Kárpátalja Katalógus 2017

erendesign

Kárpátaljáról

Kárpátalja területe 12 800 km2.

Négyötöde hegyvidék, egyötöde alföld

(beregi és ugocsai Tiszahát). Az itteni

Kárpátok három nagyobb

hegyvonulata: a Beszkidek és a

Gorgánok a voltaképpeni földrajzi

határon és a vízválasztón húzódnak, a

megye középső és keleti részét

foglalják el a Poloninák, és a

Vihorlát-Gutini hegylánc. A vidék

délkeleti részére benyúlnak a

Máramarosi-havasok. Kárpátalja és

egyúttal Ukrajnalegmagasabb pontja

a 2061 m magas Hoverla. Legnagyobb

folyója a Tisza, hossza a terület

határán belül 200 kilométer. További

nagyobb folyói: a Tarac, a Talabor, a

Nagy-ág, a Borzsa, a Latorca és az

Ung.

Az általánosan elfogadott álláspont szerint Árpád hadai

895-ben (vagy 896-ban) léptek a területre a

Vereckei-hágón át. Az Árpád-korban a terület

különböző (főleg Halics felé induló) hadjáratok

kiindulópontjává vált. IV. Béla uralkodásának kezdetén

indult meg a terület benépesítése magyar katonákkal és

kisnemesekkel, ám az 1241-es tatárjárás nagy

pusztításokat végzett ezeken a területeken, így később

már német telepesek érkeztek, majd megindult Halics

felől a ruszinok áramlása is. Nagy Lajos uralkodása

során kezdett felvirágozni a Máramaros vidéki

sóbányászat.

Kárpátalja a három részre szakadt országban

kezdetben a Habsburg-ház által uralt Királyi

Magyarországhoz tartozott, illetve 1567-től egy részét

az Erdélyi Fejedelemség vette birtokába. A Bocskai

István-féle szabadságharcot lezáró bécsi béke során

Ung vármegye kivételével egész Kárpátalja az Erdélyi

Fejedelemséghez került. A Thököly-szabadságharc

során a végsőkig küzdő Zrínyi Ilona három évi ostrom

után 1688-ban végül feladta Munkács várát. A

Rákóczi-szabadságharc során Kárpátalja mindvégig a

kurucok oldalán állt. Innen indultak 1703 májusában II.

1


Az 1848-49-es szabadságharc során

Kárpátalja lakossága (beleértve a ruszin

kisebbséget is) a felkelők oldalán állt, az

ellenállás 1849. augusztus 26-áig megmaradt.

Az 1920. június 4-én Csehszlovákiával

megkötött trianoni békeszerződés során

Podkarpatská Rus néven Csehszlovákia részévé

vált ez a terület.

Az 1938. november 2-ai bécsi döntés

értelmében Kárpátalja déli része is (így Ungvár,

Munkács, Beregszász) Magyarországhoz

került. 1944 októberében a szovjet hadsereg

foglalta el a vidéket, és 1945. június 29-én a

Szovjetunióhoz csatolták a területet. Ekkor

indult meg a kárpátaljai magyarság kitelepítése,

illetve deportálása a gulágokba.

A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az

1991. augusztus 24-én függetlenné vált Ukrajna

része lett. 1991. december 6-án kötötték meg a

magyar–ukrán államszerződést, amely többek

között a kisebbségek jogainak kölcsönös

biztosításáról szólt, és kimondta azt is, hogy a

szerződő feleknek nincs egymással szemben

területi követelésük.

2


TERMÉSZETI SZÉPSÉGEK

Vannak vidékek, melyek bennünk

élnek. Melyekben otthon érezzük

magunkat. Melyeknek hegyei,

völgyei, meséket rejtenek,

melyeket csak mi értünk, csak

nekünk mesélnek.

