„A TORNA AZ ÉLETEM”

savariaforum.hu

„A TORNA AZ ÉLETEM”

22. ÉVF. 36. SZÁM • SZOMBATHELY, 2012. SZEPTEMBER 29.ÖNKORMÁNYZATI HETILAP„A TORNAAZ ÉLETEM”SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉSÉPÜL AZ ÚJBELGYÓGYÁSZATI TÖMBPlatinumszínes beltérifalfesték 2,5 l3.590 Ft1.436 Ft/lJubglettbeltéri gipszesglett 20 kg1.590 Ft80 Ft/kgTÁRSASHÁZAK UTÓLAGOS HÔSZIGETELÉSI PROJEKTJEI


HIRDETÉSFEGYVER-SZEKRÉNYjutányos áron eladó!T.: 20/9843-025A PREMONTREIGIMNÁZIUMESTI TAGOZATÁNÉRETTSÉGIKÉT ÉV ALATTFELNÔTTEKNEKa korábbi tanulmányokbeszámításával.Tel.: 30/414-6202 • 333-700Szombathely, Széchenyi utca 2.Az élet áramlásaPróbanap: október 6.Részletek a www.bothmer.hu honlapon!Méhes Csaba – pantomimmûvész„A Bothmer-képzés során tudatossá vált bennem,amit eddig csak ösztönösen éreztem; hogy valójábanmi egy mozdulat, miért olyan, amilyen,honnan jön, hova tart, illetve hogy milyen hatalmasjelentôsége van a mozgásnak, s miért vanszükség mozgásunk mûvelésére, ápolására.A négy év tapasztalata hatalmas segítségemrevan a pantomim, a színpadi mozgás, a tánc oktatásában, ésnem utolsósorban alkotói munkámban.”Sajgó Kornél – mérnök-közgazdász, röplabdaedzô„A Bothmer-képzéssel egy idôben kezdtem pszichológiáttanulni, és fantasztikus élményt jelentettnekem az egyetemen tanultakat a Bothmer-gimnasztikában,a játékokban, a gyakorlatban megélni.A két képzés egymást erôsítette bennem.Megtanultam átélni a mozgás örömét, az áramlást,elengedni a teljesítményt. Nyitottabbá váltam, tapasztalatokatszereztem a szabadságról és az együttmûködésrôl.Képessé váltam jelen lenni, és tudom, mit jelent valóbana másikra figyelni. Legalább olyan fontos számomra, mint magaa képzés, hogy része lehettem egy nagyszerû társaságnak,akikkel sokat és nagy odaadással dolgoztunk együtt, és akikközött igaz barátokra leltem.”Kôszegvári Erika – tanár„Kinyúlni a perifériára, »megérinteni« a végtelent,majd megérkezni legbensôbb lényünkhöz, centrumunkhoz– nekem ezt jelenti a Bothmer-gimnasztika.Osztálytanítóként a Bothmer-gyakorlatoksokat segítettek a különbözô életkorok minôségének,lelki tartalmának gyakorlati megértésében,megélésében. Segítettek közelebbkerülni a gyermekekben zajló folyamatokhoz, változásokhoz.A képzés egy jó csoportot, igaz barátokat, találkozásokat, atanulás mellett önfeledt örömet, kikapcsolódást, nevetést,könnyûséget és nehézséget, magasságot és mélységet, valóstapasztalatot adott az önismerethez.”Az Atlas nemcsak a fej hordozójaÖn tudta, hogy a legelsô nyakcsigolya – az ATLAS – alegtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülményegész sor testi és szellemi zavart okozhat.Mintegy 19 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztattamódszerét, amelyet már a világ több, mint 30 országábanközel 400 Atlasprof ® specialista végez. A fej,nyak, gerinc, és csípô egyensúlyát meghatározó elsô nyakicsigolya (Atlas) helyzetének korrigálását szolgáló egyszerûés biztonságos vibrációs gépi masszázst szabadalmaztattaés személyesen oktatja. Az eredmény tartós,mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül, ésszabaddá teszi a koponya és test közötti kapcsolatot.A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományimódszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre,nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A módszerneve AtlasPROfilax ® . A gépi vibrációs masszázs speciálispontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat,melynek következtében az Atlas visszatér normálhelyzetébe. Magyarországon 10 Atlasprof ® specialistavan, aki alkalmazza a metódust, a Nyugat-Dunántúlonegyedül dr. Varga Imre, aki két éve járt Zágrábban, aholJasna Tomljenovics Atlasprof ® specialista korrigálta azAtlasát, és maga is megtapasztalta annak tartós, jótékonyhatását. Több, régóta fennálló panasza csökkentvagy szûnt meg, mint a derékfájása, fejfájása, vállfájdalma.Mindez a szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusánakköszönhetôen indult be. Az eredményttapasztalva tanulta meg az eljárást közvetlenülSchümperli doktortól.Dr. Varga Imreingyenes ismertetô elôadásaMMIK – Szombathely, Ady tér 5.október 2., kedd 18 óraSZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé • FOTÓ: Mészáros Zsolt• CÍMLAP: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ:Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi• TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely,Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail:ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993XMINDEN JOG FENNTARTVA!2


2012. SZEPTEMBER 29.UTÁNAJÁRTUNK • FÓRUMBANÚj belgyógyászati tömb épülEgy új belgyógyászati tömb létesítése,a központi mûtôk, az intenzív osztály,valamint a központi sterilizáló belsôfelújítása valósul meg abból a projektbôl,melynek keretében közel ötmilliárdforintos támogatást nyert el aMarkusovszky kórház. A részletekrôl,a munka kezdetérôl és folyamatáról, akórházban várható változásokról egysajtótájékoztatón számolt be prof. dr.Nagy Lajos PhD, az intézmény vezérigazgatófôorvosa.– 2010 februárjában nyújtottuk be azta pályázatot, amely a fekvôbeteg-szakellátásinfrastruktúrájának fejlesztését célozzameg. Tavaly májusában megtörténta közel 5,5 milliárd forintos projektaláírása, a tervek már elkészültek, ahogyaz építési engedély is megvan már. Jelenlegtart a kivitelezô kiválasztására kiírtközbeszerzési eljárás, ennek határidejeoktóber 19-én lejár, s reményeink szerintaz év végén, jövô év elején végre megkezdôdheta munka – vázolta röviden avezérigazgató.Lebontják a kékcsempés épületet– A projekt legnagyobb eleme egy új belgyógyászatiépület létesítése. Ehhez mindenekelôttle kell bontani a kékcsempésépületet (régi belgyógyászati pavilont),hisz ennek a helyére épül majd az újtömb, amely mind alapterületében, mindmagasságában nagyobb lesz a jelenleginél,és körülbelül kétszer annyi beteg elhelyezésérefog lehetôséget biztosítani.Az „U” alakú épület ötemeletes lesz, aföldszinten helyezzük el az ambulanciákatés a járóbeteg-szakrendeléseket, deemellett itt lesz az infektológiai osztályis, a megfelelô elôírásokat betartva, kicsitelkülönítve a többi részlegtôl. Az elsô,a második és a harmadik emeleten ahárom belgyógyászati osztály kap helyet,a negyedik emeleten az ideggyógyászat,az ötödik emeleten pedig a reumatológiaés a bôrgyógyászati osztály mûködikmajd – tájékoztatott a részletekrôl NagyLajos. Az „U” alakú épület egyébkéntmégsem teljesen „U” alakú, hiszen azépület egy része kissé különválik majd, afertôzô osztály kilóg az ambulanciairészlegtôl, és külön bejáratot is kap.– A fejlesztési koncepció egyik vezérelve,hogy az új épületbe megpróbáljuk egyhelyre helyezni az összes „nem mûtéti”szakmát. A jövô útja az, hogy egyre inkábbcsökken a betegek osztályonkéntielkülönítése, a rokon szakmák közelebbkerülnek egymáshoz, az osztályok pedigátjárhatóvá válnak. Ez elôsegíti a szakorvosokegyüttmûködését, és lehetôvé tesziazt is, hogy adott esetben egy betegettöbb specialista is elláthasson. Az újtömb emellett ugyanúgy „hozzá lesz kötve”a sárga épülethez, és a nôgyógyászatitömbhöz is – részletezte az igazgató.A projekt másik fontos eleme a központimûtôk, a központi sterilizáló, valamintaz intenzív osztály korszerûsítése. A megközelítôleg500-600 millió forint közöttifejlesztésbôl lecserélik az elavult eszközöket,beszerzik a szükséges gépészeti éselektromos berendezéseket, és megújula klíma is, amely már nem képes ellátnia jelenlegi igényeket. Emellett megtörténika képalkotó diagnosztika fejlesztése,ami könnyebbséget jelent majd úgy aröntgen, mint az MR-, a CT- és az ultrahang-diagnosztikábanis. Megszûnneka papírfelvételek, helyette minden orvosszámítógépén hozzáférhetôek lesznek azinformációk, ami nem csak a szakorvosok,de a kórházak közötti együttmûködést isjelentôsen elôsegíti majd.Változik a betegfelvétel isAz épület rekonstukciójával egy idôbenváltozik majd a kórházi ellátás struktúrájais. – Nagyon fontos része a projektnek,hogy egy központi betegirányítást valósítunkmeg. A sürgôsségi tömb 2006-osátadása óta egykapus beléptetô rendszerrelmûködünk, ami annyit jelent, hogy agyerekgyógyászatot és a szülészetet leszámítvaminden beteg a sürgôsségi ellátóhelyen,az ambulancián jelentkezik,majd onnan kerül a különbözô osztályokra.A betegek egy része azonban elôjegyzésselérkezik a kórházba, az ô adminisztratívfelvételüket próbáljuk centralizálnia központi betegirányítással. A célunk,hogy a kórház minél jobban meg tudjonfelelni az ellátandó lakosság igényeinek.A hosszú távú törekvés pedig nyilván az,hogy a betegek minél rövidebb ideig feküdjeneka kórházban, de amit idebentkell tölteniük, azt méltó körülmények közöttviselhessék. Az elhelyezést illetôenaz új épületben maximum háromágyasszobák lesznek, ezek mindegyike fürdôszobávalrendelkezik majd, ami megfelela 21. század igényeinek.A kórház egyébként már elvégezte a beruházástelôkészítô munkálatokat,mintegy 250 millió forintos önköltségbôlmegvalósították a közmûvek kiváltását,az út kiszélesítését (erre azért volt szükség,mert az „U” alakú tömb két szárnyaérinti majd az úttestet), és megtörtént azúj épület közlekedéskiváltása is, így a jelenlegibelgyógyászat lebontása után iszavartalanul mûködhet majd a betegekszállítása. Utolsó feladatként pedig megkezdtéka kékcsempés épület kivonásáta kórház „vérkeringésébôl”. Mindenosztálynak találtak helyet, így nem kellattól tartani, hogy az építkezés alatt romlanaaz ellátás minôsége.Szabó Zoé3


