbifeltétel teljesítése is, ha munkavállalójátvasárnapi munkavégzésreakarja beosztani.Az új kódex számos atipikus munkaviszonytvezet be a magyar jogrendszerbe.Ilyen például a behívásalapján történô munkavégzés,a munkakörmegosztás, továbbá atöbb munkáltató által létesítettmunkaviszony fogalma.Szigorítás a jelenlegi szabályokhozképest, hogy a szabadságért járótúlórapótlékot csak akkor válthatjaki a munkáltató szabadidô biztosításával,ha ehhez a munkavállaló ishozzájárul.Fontos változás, hogy a munkaviszonyjogellenes megszüntetésétaz új Mt. fôszabály szerint a polgárijog kártérítéséhez hasonlóan szabályozza.Azaz a munkaviszonymegszûnik akkor, amikor azt jogellenesenmegszüntették.WH Consulting Kft.9


É L E T M Ó DA cukorbetegség érkárosodással is járELÔZZE MEG A KOMOLY BAJTFigyeljen az intô jelekre!Ne hagyja, hogy a betegséghatározza meg az életétAz inzulin nevû hormon szabályozza aszôlôcukor sejtekbe való felvételét és raktározását.A cukorbetegség akkor alakulki, ha a hasnyálmirigy nem termel elegendôinzulint. Ha a betegség évekóta fennáll, több betegség okozója lehet.Ilyen a végtagok érzékelésénekmegváltozása, az érelmeszesedés, a nehezengyógyuló seb, mely akár fekélyhez,amputációhoz vezethet. Fontos arendszeres vércukor ellenôrzése, valaminta súlyos károsodás megelôzése.– Ha hidegek, elszínezôdtek a végtagjai,– ha zsibbadás, görcs kínozza– nehezen gyógyulnak a sebek– ha zúg a füle– ha feledékeny– szédül, akkor elôfordulhat, hogy érelmeszesedésben,érszûkületben szenved.Ellenôriztesse állapotát egy gyors és fájdalommentesmûszeres vizsgálattal.Hisz a betegséget kezelni leghatásosabbankorai szakaszban lehet. Erre igenalkalmas a Nashwan-Parasound eljárás,mely infra-, ultra és hallható hangalapján az ér falát rugalmasabbá teszi,a beszûkült vagy elzáródott ér mellettmellékerek képzésére serkenti a szervezetet.A kezelés teljes mértékbenmellékhatásoktól mentes. A több éve,egyre több helyen, így Szombathelyenis alkalmazott készülékkel mindössze20 kezelés szükséges a panaszok enyhüléséhezvagy megszûnéséhez. Számosbeteg számolt be tünetei pozitívváltozásáról. Tudományosan is igazoltákhatékonyságát!Ne hagyja, hogy a betegségek határozzákmeg életét! Fontos tudni, hogy azérelmeszesedés, érszûkület kialakulásábanfontos szerepet játszik a mozgásszegényéletmód, a dohányzás, a magas vérnyomás,a magas koleszterinszint is a cukorbetegségmellett.Jó hír! A nyári akció folytatódik. Mindazoknak, akik elkezdik a kezelést az e havi kezelendô csoporttal20.000 forint kedvezményt biztosítunk a kúra árából. Az akció keretén belül a vizsgálat 3000 forint.További felvilágosítás: www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/621-0789, 06-30/729-5645, 06-70/290-3216ÁRKÁDIA EGÉSZSÉGCENTRUMGYÓGYSZERTÁR • MAGÁN-, GYERMEK- ÉS HÁZIORVOSI RENDELÔKKELAJÁNLATUNK UTAZÁSHOZ, PIHENÉSHEZSzezonális kedvezô ajánlatunk:• fényvédôk, napégés elleni készítmények• szúnyog- és kullancsriasztó szerek• bôrgyógyászati problémák ellátására szolgáló termékek• allergia elleni készítmények• kozmetikumok• sérülések ellátására szolgáló termékekKérésére szívesen összeállítjuk az Ön és Családja igényeinekmegfelelô, személyre szabott „úti patikáját” – azaz mindent, amiegy utazáshoz elengedhetetlen!5% TÖRZSVÁSÁRLÓIKEDVEZMÉNYvény nélkül kapható termékekvásárlása eseténNYITVA TARTÁS:HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 8–19SZOMBAT 8–13Szombathely, (Helena Szalon) Király u. 2. • 06-30/538-98-09SMINKTETOVÁLÁSSzemöldök:23.000 FtVékony felsô szemhéj:15.000 FtVastag felsô szemhéj:20.000 FtExtrém felsô szemhéj technika: 23.000 FtAlsó szemhéj:8.000 FtSzájkontúr:23.000 FtFélsatír:30.000 FtTeljes satír:45.000 FtAjándékutalvány kapható!Miért sikertelen a legtöbb fogyókúra?Miért nem mûködnek mindenkinél a divatdiéták?A MEGOLDÁS:Egyénre szabott életviteli éstáplálkozási szaktanácsadásaz egészségért és az ideális testsúlyért,ANYAGCSERETÍPUS-MÉRÉSSEL.