07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POLGÁRMESTERI<br />

BESZÁMOLÓ<br />

BESZÁMOLÓ<br />

A képviselő-testület augusztusi ülése egy szokatlanul rövid<br />

testületi ülés volt.<br />

A helyi építési szabályzat elfogadását levettük napirendről,<br />

így ez várhatóan csak a <strong>szeptember</strong> végi ülésen kerül majd<br />

elfogadásra, ugyanakkor Pest Megye Területrendezési Tervét<br />

megismerték képviselőink és egyhangú szavazással támogatták.<br />

A Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kötött megállapodásunkat<br />

felbontottuk kérésükre és egy új megállapodást fogunk<br />

kötni, miután sikerült megegyezni az új feltételekben.<br />

A Magyar Közút ingyenes tulajdonba adásra ajánlott fel egy<br />

területet a pátyi út mentén.<br />

Mivel eddig is mi tartottuk karban és gazdasági övezet közvetlen<br />

szomszédságában van, elfogadtuk azt.<br />

A nyílt ülés utolsó napirendjeként pedig a szavazatszámláló<br />

bizottság tagjainak névsoráról szavaztak a képviselők,<br />

hiszen előttünk áll egy önkormányzati választás, egy öt<br />

éves ciklus vége felé haladunk.<br />

Kérem engedjék meg, hogy ehhez az utolsó napirendhez<br />

kapcsolódva összefoglaljam néhány gondolatban az elmúlt<br />

öt év önkormányzati munkájának eredményeit.<br />

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!