A Mi Lapunk 2018. november

szatymaz

Szatymaz község önkormányzatának lapja

XXI. évfolyam 11. szám

2018. NOVEMBER

A MI LAPUNK

SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Magyar bajnok judósaink: Tompa Péter és Lénárt Benedek. Edzőjük: Szabó Csaba

(fotó: Kálmán János)

Izgalmas október az iskolában

Általános és középiskolás tanulói ösztöndíj!

Elbúcsúztunk Gyömbér Lászlótól


2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

GYÖMBÉR LÁSZLÓ 1941–2018

Október 19-én végső búcsút vettünk volt polgármesterünktől, Gyömbér Lászlótól.

Laci bácsi Szatymazon született 1941-ben, itt járt iskolába, és sokáig helyilakos volt. Szívében haláláig szatymazi maradt annak

ellenére, hogy a 90-es évek elején családjával Szegedre költözött. A napi kapcsolat azonban megmaradt szülőfalujával,

hiszen 1994–1999-ig falugazdászkénttelepülésünköntevékenykedett.

1994–2002-ig az önkormányzat munkájában képviselőként vett részt. 2001-től az alpolgármesteri feladatokat is ellátta.

2002-ben a falu első emberének választottuk. Négyéves polgármesteri ciklusa alatt számos fejlesztés és beruházás valósult

meg. Ezek közül, hogy csak a legjelentősebbeket említsük: befejeződött az autópálya-építés Szatymazt érintő szakasza, elkészült

a Retekfalusi út, és elkezdődött az iskola étkezőjének építése.

Polgármesterségét követően még egy cikluson keresztül képviselőként dolgozott településünkön.

Szoros kapcsolatot ápolt a szatymazi civil szervezetekkel, közel állt hozzá a Gazdakör, valamint segítette a Fehértói Alapítvány

munkáját. Az évenkénti bormustrák szervezésének még az elmúlt évben is aktív részese volt.

Laci bácsit az önkormányzat – képviselő-testülete döntése értelmében – saját halottjának tekinti.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Barna Károly

polgármester

MEGÚJULT ISKOLÁVAL INDULT A TANÉV

Szatymaz Község Önkormányzata 97,5

millió forint vissza nem térítendő támogatást

nyert a Szent István Katolikus

Általános Iskola főépületének energetikai

korszerűsítésére – amely 40%-os

energiamegtakarítást, így jelentős költséghatékonyságot

eredményez az épület

fenntartása tekintetében. A beruházás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Program keretében, a Csongrád

Megyei Önkormányzat koordinálásával

valósult meg. A megújult iskolaépületet–

amely 260 gyermek és az ott dolgozók

mindennapjait teszi könnyebbé

és komfortosabbá – 2018. október 4-én,

hivatalos ünnepség keretében adták át.

A díszünnepségen Kakas Béla, a Csongrád

Megyei Közgyűlés elnöke, köszöntőjében

elismeréssel nyilatkozott az önkormányzat

projekt előkészítésében és

megvalósításában végzett munkájáról,

majd azt ishozzátette, „Szívem Szatymazért

dobban, hiszen én is a település

lakója vagyok, és egyben büszke is,

mert az itt élők az álmokból valóságot

teremtenek. Ennek egyik jeles példája

az iskola megújulása. ”

Barna Károly, a település polgármestere

is köszöntötte a vendégeket, és elmondta:

„A település életében fontos pillanat

a mai, hároméves munka gyümölcse

az, hogy a 2018/19-es tanévet külsőségeiben

is megújult, korszerű épületben

kezdhették meg tanítványaink és az iskola

dolgozói. Azért dolgoztunk mindannyian,

hogy Szatymazon öröm legyen

iskolába járni”.

A BERUHÁZÁS RÉSZLETEI

A főépület energetikai korszerűsítése

homlokzati hőszigeteléssel

(790,6 m2), nyílászárók cseréjével

(155 darab) fűtéskorszerűsítéssel

(3 darab 115 kW-os névleges teljesítményű

kazán és egy 900 literes

melegvíztároló beépítésével),

lámpatestek cseréjével (112 darab),

napelemek telepítésével (72 darab,

egyenként 2,6 kW-os napelem),

valaminta kapcsolódó munkákkal

egy ütemben történt.

Képek az ünnepélyes

iskolamegnyitóról

Szatymaz

hivatalos fotóalbumában

a neten

> https://tinyurl. hu/Q365

JÖVŐRE NEM LESZ

MAGASABB

A HELYI ADÓ

TUDÓSÍTÁS A TESTÜLETI

ÜLÉSRŐL

A novemberi ülésen dr. Makay

Enikő jegyző beszámolt a polgármesteri

hivatal 2017. évi munkájáról.

Ismertette az ügyiratforgalmi

és hatósági statisztika adatait,

ügycsoportonként és irodánként

mutatta be az elmúlt évben elvégzett

feladatokat.

A Kapcsolat Integrált Szociális

Alapszolgáltatási Központ beszámolója

szerint 2017-ben folyamatosan

20 fő részesült nappali ellátásban.

Éves szinten több mint 13

millió forintot költöttek közel 150

fő szociális étkeztetésére. A házi

segítségnyújtást 293-ban vették

igénybe, az ellátotti napok összege

5911 volt. A tanyagondnokok

közel 1063 ember ügyeit intézték,

a gondozási napok éves összege

meghaladta a 20 ezret. A bölcsőde

éves beszámolója szerint minden

hónapban az engedélyezett 20

kisgyerek volt az intézményben,

így annak kihasználtsága 100 százalékos.

Az intézet munkáját nemcsak

a statisztika, hanem a lakosság

is jónak ítéli. Nehézséget jelent

viszont az intézménynek a műszaki

problémák kezelése.

A napirendi pontok között a helyi

adók mértéke is szerepelt.

A testület úgy szavazott, nem

emelnek: 2019-ben nem lesz magasabb

a kommunális, az iparűzési

és az idegenforgalmi adó sem.

Gyors szavazással határoztunk arról

is,a polgármesteri hivatalban

2018. december 24-étől 2019. január

2-áig igazgatási szünetet lesz.

Ebben az időszakban semmilyen

ügyet nem tudunk intézni.

A testületi ülésekről A Mi Lapunkban

megjelenő beszámolók kivonatosak

és vázlatosak, közel sem

említik az összes napirendi pontot

és előterjesztést, nem mutatják

meg a teljes képviselői munkát.

Ám a testületi ülések nyilvánosak,

az előterjesztésekbe és határozatokba

utólag is bárki betekinthet.

Azok, valamint 15 napon

belül az ülések jegyzőkönyvei is

megtalálhatók a polgármesteri

hivatalban, valamint a település

hivatalos honlapján, a www.

szatymaz. hu oldalon, a Képviselő-testület

menőpont alatt.

- folytatás az 5. oldalon -

3


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPKOFÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK

ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁSA

1. ELŐZMÉNY

Szatymaz Községi Önkormányzat

konzorciumi tagként részt vesz

a Humán kapacitások fejlesztése

térségi szemléletben a Mórahalmi

járásban című, EFOP-3. 9.

2-16-2017-00006 kódszámú nyertes

projektben, amelynek célja többek

között a hátrányos helyzetű gyermekek,

tanulók és hallgatók közneveléshez,

illetve felsőoktatáshoz

való hozzáférésének biztosítása.

