Európa és az oktatás … és az oktOpus - oktOpus Multimédia Intézet

oktopus.hu

Európa és az oktatás … és az oktOpus - oktOpus Multimédia Intézet

Az

Bemutatkozik

1994. — 2008.


Tisztelt Tisztelt Tisztelt Olvasó!

Olvasó!

Az Az itt itt következő következő következő néhány néhány oldalon oldalon olyan olyan iskola iskola mutatkozik mutatkozik mutatkozik be,

be,

amelynek amelynek nem nem mindennapi mindennapi a a története.

története.

Amikor Amikor 1994 1994-ben 1994 ben első első első csoportját csoportját indította, indította, már már négy négy éves éves elők előké- elők é

szítő szítő munka munka volt volt mögötte, mögötte, mögötte, hiszen hiszen az az első első oktatott oktatott szakmát szakmát, szakmát szakmát,

, a

a

hangme hangmester/hangtechnikust

hangme ter/hangtechnikust

ter/hangtechnikust az iskola alapítói szakmásítot

szakmásították

szakmásítot ák MMa

M

a

gyarországon.

gyarországon.

Az Az elmúlt elmúlt 14 14 évben évben folyamatosan folyamatosan fejlődött, fejlődött, többször többször átalakult,

átalakult,

nevet nevet változtatott változtatott jövendő jövendő céljai céljai céljai érdekében, érdekében, a a legmodernebb legmodernebb es esz- es eszz

z

közöknek közöknek van van a a bi birtokában,

bi tokában, végzett végzett növendékei növendékei bejárták bejárták Európát,

Európát,

nemzetközi nemzetközi hírűvé hírűvé vált.

vált.

Azokat Azokat a a módszereke

módszereket, módszereke t, amelyeket amelyeket a a szakképzésben szakképzésben szakképzésben a a kezd kezdetektől

kezd tektől

használ, használ, használ, most most az az új új szemléletű szemléletű OKJ OKJ szakmáiban szakmáiban az az állam állam is is be

be

fo fogja fo ja vezetni. vezetni.

Az Az Az Intézet Intézet 1998 1998. 1998 1998.

. óta óta dokumentáltan dokumentáltan is is nyomon nyomon követi követi vol volt vol t diákja diákjai- diákja i

nak nak a a karrierjét, karrierjét, és és és a a kezdetektől kezdetektől fogva fogva segítséget segítséget nyújt nyújt nyújt az az az állá állás- állá s

keresésben, keresésben, mu munkaközvetítő mu kaközvetítő szerepet vállal. A hangtechnikusok

iránti iránti igény igény meg meg meg sem sem jelenik jelenik a a munkaerő munkaerő piacon, piacon, a a Munkaügyi

Munkaügyi

Központok Központok listáján, listáján, mert mert mert a a a munk munkaadók munk adók többnyire többnyire többnyire hozzánk hozzánk hozzánk ford fordul- ford l

nak, nak, ha ha ha képzett képzett szakemberre szakemberre van van szükségük.

szükségük.

Néhány Néhány éve éve elérkezettnek elérkezettnek láttuk láttuk az az időt, időt, hogy hogy új új szakmák szakmák ffelé

f lé

fordítsuk fordítsuk a a figyelmünket. figyelmünket. Szinte Szinte természetes, természetes, hogy hogy ismét ismét olyan

olyan

szakmákról szakmákról szakmákról van van szó, szó, amik amik amik még még nem nem léteznek. léteznek. Az Az egyik egyik egyik az az elek elekt- elek elektt

t

ronikus ronikus ronikus ronikus kommunikátor, kommunikátor

kommunikátor

kommunikátor,

, a a a má másik má másik

sik két két rokon rokon rokon szakma, szakma, szakma, a a a zenekészítő

zenekészítő

zenekészítő

zenekészítő

és és a a zenetervező. zenetervező

zenetervező

zenetervező.

. EEmellett,

E

mellett, mellett, az az eddig eddig felhalmozott felhalmozott értékes értékes tapas tapasz- tapas z

tala talatok tala talatok

tok birtokában birtokában az az az OKJ OKJ OKJ hangtechnikai hangtechnikai hangtechnikai sza szakmáinak sza máinak máinak új új csoportját

csoportját

is is létre létrehoztuk.

létre hoztuk.

Sajnos Sajnos 2008. 2008. szeptemberétől szeptemberétől régi régi régi helyünket helyünket másikra másikra kell kell cseré cserél- cseré l

nünk. nünk. Ennek Ennek a a színes színes bemutatkozásnak bemutatkozásnak az az a a fő fő célja, célja, hogy hogy segí segít- segí

t

sen sen megtalálni megtalálni azt azt a a helyet.

Ebben Ebben Ebben kéri kéri az az Ön Ön Ön segítségét segítségét is is

is

Kishonti Kishonti István

István

igazgató

igazgató

2


Tartalom

Tartalom

Az Intézet története évszámokban............................................4

Mitől egyedi ez az iskola...........................................................5

Az Intézet működése, tervei .....................................................6

A modern szakmák...................................................................8

Az oktatott szakmák.................................................................9

Európa és az oktatás … és az oktOpus....................................10

Az új szakmák........................................................................11

Képek az iskola életéből .........................................................12

Az Intézet keresi új helyét ......................................................14

Appendix ...............................................................................15

Az intézet helyszükséglete .....................................................16

Bővebben a hangtechnikai oktatásról ......................................17

Bővebben az elektronikus kommunikátor képzésről ................21

Bővebben a zenei szakképesítésekről......................................25

A Hangkultúra Alapítvány .......................................................28

Az oktOpus Multimédia Intézet hangtechnikai eszközei ..........29

Elérhetőségek, adatok ............................................................33

Köszönjük, hogy figyelmét ránk fordította. .............................34

3


Az Intézet története évszámokban

1989. 1989. - 1993. A A hangtechnikai hangtechnikai szakmák

szakmák

4

szakmásítása szakmásítása az az OKJ OKJ-ben OKJ ben az is iskola is

kola igazg igazga- igazg igazgaa

a

tója tója által. által. Az Az Az új új szakmák szakmák szakmák eelnev

e elnev

lnevezése: lnev zése: ha han- ha n

gosító gosító (alapfok), (alapfok), hangmester/hangtech-

hangmester/hangtech

nikus nikus (középfok), han hangművész han

művész (felsőfok).

1994. 1994. - 1995. oktOpus oktOpus Hangtechnikai

Hangtechnikai

Sza Szakiskola

Sza iskola - magániskola

magániskola, magániskola

, az az eurOpus

eurOpus

Hangtechnikai Hangtechnikai Hangtechnikai Bt. Bt. (később (később Kft.) Kft.) iskolája. iskolája. EEl

E l

indul indul a a hangmeter/hangtechnikus hangmeter/hangtechnikus képzés

képzés

(közé (középfok).

(közé (közé fok).

1994. 1994. Megalakul Megalakul a a Hangkultúra Hangkultúra Alapítvány, Alapítvány, és

és

létrehozza létrehozza az az oktOpus oktOpus Kép Kép- Kép és hang hangtec hang hangtec

tech- techh

h

nikai nikai Szakközépi

Szakközépiskolát.

Szakközépi olát. olát.

1998. 1998. 1998. Az Az iskola iskola új új neve neve a a távlati távlati cé célok cé lok figy figye- figy e

lembevételével lembevételével lembevételével oktOpus oktOpus Multimédia Multimédia Int Inté- Int é

zet, zet, Hang Hangtechnikai,

Hang Hangtechnikai,

technikai, Képtechnikai Képtechnikai és és Mult Multi- Mult i

média média Szakközépi

Szakközépiskola.

Szakközépi kola.

2005 2005. 2005 Az Az iskola iskola ISO ISO 9001 9001 minősítési minősítési ren rend- ren d

szerben szerben dolgozik. dolgozik.

dolgozik.

2006. 2006. - 2007. A A hangtechnikai hangtechnikai hangtechnikai szakmák szakmák szakmák ffe

f e-

lülvizsgálata, ülvizsgálata, ülvizsgálata, új új szakmaszerke

szakmaszerkezet

szakmaszerke

szakmaszerkezet

zet kialak kialakí- kialak í

tása tása és és és az az az új új új jellegű jellegű OKJ OKJ sz szerinti sz rinti szakmai

szakmai

és és vizsgáztatási vizsgáztatási követelmény

követelményrendszer követelmény rendszer és és a

a

központi központi programok programok programok újraírása. újraírása. Az Az új új sza szak- sza k

mák mák: mák mák filmhangtervező, ilmhangtervező, hangművész,

hangzástechnikus, hangzástechnikus, hangtárvezető, hangtárvezető, pr pro- pr o

dukciós dukciós hangmenedz

hangmenedzser,

hangmenedz

hangmenedzser,

ser, rádió rádió-televízió

rádió televízió

hangmenedzser.

hangmenedzser.

hangmenedzser.


Mitől egyedi ez az iskola

A hangtechnika nem csak a stúdiók világát

jelenti, hanem ezzel együtt az elektronikus

kommunikáció része is. A kommunikáció

pedig a modern világ leggyorsabban

fejlődő területe. Aki az oktOpus

Multimédia Intézetet választja, hosszú

távon gondolkodik, mert szakmája általunk

átadott ismereteit sok helyen képes

majd hasznosítani.

Aki nálunk lesz hangtechnikus, az bekerül

a www.oktopus.hu oldalon működő

munkaközvetÍtő rendszerbe, és

karrierjét nyomon követjük, munkáját

tanácsadással segítjük.

