Sakret árjegyzék 2019

winklertuzep

1

SAKRET

ÁRJEGYZÉK 2019

Érvényes: 2019. 03. 01-től


2

1. Szerződés létrejötte

(1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban

SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának

alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást

igényel.

(2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő

és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállításiés adásvételi szerződésére,

kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg.

(3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat

alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését

a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását

bárminemű külön igazolás nélkül teljesíti.

(4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli

vissza- igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok

csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette.

2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei

(1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot

a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes

kihasználására.

(2) A lerakásról – „fuvarmentes” szállítás mellett is az áru kiadását követően a

Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia.

(3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott

devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a

budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket,

díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás

nem született.

(4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amenynyiben

az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás

következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa.

Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni.

(5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény

nélkül. Előre fizetés esetén fizetési kedvezmény igénybe vehető.

(6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után

jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit

30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további

szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítse.

(7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kerül felszámolásra.

(8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi

kedvezmények nem érvényesíthetők.

3. Szállítási határidő

(1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET

telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány

határidőre megérkezik a Megrendelőhöz.

(2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és

előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal,

valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a

Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna.

(3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó

kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse

a rá vonatkozó kötelezettségeket.

4. Vis major

(1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok

(pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha

SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása

miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény,

ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et

arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat

teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

5. Teljesítés helye, kárveszél átszállása

(1) A teljesítés helye – rendeltetési helyre szállítás esetén is – a mindenkori

rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel,

saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll

át a Megrendelőre.

6. Minőségi kifogások és szavatosság

(1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul

meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban

jelezni minden nyílvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves

szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés,

felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul –

írásban – közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen

hiányosságok miatt igényét elveszíti.

(2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától

való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru

felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra

számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha

a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása

során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert

szakmai szabályokat.

(3) A SAKRET szavatosi kötelezettsége alapján a hibás termék javítására,

vagy választása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a

csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték

csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő

elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat.

(4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja

fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban

kifejezetten elismerte.

7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok

(1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos

áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő

egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak. Ezen

rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes.

Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka.

(2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy

felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás,

valamint vegyítés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és

csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit.

(3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru

visszavétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a

Megrendelővel.

(4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen

megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKREThez

tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése

esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az

egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor,

vegyítésekor érvényes értékek arányában.

(5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben

történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl.

kézizálog) biztosítékokat követeljen.

8. Alkalmazandó jog

(1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Moson-

Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes.

© SAKRET

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE,

MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló

esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szakés

előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását.

Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást

megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

© SAKRET


3

TARTALOMJEGYZÉK

Habarcsok 8 - 9

Esztrichek 10 - 12

Alapvakolatok 13 - 15

Fedővakolatok 16 - 18

Építési festékek 19 - 21

Felújítórendszer 22 - 23

Hőszigetelő rendszer 24 - 27

Burkolástechnika 28 - 35

Térburkolás, kertépítés 36 - 37

Szerszámok, csomagolás 8

Színfelár 39 - 44

Megrendelő 45

Géptechnológia 46 - 47


4

Véghelyi Gábor

+36 30-997-8398

veghelyi.gabor@sakret.hu

Puti

+36 3

putirka.no

Boda László

+36 30-989-0015

boda.laszlo@sakret.hu

SAKRET Hungária

Röviden a Sakretről

Milos Ákos

+36 30-411-5493

milos.akos@sakret.hu

Magyarországon 1999 óta van jelen a SAKRET. Az új gyár elkészültét követően a termelés

2000-ben kezdődött Jánossomorján. Az azóta eltelt évek alatt a piac meghatározó szereplőivé váltunk.

Évről évre jelentős fejlődést értünk el, piaci szerepünk folyamatos növelése mellett. A SAKRET

Hungária termékei jelen vannak a habarcs, vakolat, esztrich, burkolástechnika, hőszigetelés,

lőttbeton ill. csatornázási műtárgyak felületvédelme piacain.

Kiváló minőség, innováció, megbízhatóság. Ezek az irányadó értékek különösen fontosak

számunkra. Arra törekszünk, hogy széles termékválasztékunkkal vevőink igényeit maradéktalanul

kielégítsük. Folyamatos és integrált termékfejlesztésünk lehetővé teszi, hogy új megoldásokat

kínáljunk partnereinknek. Ügyfélorientált értékesítésünk megbízható partnerkapcsolatot jelent egyaránt

kereskedő, kivitelező és magánfelhasználó ügyfeleink részére.

Általános elérhetőségeink

SAKRET Hungária Bt.

H-9241 Jánossonorja, Új Ipartelep

+36 96 -565 -192

sakret@sakret.hu

tanacsadas@sakret.hu

www.sakret.hu www.facebook.com/SakretHungária www.instagram.com/sakrethun www.sakret.hu


ka Norbert

0-564-5150

rbert@sakret.hu

Bakonyi Károly

+36 30-217-4382

bakonyi.karoly@sakret.hu

5

Szabó Péter

+36 30-219-9823

szabo.peter@sakret.hu

Berényi Csaba

+36 30-298-9379

berenyi.csaba@sakret.hu

Rendelés leadása:

rendeles@sakret.hu

Értékesítés

Műszaki osztály

Pénzügy - könyvelés

Kárász Róbert

Értékesítési igazgató

30-3514424

karasz.robert@sakret.hu

Szakács István

Üzletág igazgató

Beton- és csatorna műtárgyvédelem

30-3514421

szakacs.istvan@sakret.hu

Szomory Gábor

Projektes területi képviselő

Budapest, Pest megye

30-2788295

szomory.gabor@sakret.hu

Pál Lajos

Projektes területi képviselő

Budapest, Pest megye

30-8155610

pal.lajos@sakret.hu

Szabó Attila

Barkácsáruházak

30-5374287

szabo.attila@sakret.hu

Süle Zoltán

Építőmérnök - műszaki szaktanácsadás

30-2889891

sule.zoltan@sakret.hu

Vevőszolgálat

Pongrácz-Bokori Krisztina

96-565034

bokori.krisztina@sakret.hu

Horváth Dzsenifer

96-565192

horvath.dzsenifer@sakret.hu

Nagyné Ildikó (Örkény)

29-510180

nagy.ildiko@sakret.hu

Élő Viktória

96-565192

elo.viktoria@sakret.hu

Titkárság

Élőné Németh Valéria

96-565191

elone.vali@sakret.hu

Csehi-Cser Viktória

Pénzügyi és számviteli vezető

96-565197

30-4111789

csehi.cser.viktoria@sakret.hu

Kiss Tamásné (Heni)

Könyvelő/Szállítói kapcsolattartó

96-565033

kiss.tamasne@sakret.hu

Demeterné Kajtár Judit

Könyvelő/Vevői kapcsolattartó

96-565033

j.demeterne@sakret.hu

Pénzügy - számlázás

Horváth Edit

96-565194

horvath.edit@sakret.hu

Nikházi Árpádné

96-565194

nikhazi.arpadne@sakret.hu

Sarlainé Székely Kinga

96-565194

sarlaine.kinga@sakret.hu


6

Index

31-BS Beltéri sarokvédő profil 15

3-KDU300 Kültéri univerzális dilatáció 15

3-KS300 Kültéri sarokvédő profil PVC 15

3-KS301 Kültéri sarokvédő profil 15

9-KH Vakolaterősítő háló 15

AA Kenhető szigetelés, beltéri 30

AD Kenhető vízszigetelő bevonat 23, 30

AG Diszperziós festőglett 15, 19

AM Rögzítőhabarcs 15

AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő 29

APN Mész-cementes vakolat 14

AR Moha- és Algaeltávolító 18

BAM Aljzatkiegyenlítő 29

BE 0-4A Kültéri betonesztrich 10

BE 0-4A VZ Kültéri betonesztrich vízzáró 10

BE 0-4 Esztrich 10

BE 0-8A VZ Vízzáró esztrich 10

BE 0-8 Esztrich 10

EPS100 Lépésálló hőszigetelő lap 12

BHR Betonkontakt anyag 13

BK Baukleber 8

BM Ágyazóhabarcs 36

BSP-1 Lábazati díszítő vakolat 18

BSP-2 Lábazati díszítő vakolat 18

BSP-N Lábazati díszítő vakolat 18

BWB Betonkence falra és aljzatra 15, 29

BWB4 Javítóhabarcs 15

CER Cementfágyol eltávolító 31

D Flexibilis tömítőszalag 35

DB Tömítőmandzsetta padlóra 35

DE Dichtecke Aussen 35

DFA Diszperziós kültéri festék 20

DFI Diszperziós beltéri festék 19

DFI extra Diszperziós beltéri festék, extra 19

DFI ECO Beltéri fehér falfesték 19

DFI MAX Beltéri fehér falfesték 19

DFI STANDARD Beltéri fehér falfesték 19

Dichtbahn98 Vízszigetelő szőnyeg 35

DRP Hengerelt vékonyvakolat 16

DW Tömítőmandzsetta falra 35

EF Euroflex, flexragasztó 31

EPK-F Epoxigyanta ragasztó és fugázó 31

FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő 29

FAM+ Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő, extra 29

FF Keskenyfugázó 32

FFK Flexibilis csemperagasztó 31

FFK-Max Extra minőségű flexibilis csemperagasztó 31

FFKs Flexibilis gyors csemperagasztó 31

FFM Szélesfugázó 33

FI Stone Kőimpregnáló 8, 18, 23, 30

FK Gressragasztó 31

FKA Csemperagasztó, kenhető vízszigetelésre 31

FKe+ Csemperagasztó 31

FK-N Csemperagasztó 31

FK-Max Gressragasztó, extra 31

FKw Csemperagasztó fehér 31

FS Beltéri simítóvakolat 14

GRW Nemesvakolat alapozó 16

HM-2,5 Falazóhabarcs 8

HM-5 Falazóhabarcs 8

IC 600 Injektáló krém 23

IC600P Injektáló pisztoly 23

KAM pro Hőszigetelő rendszerragasztó 24

KAMg Hőszigetelő rendszer ragasztó 24

KH Műgyantavakolat 16

KS Cementes tapadóhíd 10, 13, 28

KSD Hőszigetelő rendszer ragasztó 15,24

KZS Mész-cement simítóvakolat 14

LF Lótuszfuga 34

LM Hőszigetelő falazóhabarcs 8

MAP-01 Mész-cement vakolat 14

MAP-L1 Mész-cement könnyűvakolat 14

MIP-02 Gipszes belső vakolat silós 14

MTP Gépi hőszigetelő vakolat 14

MZP-01 Cementes lábazati vakolat 14

MZP-02 Cementes előfröcskölő 13

MZP-04 Cementes előfröcskölő 13

NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs 36

NBM 4D Térkő ágyazóhabarcs 36

NKw Márványragasztó fehér 36

NR Salétrom eltávolító 23

NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő 29

PCR Fugatisztító 31

PF1 Kőburkolat fugázó 36

PFE 2w Kőburkolat fugázó 36

PFE2 Kőburkolat fugázó 36

PFR Kőburkolattisztító 36

PM-01 Uniputz vakolat 13

PM-01 W Uniputz vakolat, fehér 13

PM-02 Univerzális habarcs 13

PM-04 Grobputz vakolat 13

PM-extra Uniputz extra vakolat 13

QS Kvarchomok 36

RP Dörzsölt ásványi nemesvakolat 16

SAK-elastic Polimer diszperzió 31

SAP Javító-szárító alapvakolat 22

SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat 22

SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű 30

SCP Simított ásványi nemesvakolat 16

SD Szilikontömítő 35

Setz-Fix Oszloprögzítő habarcs 36

SFF Szilikát homlokzatfesték 20

SFV Szilikát alapozó 16, 19

Rekopox GS Speciális alapozó 10, 28

SHF Szilikongyanta festék 20

SHG Gyorskötésű alapozó 10, 16, 19, 28

SH Szilikongyanta vakolat 16

SKA Hőszigetelő lapragasztó 24

SK Szilikátvakolat 16

SOP Javító-szárító felsővakolat 22

STM Samotthabarcs 8

TAP Szárító alapvakolat 22

TAS Szárító előfröcskölő vakolat 22

TGR Univerzális alapozó 10

TKM Tufás mészhabarcs 8, 13, 22

TKV Tufás-meszes injektálóhabarcs 23

TNF Tufás terméskő fugázó 36

TOP Szárító simítóvakolat 22

UF Mélyalapozó 19

UG Univerzális alapozó 10, 28

VK Burkolóhabarcs 8

VZ Klinkerhabarcs 8

ZM Falazóhabarcs 8

ZPF Kőburkolat fugázóhabarcs 36


7


8

Falazóhabarcsok

Falazóhabarcsok, speciális habarcsok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

HM - 2.5

Falazóhabarcs

HM - 5

Falazóhabarcs

ZM

Falazóhabarcs

LM

Hőszigetelő

falazóhabarcs

TKM

Tufás mészhabarcs

VK

Burkolóhabarcs

VK-f színes

BK

Pórusbeton

falazóhabarcs

VZ

Klinkerhabarcs

VZ-f színes

11010040

40 kg zsák 1400 kg

37 1480

11010125

1 zsákból (40 kg)

Gyárilag előkevert mész-cement

kb. 22-24 l habarcs

kötőnyagú falazóhabarcs M2,5

1 tonna kb. 550 l

25 kg zsák 1200 kg 0-4 mm 43 1075

11010000 silós - 37 37

11020040

1 zsákból (40 kg)

40 kg zsák 1400 kg

Gyárilag előkevert mész-cement

41,5 1660

kb. 22-24 l habarcs

0-4 mm

kötőnyagú falazóhabarcs M5

11020000 1 tonna kb. 550 l

silós - 41,5 41,5

11030030

1 zsákból (30 kg)

30 kg zsák 1260 kg

Gyárilag előkevert mész-cement

54 1620

kb. 17-18 l habarcs

0-4 mm

kötőnyagú falazóhabarcs M10

11030000 1 tonna kb. 550 l

silós - 54 54

11050030

11061040

Gyárilag előkevert mész-cement

kötőnyagú hőszigetelő falazóhabarcs

M5

Bel- és kültéri, természetes építőkövek

tufás-mész kötőanyagú falazó és

vakolóhabarcsa M2,5 CSII

1 zsákból (25 kg)

kb. 26-28 l habarcs

1 tonna kb. 1100 l

1 zsákból (40 kg)

kb. 22-24 l habarcs

1 tonna kb. 550-600 l

25 kg zsák 875 kg 0-4 mm 77,5 1937,5

40 kg zsák

35 zsák / raklap

30 kg zsák

35 zsák / raklap

1400 kg

természetes

kövekhez

133,5 5340

11120040

1260 kg szürke színű 51,5 1545

11120000

1 zsákból (30 kg)

Mész-cement kötésű díszítő tégla falazó, kb. 18 liter habarcs.

fugázó habarcs. M5

Ez a mennyiség kb.

silós - szürke színű 51,5 51,5

Falazat nedvességfelvétele > 5%

0,6 m 2 KMT falazóelem

felrakásához elegendő

12080025

Gyárilag előkevert cement kötésű falazó

habarcs, pórusbeton építőelemek

ragasztásához M10

30 kg zsák

35 zsák / raklap

1 zsákból (25 kg)

30 cm: kb. 6 m 2

25 kg zsák

24 cm: kb. 8 m 2

20 cm: kb. 9 m 42 zsák / raklap

2

15 cm: kb. 12 m 2

30 kg zsák

42 zsák / raklap

1260 kg

színes,

min. rendelés

1 raklap

ajánlat kérésre

1050 kg vékonyágyas 62 1550

11140030

1260 kg szürke színű 56 1680

11140000

1 zsákból (30 kg)