Kárpátalja olyan csodákat rejt,

amelyeket mindnyájan

szeretnénk megismerni. A

Kárpát-medence sokak által

elfeledett szeglete számos

lehetőséget kínál a természetet

bejárni vágyóknak éppúgy,

mint a történelmi emlékeket

kutatóknak, vagy a csendes

kikapcsolódást keresőknek,

természeti gazdagsága

leképezi azt a sokszínűséget,

mely a társadalmat is jellemzi.

Folyók, tavak, hegyek,

dombvidék, síkság – ez mind

elfér ezen a mindössze 12 800

négyzetkilométeren. A Tarac, a

Talabor, az Ung, a Latorca, és

persze a Tisza. Itt erednek, itt

biztosítják az életet jelentő vizet

a kárpátaljaiaknak. De nem

csak felszín feletti vizekben

gazdag a térség: az

Ukrajnában fellelhető 36 féle

ásványvíz közül 32 itt is

megtalálható.

3


A Kárpátok zord fenyvesei páratlanul gazdag

flórát és faunát rejtenek, ugyanakkor őrzik a

hadak útját, emléket állítva évezredes

népvándorlásoknak, a régiót benépesítő

nemzetiségeknek. Kárpátalja legmagasabb

pontja a Hóvár 2 061 méteres magasságával

mintegy Kárpátalja fölé tornyosul, ugyanakkor

őrtoronyként őrzi a vidék békéjét. Egyszerre

zord és szelíd. A természet minden lehetőséget

megad a kikapcsolódásra. Télen élvezhetjük a

siklást a sípályák napsütötte lejtőin, a tavasz

beköszöntével pedig gyalog, biciklivel járhatjuk

be – erőnk szerint- a meredekebb, vagy éppen

lankásabb hegyoldalakat.

Akik szeretik a virágokat, amellett, hogy rossz

emberek nem lehetnek, azoknak a Huszt

közelében elterülő Nárciszok völgye is egyedi

élmény, mely május folyamán borul virágba és

teremt káprázatos miliőt a természetjárók

számára.

4


ÉPÍTETT MÚLT

Ezen a kevesebb, mint a 13 ezer km 2 -en

összesűrűsödik mindaz, ami szép és nemes volt

Közép-Európa utolsó egységes éveiben.

Békében élnek itt egymással magyarok,

ruszinok, ukránok, szlovákok, lengyelek és

románok. Nem azt keresik, hogy mi választja el

őket egymástól, hanem azt, hogy mi köti össze.

A legegyszerűbb azt mondani, hogy a teremtett

táj és az épített környezet egysége, annak a

régiónak a szeretete, amelyet Kárpátaljának

nevezünk. Ebben a sokszínűségben alakult ki az

a páratlan gazdagságú kulturális tér, amely

semmi máshoz nem fogható Közép-Európában.

Kárpátalja számtalan olyan örökséget hagyott

ránk, melyek történelmi múltunk részei,

melyeket már tankönyveinkből is ismerünk.

Ezek közül leghíresebb persze a Zrínyiek és

Rákócziak által oly sokáig védett, és csinosított

munkácsi vár, mely őrzi a nagyságos Rákóczi

fejedelem gyerekkori álmát egy erős, független

országról éppúgy, mint a 20. század súlyos

terhét, mely számos sebet ejtett Kárpátalja

történelmi örökségének korpuszán.

A katolikus templomok nagyvonalúsága, a

vakítóan fehér református templomfalak, a

zsindelyes tetők, a kőből készült épületek jelzik

számunkra, hogy a Kárpát-medencei

történelem ugyanúgy kézen fogva vezette

Kárpátalját, mint ahogy tette ezt az Alfölddel,

Erdéllyel, vagy éppen a Délvidékkel.

A koronavárosok nagypolgári, szárazkapu

bejárós házai, a szűk utcákat borító

macskakövek, az árnyas folyóparti sétányok, a

helyenként pusztulásukban is eleganciát

sugárzó kastélyok csöndje a Monarchia korába

röpítenek.