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés

érdekében a hátrányos

helyzetű, szociálisan rászoruló

gyermekek, fiatalok közneveléshez

való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak

segítése; hosszabb

távon a fiatalok helyi identitástudatának

kialakítása, a községhez való

kötődésének erősítése. Ezért Szatymaz

Község Önkormányzata pályázatot

hirdet a külterületen vagy tanyán

élő, illetve egyéb okok miatt

hátrányos helyzetű gyermekek és

fiatalok közoktatáshoz való egyenlő

esélyű hozzáférésének elősegítése

érdekében.

A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban

részesülők a tanulmányaikkal

kapcsolatos költségeiket fedezni

tudják, a hátrányosító tényezőket

kompenzálják, beleértve a közvetlen

tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek

beszerzése) is.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE,

IDŐTARTAMA

Azösztöndíjat egy tanulmányi félévre,

azaz 5 hónapra állapítják meg.

Az ösztöndíj maximális összege 5.

000,- Ft/fő/hó.

4. ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Pályázatot az alábbi feltételek együttes

teljesülése esetén nyújthatnak be

a tanulók (vagy kiskorú esetén annaktörvényes

képviselője):

- általános iskolai vagy középiskolai

teljes idejű (nappali tagozatos),

illetve alapfokozatot és szakképzettséget

eredményező alapképzésben

folytatják tanulmányaikat,

- Szatymaz község közigazgatási területén

bejelentett lakóhellyel vagy

érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek

és egyéb szociális jellegű

ösztöndíjban nem részesülnek,

- a pályázat benyújtásának határnapjaként

megjelölt napig 10. életévüket

már igen, de 20. életévüket

még nem töltik be,

- a pályázó pályázat benyújtását

közvetlenül megelőző félév tanulmányi

eredményének kerekítés nélküli

számtani átlaga:

a. általános iskolai tanulmányokat

folytató esetében 4,51

feletti,

b. szakiskolai tanulmányokat

folytató pályázó esetében a

szakmai tantárgyakból 3,51

feletti,

c. gimnáziumi tanulmányokat

folytató pályázó esetében

4,00 feletti legyen.

- az alábbi szempontok valamelyike

szerint hátrányos helyzetűnek

minősülnek:

A pályázat szempontjából hátrányos

helyzetűek különösen azok

minősülnek, akik az országos átlaghoz

viszonyítva rosszabb gazdasági

és szociális helyzetben vannak az

alábbi területek legalább egyikében

(ezt kérjük a mellékelt önéletrajzban

szíveskedjenek részletezni):

a) a család alacsony iskolai végzettsége,

alacsony foglalkoztatottsága,

rossz lakókörülményei, alacsony

egy főre jutó jövedelme,

b) valamilyen diszkrimináció miatt

munkaerő-piaci elhelyezkedésében

akadályozott (pl. roma, megváltozott

munkaképességű, nő),

c) vidékies térség lakója, külterületen

(pl. tanyán, zártkertes ingatlanban)

élő gyermekek, fiatalok.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁ-

NAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatokat írásban kell benyújtani

2018. november 15. napjáig:

- személyesen a beadási határidő

utolsó napján 16. 00 óráig a Szatymazi

Polgármesteri Hivatal 9. sz.

szobájában,vagy

- postai úton a Szatymazi Polgármesteri

Hivatal címére: 6763 Szatymaz,

Kossuth Lajos utca 30. (A levélben

történő benyújtás esetén a

benyújtási határidő megtartottnak

akkor minősül, ha a postai feladás

legkésőbbi dátuma a pályázat határidejének

utolsó napja).

6. HIÁNYPÓTLÁS

A hiányosan vagy nem megfelelően

kitöltött pályázati adatlap javítására,

a hiányzó mellékletek benyújtására

egyszeri hiánypótlási lehetőség

biztosított.

7. TARTALMI ÉS FORMAI KÖVE-

TELMÉNYEK

A pályázatot az alábbi sorrendben

kell összeállítani:

• Fedőlap éslista a csatolt mellékletekről

• Pályázati adatlap

• Mellékletek

o Kötelező mellékletek:

a. a pályázó lakcímét igazoló

hatósági igazolvány másolata,

b. 16. életévét betöltött pályázó

esetén a pályázó tanulói

jogviszonyát igazoló dokumentum

eredeti példánya,

c. a pályázó tanulmányi eredményét

tartalmazó bizonyítvány

– ennek hiányában

más dokumentum

– másolata,

d. osztályfőnök vagy az iskola

igazgatójának igazolása az

igazolatlan hiányzásokról.

o Többletpontot igazoló mellékletek:

- árva, félárva pályázó esetén halotti

anyakönyvi kivonat,

- orvosi igazolás, ha a pályázó tartósan

beteg vagy fogyatékos,

- orvosi igazolás, ha a pályázó családtagja

betegvagy fogyatékos,

- hátrányos, halmozottan hátrányos

helyzet megállapításáról

szóló határozat másolata,

- család jövedelmének igazolásaa

kérelem benyújtását megelőző

hónap jövedelméről,

- a Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási

Osztály igazolása,

amennyiben a pályázó családtagja

munkanélküli,

- művészeti, tanulmányi és sporttevékenységet

igazoló eredmény

dokumentum,

- önkéntes, közösségi munkavégzés

esetén az iskola igazolása.

8. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZA-

TOK SZÁMA, ÉRTÉKELÉS MÓD-

JA

Az ösztöndíjban egy tanulmányi

félévben a keretösszeg erejéig részesülhetnek

a pályázók.

8. 1. Elbírálás módja

A beérkező pályázatokat átruházott

hatáskörben Szatymaz Község Képviselő-testületének

Humán Bizottsága

bírálja el.

- folytatás a 3. oldalról -

AZ EDDIGINÉL

NAGYOBB

JÖVEDELEMMEL

IS KAPHATUNK

SZOCIÁLIS TŰZIFÁT

8. 2. Bírálat szempontjai

Az ösztöndíjpályázat elbírálása az

alábbi szempontok alapján történik:

- hátrányos helyzet,

- tanulmányi eredmény,

- közösségi szerepvállalás,

- kiemelkedő sport-, vagy más kiemelkedő

tanulmányi (vagy tanulmányi

versenyen elért) eredmény.

8. 3. Kiértesítés

A döntést követő tizenöt napon belül

minden pályázó értesítést kap

kérelmének támogatásáról vagy elutasításáról.

Az eredmény nyilvánosan

elérhető lesz a község honlapján,

és a polgármesteri hivatal

hirdetőtábláján is.

9. EGYÉB FELTÉTELEK, KÖTELE-

ZETTSÉGEK

Az ösztöndíjban részesülő pályázó

köteles:

• tanulói jogviszonya folyamatos

fenntartásával a pályázat benyújtásakor

megjelölt intézményben

megszakítás nélkül tanulmányokat

folytatni,

• a pályázati adatlapon megjelölt

adatainak esetleges változásáról

az önkormányzatot 8 napon belül

értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek,

vagy az ösztöndíjszerződésben

meghatározott kötelezettségeinek

nem tesz eleget, a folyósított

ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal

növelten köteles az erre

okot adó körülmény bekövetkeztétől

számított 15 napon belül viszszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával

hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott

pályázatában megjelölt személyes

adatait a pályázatot értékelő,

a döntést előkészítő és döntéshozó

személyek megismerjék, a pályázattal

kapcsolatos feladataik ellátása

során kezeljék, valamint azt, hogy

az ösztöndíj elnyerése esetén nevét

és az ösztöndíj összegét az önkormányzat

nyilvánosságra hozza.

