Kiadvány letöltése

kvvm.hu

Kiadvány letöltése

AZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE A természet barátjaAZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE A természet barátjaÉletciklus-elemzés Mielőtt egy termék megkapná azeurópai ökocímke használatának jogát, szigorúvizsgálatoknak vetik alá, hogy milyen hatással van akörnyezetre egész életciklusa során.Figyelembe vesznek minden tényezőt: a nyersanyagokkitermelésétől kezdve a gyártás, a csomagolás és a terjesztés sorángyakorolt környezeti hatásokon át a felhasználásig, majd legvégül aszemétbe kerülésig, illetve az ártalmatlanításig bezárólag.A különböző termékek életútjuk más és más pontján okozzák a legnagyobbkörnyezetterhelést. A pamutszövet termékek esetében a gyártás környezeti hatása alegnagyobb, hiszen ilyenkor festik, mintázzák, fehérítik és keményítik őket. Ha csökkenteniakarjuk egy pamutpóló környezeti hatását, akkor ezen folyamatok környezetkímélőbbmegvalósítására kell törekednünk.A háztartási gépek viszont használatuk során gyakorolják a legnagyobb hatástkörnyezetünkre, mivel működésükhöz energia, víz és vegyszerek szükségesek. Így esetükbenezen erőforrások hatékony használata áll a környezetvédelmi kritériumok középpontjában.NYERSANYAGOKKITERMELÉSEA termékek előállításaés fogyasztókhoz valóeljuttatásaerőforrásokat veszigénybe, ésszennyezéssel jár.Környezetbarátfejlesztésekkel acégek csökkenthetik akörnyezetterhelést.GYÁRTÁS,CSOMAGOLÁS ÉSSZÁLLÍTÁSA termékek előállításaés fogyasztókhoz valóeljuttatásaerőforrásokat veszigénybe, ésszennyezéssel jár.Környezetbarátfejlesztésekkel acégek csökkenthetik akörnyezetterhelést.HASZNÁLATA termékekhasználata energiát,illetve máserőforrásokat veszigénybe. Azenergiahatékonytervezés és a gondoshasználat minimálisracsökkentheti akörnyezeti hatásokat.Némelyik termék agyártás során gyakoroljaa legnagyobb környezetihatást, míg másokhasználatuk vagyártalmatlanításuksorán.ÁRTALMATLANÍTÁSEgy termékélettartamánakvégeztével ugyancsakhatást gyakorol akörnyezetre. Azökocímkével ellátotttermékek könnyenújrahasznosíthatók.Miért van szükség az európai ökocímkére? Európa-szerte és az egész világon sokfélekörnyezeti címke létezik. Közülük a legtöbb a termékek egy-egy tulajdonságára vonatkozik:például az újrafeldolgozhatóságra, a lebomlás mikéntjére vagy az energiahatékonyságra.Mások pedig csak egy adott országban érvényesek. Maguk a gyártók is sok esetbenértékesítik termékeiket különböző környezetkímélő tulajdonságokra hivatkozva anélkül, hogyegy független szervezet elbírálná őket.Az európai ökocímke-rendszer egy önkéntes részvételen alapuló eszköz: a virág címkeodaítélésével elősegíti a környezetkímélő termékek és szolgáltatások terjesztését. A címkétcsak a leginkább környezetkímélő márkák kaphatják meg egy-egy termékcsoportban. A virágnagy segítséget jelenthet a közbeszerzéseknél is, hiszen jelentősen megkönnyíti akörnyezetbarát termékek kiválasztását. A hasonló kezdeményezések között egyedülállómódon, az európai ökocímke-rendszer:● elismert az egész Európai Unióban, Norvégiában, Lichtensteinben és Izlandon;● megköveteli, hogy a termékeket egy független testület bírálja el; és● figyelembe veszi a termék teljes környezeti hatását, a nyersanyagok kitermelésétőlegészen az ártalmatlanításig („bölcsőtől a