A városi kultúra szövetén kitörölhetetlen nyomott

hagyott az itt élő zsidóság, melynek ma álló

legékesebb példája az Ung partján álló

zsinagóga, mely téglaszínbe öltözve jelképezi a

zsidó kisebbség hányattatott, vérvörös sorsát,

ugyanakkor megmaradásában hirdeti a

lefektetett alapok lelki és fizikai szilárdságát.

5


A 20. század viharában, mely egyik államtól a

másikhoz sodorta Kárpátalját, Beregszász vált a

helyi magyarság szellemi központjává. A

Beregben él legmagasabb arányban a

magyarság, így nem véletlen, hogy itt, a régi

beregszászi Magyar Királyi Törvényház

épületében működik a II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint ennek

szomszédságában a budapesti színházi életben is

jól ismert, elismert Illyés Gyula Magyar Nemzeti

Színház. Beregszász pezsgő kulturális élettel és

fesztiválokkal várja azokat, akik szeretnék

megismerni a leghányattatottabb sorsú magyar

nemzetrész mindennapjait.

6


EMLÉKHELYEK

Az emlékezet az, ami megrajzolja azt az

értelmezési keretet, amelyben folyamatosan

interpretáljuk magunkat, amelyben próbáljuk

megérteni a minket körülölelő valóságot.

Kodály Zoltán cselekvésre hívó, örökérvényű

szavait idézve, nem feledkezhetünk meg elemi

kötelességünkről:

„kultúrát nem lehet örökölni.”

Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha

minden nemzedék újra meg újra meg nem

szerzi magának.”

Ez nem jelent mást, mint hogy emlékezünk és

emlékeztetünk. Továbbadjuk tudásunkat,

elmeséljük legendáinkat, megőrizzük azt, mit

örökségbe kaptunk, hogy annak idején majd

gyermekeinknek továbbadhassuk azt.

Ezért kell megőriznünk a málenykij robot több

ezer áldozatának emléket állító Szolyvai

Emlékpark felemelő síri csendjét, a Matl Péter

alkotta vereckei emlékmű hegyek fölé növő

dermesztő dinamikáját, a világháborús

temetők csöndjét, és minden mást, mely

meghatároz minket egyénként és

közösségként egyaránt. Olyan emlékhelyet is

felfedezhetünk, mint a huszti vár falai, melyek

pusztulásukban is visszhangozzák Kölcsey

szavait, a vereckei hágón fújdogáló szélben ott

hallatszanak Ady Endre sorai Verecke híres

útjáról.

7


A huculok, lemkók és bojkók szokásainak egymásra

hatása a magyarsággal, illetve az egyéb

szláv nemzetiségekkel, meghatározza a néprajzi

hagyományokat is. Ezt a páratlanul sokszínű

világot az ungvári skanzenben, vagy az

Alsókalocsai Falumúzeumban (Kolocsava) ismerhetjük

meg.

NÉPI HAGYOMÁNYOK

Kárpátalja unikális élményt nyújt: keleti és

nyugati kultúrák találkozásán való elhelyezkedése

révén egy kevesek által ismert, felfedezésre

váró világba repít minket, amelynek izgalmas

gasztronómiája, újraéledő borkultúrája koronázza

meg a táj szépségét és a kárpátaljaiak híres

vendégszeretetét.

8


UTAZÓKNAK

Szeretnénk a sok-sok programlehetőség

közül, példaként, most egyet megismertetni

Önnel:

Első nap

Érkezés - Munkács

Érkezés a határ ukrán oldalára kb. 13: 00-kor.

Pénzváltás, tankolás, stb.

Közben:

Munkács. A munkácsi vár. Rövid séta

Munkács belvárosában (történelmi városháza,

14.sz.i.-i. Szent Mihály-kápolna,

Rákóczi-kastély). Szabadprogram.

Érkezés a szállásra. Elszállásolás, vacsora.

Második nap

Munkács – Vereckei-hágó – Sipot-vízesés

Közben:

A beregvári Schönborn kastély. Szolyva.

