Views
8 months ago

2018 februar 9

Az egyetlen igazi román

Az egyetlen igazi román a parlamentben: Kelemen Hunor! Nem tudjuk, hogy ez jó, vagy éppen ellenkezőleg. A szövegből mindenesetre az derül ki, hogy talán mégis jó. Statisztikai adat a PSD 3., Viorica Dăncilă kormányának bizalmat szava - zó parlamenti ülésről: a szónoki emel - vényről felszólalók nem kevesebb, mint 90 alkalommal mondták ki a „romá nok” és „Románia” szavakat. Dăncilă asszony azért, hogy min - den kit meggyőzzön, „büszkeséggel és tisztelettel” fog kormányozni. Dragnea úr azért, hogy megvédje a szuvere ni tást – annyit megjegyeznék, hogy nem á rul - ta el, ki készül megtámadni minket. Tur - can asszony azért, hogy kimutassa a PSD-vel (Szociáldemokrata Párt – a szerk.) szembeni undorát, Barna úr pe - dig azért, hogy megmutassa, meta fo rák - ból többet tud, mint a többiek együtt. Igazi hazafiaskodó delírium, amit taps - sal és lábdobogással támogattak meg. Ha itt megállnék a felszólalók fel so - rolásában, akkor semmi újat nem mon - danék a román politika debilitásáról 2018-ban, a centenáriumi évben, melyet a forradalom utáni leggyengébb par la - menti összetétellel fogadtunk. De igazságtalanság lenne meg nem említenem – még ha megkésve is –, hogy a Parlament szónoki emelvényéről nem - csak üres szavak hangzottak el. „2016-ban Romániában 7.694.000 személyt fenyegetett a szegénység és a társadalmi kirekesztettség. Ehhez a szám - hoz még hozzá kell számítani csaknem egymillió mélyszegénységben élőt. Az Európai Unió tagállamai közül Romá - ni ában van kitéve a legtöbb gyermek a szegénység veszélyének, ez a növek vő - ben lévő 49,2 százalékos arány pedig csaknem kétszerese az Európai Unió át - lagának. A helyzet 2017-ben sem válto - zott jó irányba. Az, hogy milyen vá laszt fog adni erre az óriási kihívásra a kor - mány és a politikai osztály, sokkal fon - tosabb, mint a mindenféle témákról zaj - ló meddő vita, melyek látszólag idősze - rűek, de valójában csak újra kiemelik a hatalomért folyó elkeseredett harc di - menzióját.” „Bukarest az egyetlen főváros az Eu - rópai Unióban, melyet egyetlen másik európai fővárossal sem köt össze au tó - pálya, arról nem is beszélve, hogy már 2018-ban járunk és az ország törté nel - mi régiói között nincsenek autópálya szintű összeköttetések”. „Ha csak egy pillantást vetünk az e - gészségügyi rendszerre, akkor azt tapasz - taljuk, hogy 16.000 orvos külföldön dol - gozik”. „Romániában egy cég bejegy zé - se legjobb esetben is két hetet igényel, míg – például – Észtországban, mely hoz zánk hasonlóan szintén 1989 után rajtolt, ehhez a szokványos forma ság hoz 18 perc kell. Nem nap, nem óra, perc!” „A tömeges kivándorlások, az okta - tási rendszer gyakori reformjai miatti munkaerőhiány akutabb, mint valaha. Ha az utóbbi 28 év trendjei folytatód - nak továbbra is, akkor Romániának ú - jabb 28 év múlva jóval kevesebb, mint 17 millió lakosa lesz és ebből nagy já ból 4 millió lesz aktív.” „Ebből egyetlen következtetést lehet levonni: teljes mértékben hiányzik az elképzelés, akut módon hiányzik egy or - szágprojekt. Annyira tragikus helyzet felé közeledünk, hogy bármi másról szó - ló vita a parlamenti választást kevéssel több mint egy évvel ezelőtt megnyerők és az ellenzékben lévők között idő pa zar - lás és teljesen irreleváns, hogy 2020-ig megszavazunk-e még 3, 4, 5 kormányt, vagy ha az ellenzék képes lesz-e meg - hirdetni valamilyen hiteles projektet egy Délibáb, azaz Fata Morgana Dan