VISSZAPILLANTÓ4Mondl Gyuláné köszöntéseKároly Róbert utcai lakásában köszöntötteMondl Gyulánét 90. születésnapján dr.Puskás Tivadar polgármester. A szép évfordulóalkalmából a polgármester emléklapotadott át az idôs hölgynek. Ili nénipolgári leányiskolába járt, ruhakészítôkéntdolgozott, majd a BorostyánkôÁruházban, onnan ment nyugdíjba.Az idôs hölgy élete legszebb ajándékánaka családját tartja, két gyermeke, négyunokája és egy dédunokája született.A legjobban azt sajnálja, hogy a távolságsokszor elválasztja szeretteitôl. Ô magamár nehezen mozog, járókerettel jár,ám nem panaszkodik, sokat olvas, tévétnéz. A fiataloknak pedig azt üzeni,hogy dolgozzanak sokat.Bringára fel!Múlt vasárnap a Mûvelôdési és Sportházelôl indultak el a 9. Critical Mass Savariarésztvevôi, hogy lekerekezzék azt a körülbelültíz kilométeres belvárosi távot,amelyet csak induláskor ismertettek aszervezôk. A kerékpározás népszerûsítéséértlétrehozott rendezvény egyesekszerint már elérte a célját, ám a szombathelyiszervezôk szerint még bôven vanmit tenni az ügy érdekében. Ezt bizonyítottaa résztvevôk száma is, míg tavaly230-an vettek részt a „tekerésen”, addigmúlt héten mintegy 380-an vonultak fel.A rendezvény a hagyományokhoz hívena kerékpárok felemelésével zárult.Százötven új munkahelySzázötven új munkahelyet teremtett azEpcos Kft., hangzott el szerdán a cég„Elektronikai alkatrész és részegységgyártókapacitások bôvítése” elnevezésûprojektzáró ünnepségén. A 4,6 milliárdösszköltségvetésû beruházáshozaz állam mintegy 440 millió forintos támogatástnyújtott. Takács Balázs ügyvezetôigazgató részletesen is ismertettea fejlesztést, mely során újabb gyártósortvásároltak, és jelentôs kapacitásbôvítéstis végeztek. – Célunk aszombathelyi telephely pozíciójánakmegerôsítése – hangsúlyozta az igazgató.Molnár Miklós gazdasági ügyekértis felelôs alpolgármester arról tájékoztatott,hogy hónapokon belül megszületheta versenyképességi megállapodása magyar állam és a 3. jármûiparicentrum között, ami azért is fontos,mert ezzel a 2016–2020-as idôszakrakiírt uniós támogatások lehívásakorprioritása lesz a térségnek.Könyv a modern Szombathely születésérôlCsütörtökön mutatták be MelegaMiklós A modern város születése címûkötetét a Vas Megyei Levéltár elôadótermében.A könyvet, amely a levéltárArchivum Comitatus Castriferreikiadványsorozatának ötödik része,Gyáni Gábor akadémikus méltatta.A széles forrásbázison alapuló mû avárosi infrastruktúra elemeinek magyarországimegjelenését és térnyerésétmutatja be egy esettanulmányon,Szombathely példáján keresztül.A könyvben külön fejezetek ismertetika város területi növekedésének, azúj városrészek létrejöttének folyamatát.Megismerhetjük a gáz- ésáramszolgáltatás, a városi tömegközlekedés,a telefonhálózat kiépülését,a csatornázás, a vízvezeték, valaminta szilárd burkolatú utcahálózat kiépülésénektörténetét.Nemzetiségi nap a múzeumfalubanKilencedik alkalommal tartották megmúlt hétvégén a múzeumfaluban aNemzetiségi napot. A rendezvényen azérdeklôdôk megismerkedhettek a horvát,a német, a roma és a szlovén hagyományokkal,betekintést nyerhettek mindennapiszokásaikba. Az ünnepi mûsorminden fellépôje saját népzenéjével,néptáncával lépett fel, így egy sokszínû,érdekes produkciót láthatott a közönség.Dr. Puskás Tivadar polgármester köszöntôjébenelmondta, hogy büszkeségetérez, amiért városunkban a különbözônemzetiségiek a bölcsôdétôl kezdvehamarosan a középiskola végéig is tanulhatnakanyanyelvükön.Huszonöt éves a Közterület-felügyeletA Szombathelyi Közterület-felügyeletmegalapításának 25. évfordulója alkalmábóltartottak ünnepi állománygyûléstcsütörtökön a városházán. Dr.Pintér Sándor belügyminiszter köszönôlevélben fejezte ki elismerését aszervezet munkája iránt, majd dr. PuskásTivadar polgármester szólt néhányszót a jelenlévôkhöz. – Sajátmagunk ellen vétünk, ha a szabályokatnem tartjuk be. Én mindig szégyelltemmagam, amikor piros cetlit kaptamaz autómra. Dr. Varsányi Péter aközterület-felügyelet igazgatója beszédébenvisszatekintett a múltra, s a szervezetfejlôdésérôl beszélt, különkiemelve a példaértékû együttmûködésta rendôrséggel. Az elismerésbenrészesültek névsora lapunk 15. oldalánolvasható.3D-s lett a belvárosi moziA Madagaszkárral, a Jégkorszakkal ésa napokban a mozikba került Sammykalandja címû filmek bemutatásávalpénteken elkezdôdött a digitális korszakaz Agora–Savaria Filmszínházban.A próbaüzem idejére a meghirdetettelôadásokra bárki jegyet válthat,és akit nem hoznak lázba a háromdimenziósanimációs filmek, azoknakWoody Allen új, Penélope Cruz, EllenPage és Roberto Benigni fôszereplésévelkészült, Rómának szeretettel címûvígjátékát kínálják. Az érdeklôdôk a348 fôs nagyteremben az elmúlt hetekbennagy sikerrel bemutatott Ted címûfilmet is megtekinthetik. Mint márkorábban beszámoltunk róla, az önkormányzatpályázati forrásokból modernizáltaa belvárosi filmszínház hangésvetítéstechnikai berendezéseit: amozi mindkét termében digitális vetítôgépetépítettek be. A nagytermiprojektor térhatású filmek vetítésére isalkalmas.Turisztikai világnapCsütörtökön volt a Turizmus Világnapja,melyet ismeretterjesztô elôadásokkal,idegenvezetéssel, ingyenes tárlatvezetésselés játékos vetélkedôkkelünnepeltek városunkban. A világnapalkalmából a Savaria Turizmus Kft. ésa szombathelyi TDM-szervezet iskolásoknakhirdetett rajz- és esszépályázatot,de nyitva álltak a múzeumokkapui is, ahol a diákok megismerkedhettekaz értékes gyûjteményekkel,miközben rengeteg új információvalgazdagodtak.