Emlékpark az 1944-ben elhurcolt kárpátaljai

magyar férfiak lágerének helyén (Sírkert).

Polena, ásványvízkostoló. Vereckei-szoros

(a Latorca és Szarvas-patak összefolyása, a

Latorca áttörése a Vereckei-szoroson, az

Árpád-vonal bunkere). Vereckei-hágó . Séta

az emlékműhöz. Kilátás a Keleti-Beszkidekre

és a Borzsa-havasokra. Megálló a

Mencsil-hágó környékén. Fülöpfalva. Séta a

Sipot-vízeséshez. Kilátás a Kanora-gerincről

(820 m. t.sz.f., körpanoráma, itt állt Feszthy

Árpád sátra, amikor a körkép vázlatait

készítette). Érkezés a szállásra

Harmadik nap

Ungvár – Hazautazás

Közben:

Ismerkedés Ungvár nevezetességeivel. Az

ungvári Drugeth-vár, vármúzeum. Szabadtéri

néprajzi múzeum. Egykori zsinagóga. Az

ungvári görög katolikus székesegyház és

püspöki palota. Séta Ungvár belvárosában.

Rövid szabadprogram. Érkezés a határ ukrán

oldalára

Részletes programajánlatokért keresse a

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács

partnereit.

9


10


11


12


13


14


SZÁLLÁSHELYEK

k

z

15


GASZTRONÓMIA

NÉV CÍM TELEFON E-MAIL

ÉTTERMEK

Arany Páva Étterem 90202, Beregszász, Rákóczi Ferenc út 1. 00 380 314123232 pava1820@mail.hu

Carmen Étterem és Kávézó 90202, Beregszász, Hősök tere 8. 00 380 669315932 horjanszkizsuzsa@mail.ru

Family Étterem 90232, Beregszászi járás, Nagybégány, Fő út 85.

Kemence Étterem 90202, Beregszász, Vörösmarty út 1.

00 380 314142339

00 380 956059481

00 380 66 9087191

00 380 502250424

egresykatalin@gmail.com

Kulacs étterem 90223 Mezőkaszony, Bocskai út 96. 00 380 966923943 seni1980918@gmail.com

Millenium Pizzéria 90202, Beregszász, B. Hmelnyickij út 40. 00 380 506654490 miroslav-s@mail.ru

Nagykert Étterem 90234, Beregszászi járás, Beregdéda, Árpád út 78. 00 380 951342095 gizika81@gmail.com

Namény Étterem 90202, Beregszász, Széchenyi út 7.

Sörkert Étterem 90202, Beregszász, Mihók út 13.

Symbol Étterem 90202, Beregszász, Hősök tere 4.

00 380 314222182

00 380 997386612

00 380 314143112

00 380 505502217

helikon.janosi@gmail.com

Vadász csárda 90231, Beregszászi járás, Gát, Fő út 1/B 00 380 506113761 kondormargareta@gmail.com

Villa Bast Étterem 90202, Beregszász, B. Hmelnyickij út 126-d

00 380 314143420

00 380 506465304

hotel_villa_bast@mail.ru

Amur Étterem 89600, Munkács, Erdeli út 36/A 00 380 955075666 maximov2000@list.ru

Eliza Étterem 90300, Nagyszőlős, Béka út 56/A 00 380 509183089 restaurant_eliza@mail.ru

Kiserdő Étterem 90300,Nagyszőlősi járás, M23 főút, Sport út 1.

