Views
10 months ago

2018 februar 9

2018.

2018. február 9. MAGAZIN Matematikailag is kiszámolták a tökéletes sültkrumpli receptjét Diákok kiszámolták a sült krumpli tökéletes elkészítésének matematikai mód ját. Nem arról van szó, hogy meg - mondták hány percig, milyen hőmér - sékletű tűzön kell sütni a burgonyát, hanem a krumpli felvágásával kísérle - teztek a Uni ver sity of Essex keretében működő Edge Ho tel School és a bed - ford shire-i Sam uel Whitbread School diákjai. Az eljárás az Edge Ho tel School Method nevet kapta. A mód - szerük lényege, hogy maximalizálják a felvágott krumpli sütési felületét, ezért másképp szeletelték fel. Míg a klasszi - kus eljárás szerint előbb kettőbe, majd a vágott oldalra merőlegesen négybe sze letelték a burgonyát, addig az új mód szerben a félbe vágott krumplit sré gen, 30 fokos szögben szeletelték to vább. Az új módszertől 65 száza lék - kal nő meg sütési felület. A kísérlet so - rán 200 adag sült krumplit készítettek el a Wiven hoe House Hotelben, 100 adagot úgy, hogy a klasszikus módon vágták fel a burgonyát, míg 100 adagot úgy, hogy az új módszerrel vágták fel azt. A krumplit Heston Blumenthal séf receptje szerint sütötték meg. Azt akar - tuk megvizsgálni, hogy ez miként be - folyásolja az ízt - mondta a kísérletben részt vevő egyik diák. Állítólag a kö - zönséggel és séfekkel is teszteltek, és az eredmény szerint az új módszer íz, roppanósság és megjelenés szempont - jából is jobban teljesített, mint a klasz - szikus. Állítólag már több séf is átvette a módszert az Egyesült Királyságban. (Transindex) Világszerte veszélyes szintet ért el a foszforszennyezés Veszélyesen magas szintű a világ édesvízi vízgyűjtő területein az em ber által előállított foszfor szennyezése. A legsúlyosabban szennyezett térségek az oroszországi Aral-tó, a kínai Sárgafolyó menti Huang-ho térsége, a indiai Indus és Gangesz folyók és Európában a Duna vízgyűjtő területe. A Wa ter Re - sources Re search című folyóiratban megjelent tanulmány készítői szám sze - rűsítették, hogy az emberi tevékeny - ség ből, mint például a műtrágyázásból vagy a növényvédő szerek haszná latá - ból származó foszforból mekkora meny - nyi ség került 2002 és 2010 között a Föld édesvízi vízgyűjtő területeire. A foszfor a műtrágyák és növényvédő sze - rek mindennapos összetevője, mivel segíti a terméshozamok növekedését. Azonban a műtrágyaként alkalmazott foszfor nagy részét a növények nem dol gozzák fel, ezért felhalmozódik a talajban vagy belemosódik a folyókba, tavakba és a tengerek, óceánok part menti vizeibe. A számítások szerint a vizsgált időszakban globálisan évente emberi tevékenységből több mint más - fél millió tonna foszfor került be a vi - lág legnagyobb vízgyűjtő meden céibe. A szakemberek kimutatták, hogy a fosz - forterhelés meghaladja az édesvizek alkalmazkodó képességét a Föld szá - raz földi területeinek közel negyven szá - zalékán. A világ számos térségében nincs elég víz ahhoz, hogy a foszfor felszívódjon vagy a foszforszennyezés olyan mértékű, hogy a vízrendszer kép telen mindet asszimilálni – mondta el Mesfin Mekonnent, a Nebraskai Egyetem kutatója. A tanulmány ered - mé nyei megmutatták, hogy azokban a térségekben, ahol jelentős a vízszeny - nye zés az édesvizek a foszfor és nitro - Női furfang VÍZSZINTES: 1. Jean Paul gon - do latának első része. 13. Rovar test - része. 14. Her bert Küster operettje. 15. Színművész (Áron). 16. Származik. 18. Zeneszerző (Ferenc). 19. Kazah tó. 20. Kezdődik a holnap! 21. Levegő (gör.). 23. Részben mozog! 