2012. SZEPTEMBER 29. ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A nôk és a cipôkA Szex és New York címû népszerû sorozatóta tudjuk, hogy a nôk és a cipôkviszonya eléggé rendkívüli. Sokanképesek vagyunk fél vagyonunkatodaadni a hôn áhított topánkáért,és vannak, akik a kényelmi szempontokatis jócskán háttérbe szorítják, haaz aktuális trendrôl van szó – legyenaz épp a tízcentis tûsarok, vagy a tizenötcentis telitalp. Bizonyára azt issejtjük, hogy nem mi vagyunk az elsôk,akik a „a kirakatokat nézegetveválogatunk a legdivatosabb sarkak,orrok és fazonok között”. De azt vajongondolnánk-e, hogy „mai tudományunkszerint a lábbeli csaknemnégyezer éve tölti be hivatását” életünkben,s a nôk cipôôrülete is hosszúmúltra tekint vissza?A Vas Népe szerzôje egy 1980-ban írtcikkében kicsit a cipôtörténet mélyéreás, és elárulja, hogy „Az általunk ismertlegrégibb cipô az idôszámításunk elôtti2000. évbôl származik. Ez a lábbeli,amelyet Egyiptomban találtak, egy – azottani mocsarakban még ma is fellelhetô– fûfélébôl készült. A cipô száraa talpból indul, s a nagy- és a másodiklábujj között áthaladva veszi körül a lábat.”Mondják néha, hogy nincs új anap alatt, a régi idôk divatja úgyis mindigvisszatér, hát íme, az újabb bizonyíték!Ezt a papucsfélét manapság nôkés férfiak, gyerekek és felnôttek iselôszeretettel hordják, és remek „találmánynak”nevezik. Négyezer év ide,vagy oda…De ne rohanjunk ennyire elôre. A kisegyiptomi lábbeli megalkotása után„másfél évezreddel, már több cipôváltozatotis találunk, sôt, ekkor a kivitela viselô rangjáról is árulkodott már”.Innentôl pedig visszafordíthatatlanvolt az a folyamat, hogy a cipô „a társadalmihierarchia mutatója legyen”.Az ötödik századtól egészen a 12.századik a magasabb társadalmi osztályhölgyei kizárólag piros cipôket, a középosztályképviselôi posztócipôt, a szegényekpedig egyszerû, bôrbôl készültlábbelit hordtak. Igaz, mindegyvolt, melyik lábukra húzzák, mert a„jobb- és ballábas cipôk megkülönböztetésecsak a 700-as években vált divattá(örök hála érte!), a méretek terén pedigII. Edward angol király kijelentésehozott újat, miszerint a legnagyobbnormális cipô 39 gabonaszem hosszávalazonos”.„Az elsô cipészcéhek megalakulása a12. századra tehetô. Ettôl az idôtôlkezdve ez az iparág is gyors fejlôdésnekindult, a divatirányzatok egyregyakrabban váltották egymást” – írjaa Vas Népe szerzôje. Az elsô divatdiktátorCe-hszi kínai császárné volt. Akárhiszik, akár nem, az ô személyéhez kötôdika kínai nôk elnyomorított lábdivatja!(Biztos ismerik a vég nélküliszenvedés történetét, aminek utolsó„áldozatai” még ma is élnek. Ce-hszicsászárné szerint ugyanis a pici lábacskarészét képezte a nô erotikus varázsának,és idôvel egész Kínában elterjedta hagyomány, miszerint a 3-4méter hosszú szövettel teljesen elszorítottáka lábfejet, és éjjel nappalhordták a brutális nyomorítót, ami azujjakat idôvel befordította a talp alá...)De szerencsénkre ez a szokás hozzánknem jutott el, nem úgy, mint az1300-as években a csôrös és tehénszájúcipôk divatja. „A 16. század közepe tájána papucsviselés terjedt el”, mígnem1574-ben a nôk nagy örömére MediciKatalin meghonosította a magas sarkúlábbelit. „Késôbb a kihajtott nyelv,majd a kihegyezett orrész és a V-szabásúkörömcipô élte virágkorát.”A hazai cipôipar a 19. században indultfellendülésnek. 1972-ben a SabariaCipôgyárban megnyílt „a bôr- és cipôiparimúzeum elsô részlege. A múzeumanyaga az országban egyedülálló ésszakmán belül az egyetlen ilyen iparigyûjtemény” – állt akkoriban az újságokhasábjain. „Sok érdekes-értékesanyagot találunk a gyár területén elhelyezettvitrinekben: Jászai Mari topánkáját,Erzsébet királynô magas szárúlábbelijét, a középkori csôrös cipôegy fennmaradt példányát, eredetiholland fapapucsot és indiánmokasszint, valamint a hazánkban készülôpapucstípusok teljes gyûjteményét,perzsa gyöngyházbetétes papucsot…ki tudja, hányféle soha nem látottfurcsaságot.” Kár, hogy az elmúlthúsz év divatja, egyebek mellett a tizenötcentis holdjáró „topánka”, vagya gyerekek világító sportcipôje nem sorakozhatottmég a polcokon…Szabó ZoéA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaivoltak segítségünkre.Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: 1894. A két, teljes testmasszázsrafeljogosító utalványt Serman Adriána és Pásztorházi György nyerték.E heti kérdésünk: Ki honosította meg a magas sarkú lábbelit? A helyesmegfejtést beküldôk között a Magyar Nemzeti Cirkusz belépôjegyét sorsoljukki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweisu. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hucímre várjuk október 4-ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukatis!Játék5


Szezonnyitó közgyûlésVITA AZ ISKOLÁK MÛKÖDTETÉSÉRÔL, KÖLTSÉGVETÉSRÔLA nyári szünet után elôször tartottakrendes közgyûlést a városházán. A képviselôktárgyaltak egyebek mellett a városicégek féléves beszámolóiról, az iskolákjanuár 1-je utáni mûködtetésérôlés a költségvetés módosításáról is.A közgyûlésre dr. Czeglédy Csaba(MSZP–SZTKE) egy kecskével érkezett: apolitikus arra utalt szimbolikusan, hogya tervezett váti reptér helyén továbbrais állatok legelnek.Dr. Puskás Tivadar polgármester (balra) elsôkéntPars Krisztián és Hatos Gábor eredményétméltatta, kiemelve azt, hogy a nehézatlétaaz elsô egyéni olimpiai bajnokaa városnak. Ezt követôen a terembenhelyet foglaló Lorencz Pétert, Szombathelyegyetlen paralimpikon érmesét köszöntötte(1984-ben férfi magasugrásbanezüstérmes lett), s miután ismertette asportoló életútját, eredményeit, polgármesteriemlékérmet adott át neki.Ezt követôen dr. Czeglédy Csaba frakcióvezetôazt kérte, a következô közgyûlésenlegyen téma a Távhô számlázásirendszerének vizsgálata, ugyanis sok lakótsokkolt a közelmúltban kiküldött 150ezer forintról szóló számla. A képviselôszerint az okozza a problémát, hogy aTávhô azokra a cégekre hagyatkozik,amelyek leolvassák a mérôórákat. „Megkellene védenünk azokat a családokat,ahol bizonyíthatóan hiba történt” –húzta alá a politikus, majd értetlenségétfejezte ki amiatt is, hogy miért magasabba számla azokban az épületekben, aholmegtörtént a panelfelújítás. HarrachTibor, a Távhô igazgatója válaszában kifejtette:nem a hôszolgáltató cég áll szerzôdésesjogviszonyban a költségelosztócégekkel, hanem a lakók.Tér Lászlóné a keleti városrészrôl érkezett,és arra hívta fel a figyelmet, hogya Falco-beruházással kapcsolatos fórumonnem vettek részt a város elöljárói.Az ott élôk képviseletében azt kérte azönkormányzattól, hogy független szakértôvelkészítessenek felméréseket, ésezekbôl kiderül majd, hogy valóbannem káros-e az egészségre a gyár mûködésekorképzôdô por.Ehhez kapcsolódóan Németh Kálmán(MSZP–SZTKE, jobbra) azt javasolta,hogy tûzze napirendre a közgyûlés aFalco-beruházás ügyét. „A hatósági engedélyekrôlkeveset lehet tudni” –mondta, majd hozzátette: komoly államisegítséget kapott a Falco, amely6egyrészt örömteli, hiszen a gyár meghatározógazdasági egysége a városnak,ugyanakkor a cégre is vonatkozniakell a környezetvédelmi szabályoknak.A képviselô javaslatát a többségnem támogatta.Mikor kapja meg a Markusovszky kórháza belgyógyászati tömb felújításáhozszükséges önrészt? – tette fel a kérdéstaz ellenzéki frakcióvezetô, majd rámutatott:késik a beruházás, és félô, hogyelveszti az intézmény az uniós támogatástaz önrész hiánya miatt. „Nem tudjaa kórház vezetôje, hogy honnan sikerülelôteremteni az önrészt” – hangoztattaa képviselô. Dr. Puskás Tivadarúgy fogalmazott: meggyôzôdése, hogya szakmai munkát nem befolyásolja a tulajdonosszemélye. A polgármesterkiemelte: az állam jó gazda. Dr. PuskásTivadar végül leszögezte: utánajár az önrészkérdésének, ám hozzátette, hogytöbbször beszélt a kórház vezérigazgatójával,és nem a frakcióvezetô által ismertetettvolt a rezüméje azoknak a beszélgetéseknek…Balassa Péter (Jobbik) kérdezett rá aVát–Porpáci-reptér ügyére, ám dr. PuskásTivadar úgy vélekedett: ez egy magánbefektetés,tehát a cég tulajdonosait kellenemegkérdezni a témában.Dr. Czeglédy Csaba arról érdeklôdött,hogy történt-e elôrelépés a MÁV-ingatlanokmegszerzésének ügyében. Arra kértea politikust, hogy lobbizzanak a városvezetôkaz október végén városunkba látogatóOrbán Viktor miniszterelnöknél azügyben. Azt is kérte a frakcióvezetô, hogytartsa be a helyhatóság azt a közgyûlésihatározatot, amely leszögezi: a stadionnaka Rohonci úton kell maradnia. Dr. PuskásTivadar válaszában aláhúzta: jó esélyvan arra, hogy azt az ingatlankomplexumot,amelyért az elôzô ciklusban 600 millióforintot akart fizetni az akkori városvezetés,ingyen szerezze meg Szombathely.Adminisztrációs szakaszban van azügy, tette hozzá a polgármester. A polgármesterleszögezte: Orbán Viktor október26-án azért érkezik városunkba,hogy a LUK-ban létrehozott, 700 fôt foglalkoztatóúj üzemrészt átadja. Utánamegtekinti a kormányfô az Illés Akadémiátés a Haladás-pályát. A városvezetéslobbizik majd azért, hogy az állam nyújtsonsegítséget a stadion felújításában. Dr.Czeglédy Csaba kijelentette: abban bízik,hogy Orbán Viktor köszönetet mondmajd Wagner András korábbi polgármesternek,aki nélkül most nem lehetne most700 új munkahelyet teremteni.Az elsô napirendi pont a költségvetésmódosítására vonatkozott. Molnár Miklós(Pro Savaria) alpolgármester leszögezte:csak olyan módosítás elfogadható,amelynek megvan a valós forrása. „Nyilvánvalóvolt, hogy amikor a SzimfonikusZenekar Szombathelyhez került, annakmûködtetése jelentôs többletköltségetjelent. Mûködik a zenekar, és úgy vállaltkötelezettségeket, hogy a forrás nem voltgarantálva” – húzta alá Németh Kálmán,aki azt sérelmezte, hogy mûködtetésrea szociális segélyek maradványának elvonásalett megjelölve. Balassa Péter szerintkapkodás folyik, a költségvetés módosításábanpedig van néhány felháborítótétel. Példaként a városházi nagyteremfelújítására vonatkozó 8 millióforintos kiadást említette. Dr. CzeglédyCsaba azt kérte: az októberi közgyûlésrekészítsen egy átfogó anyagot a városvezetés,amelyben szerepelnek Szombathely2013-as költségvetésének keretszámai.Dr. Puskás Tivadar szerint nemvolt jó állapotban az ország és Szombathelykét esztendeje: az adósság óriásimértéket öltött, így nagyon nehéz örökségetkapott a jelenlegi városvezetés. NémethKálmán erre úgy reagált, hogy2008-tól jobboldali többség volt Szombathelyen.A pénzt nem cukorra költöttük,zárta a szavait az ellenzéki városatya.A polgármester szerint most a legfontosabbaz, hogy Szombathely helyzetét stabilizáljuk.Az ellenzéki frakcióvezetô