00 380 956264332

00 380 958611682

Veszelij monah Étterem 88000, Ungvár, Volosin utca 16/1a 00 380 663461166

kdbcalexandra@gmail.com

Ungvarszkij Étterem 88000, Ungvár, Elektrozavodszka u. 29. 00 380 663460055

BORÁSZOK

Árpád Attilla Oroszi 00 380 961347320

Bereczky István

Nagymuzsaly

00 380 950337465

00 36 707701845

Bíró Ernő Bene 00 380 950362279

Huszár Péter

Huszár Tibor

Beregszász 00 380 993760454

vino.nagymuzsaly@gmail.com

Jakab Sándor Beregszász 00 380 995544288 jakab.alexander1950@gmail.com

Nagy László Beregszász 00 380 664770240

Parászka Gergely és Parászka László

Bene

00 380 500737471

00 380 993620233

Sas Károly Kígyós 00 380 509347671

benevine@gmail.com

Simon István Szőlősgyula 00 380 966491718

Urszta János Bene 00 380 992154868

Varga András Bene 00 380 997541324

Varga Béla Nagymuzsaly 00 380 954555941

16


FALUSI TURIZMUS

NÉV CÍM TELEFON E-MAIL

Bene Alapítvány

Szervező-koordinátor: Szuhán András

Beregdédai Falusi Turizmus Szövetség

Szervező-koordinátor: Homoki Szilvia

Beregszász és Térsége Falusi Turizmus Szövetség

Szervező-koordinátor: Molnár László

Beregvidéki Magyar Falusi Turizmus Szövetség

Szervező-koordinátor: Bereczkyné Ősz Ilona

90261, Beregszászi járás, Bene, Rákóczi út. 78.

00 36 204354945

00 380 6675752

benehaz@citromail.hu

benehaz@freemail.hu

90234, Beregszászi járás, Beregdéda, Árpád u. 121. 00 380 964764858 homokiszilvia@freemail.com

90202, Beregszász, Görbe u.6., Kárpátalja, Ukrajna

90260, Beregszászi járás, Nagymuzsaly, Keskeny utca 2.

00 380 995196232

00 36 204981423

00 380 950337465

00 380 958311527

00 36 707701845

verecke7@gmail.com

karpataljautazas@gmail.com

Borzsovai Falusi Vendégfogadók Szövetsége

Szervező-koordinátor: Csizmár Sarolta

"Kárpátalja Völgyeiben és Hegyein" Civil

Szervezet

Szervező-koordinátor: Filep Éva

Mezőgecsei hagyományőrzők és falufejlesztők

egyesülete

Szervező-koordinátor: Mester Viola

„Mezőkaszonyi Falusi Vendégfogadók és

Hagyományőrzők Egyesülete”

Szervező-koordinátor: Sass Enikő

Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség

Szervező-koordinátor: Ötvös Ida

90256, Beregszászi járás, Borzsova, Kossuth u. 89.

00 380 507453457

00 36 204981423

csizmar.sarolta@gmail.com

90255, Beregszászi járás, Mezővári,Vadász utca 53. 00 380 502047154 evafilep@gmail.com

90251, Beregszászi járás, Mezőgecse, Svitanok út 93.

90223, Beregszászi járás, Mezőkaszony,Kossuth út 97.