Tapalagă, ujságíró által írott és január 15-én a hotnews.ro ol - dalon megjelent érdekes cikk késztetett arra, hogy „tollat ragadjak”! Ez a cikk így végződik: „Ámít hat ják a magyarok önmagukat, mert ugye, meg - van bennük a hajlam erre, az ábrán do - zásra. Ezt a jellemvonást Délibábnak hívják. Bármennyire szenvedjenek Tria - non miatt, az európai történelmet nem lehet újraírni. Már száz éve annak! Meg kell békélni azzal ami ma van, és a ro - mán állam jól tenné, ha segítene nekik legyőzni ezeket a komplex és történel - mi frusztrációkat, nem pedig támogat - ni a magyarokat szeparatista enklávék létrehozásában. Semmi jó nem szárma - zik ezekből, nekünk sem és nekik sem.” Délibáb magyarul, románul Fata mor - gana, ugyanazt jelenti, mindkét nyelven, két nép nyelvén, akik századok óta e - gyütt élnek, függetlenül a bukaresti vagy budapesti politikától. A Romániában élő románok és ma - gyarok egyaránt arról ábrándoznak, hogy milyen jó lenne ha ... De az ábrándban nincs semmi va ló - ságos! Avagy semmi valóságos sem ma - radt belőle. Dan Tapalagă szerint Ma - gyarország minden lehetségest meg tesz azért, hogy támogassa a Romániában é - lő magyarokat. Objektíven ítélve, nem látok semmi rosszat ebben! Mit ad u - gyanakkor Románia a szomszédos or - szágokban élő románoknak? Esetleg né - hány elszavalt vers et, pár elénekelt dalt és soha be nem teljesülő ígéreteket. A székelyek hazánkban másodosztályú polgároknak érzik magukat, ezért olyan fontos számukra minden, ami Bu - dapest irányából érkezik. A románok 2018. február 9. HETIRENDEN másik többség számára, vagy csak lera - gad az előrehozott választás utópiá já nál és egy nem-PSD-s kormányfő köve te - lésénél anélkül, hogy képes lenne élet - képes, az összes ellenzékben lévő párt által elfogadott javaslattal előállni. Ezek irreleváns kérdések.” Ironikus, de ezeket a románok által nap, mint nap átélt Romániáról szóló mo - ndatokat nem Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea, Raluca Turcan vagy Dan Bar - na mondta, hanem Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Józan elemzés és következtetés egy identitárius elhajlás által terhelt cente - ná riumi évkezdetben, melyben a politi - kai osztály egy minden eddiginél mé - lyebb bizalmatlanság közepette agresz - szíven hazafiaskodó diskurzussal pró - bál ja magát kétségbeesetten legitimál - ni. Valójában mindenki megpróbál el - leplezni valamit. A PSD – a diktatórikus tendenciákat nap, mint nap tápláló mohóságot; a PNL (Nemzeti Liberális túlnyomó többsége nem érti, milyen rossz azt hallani minden alkalommal, „Noi suntem [...] pe veci stăpâni”(Mi vagyunk örökre a gazdák – szerk.). Ha folyamatosan azt hallanánk, hogy, „mi franciák vagyunk / vagy burmaiak / mi vagyunk ... marslakók”, egyetér tenénk? Ha mi urak vagyunk, akkor a többiek jobbágyok, másodlagos polgárok, elha - nyagolhatóak? Eljött az ideje, hogy az ország min - den polgára itthon érezze magát Ro má - niában! Felháborít mindenkit a székely zászló, mintha valami csodával határos módon és észrevétlenül a hely ahol a zászlót lengetik Magyarországhoz csa - tolódna! Hogy képzelik egyesek, hogy Nem fizetett úthasználati díjat? Módosult a törvény Döntő házként részben elfogadta a képviselőház Márton Árpád RMDSz-es képviselő törvénymódosító javaslatát, amely lerövidíti az úthasználati díj ki fi ze - tésének elmulasztásáért járó bírság elévülési idejét. A korábbi jogszabály szerint a közúti infrastruktúráért felelős társaságnak (CNAIR) hat