24. Sereg. 25. Ott lenn (nép.). 27. Kéttagú! 28. ... talál; pontosan céloz. 30. Filmrendező (Krisztina). 31. Költségvetést végez. 33. Ősvezér. 34. ... Su mac; perui ope - raénekesnő. 35. Gombás-szelet! 36. ... Aléhem; jiddis nyelvű író. 38. Elhoz - zák! 39. Jöjj! 42. Disznócomb. 44. Be - vitt! 46. Likőreszencia. 48. Az első na - pok! 49. Szilaj. 51. ... mays; a kukorica rendszertani neve. 53. Foglaló. 55. Hó - csalán. 56. Maró anyaggal kezelő. 58. ... Pacino; amerikai filmszínész. 59. Konyhakerti növény. 60. Rock ... roll; tánc. 61. Kissé likas! 62. Klubegyed. 63. Ruhadarab! 65. Nincsen szárnya, mégis leszáll! 67. Júdás. 69. Kiváltságos réteg. 71. Rockénekes (Chris). 72. Hívó. 74. Én (lat.). FÜGGŐLEGES: 1. ... melegsé - ged; Ady Endre verse. 2. ... Szihanuk; kambodzsai király v. 3. Svéd váltó - pénz. 4. Gabonaszemek! 5. Az Északitengerbe ömlő, belga folyó. 6. Strasse (röv.). 7. Heves sírás. 8. Márványmintá val lát el. 9. Indonéz és luxemburgi gkj. 10. Teacseppek! 11. Gurit. 12. ... divat; lap. 17. A farkasok ...; Petőfi Sándor verse. 19. Angolna (ném.). 20. A gondolat befejező része. 22. Páros vese! 24. Idegen női név. 26. Porció. 27. Határozott névelő. 28. Összetor - lódva szorong. 29. A szív oldala. 31. Egymás után mondó. 32. Kéz kezet ...; kölcsönös segítség. 35. Szőlőfürt. 37. Lyukas marok! 40. Madridi lap. 41. Becézett Emőke. 43. Ünnepélyesen át - ad. 45. Növényi forrázat. 47. Formá - lódó. 50. ... Tot; mag yar származású, olasz szobrász. 52. Gautier regénye. 54. Innen máshova. 55. Hősmonda. 57. Szamár (fr.). 59. Beárad! 61. Vaj jel ző - je lehet. 62. Világbajnok birkózó (Ist - ván). 64. Jack Kerouac regénye. 66. Tenger (ang.). 67. Hármas házcsere! 68. ... Dagover; német színésznő. 70. Titkon figyel. 72. Színszélek! 73. Pá - ros móka! Szerkesztette: Csatlós János gén túl nagy mennyisége miatt elal gá - sodnak. Az algásodás pedig hozzájárul a halak és a növények pusztulásához, mivel kevés a vízben az oxigén és a fény. Világszerte oda kellene figyelni a foszfor használatra. Az édesvizek fosz - forszennyezésének 30 százalékáért Kí - na a felelős, 8 százalékért In dia, 7 szá - zalékban pedig az Egyesült Államok. A tanulmány szerint a megfigyelt idő - szakban a mezőgazdaságból származó foszforterhelés közel 30 százalékkal nőtt. A leginkább szennyezett térségek közé tartozik még Ausztrália és Észak- Afrika ritkán lakott területeinek jó ré - sze is. A fekete kontinensen ugyan a foszforterhelés kisebb, mint Kínában vagy Európában, de jóval kevesebb víz áll rendelkezésre annak helyreállí tásá - hoz. (MTI) Az em ber sokkal hama - rabb elhagyta Afrikát, mint eddig gondolták Egy izraeli barlangban felfedezett áll kapocs és kőeszközök árulkodnak ar ról, hogy az ősember hamarabb el - hagyta az emberiség bölcsőjét, mint ahogy eddig feltételezték. A leletek két - szer olyan idősek, mint az eddig szá - mon tartott mod ern emberi fosszíliák. A Sci ence című tudományos lapban megjelent tanulmány szerint nem ki - zárt, hogy a mod ern em ber több mint 200 ezer évvel korábban hagyta el az emberiség bölcsőjeként is emlegetett Afrikát. A most megvizsgált, nyolc jó állapotú fogat is tartalmazó állkapocs korát a szakértők 177-194 ezer évesre saccolják. Az izraeli lelet átírhatja ős - történetünket. Korábban az antropoló - gusok 60 ezer évvel ezelőttre tették a mod ern em ber, a Homo sa pi ens kiraj - zá sát Afrikából. Mindezt megcáfolta egy Kínában talált 100 ezer év körüli emberi maradvány. De minden eddigi 1 2 3 tudásunkat felülírja a mostani tudo má - nyos értekezés. Az