József. - Csongrád Megyei Levéltár

csml.hu

József. - Csongrád Megyei Levéltár

35. Csongrád MegyeiLevéltári NapokAlsóváros2012. október 10.


A rendezvény támogatói:• Alsóvárosi Általános Iskola• Alsóvárosi FerencesLátogatóközpont


A vendégeket köszönti:Biernacki Karola Csongrád Megyei Levéltár igazgatójaA konferenciát vezeti és zárszótmond:Bagi Zoltán Péterfőlevéltáros


ALSÓVÁROS MÚLTJA


Zombori István: Alsóváros és a ferencesek


Csapody Miklós: Alsóváros és Bálint Sándor1904-1980Bálint Sándor Emlékháza


A 130 éves Alsóvárosi ÁltalánosIskola diákjainak rövid műsoraFotó: Helle András


Berta Tibor: Azalsóvárosielemi oktatás akezdetektől1948-ig


Az előadás kizárólag azalsóvárosi világi elemioktatás történetévelfoglalkozik, különöstekintettel az ún. Eötvösfélenépoktatási törvénytől1948-ig


Előzmények• Kolostori jellegű népiskola• Kaszta György az első tanító, akit a városfizet• 1771-től megszűnt a koedukáció. Elsőtanítónő: Gál Franciska• Ratio Educationis /1777/• 1800-as évek elején új iskola épültAlsóvároson• 1840. márc.: Alvégi iskola


Az Eötvös-féle népoktatási törvény/1868. évi XXXVIII. tc./ hatásaBr. Eötvös József /1813-1871/


A tanügyi igazgatás kiépülése• Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium• Vármegyei, /járási/ tanfelügyelőség• Helyi iskolaszék


Az 1871/72. tanévben új iskolát nyitottak aCsonka utcábanAz 1876/77. tanévtől összevonták az alsóvárosinépiskolák tantestületeit egy igazgatóság alá/Alvégi, Beltéri és Csonka utcai népiskola/Fotó: Helle András


Az 1879. évi szegedi nagy árvízMind a háromalsóvárosi népiskolaösszedőlt.


Az alsóvárosi elemi oktatás1883-tól az I. világháborúigFotó: Helle András


1883/84. tanév


A tantestület tagjai az 1883/84.tanévbenCsikos Gyula (1/a. fiúosztály; ismétlőiskolafiúosztály); Benák Sándor (1/b. fiúosztáy);Simon István (1/c. fiúosztály); KamocsayImre (2/a. fiúosztály); Mihálkovits Károly(2/b. fiúosztály); Fenyvesi János (ig., 3.fiúosztály); Tóth Gyula (4. fiúosztály);Balpataki Tóth Antónia (1/a. leányosztály);Rokosinyi Pullant Irma (1/.b leányosztály,ismétlőiskola 1. leányosztály); Csicsa Matild(2. leányosztály, ismétlőiskola 2-3.leányosztály); Tóth Wachter Karolina (3-4.leányosztály)


Korabeli szemléltetőtábla:„Palkó iskolába indul”


Az 1895/96. tanév tantestülete1895. dec.-ig: Török Antal (1/a. fiúo.); 1895. dec.-től:Rietly Mária (1/a. fiúo. és ismétlő iskola 1/a fiúo.); BöhmIrma (1/b. fiúo. és ismétlő iskola 1/b. fiúo.); Tóth Gyula(ig.; 2/a. fiúo.); Csikós Gyula (2/b. fiúo.); Fábián Károly(3/a. fiúo.); Benák Sándor (3/b. fiúo.); 1/ 1895. szept.20-ig: Szekszárdi Árpád (4/a. fiúo.); 2/ 1895. szept. 21-től: Klement Antal (4/a. fiúo. és ismétlő iskola 2-3.fiúo.);Halassy Janka (4/b. fiúo.); özv. RokosinyinéPullant Irma (1/a. leányo. és ismétlő iskola 1. leányo.);özv. Balpatakiné Tóth Antónia (1/b. leányo.); TóthnéWachter Karolina (2/a. leányo. és ismétlő iskola 2-3.leányo.);Hauserné Vass Jolán (2/b. leányo.); BallánéCsicsa Matild (3/a. leányo.); Bolváry Irma (3/b. leányo.);Benákné Czimer Jolán (4/a. leányo.); Fábiánné PauerMária (4/b. leányo.)