2012. SZEPTEMBER 29.KÖZGYÛLÉSszerint az elmúlt 22 év politikai elitjénekközös bûne, hogy ilyen helyzetbe jutotta város, az ország. Szakály Gábor (Fidesz)frakcióvezetô szerint meglehetôsenvisszatetszô az ellenzék magatartása.A politikus arra emlékeztetett, hogy azelôzô ciklusban hitelbôl jutalmazta megmagát a polgármester és az alpolgármesterek.Szakály Gábor szerint az ellenzékkampányol, ám sokkal jobban tennék abaloldali képviselôk, ha tükörbe néznének.Lazáry Viktor (Fidesz) szerint jó döntésvolt a szimfonikus zenekar átvétele,és arra kérte az ellenzéket, hogy miutánhasonló döntések elôtt áll a város (könyvtárés múzeum mûködtetése), dolgozzákki mielôbb álláspontjukat, hogy közösenlehessen dönteni a kérdésben. Végül atestület néhány kiegészítéssel ugyan, deelfogadta a költségvetés-módosítást.Ennek értelmében kevesebb pénzbôlgazdálkodik majd a szimfonikus zenekar,csökken a szociális szféra pénzmaradványa,ugyanakkor néhány tételt így sikerültbeemelni a büdzsébe.A SZOVA Zrt. elsô féléves beszámolója istéma volt a közgyûlésen. NémethKálmán elmondta: elmaradt az eredménya várttól, a költségek növekedtek;ez is hozzájárult az eredmény elmaradásához,vélekedett az ellenzéki politikus.A szociális bérlakások felújítására nemigazán volt forrása a cégnek, és ez elgondolkodtató,tette hozzá Németh Kálmán.A hulladékgyûjtésbôl származó bevételnôtt, azonban a beruházások már nemvoltak ilyen sikeresek, és soknak tûnik asportszponzorációra fordított kiadás is,summázta véleményét az ellenzéki képviselô.Dr. Czeglédy Csaba arra kérdezettrá, hogy valóban voltak-e a szellemi dolgozókkiránduláson, és ha igen, akkor azmennyibe került, illetve folyik-e nyomozása cég ellen? Németh Gábor, a SZOVAvezérigazgatója válaszában úgy fogalmazott:nem a SZOVA ellen folyik nyomozás.Ismeretlen bejelentô ismeretlen tettesellen tett feljelentés vesztegetésmiatt, ezért nyomoz az ügyészség. Folyamatbanvan az ügy, így errôl egyelôrenem lehet több információt kiadni, tettehozzá Németh Gábor. A dolgozók valóbanvoltak kiránduláson, ám ennekköltségének zömét egy nyertes pályázatbólfinanszírozta a gazdasági társaság.Az ellenzéki frakcióvezetô úgy látja:akkor sem biztos, hogy jó öltet volt a kirándulás,fôleg azért nem, mert a fizikaidolgozók kimaradtak ebbôl.A többségi önkormányzati tulajdonú cégekfélévi beszámolóit gyorsan elfogadtáka városatyák. A Szombathelyi Parkfenntartásiés Temetkezési Kft. mûködésévelkapcsolatban aztán Balassa Péterszóvá tette, hogy szerinte elhibázottvolt a cég létrehozása, annak vezetésepedig alkalmatlan a feladat ellátására.Dr. Czeglédy Csaba szerint a vállalatmunkatársai teszik a dolgukat, de a közgyûlésaz alapításkor nagyon szûkös lehetôségeketszabott meg a Szomparkszámára. A SZOVA-ba olvasztás minélelôbb történjen meg, lehetôleg január1-jétôl, javasolta az ellenzék. HorváthCsaba (Fidesz) szerint minden kezdet nehéz,két év után nem szabad pálcát törnia vállalat fölött. A városatya figyelemmelkíséri a vállalat mûködését, ésörömmel tapasztalja, hogy egyre többa gépbeszerzés, ezzel párhuzamosancsökken az alvállalkozóknak kiadottmunkák mennyisége, és a kezdeti panaszokmellett már egyre gyakrabban lehethallani dicsérô szavakat is. MartonZsolt (Fidesz) alpolgármester szerinttévedés, hogy azért vetôdött fel azegyesítés, mert veszteséges a Szompark,vagy mert problémás a mûködése, az integrációépp a törvényi változásokmiatt váltak aktuálissá.A grúz Kutaiszi legyen-e testvérvárosaSzombathelynek? Errôl is vitatkoztak afelek. Georgia, ez a helyes elnevezése azországnak, mondta dr. Puskás Tivadar,majd miután az ellenzék arra kérte:gyôzze meg ôket arról, miért is fontosSzombathelynek, hogy Kutaiszival testvérvárosikapcsolatot létesítsenek, ismertette,hogy a georgiai település 4ezer esztendôs múltra tekint vissza, a 3.legnagyobb települése az országnak.Kutaiszi részérôl érkezett a megkeresés,az unióhoz kíván csatlakozni. Sági József(Fidesz) szerint át kellene vizsgálni a testvérvárosikapcsolatokat, három-néggyelélô igazán a kapcsolat. Ha ilyen lesz azúj is, akkor támogatni tudja. A pedagógusképviselô aztán történelmi kitekintéstis tett, így sikerült megtudnunk, hogyaz V., VI., VII. században még a magyartörzsekbôl szakadtak le a grúzok ôsei.Némi nyelvészkedés után szavazott a testület,amely támogatta a testvérvárosikapcsolat létesítését Kutaiszival.A város által fenntartott általános iskolák,mûvészeti iskolák és gimnáziumok2013. január 1-je utáni mûködtetése is témavolt a közgyûlésen. Az ellenzék szerinthiba, hogy a szakmai irányítás kikerüla helyhatóság kezébôl, erre biztosannem adtak a választók felhatalmazást kétéve. Dr. Czeglédy Csaba rámutatott: háromhónap múlva már nem a városvégzi majd el az oktatási intézményekszakmai irányítását. A politikus szerint mia garancia arra, hogy például a Nyitra utcaiiskolában megmaradhat a két tannyelvûképzés, vagy a Herman iskolábanaz Illés Akadémia? Az oktatáshoz nemközvetlenül köthetô ingatlanokat lekellene venni az intézményekrôl, a városérdeke ezt kívánja, érvelt a szocialistaképviselô. Emellett a szakmai döntésekegy részét tartsa meg magának az oktatásibizottság. „Intézményfenntartó bizottsággáalakul át az oktatási bizottság,amely korábban szakmai kérdésekbendöntött” – hangzott el. Heves vita alakulhatottvolna ki, ám a polgármesterszünetet rendelt el.Horváth Zoltán (LMP) úgy fogalmazott:nem tudja elfogadni az államosítást.Molnár Miklós szerint két dologról szólta vita. A törvényalkotás megtörtént, eztvégre kell hajtani, viszont a törvénybôl alehetô legjobbat kell kihoznia az önkormányzatnak.Az oktatási bizottság megtartásateljesen támogatható elképzelés,és az alpolgármester szerint is fontos,hogy a szakképzések megmaradjanak.Rettegi Attila (Fidesz), az oktatási bizottságelnöke azt mondta: nem olyan borúlátó,mint az ellenzéki képviselôtársa.Nemzetközi példák azt mutatják, hogyaz állami oktatási rendszerek is lehetneksikeresek. Dr. Puskás Tivadar is amellettérvelt, hogy az új rendszer lehet jobb is,hiszen épp azért hozták létre. Szó semvolt az oktatási bizottság megszüntetésérôl,emelte ki a polgármester.A szakmai kérdésekben a KlebelsbergKunó Intézet helyi munkatársainak legyenkötelezô egyeztetni az oktatási bizottságtagjaival, fogalmazta meg dr.Czeglédy Csaba a módosító indítványt,amelyet a többség támogatott is. Az oktatáshoznem közvetlenül kapcsolódó intézményrészekleválasztásának lehetôségét,illetve hogy azt érdemes-e véghezvinni,erre az októberi közgyûlésenvisszatérnek a képviselôk. Ez a módosítóindítvány is többséget kapott.SaFó7