Mész-cement kötésű díszítő tégla falazó, kb. 18 liter habarcs.

fugázó habarcs. M5

Ez a mennyiség kb.

silós - szürke színű 56 56

Falazat nedvességfelvétele < 5%

0,6 m 2 KMT falazóelem

felrakásához elegendő

30 kg zsák

42 zsák / raklap

1260 kg

színes,

min. rendelés

1 raklap

ajánlat kérésre

STM*

Samotthabarcs

13160005

Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák,

tűzhelyek építéséhez, javításához, tűzterek

kialakításához (1200°C tűzállóság)

1 zsákból (5kg) 2,5 l friss

habarcs keverhető

5 kg zsák - tűzálló ajánlat kérésre

FI Stone

Kőimpregnáló

bevonat

23191041

Terméskövek és egyéb természetes kövek

vízlepergető impregnálására. Elsősorban

nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf

kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,

se a fénytörése nem változik.

kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2

(anyagszükséglet erősen

függ az alapfelülettől)

1 literes kanna - Vizes bázisú 2305 2305


9

Táblázatok

Falazóhabarcs igény falazóelemek szerint

Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet

(nedves l/m 2 )

HM2,5, HM5, ZM

Anyagszükséglet

(száraz kg/m 2 )

HM2,5, HM5, ZM

Kisméretű tömör tégla 25 50 87

Kisméretű tömör tégla 38 104 181

Soklyukú kisméretű tégla 25 50 87

Soklyukú kisméretű tégla 38 104 181

Porotherm 44 N+F 44 29,5 51

Porotherm 38 N+F 38 26 45

Porotherm 30 N+F 30 19 33

Porotherm 25 N+F 25 17 29,5

Porotherm 20 N+F 20 13,5 23,5

Porotherm válaszfal 12 N+F 12 8 14

Porotherm válaszfal 10 N+F 10 6,5 11,5

Bautherm 38 N+F 25 50 87

Bautherm 30 N+F 38 104 181

Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet

(nedves l/m 2 )

HM2,5, HM5, ZM

Anyagszükséglet

(száraz kg/m 2 )

HM2,5, HM5, ZM

Silka HM 200 NF+GT 20 9,6 16,8

Silka HM 250 NF+GT 25 11,9 21,4

Silka HM 300 NF+GT 30 14,3 25,7

Mátratherm 45 N+F 45 26 45

Mátratherm 38 N+F 38 19 33

Mátratherm 30 N+F 30 17 29,5

B30-as tégla 30 67 116,5

Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet

(nedves l/m 2 )

BK

Anyagszükséglet

(száraz kg/m 2 )

BK

Ytong NF+GT Pve N+F 10 1,2 1,4

Ytong NF+GT 25 25 3,7 3,1

Ytong NF+GT 30 30 4,4 4,2

SAKRET falazóhabarcsok osztályba sorolása

Habarcs típus

Normál falazóhabarcs

Sakret termék

A régi magyar szabvány

szerint

− HF 10 M 1

HM-2.5 HF 30 M 2.5

HM-5, TKM, VK, VZ, HF 50 M 5

ZM HF 100 M 10

− HF 200 M 20

Könnyű falazóhabarcs LM HF 50 M 5

Vékonyágyas falazóhabarcs BK HF 100 M 10

A hatályos szabvány szerint

(MSZ EN 998-2)


10

Esztrichek

Esztrichek és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

KS

Cementes

tapadóhíd

13083105

Cementkontakt, tapadást elősegítő és

nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és

beltérben. Sima, gyengén nedvszívó

felületeken cementbázisú termékek alá.

kb. 1,5 kg/m 2 5 kg zsák -

kézi, gépi

feldolgozás

477 2385

UG

Univerzális alapozó

TGR

Mélyalapozó

23239001

Oldószermentes alapozóként szolgál

1 literes kanna -

sárgán

2433 2433

23239005

a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 - 3,0 dl/m 2

követő réteg között. Kül- és beltéri

5 literes kanna - pigmentált 1773 8865

23239010

felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület

nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától

10 literes kanna - kézi, gépi 1694 16940

23239020

(1:1 - 1:3 vagy higítás nélkül).

20 literes kanna -

feldolgozás

1615,5 32310

23232005 Oldószermentes alapozóként szolgál kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2 5 literes kanna -

1624 7335

a erősen nedvszívó alapfelületeken és

kézi, gépi

az azt követő réteg között. Kül- és beltéri erősen függ az alapfelület

feldolgozás

23232020 felhasználhatóságú.

nedvszívásától, anyagától 20 literes kanna - 1469 29380

SHG

Gyorskötésű alapozó

23260105

Oldószermentes gyors alapozó, kül- és

beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható.

Száradás után érdes felületű lesz, ezért

ideális például lapra lap burkolási

feladatokhoz.

kb. 0,5 - 1,5 dl/m 2

erősen függ az alapfelület

nedvszívásától, anyagától

5 literes kanna -

száradási idő:

kb. 1 óra

3208,5 16042,5

Rekopox GS

Epoxi alapozó

23144519

23144512

Kétkomponensű epoxi (reaktív műgyanta)

bázisú gyors alapozó minden, nem

nedvszívó felületre.

Felhasználástól függ - árajánlat kérésre

BE-04

Beton esztrich

BE-04A

Beton esztrich

BE-08

Beton esztrich

BE-04A VZ

Vízzáró esztrich

BE-08A VZ

Vízzáró esztrich

12010040 C20 minőségű esztrichbeton és

40 kg zsák 1400 kg

41,5 1660

12010025

vasbeton és beton aljzatok előállításához.

Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 20 kg/m 2 /cm

25 kg zsák 1200 kg 0-4 mm 47,5 1187,5

12010000

kialakításához is. Általános esztrich kötő-,

csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.

silós - 41,5 41,5

12010030

C30 minőségű esztrichbeton és

vasbeton és beton aljzatok előállításához.

30 kg zsák 1260 kg

44 1320

Kül- és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich

kialakításához is. Általános esztrich kötő-,

csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.

20 kg/m 2 /cm

0-4 mm

12010100 Alkalmazható kültéri normál terhelésű

járdák, közlekedési felületek kialakítására.

silós - 44 44

C20 minőségű esztrichbeton és

12020040

40 kg zsák 1400 kg

vasbeton és beton aljzatok előállításához.

41,5 1660

Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 20 kg/m 2 /cm

0-8 mm

kialakításához is. Általános esztrich kötő-,

12020000 silós - 41,5 41,5

csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.

12011140

C35 minőségű esztrichbeton és

vasbeton és beton aljzatok előállításához.

40 kg zsák 1400 kg

51 2040

Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich

kialakításához is. Nagyobb igénybevételek

esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott

20 kg/m 2 /cm

0-4 mm

12011100 esztrich kialakításához, vízzáró

tulajdonsággal.

silós - 51 51

12022040

C35 minőségű esztrichbeton és

vasbeton és beton aljzatok előállításához.

40 kg zsák 1400 kg

51 2040

Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich

kialakításához is. Nagyobb igénybevételek

esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott

20 kg/m 2 /cm

0-8 mm

12022000 esztrich kialakításához, vízzáró

tulajdonsággal.

silós - 51 51


11

1

2

3

4

Kötőesztrich

1

2

3

4

BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich

UG Nedvszíváskiegyenlítő alapozó

AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő

Burkolat

Csúszóesztrich

1

2

7

3

4

6

5

8

1

2

3

4

5

6

7

8

TF technológiai fólia

BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich

AA/SBA Kenhető szigetelés

FFK/EF Flexibilis csemperagasztó

Burkolat

FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő

D Flexibilis szigetelő szalag

padlóösszefolyó

Úsztatott esztrich

1

2

3

5

4

6

7

1

2

3

4

5

6

7

EPS 100 Lépésálló hőszigetelés - úsztató réteg

TF technológiai fólia

BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich

AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő

AA/SBA Kenhető szigetelés

FFK/EF Flexibilis csemperagas

Burkolat


12

Esztrichek

Esztrich kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / m 2 Ár / e

EPS100 - 4 cm

Lépésálló hő- és

hangszigetelés

EPS100 - 5 cm

Lépésálló hő- és

hangszigetelés

EPS100 - 9 cm

Lépésálló hő- és

hangszigetelés

EPS100 - 10 cm

Lépésálló hő- és

hangszigetelés

32120006

32120005

32130009

32130010

Normál igénybevételek esetén

alkalmazható lépésálló polisztirol lemez

Vastagság: 4 cm

Normál igénybevételek esetén

alkalmazható lépésálló polisztirol lemez

Vastagság: 5 cm

Normál igénybevételek esetén

alkalmazható lépésálló polisztirol lemez

Vastagság: 9 cm

Normál igénybevételek esetén

alkalmazható lépésálló polisztirol lemez

Vastagság: 10 cm

- 6 m 2 /bála -

ajánlat kérésre

Hővezetési

- 5 m 2 /bála - tényező:

0,038 W/mK

ajánlat kérésre

- 2,5 m 2 /bála -

Táblaméret:

100x50 cm ajánlat kérésre

(2 tábla/m 2 )

- 2,5 m 2 /bála - ajánlat kérésre


13

Alapvakolatok

Alapvakolatok és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

KS

Cementes

tapadóhíd

13083105

Cementkontakt, tapadást elősegítő és

nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és

beltérben. Sima, gyengén nedvszívó

felületeken cementbázisú termékek alá.

kb. 1,5 kg/m 2 5 kg zsák -

kézi, gépi

feldolgozás

477 2385

BHR

Betonkontakt anyag

MZP-04

Cementes kézi

előfröcskölő

MZP-02

Cementes gépi

előfröcskölő

TKM

Tufás mészhabarcs

23251014

Tapadóhíd sima betonfelületek és gipszbázisú

vakolatok között. Száradás után

érdes felületű lesz - a kvarchomok tartalma

miatt - ezért alkalmazható beltéri, nem

vízterhelt felületek lapra lap burkolási

feladaihoz.

Alapként szolgál mész-cement, kézi vagy

gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást

és nedvszívást egyenlít ki. Kézi

feldolgozhatóságú.

Alapként szolgál mész-cement, kézi vagy

gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást

és nedvszívást egyenlít ki. Kézi és gépi

feldolgozhatóságú.

Bel- és kültéri, természetes építőkövek

tufás-mész kötőanyagú falazó- és

vakolóhabarcs. Műemléki épületek,

behatásokra érzékeny falazóelemek

optimális építőanyaga. M2,5 - CSII

kb. 0,25 - 0,5 kg/m 2

14 kg = 35 - 45 m 2 14 kg vödör -

Előfröcskölőként:

kb. 5 kg/m 2

Vakolatként:

kb. 14 - 16 kg/m 2 30 kg zsák 1260 kg

Előfröcskölőként:

kb. 5 kg/m 2

30 kg zsák 1260 kg

kb. 14 - 16 kg/m 2

Vakolatként:

rózsaszín,

érdes felületet

ad.

1945 27230

21060030

kézi 63 1890

21060000 silós -

feldolgozás

63 63

21061030

kézi, gépi 63 1890

21061000 silós -

feldolgozás

63 63

11061040

1 zsákból (40 kg)

kb. 24 - 26 liter habarcs

1 t = kb. 550 l habarcs

40 kg zsák

35 zsák / raklap

1400 kg

vakoló és

falazóhabarcs

133 5320

Vakolatok felhordása előtt a legtöbb esetben valamilyen alapfelület előkészítésre vagy alapozásra van szükség és az alapfelülettel szemben elvárásaink vannak:

– Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.

– A nem hordképes mázat, festéket, krétásodó, porló részeket el kell távolítani.

– A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.

– Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.

– Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást és alkalmazzunk nedvszívás kiegyenlítő alapozót.

– Az alapfelület nedvszívásától és tipusától függően használjunk alapozót:

Nedszívó alapfelületeken: SAKRET UG Univerzális alapozót vagy SAKRET UGG,

Nedvszívó falfelületek előkészítéséhez: SAKRET MZP-02 vagy SAKRET MZP-04 Cementes előfröcskölőt,

Nem nedvszívó alapfelület vagy meglévő burkolat: SAKRET SHG Gyorsalapozót,

Nem nedvszívó, nem ásványi alapfelületen: SAKRET SG Speciális alapozót,

Kontakt alapozáshoz: SAKRET KS vagy SAKRET MKH Tapadóhidakat.

Sima beton födémekhez (elsősorban gipszes vakolatok alá): SAKRET BHR Betonkontakt anyagot

PM extra

Uniputz extra vakolat

11074030

Mész-cement kötőanyagú kézi és gépi

feldolgozhatóságú extra vakolat.

Alkalmazható az összes általános, vakolási

munkához és othhoni vakolat-helyreállítási

feladathoz. Finomszemcsés, extra

feldolgozási tulajdonsággal.

kb. 14 - 15 kg/m 2 /cm

1 zsákból (30 kg)

kb. 2,2 m 2 -re elég

30 kg zsák 1260 kg 0-0,7 mm 60 1800

PM-01

Uniputz vakolat

PM-01w

Uniputz vakolat,

fehér

PM-02

Univerzális habarcs

PM-04

Grobputz,

durva alapvakolat

11070030 Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kb. 16 - 17 kg/m 2 /cm 30 kg zsák 1260 kg

60 1800

11070040

kül- és beltéri felhasználásra. Általános

vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező

1 zsákból (40 kg)

kb. 2,4 m 2 -re elég, 40 kg zsák 1400 kg 0-1 mm 55 2200

11070000

rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.)

alapfelületének kialakítására.

1 zsákból (30 kg)

kb. 1,8 m 2 -re elég

silós - 55 55

Mész-cement kötőanyagú, fehér színű

kézi, gépi alapvakolat, kül- és beltéri

felhasználásra. Általános vakolási,

vakolatjavítási célokra és befejező

rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.)

alapfelületének kialakítására.

Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat,

kül- és beltéri felhasználásra. Általános

vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb

falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható

pincék falához és lábazathoz.

11080040

40 kg zsák 1400 kg

kb. 16 - 17 kg/m 2 /cm

67 2680

0-1 mm,

1 zsákból (40 kg)

kb. 2,4 m 2 -re elég

fehér

11080000 silós - 67 67

11090030

30 kg zsák 1260 kg

kb. 16 - 17 kg/m 2 /cm

50 1500

1 zsákból (40 kg)

0-2 mm

kb. 2,4 m 2 -re elég

11090000 silós - 50 50

11100040 Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat,

40 kg zsák 1400 kg

50 2000

11100125

kül- és beltéri felhasználásra. Általános

vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb

kb. 16 - 17 kg/m 2 /cm

1 zsákból (40 kg)

25 kg zsák 1200 kg 0-4 mm 56 1400

11100040

falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható

pincék falához és lábazathoz.

kb. 2,4 m 2 -re elég

silós - 56 56


14

Alapvakolatok

Alapvakolatok és alapfelület előkészítőik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

MZP-01

Cementes lábazati

vakolat

APN

Mész-cement

vakolat

MAP-01

Mész-cement

vakolat

MAP-L1

Mész-cement

könnyűvakolat

MIP-02

Mész-gipsz

belső alapvakolat

Lábazati alapvakolatok kézi és gépi

21050030

kb. 13 - 14 kg/m

felhasználáshoz, kül- és beltérben.

2 /cm 30 kg zsák 1260 kg

63 1890

1 zsákból (30 kg)

0-1 mm

Pincefalak és lábazatok kialakításához

21050000 kb. 2,2 m

alkalmazható mészmentes alapvakolat.