A pályázati adatlap elérhető a Polgármesteri

Hivatal 9. szobájában,

illetve a www. szatymaz. hu oldalon.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Az új rendelet alapján szociális

célú tűzifajuttatásra jogosult az

a személy, akinek a háztartásában

együtt élő személyek egy főre

jutó jövedelme nem haladja meg

a nyugdíjminimum összegének

200%-át (57. 000,- Ft-ot), egyedül

élő esetében a 250%-át (71. 250,-

Ft-ot), és vagyona nincs.

A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó

kérelmet formanyomtatványon

kell benyújtani, amelyhez

csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

Az igényléshez szükséges

dokumentumok letölthetőek

a www. szatymaz. hu oldalról,

vagy kérhetőek a Szatymazi Polgármesteri

Hivatal szociális irodájában,

ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12, szerda:

8–16, péntek: 8–12.

A kérelmek elbírálása során

előnyt élvez, az aki:

a) az aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) lakhatáshoz kapcsolódó települési

támogatásban részesül, illetve

d) a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben

szabályozott halmozottan

hátrányos helyzetű gyermeket

nevelő családnak minősül.

A kérelem benyújtására 2019. január

31. napjáig van lehetőség.

A NOVEMBERI

TESTÜLETI ÜLÉS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szatymaz

Község Képviselő-testületének

soron következő ülését 2018.

november 15-én, 14 órakortartjuk

meg, amelynek helye: Dankó Pista

Művelődési Ház és Könyvtár.

Napirendi pontok:

1. Díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata,

2. Előterjesztések.

Barna Károly

4 5


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Kuczora Károlyné, született Tápai Erzsébet

(1928. 09. 25. )

Katona Józsefné, született Csongrádi

Mária (1928. 09. 27. )

A hagyományt nem ápolni kell, Nem őrizni kell,

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!

(Sebő Ferenc)

20 év

a magyar népzenei hagyományok megőrzéséért

A szatymazi Barackvirág Népdalkör

2018. november 24-én14 órától ünnepli működésének 20 éves évfordulóját.

Ez alkalomból összejövetelt szervez, amelyre ezúton hívja meg alapító- és jelenlegi tagjait. A rendezvény

keretében kis kiállítással és népdalokkal elevenítik fel az eltelt évek történéseit.

13:00 – Vendégek fogadása

14:00 – Aranypáva-díjas népdalok a Barackvirág Népdalkör előadásában

14:15 – Barna Károly polgármester ünnepi köszöntője

14:30 – Visszaemlékezések: a tevékenység méltatása

15:00 – A meghívott népdalkörökkel (Kelebia, Mindszent, Palics) közösen előadott moldvai népdalcsokor

Burkus Andrásné,

a Barackvirág Népdalkör kórustitkára

meghívó

A Szatymazi GazdakÖr

tisztelettel meghívja Önt és családját a

2 0 1 8 . n o v e m b e r 1 7 - é n , s z o m b a t o n 1 9 ó r a k o r k e z d ő d ő

I I . G a z d a b á l r a .

B o r á r v e r é s , t o m b o l a , é l ő z e n e

H e l y s z í n : D a n k ó P i s t a F a l u h á z

B e l é p ő j e g y :

4 5 0 0 F t

Jegyek kaphatók a Faluházban

Jelentkezési határidő: november 12

tel: 62/583 520

Szaszkó János (1928. 10. 03. )

A FÚRT ÉS ÁSOTT

KUTAKRÓL

Az engedély nélkül fúrt vagy

ásott kutak engedélyeztetéséről

részletes tájékoztató olvasható

a település hivatalos oldalán:

www. szatymaz. hu

TUDTA? MÁR TÖBB SZÁZ

SZATYMAZI FÉNYKÉP

ELÉRHETŐ!

Harmadik éve dokumentáljuk a

település eseményeit. Az összes

azóta készült fotót bárki megnézheti

az interneten, a következő

címen, éves és esemény szerinti

bontásban nézegethetők az albumok:

https://tinyurl. hu/cq5O

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁT ÜNNEPELTÜK

A NYUGDÍJASOK HÍREI

Szeptember 29-én Csanytelekre látogattunk,

október 2-án a Petőfitelepi nyugdíjasok

hívtak meg bennünket, október 6-án

pedig Pusztaszeren vendégeskedtünk.

Október 13-án mi tartottuk meg az Idősek

világnapját. Vendégeink voltak a vajdasági

Martonosi Nyugdíjas Egyesület és a Sándorfalvi

Nyugdíjas Egyesület. Jó hangulatú

ünnepség kerekedett, amihez sokan hozzájárultak:

a Csodás Hagyatékunk Egyesület,

Báló István, Ilona és társai, Bartucz Géza

családja, Varga Mónika, Bakos Józsefné, Ficánkák,

Szatymazi Nyugdíjasok, Őze Imre

és Nógrádi Nándor a hangulatért voltak felelősek.

Köszönjük Polgármesterünknek

azt a tanulságos mesét, amelyet megosztott

velünk, Dohány Eszter csodás versét, asándorfalvi

Kalamajkások táncát. Sokat nevethettünk

Bienekné Jutka humoros versein.

Hallottunk még Szél Flóriántól vajdasági

katonadalokat; Paraginé Amálka nótázott,

igazán gyönyörű hangjával; és megtekinthettük

aFicánkák gyönyörű műsorát is.

90. születésnapja alkalmából Szász Pista

bácsit köszöntöttük.

A téli időszakban délután 4 órakor találkozunk,

minden hónap utolsó szerdáján

Sajnos ismét búcsúznunk kellett egy igen

szeretetre méltó tagtársunktól, Kothencz

Istvánné Irénkétől. Nagyon hiányzol nekünk.

Nyugodj békében! Búcsúznak tőled

a Nyugdíjas Egyesület tagjai.

Horváth Istvánné

Kiadó: Dankó Pista Művelődési Ház Szerkesztőség:

ISSN 1789-7165 (print)

és Könyvtár

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár ISSN 1789-7173 (online)

Felelős szerkesztő: Kémeri Attila

Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Nyomtatás: Tisza Press Nyomda

Nyomdai előkészítés:

milapunk@szatymaz. hu

A lap 1850 példányban jelenik meg.

6 Movie_Art Agency / Kultúrkubikos

Lapzárta: minden hó 20-án

7


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

MEGJÖTTÜNK!

Somogyi Bianka és Somogyi Bence

2018. szeptember 7-én születtünk, szüleink neve: Szalai Szilvia és Somogyi Gábor.

NOVEMBERBEN ÚJRA

GAZDABÁL!

A Szatymazi Gazdakör sok szeretettel

meghívja Önt és kedves családját

a 2017. november 17-én

szombaton 19 órakor kezdődő

II. Gazdabálra.

Borárverés, tombola, élőzene.