Azok számára akik nálunk

sikeresen végeznek, a

szakirányú egyetemeken a

továbbtanulás sokkal

könnyebben megy, mert az

intézetünkben megszerzett

komoly, rendszerezett

tudást könnyebb

kiegészíteni az egyetemi

ismeretekkel.

Azok számára akiket valamelyik

hangtechnikai részterület

jobban érdekel, a megújult OKJ

(Országos Képzési Jegyzék)

életbe lépése után intézetünk

továbbfejlődési lehetőséget

kínál: hangművész, hangrestaurátor,

hangzástechnikus,

filmhangtervezö, rádiós, televíziós,

produkciós hangmenedzser

képzést.

5


Az Intézet működése, tervei

6

Az Intézet a gazdaságos működtetés érdekében kevés főállású dol-

gozót foglalkoztat, a legtöbb oktató külsős óraadó. Így az oktatók gya-

korló szakemberek, akik közvetlen kapcsolatot jelentenek a munka vi-

lágába. Az iskola eszközállományának értéke kb. 160 millió forint, a

legmodernebb berendezéseket tartalmazza, amit folyamatosan fejlesz-

tünk.

Végzett tanulóink Európa

számos országában dol-

goznak. Tanulókat fogad-

tunk a környező országok-

ból, Finnországból, Svédor-

szágból, az USA-ból (az ok-

tatás jelenleg csak magyar

nyelvű).

Tanulóink sike-

resen szerepeltek

nemzetközi verse-

nyen, és szakmai

elismerést is sze-

reztek.

Az Intézet célja

az, hogy Magyar-

országnakelegen- dő számú jól kép-

zett szakembert adjon.

Az elmúlt évtizedben kb. 800

hangtechnikust képeztünk, de

az országban a mintegy 10.000

munkahelyen szakképzetlenek

dolgoznak, aminek következté-

ben nemzetközi összehasonlí-

tásban alacsony színvonalú a

hangtechnikai kultúránk. Munkaadó és munkavállaló közös érdeke,

hogy sokoldalúan jól képzett szakemberekkel felzárkózzunk a világ-

színvonalhoz. Ismereteink szerint magyar nyelvterületen egyedül Inté-


zetünk rendelkezik az ehhez szükséges szellemi, oktatási és technikai

kapacitással.

Az oktatás a kezdetektől epochális rendszerű, a rendszerezett tudást

interaktívan adjuk át. Ezzel egyedülállóak vagyunk a szakképzés terüle-

tén Magyarországon. A képzés struktúrája nagyon hasonlít a felsőokta-

tásban megszokott rendszerhez. Az oktatásban erősen építünk a szá-

mítástechnikára, az elektronikus kommunikációra. Tanulóink karrierkö-

vetését és számukra állásközvetí-

tést is végzünk, 1998. óta rendsze-

rezett formában. Végzett tanulóink

számára továbbképzési lehetőséget

kínálunk.

Az Intézet az oktatási anyagát az

ismeretek egyedisége miatt saját

maga hozta létre. A legtöbb ismeret

számítógépes formában készült el,

ami a későbbiekben lehetővé teszi

a távoktatásban való felhasználását

is. Az oktatási anyag fejlesztésében

folyamatosan követjük a legújabb ismereteket, technológiákat.

Az Intézet élen jár új tech-

nológiák bevezetésében, kifej-

lesztésében. Az oktatók nevé-

hez szabadalmak és nemzet-

közi elismerések fűződnek.

Távlati terveink a hangtech-

nikai képzés felsőfokú szintre

emelése, a már kidolgozott si-

keres oktatási rendszer adap-

tálásával az elektronikus média

(fotó, mozgókép, internet, ti-

pográfia és kiadványtervezés), az elektronikus kommunikáció további

részterületeinek, ágainak oktatása és szakmásítása, például az egész

Európában ma még egyedülálló elektronikus kommunikátor szakma lét-

rehozása, és az iskola magasabb szervezeti szintre emelése.

Az Intézetnek kiterjedt kapcsolatrendszere van a szakmai szerveze-

tek, a társszakmák és művészeti ágak művelői, a berendezés forgalma-

zók és felhasználók, a munkaadók felé.

7


A modern szakmák

Nagyot nézne Neumann János, aki megalkotta a ma használatos számí-

tógépek elvét, hogy 73 évvel később hogyan él tovább az alapgondolat.

A nyolcvanas évek elején még azt gondolták

sokan, hogy egy országnak elég lesz öt-hat

nagy számítógép. Ma azt kell keresni, hogy az

élet melyik területén nincsen még számítás-

technika.

Az ezredforduló után már ott tartunk, hogy

elektronikus kommunikáció nélkül megállna a

gazdasági élet, összeomlana a pénzpiac és a

bankrendszer, megállna a kutatás-fejlesztés,

megszűnnének a társadalmi szabályozó mecha-

nizmusok, a leggyorsabb kapcsolattartás a ve-

zetékes telefon lenne, amit most kapcsoltatsz ki

otthon kedves olvasó, mert a mobil telefon

hasznosabb. Az elektronikus kapcsolattartás minősége pedig kulcskér-

déssé vált.

Az informatika fölé új szint épült, az elektronikus kommunikáció. A ci-

vilizált világ létkérdése, hogy a benne keletkező információ elég gyor-

san tudjon áramlani. Ennek egyetlen kritikus pontja van, az ember-gép

kapcsolat. Az elektronika csak hordozza a hírt, döntenie az embernek

kell. Ezért számára az információt könnyen érthetővé kell tenni. Mivel a

leggyorsabban a látás és a hallás útján fogunk fel mindent, a hírt képpé

és hanggá igyekszünk átalakítani. A kép és a hang viszont lehet zagyva

is, meg jól szerkesztett is. Egy internetes oldalon lehet, hogy semmit

sem találunk meg, és lehet, hogy szinte kínálja magát az, amire kíván-

csiak vagyunk.

Az elektronikus kommunikációt segítő szakmák tehát a legmodernebb

szakmák. Most már olyan szakemberre lesz szükség, aki a napi elekt-

ronikus kommunikációt szervezi, segíti. Ő az elektronikus kommuniká-

tor.

Kinek kell elektronikus kommunikátor? Első lépésként minden 50 főnél

többet foglalkoztató gazdasági társaságnak, ilyenből pedig nálunk van,

vagy húszezer. Utána a civil szféra, az államigazgatás, végül az egyének

következnek.

8


Az oktatott szakmák

Az Az elektronikus elektronikus kommunikáció kommunikáció második második leggyorsabb

leggyorsabb

közvetítő közvetítő csatornája csatornája csatornája a a hang. hang. Elsődleges Elsődleges szerepe szerepe van van a

a

rádióban, rádióban, az az az eseményhang

eseményhangosításban. eseményhang sításban. sításban. Politikai Politikai rende rendez- rende z

vény vény nem nem létezhet létezhet han hangosítás han gosítás né nélkül. né

kül. A A A hangra hangra épülő

épülő

iparágak iparágak éves éves forgalma forgalma kb. kb. 40 40 milliárd milliárd forint.

forint.

Hangmester

Hangmester

Hangmester - rész szakképesítés

Egy Egy év év alatt alatt megszerezető megszerezető szakképesítés, szakképesítés, ami ami képe képes- képe képess

s

sé sé tesz tesz színházban, színházban, koncerteken, koncerteken, egyéb egyéb esemény eseménye-

esemény esemény e

ken ken a a hangosítási hangosítási feladatok feladatok ell ellátására. ell tására.

Hangtechnikus

angtechnikus

angtechnikus - szakképesítés

Két Két Két év év alatt alatt megszerez

megszerezhető megszerez ető szakképesítés, ami a

a

Hangmester Hangmester feladatokon feladatokon túl túl kképessé

k

pessé tesz tesz zenei zenei zenei stúd stúdi- stúd i

óban, óban, rádióban, rádióban, televízióban, televízióban, film film és és szinkron szinkron stúdi stúdió- stúdi ó

ban, ban, iinternetes

i ternetes munkahelyen munkahelyen munkavégzésre.

munkavégzésre.

9


Európa és az oktatás … és az oktOpus

Kényes gondolatok következnek.

Magyarország Klebelsberg Kúnó minisztersége idején

nagyon jó közoktatási rendszert hozott létre a múlt

század 20-as éveiben, aminek az eredményeként a

rendszerváltásig Magyarország az európai átlagnál

jóval magasabb színvonalon oktatott. A kilencvenes

évek közepétől kezdve sajnos a helyzet fokozatosan

megváltozott. Megszűnt a szakfelügyeleti rendszer,

felhígult a felsőoktatás, a tanárképzés színvonala egy-

re esik, a középfokú oktatásból kikerülő fiatalok tudá-

sa, tanulási képessége évről-évre rosszabb lett.

A szakképzésre egyre kevesebb figyelem fordult, hi-

ányszakmák keletkeztek. Az európai integrációs fo-

lyamat során – Uniós nyomásra is - az oktatásból egyre több pénzt vontak ki.

10

Nem mindegy, hogy Magyarország milyen feltételekkel

integrálódik az Európai Unióba. Széchenyi István –

ahogy Klebelsberg is – kiművelt emberfőkkel látta le-

hetségesnek az Európához közeledés folyamatát. Az

Európai Unióban ezzel szemben úgy gondolhatják, hogy

elég okos ember van náluk is, a mieinkre nincsen szük-

ség, mert indirekt módszerekkel, költségvetési kény-

szerek, az európaihoz hasonlóan piacosított oktatási

szemlélet bevezetésével tovább romboltatják a közép és

felsőfokú képzés minőségét. Brüsszel nem támogatja az

oktatási innovációt, a szakképzésben pedig nem támo-

gatja a szakemberek alapos felkészítését. Az európai munkaszervezés olyan el-

veket dolgozott ki, ahol a munkaerő tudásának a betanított munkás szintjén lehet

lennie. Az egész életen át tanulás jelszavában benne van, hogy a szakképző in-

tézmény ennél a szintnél ne tanítson többet, mert néhány év múlva, ha a vállala-

tok úgy gondolják, a munkásnak úgyis valami egészen mást kell megtanulnia,

szintén csak felszínesen, ha munkát akar kapni.