2 -re elég

silós - 63 63

Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat,

21010440

kb. 14 - 15 kg/m

kül- és beltéri felhasználásra. Összetétele

nagy teljesítményű bedolgozást tesz

2 /cm 40 kg zsák 1400 kg

56,5 2260

1 zsákból (30 kg)

0-1 mm

21010400 kb. 2,2 m

lehetővé. Glettelhető

2 -re elég

silós - 56,5 56,5

Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat,

21010040

kb. 13 kg/m

kül- és beltéri felhasználásra. Összetétele

nagy teljesítményű bedolgozást tesz

2 /cm

40 kg zsák 1400 kg

52 2080

1 zsákból (40 kg)

0-1 mm

21010000 kb. 3,0 m

lehetővé.

2 -re elég

silós - 52 52

21020030

21080030

Mész-cement kötőanyagú könnyített gépi

alapvakolat, növelt perlit tartalommal

kül- és beltéri felhasználásra. Ideálisan

használható nagyobb rétegvastagságú gépi

vakolási feladatokhoz.

Mész-gipsz kötőanyagú gépi alapvakolat,

simítható beltéri felhasználásra. Ideálisan

használható fal- és mennyezetfűtés

kialakítására. Alkalmazásával sík, fehér és

jó párafelvevő és leadó képességű felület

készíthető, ezért javasolt pl. gyerekszobák

kialakítására.

kb. 10-11 kg/m 2 /cm

1 zsákból (30 kg)

kb. 2,8 m 2 -re elég

kb. 11-12 kg/m 2 /cm

1 zsákból (30 kg)

kb. 2,5 m 2 -re elég

30 kg zsák 1050 kg

30 kg zsák 1260 kg

0-1 mm,

duzzasztott

perlittel

0-1 mm

71 2130

77,5 2325

21080000 silós - 77,5 77,5

MTP

Gépi hőszigetelő

alapvakolat

21150040

Mész-cement kötőanyagú gépi hőszigetelő

alapvakolat, növelt perlit tartalommal

kül- és beltéri felhasználásra.

Hővezetési tényező: λ=0,19 W/mK

30 mm rtg kb. 0,6 m 2

20 mm rtg kb. 1,0 m 2 30 literes zsák

1050 liter/

raklap

0-1 mm 70 1905

FS

Beltéri simítóvakolat

11160030

Meszes kötésű, kötés javító adalékkal

ellátott fehér színű beltéri finom

simítóvakolat. Nagy páraáteresztés és

könnyű bedolgozhatóság jellemzi.

kb. 1,2 - 1,3 kg/mm/m 2 30 kg zsák 1260 kg 0-0,5 mm 57 1710

KZS

Mész-cement

simítóvakolat

11170030

Mész-cementkötésű, finom szemszerkezetű,

kül- és beltéri simítóvakolat.

Általános simítási feladatokra ásványi,

nedvszívó felületeken. Jól csiszolható,

szegezhető végső felületet ad.

Alapfelülete a legtöbb befejező rétegeknek,

mint festék, színezővakolat stb.

kb. 1,3 - 1,4 kg/mm/m 2 30 kg zsák 1260 kg 0-0,5 mm 57 1710


15

Alapvakolatok

Simítóvakolatok, speciális habarcsok és kiegészítő termékek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

AG

Ásványi glett

AM

Rögzítőhabarcs

Ásványi kötőanyagú, diszperzióval

24100305

5 kg vödör -

módosított glettanyag. Alkalmazható új

készre kevert, 436,5 2182,5

építésű vagy felújított vakolati rendszerek kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m 2 könnyen

glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól

24100325 25 kg vödör 600 kg alakítható 331,5 8287,5

csiszolható, fehér színű termék.

13040025

Fém élvédők, profilok és vezető sínek

gyorskötésű rögzítőhabarcsa. A gipszes

rögzítőktől eltérően alkalmazható

pincékben és nedvességgel enyhén terhelt

felületek esetén is.

1 zsák (25 kg) =

kb. 16 liter friss habarcs

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg gyorskötésű 221 5525

KSD

Hőszigetelő

rendszerragasztó

31040125

Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és

üvegszövetháló ágyazására. EPS-grafit és

lábazati lapok beépítéséhez is.

Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme.

kb. 8 - 10 kg/m 2

(ragasztás és ágyazás)

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

szürke,

rendszerben is

140,5 3512,5

Glettről röviden

A vakolatok és falazatok készítésekor az egyik legfontosabb - mégis sokszor mellőzött - elvárásunk az esztétikai megjelenés. A szép megjelenés – és nem utolsó sorban butoraink

beépítésekor tapasztalt illeszkedés – fontos szempont és ennek elérésének egyik alapfeltétele a sík és hordképes alapfelület kialakítása. Belső falfelületeink többfélék lehetnek, ezért

simításukhoz, glettelésükhoz jól alklamazkodó és egyenletes minőségű és tulajdonságú glettre van szükség. Ennek egyik legjobb terméke a SAKRET DG, mert készre kevert, könnyen

fel- és eldolgozható, jó tapadóképességgel rendelkező többcélú glettanyag. Az alapfelület szempontjából felhordható beton és vasbeton, vakolt vagy gipszkarton felületre. Finom szemcsemérete

miatt ideális anyaga a vékony glettelési, simítási feladatokhoz.

A termék gyárilag készre kevert, ezért nem kell hozzáadni semmit. A csomagolás felnyitása után a érdemes az anyagot átkeverni, átmozgatni. Feldolgozható kézi és gépi eszközökkel

is. Ez természetesen jelenti mind a felhordást, mind a csiszolást. Az annyag felületre való juttatása előtt az alafelület anyagának és nedvszvásának függvényében javasolt alapfelület

előkészítőt, alapozót használni. Az alapozó száradása után felvihető a glett.

BWB

Betonkence

43060005

43060025

Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra.

Ásványi felületek javítására, mint: vakolt- és

betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák

kiegyenlítési és glettelési feladataihoz.

Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek

lejtés kialakítására.

CT-C25-F6, 0-10 mm vastagságban

kb. 1,6-1,9 kg/m 2 /mm

5 kg zsák -

25 kg zsák

42 zsák/raklap

beton

219,5 1097,5

kozmetika,

1050 kg

lejtéskialakítás

197 4925

BWB4

Javítóhabarcs

43060325

Beton és vasbeton felületek középvastag

helyreállítási munkáihoz alkalmas

javítóhabarcs. Alkalmazható egyéb ásványi

felületek (pl: vakolat) helyreállítására is.

A KS tapadóhíddal és a BWB-vel alkotnak

közös rendszert.

kb. 14-16 kg/m 2 /cm

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

Homlokzati

elemeke

javítására is

358 8950

FI Stone

Kőimpregnáló

bevonat

23191041

Terméskövek és egyéb természetes kövek

vízlepergető impregnálására. Elsősorban

nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf

kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,

se a fénytörése nem változik.

kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2

(anyagszükséglet erősen

függ az alapfelülettől)

1 literes kanna - Vizes bázisú 2082,5 2082,5

9-KH

Vakolaterősítő háló

31-BS 275,300

Sarokvédő profil,

beltéri

32-KS

Sarokvédő profil,

kültéri

32-KDU-300

Univerzális dilatációs

profil

25190050

Kül- és beltéri, kézi és gépi vakolatok

erősítésére szolgáló lúgálló háló.

Alkalmazásával részben felvehetőek a

vakolat belső nyíróerői, ezáltal

csökkenthető a repedéshajlam.

kb. 1,1 m 2 /m 2

(átlapolások és átfedések

miatt)

50 fm/tekercs -

rácsosztás:

10x10 mm

383 19150

Beltérben alkalmazható pozitív élek

25010275

68,75 fm/köteg

2,6 fm/db

kialakítására szolgáló vakolóprofil.

191 13131,25

Alkalmatásával könnyíthető a vakolási

-

-

munka és a síkok, élek kialakítása.

25010300 75 fm/köteg 2,6 fm/db 191 14325

Vakolatvastagság: min. 12 mm

25080300 Bel- és kültérben alkalmazható élek

kialakítására szolgáló vakolóprofil.

Alkalmatásával könnyíthető a vakolási

25080301 munka és a síkok, élek kialakítása.

Vakolatvastagság: min. 15 mm

25090300

Bel- és kültérben alkalmazható mezőés

sarokdilatáció kialakítására szolgáló

profil. Vakolat síkok teljes rétegen átmenő

elválasztására szolgáló elem.

- 45 fm/köteg -

- 15 fm/köteg -

PVC éllel

3KS 300

Horganyzott

acél éllel

3KS 301

flexiblis

középső

résszel

596,5 26842,5

484,5 21802,5

6951 104265


16

Fedővakolatok

Fedővakolatok és alapozóik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly

Szemcse

Szín

Ár / kg

Ár / e

GRW/GRF

Nemesvakolat

alapozó

SFV

Szilikát alapozó

Oldószermentes diszperziós bázisú

folyékony alapozó. Fehér és színezett

változatban. Alkalmazható vödrös és

zsákos kiszerelésű, diszperziós, szilikát és

szilokgyanta alapú termkekhez is. Kikötve

érdes felületet ad. Alkalmazható kül- és

beltérben is. Színezett alapozó elsősorban

a gördülőszemcsés struktúrájú termékek

alatt alkalmazható.

Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó

elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás

kiegyenlítőként és felület szilárdítóként

is alkalmazható a legtöbb típusú

festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra,

nagyfokú páraáteresztő képességgel.

23290002

2 literes kanna - kikötve érdes 1463 2926

kb. 1,5 - 2,5 dl/m 2

felületet ad

23290005

(függ az alapfelület

5 literes kanna -

színezett

1292 6460

nedvszívó képességétől)

változatnál +

23290015 15 literes kanna 360 kg színfelár 1148 17220

23082010

kb. 1,7 - 2,2 dl/m 2

(függ az alapfelület

nedvszívó képességétől)

10 literes kanna -

nagy

páraáteresztő

képesség

2037 20370

SHG

Gyorskötésű alapozó

23260105

Oldószermentes gyors alapozó, kül- és

beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható.

Száradás után érdes felületű lesz, ezért

ideális például lapra lap burkolási

feladatokhoz.

kb. 0,5 - 1,5 dl/m 2

erősen függ az alapfelület

nedvszívásától, anyagától

5 literes kanna -

száradási idő:

kb. 1 óra

lila szín

3208,5 16042,5

RP-2

Dörzsölt ásványi

nemesvakolat

22040003

Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű

vékonyvakolat, gördülő szemcsés

struktúrával. Ideális fedővakolata régi

technológiával épült vagy műemléki

épületeknek, nagy páraeteresztő

képessége miatt. Csak fehér színben!

1 zsák (30 kg) =

kb. 10 m 2

30 kg zsák

42 zsák/raklap

1260 kg 0 - 2 mm 199 5970

SCP-2

Simított ásványi

nemesvakolat

22080013

Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű

vékonyvakolat, simított struktúrával. Ideális

fedővakolata régi technológiával épült vagy

műemléki épületeknek, nagy páraeteresztő

képessége miatt. Csak fehér színben!

1 zsák (30 kg) =

kb. 9 m 2

30 kg zsák

42 zsák/raklap

1260 kg 0 - 2 mm 223 6690

DRP

Hengerelt

vékonyvakolat

22300125

Műgyanta kötésű hengerrel struktúrálható

fedővakolat. A henger kialakításának

megfelelő struktúrűk állíthatóak elő.

Színes: Színfelár csoportok!

kb. 1,0 - 1,2 kg/m 2

1 vödör (30 kg)

kb. 20-25 m 2 -re elég

25 kg vödör 600 kg fehér 485 12125

KH

Műgyantavakolat

K - kapart struktúra

R - dörzsölt struktúra

22122325

kb. 2,5 kg/m 2 25 kg vödör 600 kg

K1,5 - fehér 460,5 11512,5

22132125

Műgyanta kötésű kapart vagy dörzsölt

struktúrájú fedővakolat. Könnyű

kb. 3,0 kg/m 2 K2,0 - fehér 460,5 11512,5

bedolgozhatóság és jó anyagszükséglet

22151425 jellemzi.

Színes: Színfelár csoportok!

kb. 2,2 kg/m 2 R1,5 - fehér 460,5 11512,5

22169425 kb. 2,7 kg/m 2 R2,0 - fehér 460,5 11512,5

SK

22182125

kb. 2,5 kg/m 2 K1,5 - fehér 615,5 15387,5

Szilikát kötésű kapart vagy dörzsölt

Szilikátvakolat

struktúrájú fedővakolat. Könnyű

K - kapart struktúra 22192125 bedolgozhatóság és nagy páraáteresztés kb. 3,0 kg/m 2 25 kg vödör 600 kg K2,0 - fehér 615,5 15387,5

R - dörzsölt struktúra 22221265

jellemzi.

Színes: Színfelár csoportok!

kb. 3,0 kg/m 2 R2,0 - fehér 615,5 15387,5

SH

22240025

kb. 2,5 kg/m 2 K1,5 - fehér 693,5 17337,5

Szilikongyanta

Szilikongyanta kötésű kapart vagy dörzsölt

struktúrájú fedővakolat. Könnyű

vakolat

22250225 bedolgozhatóság, nagy páraáteresztés, kb. 3,0 kg/m 25 kg vödör 600 kg

K - kapart struktúra

2 K2,0 - fehér 693,5 17337,5

nagy víz- és portaszítás jellemzi.

Színes: Színfelár csoportok!

R - dörzsölt struktúra 22281225 kb. 2,7 kg/m 2 R2,0 - fehér 693,5 17337,5


17


18

Fedővakolatok

Lábazati díszítővakolatok és kiegészítő termékek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

BSP-1

Lábazati

díszítővakolat

22310023

Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható,

csapóeső- és környezeti hatásoknak

ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati

vakolat.

kb. 3,0 kg/m 2 23 kg vödör -

0-1 mm,

színezett

kaviccsal

1113 25599

BSP-2

Lábazati

díszítővakolat

BSP-N

Lábazati

díszítővakolat

22320023

22320023

Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható,

csapóeső- és környezeti hatásoknak

ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati

vakolat.

kb. 4,0 kg/m 2 20 kg vödör -

0-2 mm,

színezett

kaviccsal

0-2 mm,

természetes

kaviccsal

1003,5 20070

1066,5 21330

AR

Moha- és algatisztító

61010011

Savmentes kőtisztító lúgálló felületek

tisztítására, szerves és szervetlen

szennyeződés eltávolítására. A

megtisztított felületen, higítva

megelőzésre is alkalmazható.

kb. 1,5 - 3,0 dl/m 2

(1:1 arányúra higítva

megelőzésre)

1 literes kanna -

Kül- és

beltérben

2510 2510

FI Stone

Kőimpregnáló

bevonat

23191041

Terméskövek és egyéb természetes kövek

vízlepergető impregnálására. Elsősorban

nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf

kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,

se a fénytörése nem változik.

kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2

(anyagszükséglet erősen

függ az alapfelülettől)

1 literes kanna - Vizes bázisú 2305 2305

BSP-1

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

BSP-2

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

BSP-N

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

A képek csak illusztrációk! A tényleges színválasztáshoz keresse kereskedőpartnereinknél lévő mintákat, vagy készítsen próbafelületet!


19

Építési festékek

Építési festékek és alapfelület előkésztőik, glettek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly

Szemcse

Szín

Ár / kg

Ár / e

UF

Felületszilárdító

SFV

Szilikát alapozó

SHG

Gyorskötésű alapozó

23190010

23082010

23260105

Gyorsan száradó, alkáli anyagokkal

szemben jó ellenálló képességű alapozó.

Nagy kötőanyag tartalma miatt

felület-szilárdítóként alkalmazható.

Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó

elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás

kiegyenlítőként és felület szilárdítóként

is alkalmazható a legtöbb típusú

festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra,

nagyfokú páraáteresztő képességgel.