Belépőjegy: 4 500 Ft

Helyszín: Dankó Pista Faluház

Jegyek kaphatók a faluházban november

10-étől

Jelentkezési határidő:

november 13.

November 16. 10:00 Bor- és paprikabírálat

November 17. 10:00 Szakmai konferencia

A bor- és paprikaminták leadási

határideje: november 13.

Nevezni lehet:

paprikaőrleménnyel (fajtánként 25

dkg),

borral (fajtánként 2 palack).

Babanaptár 2019

Sokak örömére 2019-re is elkészítjük különleges

falinaptárunkat, a Babanaptárat!

A naptár a tavalyi koncepcióval készül, minden

2018-ban született szatymazi baba szerepelni

fog rajta. Kérjük azokat a szülőket,

akik szeretnék, hogy a babájuk fényképe rajta

legyen a naptáron, küldjék el gyermekeik

fotóját A Mi Lapunk e-mail-címére! (milapunk@szatymaz.

hu)

Akinek nincs még babafotója, ám szeretné,

hogy a kicsi szerepeljen a naptárban, jelentkezhet

ugyanezen az e-mailcímen vagy a védőnőknél,

egyeztetünk, és lefotózzuk az ország

legifjabb naptársztárjait!

BOR- ÉS PAPRIKAMUSTRA 2018

A mintákat névvel, címmel és a fajta

megjelölésével is el kell látni, és

a Dankó Pista Művelődési Ház és

Könyvtárban lehet leadni hétköznaponként

8. 00–19. 00 óráig.

Postacím:

6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.

További részletek a faluház közösségi

oldalán találhatók > facebook.

com/dankomuvhaz

KÖNYVTÁRI HÍREK

„Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.

Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.

Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zőld ligeteket s mezőket megnyúzza.

Hideg esső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.

A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése.


Csokonai Vitéz Mihály: November

Az októberi Országos Könyvtári

Napok eseményeit, könyvtárunkban

több okból kifolyólag nem csak

a központilag meghirdetett héten

ünnepeltünk.

A szatymazi általános iskola 2. osztályos

tanulóit láttunk vendégül

szeptember 27-én a közelgő Magyar

Népmese Napja alkalmából. A tanulók

elhelyezkedtek a szőnyegen,

és japán papírszínház-előadás keretében

a Holle anyó című közismert

mesét hallgatták meg. Ezt követően

színezhettek, könyveket nézegethettek,

és beszélgettünk arról, hogy mit

szeretnek csinálni szabadidejükben,

szoktak-e internetezni? Szerencsére

a diákok olvasni is szeretnek, nem

csak szörfölni a világhálón.

Október 9-én a szatymazi óvodás

gyermekek érkeztek könyvtárunkba

a Magyar Népmese Napját ünnepelni,

kicsit később, mint amikor

szokás, de jobb későn, mint soha.

Első ízben arról beszélgettünk, hogyan

illik viselkedni a könyvtárban.

A gyermekek karjelzéssel jelezték,

hogy szót kérnek, és elmondták,

hogy mit szabad, és mit nem egy

könyvtárban. Rendkívül ügyesek

voltak, nagyon jól tudják már, hogy

mi a könyvtári illemszabály. Ezt követően

megtekintették a Hamupipőkét

papírszínház-adaptációban. A

korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is

két gyermeket kértünk fel az előadás

kezdetén és végén, hogy nyissa,

illetve zárja a színház „ablakait”. A

gyerekek örömmel hallgatták a mesét.

Ezután megtekintettük a könyvtári

lapozókat, és kértük őket az óvó

nénikkel, hogy máskor is jöjjenek el

hozzánk a szüleikkel. Egyben meglátogathatják

kedvenc könyvtári

plüssjátékaikat is, akikkel megismerkedhettek

a mesevárban. A

könyvtár csendes hely, mégis lehetőséget

nyújt szórakozásra és játékra

is, a lapozók nézegetése mellett.

Várjuk vissza a gyerekeket a könyvtárba!

A gyermekeknek ingyenes a

könyvtári tagság, 16 éves korig.

Könyvtárunk szeretne a faluházzal

együttműködve filmklubot alapítani.

Arra keressük a választ, hogy az

érdeklődők milyen filmeket néznének

meg szívesen; romantikus, művész-,

vagy régi magyar filmeket,

esetleg Fellini munkásságából szemezgetnének.

A könyvtárba betérők

rövid kérdőíven szavazhatnak,

de szóban is elmondhatják javaslataikat

az alakítandó klubról. Várjuk

Önöket szeretettel!

8 9


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

IZGALMAS OKTÓBER

AZ ISKOLÁBAN

Októberre a tanévkezdés izgalma és

varázsa átadta a helyét a dolgos, szürke

hétköznapoknak. A sok-sok ismeretet

átadó tanórák és az első felelések,

dolgozatok mellett beindultak délutáni

szakköreink, megtartottuk az első szülői

értekezleteket, az első tűzpróbát.

Látogatást tett nálunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsgi

Hivatal (NÉB-

IH), a Katasztrófavédelem, illetve az

iskolarendőr, Andódi Tamás is. A szegedi

termoszlaborban kísérletezgettünk,

pályaválasztási napokra látogattunk

el hetedik és nyolcadik osztályos

tanulóinkkal az IH Rendezvényközpontba,

az egészségheti programokba

bekapcsolódva falufutáson vett

részt az iskola apraja-nagyja, ministráns

találkozón jártunk, Aradon koszorúztunk,

annak rendje-módja szerint

megünnepeltük a jeles napokat, no

és végül, de nem utolsó sorban ünnepélyes

keretek között átadták a megújult

iskolaépületünket. Szóval nem is

volt itt, kérem, semmilyen szürke hétköznap.

Benedek Elek születésnapján, szeptember

30-án ünnepeljük évről-évre

a Népmese Napját, de mivel ez idén

vasárnapra esett, iskolánk hagyományainak

megfelelően szeptember 28-

án, pénteken vittek mesét a felsősök

a kisebbeknek (idén a 6/A és 7/B osztályosok

Doszpod Endréné és Rácz

Andrea tanárnők felkészítésével): az

óvodásoknak és az alsó tagozatos diákjainknak.

A látványos jelmezekben

és ötletes kellékekkel előadott Kisgömböc

és Az okos lány meséje egyaránt

nagy sikert aratott, igazolva, hogy

a mese sosem avulhat el. „A mese boldoggá

teszi a lelket, bearanyozza a szíved,

békéssé teszi életed. ”

Október 4-ére esett a Terület- és Településfejlesztési

Operatív Program

keretében a Csongrád Megyei Közgyűlés

koordinálásával megvalósult

iskolaépület-felújítási beruházás záró

epizódja: a megújult iskola átadó ünnepsége.