sírig” szemlélet).A címke használatát kérhetik:● gyártók és szolgáltatók;● importőrök; és● saját környezetbarát márkát forgalmazó kiskereskedők.A rendszer jelenleg 23 féle termék- és szolgáltatásfajtátfoglal magában (az élelmiszerek, italok és gyógyszerekkivételével), ám ez a kör folyamatosan bővül. A címkeelnyerésének kritériumai közé tartozik többek között azenergiafogyasztás, a szennyezéskibocsátás és ahulladéktermelés alacsony mértéke. Ráadásul azökocímkével ellátott termékek csúcsminőségűek az adotttermékkategóriában.A virággal igazán egyszerű a környezettudatos vásárlás!Az európaiökocímkét elismeriaz EU összestagállama, továbbáNorvégia, Izlandés Lichtenstein.Keresse a virágot!Az európai ökocímkét viselő termékek és szolgáltatásokMár több mint 300 cég terméke és szolgáltatása nyerte el az európai ökocímke használatánakjogát. 2004-ben mintegy 280 millió ökocímkével ellátott tételt értékesítettek: ezeknagykereskedelmi értéke elérte a 700 millió eurót. Több mint 23 féle termék- és szolgáltatásfajtafolyamodhat a címke használatáért, a kategóriák köre pedig folyamatosan bővül.A virág címke használatára az alább felsorolt termékek és szolgáltatások jogosultak.Az európai ökocímke-rendszerrel és a felsorolt termékfajták kitüntetésének előnyeivelkapcsolatos további információkért keresse fel a http://ec.europa.eu/ecolabel honlapot.HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEKmosógépekmosogatógépek• hűtőgépekporszívókRUHÁZATI CIKKEK LÁBBELIK• ruhák és egyéb textíliákKENŐANYAGOK• hidraulikai olajok észsírokTELEVÍZIÓK ÉSELEKTROMOSBERENDEZÉSEK• televíziókészülékek• fényforrásokPAPÍRTERMÉKEK• cipők és csizmákKERTÉSZKEDÉS• virágföld• talajjavítókTOVÁBBI INFORMÁCIÓKLAKBERENDEZÉS• ágymatracok• textíliák• másoló- és grafikaipapírok•háztartáshigiéniai papírokBARKÁCSÁRUKTISZTÍTÓSZEREKáltalános tisztítószerek• mosogatószerekmosogatógépekhezkézi mosogatószerek• mosóporokSZÁMÍTÓGÉPEKasztali számítógépek• hordozhatószámítógépekkemény padlóburkolatok•beltéri festékek és lakkokIDEGENFORGALMISZÁLLÁSHELYEKkemping szolgáltatások• szálláshelyszolgáltatásokEurópai Bizottság: ecolabel@ec.europa.euAz egyes országok illetékes testületei:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htmÁltalános tudnivalók a virág címkéről: http://ec.europa.eu/ecolabel„Zöld Áruház”: www.eco-label.comÖkocímkés idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások: http://www.eco-label-tourism.comKH-74-06-807-HU-DAz európai ökocímkeÚjrafeldolgozott papírra nyomtatva© Európai Közösségek, 2006Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006Sokszorosítása engedélyezett, amennyiben a forrást feltüntetik.SZÖVEG ÉS GRAFIKA: Regional Environmental Center • ILLUSZTRÁCIÓK: Falvay LászlóEurópai BizottságAZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE A természet barátja


AZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE A természet barátjaAZ EURÓPAI ÖKOCÍMKE A természet barátjaHogyan nyerhető el az európai ökocímke?Az európai ökocímke követelményrendszerének működéseAz európai ökocímke csupa kiválóminőségű, kiemelkedőenkörnyezetkímélő terméket jelöl. Atermelők és a viszonteladók a virágcímke elnyerésével emelhetiktermékük értékét, s így előnyhözjuthatnak a környezetbarát termékekés szolgáltatások egyre bővülő piacán.A vásárlók számára pedig a címkemegbízható útmutató a környezettudatosválasztáshoz. A minősítés elnyeréséről egyfüggetlen bizottság dönt, szigorú kritériumrendszer alapján.Miért van szükség ökocímkékre? Fogyasztóként jelentős hatást gyakorolunk akörnyezetünkre. Ennek mértéke nagyban függ attól, hogy milyen módon elégítjük kiigényeinket. Ezért kulcsfontosságú a környezettudatos vásárlás. Ha környezetbaráttermékeket vásárolunk, befolyásolhatjuk a gyártókat, hogy termékeik:● kisebb energiafogyasztás mellett legalább olyan jól, vagy még jobban működjenek;●●●tartósabbak legyenek, jobb felépítésüknek és a megfelelő alkatrészutánpótlásnakköszönhetően;könnyebben újrafeldolgozhatók legyenek a gondosabb összeszerelés ésanyagválasztás következtében;takarékosabban bánjanak a természeti erőforrásokkal (például a vízzel és a felhasználtnyersanyagokkal).Ellenőrizze, hogy terméke kaphat-e címkét! Győződjön meg róla, hogyterméke besorolható-e a rendszerben szereplő termékkategóriákvalamelyikébe, majd olvassa el a részletes feltételrendszert.Látogasson el a http://ec.europa.eu/ecolabel honlapra, majd válassza ki a„product groups” (termékcsoportok) menüpontot a bal oldalon.Ellenőrizze, hogy jogosult-e a címke használatára! Gyártók, importőrök ésszolgáltatók is pályázhatnak az ökocímke elnyerésére. Nagykereskedők éskiskereskedők csak a saját márkanevükön forgalmazott termékekkelpályázhatnak.Vegye fel a kapcsolatot saját országának illetékes testületével! Akárgyártó, akár importőr vagy kiskereskedő, minden esetben a saját országailletékes testületével kell először kapcsolatba lépnie. Itt juthat hozzá apályázati adatlaphoz, amely tartalmazza a díjszabást is (300-1300 euró,amelyből 25% kedvezményt kaphatnak a kis- és középvállalkozásokvalamint a fejlődő országokban működő cégek).Készítse el pályázatát! Az illetékes testület értékeli a pályázatot. Ha akérelmező eleget tesz a feltételeknek, kérelméhez megfelelődokumentációt csatolt és befizette a pályázati díjat, a testület értesíti azEurópai Bizottságot az ökocímke odaítéléséről.Éljen a lehetőséggel! A környezetkímélő termékek dinamikusan bővülőpiacán magasabb részesedést vívhat ki az európai ökocímke elnyerésével.Emellett részt vehet az Európai Bizottság és a nemzeti illetékes testületek általindított egyéb kezdeményezésekben, valamint hirdetheti termékeit awww.eco-label.com címen található Green Store webáruházban.A minősítést kedvezménnyel kérvényezhetik a kis- és középvállalkozások, afejlődő országokban működő cégek, valamint az EMAS-regisztrációval és azISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok.Az Európai Unió ÖkocímkeTanácsa (EUEB) kijelöl egynemzeti illetékes testületetegy adott termékcsoportkritériumrendszerénekmeghatározására.Az Európai Unió Ökocímke Tanácsa (EUEB) az európaiökocímke-rendszer központi testülete. Tagjai a nemzetiilletékes testületek és egy a gyártókat és a szolgáltatókat,az importőröket, valamint a környezetvédő és fogyasztóvédelmiszervezeteket tömörítő Konzultációs Fórum.A kijelölt illetékes testület felállítegy ad-hoc munkacsoportot akritériumrendszerkidolgozására; amunkacsoport figyelembeveszi a különbözőálláspontokat.A követelmények megállapítása Az egyes termékekre vonatkozó követelményekkutatások, illetve az Európai Unió Ökocímke Tanácsának (EUEB) megbeszélései