Vannak viszont olyan szakmák, amiket nem lehet felszínes szinten oktatni, ha

nem akarjuk, hogy a dolgozó folyamatosan kárt okozzon munkája során. Vannak

szakmák, amik csak most alakulnak ki. Vannak szakmák, amiket tőlünk tanulhat-

na meg Európa. És az sem lenne baj, ha inkább Széchenyire hallgatnánk az EU

helyett, hogy javíthassuk pozíciónkat a közösségen belül.

Az oktOpus Multimédia Intézet ezen gondolatok jegyében folyamatosan törekszik

új szakmák létrehozására, azért, hogy a nálunk végzettek jó eséllyel induljanak

Európa munkaerő piacára, hogy ne egyre újabb szakmák miatt kelljen egész éle-

ten át tanulniuk, hanem választott szakmájuk továbbfejlődése miatt.


Az új szakmák

Elektronikus Elektronikus kommunikátor

kommunikátor

Az Az a a személy, személy, aki aki képes képes alkalmazni alkalmazni az az elektronikus elektronikus ko kom- ko

m

munikációs munikációs technikákat technikákat társaságok, társaságok, szervezetek, szervezetek, személyek

személyek

közösségi közösségi bemutatására

bemutatására, bemutatására , az az emberi emberi kapcsolatok kapcsolatok elektron elektroni- elektron i

kus kus megteremtésére

megteremtésére: megteremtésére : ismeri az emberi kommunikáció, a

képi képi kommunikáció, kommunikáció, a a hangos hangos kommunikáció, kommunikáció, a a grafik grafika, grafik a, a

tipográfia tipográfia alapelemeit, alapelemeit, és és ezek ezek informatikai informatikai meg megfelelőjét,

meg felelőjét,

eszközeit, eszközeit, és és képes képes ezek ezek interaktív interaktív felhasználásával felhasználásával fotók,

fotók,

mozgó mozgóképek, mozgó képek, önálló és kkísérő

k

sérő hangok, hangok, effektusok,

effektusok,

hipertextek, hipertextek, szerkesztett szerkesztett szövegek szövegek létrehozására, létrehozására, tov tovább tov bb bbí- bb í

tására tására, tására , az az ember ember-gép ember gép gép kapcsolatban könnyen felfogható,

po pontos po

tos információ megszer megszervezés

megszer

vezés vezésére. vezés re.

Zenekészítő

Zenekészítő

Zenekészítő

A A zeneszerkesztő zeneszerkesztő programok programok programok használóinak használóinak legtehetség

legtehetsége-

legtehetség e

sebbjei sebbjei megfelelő megfelelő válogatás válogatás után után elsajátíthatják elsajátíthatják a a zenesze zeneszer- zenesze zeneszerr

r

zés zés legalapvetőbb legalapvetőbb elemeit, elemeit, az az alkalmazott alkalmazott zene zene készítés készítésé-

készítés é

nek nek ismereteit, ismereteit, az az elektronikus elektronikus hangkeltés hangkeltés elemeit, elemeit, lehet lehető- lehet ő

ségeit ségeit, ségeit , eszközeit. A A zenekészítő zenekészítő képes képes az az elektronikus

elektronikus

kommunikáció kommunikáció és és az az elektronikus elektronikus zene zene szinergiájának

szinergiájának

me megteremtésére. me teremtésére. Ismeri az elektronikus zeneszerzés mu mun- mu

nnn

kamódszereit, kamódszereit, és és képes képes az az elektronikus elektronikus zenetervezővel zenetervezővel kkö

k ö

zös zös projektek projektek megtervezésére megtervezésére és és kivitelez kivitelezésér

kivitelez sér sére. sér e.

Zenetervező

Zenetervező

A A zenetervező zenetervező a a zenekészítő zenekészítő munkatársa. munkatársa. Képes Képes a a zenek zeneké- zenek zenek é

szítő szítő szítő elképzeléseinek elképzeléseinek a a megvalósítására. megvalósítására. Különleges Különleges ha han- ha hann

n

gokat, gokat, hanghatásokat hanghatásokat állít állít elő, elő, hangképet hangképet tervez. tervez. Ismeri Ismeri a

a

elektronikus elektronikus zene zene készítési készítési módszereit, módszereit, eszközeit. eszközeit. Képes

Képes

alkalmazko

alkalmazkodni

alkalmazko ni az az elektronikus elektronikus kommunikáció elvárásaihoz.

11


Képek az iskola életéből

12


Az Intézet keresi új helyét

Az oktOpus Multimédia Intézet az elmúlt kilenc évben itt működött:

Az oktOpus Multimédia Intézet helye a jövőben itt lesz:

14

?


Appendix

Ha a sikerült felkelteni érdeklődés

érdeklődését, érdeklődés

ét, a a köve következő köve kező

oldalakon oldalakon bőven bőven talál talál talál hasznos hasznos hasznos információt információt információt az

az

Intézet tézet működésé

működéséről.

működésé

ől. ől.

Javasoljuk, Javasoljuk, hogy hogy hogy látogassa látogassa meg meg honlapunkat honlapunkat is is is : :

:

www.oktopus.hu

ww.oktopus.hu


Az intézet helyszükséglete

16

Középfokú képzés

a jelenlegi

szinten

Középfokú képzés előadó terem (60 fő) 130 m 2

Középfokú képzés

több évfolyammal

130 m 2

Középfokú képzés előadó terem (60 fő) 130 m 2

Közép és felsőfokú

képzés

130 m 2

130 m 2

Felsőfokú képzés előadó terem (40 fő) 70 m 2

Analóg stúdió és technikai helyiség 75 m 2

Digitális stúdió és technikai helyiség 75 m 2

Hang utómunka technikai helyiség 16 m 2

75 m 2

16 m 2

75 m 2

75 m 2

16 m 2

Hang utómunka technikai helyiség 16 m 2

Multimédia technikai helyiség 30 m 2

Képtechnikai stúdió és technikai helyiség 75 m 2

Kép utómunka technikai helyiség 20 m 2

Számítógép terem 40 m 2

40 m 2

40 m 2

75 m 2

20 m 2

40 m 2

Számítógép terem 40 m 2

Mérőszoba, labor 24 m 2

Műhely szoba 12 m 2

Torna szoba + zuhanyozó 35 m 2

Raktár (földszinti) 30 m 2

Könyvtárszoba + irattár 20 m 2

Fénymásoló 5 m 2

12 m 2

40 m 2

40 m 2

30 m 2

7 m 2

Tanulói pihenő 12 m 2

Tanári szoba 25 m 2

30 m 2

Adminisztrációs szoba 12 m 2

Oktatásszervezői szoba 12 m 2

Igazgatói szoba 12 m 2

Konyha + étkező 12 m 2

WC fiú 10 m 2

WC lány 6 m 2

közlekedő terek, porta

Összesen: 440 m 2

18 m 2

12 m 2

12 m 2

10 m 2

6 m 2

856 m 2

35 m 2

20 m 2

60 m 2

55 m 2

40 m 2

10 m 2

25 m 2

40 m 2

15 m 2

24 m 2

12 m 2

12 m 2

15 m 2

10 m 2

1100 m 2

15 helyiség 23 helyiség 26 helyiség


Bővebben a hangtechnikai oktatásról

A „hangmérnök” néven ismert foglalkozás 1993-ban az iskola vezetőinek munká-

ja nyomán lett szakma Magyarországon alap-, közép- és felsőfokon. Az iskola először

a középfokú hangmester elnevezésű szakma oktatását dolgozta ki. A Hangkultúra

Alapítvány 1994-ben alakult meg, és az első kísérleti év után létrehozta az oktOpus

Multimédia Intézetet. A képzést - az alapító okiratnak megfelelően - a már kidolgo-

zott hangmester/hangtec

hangmester/hangtechnikus

hangmester/hangtec

hangmester/hangtec hnikus szakon kezdtük, ezután a zenekésztítő zenekésztítő és hangzá hangzás- hangzá s

tervező tervező szakok, majd az elektronikus elektronikus kommunikátor kommunikátor szakma oktatása indul el, majd a

televízió technikára szakosodott es eseményrögzítő

es ményrögzítő szakmáé. Az iskola távlati célja, a

hang- és képtechnika számítógépes előretörésének figyelembevételével a multimédia

területén jártas szakemberek képzése.

Hármas Hármas jelszavunk jelszavunk tehát: tehát: hang, hang, kép, kép, számítógép.

számítógép.

A képzésünk formája érettségire épülő szakképzés. Az érettségivel rendelkező

fiúk és lányok 22 életév alatt az első szakképesítésük megszerzéséért iskolarendszerű

nappali tagozatos oktatásban, míg az ennél idősebbek csak tanfolyami formában ve-

hetnek részt. A tanulmányok időtartama nappali tagozaton két év. Az első év végén

hangmester hangmester rész szakképesítést (OKJ 51 213 02 0100 51 01) lehet szerezni, a máso-

dik év végén pedig hangtechnikus hangtechnikus szakképesítést (OKJ 54 213 02 0000 00 00). A két

nappali képzés óraszáma és időbeosztása azonos. Indítunk továbbá esti tagozaton is

tanfolyamot, melynek hossza kétszer két év.