SPORT • INTERJÚ„A torna az életem”BERKI KRISZTIÁN OLIMPIAI BAJNOKKAL BESZÉLGETTÜNKVannak emberek, akik a siker legcsekélyebbízétôl is elbízzák magukat, sfolyton azt bizonygatják, mennyi mindenttettek már le az asztalra. És vannakemberek, akik valóban nagy dolgokatmutatnak fel, mégis szerényekmaradnak, és nem gondolják magukatkülönbnek a többieknél. Nos, BerkiKrisztián olimpiai bajnok tornászunkaz utóbbi csoportba tartozik. A számosEurópa- és világbajnoki arannyalbüszkélkedô 27 éves sportoló olyan,mint a „fiú a szomszédból”. Közvetlen,életvidám és…Kedden egy sajtótájékoztatóra érkezetta városba, majd a Bolyai iskolábament, hogy a gyerekekkel beszélgessena sport fontosságáról és az olimpiáról,népszerûsítse a tornát, és válaszolgassona kérdésekre. Nem esett nehezére, barátságosanfordult a diákokhoz, nyugalomés kedvesség áradt a lényébôl.– Bálványoztak téged! – összegzem egymondatban a látottakat, mire ô zavarbajön, és egy kisfiús mosoly jelenik megaz arcán.– Hihetetlen érzés. Az emberek megállítanakaz utcán, fotót és aláírást kérnek,gratulálnak. A legfiatalabbak pedig,akikrôl nem is sejtettem, hogy tudomásukvan a létemrôl, rajonganak értem.A minap odajött hozzám egy alig hatévesforma kislány, ölelgetett, és többször elmondta,hogy én vagyok a példaképe.Ez nagyon jó érzés, ahogy az a szeretetis, ami a londoni hazatérésem óta körbevesz.Úgy tûnik, az olimpiának és a magyarsikereknek akkora hatása volt a szurkolókra,amit én álmomban sem gondoltamvolna – mondja egy lendülettel, ésmuszáj feltennem neki a kérdést: – Nemfélsz attól, hogy hirtelen túl sok lesz a jóból?Hogy rossz irányba visz ez a rajongás,és megváltoztat?– Egyáltalán nem – mondja megkérdôjelezhetetlenmagabiztossággal. –Ugyanaz az ember maradtam, aki azolimpia elôtt voltam. Nem változtammeg, nem szálltam el, ugyanolyan vagyok,mint bárki más, ezért nem is viselkedemsztárként. Nem hordok álarcokat,mert abba az ember egy idô után belebonyolódik,nem tudja, mikor melyiketviselje, és a végén a leglényegesebbet veszítiel: önmagát. Sokkal egyszerûbb, hamindig magamat adom. Szerencsés vagyok,mert így ismert meg a közönség,és úgy tûnik, magamért kedvel. ValóbanNÉVJEGYBerki Krisztiántorna – lólengés1985. március 18.BudapestEdzôje: Kovács IstvánEgyesülete: ÚTEolimpiai bajnok2-szeres világbajnok2-szeres vb-ezüstérmes6-szoros Európa-bajnok1-szeres Eb-bronzérmes7-szer az Év Tornásza2-szer az Év Sportolójatöbb lett a rajongó és szurkoló, de ez csakelôbbre visz, pozitív erôvel hat, újabberedményekre ösztönöz. Arról nem is beszélve,hogy ezzel az éremmel végre tehetekvalamit az „Ügyért”, a tornáért,ami sajnos nem tartozik a legnépszerûbbsportágak közé Magyarországon. Azelmúlt hetekben azonban úgy tûnik, végrevalami megváltozott. Nem is kellmesszire menni, Szombathelyen akkoralett az érdeklôdés a torna iránt, hogy azegyesületnek újabb termet kell keresnie,újabb szereket beszereznie. De a pestiklubokban is ugrásszerûen megnôtt agyerekek száma. Ezért éri meg igazánnyerni. Ezért veszek részt a most hétvégén,Szombathelyen megrendezett TornászGrand Prix-n is. Nem indulok ugyan,de amolyan sportnagykövetként felhívoma rendezvényre a figyelmet. Fontos,hogy ne csak a gyerekek, de a szülôk ismegértsék, ha egyszer beíratják csemetéjüketedzésre, akkor támogatniuk kellôt. Nem csak anyagilag, de erkölcsileg,lelkileg is. Ez utóbbi talán a legfontosabb.Nekem a torna az életemet jelenti, tudom,mirôl beszélek, hisz gyerekkoromóta benne vagyok.Ami nem öl meg, az megerôsít– Pedig nem volt könnyû az utad. Rögtönaz elején egy bokasérülés árnyékolta beaz álmaidat, majd jöttek az anyagi problémák,sok küzdelem, megpróbáltatás.Még négy éve is úgy tûnt, csak nem akarmelléd állni a szerencse. Az igazságtalanselejtezô rendszer miatt lemaradtál a pekingiolimpiáról, de csakúgy, mint mindig,felálltál, és még magasabbra küzdötted felmagad. Honnan ez a lelki erô benned? –kérdezem kíváncsian, mert elsô látásranem is gondolná az ember…– Azt hiszem, ez részben személyiségkérdése – mondja elmerengve –, de a legnagyobberô a szeretet. Legyen az bárki,vagy bármi felé irányuló. Én szeretem azt,amit csinálok, ez tud órákig lent tartani atornateremben. No és Kovács István, azedzôm, aki nagyon sokat segített, valójábanô tett hozzá a legtöbbet a karrieremhez,mindig ott volt, amikor mélypontrazuhantam, és segített felállni. Folyton aztmondogattam magamnak, hogy aminem öl meg, az megerôsít. Egy elrontottversenynél vannak sokkal rosszabb dolgokis az életben. Amúgy pedig megtanultammár, hogy kellenek a csalódások, kudarcok,a rossz dolgok ahhoz, hogy a jót megtudjuk becsülni. A pekingi olimpián nemlehettem ott, de ezen nem rágódok, amúlton soha nem lehet változtatni, ezértelôre kell figyelni. Mi irányítjuk a sorsunkat,de hiszem, hogy vannak olyan külsôerôk, amik segítenek. Ahogy abban is mindigbíztam, hogy amit elvesz egyszer azélet, azt kamatostul visszaadja. Én Londonbanvisszakaptam mindent.– És most teljes az életed… – kérdezem,vagy inkább mondom, ô pedig gondolkodásnélkül válaszol. – Azt hiszem,hogy igen. Végre kijutottam az olimpiára.Több mint három éve vagyunk együtta párommal, aki lassan egy éve már amenyasszonyom. Idôvel majd szeretnékcsaládot is alapítani, de a hírekkel ellentétbenennek még nincs itt az ideje. Sokkötelezettségem van, ha csak a következônégy évet nézzük, remélhetôleg lesznégy Eb-címem, három világbajnokságom,és ha minden igaz, egy riói olimpiám.Most elsôsorban ez lebeg a szememelôtt, de ez inspirál.Szabó Zoé8


2012. SZEPTEMBER 29.CIVIL • INTERAKTÍVFOGADÓÓRÁKOLVASÓI LEVÉLFeltételek: • legalább középfokú végzettség• kiváló német nyelvtudásElôny:Németh Kálmán, Szombathely önkormányzati képviselôje október1-jén (hétfôn) 15.30–16.30 óráig a Városháza földszintikistermében fogadóórát tart.Horváth Csaba, Szombathely 4. sz. választókerületének önkormányzatiképviselôje október 1-jén (hétfôn) 17.00–18.00 óráig a Váci MihályÁltalános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben(Szombathely, Váci M. u. 11.) fogadóórát tart.Lendületben a Zonta ClubA Zonta Club Szombathely szeptember 3-án tartotta a Zonta-évet (keresztévbengondolkoznak) indító elsô összejövetelét. A kis közösség nyolc tagjaaz elôzô két napot Hévízen, az országos Zonta-találkozón töltötte, ahonnannemcsak a nemzetközi szervezet iránymutatásaival, javaslataival tértekhaza, hanem ötleteket, jókedvet és bizakodást is hoztak. Mindez alapotadott az éves program elôkészítéséhez. A legkiemelkedôbbesemények: októberben a 16–20 év közötti korosztályt érintve a „Fiatalnôk a közéletben” nemzetközi projekt meghirdetésére kerül sor. Novembervégén lesz a hagyományos jótékonysági hangversenyük, amelyre isméta Mûvészeti Szakközépiskola fiataljainak meghívását tervezik. Ebbenaz évben várható még egy nemzetközi vonalon futó kérdôíves felmérés,amely a nôk szív- és érrendszeri megbetegedéseinek feltérképezéséreirányul. Áprilisban a „Másként, az elfogadás jegyében” rendezettdivatbemutató, majd májusban a következô országos Zonta-találkozó megrendezéseszerepel tennivalóik között.A rendezvények mellett a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó ajándékozás,különbözô intézmények felkeresése, az összejöveteleikre vendégekhívása, új tagok toborzása, a mûködés feltételeinek megteremtéséreirányuló lépések szerepelnek még terveik között.Pócz Gáborné, a Zonta Club elnökePartnercégünk számára keresünkmunkatársat az alábbi pozícióba:BELSÔ ÉRTÉKESÍTÔ• kiváló kommunikációs és problémakezelô készségek• nemzetközi cégnél szerzett tapasztalat• integrált vállalatirányítási rendszerben szerzett tapasztalatFeladatok: • értékesítési projektek cégen belüli koordinálása• kapcsolattartás az osztrák anyacéggel• kapcsolattartás a nemzetközi ügyfelekkelA munkavégzés helye: CelldömölkHa hirdetésünk felkeltette az érdeklôdését, kérjük, regisztráljon a honlapunkon, és jelentkezzen az álláshirdetésre.Bôvebben honlapunkon: www.whc.huWH Consulting Kft. 9700 Szombathely, ISIS-Center, Rákóczi F. u. 1.Horváth Zsófia – HR tanácsadó • Tel.: 0630/463-8472E-mail: horvath.zsofia@whc.hu • www.whc.hu • Nysz: 20-004-2002AMIRÔL TUDNI ÉRDEMESA MUNKAERÔPIACON…HORVÁTH DÁNIELHR TERÜLETI VEZETÔWH CONSULTING KFT.A WHC ÉRTÉKRENDJEA mai cikkünkben szeretnénk megismertetniaz olvasóinkat vállalatunkértékrendjével. A WH ConsultingKft. számára egyaránt fontos a Megbízóés a Munkavállaló. Igazolható,hogy elégedett és elkötelezett Munkavállalókkalnagyobb sikereket,jobb eredményeket lehet elérni.Arra törekszünk, hogy a Munkavállalókérdekeit maximálisan képviseljüka partnercégeknél, kérdéseiket, kéréseiket,észrevételeiket megválaszoljuk,és figyelembe vegyük. A Megbízó csakakkor kap jól teljesítô kölcsönzöttmunkaerôt, ha a kölcsönzött dolgozószívesen dolgozik a partnercégnéla kölcsönbeadón, azaz jelen esetbena WHC–n keresztül. Cégünk számáranagyon fontos az erôs bizalmitôke megléte a partnercég (megbízó),a kölcsönzött munkaerô és a kölcsönbeadócég (WHC) között.Elôfordulhatnak olyan cégek, ahol adolgozókhoz való nem megfelelôhozzáállás, valamint az alacsony motivációsszinttel rendelkezô munkaerômiatt nagy a fluktuáció. Cégünkminden hónapban figyeli ezeket a tényezôket,és ha szükséges, partnercégünkfelé megtesszük a szükségesjavaslatokat.A Megbízóknak nyújtott szerteágazó,folyamatosan bôvülô szolgáltatásipalettánkon túl – munkaerô-közvetítés,munkaerô-kölcsönzés, diákmunka,bérszámfejtés, cafeteria rendszermûködtetése, kiválasztónapoklebonyolítása, munkapszichológiaiszolgáltatások, tesztek, tréningek – ajelenlegi és a leendô munkavállalókatis próbáljuk segíteni. Bármely korosztálybizalommal fordulhat kollégáinkhozelhelyezkedéssel, foglalkoztatássalkapcsolatos kérdéseivel,továbbá a középiskolások számára elhelyezkedésitanácsadást is tartunk.Büszkék vagyunk arra, hogy többMegbízónknál egyedüli partnerkéntvagyunk jelen, ami a WH ConsultingKft. szolgáltatásaival való elégedettségetmutatja.Elérhetôségeink megtalálhatók ahonlapunkon: www.whc.hu.WH Consulting Kft.9