Oldószermentes gyors alapozó, kül- és

beltéri munkához. 3 óra múlva járható,

bevonható. Száradás után érdes felületű

lesz, ezért ideális például lapra lap

burkolási feladatokhoz. Kézi feldolgozású

ecsettel, hengerrel.

kb. 1,5 - 1,8 dl/m 2

(függ az alapfelület

nedvszívó képességétől)

kb. 1,7 - 2,2 dl/m 2

(függ az alapfelület

nedvszívó képességétől)

kb. 0,5 - 1,5 dl/m 2

erősen függ az alapfelület

nedvszívásától, anyagától

10 literes kanna -

10 literes kanna -

5 literes kanna -

pormegkötő

festék alapozó

nagy

páraáteresztő

képesség

száradási idő:

kb. 1 óra

2606 26060

2037 20370

3208,5 16042,5

AG

Ásványi glett

Ásványi kötőanyagú, diszperzióval

24100305

5 kg vödör -

módosított glettanyag. Alkalmazható új

készre kevert, 436,5 2182,5

építésű vagy felújított, vakolati rendszerek kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m 2 könnyen

glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól

24100325 25 kg vödör 600 kg alakítható 331,5 8287,5

csiszolható, fehér színű termék.

fehér 588 8820

DFI / DFI-F

Diszperziós beltéri

festék

23177085

Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte

teljesen feszültségmentes. Általánosan

alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség

esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

Színes: Színfelár csoportok!

(színek a színkártya 320 színe szerint)

kb. 1,8 - 2,5 dl/m 2 15 literes vödör -

I. színcsoport 750,5 11257,5

II. színcsoport 919 13785

III. színcsoport 1303 19545

IV. színcsoport 2018 30270

V. színcsoport 5811 87165

DFI Extra

Diszperziós beltéri

festék - extra

DFI Eco

Diszperziós beltéri

festék - gazdaságos

DFI Standard

Diszperziós beltéri

festék - normál

DFI Max

Diszperziós beltéri

festék - profi

23178015

Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte

teljesen feszültségmentes. Általánosan

alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség

esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

Egy rétegű, biztos fedés

Szín: Fehérben kapható, de színezhető!

23180314 Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte

teljesen feszültségmentes. Általánosan

alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség

esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

23180214 Szín: Fehérben kapható, de színezhető!

23180114

Eco: jó ár/érték arány

Standard: festék általános felhasználásra

Max: egy rétegű, biztos fedés

kb. 1,8 - 2,5 dl/m 2

kb. 1,8 - 2,5 dl/m 2

14 literes vödör

24 vödör/raklap

14 literes vödör

24 vödör/raklap

14 literes vödör

24 vödör/raklap

14 literes vödör

24 vödör/raklap

336 kg fehér 618 8652

336 kg

270,5 3787

336 kg fehér 336,5 4711

336 kg 476 6664

KIF

Meszes beltéri

festék

23031015

Meszes kötésű beltéri festék. Mészhidrát

tartalmú festék. Ideális festéke a felújítások

utáni festési feladatokhoz, elsősorban régi

technológiával készült épületek esetén.

Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

kb. 1,8 - 2,5 dl/m 2

14 literes vödör

24 vödör/raklap

336 kg fehér ajánlat kérésre

Szín: Fehérben kapható!


20

Építési festékek

Építési festékek és alapfelület előkésztőik, glettek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly

Szemcse

Szín

Ár / kg

Ár / e

fehér 942,5 14137,5

DFA / DFA-F

Diszperziós kültéri

festék

23151015

Műgyanta kötésű kültéri festék. Szinte

teljesen feszültségmentes. Általánosan

alkalmazható homlokzati felületek

átvonására. Alkalmazható színbeli

egalizálásra (1 vagy 2 rétegben).

Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

Színes: Színfelár csoportok!

(színek a színkártya 320 színe szerint)

kb. 1,8 - 2,5 dl/m 2 15 literes vödör 360 kg

I. színcsoport 1113 16695

II. színcsoport 1273 19095

III. színcsoport 1683,5 25252,5

IV. színcsoport 2400 36000

V. színcsoport 6166 92490

SFF / SFF-F

Szilikát kültéri festék

23040115

Szilikát bázisú kül- és beltéri festék.

Ásványi felületek optimális festéke.

Általánosan alkalmazható homlokzati és

beltéri felületek festésére (felújító

vakolatrendszerek esetén is). Nagy

páraáteresztése miatt javasolt WTA

rendszerek vagy felújító vakolatrendszerrel

javított falazatok esetén.

Színes: Színfelár csoportok!

(színek a színkártya 320 színe szerint)

kb. 1,7 - 2,5 dl/m 2 15 literes vödör -

fehér 1883 28245

I. színcsoport 2044 30660

II. színcsoport 2158,5 32377,5

III. színcsoport 2459 36885

IV. színcsoport 2981 44715

V. színcsoport 3808 57120

SHF / SHF-F

Szilikongyanta kültéri

festék

23110015

Szilikongyanta kötésű kül- és beltéri festék.

Időjárásálló, víz- és portaszító, nagy

páraáteresztő képességű festék.

Alkalmazható színbeli egalizálásra (1 vagy

2 rétegben).

Kézi- és gépi feldolgozhatóságú.

Színes: Színfelár csoportok!

(színek a színkártya 320 színe szerint)

kb. 2,0 - 2,6 dl/m 2 15 literes vödör -

fehér 1865 27975

színes színcsoportok


21


22

Felújító rendszer

Felújító vakolatrendszer elemei és segédanyagai

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

TKM

Tufás mészhabarcs

11061040

Bel- és kültéri, természetes építőkövek

tufás-mész kötőanyagú falazó és

vakolóhabarcsa M2,5 CSII

1 zsákból (40 kg)

kb. 26-28 l habarcs

1 tonna kb. 1100 l

40 kg zsák

35 zsák / raklap

1400 kg

természetes

kövekhez

133 5320

TAS

Szárító, előfröcskölő

vakolat

TAP

Szárító alapvakolat

TOP

Szárító simítóvakolat

24011040

24041025

24051030

Cementes kötésű szárító előfröcskölő,

szárító vakolatokhoz, nedvességgel terhelt

falazatok esetén. CSIII

Cementes kötésű szárító alapvakolat,

nedvességgel terhelt falazatok esetén,

kül- és beltérben.

Kézi- és gépi feldolghatóságú.CSII

Cementes kötésű, a szárító vakolatok

simítóvakolata, kül- és beltérben nedvességgel

terhelt falazatok esetén. CS II-W2

kb. 5 kg/cm/m 2

50%-os fedettség esetén

1 zsákból (30 kg) =

kb. 1,8 - 2,0 m 2 -re elég

kb. 11 - 12 kg/cm/m 2

1 zsákból (25 kg) =

kb. 2,2 m 2 -re elég

kb. 0,4 - 0,5 kg/mm/m 2

1 zsákból (40 kg) =

kb. 8 m 2 -re elég

30 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

1260 kg

1050 kg

1260 kg

nedves falak

esetén

nedves falak

esetén

0-2 mm

nedves falak

esetén

0-0,5 mm

93 2790

77,5 1937,5

59 1770

A szerkezetekben megjelenő víz hosszútávon károsítnai fog, ezért a fontos a szerkezetek állapotának felmérése és a helyreállítás ütemének, az alkal-mazott anyagoknak és

a technológiának a meghatározása, tervezése. A megelőző lépések nélkül nehezen képzelhető el műszakilag korrekt helyreállítás.

Az épületek szerkezeteiben a szigetelés illetve az elégtelen nedvesség védelem hiányában nedves-ség felszívódás indul meg. Amennyiben a falazatba jutó nedvesség nagyobb, mint

amely el tud párologni, abban az esetben a szerkezet nedvesedni, vizesedni fog. A felületen megjelennek a jellegzetes „salétrom” illetve penészgomba nyomok. A felszívódó nedvesség

- részben a talajból, részben az épületszerkezetekből - oldott só-ionokat is tartalmaz. Ezek az oldott sók (szulfátok, kloridok, nitrátok stb.) károsítják az építőanyagok hidraulikus kötéseit.

A nedvesség a légtérrel érintkező felületeken elpárolog, míg az oldott ásványi sók a felületen maradnak és a párolgási zóna felett kikristályosodnak.

SAS

Javító-szárító,

előfröcskölő vakolat

SAP

Javító-szárító

alapvakolat

SOP

Javító-szárító

simítóvakolat

24010030

24040130

24060030

Cementes kötésű javító-szárító

előfröcskölő, szárító vakolatokhoz,

nedvességgel és sóval terhelt falazatok

esetén. CSIII

Cementes kötésű szárító alapvakolat,

nedvességgel és sóval terhelt falazatok

esetén, kül- és beltérben.

Kézi- és gépi feldolghatóságú.CSII

Cementes kötésű, a szárító vakolatok

simítóvakolata, kül- és beltérben nedvességgel

és sóval terhelt falazatok esetén.

CS II-W2

kb. 5 kg/cm/m 2

50%-os fedettség esetén

1 zsákból (30 kg) =

kb. 3,0 m 2 -re elég

kb. 9 - 10 kg/cm/m 2

1 zsákból (30 kg) =

kb. 3,8 m 2 -re elég

kb. 1,1 - 1,2 kg/mm/m 2

1 zsákból (30 kg) =

kb. 3,4 m 2 -re elég

30 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

1260 kg 0-4 mm 135 4050

1260 kg

1260 kg

nedves és

sóterhelt falak

esetén

0-2 mm

nedves és

sóterhelt falak

esetén

0-0,5 mm

256 7680

181,5 5445

A vízben oldott sók kristályosodása térfogatnövekedéssel jár, ami az építőanyagok roncsolódásához, aprózódásához vezet. A leggyakrabban alkalmazott építőanyagok -

mint a habarcs, a beton és a kerámia - nem képesek ellenállni a belső feszítő erőnek.

Szükséges a falazatok sómentesítése, a sók eltávolítása. Az épület falazata a kapillárison keresztül a nedvességet felszívta. A vízben lévő ásványi sók az épület falazatában valamint

vakolatában a higroszkópos tulajdonságuk révén roncsolást végeznek, ezért szükséges a felázott, felvizesedett vakolatot eltávolítani, legalább a nedvesedési vonal +70-90 cm ráhagyással.

A vakolat leverés után a falfelületét meg kell tisztítani, a megtisztított falfelület mechanikai úton sótalanítani kell (drótkefével). A mechanikai sóeltávolítás után egy légpórusos vakolat

kerüljön felhordásra, ami biztosítja a falfelület kipárolgását, száradását és a falban lévő sók elraktározását. Erre a vakolat-rendszerre azért van szükség, mivel a sima normál vakolat nem

képes a falban lévő ásványi sóknak ellenállni így száradás után is gyorsan károsodhat. A légpórusos vakolat előnye, hogy a fal felületén kipárolgó ásványi sókat elraktározza, megkötés,

megszilárdulás után hidrofób (nem képes a környezetéből nedvességet magába szívni). Az elkészített, megszilárdult légpórusos vakolatra minden esetben csak páraáteresztő festés

vagy felületképzés (szilikát anyagú és nem gipszes glettelés) alkalmazható.


23

Felújító rendszer

Felújító vakolatrendszer elemei és segédanyagai

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

IC 600

Injektáló krém

43010600

Falszerkezetek utólagos vízszigetelésére

szolgáló sziloxán bázisú krém. Kézi feldolgozású,

könnyen bedolgozható termék.

falvastagságtól függő

mennyiség

600 ml tömlő

12 tömlő/doboz

- fehér színű 9710 116520

IC 600P

Kinyomópisztoly

72100000

IC 600 injáktáló krém feldolgozásához

szükséges zárt tartályú 600 ml-es

kinyomópisztoly

-

1 db

1 db/doboz

-

fekete színű,

Sakret logóval

52853 52853

A függőleges teherhordó szerkezetek szigetelésére a fúrt szilikon- vagy sziloxán mikroemulziós injektálásos módszer is alkalmas. Kiemelendő azonban az a tény, hogy a falazatok magas

nedvességtartalma miatt a gravitációs módszerek nem alkalmazhatóak, mivel külső nyomás nélkül nem képes az injektálószer a vizet kiszorítani, átvenni annak helyét a pórusokban. Az

injektálószert közepes (min. 6-12 bar) nyomással kell a falazatba bejuttatni.

Az injektáló szerrel szemben az alábbi követelményeket támasztjuk:

- A falazat min. 95% relatív nedvesség-tartalmáig alkalmazható legyen.

- Kis molekula méretű legyen, ezzel is biztosítsa a jobb penetrációt. Ne csökkentse a kapillárisok pára általi átjárhatóságát.

- UV és kémiai rezisztancia. Magas hatóanyag-tartalom (azonos hígítás mellett jobb víztaszító hatás legyen elérhető)

- Önkatalizáló legyen a kötése (térháló-sodása), azaz a koncentrátum tartalmaz-zon kötésgyorsító anyagot és ne kelljen alkalikus katalizátorokat alkalmazni utóinjektáló szerként.

- Ne csak lúgos kémhatású anyagok hidrofóbizálását biztosítsa, hanem a semleges pH tartományban is alkalmazható legyen.

- A koncentrátum vízzel hígítható legyen. (Az alkoholos oldatok szennyezik a környezetet, korlátozzák az épület használhatóságát az oldószer elpárol-gásáig, annak ellenére, hogy a

vízzel létesített H-híd kötések miatt a az oldószer párolgása során csekély mértékben növelik a falazat száradásának hatékonyságát.

A fentiekben leírtak alapján látható, hogy a magas (>98%) hatóanyag-tartalmú amino-alkyl sziloxánok a legalkalmasabbak erre a feladatra. Ezen injektálószerek a WTA 4-4-04/D Merkblatt

szerinti minősítéssel rendelkeznek. A korábban alkalmazott szilikon mikroemulzió koncentrátumok SMK (poli-dimetil sziloxánok) nem amino- hanem alkoxy csoporttal rendelkeznek,

azaz nem autokatalizált a kötés kialakulása és a koncentrátumok hatóanyag tartalma is kisebb. Ezért ezeket célszerű alkáli-szilikonátokkal utóinjektálni. Így annak ellenére, hogy rendelkeznek

WTA 4 4-04/D szerinti minősítéssel, inkább csak 85% relatív nedvességtartalomig javasolt ezeket alkalmazni.

TKV*

Tufás-meszes

injektálóhabarcs

AD

Kenhető vízszigetelő

bevonat

24090030

13082125

Főként történelmi, műemlékvédelmi épületek

falazatainak javításakor használatos,

repedések és üregek kitöltésére.

Épületek felületi szigetelésére, kül- és

beltérben. Hidegburkolati rendszerek

vízszigetelő rétegének. Alkalmazható falazatok

egyentlenségeinek és vízszigetelő

rétegének együtemű anyagának.