Érvényes: 2012. 09. 30-ig!ÚJDONSÁG!HOMEOPÁTIÁS TANÁCSADÁSSCHÜSSLER-ARCDIAGNOSZTIKAÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁRSZOMBATHELY, DOLGOZÓK ÚTJA 1/A(A BUSZMEGÁLLÓ MÖGÖTT)TELEFON: 94/508-008LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG!A hét hat napján ehhez nyújtunk segítségetszemélyre szabott kiszolgálással!Nyitva tartás: HÉTFÔ–PÉNTEK: 8–19 • SZOMBAT: 8–13Pannónia Étterem Szombathelyaugusztus 10.(péntek) 18 óra06/70/671-116010


2012. AUGUSZTUS 4. H I R D E T É SPicture on fesztivál augusztus 10-tôl 11-igImmáron tizedik alkalommal dübörögfel a hívó szó a Pinka-rockereknekBildeinben, a Szombathelytôl alighúsz kilométerre fekvô, 370 lelketszámláló osztrák faluban. A községpár napra egyetlen fesztiváltérré változik,s idén a fesztivál visszatér gyökereihez:ismét kétnapos lesz.A színes programsorozat nulladik napjántöbbek között egy új magyarswing-punk-rock csapat, a Big BunnyHall Swinger Club mutatkozik be. Péntekeste fellép Magyarország egyiklegnépszerûbb koncertzenekara, aQuimby, de zenél majd a veteránnakszámító reggae-pápa, Jimmy Cliff és afriss Grammy-díjas Sum41 is. Koncertetad még a legendának számító LeningradCowboys, a színpadot lángbaborító német In Extremo, a funkyval kevertindie rockot játszó belga dEUS, ésaz igazi kemény zene képviseletébena Black Inhale, valamint az alter vonalatkövetô Francis International Airport.A szervezôk számos meglepetésselkészülnek a tizedik jubileumra. Fairárakkal, kellemes kemping-házirenddel,elôzékeny biztonságiakkal várjáka látogatókat, sôt megnövelik az almáskertbenfelállított Uhudler-színpadchill-out zónáját. Lesz „nyugis kemping”és a fesztiválterületen belül találhatunktöbb bárt, egy éttermet,sôt még egy kis boltot is. A szervezôkpár éven belül Low-Waste fesztiválkéntszeretnék pozicionálni a Picture on-t,ezért lépésrôl lépésre honosítják mega környezettudatos gondolkodást.Magától értetôdô lesz tehát egyebekmellett a szelektív szemétgyûjtés, a szemétmérséklés,a regionális ételek és italok,valamint a bio-fesztiválpóló.A fesztivált megelôzôen, július utolsóhetében rendezték meg a RockszemináriumRocktábort, ahol elismert profiktanították egy héten át a 35 résztvevôt.A fesztiválnapokon a színpadkezdô mûsorában ezek a fiatal tehetségekis bemutatkoznak majd.A Picture on fesztivál Dél-Burgenland,Kelet-Stájerország és Nyugat-Magyarországfesztiválnyarának egyikfénypontja.Jegyek vásárolhatóak a körmendi LokálpatriótaKlubban, a szombathelyi PianhoHangszerboltban, a www.eventim.hu oldalonés a Quimby zenekar oldalán is,ahol meglepetésakció fogadja a látogatókat.Bôvebb infó: www.pictureon.at.(x)SEGÍTEK!Sok a munkája?Nem ér rá otthoni feladataira?TAKARÍTÁS • VASALÁSABLAKTISZTÍTÁS • GYERMEKFELÜGYELETTELEFON: 0670/210-6642Szombathely, Rumi út. 181.FÜRDÔSZOBASZAKÜZLET(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás:H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROK„AUGUSZTUS 20.” CSOMAG(2012. augusztus 17–20.)A csomag tartalma:• Szállás 3 éjszakára félpanzióval• Köszöntôpálinka – grátisz!