Miután köszöntőt mondott

Barna Károlyné, intézményünk igazgatóasszonya,

ünnepi beszédet tartott

Barna Károly, településünk polgármestere,

majd Kakas Béla, a Csongrád

Megyei Közgyűlés elnöke. A 4. és

a 6. osztályok képviselői – a zsombói

Boróka Néptáncegyüttessel kiegészülve

– Idővarázs címmel rövid jelenetet

adtak elő, a Gyertyaláng kórus tagjainak

hangja pedig több ízben is elvarázsolta

a jelenlévőket. Az intézmény

átadását szimbolizáló szalagátvágást

követően Sutka István plébániai kormányzó

megáldotta az épületet és az

iskolánk védőszentjét, Szent Istvánt

ábrázoló ikonfestményt, amely Horváthné

Bazsó Irén ikonfestő felajánlása,

köszönjük!

Október 6-án, az Aradi vértanúk emléknapján

egy busznyi szatymazi diákkal

és szülővel utaztunk el Aradra,

hogy fejet hajtsunk a hősök emléke

előtt. A délelőttöt a közelben emelkedő

Solymosi vár meghódításával töltöttük,

ezután sokadmagunkkal részt

vettünk a 13 órakor kezdődő aradi ünnepségen

a Megbékélés terén. A méltó

és megható megemlékezés után tanulóink

elhelyezték a szobor talapzatánál

iskolánk koszorúját, majd elutaztunk

a vesztőhelyre, ahol az emlékműnél 13

mécsest gyújtottunk a 13 kivégzett tábornok

emlékére. Szép és életre szóló

élményekkel gazdagodtunk, köszönjük

Farkas-Csamangó Etelka tanár néninek

a szervezést.

Ugyanezen a napon egyházközségünk

ministráns csapata a Szeged–Csanádi

Egyházmegye ministráns találkozóján

vett részt Szegeden. A dr. Kiss-Rigó

László püspökatya által celebrált misét

követően a gyerekek véletlenszerű

csoportbeosztásban és változatos játékokon

keresztül ismerkedhettek egymással,

a szerzetesrendekkel és a szemináriummal,

majd fejedelmi ebédet

követően közösen játszottak – ők is

nagyon jól érezték magukat, és lélekben

gazdagodva tértek haza.

Az október 13-ai Futafalu rendezvényre

az egész iskola ellátogatott, sőt

tanáraink segédkeztek annak lebonyolításában

is – ezúton is köszönjük

a kollégák munkáját, külön kiemelve

Dobos Anna tanító néni fergeteges

bemelegítését. A tombolasorsolást követően

büszkén tapsolhattunk az érmek

kiosztásakor, hiszen számtalan

diákunk és több tanárunk (!) is a dobogóra

állhatott, gratulálunk!

Október 19-én a templomkertben

álló kopjafánál gyűltünk össze, hogy

megemlékezzünk az 1956-os év októberének

eseményeiről és hőseiről.

A szabadság, az ember leghőbb vágya

időnként bilincsbe szorul – 56 őszén

ez a bilincs nyílt ki, és a szabadság pillangója

ellibbent az ország felett, de

szárnyalása sajnos alig 2 hétig tarthatott.

Erre a reményteli szárnyalásra

emlékeztünk műsorunkkal iskolánk

tanulóinak verses, énekes, zenés és

táncos tolmácsolásban, nem titkoltan

azzal a céllal, hogy példát mutassunk a

mai kor emberei és gyermekei számára.

Ünnepi beszédet tartott iskolánk

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK igazgatóasszonya, Barna Károlyné

és településünk polgármestere, Barna

Károly, valamint vitéz Szakács Attila,

az ’56-os események át- és, Istennek

hála, túlélője mesélt nekünk arról,

hogy ez a szüleink-nagyszüleink korabeli

történet nem is olyan régi, hogy

a forradalom mennyire nem mese, és

hogy a magyarságnak ma is éppoly

nagy szüksége a van a bátor hősökre,

mint bármikor a történelemben. Az

ünnepséget a magasba lendülő sok kis

lyukas zászlót lengető kéz, és a megemlékezés

virágai, koszorúi tették teljessé.

Lindholm-Csányi Eszter, főszervező

tanárnő, köszönjük!

Pölösné Hudák Dóra

és Bitterné Benkó Ilona

ŐSZI ÉLMÉNYEK AZ

ÓVODÁBAN

Októberben is rengeteg élménnyel

gazdagodhattak, és számos programon

vehettek részt a szatymazi óvodába

járó gyermekek.

A Népmese Napja alkalmából az iskolások

látogattak el hozzánk, akik a

Kis gömböc előadással készültek. Látványos,

kreatív megoldásokkal és játékkal

mutatták be a mesét. A Mókus-csoport

tagjai megismerkedhettek

a helyi könyvtárral, az illemszabályokkal,

majd a könyvtáros előadásában

papírszínház formájában a Hamupipőke

mese megfigyelésével zárták a

napot.

Október másodikán délelőtt a sportnapra

melegítettünk, amelyre a szülőket

is szeretettel vártunk. Hol könynyebb,

hol nehezebb, kilenc pályából

álló akadályt kellett teljesíteniük a csemetéknek.

A gyerekek kipróbálhatták

a Mozgáskottát, reptethettek színes ejtőernyőt,

kapura rúghattak a focipályán,

és játékos mozgáskoordinációt

fejlesztő feladatokban is részt vehettek.

A rendezvény a mozgás fontosságára

is felhívta a figyelmet, valamint szerettük

volna azt, hogy a gyermekek minél

több, újdonságnak minősülő eszközt

megismerhessenek (billenő lap, bodyroll,

bújóhenger, egyensúlyozó tölcsér).

Délután zenés színházelőadást

nézhettünk meg a Faluházban, amelyet

szintén nagy érdeklődéssel fogadtak.

Október 4-én a Tappancs Alapítvány

terápiás kutyabemutatója aratott nagy

sikert a gyermekek és felnőttek körében

egyaránt. A kutyusok akadályokat

teljesítve mutatták meg ügyességüket,

a gyermekek pedig körbe állva meg is

simogathatták a szelíd négylábúakat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a

szülők és pedagógusok által behozott

adományokat, amelyet nagy örömmel

fogadtak az alapítvány munkatársai!

Az anyatejes világnap és az egészséghét

keretében a Süni-csoport adott

műsort a Szatymazi Művelődési Házban.

A repertoár változatos volt, az

óvoda nagycsoportosai őszi hangulatú

dalokkal és versekkel köszöntötték az

édesanyákat és gyermekeiket.

Október 11-én Blumenschein Gábor

és kolléganője tartott hangszerbemutatót

a gyermekeknek, német és

olasz darabokat játszottak szoprán és

alt furulyán, klarinéton illetve trombitán.

A koncert után óvodapedagógus

kolléganőnk, Ambrusz Anita párjával

együtt lépett fel a gyermekek előtt.

Székely népviseletbe öltözve mutatták

be ruhadarabjaikat, páros táncot járva,

majd „közös táncházat” szervezve szórakoztatták

az ovisokat.

Az október 13-ai Fut a Falu alkalmából

az óvodapedagógusok is biciklire

pattantak, a szerencsések pedig

értékes tombolanyereményekkel gazdagodhattak.

Az óvodában tovább folytatódik a

„Boldogságóra”, amelynek keretén belül

minden hónapban új témakörrel

ismerkedhetnek meg a gyermekek.

Szeptemberben a hála témakörével

foglalkoztunk. A Csibe-csoportba járó

gyerekek közösen elkészítették az őszi

hálafát, amelyet a csoportszoba ajtajára

tűztünk ki. Októberben az optimista

gondolkodás volt a téma, novemberben

pedig a társas kapcsolatok

ápolására helyezzük a hangsúlyt.