00 36 205513790,

00 380 509255370

00 36 205681456

00 380 967417714

mezogecse@yahoo.com

seni@kmf.uz.ua

seni1980918@gmail.com

90454, Huszti Járás, Visk, Október utca 49. 00 380 672703104 otvos.ida@gmail.com

IDEGENVEZETOK

NÉV CÍM TELEFON E-MAIL

Badó Margit Nagydobrony 00 380 955237711 badomargit1221@gmail.com

Bereczky István Nagymuzsaly 00 380 950337465 karpataljautazas@gmail.com

Berghauer Sándor Beregszász 00 380 505473224 berghauer78@gmail.com

Bíró András Nagybereg 00 380 665530445 karpatutazo@gmail.com

Csizmár Sárika

Borzsova

00 380 507453457 00

36 204981423

Fodor Gyula Gecse 00 380 953418035

csizmar.sarolta@gmail.com

Gönczy Sándor Beregszász 00 380 977909268 gonczys@kmf.uz.ua

Horkay Sámuel Beregszász 00 380 665453899 horkay47@gmail.com

Horváth Béla Bene 00 380 505385516

id. Molnár László Bene 00 380 958009404

ifj. Molnár László Bene 00 380 995196232 molnarlaszlo23@freemail.hu

Izsák Tibor Vári 00 380 507507200 tiboras@kmf.uz.ua

Karmacsi Zoltán Kaszony 00 380 995564757 kozi@kmf.uz.ua

Kohut Oreszt Ungvár 00 380 679583820 oresztkohut@gmail.com

Mester András Gecse 00 380 509255370 mezogecse@yahoo.com

Nedbál Klára Beregszász 00 380 997343126 nedbal.klara1969@gmail.com

Ötvös Sándor Visk 00 380 962725337 otvos.ida@gmail.com

Popovics Béla

Munkács

00 380 950079433, 00

380979930329

popovics.bela.munkacs@gmail.com

17

Varga Éva Vári 00 380 952087423 vaevike@gmail.com

Varjú Zoltán Karácsfalva 00 380 667077523

karpatalja.tours@gmail.com

varju.zoltan.zsigmond@gmail.com


A magyar honfoglalás

millecentenáriumi

emlékműve a Vereckei-hágón

A Tisza születése. A Fekete- és a Fehér-

Tisza összefolyása

Volóci járás, Koordináták: é. sz. 48° 49’ 38”, k.

h. 23° 10’ 33”

90600, Rahói járás, Rahó

Aktív téli pihenés Kárpátalja

ismert síközpontjában a Drahobráton 90630, Rahói járás, Kőrösmező 00 380 503057262

Alsókalocsa - 10 múzeum egy faluban 90043, Ökörmezői járás, Alsókalocsa 00 380 672380985

ÉLMÉNYTÁR

NÉV CÍM TELEFON E-MAIL

Az örök fiatalság és szépség forrása

Beregváron

Batári Lekvármúzeum: biolekvár és

bitermékek kóstolása

89641, Munkácsi járás, Beregvár (Kárpáti

szanatórium)

90365, Nagyszőlősi járás, Batár, Petőfi út 2. 00 380 973814052 tuzespal@gmail.com

Csipkebogyó- és beregi szőttesfesztivál 90242, Beregszászi járás, Nagybereg 00 380 665530445 karpatutazo@gmail.com

Hidi Endre keramikus 89463, Ungvári járás, Nagydobrony 00 380 312714282

Hoverla vagy Hóvár (Ukrajna

legmagassabb csúcsa 2061m)

Rahói járás, Koordináták: 48°09’40’’;

24°30’00’’

II. világháborús Árpád-vonal

bunkerrendszer

89121, Volóci járás, Felsőgereben

Kaszonyi termálfürdő

90233, Beregszászi járás, Mezőkaszony

00 380 312440044 00

380 679075500

termalfurdo.kaszony@facebook.com

Kosárfonás Izán

90436, Huszti járás, Iza

Mezőgecsei Nemzetközi Böllérverseny 90251, Beregszászi járás, Mezőgecse 00 380 509255370 mezogecse@yahoo.com

Nagyberegi Teremkerékpár Sportklub

Nárciszok völgye

90242, Beregszászi járás, Nagybereg, II.

Rákóczi Ferenc u. 161/a

90400, Huszt, Kárpátalja, Ukrajna

Pacsirta termálfürdő 90202, Beregszász, Sevcsenko u. 112. 00 380 661512787 pachirta@gmail.com

Fogd ki az ebéded: pisztránghorgászat

Sipot-vízesés

Trufanyec-vízesés

Üstben fürdés Rónafüreden

89100, Volóci járás, Szarvasháza

90011, Ökörmezői járás, Fülöpfalva

90630, Rahói járás, Kőrösmező

89222, Perecsenyi járás, Rónafüred

Vadvízi evezés a Tiszán

00 380 995551500

00 380 997398283

vitaliy.antipov1982@gmail.com

18


Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács

90202 Beregszász, Görbe u. 6. Ukrajna

turisztikaitanacs@gmail.com

www.facebook.com/kmturisztikaitanacs

Similar magazines