• Augusztus 18-án gyertyafényes vadvacsora• Augusztus 19-én grillvacsora grillteraszunkon• Kisvasutazás egy alkalommal az érintetlen Baláta-tavi lápvidékre• Feszített víztükrû, kültéri medencénk térítésmentes használata• 30 perc kényeztetô masszázs• Térítésmentes Wi-FiMár 27.720 Ft/fô/csomagtól!További részletekrôl érdeklôdjön elérhetôségeink bármelyikén!Várjuk szeretettel Kaszóban!11


K Ö Z É R D E K Û • C S A L Á D IRECEPTMÁTRAI VARGÁNYÁS SERPENYÔSHozzávalók:4-6 szelet sertéskaraj,1/2 szál lángoltkolbász, 2-3 db héjábanfôtt burgonya,2-3 db újhagyma,3-4 darab vargánya,1 cukkini szeletelve,füstölt sajtkrém , kakukkfû,olívaolaj,tört mandulaA kolbászt héjazzuk le, majd morzsoljuk szét, klopfoljuk kia húst, töltsük meg a kolbásszal és jó sok kakukkfûvel. Azolívaolajban közepes hômérsékleten kezdjük el sütni a tekercseketegy serpenyôben. Közben a körethez karikázzukfel a cukkinit, a fôtt héjas burgonyát, a vargányát, az újhagymátpedig vágjuk csíkokra. Serpenyôben mindezt összepirítjuk,és friss kakukkfûvel ízesítjük. Amikor a zöldség és agomba már majdnem elkészül, akkor a krémsajt felét hozzáadjukés hagyjuk, hogy felolvadjon, majd összeforgatjukaz egészet. Ha kész, félrehúzzuk a tûzrôl, és megszórjuk frisskakukkfûvel. Egy nagy tál közepére halmozzuk a köretet,szórjuk meg mandulával, és a megsült tekercseket kettévágvarendezzük el a tetején.KARNEVÁL: ÖNKÉNTESEKET KERESNEKA Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítványidén is fontosnak tartja a karneváli önkéntes munkát.A szervezôk szándéka, hogy 2012-ben, ahogy az eddigiévekben mindig, színvonalas, turistákat csalogatóeseménynek adjon otthont Szombathely. Ehhezjárulhatnak hozzá mindazok, akik önkéntes munkárajelentkeznek.Önkéntes feladatok augusztus 24-én, 25-én és 26-án:– Lelátói feladatok ellátása– Felvonulások ideje alatt az útlezárásoknál és akordonoknál a rendezôk segítése– Kérdôívezés. A látogatottsági, elégedettségi adatokgyûjtése (idegennyelv-ismeret elôny)– Kertrendezés a Ferences-kertben a Karnevál elôttiidôszakban (augusztus 13-tól)– Jegyellenôrzés a Ferences-kert és a Romkertprogramjainál– Információs pavilonok elôtti tájékoztatás (idegennyelvismeretelôny)– Rögtönzött idegenvezetés (idegennyelv-ismeret)– Koordinátori feladatok segítése.Kérjük, a jelentkezésnél adja meg elérhetôségét(telefon, e-mail) és azt a tevékenységet, amely felkeltetteérdeklôdését! Jelölje meg azt az idôpontot, amikorönnek megfelelô az önkéntes feladatok ellátása!Minden, legalább 4 órát teljesítô önkéntes számára aFerences-kertben, Romkertben szervezett programok aSavaria Karnevál ideje alatt ingyenesen látogathatóaka tüzes játék és a színházi programok kivételével.E-mail cím: onkenteskarneval@gmail.com.Jelentkezési határidô: augusztus 13.Vas Megyei Önkéntes Centrum12