A deszki Bozsik-programra, október

16-án, óvodánkból összesen tizenkét

gyermeket vártak, akik a focifesztivál

keretein belül akadálypályákon mehettek

és kapura rúghattak. Visszajelzésük

alapján jól érezték magukat, így

a következő években is számolunk ezzel

a lehetőséggel.

Október 26-án a Truffaldino bábszínház

látogatott el hozzánk, akik a Bátor

kiskacsák című bábjátékkal szórakoztatták

a gyermekeket.

Az óvoda játszóudvara bővült egy új

játékkal a Mi Óvodánk Alapítvány

Szatymaz és a Szatymaz Községi Önkormányzat

támogatásával. A kötélgúla

értéke összesen 527. 350,- Ft.

Papp Dóra

10 11


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

KATOLIKUS HÍREK

SPORT

SZENTÍRÁSVASÁRNAP

– BIBLIA-KIÁLLÍTÁST

TARTOTTUNK

Szeptember 30-án vasárnap Szent Jeromos

áldozópapra és egyháztanítóra emlékeztünk.

Jeromos 345-ben született a dalmáciai

Stridonban. Jómódú keresztény szülei

Rómába küldték tanulni, itt keresztelkedett

meg. Egy ideig Trierben, majd Aquileában

tartózkodott, azután keletre ment, majd

két évig Aleppo közelében, szerzetesek között

lakott. Itt kezdte tanulni a héber és görög

nyelvet. Pappá szentelését követően egy

ideig Damaszusz pápa titkára volt Rómában.

385-ben elhagyta Rómát, és Betlehemben

telepedett meg, ahol egy férfi és három

női kolostort irányított; legfőbb tevékenysége

azonban a Szentírás latinra való lefordítása.

Számos bibliamagyarázatot is írt. 420.

szeptember 30-án hunyt el.

Ennek emlékére Biblia-kiállítást rendeztünk

a templomban, ahol a XVI. századtól

a XXI. századig bezárólag a legfontosabb

magyar bibliafordításokot mutattuk be. A

kiállítás legértékesebb Szentírása egy magángyűjteményből

került Szatymazra, ezt

1626-ban nyomtattak Bécsben, Formika

Máté nyomdájában. A reggeli és esti szentmise

keretében a hívek Szentásait áldottuk

meg, majd János evangéliumát kapta mindenki

kézbe.

MINISTRÁNS-

TALÁLKOZÓ

Október 6-án egyházközségünk ministránscsapata

a Szeged–Csanádi Egyházmegye

ministránstalálkozóján vett részt. Az

összejövetel szentmisével kezdődött, amelyet

dr. Kiss-Rigó László püspökatya celebrált.

Majd a gyerekek véletlenszerű csoportbeosztásban

ismerkedtek egymással, a

szerzetesrendekkel és a szemináriummal.

Délben fejedelmi ebéddel látták vendégül

a fiatalokat és kísérőiket. Délután a program

közös játékokkal folytatódott. Kellemesen

elfáradva, élményekkel gazdagodva

tértünk haza.

Dékányné dr. Balogh Andrea

TÁPAI ANTAL-

EMLÉKKIÁLLÍTÁS A

TEMPLOMBAN

Október 7-én vasárnap nyílt Tápai Antal

emlékkiállítás a templomban. Ezúton szeretnénk

köszönetet mondani dr. Tápai Piroskának,

aki rendelkezésünkre bocsátotta

bátyjának az ő tulajdonában lévő alkotásait.

A tárlat megtekinthető november végéig

a szentmisék előtt és után.

Tápai Antal nemcsak a Pálfy-család barátságát

élvezte, hanem támogatását is. Szegeden

számos kül- és beltéri szobor alkotója

volt. A szatymazi templomban két alkotását

hagyta örökségbe az utókornak: Corpus

(Test, 1939), Dr. Pálfy György kolumbáriuma

(1970).

A KISTELEKI

ESPERESSÉG

SCHOLÁINAK ZENÉS

ÁHÍTATA

Október 13-án szombaton a kisteleki esperesség

scholái, a bordányi Boldog Jolánta, a

zsombói Szent Margit és a szatymazi Szent

Kinga találkoztak, és tartottak zenés áhítatot.

Oltáriszentségi és Mária-énekeket énekeltek.

Vezényeltek és orgonán közreműködtek:

Gábor-Kneip Rita, Gábor Tamás.

ADVENTI

TARTÓSÉLELMISZER-

GYŰJTÉS

A Katolikus Egyház kétezer éve minden történelmi

korban a maga lehetőségeihez mérten

felkarolta a szegényeket. A szatymazi plébániai

Caritas is törekszik lehetőségeihez

mérten mindent megtenni, hogy a szegénység

miatt ínségben szenvedőkön segítsen. Az

elmúlt évekhez hasonlóan községünkben

november 19-étől, Szent Erzsébet napjától

a plébániai Caritas tartósélelmiszer-gyűjtést

szervez, amellyel rászorulókat támogat. Tavaly

100 csomagot osztottak ki olyan szatymazi

gyermekes családoknak, akiknek nagy

segítséget jelentett az ünnepek előtt a tartós

élelmiszer (liszt, cukor, olaj, száraztészta stb. ).

Ezen felajánlásokat és adományokat a templomban,

illetve a plébánián lehet leadni december

17-éig. Ebben a szellemben kérjük

a testvérek segítségét, hogy segítőkész lélekkel

Isten szerető jóságát közvetítsük adományunkkal.

Tudjuk, hogy a katolikus családok

is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal

küzdenek. Arra buzdítjuk a testvéreket,

hogy szerény lehetőségeikhez mérten

tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá ehhez

az akcióhoz, amellyel ősegyházi hagyományt

elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei

a kenyértörésre hozták magukkal a

szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat

követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre

tartósélelmiszer-felajánlásukat, és tegyék

a templomban erre kijelölt helyre. A

legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet

csodája valósul meg közöttünk. Köszönjük!

Búcsúzunk tőlük

Maróti Lászlóné (1940)

Béke u. 1.