hónap állt a rendel ke zésére a kihágás megállapítására, és további két hónap arra, hogy a bírságolási jegyzőkönyvet elküldje a szabálysértő au tós - nak. A képviselőház által megszavazott végső változat szerint a hatóságnak leg - több 4 hónapon belül értesítenie kell a szabálysértő autóst a kihágásról, és to vább - ra is 2 hónap áll a rendelkezésére elküldeni a jegyzőkönyvet a szabálysértő au - tós nak. A képviselő tervezetébe belefoglalta azt is, hogy a bünte tés ről szóló jegy - zőkönyvhöz a CNAIR mellékelje a dátumozott fényképet, amely nek alapján a sza - bálysértést megállapította. A javaslatot a parlament elutasította. (maszol.ro) FARSANG IDEJE: január 27-én a nagybányai hálósok, február 3-án a gr. Teleki Sán - dor cserkészcsapat szülői közössége, felnőttcserkészei, február 6-án pe dig (lásd fotó) gyógytornász lányaink szerveztek farsangi mulatságot a Teleki Házban. Párt – a szerk.) – egy alternatívának szánt politikai test általánossá vált metasztá - zisát; az USR (Mentsétek meg Romá - niát Szövetség – a szerk.) – a tiné dzse - res politikai dilettantizmust. De egy tár - sadalomra nézve semmi sem lehet ve - szélyesebb a hazafiság indecens muto - gatásánál. Márpedig egy ilyen kontex - tusban Kelemen Hunor megmutatta, ké - pes nagyobb hazafi lenni, mint az összes többi együttvéve. Érdemes elgondolkodni Eminescu néhány során, akiről január 15-én, a nagy zsivajban – Nagy-Bri tan nia nagyköve - tén kívül – szinte senki sem emlékezett meg: „Bármilyen formákat öltene is a közélet és bármilyen neveket adnánk a - zoknak a formáknak, szervi hátterük u - gyanaz, mint a múltban. Egy embert át keresztelése nem változtat meg; a tény - álláson nem változtat ha demokratikus rezsimmé nevezünk át egy régi oli gar - chiát.” (Clarice Dinu, Gândul / foter.ro) egy székely/mag yar megszűnik örven - deni, panaszkodni, sírni a saját nyel vén? Miért olyan nehéz megérteni, hogy azt a nyelvet, amit otthon beszelünk anya - nyelvnek hívnak, a többi pedig mind i - degen nyelv? Többször jártam Kovásza városá ban egyedül, a családom nélkül. Románul beszéltem és senki sem mondta, hogy nem érti. Talán egyesek számára hihe - tetlen, hogy ott nem szenvednek a ro - mánok. Nem tudom elfelejteni annak a pin - cérnek az erőfeszítéseit, aki egy román családdal beszélt. Amikor arra került a sor, hogy engem szolgáljon ki, magya - rul rendeltem, mert azt tartom, hogy ha valaki az én nyelvemen probál beszél - ni, akkor én is, tiszteletből, ha ismerem az ő nyelvét, azon szólok hozzá! Kedves (balga) döntéseket hozó urak, politikusok, menjetek Kovásznára, vagy Sepsiszentgyörgyre és látni fogjátok a valóságot, hogy senki sem árt azoknak, akik más nyelven beszélnek, mint ma - gyarul. Hargita megyében voltunk. Szállást két idős székelynél találtunk, férj és fe - leség voltak. Az úr pálinkázni akart ve - lem, felesége pedig kézimunkáival di cse - kedett. folytatás a 7. oldalon

KULTÚR-TÁJ 2018. február 9. Farsangi bált szerveztek Szinérváralján Február 3-án tartották meg Szinérváralján a hagyományos far - sangi bált, a helyi RMDSZ-szervezet szervezésében. Fotó: Szilágyi Éva Mintegy hetvenen vettek részt szom - baton este a Chilli vendéglőben sorra ke rült eseményen, köztük jeles meghí - vot tak is. Az idei bál fővédnöke Apjok Nor bert Máramaros megyei RMDSZes parlamenti képviselő volt, aki mind - járt az elején üdvözölte a jelenlévőket, néhány biztató szót intézve feléjük. Az eseményen jelen volt Vida Noémi, a Nagybánya Központú