Vízeloszlató alapozónak nedvességgel

terhelt falazatokhoz, vízzáró habarcs. Nagy

szilárdság és könnyű bedolgozhatóság

jellemzi. Rétegvastagság: min. 5 mm

1 zsákból (30 kg) =

kb. 22 liter friss habarcs

kb. 1,4 - 1,6 kg/mm/m 2

30 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1260 kg

kézi, gépi

0-1 mm

ajánlat kérésre

1050 kg szürke 310 7750

NR

Salétrom eltávolító

61010013

Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító

cement, műkő, tégla vakolat felületén

kivirágzó sók eltávolítására.

a felületi szennyezettségtől

függő mennyiség

1 literes kanna - színtelen 3108 3108

FI Stone

Kőimpregnáló

bevonat

23191041

Terméskövek és egyéb természetes kövek

vízlepergető impregnálására. Elsősorban

nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf

kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,

se a fénytörése nem változik.

kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2

(anyagszükséglet erősen

függ az alapfelülettől)

1 literes kanna - Vizes bázisú 2305 2305

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Régi homlokzatok helyreállítása Sóval és/vagy nedvességgel terhelt

falak helyreállítása

Károsodott, sérült és terhelt

falszerkezetek helyreállítása

1

2

3

4

4

Hordképes alapfelület

TAS Szárító előfröcskölő

TAP Szárító alapvakolat (hálóerősítéssel)

TOP Szárító simítóvakolat

Ásványi nemesvakolat vagy festék

1

2

3

4

5

Hordképes alapfelület

SAS Szárító-javító előfröcskölő (50%-os fedettség)

SAP Szárító-javító alapvakolat (min. 2 cm)

SOP Szárító-javító simítóvakolat

Ásványi nemesvakolat vagy festék

1

2

3

4

5

6

7

Hordképes alapfelület

SAS Szárító-javító előfröcskölő (50%-os fedettség)

SAP Szárító-javító alapvakolat (min. 2 cm)

SOP Szárító-javító simítóvakolat

Ásványi nemesvakolat vagy festék

FSP Flexibilis homlokzatjavító

Mechanikailag rögzített hálóerősítés


24

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszerragasztó, hőszigetelő lemezek

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

SKA

Hőszigetelő lap

ragasztó és

ágyazóhabarcs

31140025

Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló

ágyazására. Nem alkalmazható

lábazaton és lábazati hőszigetelő lapokhoz.

kb. 8 - 10 kg/m 2

(ragasztás és ágyazás)

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg szürke 101 2525

KSD

Hőszigetelő

rendszerragasztó

31040125

Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és

üvegszövetháló ágyazására. EPS-grafit és

lábazati lapok beépítéséhez is.

Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme.

kb. 8 - 10 kg/m 2

(ragasztás és ágyazás)

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

szürke,

rendszerben is

140,5 3512,5

KAMPro

Hőszigetelő

rendszerragasztó

31010325

Polisztriol (EPS és EPS-Grafit) és ásványgyapot

hőszigetelő lapok ragasztására,

üvegszövet háló ágyazására és glettelésére

szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető

felület kialkítására. Megfelelő alapfelület

előkészítés után, erősítő háló alkalmazása

mellett homlokzatok átvonására, vékony

glettelésére is alkalmazható.

kb. 8 - 10 kg/m 2

(ragasztás és ágyazás)

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

szürke, széles

felhasználási

terület

175 4375

KAM

Hőszigetelő

rendszerragasztó

31010225

Polisztriol (EPS és EPS-Grafit) és ásványgyapot

hőszigetelő lapok ragasztására,

üvegszövet háló ágyazására és glettelésére

szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető

felület kialkítására. Megfelelő alapfelület

előkészítés után, erősítő háló alkalmazása

mellett homlokzatok átvonására, vékony

glettelésére is alkalmazható.

kb. 8 - 10 kg/m 2

(ragasztás és ágyazás)

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

szürke, széles

felhasználási

terület

202,5 5062,5

EPS

Homlokzati

hőszigetelő lap

32530000

Expandált polisztirol keményhab homlokzati

hőszigetelő lemez. λ=0,038 W/mK

2-20 cm-es vastagságában

- bála - 100x50 cm ár külön kiadva

EPS Grafit

Homlokzati extra

hőszigetelő lap

32280000

Grafittal javított, expandált polisztirol

keményhab homlokzati hőszigetelő lemez,

extra hőszigetelő képességgel.

λ=0,031 W/mK

2-20 cm-es vastagságában

- bála - 100x50 cm ár külön kiadva

XPS

Lábazati

hőszigetelő lap

32330000

Extrudált lábazati hőszigetelő lap. Csekély

vízfelvételű.

λ=0,038 W/mK

2-20 cm-es vastagságában

- bála - ÚJ! ár külön kiadva

MF

Ásványgyapot

hőszigetelő lap

33330000

Ásványgyapot (szálas) homlokzati

hőszigetelő lap. Alkalmazható szerelt vagy

vakolt homlokzatok esetén.

λ=0,038 W/mK

2-20 cm-es vastagságában

- bála - 100x60 cm ár külön kiadva

WDVS háló

Üvegszövet

erősítőháló

33010056

Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő

rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért

alkalmazható csemperagasztók vagy

finomszemcsés, vékony vakolatok

erősítésére is.(145 gr/m 2 ).

kb. 1,1 m 2 /m 2

(átlapolások és

átfedések miatt)

50 m/tekercs

33 tekercs/raklap

-

4x4 mm-es

rácsméret

344,5 17225

PG

Páncélháló

33000330

Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő

rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért

alkalmazható csemperagasztók vagy

finomszemcsés, vékony vakolatok

erősítésére is.(330 gr/m 2 ).

kb. 1,1 m 2 /m 2

(átlapolások és

átfedések miatt)

25 m/tekercs

30 tekercs/raklap

- 25 m 2 /tekercs 1218 30450


25

Táblázatok

Hőszigeteletlen és hőszigetelt falszerkezetek U értékei

Falszerkezet

Falvastagság

(cm)

Hővezetési

tényező

λ (W/mK)

Szigetelés

nélküli fal

(W/m 2 K)

Hőátbocsátási tényező U (W/m 2 K)

Sakret hőszigetelő rendszer vastagság (cm)

6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm

Vasbeton 30 1,55 2,71 0,53 0,42 0,35 0,30 0,26

Mészhomok tégla 30 0,87 1,78 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25

Tufa 38 0,52 1,06 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22

Kisméretű tégla 25 0,78 1,86 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25

Kisméretű tégla 38 0,78 1,42 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24

Kevéslyukú tégla 25 0,65 1,67 0,48 0,38 0,32 0,28 0,24

Kevéslyukú tégla 38 0,65 1,25 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23

Soklyukú tégla 25 0,50 1,40 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24

Soklyukú tégla 38 0,50 1,02 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22

B30-as tégla 30 0,64 1,46 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24

Porotherm 25 NF 25 0,33 1,05 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22

Porotherm 30 NF 30 0,20 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19

Porotherm 38 NF 38 0,21 0,49 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

Ytong 30 0,13 0,40 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17


26

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

24-LIP 05-15

Lábazati indítósín

22-HMP

PVC élvédő

üvegszövettel

22-HVP 200

Vízorros élvédő

üvegszövettel

22-HDM 250

Meződilatációs profil

22-HDS 250

Sarokdilatációs profil

22-HCS 240

Nyílászáró

csatlakozó profil

IDK-N

Beütődübel műanyag

szeggel

(2DM075-175)

TID-T

Beütődübel műanyag

szeggel

(2DF075-235)

STR U 2G

Prémium kategóriájú

dübel beton és egyéb

alapfelületekhez

NTK U

Prémium kategóriájú

teleszkópdübel

33060050

5 cm-es 636 31800

33070050 6 cm-es 699 34950

33080050 7 cm-es 758 37900

33090050

33100090 Alumínium alapanyagú profil különböző

vastagságú hőszigetelő lapok

50 m/köteg

2,5 fm/db

8 cm-es

9 cm-es

816

1084,5

40800

54225

33100050

33111050

kezdősorának kialakításához. Vízorros

kialakítással, perforált rögzítési helyekkel.

2-15 cm-es vastagságában

-

- 10 cm-es

11 cm-es

1134,5

1226,5

56725

61325

33090012 12 cm-es 1311 65550

33113050

13 cm-es 1774,5 44362,5

33090014

25 m/köteg

2,5 fm/db

14 cm-es 1847 46175

33090015 15 cm-es 1914 47850

33020002

33170000

33023002

33024002

25070250

25230075

Pozitív élek kialakítására, homlokzati

hőszigetelő rendszerek esetén. Hálós

élvédő.

Vízszintes, pozitív élek kialakítására

szolgáló profil. Elsősorban ablakok felső

éleinek vízcseppentős kialakítására.

Hőszigetelő rendszerek meződilatációjának

kialakítására

Hőszigetelő rendszerek sarokdilatációjának

kialakítására

Bel- és kültéri nyílászárók falnyílásba

történő beépítését segítő és a tömítés

kialakítására alkalmazható profil.

- 125 fm/köteg -

- 100 fm/karton -

- 62,5 fm/karton -

- 62,5 fm/karton -

profil vtg.:

kb. 1mm

profil vtg.:

kb. 1mm

dilatáció:

25-30 mm

dilatáció:

25-30 mm

297 37125

799 79900

5107 319187,5

4968 310500

- 120 fm/köteg - 2,4 fm/db 491 58920

8/60x075 62 12400

25230095

25230115

Polisztriol rendszerekhez alkalmazható

beütődübel. Nagy szilárdságú, üvegszál

erősítésű beütőszeg.

8/60x095

8/60x115

65,5

70

13100

14000

Gyártó ajánlása alapján! 200 db/doboz -

25230135

25230155

Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra

(A, B, C)

Polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz

8/60x135

8/60x155

77,5

84,5

15500

16900

25230175 8/60x175 101 20200

33230075

8/60x075 99 19800

33230095 8/60x095 107 21400

33230115

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

alkalmazható beütődübel. Acél beütőszeg.

200 db/doboz

8/60x115 113,5 22700

33230135

33230155

Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra

(A, B, C)

Minden szigetelőanyag-típushoz

Gyártó ajánlása alapján!

- 8/60x135

8/60x155

136

157,5

27200

31500

33230175

8/60x175 178,5 17850

100 db/doboz

33230195 8/60x195 244,5 24450

33240115

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

8/60x115 207,5 20750

33240135

alkalmazható beütődübel. Acél csavarral.

8/60x135 230 23000

33240155

Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E)

Minden szigetelőanyag-típushoz

Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz - 8/60x155 286 28600

33240175

Önsüllyesztő vagy felületszerelt

Homogén felületek és egyenletes vakolatrétegvastagság

8/60x175 334 33400

33240195 kialakítását teszi lehetővé

8/60x195 427 42700

33231090

8/60x090 116,5 23300

33231110 8/60x110 122,5 24500

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

200 db/doboz

33231130 alkalmazható beütődübel. Acél csavarral.

8/60x130 127,5 25500

Gyártó ajánlása alapján!

-

33231150 Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E)

Minden szigetelőanyag-típushoz

8/60x150 144,5 28900

33231170

8/60x170 167 16700

100 db/doboz

33231190 8/60x190 203 20300


27

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

PN 8 Termoz

Thermofix

beütődübel

CNplus

Thermofix

beütődübel

Termoz SVII

ecotwist

Teljesen

besüllyeszthető

dübel acélszeggel

Termoz SV2

ecotwist

Telepítőszerszám

H4 eco

Univerzális, acél

feszítőelemes

műanyag beütődübel

33232110

8/60x110 74 7400

33232130

33232150

33232170

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

alkalmazható beütődübel.

Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra

(A, B, C)

Minden szigetelőanyag-típushoz

Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz -

8/60x130

8/60x150

8/60x170

76

83

89,5

7600

8300

8950

33232190 8/60x190 96,5 9650

33241110

8/110 102 10200

33241130

33241150

33241170

33241190

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

alkalmazható beütődübel.

Minden szigetelőanyag-típushoz

Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra

Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz -

(A, B, C, D)

8/130

8/150

8/170

8/190

111

122,5

130

137

11100

12250

13000

13700

33241210 8/210 156 15600

Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

33230010

alkalmazható beütődübel.

8/60x110 263,5 26350

33231030

Beton, tömör- és üreges tégla falazatokra

Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz - 8/60x130 274,5 27450

33233060

(A, B, C, D)

Minden szigetelőanyag-típushoz

8/60x150 299 29900

Süllyesztett szerelésű dübelek

260 mm 11229 11229

telepítéséhez szükséges kiegésztő

Gyártó ajánlása alapján! - -

szerszám.

400 mm 19022 19022

33228155 Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez

8/60x155 108,5 10850

33228175

alkalmazható beütődübel.

8/60x175 124 12400

33228195

Minden falazat-típusra engedélyezett

(A, B, C, D, E)

Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz - 8/60x195 144,5 14450

33228215

Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen)

Csökkentett hőhídhatás a műanyag

8/60x215 170,5 17050

33228235

beütőelemnek köszönhetően

Minden szigetelőanyag-típushoz

8/60x235 205 20500


28

Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők hidegburkolási feladatokhoz

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

UG

Univerzális alapozó

23239001

Oldószermentes alapozóként szolgál

1 literes kanna -

sárgán

2433 2433

23239005

a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 - 3,0 dl/m 2

követő réteg között. Kül- és beltéri

5 literes kanna - pigmentált 1773 8865

23239010

felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület

nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától

10 literes kanna - kézi, gépi 1694 16940

23239020

(1:1 - 1:3 vagy higítás nélkül).

20 literes kanna -

feldolgozás

1615,5 32310

KS

Cementes

tapadóhíd

13083105

Cementkontakt, tapadást elősegítő és

nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül- és

beltérben. Sima, gyengén nedvszívó

felületeken cementbázisú termékek alá.

kb. 1,5 kg/m 2 5 kg zsák -

kézi, gépi

feldolgozás

477 2385

Rekopox GS

Epoxi alapozó

23144519

23144512

Kétkomponensű epoxi (reaktív műgyanta)

bázisú gyors alapozó minden, nem

nedvszívó felületre.

Felhasználástól függ - árajánlat kérésre

SHG

Gyorskötésű alapozó

23260105

Oldószermentes gyors alapozó, kül- és

beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható.

Száradás után érdes felületű lesz, ezért

ideális például lapra lap burkolási

feladatokhoz.

kb. 0,5 - 1,5 dl/m 2

erősen függ az alapfelület

nedvszívásától, anyagától

5 literes kanna -

száradási idő:

kb. 1 óra

3208,5 16042,5

7 6

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

- hordképes alapfelület

- AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő

- UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó

- FK/FKe+ Csemperagasztó

- Burkolat

- FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő

- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag

7

6

1 2 4 5 3

8

1

2

3

4

5

6

7

8

- hordképes alapfelület

- AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő

- AA/SBA Kenhető szigetelés

- FFK/EF Flexibilis csemperagasztó

- Burkolat

- FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő

- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag

- padlóösszefolyó

7 6

1 2 3 4 5 8

1

2

3

4

5

6

7

8

- hordképes alapfelület

- USP/BWB Önterülő aljzatkiegyenlítő/betonkence

- SBA Kenhető szigetelés

- FBM/FFK/EF Flexibilis csemperagasztó

- Burkolat

- SD Szilikontömítő

- D/D81 Flexibilis szigetelő szalag

- FFM/LF Lótuszfuga


29

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, vízszigetelő anyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

AMS

Önterülő

aljzatkiegyenlítő

BAM

Önterülő

aljzatkiegyenlítő

FAM

Gyorskötésű

aljzatkiegyenlítő

FAM+

Gyorskötésű

aljzatkiegyenlítő

BWB

Betonkence

43110025

43010025

43022025

43060005

43060025

Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén

is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz.

CT-C16-F4, 2-10 mm vastagságban

Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén

is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz.

CT-C20-F5, 2-15 mm vastagságban

Beltéri, gyorkötésű aljzatkiegyenlítő,

padlófűtés esetén is. Általános, gyors

aljzatkiegyenlítési feladatokhoz.

CT-C25-F5, 1,5-30 mm vastagságban

Beltéri, gyorkötésű aljzatkiegyenlítő,

padlófűtés esetén is. Általános, gyors

aljzatkiegyenlítési feladatokhoz.

CT-C25-F5, 3-40 mm vastagságban

Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra.

Ásványi felületek javítására, mint: vakolt- és

betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák

kiegyenlítési és glettelési feladataihoz.

Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek

lejtés kialakítására.