2012. AUGUSZTUS 4. O K T A T Á SVARRJUNK EGYÜTT!Szeptemberben ismételten elindítjuk közkedvelt varrótanfolyamunkatkezdô hobbivarrónôk számára .Haunod már az üzletek egyhangú kínálatát, vagy szeretnélkevés pénzbôl divatosan öltözni, KÖZTÜNK A HELYED.Részletes felvilágosítás:„Ezredév” Méteráru Szaküzlet, Kôszegi u. 1.T.: 340-740 • web: http://adultgroup.freewb.hue-mail: adult.group.fk@gmail.comTanulás egy életen átAz elmúlt évtizedben a felnôttek oktatása és képzése egyrenagyobb figyelmet kapott. Ma már elfogadott nézet,hogy bizonyos idôközönként meg kell újítanunk ismereteinket,esetleg teljesen új szakmát kell elsajátítanunk.A FEOT Kft. 2001-tôl végez felnôttképzési tevékenységet,az oktatáson kívül vizsgaszervezési jogosultsággalis rendelkezik. Tapasztalatunk szerint a munkavédelmi,tûzvédelmi és a környezetvédelmi jellegû képzések irántnövekedett meg a kereslet. Ennek kettôs oka van. Egyrészta vállalkozásokat jogszabály kötelezi munkavédelmi,tûzvédelmi és környezetvédelmi szakember foglalkoztatására,másrészt a munkahelyet keresô, vagy váltaniszándékozók célozzák meg ezeket a szakterületeket,nem kis sikerrel. Sajnos az állam szinte teljesenkivonult a képzések támogatásából, de ennek ellenéremég mindig úgy látjuk, hogy érdemes és szükségesezeken a területeken szakmát szerezni.(x)PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMSzociális és Egészségügyi Szakképzô IskolaA lehetôségek iskolája, ahola szakmai életutad kezdôdik!2012/2013-as tanévre tervezett képzéseinkSzombathelyi Tagintézményünkben:• Ápoló (emelt szintû, 3 éves nappali/esti)• Csecsemô- és gyermekápoló(emelt szintû, 3 éves nappali/esti)• Gyógymasszôr (középszintû, 2 éves nappali/esti)• Mentôápoló (középszintû, 2 éves nappali/esti)• Egészségügyi asszisztens(középszintû, 2 éves nappali/esti)1. Általános asszisztens2. Fogászati asszisztens• Szociális gondozó és ápoló (középszintû, 2 éves esti)MUNKAVÉDELMITECHNIKUS ésTÛZVÉDELMI ELÔADÓtanfolyamok indulnakszeptemberben Szombathelyen.Érd.: 06/20/436-5910; info@feot.hu; www.feot.huFEOT Kft. • Al.: 0331 • Nysz.: 08-0041-05Akrobatikus Rock and Rolltanfolyam indul a Galaxy RRC szervezésébenszeptemberi kezdéssel.Szereted a pörgést, a táncot?AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!Jelentkezz már most!Érd.: 06/30/411-3790Idegen nyelv tanulásának lehetôsége: angol, németKépzési költségek: a mindenkor érvényes jogszabályok szerintKollégiumi elhelyezés: a nappali tagozatos tanulók számáralehetségesRészletes tájékoztató és jelentkezési lap letölthetô az iskolaweblapjáról, illetve érdeklôdni lehet az iskola Tanulmányi Osztályán!Telefon: 72/550-130 • E-mail: tanulmanyi@szeszi.pte.hu • Web: szeszi.pte.huOM: 027437 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0149 • Fnysz: 03-0028-04Beiskolázásiutalványokatelfogadunk,a részletekrôlérdeklôdjön!Egy éve töretlenül, s egyre nagyobb lelkesedéssel állunkvásárlóink elé, hogy megszolgáljuk bizalmukat.A szülôk és pedagógusok pozitív visszajelzéseibôl táplálkozva az idén isszeretettel várjuk a meglévô és leendô iskolásokat és szüleiket tanévkezdés alkalmából.Boltunk nemcsak ilyenkor, hanem egész évben várja a vásárlókat!Továbbra is családias légkörben, kipróbálási lehetôséggel vásárolhat nálunk.Az iskolakezdés félelmeit és izgalmait félrerakva hozza magával gyermekeit,s míg Önt kiszolgáljuk, csöppsége barangolhat a rajzeszközök világában!Nyitva: H–P 9.00–18.00, Szo: 9.00–13.00Szombathely, Ady tér 5. • (MMIK 2. emelet)Tel.: 06-30/4500-263 • webáruház: www.krcolor.huMenjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.:94/505-895A hirdetésfelmutatójának10% kedvezmény!ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉSEKA CITY COLLEGE ÜZLETISZAKKÖZÉPISKOLÁBAN(Szombathely, Aréna u. 10.)1 éves képzések:• sportszervezô-menedzser• sportedzôk• protokoll ügyintézô2 éves képzések:• újságíró• gazdasági informatikusKépzési forma: nappaliÉrdeklôdni lehet: 30/593-605370/314-9263, 30/600-796413