Helyszűke miatt kettő, legfeljebb 30 fős iskolarendszerű csoportot tudunk min-

den évben elindítani szeptemberben nappali tagozaton, egyet pedig februárban, ke-

resztféléves esti tagozaton. A két tagozatos forma között alapvető különbség az idő-

beosztásban van, a nappali képzés hétfőtől péntekig reggel 9.00-tól délután 17.00-ig

tart, a hétvégek az első félévben javarészt szabadok, a második félévtől a gyakorlatok

rendszertelen módon, a szakma sajátosságai szerint a hét minden napjára várhatók.

Az esti tagozat heti két alkalmat vesz igénybe, délután 17.00-tól 22.00-ig. A gyakor-

latok időbeosztására hasonló érvényes azzal, hogy igyekszünk azokat a délutáni idő-

szakra, és hét végére csoportosítani. Az iskola téli, tavaszi, és nyári szünetet tart, a

hagyományos időbeosztás szerint.

P

Pedagógiai Pedagógiai Pedagógiai elvek, elvek, elvek, saj sajátosságok

saj saj tosságok tosságok

az az az intézmény intézmény intézmény „kínálata”, „kínálata”, „kínálata”, „f „filozófiája”.

„f lozófiája”.

Mivel részben új foglalkozásról van szó, álljon itt a szakma rövid leírása. Egy ha-

tárterületi tudomány és művészeti ág, a hangtechnika középfokú középfokú szintű művelése,

amelyben a művészeti és műszaki jellegű ismeretek közül a szakma művelője a mű-

szaki ismereteknek van inkább a birtokában. A hangmesternek gyakorlati jártassága

van a szerteágazó hangtechnikai munkafajtákban, ismeri a gépek kezelését és műkö-

dési elvét, és eleget tesz a következő általános követelményeknek. Jártasság a hang-

technikához kapcsolódó fizikai és elektronikai műszaki ismeretekben, hangfelvételi és

stúdió munka gyakorlat, műszaki eszközök művészeti alkalmazásában való jártasság,

berendezések kezelési ismerete, műsortechnológiai ismeretek, kapcsolattartási ké-

pesség a szomszédos területeken dolgozókkal, idegen nyelvű szakmai kifejezések

ismerete, számítógép kezelési ismeret.

17


18

Mindkét tagozaton azonos az oktatási anyag. Tapasztalatunk szerint a nappalis

hallgatóknak könnyebb a dolguk, de nagyon szoros az időbeosztásuk azért, hogy az

1500+500 órás képzés lebonyolítható legyen. Az esti tagozatosoknak több idejük

marad a sajátos ismeretanyag befogadására, viszont tőlük a tanulás nagyobb áldoza-

tot, több energiát követel. A záróvizsgán azonos a követelmény mindenkivel szemben.

Az oktatás csak szakmai tárgyakat tartalmaz. A 2000 órából a két év alatt 1200

óra az elmélet és 365 óra a gyakorlat, illetve 435 óra az egyéb gyakorlati foglalkozás.

A képzés modulrendszerű. A modulok az első évben: Hangtechnikai alaptevékenysé-

gek ellátása; Színházi hangtechnikai tevékenységek ellátása; Koncert- és esemény-

hangosítás. A képzés moduljai a második évben: Hangfelvételi stúdiómunka; Rádió-,

televízió-műsorkészítés hangtechnikai tevékenységeinek ellátása; Filmhang-,

videohang-, szinkronhang-készítés; Az internetes hangtechnikai tevékenységek ellá-

tása. A hangmester technikusképzés elméleti témakörei: Alapismeretek; Biológiai is-

meretek, pszichoakusztika; Hangszer- és műfajismeret; Szolfézs; Hangtechnikai és

akusztikai alapismeretek; Számítástechnika, multimédia; Hangtechnikai eszközök;

Stúdió rendszertechnika; Felvételtechnika. E témakörök keretében a résztvevők hang-

tani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, számítástechnikai,

felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti,

műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangmérnök-etikai,

angol műszaki nyelvi ismereteket tanulnak. A képzés a középiskola ismeretanyagára

épül, amit az Alapismeretek című témakörben a sokfelől érkezett hallgatók azonos

ismeretszintre hozása végett meg is ismétlünk. Ezért azok a tanulóink sem éreznek

hátrányt, akik már évek óta a hangtechnikai szakmában dolgoznak, és felnőtt fejjel

ülnek újból iskolapadba. Minden tárgy ismeretanyagából írásbeli vizsgát kell tenni,

amit a felkészülést segítő dolgozatok előznek meg. Minden témakör vizsgaeredménye

befolyásolja a modulzáró vizsgák, és a záróvizsga átlagát. A felkészülést az iskola

szaktanárai által összeállított jegyzetekkel segítjük, hiszen a sajátos ismeretanyag

magyar nyelven nem található meg. Az elméletet 800 órás gyakorlati rész egészíti ki,

amelynek során minden hangtechnikai munkaterülettel meg kell ismerkedni. A legfon-

tosabb gyakorlati tudást az iskola oktató stúdiójában kell elsajátítani, majd számos

formában kell gyakorlatokat végezni. Az oktatás keretében 80 órás zenei hallásfej-

lesztés folyik, aminek az eredményét tesztekkel folyamatosan, és a záróvizsgán is

lemérjük. A gyakorlatokat színház, múzeum és koncertlátogatások, valamint hazai és

külföldi szakmai kiállítások látogatása egészítik ki. Az oktatás során a nyelvet beszélő

és rátermett hallgatóknak önálló témaismertető munkát kell végezniük a hangtechnika

részterületeiről.

A tárgyak oktatását kizárólag olyan tanárok végzik, akik a szakmában dolgoznak,

és az általuk művelt részterület kiváló ismerői, ezért a legmodernebb ismeretet, egy-

ben élettapasztalatukat adják át. Az oktatói gárda az elméleti képzésben egyetemi,

főiskolai tanárokat, hangtechnikai szakmérnököket, a gyakorlatok vezetésében a

szakma jeles és nagyhírű művelőit tömöríti. Az oktatás beszélgetés centrikus, a hall-

gatók érdeklődése színezi az átadott anyagot. Az iskola tanulói számos előnyt élvez-

nek. Megismerkednek a legfontosabb munkahelyekkel, személyes ismeretséget sze-

reznek az ott dolgozókkal, megismerik a szakma legfontosabb problémáit, szakmai

szervezeteit, és a sikeresen vizsgázóknak az iskola munkaközvetítői szerepet vállal. E

tekintetben előnyt élveznek azok a tanulók, akik fogadalomtétellel csatlakoznak az

iskola által a választott szakmához, egyben az iskola elveihez kapcsolódó etikai nor


marendszerhez. Fontos tudnivaló, hogy a képzett hangtechnikai szakemberek hiánya

miatt iskolánk végzett tanulóinak az elhelyezkedési esélyei nagyon jók. Aki nem tanul

tovább valamelyik főiskolán, vagy külföldön, az iskola elvégzése után (néhány esti

tagozatos már tanulmányai közben) szakmán belül elhelyezkedik (kb. 80%-os arány).

A A hangmester hangmester végzettséggel végzettséggel művelhető szakmák, munkaterületek: színházi

hangtechnikus, koncerthangosító hangtechnikus, eseményhangosító hangtechnikus,

szabadtéri hangosító, kábeles, mikrofonos, konferencia lebonyolító technikus, kultúr-

házi stúdiós.

A hangtechnikus végzettséggel művelhető művelhető szakmák, szakmák, szakmák, munkaterületek: munkaterületek: a hangmes-

ter munkaterületek, keverős, magnós, montírozó, hangfelvevő, kapcsolótermi techni-

kus, filmhang-, videóhang-, és hangesemény felvevő, zenei stúdiók kisegítő személy-

zete, zenész saját MIDI stúdióval, film-, és videószinkron készítő, hangkazetta és CD

sokszorosító technikus, oktatóstúdió technikus, demó stúdiós, egyszemélyes rádiós-

túdiós, adáslebonyolító videó-, és rádióstúdió technikus, stúdió karbantartó, stúdió

rendszergazda, archiváló, hangkönyvtár kezelő, szakirányú kereskedő és üzletkötő.

Az iskolához tartozik a „Hangrongálók Klubja” (www.hangrongalok.hu), ami fo-

lyamatos lehetőséget ad a végzetteknek egymás megismerésére, segítésére, a ta-

pasztalatcserére, az információcserére. A szakmai továbbfejlődést az iskola által szer-

vezett, a végzett hallgatók által kedvezményesen látogatható továbbképző tanfolyam-

ok adják.

Iskolánkat felvették a nemzetközi hangtechnikai oktatási intézmények listájára,

amit az Amerikai Hangmérnökszövetség gondoz. Évente több külföldi - magyarul be-

szélő - diákunk is van (Finnország, Horvátország, Jugoszlávia, Svédország, Románia,

Szlovákia, USA, Ukrajna).

A

A A meg meg meg nem nem nem kerülhető kerülhető any anyagiak, any any giak, alapítványi

alapítványi

hozzájárulás, hozzájárulás, esetleges esetleges esetleges egyéb egyéb költs költségek.

költs gek.

A hangtechnikai oktatás fokozottan eszköz- és költségigényes. A különféle ke-

reskedő cégek és alapítványok támogatásán, valamint az állami normatív támogatáson

túl az oktatás megfelelő feltételeinek és színvonalának biztosítására oktatási hozzájá-

rulás is szükséges, aminek megszerzésére a diákok támogatókat keresnek. Ennek

összege a képzés jellegétől függ. Az oktatási hozzájárulást nappali tagozaton 5 rész-

letben kell megszerezni. Az első részlet a teljes összeg fele, a többi négy részlet

egyenlő, időarányosan elosztva. Esti tagozaton két részlet van, évente egy.