KULTÚRA • IFJÚSÁGIndul az Agora-ôszAz Agora-óra projektet, a belvárosi mozidigitalizációját, valamint a kulturálisközpont ôszi-téli programjait ismertettékszerdán az intézmény vezetôi egy sajtótájékoztatón.Az eseményen elôször azAgora-óra 2 címû pályázatról esett szó,amely közel 25 millió forintos, önrész nélkülitámogatást jelent. A szeptember elsejénindult projekt 23 tematikus programmalkapcsolódik be a formális oktatásba,számos szakkört, tehetséggondozórendezvényt, vetélkedôt kínál anevelési-oktatási intézményekben tanulódiákoknak, a pedagógusoknak, valaminttágabb értelemben a családoknakis. A projekt céljai között egyik oldalona tehetségek felkarolása szerepel, különöstekintettel a hátrányos helyzetûgyermekek tehetséggondozására, másikoldalon a közvetett cél a régió kulturálisszakmai központjává „emelni” azAgorát, ahol a mûvelôdési, szórakozási,oktatási lehetôségek mind egy helyen válnakelérhetôvé. A rendkívüli irodalomórák,a zenepedagógiai és filmmûvészetiszakkörök mellett fontos szerepet kapa projektben egyebek mellett a múltidézés,a honismeret, és más népek kultúrájánakmegismerése is. A két iskolai félévenát futó programban mintegy 636gyermek és negyven pedagógus veszmajd részt, derült ki a sajtótájékoztatón.– A 2004-ben kezdôdô beruházás végrea végéhez érkezett – mondta elLazáry Viktor alpolgármester, áttérve aSavaria Filmszínház modernizációjára.A felújítás összköltsége mintegy 500millió forint volt, az utolsó fázisra, a mozidigitalizálására körülbelül 100 milliótköltöttek. A mozi mindkét termébenpéntektôl digitális projektorokkalvetítenek, a nagyteremben 3D-s filmekvetítése is lehetôvé vált. A beruházásérintette a hangtechnikát is, emellettmodernizálták a kiszolgáló berendezéseketis. Az alpolgármester elmondásaszerint az art-mozi jelleg továbbra ismegmarad, ahogy a város kulturális életébenis ugyanazt a szerepet tölti be amozi, mint eddig. A próbaüzem szeptember28-án indult, a következô hetekbenlátható lesz egyebek mellettWoody Allan Rómának szeretettel címûfilmje, a Madagaszkár 3, a Jégkorszak4, valamint a Sammy kalandja másodikrésze. Októberben a belvárosi filmszínháztöbb magyar filmet is bemutat.A Sportházban idén is számos érdekesés nívós programmal várnak bennünket.Októberben egyebek mellett a ValaholEurópában címû musical, a Ludas Matyiés a Liliomfi lesz látható, tudtuk megGrünwald Stefánia intézményvezetôtôl.Prieger Szabolcs a zenei eseményekrôlelmondta, hogy olyan együttesek érkeznekmajd a városba, mint a Vad Fruttik,a Heaven Street Seven, vagy a Kiscsillag.November 9-én az Agora Fesztiválon pediga 30Y (képünkön), a PunnanyMassif, az Intim Torna Illegál és az Elefántlép fel. De hogy a gyerekek se maradjanakki a jóból, idén is lesz JapánNap, Szent Márton-napi és karácsonyijátszóház is.SaFóIdén is lesz Hollywood ClassicsA Savaria Szimfonikus Zenekar2012–13-as évadának programjait ismertetteMérei Tamás igazgató egykeddi sajtótájékoztatón. Az eseményegy örömteli bejelentéssel kezdôdött:Vásáry Tamás, a szimfonikusoktiszteletbeli elnök-karnagya elsô magyarkéntnemrégiben Párizsban Mozart-díjatvehetett át az UNESCOtól.A bérletszerkezetrôl az igazgatóelmondta, hogy a három éve megújítottforma továbbra sem változik.Szimfonikus zenét, kamarazenét ésoperát is hallhat a közönség. A szimfóniabérlet tizenegy elôadásból áll,és szeptember 28-án indul. A karmesterekközül fellép Robert Houlihan,Izaki Masahiro és Bogányi Tibor, szólistakéntpedig Onczay Csabát, KokasKatalint és Fejér Andrást is hallhatjamajd a szombathelyi közönség. A kamarazenebérlet a Kelemen Kvartettelôadásával, október elsején kezdôdik.Kodály Zoltán Háry János címûmûvével pedig december 1-jén nyit azoperabérlet. Ez az elôadás azért is kuriózumlesz, mivel Vásáry Tamás, azopera karnagya, Kodály asszisztensevolt, így a mû eredeti szellemiségét élhetjükmajd át az elôadáson. Ezenkívülhallható lesz még Puccini Bohéméleteés Donizetti Szerelmi bájitalais az operabérletben. A SavariaSzimfonikus Zenekar egyébkéntoktóber 4-én Budapesten, a 38. KorunkZenéje Fesztiválon is fellép majd,kortárs magyar dalokat játszanakSándor Szabolcs vezényletével.Az idei, negyedik Hoolywood Classics(október 12–13.) sztárvendége RadicsGigi lesz. Dalokat énekel majd egyebekmellett a Több mint testôrbôl, aPretty Womanbôl és a Showgirlsbôl.A mûsorban hallható filmzenék közöttlesz még a Számkivetett, aBatman, az Apollo 13 és a DirtyDancing is. A mûsorvezetôk ezúttalSzekeres Nóra és Csányi Sándor lesznek.Mérei Tamás zárszóként elmondta,hogy miután november 15-én leszötven éve, hogy megtartották az elsôbérletes hangversenyüket, ennekapropójából emlékkoncertet adnak.A rangos eseményen az ígéretek szerintaz elmúlt öt évtized valamennyijelentôs karmestere fellép majd. E jelesévforduló alkalmával egyébkéntegy könyvet is kiadnak, amely szinténnovember 15-tôl lesz kapható.SaFó10


2012. SZEPTEMBER 29. ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛTÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLETIFÁK METSZÉSÉRÔLA Szombathelyi Parkfenntartási ésTemetkezési Kft. 2012. október 20-igvárja a lakossági bejelentéseket aközterületi fák metszésével kapcsolatban.A beérkezett metszésifeladatokat a kft. a kérések elbírálásátkövetôen, a 2013. évi metszésiterve keretében, 2013. március31-éig fogja végrehajtani. A bejelentéseketa 94/314-234-es telefonszámonminden hétköznap 8–16 óráigvagy az info@szompark.hu e-mail címenlehet megtenni.LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓSzombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzata tájékoztatja alakosságot, hogy 2012. szeptember25. és október 16. között aVas Megyei KatasztrófavédelmiIgazgatóság felülvizsgáltatja avárosban lévô motorszirénák állapotátés mûködését.Kérjük a lakókat, hogy a felülvizsgálateredményes végrehajtásaérdekében a szakemberek épületbetörténô bejutásához segítségetnyújtani szíveskedjenek!Szombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzataHATÁRTALANUL A HATÁRON TÚLA Reményik Sándor EvangélikusÁltalános Iskola 21 diákja vehetettrészt azon a négynapos felvidékitúrán, melyhez jelentôssegítséget nyújtott a „Határtalanulaz államhatáron túl” címet viselôpályázat keretében elnyertközel 600 ezer forintos támogatás.A pályázatot a Bethlen GáborAlapkezelô Zrt. hirdette megazért, hogy minél több hetedikosztályos tanuló eljuthasson egyhatáron túli magyar területre.EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRASzombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata október 6-án aPremontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban az aradi vértanúkmártírhalálának 163. évfordulója alkalmából városi megemlékezést tart.Program:16.00 Emlékezô szentmise a gimnázium dísztermében17.00 Ünnepi mûsor az aradi vértanúk emlékfalánál• Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter országgyûlési képviselô• Koszorúzás (azt követôen átvonulás a Batthyány térre)18.00 Ünnepi megemlékezés a gróf Batthyány Lajos-emléktáblánál• Az emlékezés gyertyáinak elhelyezéseKözremûködnek: • Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai• Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai • MH12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Díszalegység • Szombathelyi Polgárôrség.Kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezniaz aradi vértanúk emlékfalánál (Premontrei gimnázium), koszorúzásiszándékukat az 520-105-ös vagy 520-377-es telefonszámon szíveskedjenekbejelenteni 2012. október 03. (szerda) 12.00 óráig!FORGALOMKORLÁTOZÁS: A Batthyány téri rendezvény ideje alattforgalomkorlátozás lesz. Az aradi vértanúk mártírhalálának 163.évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés zavartalan lebonyolításaérdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz.17.55–kb. 18.40-ig Batthyány tér: Thököly I. u. – Rákóczi F. u., Aréna u. –Zrínyi I.u., Légszeszgyár u. – Rákóczi F. u., Mátyás király u. – Zrínyi I. u.keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt a menetrend szerint közlekedôautóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel. Azünnepség befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend.A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.Ki mint veti ágyát,jól alussza álmát!CIGNUS Matracszaküzlet • Semmelweis u. 4–6. • Tel.: 94/505-114 • e-mail: dinotte@cignus.huÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet szeptember 29-tôl október 5-ig.29., Szo – Margaréta, Margaréta u. 3., 500-222 20.00–8.00; 30., V – Levendula, Zanatiút 70. (TESCO), 501-607 19.00–8.00; 1., H – Nova Ôrangyal, Újvilág u. 1. (INTERSPAR),313-300 20.00–8.00; 2., K – Árkádia, Dolgozók útja 1/A., 508-008 19.00–8.00; 3., Sze– Pelikán, Semmelweis u. 4–6., 500-440 20.00–8.00; 4., Cs – Rókus, Gábor Áron u.12., 510-312 20.00–8.00; 5., P – Stromfeld, Stromfeld A. u. 15., 801-230 20.00–8.00.RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.com11