Szász Ferenc (1957)

II. körzet 117.

Paragi László (1970)

III. körzet 177/A

MAGYAR BAJNOK JUDÓSAINK: TOMPA PÉTER ÉS LÉNÁRT BENEDEK

SZEPTEMBER 22. ,

ATOM KUPA (PAKS)

I. hely: Zádori Panna (38 kg)

II. hely: Szekeres Katalin (50 kg)

Makoviczka Gergő (+55 kg)

III. hely: Czékmán Viktória (27 kg)

Kiss Máté (32 kg)

Rafael Ábrahám (38 kg)

Kőhegyi Fanni (56 kg)

Túri Alex (+66 kg)

IV. hely: Butterer Nóra (44 kg)

V. hely: Csabai Zsombor (41 kg)

Tako Valentin (49 kg)

SZEPTEMBER 23. ,

ATOM KUPA (PAKS)

II. hely: Zádori Panna (36 kg; serdülő)

III. hely: Farkas Ramóna (48 kg; serdülő)

Lénárt Benedek (+90 kg; ifi)

Tompa Márton (+90 kg; ifi)

VII. hely: Balogh Márton (55 kg; serdülő)

SZEPTEMBER 29. ; U23

MAGYAR BAJNOKSÁG (BAJA)

Magyar Bajnok:Tompa Péter (81 kg)

II. hely: Nagy Kitti (+78 kg)

III. hely: Balogh Sára (70 kg)

Tompa Márton (+100 kg)

V. hely: Godó Lívia (57 kg)

Ország Dávid (100 kg)

Dorn Csanád (+100 kg)

OKTÓBER 4. ;

IFI B. MAGYAR BAJNOKSÁG

(CEGLÉD)

Magyar Bajnok: Lénárt Benedek (+90

kg)

III. hely: Tompa Márton (+90 kg)

V. hely: Farkas Ramóna (48 kg)

Sipos Dorina (57 kg)

OKTÓBER 6. ;

ZSOLDOS ZSOLT EMLÉKVER-

SENY (KECSKEMÉT)

I. hely: Farkas Ramóna (48 kg; ifi)

II. hely: Tompa Marci (+90 kg )

Farkas Ramóna (48 kg; serdülő)

III. hely: Sipos Dorina (57 kg)

Godó Áron (55 kg)

Lénárt Benedek (+90 kg)

V. hely: Sipos László (55 kg)

OKTÓBER 6. ;

ZELJKO NIKOLIC

EMLÉKVERSENY (SZERBIA)

II. hely: Zádori Panna (40 kg)

Szekeres Katalin (52 kg)

Makoviczka Gergő (+50 kg)

III. hely: Czékmán Viktória (25 kg)

Sisák Dániel (30 kg)

Kónya Ádám (34 kg)

Rafael Ábrahám (38 kg)

Andódi Bálint (46 kg)

Tako Valentin (50 kg)

Nagy Viktor (55 kg)

Túri Alex (+66 kg)

V. hely: Csabai Zsombor (46 kg)

OKTÓBER 13. ;

FUTAFALU (SZATYMAZ)

A munkanap ellenére szép számmal

vettek részt szakosztályunk tagjai a rendezvényen.

Gyerekek, szülők, felnőttek,

edzők is indultak a megmérettetésen, és

nagy büszkeségünkre többen állhattak a

dobogón.

Köszönet Antman László úrnak a támogatásért!

Külön köszönet Szatymaz Önkormányzatának

és Barna Károly polgármester

úrnak!

12 13


A MI LAPUNK 2018. NOVEMBER 2018. NOVEMBER A MI LAPUNK

BALOGH SÁRA A JUNIOR VILÁGBAJNOKSÁGON

Balogh Sára egyesületünk versenyzője

részt vehetett a Junior Világbajnokságon,

amit az óceán „túloldalán”, a Bahamákon

rendeztek meg. Sára sorsolása

igen nehézzé tette a kezdést, első ellenfele

az ifjúsági világbajnok, a német

Marlene Galandit volt, aki ellen győzelmet

aratott, mivel ötvenhat másodperc

alatt dobta el ipponnal. A következő

körben viszont már nem bírt a holland

junior EB-ezüstérmes Margit de Voogddal,

így kiesett a versenyből. Sára kiválóan

teljesített, nagyon büszkénk vagyunk

rá, hogy küzdött Magyarországért és falunkért,

Szatymazért.

ÚJ ESZKÖZÖKKEL BŐVÜLT A TELEHÁZ

„Közösségi internet hozzáférési

pontok fejlesztése, szolgáltatási

portfóliójuk bővítése” elnevezésű,

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámúprojekt

(a továbbiakban:

Projekt) keretében megvalósításított

„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése”

című pályázat nyerteseként

korszerű eszközökkel és megújult tudástárral

várunk mindenkit a Teleházban,

amely Digitális Jólét Program

Pontként funkcionál. Ezek a pontok

mindenki számára elérhető közösségi

terek, amelyek interneteléréssel, infokommunikációs

eszközökkel, a témában

szakértő DJPmentorokkal rendelkeznek

.

A program célja: a digitális alapkészségek

fejlesztése, a digitális jártasság

növelése, közösségi pontokra látogatók

így a munkaerőpiacon is előnyre

tehetnek szert, és erősebb közösségi

kapcsolatokat építhetnek ki.

A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően

színvonalas környezetben,

szakértők segítségével bővíthetőek a

digitális ismeretek, amelynek eredményeként

nemcsak hasznos képzésekre

és színvonalas internet-hozzáférésre

van lehetőség, de közösségépítő ereje

is van.

Korszerű eszközök segítségével – két

tablet, három alptop, két okostelefon,

egy projektor, egy multifunkciós készülék

(nyomtató, másoló, fax, szkenner),

kül- és beltéri wifi – interneten

keresztül bárki számára ingyenesen

elsajátíthatóvá és fejleszthetővé, hasznosíthatóvá

válnak a digitális ismeretek.

A nyertes pályázat feltételeként heti

húsz órában kell nyitva tartanunk, ekkor

az ingyenes eszközhasználat mellett

a képzésben résztvevő mentor

segítsége is igénybe vehető. Így a lehetőség

azok számára is adott, akik eddig

még egyáltalán nem használtak

digitális eszközöket.

A DJP Pontokra azokat a lakosokat

várjuk térítésmentes képzésekkel is,

akik fejleszteni kívánják alapvető digitális

kompetenciáikat, többet szeretnének

megtudni a digitális világról.

Bakos Józsefné

DJP mentor

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szatymaz, Kossuth u. 30.

tel. : 62 583 560

Ügyfélfogadás: hétfő, péntek: 8 00 –12 00

szerda: 8 00 –16 00

Polgármester: Barna Károly

tel. : 20 956 8786

Alpolgármester: Dékányné dr. Balogh

Andrea tel. : 30 517 7820

Jegyző: dr. Makay Enikő

tel. : 30 678 5548

Képviselők:

Báló Bertalan tel. : 30 935 3743

Bérczi Tamásné tel. : 20 227 7161

dr. Kónya Ferenc tel. : 20 960 7780

Novák Pál tel. : 30 642 9206

Pölös László tel. : 30 229 7390

Tanyagondnokok:

Farkas Anett tel. : 20 455 4880

Bérczi Tamás tel. : 20 539 4370

ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSI HATÓSÁG

Szegedi Polgármesteri Hivatal • Szeged,

Széchenyi tér 11. tel. : 62 564 364

Ügyfélfogadás: szerda: 8 00 –16 00

péntek: 8 00 –12 00

ORVOSOK RENDELÉSE

Szatymaz, Kossuth u. 6.

dr. Lengyel Dezső tel. : 62 283 130

Hétköznap: 8 00 –11 00

Sürgősségi orvosi ügyelet

FELNŐTT:

Hétköznap: 11 00 –16 00

helyi háziorvosok közreműködésével a

20 55 44 901 telefonszámon.

16 00 –7 30 a 104-es telefonszámon.

Szombaton, vasárnap, valamint

munkaszüneti napokon: 07 30 –07 30

Elérhetőségi telefonszám/lakásra hívás:

104 ingyenesen hívható telefonszámon.

Rendelő helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. szám alatti

felnőtt ügyeleti rendelőben (bejárat a Szilágyi utca felől).