Az oktatáshoz szükséges anyagok jelentős részét az iskola adja. Az ajánlott iro-

dalmat és néhány ajánlott hanganyagot, adathordozót külön kell megvásárolni. Az

iskola által szervezett, de nem kötelező angol nyelvoktatás, a záróvizsga, valamint a

külföldi kiállítás látogatás külön költség.

19


F

20

Felvételi Felvételi tudnivalók,

tudnivalók,

jelent jelentkezési jelent kezési feltételek.

feltételek.

A hangmester technikus képzés a szakma sajátos, részben technikai, részben

komoly művészeti jellege miatt, mindkét irányban nyitott embereknek ajánlott. Ezért a

zeneművészeti szakiskolákban végzett diákoknak, illetve a zenei előképzettséggel

rendelkezőknek előnyük van, számukra ez a képzés természetes folytatása tanulmá-

nyaiknak. A technikai érdeklődésű diákok között is sok a jó fülű és ritmusérzékű, va-

lamint a jó ízlésű, és képességeik fejleszthetők. A szakmában már dolgozók többnyire

csak egy munkaterületet ismernek, ezért előnyük nem mutatkozik nagynak a teljesen

kezdőkkel szemben. Alapkövetelmény a megfelelő hallás, amit viszont orvosi vizsgá-

lattal, és hangszórós teszttel is ellenőrzünk. Abban az esetben, ha a csoportlétszám

engedi, a kevésbé sikeres jelentkezők is felvételt nyerhetnek, mert a stúdiók világában

nem csak a hangszórók előtt lehet munkát találni. A felvételi beszélgetésen mindenki-

nek előre megmondjuk, ha az említett okok miatt kétséges a záróvizsga letétele.

Közös felvételi követelmények: egészséges hallás (audiológiai vizsgálat), megfele-

lő látás, érettségi, erkölcsi bizonyítvány, képességfelmérő felvételi beszélgetésen való

részvétel, képességfelmérő írásbeli és hangszórós teszt.

Ajánlott, de nem követelmény a ze nei alapképzettség, és a hangszerismeret.


Bővebben az elektronikus kommunikátor képzésről

Bizonyára sokak által ismert tény, hogy az információs társadalom

egyik létalapja a sokrétű, ésszel könnyen felérhető, emberbarát, jól

szervezett, gyors, többnyire elektronikus kommunikáció. Az a társa-

dalmi csoport, régió, amelyik nem képes hatékonyan kommunikálni,

nem hatják át minden részében az egyre gyorsabb kommunikációs csa-

tornák, az nem képes önmagát megújítani, alárendelt, követő szerepre

kényszerül, elveszti dinamizmusát, alkalmazkodó képességét, környe-

zetéhez nem képes integrálódni, lemarad, vagyis történelmi öregkorát

éli, amit szerencsés esetben lassú felbomlás követ, rosszabb esetben az

önszabályozó információs csatornák lassúsága vagy hiánya - a termé-

szetes visszaszabályozó rendszerek elromlása - okoz sokkal veszélye-

sebb hirtelen káoszt és összeomlást.

Az egyre bonyolódó társadalmi rendszer működésének kulcskérdése

a benne felhalmozódó dinamikusan növekvő mennyiségű információ

egyre gyorsabb és hatékony feldolgozása, a megfelelő válaszinformáció

létrehozása: versenyfutás az idővel. Ha gyorsabb a növekedés, mint a

feldolgozás és válasz, akkor a rendszer kontrol nélkül marad, szabályo-

zatlan, tehát instabil lesz, innen két irányba mozdulhat, lassan és meg-

állíthatatlanul felbomlik, vagy hirtelen robban, és összeomlik. Ezért

kulcskérdés, hogy az információs háló része legyen már az „egyes em-

ber” is, nem csak csoportok, vagy szervezetek. Ezért nem csak hobbi az

otthoni számítógép, mobiltelefon, integrált kommunikációs eszköz, ha-

nem szükségszerűség, egy új minőségű társadalmi lét kezdete.

Az elmúlt években komoly erőfeszítéssel egyre jobban sikerül e sok-

rétű kommunikációs világ eszközigényét megteremteni, ám az eszköz

csak annyit ér, amennyire használni tudják. Mit ér a jó szívvel adomá-

nyozott inkubátor egy áram nélküli faluban, vagy az a két mosógép,

amin már nem billeg a mosóteknő? Mit ér a számítógép, ha csak kár-

tyáznak vele? Mit ér a nagy nehezen terjedő világháló, ha az információ

mindig csak felénk jön, és mi nem tudunk másoknak adni? Ha csak be-

fogadók vagyunk, és másokra hatni nem tudunk. Az információs társa-

dalom nem csak speciális felkészültségű informatikusokat, rendszer-

gazdákat, szoftverfejlesztőket, újfajta üzleti lehetőségeket jelent, ha-

nem könnyen elérhető, olcsón és hatékonyan hasznosítható egyéni

kommunikációs tudást akár a legkisebb gazdasági és nonprofit társa-

dalmi csoport, közösség, és az egyén számára.

21


22

Öt évvel ez előtt egy gitárművész a barátjával honlapot csináltatott.

Azóta sokat koncertezik külföldön, mert már tudnak róla. Néhány év

múlva, aki nem lesz rajta a világhálón, az NEM LESZ. Az egyénnek ez

később következik be, a gazdasági élet szereplőinek már ma ez a való-

ság.

Informatikai szempontból az információ szörnyűséges formában

megjelenő adat, számsor, ferde-vonal-dől-előre-hátra, logikai kapcso-

latok sorozata, képernyőn megjelenő fenyegetések és feltételek kény-

szere. Emberbaráti szempontból ugyanez könnyen felfogható kép,

mozgókép, hang, azonnal átlátható, logikus, nicsak-egyből-ott-van-

ahol-keresem információ, ráadásul barátságos megjelenés, kellemes

hang, célszerű szerkezet, hasznos időtöltés, ha kell esztétikai élvezet,

kultúra, szórakozás, tudástár, egyénileg is jól szervezhető kapcsolat az

emberek között az emberekért.

Ma ez nincs így. Nincs aki jól csinálja. Ma az információt „ki kell bá-

nyászni”, mert rosszul teszik elénk. Időt rabló munka az idegesítő, él-

vezhetetlen, ronda, kusza, olvashatatlan képernyősalátákban turkálni.

Kellemetlen a pedig-ott-volt-rossz-helyen-kerested (mintha a teljes

oldal csak titkos kamrákból állna) kioktatást hallgatni. Ma elrettenünk

attól, hogy a józan ész szabályait megerőszakoló formában kell egy

eszközt használnunk. Ma nem hozzánk szólnak, hanem elvárják, hogy

mi keressük meg mi szól nekünk. Ma gyakran hozzá nem értő, jobbára

informatikai vállalkozások csinálnak honlapot, névjegyet, arculatot, CD

és DVD-ROM-ot, fényképet, videót, reklámot, szóróanyagot, ajándékot,

és ma már szinte kizárólag elektronikus eszközrendszer segítségével.

Jó lenne, ha ezek a vállalkozások a kommunikáció nyelvén is értenének,

megrendelőik pedig megfelelő igényszintet tudnának velük szemben

támasztani e tekintetben.

Mára létrejöttek azok az elektronikus eszközök, szoftverek, amelyekkel

a elektronikus kommunikáció alapelemeit létre lehet hozni. De a igazi

kommunikációs tartalom ezen elemek kombinációjából áll. Az alapele-

mek használatára szakmák is létrejöttek az elmúlt húsz évben. Az Or-

szágos Képzési Jegyzék ezt jól tükrözi:


A A 2007 2007-ig 2007 ig érvényes OKJ

tipográfus

szerint

szerint

kiadványszerkesztő

nyomtatványszerkesztő

alkalmazott fotográfus

fényképész

fotoriporter

e három a szerkesz-

tett szöveget állítja

elő

e három állóképeket

készít, csak más-

más körülmények

között

grafikus aki a képi világ esz-

hangmes-

ter/hangtechnikus

mozgóképgyártó

televízióműsor-gyártó

információrendszer-

szervező

intézményi kommuniká-

tor

PR-szakreferens

marketing- és reklám-

menedzser

tétikájához ért

aki a hangok elké-

szítéséhez ért

e kettő a videó elké-

szítéséhez ért

aki képes az infor-

mációt érthetővé

tenni

e három azt tanulja,

hogyan kell kapcso-

latot teremteni és

ápolni, arculatot

meghatározni,

multimédia fejlesztő aki hozott anyagból

A A 2008 2008-tól 2008 tól érvényes érvényes OKJ

OKJ

szerint

szerint

Könyvműves

Kiadvány- és képszer-

kesztő

Alkalmazott fotográfus

Fényképész és fotóter-

mék-kereskedő

Grafikus

Mozgóképi animációs

filmkészítő

Hangtechnikus

Filmtechnikus

Mozgóképgyártó

Mozgóképgyártó szak-

asszisztens

Informatikai alkalma-

zásfejlesztő

Kommunikátor

Moderátor

Újságíró, konferanszié

IT kommunikációs szol-

gáltató Marketing- és

reklámügyintéző

összerakja azt a CD- fejlesztő

t, amihez mástól kap

képet, hangot, vide-

ót, formázott szöve-

get, szerkezetet

Multimédia-alkalmazás

23


24

A régi OKJ szerint 15 szakma, az új szerint 17 szakma az, ami - je-

lenleg - közvetlenül kapcsolatba hozható az elektronikus kommuniká-

cióval. Ezeket a szakmákat oktatják valahol, egy részüket több helyen

is. Sok szakmát olyan intézmény oktat, ahol az szinte idegen testként

szerepel, és vannak olyan intézmények, amelyek kifejezetten az elekt-

ronikus kommunikáció valamelyik ágával foglalkoznak, de kis létszá-

múak, ezért fenntartásuk problémás, viszont nagyon magas oktatási

színvonalon vannak. Teljesen nyilvánvaló, hogy az e szakmák oktatá-

sához szükséges eszközrendszer, annak kiépítettségi szintje, az okta-

tók felkészültsége és szocializációja, valamint szakmai továbbképzésé-

nek hasonló iránya, a munkaadók közös köre, illetve szakmai összefo-

nódása, valamint a számos szakmához szükséges közös ismeretek mi-

att kiépíthető modulrendszer ezeket a szakmákat egyértelműen szoros

érdekcsoportba vonzza. Az elektronikus kommunikáció színvonalának

emeléséhez pedig e szakmák értelmes együttműködésére van szükség,

amit oktatni szintén ebben a csoportban lehet.

