Views
9 months ago

2018 februar 9

2018 februar

60. (LX)/30. (XXX) évf. • 1604. szám • 2018. február 9. • 12+8 oldal • Ára 3 lej JÖN! JÖN!! ISMÉT JÖN!!! Két teltházas előadás után, újra szín - padon a Lendvay Márton Színjátszó Kör kabaréelőadása, melynek címe EZ NEM OLYAN! Az előadásra február 9-én, azaz MA 18 ó rától kerül sor a nagy bá - nyai Vá rosi Színházban. Jegyek a helyszínen kaphatók. A jegy - ár 20 lej, a tá mo gatói meghívó 50 lej. Mindenkit szeretettel várunk! Ezúton szeretnénk köszönetet mon - dani mindazoknak, akik néhány hét tel ezelőtti felhívásunkat meg - szívlelték, és adományaikkal tá - mogatták további munkánkat. Ígérjük, a magunk módján min - dent megteszünk annak érde ké - ben, hogy „befektetésük” ka ma tostól megtérüljön. Továbbra is várjuk azok jelent ke - zését, akik bármilyen formában támogatni tudják munkánkat, s ezáltal velünk együtt szolgálják közösségünket. SZIGETI GYULA, a Lendvay Márton Színjátszó Kör és Alapítvány elnöke Farsangi táncházakat szerveztek Máramaros - szigeten és Hosszúmezőn Élőzenés farsangi táncházat szerveztek a Hollósy Házban, melyben a talpalávalót a Viski Bicskások húzták. A kárpátaljai népzenei együttes másodjára vendég sze re - pel Máramarosszigeten, mindkét alkalommal teltház előtt. Máramarosszigeten először a gyermektáncházban játszottak, azt követően a résztvevők felelevenítették a régi far san gi népszokást, a kiszebábuégetést. Hosszúmezőn is tartottak táncházat, mindkét fellépést a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja támogatta. „Máramarosszigettel és Hosszúmezővel a cserkész csa - patok által jött létre a kapcsolat, ugyanis Visken is működik cserkészcsapat. Ezt a kapcsolatot ápoljuk, ősszel a cserké - RMDSZ: elfogadjuk Mihai Tudose volt kormányfő bocsánatkérését Elfogadjuk Mihai Tudose volt kor - mányfő bocsánatkérését, aki bár ké - séssel és az Országos Diszkrimináci - óellenes Tanács felszólítására, de az egymás iránti kölcsönös tiszteletet hang súlyozva, nyilvánosan elnézést kért közösségünktől akasztásos mon - data miatt. Sajnálatos ugyanakkor, hogy az ellenzéki pártok politikusai közül továbbra sem határolódott el sen - ki más az elfogadhatatlan kijelen tés től. RMDSZ/facebook.com APJOK NORBERT: a máramarosi ma - gya rok mellett a fiatalokat is képviselem Apjok Norbert RMDSZ-es parlamenti képviselő a Mag yar Ifjú - sági Értekezlet (MIÉRT) első befutó jelöltje is volt 2016-ban. A fiatalok képviselete mellett a máramarosi magyarok ügyeit is szem előtt kell tartania – mondta el a Maszolnak. - Mennyiben bizonyul másnak a parlamenti munka, mint ami lyen nek remélted? - Számomra nagyon fontos a ter vez - hetőség, a feladatok ütemszerű el vég zé - se. Mielőtt Máramaros megye RMDSZ - es parlamenti képviselője lettem, saját vállalkozásban dolgoztam, ott szoktam meg, hogy a precíz munka megva ló sít - ható tervezést igényel. Ehhez képest a parlament tevékenységében túl sok a vé - letlenszerűség. Az elmúlt egy évben volt részem menet közben módosított prog - szek is elkísértek a táncházakba. Félévente öt táncházat tá - mogat a budapesti Hagyományok Háza kárpátaljai kiren - delt sége, amiből mi kettőt ide szántunk, Hosszúmezőre és Máramarosszigetre, és nagyon reméljük, hogy ez egy hosszú - távú, gyümölcsöző kapcsolat lesz. Azt szeretnénk, hogy ez ha - gyománnyá váljon, ne merüljön feledésbe, (folytatás a 3. o.) ramból, a kezdés előtt egy órával SMSben összehívott bizottsági ülésből. Nyil - ván ehhez hozzá kellett szokni, mégis a legzavaróbb az volt, amikor – bár össze volt hívva a bizottsági ülés – a na pi - rendet csak röviddel a kezdés előtt kap - tuk meg, így gyors ütemben kellett fel - készülni azokból a törvényter vezetek - ből, amelyek vitája következett. Ezt a helyzetet aztán úgy oldottuk meg, hogy többen a bizottságból rendszeresen szá - mon kértük a bizottság elnökét, amíg helyre nem álltak a dolgok. (folyt. a 3. o.) Elstartolt a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyének tizedik évada A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Ma - gyar Intézete és a Pro Oeco - nomica Egyesület idén tize - dik alkalommal szervezi meg a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyét. Várjuk o - lyan háromfős, középiskolás diákokból álló csapatok je lent - kezését 2018. február 11-ig, akik egy izgalmas verseny ke - retében szeretnének tapasz ta - latra szert tenni a üzleti élet te - rületén. A tizedik kiadás össz - díjazása 17.000 lej értékű, va - lamint számos más újdon ság gal is készültünk. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgaz da - ság- és Gazdálkodástudományi Mag yar Intézet és a Pro Oeconomica Egyesület szervezésében, 2018. április 13-15. között, tizedik alkalommal kerül meg - rendezésre a Kolozsvári Esettanulmány Napok ren - dezvénysorozat. Az Esettanulmány Napok keretén belül kiemelt helyet kap (folytatás a 2. oldalon) Részletek a 3. oldalon. Ismét szerveznek mag yar bulit az Ev er green Clubban Február 9-én, pénteken, 20.00 órá tól az Evergreen Club ismét mag yar bu lit szervez. Ezúttal is a 70-es, 80-as, 90- es és 2000-es évek legnagyobb mag yar slágerei lesznek fő szerepben, de ter mé szetesen a külföldi klasszikusok is felcsendülnek. A Február 10-én a felsőbányai RMDSZ szervezete FARSANGI BÁLT rendez. A helyszín: Mogosa vendég lő. Belépési díj: 60 lej. Érdeklődni Sajtos Gyöngyinél le het a 0741457501-es telefon szá mon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! szórakozás biztosított, min denkit szívesen várnak! A belépés ingyenes. További információk: www.clubevergreen.ro. Asztalfoglalás: 0727 396 953, facebook.com/www.clubevergreen.ro, cím: Nagy bánya, Dura utca 4. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Zsámbéki Polgár 2013. március
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
10. szám - 2008. március 6. - A Szabadság
Tokaj-hegyalja világörökség, ahol a késő őszi ... - Töosz
2012. május 25. - Nagybánya.ro
Hírlevél 2018. szeptember
2012 december 7 - Nagybánya.ro
2011. február 9. - Békési Újság
9/2011.(IV.13.) - Kunhegyes
Kisbíró 2011/3. száma (április 9.) - Kisújszállás
Október 6. - Gödöllői Szolgálat
vagy sza ba dok? Forradalom- és jel vé nyévforduló - Evangélikus Élet
Amit a napközbeni gyermekellátásról feltétlenül tudni kell
Ivo Andrić: Je lek az út men tén • Láng Csa ba: Val- lo má sok és be ...
letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Eötvös Loránd ...
Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp
008. november - Bács-Kiskun megye
2012 13. hét - Ingatlanhírek.hu