Területi RMDSZ elnöke, Nagybánya alpolgármestere, Tulbure Gabriela, a kisváros pol gár mes - tere, aki szintén szólt az egybe gyűltek - hez, Lapsánszki Edith, a Romániai Ma - gyar Pedagógusok Szövetségének Má - ramaros megyei elnöke és végül, de nem utolsó sorban Pricop Marcela városi tanácsos, a Nemzeti Liberális Párt he - lyi szervezetének az elnöke. A tulajdonképpeni farsangi bált Tepfenhárdt Ágota, a helyi RMDSZszervezet elnökének és Apjok Norbert parlamenti képviselőnek a nyitótánca ,,olajozta be”, s a zenét szolgáltató Boldog Gyula jóvoltából szinte azon nal tető fo - kára hágott a jókedv és a báli han gulat. Ahogy az már az előző esz ten dők - ben is szokássá vált, ezúttal is volt tombola, bálkirálynő és bálkirály válasz - tás, táncverseny, de még álarcverseny is. Igaz, ez utóbbi kategóriára idén csak három jelentkező akadt, de mind hár - man oklevéllel térhettek haza. Talán jö - vőre többen leszünk hajlandók levetni önmagunkra kényszerített társadalmi álarcainkat, s igazi álarcokat öltünk fel, hogy a farsangi bál ne hazudtolja meg önmagát. No de lássuk, kik is tértek haza ok - levelekkel, s kik vihették el a bálki rály - nőnek és a bálkirálynak járó tortát, il - letve bort. A jelenlévők szavazatai alap - ján a bálkirálynő és a bálkirály szerepe egy házaspárnak jutott, név szerint Ficai Gertrúdnak és Ficai Róbertnek. A tánc - versenyt az apai illetőségű Illyés Ber - talan és Illyés Dalma nyerte fölénnyel, de a többi résztvevőt is nagy-nagy di - cséret illeti. A tom bola fődíját, azaz a két éjsza - kára, két személyre szóló borsai üdü lést a Medve panzióban a Sólyom házaspár nyerte, akiknek ezúton is gratulálunk. A rengeteg nyereménytárgyat felso rol - ni is nehéz lenne, ezekről talán csak annyit: volt köztük női és férfi cipő, gör - korcsolya és rendes korcsolya, voltak autóápolási termékek, dísztárgyak, hasz - nálati tárgyak, élelmiszerek (kenyér, kol - bász, szalámi), kézműves tárgyak, ,,szűz” pénztárcák, üvegtartók, baseballsap kák, szemceruzák, plüssállatok, golyós tol las zseblámpák, vagy - ha úgy tetszik - zseb - lámpás golyóstollak és még sorol hat - Fotó: facebook.com nám. Remélhetőleg egy család sem tért haza a bálból legalább egy apró aján - dék nélkül. A bál megszervezését az alábbi cé gek, illetve magánszemélyek támogatták: Muvico cipőgyár, Bak-Menyhárt házas - pár (borsai Medve panzió), Attila pék - ség, Amstic autósbolt és szerelő mű hely, Nagy Zsuzsanna és Nagy János házas - pár, Balsec üzlet, Piticul cukrászda, Al - földi Sándor és Alföldi Klára (Merli üz - let), Kató Márta és Kató At tila házas - pár (Majlát vegyeskereskedés), Stauder Ágnes (hagyományos húster mékek), Szé kely Miklós, Pápai Hilda, Sólyom Vik tória. Médiatámogató: Bányavidéki Új Szó, ujszo.ro. A bál költségeinek a kiegyenlítése u - tán maradt összeget, akárcsak az előző esztendőkben, a gyermekek karácso nyi megajándékozására fordítja az RMDSZ. Tamási At tila Román-mag yar könyvtár nyílt Máramarosszigeten A helyi szinten rendhagyónak számító kezdeményezés ötletgazdája és meg - valósítója a kolozsvári „Corbii Albi” Könyvtár. Mihail Manole ja vas latára, az ú jonnan megnyitott filiálé a közelmúltban elhunyt Ioan J. Po pescu máramaros szigeti újságíró, helytörténész, közösségépítő nevét vette fel. A könyvtár hivatalos megnyitóját, melyre hétfőn délután került sor az „Elie Wiesel” Emlékházban, a Máramarosi Múzeum szervezte, „Johnnyról” címmel. Az eseményen a felszólalók kihangsúlyozták: Johnny Popescu, ahogy