PROGRAMAJÁNLÓszeptember 29–október 6.KIÁLLÍTÁSOKszeptember 24–október 29.Cafe FreiKépmásképp 2012szeptember 28–október 20.Weöres Sándor SzínházIROKÉZ SELECTION No.7:Szûcs Attila kiállítása•••••••••••••••••szeptember 29. (szombat)Weöres Sándor Színház19.00 Játék a kastélybanMagház Kultúrkocsma19.30 Blues Jam-koncertA-Club21.00 Szeptemberi retroOladi ÁMK21.00 psyGO A party!Palace Café22.00 Forever young partyCuba Cafe22.00 Secret Factoryszeptember 30.(vasárnap)Mesebolt Bábszínház10.00 Ti-ti tá – játék a ritmussalWeöres SándorSzínház18.00 Ötéves a színház –születésnapi gálaestoktóber 1. (hétfô)Berzsenyi DánielKönyvtár17.00 Merre tart világunk?A meghatározó trendekElôadó: Szilvási CsabaBartók Terem19.30 Kamarazenei bérlet1. elôadás. Az I. NemzetköziVégh Sándor VonósnégyesVerseny díjnyerteseinekkoncertjeoktóber 2. (kedd)Vas Megyei TIT17.00 Ország-VilágjárókBaráti Köre. Bali, az isteneklakhelye, ahol a „legszebblányok teremnek aFöldön”. Elôadó: Dr. PuskásJánosWeöres SándorSzínház19.00 Játék a kastélybanoktóber 3. (szerda)Siker Könyvtár16.30 A Gyökerekhez visszacímû rendezvény kereténbelül Murányi Péter újságíróbeszélget Csákányi EszterszínmûvésznôvelCafe Frei17.00 Színházszerda. Akikérdez: Nagy Cili. Aki válaszol:Bajomi Nagy GyörgyWeöres SándorSzínház19.00 Játék a kastélybanoktóber 4. (csütörtök)Vas Megyei TIT15.30 Szenior Klub. Emlékezés1949. október 6-a vértanúiraés további emlékezetesévfordulókWeöres SándorSzínház19.00 Játék a kastélybanoktóber 5. (péntek)Vas Megyei TIT14.00 Asztaltársaság. Ivánci-Rátótimegemlékezés azaradi vértanúkról. Szervezô:Horváth JánosWeöres SándorSzínház18.30 A Hrabal galaxis pillanatképei– kiállításmegnyitó.A kiállítás megtekinthetô:november 9-ig.19.00 Szigorúan ellenôrzöttvonatokoktóber 6.(szombat)Weöres SándorSzínház15.00 Játék a kastélybanOrszágos könyvtári napok a BerzsenyiDániel Könyvtárban – 2012. október 1–7.Október 2. (kedd)16.00 Hogy szolgál a memóriája? Rejtvényfejtôverseny nyugdíjasoknak17. 00 Idôskori problémák és megoldásokBeszélgetés dr. Lazáry GyörgynépszichológussalOktóber 3. (szerda)16.00 INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATA KIND HALLÁSCENTRUM KÖZREMÛ-KÖDÉSÉVEL17.00 „Tölcsért csinálok a kezembôl”,avagy a gramofon hôskora és népszerûmûfajai Magyarországon, Torjay ValterelôadásaOktóber 4. (csütörtök)10.00 Szombathelyi elsôk. Helytörténetifoglalkozás általános iskolásoknak.Vezeti: Szalainé Bodor Edit helyismeretikönyvtáros15.00 Nemzedékek találkozója. 60 évesa megyei könyvtár. 6 évtized képekben,dokumentumokban – kiállításmegnyitó12Október 5. (péntek)10.00 CSIRIBIRI MUZSIKA. Játékos foglalkozásbabáknak és mamáknak BojnéczKatalin óvodapedagógussal10.00 Biztonságos idôskor, biztonságosotthonok. Beszélgetés a betörések,rablások, lopások elleni védekezésrôlKiss Zoltánné biztonságtechnikaiszakemberrel(Helyszín: V. sz. Idôsek klubja, Szombathely,Pozsony u. 47.)Október 6. (szombat)11.00 Mesehôsök, mesevarázs. Családoklegkedvesebb meséi. Felolvasás ésdiafilmvetítés a gyermekkönyvtárban13.00 Mesehôsök, mesevarázs. Családoklegkedvesebb meséi. Felolvasás ésdiafilmvetítés a Jáki úti fiókkönyvtárban(Helyszín: Szombathely, Jáki út. 33/a)Október 7. (vasárnap)KÖNYVES VASÁRNAPRendkívüli nyitva tartás 12 órától 18 óráig13.00 Könyvtár pincétôl a padlásig –könyvtárbemutató14.00 Könyvtárút. Könyvtárosok, könyvtárhasználókösszefogásaaz olvasás-, a könyv és a könyvkultúranépszerûsítéséért. A sárvári SylvesterKönyvbarát Klub tagjainak fogadása15.00 10 éves a könyvtár felújítottépülete – közönségtalálkozóBeiratkozási kedvezményeka Könyves vasárnapon• valamennyi korosztálynak, foglalkozástólfüggetlenül féléves ingyenesbeiratkozás• a könyvtár olvasókörébe új tagkéntbelépôk egyéves ingyenes beiratkozástkapnak ajándékul (a fényképesigazolvány térítésköteles: 500 Ft)AMNESZTIA!Minden késedelmi díjra, függetlenül atartozás összegétôl, beleértve a bíróságieljárás alá vont késedelmeket is.A kedvezmény csak a dokumentumvisszaszolgáltatásával vehetô igénybe.Helyszín: Szombathely, Dr. Antall Józseftér 1.


2012. SZEPTEMBER 29. H I R D E T É SÁTALAKUL AZ OKJ,szigorodni fognak a képzési feltételek!Most még a régi követelményekkel, kedvezôbb áron tanulhat!Kamatmentes részletfizetési lehetôség!Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen!2012. OKTÓBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK:• Adótanácsadó• Mérlegképes könyvelô – vállalkozási szak• Mérlegképes könyvelô – államháztartási szak• Társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó• Pénzügyi-számviteli ügyintézôTovábbi tanfolyamok:A kormány a 29/2012. kormányrendeletével újraszabályozta a kormánytisztviselôkés a köztisztviselôk képesítési elôírásait. A rendeletérinti a megyei és fôvárosi kormányhivataloknál, az önkormányzatoknál,munkaügyi központoknál, illetve a NAV-nál dolgozókat.Nyilvántartási és okmányügyintézô OKJ-s képzéstindítunk, amelyet, ha most jelentkeznek,év végéig akár el is végezhetnek a munkavállalók!!!Jelentkezni lehet:PERFEKT ZRT. VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT(PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE)9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em. 216.Tel./fax: 94/345-220e-mail: szombathely@perfekt.huwww.perfekt.hu(FNYSZ 01-0507-04), (FAT 0036).Keresett szakmák képzéseit kínáljaVas megyében is a Perfekt Zrt.Az eddig is keresett Perfektképzésekmellett továbbiképzésekkel, szélesebb választékkalaz idén is várja aszakmát tanulni vágyókat azországos hálózattal rendelkezô,felnôttképzéssel foglalkozóPerfekt Zrt. Bakos Péter, aPerfekt Vas Megyei KépzésiKözpontjának vezetôje szerinta beiratkozók a minôségioktatás mellett abban isbiztosak lehetnek, hogy amunkaerôpiacon keresettszakmát sajátíthatnak el.A Profession.hu adatai alapjánugyanis a mérnökök és informatikaiszakemberek mellett,könyvelôt kerestek leginkábba vállalatok az elmúltfél évben, mely utóbbi egybena Perfekt Zrt. legkeresettebbképzése is.A pénzügyi, gazdasági képzésekterületén piacvezetôPerfekt Zrt. Vas Megyei KépzésiKözpontjának vezetôjearra is felhívja a figyelmet,hogy aki idôt és pénzt szeretnespórolni, még idén ôsszeliratkozzon be OKJ-s tanfolyamra.2013-tól ugyanis afelnôttképzési rendszer átalakulásamiatt már csak kedvezôtlenebbfeltételek mellettlehet OKJ-s szakképesítéstszerezni. Egyrészt kevesebb,mint feleannyi OKJ-s szakképesítésközül lehet majd választani,másrészt növekszika kötelezô minimum óraszám,ráadásul mindezekmiatt a képzések ára is emelkedhet,akár a duplájára is.A Perfekt Zrt. Vas MegyeiKépzési Központja továbbrais a megszokott helyen, a9700 Szombathely, Jókai u.14. szám alatt a 216-os irodábanvárja mindazokat, akikkarrierjük építéséhez vagymunkahelyük megtartásáhozegy szakképesítés megszerzéseiránt érdeklôdnek. Továbbirészletek, valamint az aktuálisképzési kínálat megtekinthetôaz alábbi honlapon:www.perfekt.hu/vasA természet ízeBio és natúr termékek szaküzlete,reform bisztro• bio és reform élelmiszerek• paleo alapanyagok és sütemények• gyógynövények, étrendkiegészítôk• bio és natúr kozmetikumok, ásvány ékszerek• Moksa Elixír, Bach virágeszenciákNYITÁSIAKCIÓ: -10%október 6-igminden termékreNyitva: hétfôtôl péntekig 9–19, szombaton 9–13 • Szombathely, Király u. 2.A FATIMAISZÛZANYATEMPLOMÁNAKBÚCSÚJÁToktóber 13-án, szombatontartjuk a tiszteletére épülttemplomban(Szombathely, Kodály Z. utca).Ne bízza a kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.: 94/505-895OKTÓBERIÁRESÔÖsszes termékünkre15%kedvezményokt. 1-jétôl 8-ig.*AGROKER ÁRUHÁZRészletek: 94/501-702www.vasiagrocenter.hu*A hirdetés felmutatójának.A készleten lévô termékekre, alkatrészekre, munkadíjra.16.45 Rózsafüzér17.30 Ünnepi vesperás18.00 Ünnepi szentmiseA szentmisét celebráljadr. Veres Andrásmegyés püspök19.00 Fáklyás körmenetSzombathely, (Helena Szalon) Király u. 2. • 06-30/538-98-09SMINKTETOVÁLÁSSzemöldök:23.000 FtVékony felsô szemhéj:15.000 FtVastag felsô szemhéj:20.000 FtExtrém felsô szemhéj technika: 23.000 FtAlsó szemhéj:8.000 FtSzájkontúr:23.000 FtFélsatír:30.000 FtTeljes satír:45.000 FtAjándékutalvány kapható!Érvényes: 2012. 10. 31-ig!13