Az első részben vázoltak miatt ez a szakmacsoport (ami jelenleg az

OKJ-n belül több szakmacsoporthoz tartozik) újabb szakmákkal fog

bővülni, tehát a szakmai innováció helye is ez az érdekcsoport lehet.

Mindezek figyelembe vételével az oktOpus Multimédia Intézet igyek-

szik központjává válni a magyarországi elektronikus kommunikátor

képzésnek. Első lépésként létrehozza az elektronikus kommunikátor

szakmát, és lépéseket tesz a szakmacsoportba tartozó oktatási intéz-

mények integrálására.


Bővebben a zenei szakképesítésekről

Az oktOpus Multimédia Intézet az új OKJ bevezetését követően, 2008-tól, a

hangmester szakmai végzettséget megszerző tanulóknak két új szak elindítá-

sát tervezi zeneszerkesztéssel foglalkozók számára.

A hangmester végzettséggel járó ismeretek lehetővé teszik, hogy a modern

elektronikus zene szerelmeseinek, akiket eddig zeneszerkesztéssel foglalko-

zóknak neveztünk, két rokon képzettséget adjunk. Az elektronikus zenét

megfelelő szinten csak úgy lehet művelni, ahogy például az elektroakusztikus

zenét a Magyar Rádió Elektronikus Zenei Stúdiójában a HEAR STÚDIÓban évti-

zedek óta csinálják: a színvonalas elektronikus zene két ember közös munká-

ja. Az egyik ember a produkció zenei oldalában tehetségesebb, a másik a

technikai eszközök kezelésében, a megvalósításban jártasabb. Az előbbit ne-

vezhetjük "a zene készítőjének", a másikat "a zene tervezőjének".

Mit Mit csinál csinál a a Zenekészítő/Elektronikus Zenekészítő/Elektronikus zenész/Elektronikus zenész/Elektronikus zeneszerző

zeneszerző

(Mus Mus Music ic Producer) ?

Benne szólal meg a zenei folyamat. Ő képzeli el a zenei szerkezetet, a hang-

zások egymásra épülését, fejlődését, a hangzásvilágot, a zenei mondanivalót,

a hangzások és érzelmek kapcsolatát, vagy a programzenét, ami egy reklám-

film, vagy rádióreklám, vagy egy játékfilm zenei aláfestéséhez kell, vagy a

sokféle célra használt zenei típusú effekteket, vagy a kettőt kombinálva elké-

szíti egy számítógépes játék hangját. A multimédia elterjedésével mindezen

kívül számos olyan hangzó anyag felhasználására nyílik igény, amit az "alkal-

mazott zene" névvel lehet illetni (hasonlóan az ipari formatervezéshez, amikor

szintén "alkalmazott művészetről" beszélhetünk). Ismeri a különféle elektroni-

kus zenei műfajokat, a tematikus szerkesztés fajtáit, szabályait, szokásrend-

szerét, a stílusokat. Neki van elsősorban zenei fantáziája, ő tölti meg tarta-

lommal az elektronikus zenét.

Legjobban a zeneszerző (felsőfokú végzettséghez kötött) tevékenységéhez

lehet hasonlítani a munkáját, azzal a különbséggel, hogy nem feltétlenül kell

magas fokon ismernie az összhangzattant, a hangszerelés művészetét, az

egyes komolyzenei stílusokat, és kompozíciós eljárásokat, nem kell magas

fokú hangszeres tudással rendelkeznie, nem kell tudnia transzponálni, parti-

túrát hangszeres segítség nélkül olvasni, nem kell feltétlenül ismernie az

akusztikus hangszerek sajátosságait, hangterjedelmét, kottaképét, vagyis nem

kell feltétlenül Zeneakadémiai szintű tudást szereznie ahhoz, hogy zenét al-

kosson.

Viszont ismernie kell a vele együtt dolgozó hangzástervező munkájának

alapjait, hogy közös hangtechnikai nyelven beszélve el tudja magyarázni, mit

szeretne hallani, milyen hangzásokat, hangszíneket, átmeneteket szeretne

megvalósítani. Képesnek kell lennie demonstrációs hanganyagot készíteni,

25


amiből a hangzástervező elindulhat a kompozíció megvalósításához. Ki kell

tudnia alakítani egy saját munkamódszert, ami a legjobban megfelel az általa

művelt zenei irányzatnak, és a zenetervezővel való együttműködésnek.

Mit Mit csinál csinál a a Zenetervező/Elektronikus Zenetervező/Elektronikus zene zene tervező/Hangzástervező/

tervező/Hangzástervező/

Elek Elektronikus Elek ronikus ronikus hangz hangzás hangz ás tervező (Music Designer) ?

Ért a sohasemvolt hangok világához. Ismeri a hangjelek sajátosságait, a ter-

mészetes hangok keletkezésének folyamtatát, a hangszintézis eljárásokat, a

hanganalízis módszereit, a hangkeltési módokat, az új hangzások kialakításá-

nak folyamatát, a digitális hangtechnika lehetőségeit.

26

Magas fokon ismeri és kezeli az elektronikus zene elkészítéséhez szüksé-

ges hardver és szoftver eszközöket. Magas fokon ismeri a MIDI és egyéb

hangszer és eszközvezérlő módszereket, egyszerűbb programozási és auto-

matika eljárásokat. Képes elektronikus zenét valós időben, a zenekészítővel

karöltve közönség előtt előadni.

Ismeri a zenekészítő tevékenységének alapjait, az elektronikus zenei műfajo-

kat, kompozíciós módszereket, leírási eljárásokat, és képes a zenekészítővel

közös munkamódszert kialakítani.

Hangzásvilágot tud teremteni a zenei tartalomnak megfelelően. Képes

megérteni a zenekészítő elképzeléseit, és alkotótársként képes azt részben

továbbfejleszteni, vagy maradéktalanul megvalósítani.

A fenti leírások nem mutatják a teljes ismeretanyagot, de érzékeltetik, hogy

mi a különbség a két együtt dolgozó alkotótárs munkája között, és hogy miért

kell két feladatkörre bontani az elektronikus zene előállításának folyamatát.

Természetesen lehet valaki tehetséges mindkét területen, de az emberek nagy

többsége az egyik irányban sokkal tehetségesebb, és sikeresebb. Aki humán

beállítottságú, az csetlik-botlik "a drótok között", és csak muszájból tanul be-

le a műszakiak világába. Valójában saját magát korlátozza, mert nem túl jó a

megvalósításban, nem tudja igazán megmutatni mi van a fejében. Aki pedig

igazán jó a műszaki megvalósításban, nem feltétlenül jó a zenei folyamat kita-

lálásában, vagyis hiába tud izgalmas hangzásokat előállítani, a zenei tartalom

hiánya lesz számára az értékteremtés korlátja. A mai népszerű elektronikus

zene legnagyobb baja az, hogy zenei hangzásokat mutat tartalom nélkül. Így

tehát mindketten sokkal jobban járnak, ha egymást segítik, és mindketten a

legjobbat lesznek képesek kihozni magukból a közös cél érdekében.

Ettől függetlenül a zenekészítő is végezhet egymagában munkát, bár nehe-

zebben rágja át magát a "technikán" , és a hangzástervező is alkothat a zene-

készítő nélkül, de bizonyára nem szívesen tanulna intenzíven kottaírást-

olvasást, vagy egyéb zenei alapokat, vagy komponálási alapismereteket

(olyasmit, ami távol áll a technikától, és túl "művészi" a számára).


Ez a két végzettség lehetőséget ad a szakmai és megélhetési függetlenségre,

otthon lehet dolgozni, vagyis nincsen feltétlenül munkaadóhoz és munkahely-

hez kötve. Teljes alkotói szabadságot ad, aminek az értékét csak a piac dönti

el (amit viszont meg kell szerezni).

Az elektronikát (is) használó zenének természetesen - mint a többi zenei mű-

fajnak - két fő csoportja van: az egyik az eddig emlegetett, a techno különféle

ágaiból előbújt elektronikus zene (mondjuk a „könnyűzenei irányzat”), a másik

az elektroakusztikus zene ágai (a „komolyzenei irányzat”). A zene könnyebb és

komolyabb ága az egész zenetörténeten át létezett, létezik. Bármelyikről is

legyen szó, ez a fajta zene sajátos fogalomrendszert használ. Ezt kell elsajátí-

tania mindkét elektronikus zenekészítőnek és a hangzástervezőnek az első

évben a hangmesterekkel együtt. Akit később a komolyzenei irány érdekel,

azok számára továbblépési lehetőséget tervezünk.

Az új képesítések elnevezése még nem kiforrott, ezért adtunk meg több elne-

vezést is mindkettőre, és elképzelhető, hogy majd egy sokadik változat lesz a

legjobb valamelyikre.