www.bobozas.huBOBPÁLYASopron, Bécsi-domb(84-es út mellett)Nyitva:márc. 1. – nov. 1-igminden nap üzemel.Visegrád, Nagyvillám(11-es útról)Nyitva:az év minden napján.WinnersANGOL HASZNÁLTRUHATELJES ÁRUCSERE!Augusztus 8., szerda 8.00 óraPetôfi S. és a Kôszegi u. sarkán (volt Mandala).Jöjjön el a Ziccer vendéglô felé,ezt a ziccert nem hagyhatja ki!Próbálja ki napi menünket, vagykóstolja meg napi ajánlatunkat!Frissensültek, belsôségek, készételek.Csendes kerthelyiségünkbe várjuk hûsölniés felfrissülni vágyó vendégeinket!www.ziccerszhely.huMenü690 FtNapi ajánlat950 FtSzombathely, Horváth Boldizsár krt. 24.Tel.: 06/70/428-4334 • Nyitva: H–Sz: 11.00–21.00KOMPLEX BERUHÁZÁS A FALCOZRT. FEJLESZTÉSE KAPCSÁNA szombathelyi székhelyû Falco Zrt. a Zanati úti telephelyénlétesítendô új lamináltlap gyártó üzem berendezéseihez pályázatitámogatást nyert. A projekt az Új Széchenyi Terv, GazdaságfejlesztésiOperatív Program keretén belül, az EurópaiUnió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptársfinanszírozásával valósul meg.KOMPLEX BERUHÁZÁS A FALCO ZRT. FEJLESZTÉSE KAPCSÁNvissza nem térítendô támogatásban részesült, amelyneksorán az eddig gyártott magasfényû termékeknél sokkal fényesebb,úgynevezett tükörfényes lapokat lehet gyártani.A bevezetésre kerülô technológia jellemzôje, hogy egy atükörfényes lamináltlapok elôállításához készített, speciális,úgynevezett visszahûtéses több szintes présgép kerül letelepítésrea kiszolgáló egységeivel együtt. A tükörfényes lamináltlapprémium termék, tervek szerint az értékesítés 85%-aexport lesz. A gyártósor kapacitása 40 000 m 3 . Az új üzemben22 fô fog dolgozni, így új munkahelyek is létesülnek aberuházás kapcsán.Projektinformációk:Támogató: Új Széchenyi Terv, GazdaságfejlesztésiOperatív Program (GOP)Tárgya: Komplex technológiai fejlesztésés foglalkoztatás támogatásaSzáma: GOP-2.1.3-11-2011-0075Kedvezményezett:Falco Forgácslapgyártó Zrt.Támogatás összege: 1 000 000 000 FtIdôtartama: 2012.02.29. – 2013.08.01.Nemzeti Fejlesztési Ügynökségwww.ujszechenyiterv.gov.hu06 40 638 638A projekt az Európai Unió támogatásával,az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásávalvalósul meg.Dr. Gerencsér Józseffôorvos, sebész, plasztikai sebészMûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás,ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.MadentkoSzombathely, Széchenyi u. 4–6.Mobil: 70/3828 179E-mail: drgerencserjozsef@chello.huRENDELÉSI IDÔ: CSÜTÖRTÖK 16–17 ÓRÁIGA Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete2012. augusztus 10–11-én (péntek, szombat) 9–17 óráig rendezi mega 19. Faiskolai BörzétSzombathelyen, az Aréna SavariaSportcsarnokban (Szombathely, Sugár u. 18.)A Börze Közép- és Kelet-Európa faiskoláinak legnagyobbszakkiállítása, ahol faiskolai növények, gépek, faiskolaisegéd- és kellékanyagok kerülnek bemutatásra.Szakmai nap: péntek (szakmai belépôvel)Közönségnap: szombatBelépési díj: felnôtt: 500 Ft, gyermek, diák, nyugdíjas: 400 FtSzakmai látogatóknak regisztrációval ingyenesNövényvásárlásra csak a mindkét napon ingyenesenlátogatható kültéri kiállításon és vásáron van lehetôség.Szeretettel várunk minden faiskolást, faiskolai árudást,valamint növényt kedvelô és szeretô látogatót.Felvilágosítás: Tóth Péter titkár Tel.: 30/372-5328E-mail: info@fakertesz.hu Honlap: www.fakertesz.hu

More magazines by this user
Similar magazines