CT-C25-F6, 0-10 mm vastagságban

kb. 1,6-1,8 kg/m 2 /mm

kb. 1,6-1,8 kg/m 2 /mm

kb. 1,6-1,8 kg/m 2 /mm

kb. 1,6-1,8 kg/m 2 /mm

kb. 1,6-1,9 kg/m 2 /mm

25 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg

1050 kg

1050 kg

1050 kg

5 kg zsák -

25 kg zsák

42 zsák/raklap

Járható:

24 óra

Járható:

24 óra

Járható:

5 óra

Járható:

5 óra

137 3425

236 5900

266 6650

286 7150

beton

219,5 1097,5

kozmetika,

1050 kg

lejtéskialakítás

197 4925

Csemperagasztók osztályba sorolása az EN 12002 és az EN 12004 szerint

Osztály Diszperziós ragasztó SAKRET Termék

D1 normál követelményekre SAKRET Diszperziós ragasztó DFK

Osztály Cementtartalmú ragasztók SAKRET Termék

C1T

C1TE

C1FT

C2TE

C2FT S1

C2E S1

C2TE S1

normál igénybevételekre,

csökkenetett lecsúszási hajlammal

normál igénybevételekre,

csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel

gyorskötő ragasztó,

csökkentett lecsúszási hajlammal

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,

csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel

gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre,

járulékos jellemzőkkel,csökkentett lecsúszási hajlammal,

minősített flexibilis ragasztó (S1)

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,

hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1)

fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,

hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1),

csökkentett lecsúszási hajlammal

SAKRET Csemperagasztó FK-N

SAKRET Gressragasztó FK

Gressragasztó, fehér FKw

SAKRET Gressragasztó, gyors FKs

SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+, FKA

Gressragasztó FK-Max

SAKRET

Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFKs

SAKRET

Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FBM

SAKRET

Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK

Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK-Max

Márványragasztó NKw

Euroflex, flexibilis ragasztó EF

Osztály Reaktív műgyanta ragasztók SAKRET Termék

R2T

normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel,

csökkentett lecsúszási hajlammal

SAKRET

Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F


30

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, vízszigetelő anyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

AA

Kenhető

vízszigetelés, beltéri

SBA

Kenhető

vízszigetelés,

gyorkötésű,

kétkomponensű

Felhasználásra kész, egykomponensű,

45011004

4 kg vödör

2067,5 8270

paszta állagú, beltéri kenhető vízszigetelés. kb. 1,1 - 1,3 kg/m 2 /mm

Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő,

sárga,

45011008 8 kg vödör -

zuhanyzó vízszigetelésének kialakítására (teljes vastagsághoz

1905,5 15244

készre kevert

gipszkarton felületen is. min. 2 mm-ben, kb. 2,5 kg/m 2 )

45011028 20 kg vödör

2 rétegben kell kialakítani

1608 32160

45030007

45030015

Kétkomponensű kenhető vízszigetelés

kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmazható

mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó, terasz és

medencék vízszigetelésének kialakítására.

Amennyiben biztosítható az alapfelület

hordképessége úgy alkalmazható alapozóként

lapra-lap burkolási feladatoknál is.

min. 2 mm-ben, 2 rétegben

kb. 1,1 - 1,3 kg/m 2 /mm

(teljes vastagsághoz

kb. 2,5 kg/m 2 )

5 kg vödör +

2,5 liter kanna

10 kg vödör +

5 literes kanna

-

sötétszürke,

a por és a

folyadékrész

egy vödörben

kiszerelve

2244 16830

1725,5 25882,5

AD

Kenhető vízszigetelő

bevonat

13082125

Épületek felületi szigetelésére, kül- és

beltérben. Hidegburkolati rendszerek

vízszigetelő rétegének. Alkalmazható falazatok

egyentlenségeinek és vízszigetelő

rétegének együtemű anyagának.

Vízeloszlató alapozónak nedvességgel

terhelt falazatokhoz, vízzáró habarcs. Nagy

szilárdság és könnyű bedolgozhatóság

jellemzi. Rétegvastagság: min. 5 mm

kb. 1,4 - 1,6 kg/mm/m 2

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg szürke 310 7750

FI Stone

Kőimpregnáló

bevonat

23191041

Terméskövek és egyéb természetes kövek

vízlepergető impregnálására. Elsősorban

nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf

kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe,

se a fénytörése nem változik.

kb. 1,0 - 2,0 dl/m 2

(anyagszükséglet erősen

függ az alapfelülettől)

1 literes kanna - Vizes bázisú 2082,5 2082,5


31

Burkolástechnika

Hidegburkolati ragasztók és kiegészítő termékeik

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

FK-N

Csemperagasztó

FK

Gressragasztó

FKw

Gressragasztó, fehér

FKeMax

Gressragasztó

FKe+

Flexibilis

csemperagasztó

FKA

Flexibilis

csemperagasztó

FFK

Emelt minőségű,

flexibilis

csemperagasztó

FFK-Max

Extra minőségű,

flexibilis

csemperagasztó

FFKs

Emelt minőségű,

flexibilis, gyorskötésű

csemperagasztó

EF

Euroflex,

flexragasztó

EPK-F*

Epoxigyanta

ragasztó és fugázó

padlóra

41010005

5 kg zsák -

175 875

Glettvas fogazás mérete:

Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes

csemperagasztó normál igénybevételre.

2

20 kg zsák 840 kg C1T 81 1620

41210020 6 mm: kb. 2,7 kg/m

8 mm: kb. 3,6 kg/m

Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

2

10 mm: kb. 4,5 kg/m

41210025

2 25 kg zsák

1050 kg 74 1850

42 zsák/raklap

41020025

41040125

41071325

41071005

41071025

41070025

41080005

41080025

41080325

41080125

41110020

41140005

Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes

csemperagasztó normál igénybevételre.

Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel.

Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes

csemperagasztó normál igénybevételre.

Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel. Fehér színű,

üvegtégla falazáshoz is.

Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes

csemperagasztó normál igénybevételre.

Közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel.

Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható,

vékonyágyazású cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre.

Kis és közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel.

Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható,

vékonyágyazású cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre.

Kis és közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel.

Alkalmazható kenhető vízszigetelésre

Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,

flexibilis, extra, cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre. Kis, közepes és

nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított

nyitott idővel. Alkalmazható az összes

beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben

erkélyek, teraszok és medencék burkolási

munkáihoz.

Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,

flexibilis, extra, cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre. Kis, közepes és

nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított

nyitott idővel. Alkalmazható az összes

beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben

erkélyek, teraszok és medencék burkolási

munkáihoz.

Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,

flexibilis, extra, cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre. Kis, közepes és

nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított

nyitott idővel. Alkalmazható az összes

beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben

erkélyek, teraszok és medencék burkolási

munkáihoz. Gyorskötésű.

Fagyálló, bel- és kültéri, vékony-, közép- és

folyóágyazású, flexibilis, extra, cementes

csemperagasztó fokozott igénybevételre.

Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz.

Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható

az összes beltéri felületen falra és aljzatra,

kültérben erkélyek, teraszok, medencék és

hőszigetelő rendszerekre történő burkolási

munkához. A nagy teljesítmény csökkentett

anyagszükséglettel párosul.

Reaktív műgyanta bázisú ragasztó és

fugázó. Alkalmazható nedvszívó és nem

nedvszívó burkolólapokhoz is, kül- és

beltérben. A termék kikötve sav-, lúg- és

időjárásálló. Ideális burkoló- és fugázóanyag

termálvizes medencékhez és vegyi

terhelésű hidegburklatokhoz (pl.: autómosó,

labor felületek stb.). Kétkomponensű.

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,7 kg/m 2

8 mm: kb. 3,6 kg/m 2

10 mm: kb. 4,5 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,7 kg/m 2

8 mm: kb. 3,6 kg/m 2

10 mm: kb. 4,5 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,4 kg/m 2

8 mm: kb. 3,2 kg/m 2

10 mm: kb. 4,0 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,4 kg/m 2

8 mm: kb. 3,1 kg/m 2

10 mm: kb. 3,9 kg/m 2 5 kg zsák

25 kg zsák

-

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,4 kg/m 2

8 mm: kb. 3,1 kg/m 2

10 mm: kb. 3,9 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

5 kg zsák -

6 mm: kb. 2,6 kg/m 2

8 mm: kb. 3,5 kg/m 2

25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 1,9 kg/m 2

8 mm: kb. 2,5 kg/m 2

10 mm: kb. 3,1 kg/m 2 20 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,4 kg/m 2

8 mm: kb. 3,1 kg/m 2

10 mm: kb. 3,9 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 1,9 kg/m 2

8 mm: kb. 2,5 kg/m 2

10 mm: kb. 3,1 kg/m 2 25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg C1TE 110,5 2762,5

1050 kg C1TE 131 3275

1050 kg C2TE 145 3625

220,5 1102,5

C2TE

1050 kg 181,5 4537,5

1050 kg C2TE 214 5350

C2TE S1

423,5 2117,5

1050 kg 212,5 5312,5

840 kg C2TE S1 247,5 6187,5

1050 kg C2FT 419 10475

1050 kg C2TE S1 282,5 7062,5

kb. 1,8 - 4,5 kg/m 2 5 kg fém vödör - R2 ajánlat kérésre

SAK-elastic

Polimer diszperzió

CER

Cementfátyol

eltávolító

PCR

Fugatisztítószer

23230010

61010014

61010012

Folyékony polimer diszperzió S1 és S2

ragasztó készítéséhez. Keverővíz helyetti

adagolásával nagy rugalmasságú

csemperagasztó állítható elő.

FK + SAK-elastic = S1 minőség

FKe+ + SAK-elastic = S2 minőség

Cementfátylak, habarcsmaradványok,

rozsda- és vízkőlerakódások eltávolítására.

Alkalmazásával visszanyerhető a bukolatok

eredeti megjelenése

Ásványibázisú fugák és tömítések

tisztítására, szerves és szervetlen

szennyeződésekhez.

kb. 0,3 - 0,5 liter/kg

(a kiszerelésen pontosan

megadva az adagolás)

az anyagszükséglet

az alapfelülettől és a

szennyeződés

mértékétől függ.

az anyagszükséglet

az alapfelülettől és a

szennyeződés

mértékétől függ.

10 literes kanna -

1 literes kanna -

nagy rugalmasságot

és

szilárdságot

ad

lúgos pH

szennyeződés

esetén

2370 23700

2220 2220

1 literes kanna - 2322 2322


32

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

FF Keskenyfugázó

Sötétszürke

Középszürke

Vanília

Antracit

Cementszürke

Manhattan

Krókusz

Őzbarna

Balibarna

Karamell

Aranysárga

Földbarna

Platinazöld

Anemone

Bahama

Menta

Téglavörös

Rózsa

Bermudakék

Fehér

Fenyő

Narancs

Sötétkék

Mandula

Mogyoró

42010901

1 kg zsák

427 427

- Sötétszürke

42010905 5 kg vödör 399,5 1997,5

42011201 1 kg zsák

427 427

- Középszürke

42012005 5 kg vödör 399,5 1997,5

42036001 1 kg zsák

717 717

- Vanília

42036005 5 kg vödör 650 3250

42032801 1 kg zsák

598,5 598,5

- Antracit

42032805 5 kg vödör 547,5 2737,5

42034001 1 kg zsák

587 587

- Cementszürke

42034005 5 kg vödör 538 2690

42031301 1 kg zsák

587 587

- Manhattan

42031305 5 kg vödör 538 2690

42030701 1 kg zsák

686 686

- Krókusz

42030705 5 kg vödör 630,5 3152,5

42031701 1 kg zsák

587 587

- Őzbarna

42031705 5 kg vödör 538 2690

42030401 1 kg zsák

587 587

- Balibarna

42030405 5 kg vödör 538 2690

42030501 1 kg zsák

587 587

- Karamell

42030505 5 kg vödör 538 2690

42031101 1 kg zsák

Cement bázisú, fagyálló, flexibilis

1094 1094

- Aranysárga

fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt

42031105 5 kg vödör 997 4985

felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható

42037001 kis és normál vízfelvételű, mesterséges

1 kg zsák

608,5 608,5

és természetes lapokhoz (pl.: mészkő,

kb. 0,5 - 1,0 kg/m

gres, gránit, agyaglap stb.).

2

- Földbarna

42037005 5 kg vödör 558 2790

Felhasználható fürdőben, konyhában,

30x30-as lapok esetén:

42032201 zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben,

kb. 0,5 kg/m

1 kg zsák

1359 1359

nappaliban stb.

2

- Platinazöld

42032205 5 kg vödör 1242 6210

20x20-as lapok esetén:

Fugaszélesség: 2 - 8 mm

42031901 kb. 0,7 kg/m

Járható: 24 óra

2

1 kg zsák

587 587

Színek színminta alapján !

- Anemone

42031905 (keresse a fugamintákat, mert a nyomdai

5 kg vödör 538 2690

módon előállított minták csak tájékoztató

42030301 jellegűek!)

1 kg zsák

587 587

- Bahama

42030305 5 kg vödör 538 2690

42031401 1 kg zsák

587 587

- Menta

42031405 5 kg vödör 538 2690

42035001 1 kg zsák

608,5 608,5

- Téglavörös

42035005 5 kg vödör 558 2790

42031001 1 kg zsák

686 686

- Rózsa

42031005 5 kg vödör 630,5 3152,5

42031601 1 kg zsák

1369,5 1369,5

- Bermudakék

42031605 5 kg vödör 1239,5 6197,5

42020101 1 kg zsák

499,5 499,5

- Fehér

42020105 5 kg vödör 471,5 2357,5

42033001 1 kg zsák

686 686

- Fenyő

42033005 5 kg vödör 630,5 3152,5

42031801 1 kg zsák

587 587

- Narancs

42031805 5 kg vödör 538 2690

42031201 1 kg zsák

697 697

- Sötétkék

42031205 5 kg vödör 769 3845

42037101 1 kg zsák

587 587

- Mandula

42037105 5 kg vödör 538 2690

42037201 1 kg zsák

587 587

- Mogyoró

42037205 5 kg vödör 538 2690


33

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

5 kg vödör 500 kg Ezüst 383 1915

FFM Szélesfugázó

42062505

Fugaszélesség: 4 - 20 mm

kb. 0,7 kg/m 2

Ezüst

Cement bázisú, fagyálló, flexibilis

fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt

felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható

Középszürke 42062005 kis és normál vízfelvételű, mesterséges

5 kg vödör 500 kg Középszürke 373 1865

és természetes lapokhoz (pl.: mészkő,

kb. 0,5 - 1,0 kg/m

gres, gránit, agyaglap stb.).

Felhasználható fürdőben, konyhában,

30x30-as lapok esetén:

zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben,

kb. 0,5 kg/m

Sötétszürke 42060905 nappaliban, erkély, terasz és homlokzati

5 kg vödör 500 kg Sötétszürke 373 1865

burkolatok fugázására.

20x20-as lapok esetén:

Balibarna 42060405

Járható: 12 óra

Színek színminta alapján !

5 kg vödör 500 kg Balibarna 383 1915

(keresse a fugamintákat, mert a nyomdai

módon előállított minták csak tájékoztató

jellegűek!)

Manhattan 42061305 5 kg vödör 500 kg Manhattan 383 1915

Fugázók osztályba sorolása az EN 13888 szerint

Osztály Cementtartalmú fugázók SAKRET Termék

CG1 normál követelményekre fugázó -

Osztály Javított cementtartalmú fugázók SAKRET Termék

CG2

javított minőségű fugázó,

fokozott igénybevételre

SAKRET Keskeny fugázó FF

SAKRET Fugázóiszap FM

SAKRET Lótuszfugázó LF

SAKRET Széles fugázó FFM

SAKRET Keskeny fugázó FF

SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF

Osztály Reaktív műgyanta fugázók SAKRET Termék

RG

fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel,

csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és

vegyi ellenálló képesség

SAKRET

Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F


34

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

5 kg vödör - Sötétszürke 922,5 4612,5

LF Lótuszfuga

Sötétszürke

42070015

gres, gránit, agyaglap stb.).

Karamell 42070055 30x30-as lapok esetén:

Felhasználható fürdőben, konyhában,

5 kg vödör - Karamell 915 4575

kb. 0,5 kg/m

zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben,

Aranysárga 42072905 nappaliban, erkélyen, teraszon, medencékben,

homlokzaton stb.