EGÉSZSÉGHÁZ

Szatymaz, Ady E. u. 32.

dr. Lengyel Andrea tel. : 62 283 101/13

Hétköznap: 8 00 –11 00

Csak rendelési időben hívható mobiltelefon:

20 214 1545

GYERMEKORVOS RENDELÉSE:

dr. Szilágyi Katalin tel. : 30 622 9428

rendelési idő alatt: 62 283 101/14

H, K, Cs, P: 8 00 –11 00

Szerda: 8 00 –10 00

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELEN-

TÉS:

62 565 881 / 4-es menü

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

GYERMEK:

SZATYMAZI KÖZMŰVELŐDÉSI

EGYESÜLET

Burkus Andrásné tel: 20/263 8494

Hétköznap 11 00 –16 00 helyi

GONDOZÁSI KÖZPONT

gyermekorvos közreműködésével

Vezető: Simon Lajosné tel. : 62 283 169

sürgősségi ügyelet: 30 622 9428

Hétköznap 16 00 –7 30 a mentőállomáson.

Szombaton, vasárnap, valamint

munkaszüneti napokon: 07 30 –07 30

TANYAGONDNOKOK

Rózsa Zoltán tel. : 20 260 0750

Karácsonyi Gergely tel. : 30 500 0532

Sarapka Irén Katalin tel. : 30 567 1006

Vidácsné Lukucza Éva tel. : 30 229 7123

SZATYMAZI POSTA

Dózsa Gy. u. 19/A. tel. : 62 283 150

VÉDŐNŐK FOGADÓIDEJE:

Nyitvatartás:

hétfő: 8 00 –12 00 , 12 30 –17 00

Igazné Herkó Mária

kedd: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

tel. : 62 283 101/15

szerda: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

Várandós tanácsadás: csütörtök: 12 00 – csütörtök: 8 00 –12 00 , 12 30 –16 00

14 00

péntek: 8 00 –12 00 , 12 30 –15 00

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás:

szerda: 10 00 –12 00

ÁLLATORVOS

(orvosi tanácsadással) szerda: 12 00 –14 00 Szatymaz, Rákóczi u. 50. tel. : 30 945 1386

Mezeiné Bérczy Sarolta

dr. Martinek Vilmos

Tel. : 62 283 101/15

Rendelési idő: hétköznap: 8 00 – 9 00

Várandós tanácsadás: hétfő: 12 00 –14 00 Ügyelet: www. maok. hu/allatorvosi_

Csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: ugyeletek/csongrad_megye_2

hétfő: 14 00 –16 00 , szerda: 12 00 –14 00

FOGORVOSI RENDELÉS

dr. Bandl Erzsébet tel. : 62 283 101/12

hétfő, szerda: 14 00 –19 00

RENDŐRSÉG

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

Andódi Tamás tel. : 20 209 5307

Kazi Tibor tel. : 20 209 5302

kedd: Iskolafogászat

csütörtök: 8 30 –14 00 , péntek: 8 30 –12 30 FALUGAZDÁSZ

Gémes Dóra tel. : 70 489 3852

GYÓGYSZERTÁR

Fogadóóra: hétfő, kedd: 08 00 –16 30

tel. : 62 283 110, 30 320 8330

Hétköznap: 7 30 –15 30

TELEHÁZ

Dózsa György u. 42. tel. : 62 583 520

ÁLTALÁNOS ISKOLA

hétfőtől péntekig: 8 00 –19 00

Szatymaz, Petőfi S. u. 6. tel. : 62 283 149 szombat: 10 00 –15 00

Igazgató: Barna Károlyné

vasárnap:

zárva

ÓVODA

Szatymaz József A u. 1. tel. : 62 283 114

Vezető: Marótiné Balogh Zita

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK

EGYESÜLETE

Dózsa Gy. u. 42. (faluház)

tel. : 20 213 9534

BÖLCSŐDE

Elnök: Horváth Istvánné

Szatymaz, József A u. 1. tel. : 62 283 020

Vezető: Kormányos Éva

CSIPET-CSAPAT NAGYCSALÁ-

DOS EGYESÜLET

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Vezető: Tóth Józsefné tel. : 20 934 4730

SZOLGÁLAT

tel. : 62 283 169

hétfő, csütörtök: 09 00 –13 00

SZATYMAZI NŐEGYLET

Gulyás Zsuzsa tel. : 20 566 6994

KÖNYVTÁR

Dózsa Gy. u. 42.

kedd: 13 00 –18 00

szerda: 13 00 –15 00 HULLADÉKUDVAR

Nyitvatartás:

kedd: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

péntek: 08 00 –11 00 , 14 00 –18 00

kedd, csütörtök: 9 00 –17 30 szombat: 08 00 –11 00 , 15 00 –19 00

szerda, péntek: 13 00 –17 30

FALUHÁZ

Dózsa Gy. u. 42.

hétfőtől péntekig 08 00 –19 00

SERTÉSFELVÁSÁRLÁS

Kiss István tel. : 30 974 8232

KÁBELTÉVÉHIBA-BEJELENTÉS

Szélmalom Kábeltévé Rt.

tel. : 62 463 444/101

VÍZMŰ

Információ: 40 922 334

Hibabejelentés: 80 922 333

PLÉBÁNIA

Szatymaz, Kossuth Lajos u. 2.

tel. : 62 283 170

Plébániai kormányzó: Sutka István

szatymazplebania@gmail. com

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS

ÜGYINTÉZÉS

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

ügyintéző: Patak János

tel. : 30 278 0017

Ambrus Temetkezés Kft.

Sándorfalva, Alkotmány krt. 24/A.

tel. : 62 252 369, 30 248 1627

0–24 óráig

Üdvösség Kegyeleti Kft.

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18.

tel. : 70 949 1387

Sándorfalva, Szabadság tér 3.

tel. : 70 949 1385, ügyelet: 70 949 1388

KÉMÉNYSEPRÉS

Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szeged, Moszkvai krt. 27.

tel. : 62 485 077

Helyi kéményseprő: tel. : 30 668 5005

KORMÁNYABLAK

Sándorfalva, Ady Endre utca 1.

Tel. : 62/795-345; 62/795-346; 62/795-267

Nyitva

Hétfő: 7 00 –17 00

Kedd: 8 00 –16 00

Szerda: 8 00 –16 00

Csütörtök: 8 00 –18 00

Péntek: 8 00 –12 00

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Polgármesteri Hivatal

Szatymaz, Kossuth utca 30.

Tel. : 20 381 9190, 62 583 560/23 mellék

(ügyfélfogadási időben)

Ügyfélfogadás: szerda: 8 00 –16 00

péntek: 8 00 –11 30

DÉMÁSZ HIBABEJELENTÉS:

tel. : 06 62 565 600

ugyfelszolgalat@edf. hu

14 15


2018. november 16. Szatymaz

Bor- és Paprikamustra

Dankó Pista Faluház

Nevezés a faluházban

november 13-ig

paprika 25 dkg fajtánként

bor 2 palack fajtánként

{

barátság

büszkeség

magyarság

tüzes ízek

2018. november 17.

Szakmai fórum

facebook.com/dankomuvhaz

More magazines by this user
Similar magazines