27


A Hangkultúra Alapítvány

Az oktOpus Multimédia Intézet Alapítványi fenntartású szakközépisko-

la. Pontosabban, jelenleg csak szakközépiskola, hiszen az alapítvány

céljai szerint tovább kell fejlődnie továbbképő központtá, a hangtechni-

kai tudást igénylő munkaterületek, oktatási területek segítőjévé. Az

Intézet Alapító Okirata szerint:

28

„Az oktOpus oktOpus Multimédia Multimédia Intézet Intézet továbbképző továbbképző továbbképző továbbképző intézeti intézeti intézeti intézeti ágon ágon ágon ágon egy éves

nappali, vagy két éves esti tagozatos iskolarendszerű képzésben és tanfolyami

formában adjon lehetőséget a végzett diákok szakmájuk szerinti további további sz sza- sz a

kosodá kosodására

kosodá kosodására

sára, sára az egyetemen, főiskolán nem oktatott szakmák felsőfokú felsőfokú tanf tanfo- tanf o

lyami lyami lyami szintű szintű képzésére képzésére, képzésére a szakmájukat művelő hazai és külföldi kép- és hang-

technikai, valamint elektronikus kommunikációs szakemberek speciális too vábbképzésére

vábbképzésére, vábbképzésére

vábbképzésére valamit a HANGKULTÚRA ALAPÍTVÁNY céljainak megfelelően,

egyeztetett rövid- és hosszú távú oktatási program alapján, kép- és hang-

technikai ismeretterjesztésre

ismeretterjesztésre.

ismeretterjesztésre

Az iskola továbbképző intézeti feladata ezen felül a magyar és külföldi

oktatási intézmények számára a kép- és hangtechnikai jellegű, audio-vizuális

kultúrát fejlesztő, elektronikus médium és kommunikáció oktató, multimédia

jellegű részt is tartalmazó speciális oktatási programokat segíteni tudó szak-

emberek képzése.

Az iskola továbbképző intézeti feladatait fokozatosan, a szakközépisko-

lai képzés bevezetésével párhuzamosan kell, hogy megvalósítsa.”


Az oktOpus Multimédia Intézet hangtechnikai eszközei

Eszköz Eszköz

Érték

Érték

/db /db összesen

összesen

1 db PANASONIC SV 3700 DAT felvevő 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db PANASONIC SV 3800 DAT felvevő 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db TASCAM DA40 DAT felvevő 480 000 Ft 480 000 Ft

1 db TASCAM DA30 DAT felvevő 350 000 Ft 350 000 Ft

1 db TASCAM DA30MkII DAT felvevő 400 000 Ft 400 000 Ft

1 db AKAI DR4 4 sávos felvevő 600 000 Ft 600 000 Ft

4 db AKAI DD8 8 sávos felvevő 950 000 Ft 3 800 000 Ft

6 db DIGIDESIGN SESSION 4 sávos felvevő 350 000 Ft 2 100 000 Ft

1 db DIGIDESIGN SESSION 8 8 sávos felvevő 500 000 Ft 500 000 Ft

1 db DIGIDESIGN PRO TOOLS HD 16 sávos felvevő 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft

3 db DIGIDESIGN DIGI 002+PC 32 sávos felvevő 600 000 Ft 1 800 000 Ft

1 db DIGIDESIGN Mbox 2 Pro 33 sávos felvevő 210 000 Ft 210 000 Ft

1 db DIGIDESIGN SESSION 8 AUDIO

INTERFACE PZ001

1 db DIGIDESIGN SMPTE SLAVE

DRIVER MH034

interface 220 000 Ft 220 000 Ft

interface 180 000 Ft 180 000 Ft

1 db TECHNICS RS-BX646 kazettás magnetofon 70 000 Ft 70 000 Ft

1 db SONY WM-D6C kazettás magnetofon 90 000 Ft 90 000 Ft

1 db NAD 502 CD lejátszó 80 000 Ft 80 000 Ft

1 db Cambridge Audio TRACK1 CD lejátszó 85 000 Ft 85 000 Ft

1 db Cambridge Audio TRACK1 CD lejátszó 85 000 Ft 85 000 Ft

1 db Cambridge Audio D500 CD lejátszó 90 000 Ft 90 000 Ft

1 db Philips DVD lejátszó 82 000 Ft 82 000 Ft

1 db Yamaha DVD-S2300 DVD-A, SACD lejátszó 365 000 Ft 365 000 Ft

1 db Studer C37 stúdiómagnetofon 650 000 Ft 650 000 Ft

1 db Revox A77 stúdiómagnetofon 295 000 Ft 295 000 Ft

1 db Mechlabor STM 610 stúdiómagnetofon 500 000 Ft 500 000 Ft

1 db Mechlabor ST 102 stúdiólemezjátszó 140 000 Ft 140 000 Ft

1 db APHEX TUBESSENCE 2 csatornás mikrofon előfok 250 000 Ft 250 000 Ft

1 db G - AMP 4 4 csatornás mikrofon előfok 160 000 Ft 160 000 Ft

1 db RME Octamic 8 csatornás mikrofon előfok 280 000 Ft 280 000 Ft

2 db RME Fireface interface 350 000 Ft 700 000 Ft

1 db YAMAHA 02R96 digitális keverő 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft

1 db YAMAHA DM1000 digitális keverő 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft

1 db YAMAHA 01V96 digitális keverő 750 000 Ft 750 000 Ft

2 db TC UNITY effektprocesszor 120 000 Ft 240 000 Ft

1 db TC UNITY-8AES interface 60 000 Ft 60 000 Ft

1 db YAMAHA CD8-AE-S AES/EBU interface 86 000 Ft 86 000 Ft

1 db YAMAHA CD8-TDII TDIF interface 86 000 Ft 86 000 Ft

1 db analóg interface 150 000 Ft 150 000 Ft

2 db TC ADAT interface 60 000 Ft 120 000 Ft

2 db YAMAHA CD8-AT ADAT interface 86 000 Ft 172 000 Ft

2 db CASCAD CD8-CS interface 180 000 Ft 360 000 Ft

1 db SOUNDCRAFT SPIRIT 328 8 csat. AD/DA interfész 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db SOUNDCRAFT FOLIO SX keverő 220 000 Ft 220 000 Ft