5 kg vödör - Aranysárga 932 4210

20x20-as lapok esetén:

Vanília 42070905 kb. 0,7 kg/m 2 5 kg vödör - Vanília 915 4575

Középszürke 42070715 5 kg vödör - Középszürke 915 4575

Fehér 42070005 5 kg vödör - Fehér 915 4575

Antracit 42072805 5 kg vödör - Antracit 989 4945

Cementszürke 42072005 5 kg vödör - Cementszürke 915 4575

Manhattan 42071405

Cement bázisú, fagyálló, flexibilis

5 kg vödör - Manhattan 915 4575

Krókusz 42070705

fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt

felületek fugázási munkáihoz extrém

5 kg vödör - Krókusz 989 4945

Őzbarna 42073405

víztaszító tulajdonsággal és fokozott alga

és penészgátlással. Alkalmazható

5 kg vödör - Őzbarna 915 4575

Balibarna 42070045

kis és normál vízfelvételű, mesterséges

és természetes lapokhoz (pl.: mészkő,

kb. 0,5 - 1,0 kg/m 2

5 kg vödör - Balibarna 955,5 4777,5

Fenyő 42073605

Fugaszélesség: 1 - 5 mm

Járható: 12 óra

5 kg vödör - Fenyő 915 4575

Földbarna 42077005

Színek színminta alapján !

(keresse a fugamintákat, mert a nyomdai

5 kg vödör - Földbarna 915 4575

Platinazöld 42073305

módon előállított minták csak tájékoztató

jellegűek!)

5 kg vödör - Platinazöld 1073,5 5367,5

Anemone 42072705 5 kg vödör - Anemone 915 4575

Bahama 42070305 5 kg vödör - Bahama 915 4575

Menta 42073105 5 kg vödör - Menta 915 4575

Mályva 42075005 5 kg vödör - Téglavörös 915 4575

Rózsa 42071005 5 kg vödör - Rózsa 915 4575

Bermudakék 42072605 5 kg vödör - Bermudakék 1346 6730

A hidegburkolati rendszerek egyik legfontosabb eleme a fugázó. Hézagot zár, segíti a burkolat fektetését és ritmizálja a felületet. A megfelelő fuga kiválasztásakor fontos,

hogy ne csak a termék végső színére koncentráljunk. Nyilván nehéz feladat a számunkra legmegfelelőbb fugázót kiválasztani, hiszen egy áruházban is megszédül az ember

a polcok előtt, ahol széles kínálat áll rendelkezésünkre és mindegyik termék mást ígér.

A fuga kiválasztásakor a legfontosabb ismérvek:

- A „beépítési mód” azaz, hogy keskeny- vagy széles fugázó (a keskeny általában 1-10 a széles 5-20 mm közötti szélességben alkalmazható) – tegyük fel, hogy 5 mm-es fugát szeretnénk

kialakítani, akkor jobban megtérül ha keskeny fugázót alkalmazunk, mert ebben az esetben többet fizethetünk egy széles fugázóért és a plusz teljesítményt nem tudjuk kihasználni.

- Flexibilitás, szilárdság: szabványok osztályba sorolják a különböző fugázókat is. Javasolt olyan fugázó választása ami CG2-es kategóriába van sorolva (CG1 a kisebb szilárdsági kategória).

Nagyobb lesz a szilárdsága, ezért jobban ellen fog állni a fizikai behatásoknak.

- Vízlepergetés, tisztíthatóság: a WA betűjelzéssel ellátott termékek vízfelvétele kisebb, ezért a tisztíthatósága is jobb lesz. Ez elsősorban világosabb színek esetén lesz fontos

- Szín: minden gyártó más és más színkínálattal szerepel, de vannak természetesen átfedések. Ügyelni kell azonban arra, hogy ha pótlásra van szükségünk akkor azt az eredeti gyártótól

szerezzük be, mert bár azonos lehet a két gyártó színének, mégis eltérő lehet az árnyalat

- Bedolgozhatóság: eltérő alapanyagokból készülnek a különböző fugázó habarcsok, ezért a fizikai tulajdonságaikban és a bedolgozhatóságukban is jelentős eltérések lehetnek. Ezek

ellenőrzéséhez ellenőrizzük a kiszerelésen a lemoshatósági időt (optimális a 10-20 perc), a feldolgozás időt – tehát, hogy a bekeverés után mennyi ideig használható (az ideális kb. 1

óra) és a járhatóságot – azaz, hogy a fugázás után mikor léphetünk a felületre (optimális kb. 1 nap).

- Kiszerelés: Sokkal könnyebb a dolgunk ha a termék vödörben kerül forgalomba, mert ebben az esetben csak vizet kell hozzá adni és saját vödrében megkeverhető, illetve a fel nem

használt poranyag visszazárható.

Néhány tanács a feldolgozáshoz:

- Mindig tiszta burkolati felületen dolgozzunk miután a csemperagasztó már kikötött és ki is száradt (a bent maradó víz elszínezheti a fugát).

- Azokat a mázas kerámia felületeket ahol a lerakott lapok szélein nincs máz, javasolt a nedvszívás kiegyenlítő alapozóval átkenni így biztosítható a fugázó egyenletes kötése.

- A felületet átmosását csak tiszta vízzel mossuk át, amíg a kötés tart

- A teljes terhelhetőség eléréséig óvjuk a felületet!


35

Burkolástechnika

Fugázók

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

I. színcsoport

TavaszA, TavaszC,

SD

Szilikontömítő

42080000

Szilikon-kaucsuk alapú rugalmas

tömítőanyag, kül- és beltéri hidegburkolati

hézagok flexibilis kitöltésére.

Színek színminta alapján !

Hézagméret szerint (mm):

10x8 - kb. 3,8 fm/tubus

15x10 - kb. 2,0 fm/tubus

20x21 - kb. 1,3 fm/tubus

310 ml/tubus -

TavaszD, NyárA,

NyárC, NyárD, ŐszA,

ŐszD, TélA, TélB,

TélC

II. színcsoport

TavaszB, TavaszE,

NyárB, NyárE, ŐszB,

ŐszC, ŐszE, TélD,

2081 2081

2468,5 2468,5

TélE,

Tavasz A

rózsa

Tavasz B

téglavörös

Tavasz C

menta

Tavasz D

fenyő

Tavasz E

platina

Nyár A

bahama, karamell

Nyár B

narancs

Nyár C

anemone

Nyár D

vanilia

Nyár E

aranysárga

Ősz A

középszürke, sötétszürke

Ősz B

cementszürke, antracit

Ősz C

mandula, mogyoró, őzbarna

Ősz D

földbarna

Ősz E

balibarna

Tél A

fehér

Tél B

manhattan

Tél C

krókusz

Tél D

bermudakék

Tél E

sötétkék

A színek csak tájékoztató jellegűek!

D

Flexibilis

vízszigetelő szalag

46010010

Rugalmas vízszigetelő szalag hidegburkolati

rendszerek vízszigetelő rétegének

felületfolytonos kialakításhoz. Kent

vízszigetelésekbe történő beépítésével

vízzáró módon lehet éleket és sarkokat

kialakítani.

-

10 fm/tekercs

-

sárga-fehér

színű

(SAKRET

logóval)

861,5 8615

46010050 50 fm/tekercs 779 38950

Dichtbahn 98

Vízszigetelő szőnyeg

46050098

Használati vízzel terhelt helyiségek, kültéri

burkolt felületek (pl.: terasz, erkély stb.)

vízzáró módon történő kialakításához, kent

vízszigetelő réteggel összedolgozva.

- 15 fm/tekercs - aljzatra 3681 55215

DW

DB

Tömítőmandzsetta

DEp

Saroktömítő, pozitív

DEn

Saroktömítő, negatív

46020001 Használati vízzel terhelt helyiségek csöáttöréseinek

vízzáró módon történő kialakí-

-

-

50 db/karton

falra 1092 54600

46020000 tásához, kent vízszigetelő rétegbe.

10 db/karton aljzatra 4627,5 46275

46022000

46021000

Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak

vízzáró módon történő kialakításához,

kent vízszigetelő rétegbe.

Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak

vízzáró módon történő kialakításához,

kent vízszigetelő rétegbe.

- 1 db -

1343,5 1343,5

sárga-fehér

színű

- 1 db - 1343,5 1343,5


36

Térburkolás, kertépítés

Terméskő ragsztók, fugázók és segédanyagok

Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e

NKw

Márványragasztó,

fehér

TNF*

Tufás terméskő

fugázó

PF-1*

Kőburkolat

fugázó

PFE-2*

Kőburkolat

fugázó

PFE-2w*

Kőburkolat

fugázó

PFR*

Kőburkolat

tisztító

ZPF

Térkő fugázó

Setz-fix*

Oszloprögzítő

habarcs

BM

Ágyazóhabarcs

NBM 4 HB

Kőburkolat

ágyazóhabarcs

NBM 4 D

Kőburkolat

ágyazóhabarcs

QS

Kvarchomok

44010105

44010120

44050025

13100025

13110025

13110925

13130001

44080025

44073025

44031030

13151130

13151025

81000025

Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású,

flexibilis, extra, cementes csemperagasztó

fokozott igénybevételre. Kis, közepes és

nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított

nyitott idővel. Alkalmazható az összes

beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben

erkélyek, teraszok és medencék burkolási

munkáihoz. Fehér színű, ezért jól

alkalmazható üvegmozaik ragasztására.

Kidolgozatlan, szabálytalan formájú

terméskőlapokból készített burkolat

hézagainak rugalmas fugázási munkáihoz.

Fugaszélesség: 6-30 mm

Műgyanta kötőanyagú térkőfugázó. Normál

terhelésű, vízátersztő.

Fugamélység: 30 mm

Fugaszélesség: 5 mm

Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú

térkőfugázó, fokozott terhelésre.

Vízáteresztő.

Fugamélység: 30 mm

Fugaszélesség: 5 mm

Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú

térkőfugázó, fokozott terhelésre.

Vízzáró.

Fugamélység: 30 mm

Fugaszélesség: 10 mm

Kövezetek utólagos tisztítására szolgáló,

krém állagú tisztítószer. Elsősorban epoxigyanta

bázisú szennyeződés eltávolítására.

Glettvas fogazás mérete:

6 mm: kb. 2,9 kg/m 2

8 mm: kb. 3,8 kg/m 2

10 mm: kb. 4,5 kg/m 2 5 kg zsák

20 kg zsák

42 zsák/raklap

-

840 kg

589

368,5

2945

7370

C2TE S1

kb. 0,5 - 1,0 kg/m 2

30x30-as lapok esetén:

kb. 0,5 kg/m 2

20x20-as lapok esetén:

kb. 0,7 kg/m 2

17x17: kb. 4,5 kg/m 2

11x11: kb. 6,9 kg/m 2

7x7: kb. 10,3 kg/m 2

(8 mm-es fugával)

17x17: kb. 4,5 kg/m 2

11x11: kb. 6,9 kg/m 2

7x7: kb. 10,3 kg/m 2

(8 mm-es fugával)

17x17: kb. 4,5 kg/m 2

11x11: kb. 6,9 kg/m 2

7x7: kb. 10,3 kg/m 2

(8 mm-es fugával)

Cementbázisú, önthető, vízzáró, szulfátálló

térkőfugázó fokozott terhelésre.

Felhasználástól függ:

Fugamélység: 35 mm

kb. 1,5 - 10,0 kg/m 2

Fugaszélesség: 10 mm

Cementbázisú, gyorskötésű, nagy szilárdságú

oszloprögzítő habarcs. Alkalmazásakor

nincs szükség vödörre vagy keverőre. Felhasználástól függ:

A beöntött száraz poranyagot az oszlop

behelyezése után meg kell locsolni.

Cementbázisú ágyazóhabarcs burkolatok

fektetéséhez, ágyazásához. Középágyazat

Felhasználástól függ:

kialakítására. Természetes és mesterséges

kövekhez. M15

Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs

vízzáró, fokozott terhelásű burkolatok

fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és Felhasználástól függ:

vastagágyazat kialakítására. Természetes

és mesterséges kövekhez. M45

Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs

vízáteresztő, fokozott terhelásű burkolatok

fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és Felhasználástól függ:

vastagágyazat kialakítására. Természetes

és mesterséges kövekhez. M25

Szárított, fralókcionált kvarchomok többcélú

felhasználásra. Alkalmazható sport, hobbi Felhasználástól függ:

és építési célokra.

25 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg vödör

24 db/raklap

25 kg vödör

24 db/raklap

25 kg vödör

24 db/raklap

1050 kg CG1 ajánlat kérésre

600 kg

600 kg

600 kg

Szürke

Kőszürke

Antracit

Homok

Szürke

Kőszürke

Antracit

Homok

Szürke

Kőszürke

Antracit

Homok

ajánlat kérésre

ajánlat kérésre

ajánlat kérésre

kb. 2,5 - 3,5 dl/m 2 1 literes kanna - gélszerű ajánlat kérésre

25 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

30 kg zsák

42 zsák/raklap

25 kg zsák

42 zsák/raklap

1050 kg Szürke 338,5 8462,5

1050 kg

könnyen

feldolgozható

ajánlat kérésre

1260 kg Szürke 71 2130

1260 kg Szürke 123,5 3705

1260 kg Szürke 96,5 2895

1050 kg 0,5 - 1 mm 33 825


37

Térkövek fektetése

Ágyazóhabarcs terítése Burkolólapok kenése

Térkövek elhelyezése Térkövek pontos illesztése

1

1 2 3 4 5 6 7

2

3

4

5

6

7

Hordképes alapfelület (beton vagy termett talaj)

Termett talaj esetén - tömörített talaj

Kavicságy

BM/NBM 4HB/NBM 4D Ágyazóhabarcs

FBM/FFK Flexibilis ragasztó

Térurkolat

ZPF/PFE Térkőfugázó


38

Szerszámok, eszközök, csomagolás

Bérleti díj

Alkatrészek

Horizontális keverő 1 nap 4400 Ft / nap

Szárazanyag továbbító

silomat

PFT gyártmányú, az építőanyagot por

formában továbbító gép

1 nap 5000 Ft / nap

Csiga D 6-3 PFT vakológépekhez alkalmazható csiga 1 db 29000 Ft / db

PFT vakológépekhez alkalmazható

Csigaköpeny D 6-3

csigaköpeny

1 db 24000 Ft / db

Keverőszár 1 db 28000 Ft / db

EUR rakodólap 1 db 4750 Ft / raklap

Csomagolás

Csomagolási ktg + raklap díj 1 db 2400 Ft / raklap

Logisztikai díj (fix) 1 db 1600 Ft / raklap

Raklappal kapcsolatos tudnivalók

Logisztikai díj (darus) 1 db 1850 Ft/tonna

Amennyiben a raklap cseréje a szállításkor megtörténik nincs változás. Viszont, ha Önök a szállításkor nem adnak csereraklapot, a raklap kiszámlázásra kerül, ezáltal raklaptartozásuk

képződik, akkor ezentúl arra kell figyelniük, hogy az így számlázott raklapok visszaküldésére vagy visszaszállítására az eddig gyakorlattól eltérően 2018-tól 6 hónap áll majd

rendelkezésükre. A raklapelszámolásnál előforduló vitás esetek csökkentése érdekében kérjük, az átvételkor ellenőrizzék, hogy a szállítóleveleken a raklapra vonatkozó paraméterek

minden példányon megfelelően legyen kitöltve, aláírva, illetve lehetőség szerint jelezzék, ha a csomagolásoknál esetleges minőségi problémát észlelnek.

Belső eljárásunk szerint a telephelyeinkről csak az alábbi leírásban szereplő kritériumoknak megfelelő, ún. jó állapotú raklapon mehet ki áru, illetve ilyen állapotúakat veszünk át

csereraklapként is.