Fotó: Helle András


Fotó: Helle András


Az 1897/98. tanév tantestületeBenák Sándor (1/a. fiúo.); 1898. jan.-tól: Gerhardt József(1/b. fiúo. és az ismétlőiskola 3. fiúo.); Szilágyi Imre (2/a.fiúo.); 1898. jan.-tól: Füller Olga (2/a. fiúo.); ButtulaEmma (2/b. fiúo.); 1897. szept.-dec.: Róka Szilveszter(3/a. fiúo.); 1898. jan.-tól: Szász Gyula (3/a. fiúo. és azismétlőiskola 2. fiúo.); Fenyvesi Jenő (3/b. fiúo.); TóthGyula (ig., 4/a. fiúo.); Csikós Gyula (4/b. fiúo.); FábiánKároly (5. fiúo.); Pfeilschifter Mihály (6. fiúo. és azismétlőiskola 1. fiúo.); Halasy Janka (1/a. leányo. és azismétlőiskola 2. leányo.); Nagy Margit (1/b. leányo.);Balpatakiné Tóth Antónia (2/a. leányo.); Török Margit(2/b. leányo.); Rokosinyiné Pullant Irma (3/a. leányo., ésismétlőiskola 3. leányo.); Krikkay Emma (3/b. leányo.);Tóthné Wachter Karolina (4/a. leányo.); Hauserné VassJolán (4/b. leányo.); Balláné Csicsa Matild (5. leányo.)Fábiánné Pauer Mária (6. leányo. és az ismétlőiskola 1.leányo.)


Elemi oktatás Alsóvároson az I.világháború kezdetétől 1922-ig• 1914/15. tanévtől három évre az iskolátkatonai célokra lefoglalták.• Az iskolaépülete az 1917/18. tanévbenszabadult fel.• Az 1918/19. tanévben francia katonákatszállásoltak el az iskolában.• 1921 februárjától ismét az iskolábanfolytatódott a tanítás.


Telepi iskolákGróf Klebelsberg Kunókultuszminiszter /1875-1932/Fotók: Helle András


Telepi iskolákFotók: Helle András


Klebersberg iskolaépítésiakciója során 1928szeptemberében Kecskéstelepen és a Vasutastelepen két tantermestanító lakással is bíróiskolákat adtak át. Azoktatás 1-2. és 3-6.vegyes osztályokbankezdődött meg.


1928/29. tanévKecskés telepBeírt tanulók száma:59.Tanítók: KréternéKecskés Irén,Mészáros Béla.Klebelsberg telepBeírt tanulók száma:33.Tanítók: WébernéBrozboháty Ilona,Wéber József.Fotó: Helle András


A két telepi iskola az1929/30. tanévtől kezdveközös tantestületetalkotott. Igazgató-tanító:Wéber József.Az 1939/40. tanévtőlkezdve a telepi iskoláktantestületét azAlsóvárosi iskolatantestületévelösszevonták. Igazgatótanító:Istvánföldi/Avander/ József.Fotó: Helle AndrásFotó: Helle András


Jelentősebbesemények a II.világháborúig1936-ban ún.:„Fekvőcsarnokot”adtak át aziskolában.Az 1929/30.tanévben nyitottákmeg az összevont 7-8. fiúosztályt. A 7. és8. osztályos leányokoktatása csak az1942/43. tanévbenkezdődött meg.


Elemi oktatás a II. világháború ideje alattAz iskolát az 1940/41. tanévtől lefoglaltákkatonai célokra. A tanítás a siketnémákintézetében folyt.


Az iskolát 1944. augusztus 20-án bombatalálatérte.


Az 1945/46. tanévtőlmegindult azáltalános iskolaszervezése. Elsőlépésben az 5.osztályokban indultmeg a szaktárgyioktatás.Az iskola Földmívesutcai szárnyátkijavították és 10tanteremben már itttanítottak


Az 1947/48.tanévben napköziotthont nyitottak aziskolában. Aszaktárgyi oktatáskiépítése továbbfolytatódott a felsőtagozatban.Igazgató: TóthJózsef.


Köszönöm figyelmüket.Fotó: Helle András

Similar magazines