alapjánkerülnek meghatározásra. A tanács munkájában részt vesznek az EU tagállamok felelősnemzeti szervezetei ("Illetékes Testületek"), továbbá környezetvédő civil szervezetek,fogyasztóvédelmi és ipari érdekvédelmi szövetségek, kereskedelmi szövetségek,kis és nagy cégek egyaránt.A minősítési követelmények hivatalos jóváhagyása A követelményeknek, bármelytermékcsoportra vonatkozzanak is, el kell nyerniük a tagállamok és az EurópaiBizottság jóváhagyását. Ha a jóváhagyás megtörtént, három-öt évigmaradhatnak érvényben. Ezután a műszaki fejlődésnek megfelelően továbbszigoríthatók. Fontos, hogy a követelményszint megfelelően magas legyen, sezáltal biztosítsa, hogy csak a leginkább környezetkímélő termékek nyerhessékel az ökocímkét.Minden illetékes testület kikériaz érintettek (környezetvédőszervezetek, gyártók,fogyasztóvédelmi szervezetekés mások) véleményét.Ha egy termékcsoport számára új kritériumrendszertkell kidolgozni, az egyik kijelölt illetékes testület veszikézbe a munkát, kikérve minden érintett fél véleményét.A virág címke akiváló minőségű éskörnyezetbarát árukszimbóluma.A kritériumrendszer kidolgozásasorán a munkacsoportkonszenzusra törekszik azérintettek közt, mindig szem előtttartva a szigorú környezetvédelmicélokat. A munka végeztével akritériumtervezetet benyújtják azEurópai Bizottsághoz és aSzabályzóbizottsághoz, amelyszavazással dönt elfogadásáról.A kritériumrendszer kidolgozásába mind országos, mindeurópai szinten bevonják az érintett feleket: többekközött a környezetvédő szervezeteket, a gyártókat, akiskereskedőket és a fogyasztóvédő érdekvédelmiszervezeteket is.Az Európai Bizottsághatározat formájában fogadjael a kritériumjavaslatot, ésnyilvánosságra hozza azt a EUHivatalos Közlönyében.Az EU-tagállamok illetékestestületei odaítélik a virágcímkét a kritériumrendszernekmegfelelő termékeknek ésszolgáltatásoknak.Az európai ökocímke-rendszert a tagállamok szintjén afüggetlen és semleges nemzeti illetékes testületekműködtetik. Ők kapják meg és értékelik a benyújtottpályázatokat, és ők ítélik oda a virág címkehasználatának jogát az arra érdemesnek ítélt terméknek.Környezet- és egészségvédelem A fogyasztóknak fontos a környezet védelme, hiszen ígysaját egészségüket is védik. Az ökocímkét viselő termékek viszonylag alacsony levegő-, vízéstalajszennyezést okoznak; takarékosan bánnak a természeti erőforrásokkal; csökkentik aglobális felmelegedést és fenntartják a biodiverzitást. Emellett hozzájárulnak ahulladékcsökkentéshez, az energiatakarékossághoz, az ózonréteg védelméhez, akörnyezetbiztonsághoz és a zajvédelemhez is.Kiváló termékek A virág címkét elnyerő termékeknek kiváló minőségükről istanúbizonyságot kell tenniük. Az ökocímkét viselő ágybetét tartóssági vizsgálatasorán meggyőződnek róla, hogy többezer összenyomás után sem veszíti elrugalmasságát. A mosó- és mosogatógépek garanciális javítási időtartamánaklegalább két évnek kell lennie, a gyártóknak pedig 12 éven át biztosítaniuk kellaz alkatrészutánpótlást, még akkor is, ha időközben már leálltak az adotttermék gyártásával. Az ökocímkével ellátott termékeknek könnyenszétszerelhetőnek és újrafelhasználhatónak kell lenniük, élettartamuk végénpedig a gyártónak kötelessége ingyenesen visszavenni őket.

More magazines by this user
Similar magazines