A kiállításhoz készült katalógus letölthető .pdf ... - Égerházi Imre

egerhaziimre.hu

A kiállításhoz készült katalógus letölthető .pdf ... - Égerházi Imre

Paraszti világ és népművészetÉgerházi Imre festőművészalkotásainak néprajzi inspirációi


hortobágyi csikós vizet húzolaj, farost 60×80 cm, 1974„Attól kezdve valamifokozott belső kényszervolt bennem”részlet Nagy László János1974-es Égerházi Imre portréfilmjébôlHajdúhadházon laktunk. Első osztályos koromban, azáltalános iskolában Szabó József tanítótól kaptam azta bizonyos krétát, amivel aztán a környező falusi házakat,fehérfalú házakat, szürke kerítéseket – úgy hívtukberenákat – telerajzolgattam. Rendszerint azt, amitláttam magam körül, a körülöttem lévő világból. Attólkezdve valami fokozott belső kényszer volt bennem…honfoglalók hitvilágaolaj, farost 60×80 cm, 1996Legszívesebben foglalkozom a paraszti világgal, tanyák,tanyasi emberek festésével, ezeket különféle kifeje zésiformákkal – linómetszés, monotípia, rézkarc és táblakép– igyekszem megoldani, aszerint, hogy melyik témamelyik technikát kívánja, és amelyik segítségével leginkábbkifejezhető. Égerházi Imre


Bényei MiklósAz 1995-ös Égerházi Imre jubileumi katalógus előszavarészletÉgerházi művészetének sok-sok eleméről kelle ne szólni,például következetes kompozíciós rend jé ről, a színfoltokés geometriai vonalak tudatos alkalma zá sáról,vagy arról a sajátos síkformálásról, amelyben elhelyeziképei tárgyát. Ezeket azonban sokszor látták, megírtákmások. Magam inkább még egy olyan elemrőlszólnék, amelyet ugyancsak nem én fedezek fel, detalán erőteljesebb vonásokkal kell meghatározni. Ezpedig Égerházi sajátos, egészen egyedi modernsége.Miért sajátos? Mert olyan elemek újrateremtéséből, átfogalmazásábólszármazik, amelyek éppen az ő képeinalkotnak sajátos, eredeti egységet.Ez eddig talán nem is lenne annyira eredeti. Ott kezdődikaz igazi originalitás, amikor ezt a népművészeti örökséget,ezt az egyetemes kultúrkincset a századfordulóegyik jellegzetes stílusirányával, a szecesszióvalötvözi. Legkevésbé azokon a művein jut el ebben atotalitásig, amelyeken az ötvözés nagyon is tudatos(pél dául Csendélet a műteremben, Virágcsendélet,stb.) Legiz galmasabbak azok a képei, ahol a népmesékés balladák különös világa észrevétlenül ötvöződika szecesszióval s ezek közül is leginkább a hortobágyiés erdélyi képei, amelyeken Égerházi Imre életpályájaeddigi csúcsára jutott.Az például nem ritka, hogy valaki a népművészet forrásaihozfordul. Csakhogy Égerházi nem elégszik megazzal, hogy egyes képeire bizonyos entográfiai elemeket,tárgyakat átemel.Ô a népművészet, a legősibb néphagyomány szellemiségétis ismeri és alkalmazza. Nézzük meg példáulportréin a szemeket. Mondjuk a Pásztorok, a Csikósés felesége, a Krúdy világa, vagy a nagy kompozíció,a Hajdúk figuráinak szemét. Ugyanolyan szemábrázolásez, mint az ősi indián művészeteké, ezért tűnik talánúgy, hogy ezekből a szemekből az idő mélységes kútjaszivárog elő. Ugyanezt a kortalan mélységet mutatjáka házak, kapuk, fák leegyszerűsített, népművészetbenalkalmazott formái.Erdélyi népi motívumokolaj, farost 80×80 cm, 1979hajdúböszörményi szarvasmotívumokolaj, farost 100×70 cm, 1975


hajdúböszörményi motívumokolaj, farost 80×100 cm, 1985virágcsendélet lócávalolaj, farost 63×67 cm, 1974Sós Pista találkozása Bende Julivalolaj, farost 70×75 cm, 1982


Égerházi Imrefestőművész (1925–2001)Égerházi Imrét már az ezredfordulón az Alföld egyikvezető mestereként tartották számon. Művészete ésművészeti szervezőtevékenysége Magyarországon és ahatáron túl is nagy elismerésben részesült.Hajdúhadházon született, a XVI. századi freskófestő,Egerházi Képíró János kései leszármazottjaként. Képzőművészetiszabadiskolában tanult Debrecenben,mestere Menyhárt József festőművész volt.1962-től több mint 100 egyéni és 400 csoportos kiállításonvett részt, az Egyesült Államoktól egész Európánés Magyarországon át Japánig. 1964-ben alapító tagjavolt a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelepnek,ahol 30 éven át dolgozott. A hetvenes évek elejétől 20évig vett részt és 10 évig irányította az Üzemi Tár latokat.1982-től újra szer vezte és haláláig vezette a Hortobágyi Alkotótábort. A határon túli magyar művészekleg kiemelkedőbb magyarországi patrónusaként tartjákszámon a 1960-as évek végétől 2001-ig. A kilencvenesévekben a fran ciaországi St. Michel-i mű vész telep tiszteletbelielnökévé választották.Élete végéig töretlen lendülettel dolgozott, kezdetbenhivatalnoki állása mellett, otthoni műtermében ésa hazai illetve külföldi művésztelepeken. A nyolcvanasévek közepén szülővárosától alkotóházat kapott,ahol nyugodt körülmények között tökéletesíthettetovább nemzetközi szinten is egyre jobban elismert,teljesen egyéni, csak rá jellemző festészeti stílusát. Azalkotóház Hajdúhadházon ma emlékház, ahová feltét -le nül érdemes betérni, és az általa összeállított életműkiállításátmegtekinteni. Égerházi Imre nemcsak sajátművészeti boldogulását menedzselte sikeresen, hanemsokat tett művészközösségekért, kollégákért is. Ezérttisztelték és szerették az átlagosnál jobban.Képei megtalálhatók a hazai és külföldi múzeumokban,közintézményekben és gyűjtőknél.Mónos Áron József korondi népi fazekas mestercsaládjávalgyimesi tájolaj, farost 50×60 cm, 1974


nagyiváni temetôolaj, farost 60×80 cm, 1989Böszörményi kiskapuk emlékéreolaj, farost 80×100 cm, 1984virágcsendéletolaj, farost 50×50 cm, 1976asszony lámpávalmonotípia, papír 80×62 cm, 1974múltunk emlékeiolaj, farost 80×100 cm, 1982Csikós számadó és a feleségeolaj, farost 60×80 cm, 1987ekenyérsütés elôttmonotípia, papír 80×62 cm, 1974Kanfaros házolaj, farost 100×70 cm, 1982tulipánokmonotípia, papír 61×32 cm, 1975www.egerhaziimre.hu© 2010A katalógus Égerházi Imre 2010-es Medgyesi Ferenc Emlékmúzeumban rendezett kiállításánakalkalmából került kiadásra. Felelôs kiadó: Égerházi Attila

Similar magazines