2 db SOUNDCRAFT NOTEPAD keverő 50 000 Ft 100 000 Ft

1 db WSW (egyedi) keverő 1 000 Ft 1 000 Ft

1 db DK AUDIO MSD100 multi audio meter 400 000 Ft 400 000 Ft

29


4 db SCSI HD 1GB winchester 50 000 Ft 200 000 Ft

1 db SCSI HD 2GB winchester 60 000 Ft 60 000 Ft

2 db SCSI HD 10GB winchester 90 000 Ft 180 000 Ft

1 db SCSI HD 20GB winchester 90 000 Ft 90 000 Ft

5 db HDD Combo külső meghajtó ház 9 000 Ft 45 000 Ft

12 db IDE HDD (30 - 300GB) winchester fiókban 20 000 Ft 240 000 Ft

4 db AKG C 451 mikrofon 120 000 Ft 480 000 Ft

2 db AKG C 480 mikrofon 185 000 Ft 370 000 Ft

1 db AKG C 522 ENG mikrofon 250 000 Ft 250 000 Ft

2 db AKG C 1000 mikrofon 250 001 Ft 500 002 Ft

2 db AKG D224 mikrofon 120 000 Ft 240 000 Ft

8 db AKG D3700 mikrofon 27 000 Ft 216 000 Ft

1 db AKG D3900 mikrofon 60 000 Ft 60 000 Ft

2 db DPA 4006(BK 4006) mikrofon 475 000 Ft 950 000 Ft

4 db DPA 4053 mikrofon 280 000 Ft 1 120 000 Ft

2 db DPA 4060 mikrofon 90 000 Ft 180 000 Ft

4 db DPA 4061 mikrofon 90 000 Ft 360 000 Ft

1 db DPA 4062 mikrofon 90 000 Ft 90 000 Ft

2 db Neumann KM 74 mikrofon 150 000 Ft 300 000 Ft

2 db Neumann U 89 mikrofon 680 000 Ft 1 360 000 Ft

2 db Rode NT 55 mikrofon 65 000 Ft 130 000 Ft

2 db Schoeps MK2 mikrofon 220 000 Ft 440 000 Ft

4 db Schoeps MK21 mikrofon 220 000 Ft 880 000 Ft

2 db Sennheiser MKH80 mikrofon 875 000 Ft 1 750 000 Ft

1 db Sennheiser EV 855 mikrofon 35 000 Ft 35 000 Ft

3 db Sennheiser EV 100 rádiómikrofon 180 000 Ft 540 000 Ft

1 db Sennheiser MD441-2 rádiómikrofon 80 000 Ft 80 000 Ft

2 db SONDY CR1-73 mikrofon 160 000 Ft 320 000 Ft

10 db Studio Project C4 mikrofon 55 000 Ft 550 000 Ft

4 db Studio Project C3 mikrofon 130 000 Ft 520 000 Ft

4 db Studio Project T3 mikrofon 185 000 Ft 740 000 Ft

1 db Studio Project LSD2 mikrofon 220 000 Ft 220 000 Ft

1 db BEYER DYNAMIC CD52PW-N© tápegység 17 000 Ft 17 000 Ft

1 db DPA tápegység 17 000 Ft 17 000 Ft

1 db SENNHEISER DIVERSITY

30

RECEIVER EM 300

1 db SENNHEISER DIVERSITY

RECEIVER EM 500

vevőegység 120 000 Ft 120 000 Ft

vevőegység 120 000 Ft 120 000 Ft

2 db SENNHEISER SKM 3072-U rádióadó 320 000 Ft 640 000 Ft

1 db SENNHEISER ME 3005-E mikrofonfej 60 000 Ft 60 000 Ft

20 db K&M ST 102 mikrofonállvány 13 000 Ft 260 000 Ft

2 db K&M overhead mikrofonállvány 20 000 Ft 40 000 Ft

2 db K&M kórusállvány 70 000 Ft 140 000 Ft

20 db K&M alacsony tripod mikrofonállvány 45 000 Ft 900 000 Ft

2 db K&M kis kórusállvány 46 000 Ft 92 000 Ft

1 db PROEL kórusállvány 8 000 Ft 8 000 Ft

1 db MANFROTTO 004BAC kórusállvány 37 000 Ft 37 000 Ft

1 db MANFROTTO 055CLB fotóállvány 45 000 Ft 45 000 Ft

1 db MANFROTTO 028 videó állvány 90 000 Ft 90 000 Ft

2 db GENELEC 1032 monitor 456 000 Ft 912 000 Ft

7 db GENELEC 1029 monitor 125 000 Ft 875 000 Ft

2 db GENELEC 1091 sub monitor 185 000 Ft 370 000 Ft


2 db QUADRAL VULKAN hangsugárzó 350 000 Ft 700 000 Ft

1 db HH 400 végfok 250 000 Ft 250 000 Ft

1 db FOSTEX 6301B monitor 80 000 Ft 80 000 Ft

6 db AVE 01H oszlopsugárzó 95 000 Ft 570 000 Ft

1 db AVE 01R oszlopsugárzó 95 000 Ft 95 000 Ft

1 db AKG K 340 fejhallgató 45 000 Ft 45 000 Ft

10 db AKG K 501 fejhallgató 36 000 Ft 360 000 Ft

2 db SENNHEISER HD 25 fejhallgató 45 000 Ft 90 000 Ft

4 db SENNHEISER HD 580 fejhallgató 56 000 Ft 224 000 Ft

2 db SENNHEISER HD 600 fejhallgató 62 000 Ft 124 000 Ft

1 db BEHRINGER HA 4000 fejhallgató szétosztó erősítő 45 000 Ft 45 000 Ft

3 db BEHRINGER HA 4700 fejhallgató szétosztó erősítő 55 000 Ft 165 000 Ft

1 db Yamaha SREV1 digitális zengető 259 999 Ft 4 000 000 Ft

2 db Yamaha RC-SREV1 távvezérlő 260 000 Ft 520 000 Ft

1 db KORG A1 effektprocesszor 260 000 Ft 260 000 Ft

1 db KORG remote távvezérlő 70 000 Ft 70 000 Ft

1 db LEXICON LXP1 effektprocesszor 135 000 Ft 135 000 Ft

1 db LEXICON MRC MIDI controller 46 000 Ft 46 000 Ft

1 db LEXICON VORTEX effektprocessor 86 000 Ft 86 000 Ft

3 db TC-Electronic Triple-C kompressor 170 000 Ft 510 000 Ft

1 db TC Electronic M 3000 zengető 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db BEHRINGER EDISON EX-1 térhatás processzor 25 000 Ft 25 000 Ft

1 db BEHRINGER ULTRAFLEX II. 25 000 Ft 25 000 Ft

1 db BEHRINGER COMPOSER MDX

2100

dinamikaszabályozó 46 000 Ft 46 000 Ft

1 db KORG O1/W szintetizátor 360 000 Ft 360 000 Ft

1 db Yamaha DGX-305 szintetizátor 97 000 Ft 360 000 Ft

1 db SONY ST-S261 tuner 45 000 Ft 45 000 Ft

1 db Mitsubishi videó projektor 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft

1 db dokumentum kamera 250 000 Ft 250 000 Ft

1 db Panasonic AG-455 S-VHS videókamera 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db Olympus E-10 digitális fényképezőgép 750 000 Ft 750 000 Ft

1 db REVUE tron C30S vaku 15 000 Ft 15 000 Ft

1 db Metz 54MZ-3 vaku 190 000 Ft 190 000 Ft

1 db Fuji FinePix S304+táska digitális fényképezőgép 120 000 Ft 120 000 Ft

1 db IHM zsúrkocsi rack szekrény 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

1 db IHM bőrönd hordtáska 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft

1 db Robotron hangnyomásmérő 2 700 000 Ft 2 700 000 Ft

1 db MLSSA automata mérőberendezés 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft

5 db Neutrik Minirator generátor 45 000 Ft 225 000 Ft

5 db Neutrik Minilyser analizátor 123 000 Ft 615 000 Ft

1 db Neutrik Digilyser analizátor 270 000 Ft 270 000 Ft

1 db Neutrik szintíró 800 000 Ft 800 000 Ft

1 db Pont PSA 100 spektrumanalizátor 450 000 Ft 450 000 Ft

1 db Mastech MY-64 digitális multiméter 8 500 Ft 8 500 Ft

1 db Protek 506 digitális multiméter 40 000 Ft 40 000 Ft

1 db HP 33120A jelalak generátor 150 000 Ft 150 000 Ft

1 db Tektronix 2445B oszcilloszkóp 360 000 Ft 360 000 Ft

1 db orosz milliohm mérő 150 000 Ft 150 000 Ft

1 db tárcsa 28 16 000 Ft 16 000 Ft

1 db tárcsa 32 16 000 Ft 16 000 Ft

31


1 db tárcsa Quad 60 000 Ft 60 000 Ft

2 db DPA 4060 25m kábel mikrofonkábel 45 000 Ft 90 000 Ft

2 db 5 m-es kábel mikrofonkábel 7 000 Ft 14 000 Ft

1 db 12 m-es iker kábel mikrofonkábel 45 000 Ft 45 000 Ft

1 db 30 m-es iker kábel mikrofonkábel 60 000 Ft 60 000 Ft

0 db 100 m-es iker kábel mikrofonkábel 80 000 Ft 0 Ft

1 db 30 m-es quad kábel mikrofonkábel 150 000 Ft 150 000 Ft

1 db 50 m-es quad kábel mikrofonkábel - AES/EBU 180 000 Ft 180 000 Ft

2 db 10 m-es kombi kábel mikrofonkábel+230V 50 000 Ft 100 000 Ft

2 db 15 m-es kombi kábel mikrofonkábel+230V 60 000 Ft 120 000 Ft

2 db 20 m-es kombi kábel mikrofonkábel+230V 70 000 Ft 140 000 Ft

20 db 10 m-es kábel mikrofonkábel 9 000 Ft 180 000 Ft

4 db 20 m-es kábel mikrofonkábel 25 000 Ft 100 000 Ft

2 db 25 m-es kábel mikrofonkábel 30 000 Ft 60 000 Ft

3 db 33 m-es kábel mikrofonkábel (starquad) 35 000 Ft 105 000 Ft

2 db 50 m-es kábel mikrofonkábel 15 000 Ft 30 000 Ft

7 db 50 m-es kábel mikrofonkábel 45 000 Ft 315 000 Ft

1 db 100 m-es kábel mikrofonkábel 25 000 Ft 25 000 Ft

1 db 80 m-es kábeldob 48-as csoportkábel 600 000 Ft 600 000 Ft

2 db 26 m-es kábeldob 6-os csoportkábel 80 000 Ft 160 000 Ft

5 db kifejtő Y kábel 3 500 Ft 17 500 Ft

100 db átalakító összekötő kábel 3 500 Ft 350 000 Ft

6 db optikai kábel összekötő kábel 7 000 Ft 42 000 Ft

2 db rack doboz 4 U hordtáska 45 000 Ft 90 000 Ft

1 db rack doboz 6 U hordtáska 56 000 Ft 56 000 Ft

35 db fémkazetta hordtáska 8 000 Ft 280 000 Ft

1 db HP notebook 300 000 Ft 300 000 Ft

1 db SONY Vaio notebook 470 000 Ft 470 000 Ft

1 db Apple MacBookPro notebook 680 000 Ft 680 000 Ft

1 db MLSSA hordozható PC 500 000 Ft 500 000 Ft

1 db Videó vágó+Canopus DV Storm asztali PC 800 000 Ft 800 000 Ft

3 db Session DAW+ AM III+monitor asztali PC 300 000 Ft 900 000 Ft

3 db Szerver asztali PC 300 000 Ft 900 000 Ft

1 db Apple G3 asztali PC 450 000 Ft 450 000 Ft

32

szoftverek 6 000 000 Ft

91 91 494 494 494 000 000 000 Ft Ft

Ft


Elérhetőségek, adatok

oktOpus oktOpus Multimédia Intézet Intézet”, Intézet

, Hangtechnikai, Képtechnikai és Multimédia

Sza Szakközépiskola

Sza középiskola

székhely: Budapest, 1068 Benczúr u. 27. tel.: 428-4000

levélcím: Budapest, 1061 Jókai tér 10. tel.: 331-3025

iroda: Budapest, 1063 Kmety Gy. u. 15. fsz.3. tel.: 428-4000

e-mail: info@oktopus.hu

infó: www.oktopus.hu

www.oktopus.hu;

www.oktopus.hu

igazgató: Kishonti István tel.: +36 30 999 6000

oktatási igazgatóhelyettes: Mocsáry Gábor

általános igazgatóhelyettes: Zavari Julianna

fenntartó: Hangkultúra Alapítvány

www.hangkultura.hu

O M 1 0 1 6 6 9

O K É V 0 1 - 0 0 7 7 - 0 6

33


Köszönjük, hogy figyelmét ránk fordította.

More magazines by this user
Similar magazines