min den - ki ismerte az újságírót, kitűnően beszélt románul, magyarul és angolul, és nagy - szerű helytörténész is volt egyben. Kötetei, írásai messzemenően bizonyítják, hogy elsőrangú polgára volt a városnak, aki minden elismerést megérdemel. Rendhagyó kezdeményezésről lévén szó, a Horia Picu és Mihail Manole által irányított könyvtár működésére vo - natkozó tudnivalókról a későbbi ek ben tájékoztatják az érdeklődőket. Annyi a - zonban már most tudható, hogy a könyv - tár ki zárólag román és mag yar szerzők műveit gyűjti és kölcsönzi. A könyvtár ed digi működéséről bő - vebben a corbiialbi.ro portálon ol vas - hatnak. A most megnyitott könyvtár a ne - gyedik a sorban, a kolozsvári, a ma ros - vásárhelyi és a székelykeresztúri után. (tamási, forrás: corbiialbi.ro) Péter Károly jegyzete: Ebből-abból Nekem nagyon jól jött a hír: hó em - berek készültek ebből-abból (lásd a ké - pet!), különböző anyagokból 2018. ja - nuár 20-án, szombaton a Nagybányai Teleki Mag yar Házban megszervezett kézműves szombaton. Mondom, hogy jól jött, mert ismét téma nélkül maradtam, ami a következő jegyzetem megszü le té - sét illette. A régi telek jutottak eszembe, ami - kor kirohant az egész család, hogy az első lehulló hóból megépítsük figu rá - zó, idétlen, bamba, nevetséges vagy csinos hóemberünket. Alapanyag volt bő - ven, nem úgy, mint mostanában. Hiába magyarázom a havat váró gye re kek - nek, hogy a télfelelős miniszterünk is olyan, mint a többi: nem érti a dolgát. Nem tudja felfogni, hogy szánkózás, hógolyózás és hóemberépítés nélkül nem is akkora buli ez a télnek nevezett évszak. Legjobban az unokám haragszik az említett miniszter úrra, hiszen „hiá - ba” tanulta meg, még tavaly novemberben Donászy Magda Hóember című versét: Hóna alatt seprűt szorít, pedig nem is sepreget. Bizony ésszel fel nem éred, ez az em ber ki lehet. Hóval, faggyal nem törődik, tűri némán, szótlanul, De mikor a tavaszt érzi, mint a patak, könnye hull. Mondta is nekem: - Tata, az idén ez a versbéli hóember vagy meg sem született, vagy már születésekor könnye, mint a patak hullott, s azonnal elolvadt szegény. Az is le - het, hogy a felelős miniszter egy nagy hóhányó, aki semmibe veszi az emberek érdekeit. Véleményét elengedtem fülem mellett, de azt jólesően könyveltem el, hogy a gyermek a hóhiány közepette is megértett valamit a versikéből. Nyugta laní tott azonban, hogy milyen korán elkezdett politizálni: már haragszik is az egyik mi - niszterre… Ui. Ha az említett minisztérium élén közben személyi változások tör tén - nének, s ennek köszönhetően megérkezne az égbéli alapanyag, jegyzetem szö - vegén még akkor sem változtatnék szívesen.

Zsámbéki Polgár 2013. március
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
10. szám - 2008. március 6. - A Szabadság
Tokaj-hegyalja világörökség, ahol a késő őszi ... - Töosz
Hírlevél 2018. szeptember
2012. május 25. - Nagybánya.ro
2012 december 7 - Nagybánya.ro
2011. február 9. - Békési Újság
9/2011.(IV.13.) - Kunhegyes
Kisbíró 2011/3. száma (április 9.) - Kisújszállás
Október 6. - Gödöllői Szolgálat
vagy sza ba dok? Forradalom- és jel vé nyévforduló - Evangélikus Élet
Amit a napközbeni gyermekellátásról feltétlenül tudni kell
Ivo Andrić: Je lek az út men tén • Láng Csa ba: Val- lo má sok és be ...
letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Eötvös Loránd ...
Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp
008. november - Bács-Kiskun megye
2012 13. hét - Ingatlanhírek.hu