Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

oszk.hu

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak - Nemzeti ...

Felnőttképzési Kutatási FüzetekAz észt felnőttoktatási törvény a felnőttoktatás alatt megkülönbözteti az általánosoktatást (bizonyítványt vagy diplomát adó alap-, közép- vagy felsőfokú ismeretekoktatása), munkával kapcsolatos oktatást (szakmai, foglalkozási, illetve szakterületismereteinek megszerzése, és az átképzés) és a népoktatást (kreativitás, felelősségérzetfejlesztése, illetve az élethez szükséges ismeret fejlesztése).Megállapítható, hogy a 25 uniós tagország egyikében sem teljesen azonos a felnőttképzésdefiníciója. Ez a hagyományokra, az eltérő finanszírozásra és érdekekrevezethető vissza, írja elemzésében a Világgazdaság. Mindazonáltal valamennyi tagországelismeri ennek a képzési formának a kiemelt jelentőségét az elöregedőEurópában. Az EU azonban nem kíván a „kultúrák olvasztótégelye” lenni, így a felnőttképzéstis meghagyja nemzeti kompetenciában. Ugyanez a helyzet a köz- és felsőoktatássalis, s ez ad magyarázatot az EU-n belüli képzés sokféleségére. A törvényiszabályozás a legtöbb helyen részben a köz-, részben a felsőoktatási törvény részekéntkezeli a felnőttképzést, de folyamatosan nő azon országok száma, ahol az országgyűlésönálló oktatási formát hagy jóvá. Figyelembe véve a jelenlegi jelölt országokat is,körülbelül 10 államban van hatályos különálló felnőttképzési törvény. Ezen a területena német duális gyakorlati képzést, a francia finanszírozást, valamint az angolszász tanügyiösszefüggéseket tekinti mérvadónak az unió. A felnőttképzés szintjét és eredményeittekintve Magyarország a középmezőny elején található, de a folyamatban lévőés várható fejlesztések révén előbbre léphet. 9II.4. Felnőttképzés, továbbképzésHazánk csatlakozni kíván a kis- és középvállalati kör fejlesztését célzó EU-programokhoz.Az Európai Bizottság és a magyar kormányzat szándéka nem véletlenülesik egybe ennek a szférának a fejlesztése érdekében. Az Európai Unió ajelenleginél lényegesen nagyobb szerepet szán a kis- és középvállalatoknak atársadalmi össztermék előállításában és az egyéb terhek viselésében (példáula foglalkoztatásban, az adók és járulékok vállalásában). Ez a törekvés csakakkor lehet sikeres, ha a megerősödéshez támogatást kapnak. A megerősítés, a„képessé tétel” egyik módja a vállalkozók képzése és fejlesztése. Ezen a területenaz EU prioritásokat fogalmazott meg: „A vállalkozói szellem, a vállalkozói kultúraés az egyes vállalkozói célcsoportok fejlesztése ... a női és a fiatal vállalkozók,valamint a kisebbségekhez tartozó vállalkozók sikeresebb működésének elősegítése.”Az általános elvi célok megvalósítását többek között a következő programoksegítik elő, amelyek 1998. december 1-jétől nyitva állnak Magyarországszámára is. A „Craft & Small Enterprise” program a kézműves szektor és a kisiparfejlesztését szolgálja. Az „IBEX” program célja nemzetközi beszállítói munkakapcsolatokkialakulásának elősegítése. Az „EIC” program célja a kis- és középvállalatikör felkészítése az egységes európai piac körülményeire, követelményeire.9 http://www.mfor.hu/30

More magazines by this user
Similar magazines