O T T H O NOTTHONSzombathely, Rumi út. 181.FÜRDÔSZOBASZAKÜZLET(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás:H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROKFaszerkezetek, komplett tetôk gyártása!SzombathelyErkel F. u. 60.Tel.: 327-88430/607-141130/288-449530/361-9991www.farkas-fa.hu• SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN• 3 DIMENZIÓS LÁTVÁNYTERV• GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL• TETÔFELÚJÍTÁS, TETÔCSERE• HELYSZÍNI KIVITELEZÉSépületfa • faanyagvédelem • lambéria, hajópadló • mûszárított asztalosáruTISZTÍTÓSZALONÚJDONSÁGSzônyegtisztítás!Szombathely, Kossuth L. u. 19.Telefon: 94/319-381FolttisztításTextilkímélô tisztításKisebb hibák javításaMosásFormatartó vasalásBôrtisztításKÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekrePOLGÁR PÉTERAranypatak u. 25. • T.: 06 30/2159-003E-mail: szabi_83@freemail.huCsaládi házak, közintézmények,csarnokok, hotelek teljes körû villamosszerelése és karbantartásaFestett és furnérozottkonyhák15–20%kedvezménnyel!**Az akció a 2012. október 30-ig megrendelt konyhabútor-összeállításokra vonatkozik!A különbözô mértékû kedvezményekrôl érdeklôdjön üzletünkben!IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉSDátumIdôképHômérsékletSzept. 29., szombatSzitálás, gyenge esôvárható11˚C23˚CSzept. 30., vasárnap Esô várható 13˚C 18˚COkt. 1., hétfô Szeles idô várható 9˚C 18˚COkt. 2., kedd Szeles idô várható 10˚C 22˚COkt. 3., szerda Zápor várható 10˚C 23˚COkt. 4., csütörtök Zápor várható 11˚C 21˚COkt. 5., péntekGyengén felhôs idôvárható10˚C 19˚C14


2012. SZEPTEMBER 29.Fellépett a Hooligans együttes isMúlt hétvégén rendezték meg a már hagyománnyá vált 14. Joskar-OlaNapokat. Szombat reggel nyolckor az ifjúsági fúvószenekarébresztette a városrész lakóit, s ezzel megkezdôdött akétnapos mulatság. A körhinták, a dodzsem, az ugrálóvár ésa céllövölde mellett számos program várta a látogatókat. A sportoskedvûeknek kispályás labdarúgótornával kedveskedtek aszervezôk, de volt egyebek mellett íjász- és táncbemutató is. A kisebbekaszfaltrajzversenyen mutathatták meg tehetségüket,a kíváncsiak pedig megtekinthették a tûzoltóság, a mentôk ésaz erôs emberek bemutatóit. Nagy sikert aratott a kutya szépségverseny,ám a rendezvény fénypontja egyértelmûen a vasárnapesti Hooligans-koncert volt (képünkön). A már hagyományossávált tombolán számos értékes nyereményt sorsoltakki, melyeket dr. Puskás Tivadar polgármester, Lendvai Ferenc,a körzet képviselôje, illetve dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnokasszony adott át. A fôdíj nyertese egy több százezer forintértékû utazást nyert a családjával Zalakarosra. A kétnapos rendezvényttûzijáték zárta.Újra itt lesz hazánk legnagyobbutazó nagycirkusza!A Magyar Nemzeti Cirkuszmûsorában a szokásosnálidén még több állatprodukciójában gyönyörködhetnekkicsik és nagyok.70 fôs társulat, 15artista, 50 állat és megannyivilágszám várja a publikumota Sportligetben.Richter József Jászai-díjasigazgató társulata ezúttal isvilágszínvonalú mûsort állítottössze, amelynek központieleme most a salsa.Nem véletlenül: sztárvendégkénta Habana-csoport,a kubai állami cirkusz mûvészeilépnek fel. Rúdakrobatikávalhintamutatványokkalejtik ámulatba anagyérdemût. A Porondcsillaga-díjjal idén kitüntetettKathy Donnert különlegeslábzsonglôr mutatványával,Richter József Jr.pedig egyedi spanyol magasiskola-lovaglássalnyûgözile a közönséget.Az utazó társulathoz 50tagot számláló állatpark istartozik. A cirkusz emblémájávávált 36 éves elefánton,Szandrán kívül hatszibériai tigris, tevék, lámák,lovak, struccok, szürkemarhákés skót marhák isfeltûnnek az elôadás folyamán.A nagymacskák mellettidomított kiscicákat isláthatunk. A társulat Szombathelyenoktóber 10–14-iglép a közönség elé a Sportligetben.(x)K Ö Z É R D E K Û • C I V I LÜnnepeltek aközterület-felügyelôkDr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterea Szombathelyi Közterület-felügyelet állományábanvégzett eredményes szakmai tevékenységeelismeréseként Díszoklevelet adományozott HomolyaTibornak, a Szombathelyi Közterület-felügyelet korábbivezetôjének, Horváth Antalnak, a SzombathelyiKözterület-felügyelet korábbi vezetôjének.A Szombathelyi Közterület-felügyelet állományában végzetttöbb mint két évtizedes szakmai tevékenysége elismerésekéntAggné Polgár Andrea ügyintézônek, RéthySándor közterület-felügyelônek és Sipos Attila közterület-felügyelônek.Dr. Varsányi Péter, Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyeleténekigazgatója a Szombathelyi Közterület-felügyeletalapításának 25. évfordulója alkalmábólFA PAJZSON A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET HIVATALOSEMBLÉMÁJÁVAL ELLÁTOTT, NÉVRE SZÓLÓ JUBILEUMIEMLÉKPLAKETETT ADOMÁNYOZOTT: Dr. Puskás Tivadarországgyûlési képviselônek, Szombathely Megyei JogúVáros polgármesterének, Dr. Ipkovich György országgyûlésiképviselônek, Szombathely Megyei Jogú Város korábbipolgármesterének, dr. Szabó Gábornak, SzombathelyMegyei Jogú Város korábbi polgármesterének, MartonZsoltnak, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármesterének,Szakály Gábornak, Szombathely MegyeiJogú Város tanácsnokának, hosszú idôn át a SzombathelyiKözterület-felügyelet tevékenységének objektívés tárgyilagos bemutatása érdekében kifejtett tevékenységeelismeréseként Bartók Zoltánnak, a TV2 regionálistudósítójának.A rendôrséggel való kiváló szakmai és vezetôi együttmûködéselismeréseként dr. Tiborcz János r. dandártábornoknak,Vas Megye rendôr-fôkapitányának, dr. OrbánPéter nyugállományú r. altábornagynak, a KörmendiRendészeti Szakközépiskola igazgatójának, Vas Megyekorábbi rendôr-fôkapitányának, Papp Károly r.vezérôrnagynak, az országos rendôrfôkapitány általánoshelyettesének, a Készenléti rendôrség korábbi parancsnokának,dr. Takács Tibor r. dandártábornoknak,országos rendôrfôk0apitány-helyettesnek, bûnügyi fôigazgatónak,Vas Megye korábbi megbízott rendôr-fôkapitányának,dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornoknak,országos rendôrfôkapitány-helyettesnek, rendészetifôigazgatónak, Vas Megye korábbi rendôrfôkapitányának,Hollósi Gábor r. ezredesnek, Szombathely MegyeiJogú Város korábbi rendôrkapitányának.A Vám- és Pénzügyôrséggel, illetve annak jogutódjávala Nemzeti Adó- és Vámhivatallal való eredményesszakmai és vezetôi együttmûködés elismeréseként dr.Fekete Attila pü. ezredesnek, a NAV Nyugat-dunántúliRegionális Vám- és Pénzügyôrség Fôigazgatóság fôigazgatójának.Szombathelyen, a Zanati – Pálya utca sarkánlévô üzletsoron teljesen felújított,100 m 2 -es, elsô emeleti, jó parkolási lehetôséggelrendelkezô ingatlan (irodának,lakásnak, orvosi rendelônek) hosszútávra kiadó.Érd.: 06 20/552-50-7115


MUNKAVÉDELMITECHNIKUS ésTÛZVÉDELMIELÔADÓtanfolyamok indultakszeptemberbenSzombathelyen.Korlátozottlétszámbanbecsatlakozásilehetôség!Érd.: 06/20/436-5910;info@feot.hu; www.feot.huFEOT Kft. • Al.: 0331 • Nysz.: 08-0041-05Kifutó készletek értékesítése akár 50% kedvezménnyel!2012. szept. 29-tôl a készlet erejéig.Szombathely, Középhegyi u. 7. • Tel.: 94/316-844WinnersANGOL HASZNÁLTRUHATELJES ÁRUCSERE!Október 3., szerda 8.00 óraPetôfi S. és a Kôszegi u. sarkán.Szombathely, Körmendi út 92. • Tel./fax: 331-085, 30/2046-402megoldas@mail.datanet.hu • www.megoldaskft.hu

More magazines by this user
Similar magazines