Dr. Gyódi Péter (PC-Agrár Kft)

odin.agr.unideb.hu

Dr. Gyódi Péter (PC-Agrár Kft)

A PC Agrár Agr r Kft. fejlesztési fejleszt si és s

alkalmazási alkalmaz si eredményei,

eredm nyei,

tapasztalatai

Dr. Gyódi Gy di Péter ter

Informáci Inform ciótechnol technológia gia – innováci innov ció - disszemináci disszemin ció

MAGISZ – 2010.04.09 Budapest


PC Agrár Agr r Kft.

Alapítva: Alap tva: 1997

Létsz tszám: m: 10 fő f

Székhely: Sz khely: Kaposvár Kaposv

Tevékenys Tev kenységi gi körök: k k:

-könyvel nyvelés, , tanácsad tan csadás

-pály lyázat zatírás

-mez mezőgazdas gazdasági gi szoftverek fejlesztése, fejleszt se, forgalmazása

forgalmaz sa


AO Agrár-Office Agr Office programcsomag

�� MS Office a mezőgazdas mez gazdaság g számára sz ra

�� Növénytermeszt nytermesztés s komplex dokumentáci

dokument ciós s

rendszere

�� Moduláris Modul ris felépítés fel s (6 + 1 főmodul) f modul)

�� Nyílt Ny lt rendszer, adatcsere más m s programokkal

�� Standard protokollok használata haszn lata

�� Standard hardvereszközök hardvereszk k használata haszn lata


Földb ldbérlet rlet modul

�� Helyrajzi szám sz m szintű szint nyilvántart nyilv ntartás

�� Földb ldbérlet, rlet, földhaszn f ldhasználat lat

�� Bérleti rleti szerződések szerz sek

�� Bérleti rleti díjak d jak fizetése fizet se

�� Földhaszn ldhasználati lati bejelentő bejelent lap

�� Kifizetői Kifizet i igazolás igazol

�� Sok kiért ki rtékel kelés

�� Listavarázsl Listavar zsló


Táblat blatörzsk rzskönyv nyv-GN GN modul

�� Minden munkaművelet munkam velet rögz r gzíthet thető

�� Naturáli Natur liák k + költs k ltségek/bev gek/bevételek telek

�� Meteorológiai Meteorol giai adatok

�� Készletnyilv szletnyilvántart ntartás

�� Talajvizsgálatok Talajvizsg latok (GIS nélk n lkül!!!) l!!!)

�� Sok kiért ki rtékel kelési si lehetőség lehet

�� Gazdálkod Gazd lkodási si napló napl

�� Permetezési Permetez si napló napl

�� Listavarázsl Listavar zsló


GIS modul

�� GPS területm ter letmérési si adatok beolvasása beolvas sa

�� Táblat blatörzsk rzskönyv nyv kapcsolódás kapcsol

�� Földb ldbérlet rlet modul (hrsz.) kapcsolódás kapcsol

�� MePAR és s egyéb egy b térk t rképek pek kezelése kezel se

�� Térk rkép p import-export

import export

�� Rétegek tegek szerkesztése szerkeszt se

�� On-line On line GPS kiegész kieg szítő modul


Precízi Prec ziós s gazdálkod gazd lkodás s modul

�� Talajvizsgálatok Talajvizsg latok tervezése, tervez se, mintavételi mintav teli helyek

�� Talajvizsgálati Talajvizsg lati adatok beolvasása beolvas sa (térk (t rképek) pek)

�� Hozamtérk Hozamt rképek pek beolvasása beolvas sa

�� Applikáci Applik ciós s térk t rképek pek (műtr (m trágya, gya, növényv nyvédőszer szer)

�� Applikáci Applik ciós s térk t rképek pek kész k szítése se

�� Manuálisan Manu lisan (raszterenként)

(raszterenk nt)

�� Automatikusan (hozamtérk (hozamt rkép, p, talajvizsgálat talajvizsg lat alapján) alapj n)

�� Alaptérk Alapt rkép p alapján alapj n (kiválasztott (kiv lasztott térk t rkép p leképez lek pezése se 1:1)

�� Térk rkép p import-export

import export


Bordcomputer modul

�� JD-Office JD Office programcsomag alapeleme

�� John Deere Greenstar monitorok

�� GS4

�� GS2

�� ISOBUS

�� ISO/XML interface

�� Chipkártya Chipk rtya írás-olvas olvasás

�� Bordcomputer vezérl vez rlés s - dokumentálás

dokument

�� PDA (PALM és s Windows Mobile) kész k szülékek kek


AO AutoDok modul

�� Flottakövet Flottak vető és s dokumentáci

dokument ciós s rendszer (off ( off-line line)

�� Timeboy datalogger vonalkód vonalk d olvasóval olvas val + GPS

antenna

�� Táblat blatörzsk rzskönyv nyv alapelemek

�� Törzsadatok, rzsadatok, munkaműveletek munkam veletek rögz r gzítése, se, kezelése kezel se

�� Táblat blatörzsk rzskönyvbe nyvbe visszaolvasható visszaolvashat adatok

�� Bordcomputer egyszerű egyszer helyettesítése

helyettes se

�� Csak dokumentálás

dokument


AO netDok modul

�� Flottakövet Flottak vető rendszer (on-line; (on line; mobilinternet)

�� Aplicom box + GPS antenna

�� JAVA program

�� Opció: Opci : gázolajfogyaszt

g zolajfogyasztás

�� Valós Val s idejű idej adatok a szerveren (Navteq ( Navteq térk rkép) p)

�� Adatok napi bontásban bont sban letölthet let lthetők

�� Adatexport (Agrar ( Agrar-Office Office; ; Google Earth) Earth

�� AO AutoDok + AO netDok

�� Flottakövet Flottak vetés s és s Táblat T blatörzsk rzskönyv nyv egyben


Várhat rható tendenciák tendenci

�� GPS már m r kb. 10 éve ve a kulcstechnológia

kulcstechnol gia

�� GIS rendszer a belépő bel egy perspektivikus szoftvernél szoftvern

�� Automatikus dokumentálás dokument s szerepe nő n

�� Chipkártya Chipk rtya a végét v t járja j rja

�� A mostani évtized vtized a mobil interneté internet

�� Munkafeladatok kijuttatása kijuttat sa a bordcomputerre

�� Munkafeladatok gyors módos m dosítása sa

�� Munkaadatok szerveren gyűjt gy jtése se

�� Navigáci Navig ció (Feladat + térk t rkép p + útvonaltervez tvonaltervezés) s)


PC Agrár Agr r Kft.

H-7400 7400 Kaposvár Kaposv

Roboz u. 7.

www.pc-agrar.hu

www.pc agrar.hu

info@pc info pc-agrar.hu agrar.hu

+36 30 99 38 998

More magazines by this user
Similar magazines