állkapocscsontot 2002-ben a Kármel-hegy nyugati lan - ká ján lévő, beomlott Miszlija-bar lang - ban találták. A kutatók az elmúlt más - fél évtizedben további leleteket keres - tek. Megállapításaik szerint a csontok egy ismeretlen nemű fiatal felnőtthöz tartoztak. A tel-avivi egyetem kutatói egyenesen forradalmat emlegetnek a legfrissebb kutatási eredmények kap - csán. Véleményük szerint az állka pocs - csont és az ugyancsak a Kármel-hegy egyik üregében fellelt mintegy 60 ezer kovakő-eszköz töredék még inkább se - gíthet megérteni fajunk fejlődéstör té - netét. Más útvonalon zajlott a népván - dorlás is. A kutatás azt sugallja, hogy jóval változatosabb népvándorlás zaj - lott Európában és Ázsiában egyaránt, mint ahogy azt eddig gondolták. Is rael Hershkovitz professzor a tel-avivi egye - tem kutatásvezetője elmondta, hogy az új felfedezés alátámasztja azt az elmé - letet is, hogy az em ber Afrikából egy északi útvonalon, a Nílus völgyén és a Földközi-tenger keleti partvidékén át vándorolt ki, nem pedig a déli útvo na - lon, a Báb el-Mandeb-szoroson, Szaúd- Arábia keleti partján, az indiai szub - kontinensen és Kelet-Ázsián keresztül. A fenti állítással immáron valamennyi szakértő egyetért, de arról még meg - osz lanak a vélemények a tudósok kö - ré ben a most fellelt eszközöket a modern vagy a neandervölgyi em ber ké - szítette-e. (hirado.hu) E 4 5 6 7 8 9 10 N 11 12 D 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 T 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Z Megújulva! www.ujszo.ro Még több tartalommal, naponta frissülő hírekkel! 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 P A S M E

HUMOR-ZSÁK 2018. február 9. HUMOR-ZSÁK Mi... Most hol van kormányunk, hol nincs; Megalakul, aztán elszáll! Márpedig, ha van, az nagy kincs, Mert minden gond, baj helyreáll! Ámde, ha így jön-megy, repül, Mert nem hallgat Télapóra, Sok befektető menekül, A csődöltek ülnek hóra, Megfagyni! Hóratánc, az más, Azt Mikulás tanonc ropja. Kurjongató szava csicsás, Felségtöbbest használ lopva. (Mindig úgy kezdi: Mi!) Popovic Gergely Egy autóban utazik négy mérnök: egyik villa mos - mérnök, a másik gépész, a harmadik vegyész és a ne - gyedik informatikus. Lerobban az úton a kocsi, ta na - kodnak, hogy mi lehet a probléma. Azt mondja a vil - lamosmérnök: - Biztos a gyújtással van gond. Mire a gépész: - Szerintem elszakadt az ékszíj. A vegyész: - Biztos vagyok benne, hogy a benzin fogyott ki. Végül a programozó: - Szerintem toljuk vissza oda, ahonnan jövünk, és induljunk el még egyszer. *** Egy em ber elmegy az orvoshoz. - Doktor úr! Segítsen! Kisebbrendűségi komp le xu - som van. A doki megvizsgálja, majd így szól: - Magának nem komplexusa van. Maga tényleg kisebbrendű! *** Az ökölvívó megkéri egy lány kezét: - Nézd, tudom, hogy nem vagyok valami jóképű fickó... - Nem baj, úgyis mindig edzőtáborban vagy. *** - Miért nem pislognak a nők előjáték közben? - Mert nincs rá idejük. *** Béla bácsi kitántorog a kocsmából. Nekimegy egy nőnek, aki rögtön lekever neki két hatalmas pofont, mire az öreg megrázza magát: - Hű, de hamar hazaértem! *** Felszáll a metróra egy idős néni. Egy fiatalember felpattan és átadja a helyét. Megszólal a néni: - Látszik fiam, hogy vidéki vagy. - Miből jött rá, csókolom? - Mert átadta a helyét. - Maga meg fogadjunk, hogy pesti! - Miből jött rá, fiatalember? - Mert nem tetszett megköszönni… *** - Uram, a lánya azt mondta, hogy imád engem és hogy hozzám akar jönni feleségül. - Értem, fiam. És most azt kéred tőlem, hogy ad - jam áldásomat