letöltés - Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és ...

classics.arts.unideb.hu

letöltés - Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és ...

BAJONI, M(aria), G(razia): Nomen indignum probitate vitae (Auson. Prof. 7.6 Green): Alcune variazioni di un

topos, 40-41, 2004-2005, 355-360.

BALLA, L(ajos): To the questions of the military history of Dacia in the second century (Megjegyzések Dacia

második századi hadtörténetének kérdéseihez), 1, 1965, 39–48.

A tanulmány Dacia történelmének háborús eseményeit követi nyomon különféle katonai diplomák, pénzérmék

feliratainak segítségével a Traianus halálát követı idıszaktól (117) a marcomann háborúk elızményéig. A

szerzı a háborús eseményekhez kapcsolódóan megvizsgálja Dacia újjászervezésének problémáit, említést tesz

többek között a jazygok és a roxolánok háborújáról, egyéb ott élı törzsek lázadásairól, s a marcomann háborúk

(167–180) közvetlen elızményeként a bellum suspensumról (162–167).

T. M.

BALLA, L(ajos): Zwei epigraphische Beiträge zur Geschichte der Städte von Nordwestpannonien in der

Regierungzeit der Severi (Két epigráfiai adalék Északnyugat-Pannonia városainak Severus-kori történetéhez) 2,

1966, 89-100.

A tanulmány egy carnuntumi és egy vindobonai felirat alapján Északnyugat-Pannonia városainak Severus-kori

viszonyait kívánja részletesebben megvilágítani. Az elsı részben [L.? O]ct(avius) M. f. Faustinianus carnuntumi

feliratának elemzésére, értelmezésére kerül sor. A szerzı rekonstruálja a felirat (Savaria vezetı rétegébıl

származó, de Carnuntumban is az ordo decurionumba kerülı, illetve a lovagrendbe is felemelkedı) állítójának

hivatali pályafutását, s eközben röviden bemutatja Savaria és Carnuntum Severus-kori viszonyait, a császári

politika a térség városaira gyakorolt hatását. A cikk második felében pedig C. Marc(ius) Marcianus Deor(um)

Prosperitasnak szentelt vindobonai feliratával kapcsolatban Vindobona viszonyait röviden érintve ezen

egyedülálló perszonifikációnak a korszak vallásos életében történı elhelyezésére tesz kísérletet.

B. F.

BALLA, L(ajos): Zur Geschichte des religösen Lebens von Savaria (Savaria vallási életének történetéhez), 3,

1967, 67–77.

A római vallást Savariában és környékén a letelepedı veteránok, kereskedık honosították meg, ık képezték a

lakosság többségét. A császárkultusz ápolását szolgálta egyrészt a kiváló hadvezéreknek és magának

Augustusnak a tisztelete, másrészt pedig Iuppiter Optimus Maximus és a capitoliumi istenségek kultusza is. A

kelta ıslakosságnak csupán egy kis része csatlakozott ehhez a kultúrához, de a 2. század közepétıl szélesebb

körben is elterjedt. A keleti-hellenisztikus istenségek, köztük Isis vagy Nemesis tisztelete már a korai principatus

korszakában fontos szerepet játszott, sıt az államilag elismert vallás szintjére emelkedett.

A vallásos feliratok elsısorban az idegen eredető, vezetı társadalmi rétegektıl származtak. Két jellemzı

folyamat figyelhetı meg a feliratok vizsgálatában: egyfelıl az istenek iránti vágy megerısödése a személyes

igények kielégítését is szolgálta, másfelıl pedig az állami, vallási propaganda erıteljesebbé válása tapasztalható.

Septimius Severus uralkodása idején a fogadalmi feliratok száma megnıtt, egyúttal fokozódott a császárkultusz

jelentısége is.

Sz. E.

BALLA, L(ajos): Zu einem neuen ritterlichen cursus-Inschrift (Megállapítások egy új lovagrendi cursusfelirattal

kapcsolatban), 3, 1967, 85-87.

A szerzı az M. Avi-Yonah által közölt (Israel Exploration Journal, 16, No. 2. 1966. pp. 135-141, 16. tábla), L.

Valerius Valerianus tiszteletére a palaestinai Caesareában felállított felirattal kapcsolatban a szöveg több pontján

új olvasatot javasol, s igyekszik datálni is a Severusok alatt a birodalom tágabb vezetı rétegébe emelkedı

lovagnak a feliratban említett karrier-állomásaiat. L. Valerius Valerianus Septimius Severus megbízható

híveként szerepet kapott a 193–194-es harcokban, majd helytartói méltóságra emelkedett. A szerzı felveti L.

Valerius Valerianus esetleges pannoniai származását is.

B. F.

More magazines by this user
Similar magazines