- EUR jelölésű

- Nem korhadt, törött, repedt

- Egyetlen tuskó, deszka sem hiányzik róla

- Nincs rajta a rendeltetésszerű használaton kívüli használatból eredő szennyeződés pl.: olaj, festék, stb.

Ha ettől eltérő minőségű raklapot kap a Vevő, azt lehetőség szerint átvételkor vagy betárolt és bizonyítottan Sakret termék tárolására használt raklap hibájának észleléskor jeleznie kell,

hogy későbbiekben a minőségi kifogással, visszaküldési jogával élni tudjon. Ellenkező esetben csak a megadott paramétereknek megfelelő raklapot fogjuk visszavenni.

Vattakabát Fekete, sárga céglogóval 1 db 15000 Ft / db

Melles öltöny Fekete, sárga betétekkel 1 db 15000 Ft / db

Ruházat

Derekas öltöny Fehér, fekete betétekkel 1 db 15000 Ft / db

Polár pulóver Fekete, sárga hímzéssel 1 db 7500 Ft / db

Poló Fekete vagy fehér, környakú 1 db 3500 Ft / db

Széldzseki Fekete, sárga céglogóval 1 db 4500 Ft / db

Molino

1 db 9000 Ft / db

Zászló SAKRET céglogóval

1 db 9000 Ft / db

Homlokzatháló 180 m 2 700 Ft / m 2

Egyéb

Színezővakolat mintatábla 320 db színnel 1 db 20000 Ft / db

Lábazati díszítővakolat mintatábla 60 db lábazati színnel 1 db 17500 Ft / db

Színkártya (homlokzati színek) homlokzati és lábazati színekkel 1 db 8500 Ft / db

Fugamappa (fugázók, szilikonok) a teljes fuga és szilikon színkínálat 1 db 15000 Ft / db

Hidegburkolási állvány Sakret hidegburkolási állvány 1 db 35000 Ft / db


39

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Amber A 5 5 5 5 5 4

Amber B 4 4 4 4 5 3

Amber C 2 2 2 3 4 2

Amber D 2 2 2 3 3 2

Amber E 1 1 1 2 2 1

Anticred A 3 3 3 3 3 3

Anticred B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Anticred C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anticred D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anticred E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antimony - yellow A 3 3 3 3 3 3

Antimony - yellow B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Antimony - yellow C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Antimony - yellow D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Antimony - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Apple A 5 5 5 5 5 5

Apple B 4 4 4 5 5 4

Apple C 3 3 3 4 4 3

Apple D 2 2 2 3 3 2

Apple E 1 1 1 2 2 1

Apricot A 4 4 4 4 4 4

Apricot B 3 3 3 3 4 3

Apricot C 3 3 3 3 3 3

Apricot D 2 2 2 2 2 2

Apricot E 1 1 1 2 2 1

Arsenic - yellow A 3 3 3 3 3 3

Arsenic - yellow B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arsenic - yellow C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arsenic - yellow D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arsenic - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ash A 3 3 3 3 3 3

Ash B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ash C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ash D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ash E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basalt A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Basalt B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Basalt C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Basalt D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Basalt E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Blood - orange A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Blood - orange B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Blood - orange C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Blood - orange D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Blood - orange E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bone A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bone B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bone C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bone D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bone E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brick A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brick B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Brick C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brick D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Brick E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


40

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Caramel A 3 3 3 3 3 3

Caramel B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Caramel C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Caramel D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Caramel E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Citrus A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Citrus B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Citrus C 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Citrus D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Citrus E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cobalt A 4 4 4 5 5 4

Cobalt B 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3

Cobalt C 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Cobalt D 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Cobalt E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Cognac A 4 4 4 4 4 4

Cognac B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cognac C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cognac D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cognac E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coral A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Coral B 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Coral C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Coral D 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Coral E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Corn A 4 4 4 4 4 4

Corn B 3 3 3 3 4 3

Corn C 3 3 3 3 3 3

Corn D 2 2 2 2 3 2

Corn E 1 1 1 2 2 1

Cotto A 3 3 3 3 3 3

Cotto B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cotto C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cotto D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cotto E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Current - red A 4 4 4 4 4 4

Current - red B 3 3 3 3 4 3

Current - red C 3 3 3 3 3 3

Current - red D 2 2 2 2 2 2

Current - red E 1 1 1 1 2 1

Date - brown A 4 4 4 4 4 4

Date - brown B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Date - brown C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Date - brown D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Date - brown E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egyptian - orange A 5 5 5 5 5 5

Egyptian - orange B 4 4 4 4 5 4

Egyptian - orange C 3 3 3 3 4 3

Egyptian - orange D 2 2 2 3 3 2

Egyptian - orange E 1 1 1 2 2 1

Fern A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fern B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fern C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fern D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fern E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1


41

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Fig - Brown A 4 4 4 4 4 4

Fig - Brown B 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Fig - Brown C 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Fig - Brown D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fig - Brown E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fir A 4 4 4 4 4 4

Fir B 3 3 3 3 3 3

Fir C 3 3 3 3 3 3

Fir D 2 2 2 2 2 2

Fir E 1 1 1 2 2 1

Gecco - green A 4 4 4 4 5 4

Gecco - green B 3 3 3 4 4 3

Gecco - green C 3 3 3 3 4 3

Gecco - green D 3 3 3 3 3 3

Gecco - green E 2 2 2 2 2 2

Gold - yellow A 4 4 4 5 5 4

Gold - yellow B 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

Gold - yellow C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gold - yellow D 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Gold - yellow E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Graphit A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Graphit B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Graphit C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Graphit D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Graphit E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grass - green A 4 4 4 4 4 4

Grass - green B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Grass - green C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Grass - green D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grass - green E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heide A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Heide B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Heide C 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Heide D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heide E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indian - yellow A 4 4 4 4 4 4

Indian - yellow B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Indian - yellow C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Indian - yellow D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Indian - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Lilac A 3 3 3 3 3 3

Lilac B 2 2 2 2 2 2

Lilac C 2 2 2 2 2 2

Lilac D 1 1 1 1 1 1

Lilac E 1 1 1 1 1 1

Lime A 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

Lime B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lime C 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Lime D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lime E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnolia A 3 3 3 3 3 3

Magnolia B 3 3 3 3 3 3

Magnolia C 2 2 2 2 2 2

Magnolia D 1 1 1 1 1 1

Magnolia E 1 1 1 1 1 1


42

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Mandarin A 5 5 5 5 5 5

Mandarin B 4 4 4 5 5 4

Mandarin C 3 3 3 3 4 3

Mandarin D 2 2 2 3 3 2

Mandarin E 1 1 1 1 2 1

Mango A 4 4 4 4 5 4

Mango B 3 3 3 4 4 3

Mango C 3 3 3 3 3 3

Mango D 2 2 2 3 2 2

Mango E 1 1 1 2 2 1

Melon - yellow A 4 4 4 4 5 4

Melon - yellow B 4 4 4 4 4 4

Melon - yellow C 3 3 3 3 3 3

Melon - yellow D 2 2 2 3 3 2

Melon - yellow E 2 2 2 2 2 2

Mouse - grey A 4 4 4 4 4 4

Mouse - grey B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mouse - grey C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mouse - grey D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mouse - grey E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ocher A 5 5 5 5 5 5

Ocher B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ocher C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ocher D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Ocher E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Orange A 5 5 5 5 5 5

Orange B 4 4 4 5 5 4

Orange C 3 3 3 4 4 3

Orange D 2 2 2 3 3 2

Orange E 1 1 1 2 2 1

Paris - green A 4 4 4 4 4 4

Paris - green B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Paris - green C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Paris - green D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Paris - green E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peach A 5 5 5 5 5 5

Peach B 4 4 4 5 5 4

Peach C 3 3 3 4 4 3

Peach D 2 2 2 3 3 2

Peach E 1 1 1 2 2 1

Pear - yellow A 4 4 4 4 4 4

Pear - yellow B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Pear - yellow C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Pear - yellow D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Pear - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Pheasant - brown A 4 4 4 4 4 4

Pheasant - brown B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pheasant - brown C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pheasant - brown D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pheasant - brown E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pistachio A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pistachio B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pistachio C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pistachio D 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Pistachio E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


43

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Polar - blue A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Polar - blue B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Polar - blue C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Polar - blue D 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Polar - blue E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pumpkin A 5 5 5 5 5 5

Pumpkin B 4 4 4 5 5 4

Pumpkin C 3 3 3 4 4 3

Pumpkin D 2 2 2 3 3 2

Pumpkin E 1 1 1 2 2 1

Reddish A 4 4 4 4 4 4

Reddish B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Reddish C 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Reddish D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Reddish E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resin - yellow A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Resin - yellow B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Resin - yellow C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resin - yellow D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resin - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Roll A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Roll B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Roll C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Roll D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Roll E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rose A 5 5 5 5 5 5

Rose B 4 4 4 4 5 4

Rose C 3 3 3 3 4 3

Rose D 2 2 2 3 3 2

Rose E 1 1 1 2 2 1

Rust A 4 4 4 4 4 4

Rust B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rust C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Rust D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rust E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sahara A 3 3 3 3 3 3

Sahara B 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Sahara C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Sahara D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sahara E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Sienna A 4 4 4 4 4 4

Sienna B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sienna C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sienna D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sienna E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stone - gray A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stone - gray B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stone - gray C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stone - gray D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stone - gray E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sulphur - yellow A 5 5 5 5 5 5

Sulphur - yellow B 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

Sulphur - yellow C 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Sulphur - yellow D 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

Sulphur - yellow E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1


44

Fedővakolatok és festékek színei

Színfelár csoportok

Szín

KH

dörzsölt (R)

KH

kapart (K)

DRP

hengerelt

SK

dörzsölt (R)

SK

kapart (K)

SH

dörzsölt (R)

SH

kapart (K)

SHF

kültéri

szilikongyanta

DFA

kültéri diszp.

DFI

beltéri diszp.

SFF

kültéri szilikát

GRF

nemesvakolat

alapozó

Teak A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Teak B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teak C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teak D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teak E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Terra A 4 4 4 4 4 4

Terra B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Terra C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Terra D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Terra E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tobacco A 4 4 4 4 4 4

Tobacco B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tobacco C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tobacco D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tobacco E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Umbra A 4 4 4 4 4 4

Umbra B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Umbra C 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Umbra D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Umbra E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vulcan - red A 4 4 4 4 4 4

Vulcan - red B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vulcan - red C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vulcan - red D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vulcan - red E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Water - blue A 4 4 4 4 4 4

Water - blue B 3 3 3 3 3 3

Water - blue C 3 3 3 3 3 3

Water - blue D 2 2 2 2 2 2

Water - blue E 1 1 1 1 1 1

White A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

White B 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2

White C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

White D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

White E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WhiteCoffee A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

WhiteCoffee B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

WhiteCoffee C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

WhiteCoffee D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

WhiteCoffee E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Windhover - red A 4 4 4 4 4 4

Windhover - red B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Windhover - red C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Windhover - red D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Windhover - red E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I. Színcsoport 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 164 162 161 137,5

II. Színcsoport 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 330 330 275,5 413

III. Színcsoport 352 352 352 352 352 352 352 741 714,5 576 823,5

IV. Színcsoport 496 496 496 496 496 496 496 1456,5 1429,7 1097,5 1099

V. Színcsoport 902 902 902 902 902 1616,5 1616,5 5223 5223 1925 1376,5


Tel: 96/565-192

Fax: 96/565-190

Nagykereskedő:

Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

Megrendelés

Megbízás száma:

Területi képviselő:

45

Építési vállalkozó, megrendelő:

Kereskedő, megrendelő:

Visszaigazolás faxszáma:

Építési terület, szállítási cím:

Szerződés érvényessége: Kezdete: Vége:

Fuvarozás módja: Önrakodós TGK Sakret szállít Vevő szállít, rendszám:

Csomagolás módja Fóliázva Fólia nélkül

Raklap Csereraklap Egyutas raklap

Árukód

Áru neve

Mennyiség kg

Mennyiség

db

Ár

Kelt:_________________________________________

_____________________

Megrendelő

Várható szállítási határidő:________________________

_____________________

Szállító

Megrendeléshez fénymásolható!


46

SAKRET silótechnikai információk

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve

felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésére

áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika!

Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie.

Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban –

optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan annyi

habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék

anyag, így pedig pénzt takarít meg!

A személyre szabott megoldás!

Silók

Cégünknél nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók

kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek

(töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csonk). A silók felállításakor a maximálisan

szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24

tonna.

Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos

szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást

követően.A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérleg-jegyet

küldünk

Visszavásárlás

A silóban maradt anyagot, igény esetén - a szavatossági idő lejárta előtt min. 45

nappal - visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt

nem áll módunkban visszavenni.

A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 6.500 Ft/tonna szállítási és

kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóvá írjuk. A mérlegelés eredményét

a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.

Feltöltés

Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid

töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb

tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a

táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A

telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítania

kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető,

járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes,

16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvénnyel). A szállítás úthibáiból

eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A

telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási

engedély, Behajtási-, Rakodási engedély stb.) biztosítása a Megrendelő feladata

és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.

A SAKRET silók szállításának, felállításának és használatának általános feltételei

- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni,

hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják

megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya

mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot

az elektromos légvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani,

egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A

felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy

egyértelmű jelzéssel kell ellátni. Felelős: F/B

- A felállított siló helyigénye egy 3 x 3 méter nagyságú sík terület,

mely védett kell, hogy legyen a vízmosástól és lecsúszástól.

Felelős: F/B

- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell

arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság

meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet:

árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől.

Felelős: F/B, S/A

- Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen személyek

nem tartózkodhatnak a siló közelében!

Felelős: F/B, S/A, T

- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel

lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás,

áthelyezés szigorúan tilos! Felelős: F/B, S/A

- A silónak függőlegesen kell állnia! Felelős: F/B, S/A

- Különösen óvatosnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok,

lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a

siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási

feltételek ( pl. fagyos talaj)! Felelős: F/B

- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan

figyelni kell arra, hogy az alépítmény ne süllyedjen meg! Adott

esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni! Felelős:

F/B, T

- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a

járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi

hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes,

fényvisszaverő fóliával valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra

vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni!

Felelős: F/B

- A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm2. Ennek a teherbírásnak

megfelelően kell a munkaterületet kialakítani! Felelős:

F/B

- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában

vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben

előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot! Felelős: F/B

- A betonalap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az

alap teherbíró és rendelkezik az előírt több mint 0,2N/mm2 –es

nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3 –3,5 m hosszúnak, 30

cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie! Felelős: F/B

- Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell!

Felelős: F/B

- Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell,

hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés

működését is le kell ellenőrizni! Felelős: F/B, T

- A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban

keletkező töltőnyomás nem lehet több mint 0,1 bar! A tartályban

töltés után nem maradhat levegő túlnyomás. Felelős: T

- A levegőztető vezetéket folyamatosan szabadon kell tartani, a

nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhet!

Felelős: F/B, S/A, T

- Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy

rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak! Felelős:

F/B, S/A, T

- A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és

kárért, amely a siló használatakor keletkezik. Felelős: F/B

- A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként,

vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket

lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az

erre a célra felhegesztett tartólap szolgál.

Felelős: F/B

- A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet

üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni! Felelős:

F/B

- A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által

rászerelt berendezést el kell távolítani! Felelős: F/B, S/A

- Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden

szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket,

valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani!

Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető

vezetékét ki kell nyitni! Felelős: F/B, S/A

F = Felhasználó B = BérlőS = Silószállító A = Silóállító T =

Silótöltő


SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek

47


48

© SAKRET Hungária Bt.

H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

A SAKRET Trockenbausstoffe Europa tagja

e-mail: sakret@sakret.hu web: www.sakret.hu

More magazines by this user
Similar magazines