a frigyre? - Nem, azt, hogy mondja meg neki, szálljon le ró - lam. *** A hajóskapitány leszól a fűtőnek: - Görbe fát tegyen a tűzre, mert fordulunk! A fűtő visszakérdez: - Jobbra vagy balra? *** - Hát kis testvérkéd született? És mi a neve? - Még nem tudjuk. Egy szavát se lehet érteni. *** - Móricka, mi történt a házi feladatoddal? - Papírrepülőt hajtogattam belőle, és valaki elté - rítette. *** - Házas? - Igen, már 10 éve. - Gyerekek? - Kettő is van. - Állatok? - Dehogyis, szerencsére tök kultúráltak. *** A harmadik randi végén a férfi félénken puszit le - hel a nő arcára. Mire a hölgy: - Tudom, hogy minden férfi csak egyvalamit a - kar a nőtől! - Igaz, de mi ebben a rossz? - Semmi, csak nagyon nehezen hatarozzátok el ma - gatokat! *** - Ha elhagynálak egy másik férfiért, sajnálnád? - kérdezi a feleség. - Miért sajnálnék egy férfit, akit nem is ismerek? *** Reggel megkérdezi Móricka a papáját: - Apu, mi dőlt le tegnap éjjel a hálószobában? - Semmi, kisfiam. - Akkor mire mondta az anyu, hogy ezt már az Is ten se tudja felállítani!? *** - Milyen tragikus, hogy az első férjed olyan ko - rán meghalt! - Igen, ezt mondja mindig a második férjem is. *** Helló! Politikus vagyok, és egy rendkívűl tisztességes ember. Helló! Prostituált vagyok, és még szűz. Vallomások - Már három hónapja voltunk házasok a Jó - zsi val, és fogalmam se volt róla, hogy iszik, egé - szen addig, míg egy reggel józanul jött haza. - Én mindig gyanítottam, hogy megcsal a fér - jem. Azonban, amikor találtam néhány bizonyí té - kot, ő mindent tagadott, és megígérte, hogy soha többé nem fordul elő. - A 40 éves fiam két és fél éve fizet a pszichi á - ternek heti 10 ezer forintot. Biztos, hogy őrült! - Az élettársamban nem lehet megbízni. Olyan sokszor megcsalt már, hogy abban sem vagyok biz - tos, hogy a gyerek, akit várok, tőle van. Ül a nyúlházaspár a varieté első sorában, s nagy érdeklődéssel figyelik, hogyan varázsol elő a zseniá - lis bűvész a cilinderjéből egymás után egy csomó kis - nyuszit. Nyúlné odahajol a férjéhez: - Nem mondom, ügyes, de én valahogy mégis job - ban élvezem azt, ahogyan mi csináljuk? *** A páciens magához tér a műtét után, és cso dál - kozva látja, hogy az összes ablakot elsötétítették. - Miért van ilyen sötét? - kérdezi elhaló hangon. - Biztonsági okokból - mondja az orvos. - Az ut - ca másik oldalán kigyulladt egy ház, és nem akartuk, hogy meglássa a lángnyelveket és azt gondolja, nem sikerült a műtét... *** - Mondd, a férjed még nem jött rá, hogy meg csa - lod? - Nem, mert mielőtt gyanakodni kezdene vala ki - re, már le is cserélem a pasit. *** - Képzeld, tegnap jól beolvastam a feleségem nek! - És elértél vele valamit? - Igen, az ajtót, de azt is csak éppen hogy.

Zsámbéki Polgár 2013. március
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
10. szám - 2008. március 6. - A Szabadság
Tokaj-hegyalja világörökség, ahol a késő őszi ... - Töosz
2012. május 25. - Nagybánya.ro
Hírlevél 2018. szeptember
2012 december 7 - Nagybánya.ro
2011. február 9. - Békési Újság
9/2011.(IV.13.) - Kunhegyes
Kisbíró 2011/3. száma (április 9.) - Kisújszállás
Október 6. - Gödöllői Szolgálat
vagy sza ba dok? Forradalom- és jel vé nyévforduló - Evangélikus Élet
Amit a napközbeni gyermekellátásról feltétlenül tudni kell
Ivo Andrić: Je lek az út men tén • Láng Csa ba: Val- lo má sok és be ...
letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Eötvös Loránd ...
Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp
008. november - Bács-Kiskun megye
2012 13. hét - Ingatlanhírek.hu