07.09.2019 Views

Zsámbéki Polgár - 2019. szeptember

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BESZÁMOLÓ<br />

Jó kapcsolatot ápolunk a környező települések polgármestereivel,<br />

országgyűlési képviselőnkkel, Pest Megye Önkormányzatával.<br />

Ez nagy segítség amikor lobbitevékenységet<br />

kell kifejteni Zsámbék érdekében és ebben nyilván fontos<br />

elem az is, hogy többünknek egy-másfél évtizedes önkormányzati<br />

és még hosszabb helyi közéleti múltja van.<br />

Ebben a testületben csak olyan emberek kaptak feladatot<br />

akik előtte civilként is bizonyították, hogy Zsámbékért akarnak<br />

dolgozni, nem csak 5 évenként bukkannak fel a semmiből<br />

képviselői, vagy polgármesteri posztért ácsingózva.<br />

Akik ismerik Zsámbék önkormányzati múltját, vagy más településekét,<br />

azok tudhatják, hogy ez a fajta összhang amit<br />

testületünk tagjai mindvégig megőriztek a sokszínűségük<br />

ellenére, szinte egyedülálló.<br />

Így lehet és érdemes dolgozni!<br />

Pályázati és saját forrásból jóval egy milliárd forint feletti<br />

összegben hajtottunk végre fejlesztéseket.<br />

A városközpont felújításának nagy része a várossá válás 10.<br />

évfordulójára, megvalósult.<br />

Orvosi Rendelőnk felújítását két nagy pályázattal először<br />

kívül, majd belül is elvégeztük. Több kilométernyi járdát és<br />

utat is sikerült felújítanunk. Idegenforgalmunk jelentősen<br />

növekedett, a szépülő környezetnek és az egyre színvonalasabb<br />

rendezvényeinknek, valamint együttműködő egyesületeink,<br />

egyre változatosabb programjainak köszönhetően.<br />

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR <strong>2019.</strong> <strong>szeptember</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!