BME_GTK Képzési_tájékoztató 2021 2022

grabanc

Képzési tájékoztató

2021 / 2022


KEDVES LEENDŐ HALLGATÓINK!

A XXI. század hatalmas kihívások elé állítja a felsőoktatási rendszereket az egész világon. Az infokommunikációs

forradalom átalakítja a hagyományos gondolkodást, a tudásátadás és tudásteremtés

megszokott formáit és intézményeit. Ebben az átalakulásban csak azok az egyetemek tudnak sikeresen

helytállni, amelyek képesek hidat építeni a hagyományos gondolkodás értékei és az új szemlélet nyújtotta

lehetőségek között.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jogelődje, a Mérnöki Intézet 1782-ben kezdte meg

működését. E hosszú időszak alatt elért sikerek igazolják az egyetem alkalmasságát a műszaki és gazdasági

környezet változása következtében felmerülő új feladatok megoldására.

A BME-n belül a gazdasági és társadalomtudományi ismereteket már évtizedek óta oktató szervezeti

egységekből alakult meg 1998-ban az egyetem legfiatalabb kara, a Gazdaság- és Társadalomtudományi

Kar. A GTK szakjai olyan képzéseket nyújtanak, amelyek jól illeszkednek a műszaki és természettudományi

karok által meghatározott környezethez. A műszaki karok közelsége megteremti a közvetlen kapcsolatot

a termelési és szolgáltatási folyamatokkal, továbbá segíti a korszerű infokommunikációs technológiák

beépítését a tananyagokba, és ezen technológiák felhasználását az oktatásban. Ugyancsak lehetővé teszi,

hogy az inspiráló műegyetemi környezetben a hallgatók egyaránt szerezhessenek műszaki-, gazdasági-, tanári-

és egyes területeken bölcsészdiplomát is. E lehetőség többet jelent annál, hogy eltérő képzési területek

diplomáját szerezhetik meg a hallgatók ugyanazon intézményben. További előny, hogy az eltérő képzési

területekhez tartozó programok szoros együttműködése egymáshoz jól illeszkedő

szakokhoz és a szinergikus hatások következtében új, a világot sokoldalúan

értékelni és alakítani képes látásmódhoz vezet.

Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik felkészülten szeretnék

fogadni a XXI. század technológiai, gazdasági és társadalmi kihívásait,

és egy olyan értékközösséghez kívánnak csatlakozni, amelynek

237 éves, eredményekben gazdag múltja garancia a sikeres jövőre.

Dr. Koltai Tamás

egyetemi tanár, a GTK dékánja


TARTALOM

BME GTK - Küldetés és Vízió..............................................................4. oldal

Alapszakok..............................................................................................6. oldal

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

6. oldal

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

7. oldal

Pénzügy és számvitel alapszak

8. oldal

Kommunikáció és médiatudomány alapszak

9. oldal

Műszaki menedzser alapszak

10. oldal

Műszaki szakoktató alapszak

11. oldal

Mesterszakok....................................................................................... 12. oldal

Műszaki menedzser mesterszak

12. oldal

Vezetés és szervezés mesterszak

13. oldal

Pénzügy mesterszak

14. oldal

Pszichológia mesterszak

15. oldal

Kommunikáció és médiatudomány mesterszak

16. oldal

Számvitel mesterszak

17. oldal

Master of Business Administration (MBA) mesterszak 18. oldal

Marketing mesterszak

19. oldal

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

20. oldal

Mérnöktanár / Közgazdásztanár mesterszak

21. oldal

PhD képzés........................................................................................... 22. oldal

Hallgatói külügyi testület................................................................. 23. oldal

Kollégiumok......................................................................................... 24. oldal

Ösztöndíjak.......................................................................................... 25. oldal

KommON, szakma és közösség...................................................... 27. oldal

Liska Tibor szakkollégium................................................................ 28. oldal

Közösség............................................................................................... 30. oldal

Hallgatói képviselet .......................................................................... 33. oldal

BME GTK 400+ Ösztöndíj program ............................................... 34. oldal

Kiemelten népszerű a BME-GTK a felvételizők körében.......... 36. oldal

Mesterien! Érvek a mesterképzés mellett.................................... 38. oldal

Útmutató a sikeres karrierhez......................................................... 40. oldal

Irány a Brown! - Campus Mundival Amerikában........................ 42. oldal

GTK hallgatói szemszögből............................................................. 44. oldal

Karrierépítés a Nemzetközi Szabadalmi Hivatalnál ................. 49. oldal

TDK elsőhely és Pro Progressio díj jelölés.................................... 50. oldal

TDK-ból Startup - a Filipper Grip története................................. 52. oldal

Tehetséges GTK-sok – Ābstrct......................................................... 54. oldal

Egy kivételes évtized története....................................................... 56. oldal

Egyetemifelkészülés – felsőbb fokon............................................. 57. oldal

Van tovább a mesterképzés után - PhD képzés......................... 58. oldal

Pénzügyi tudatosságot támogató applikáció

tervezése mindössze egy hétvége alatt? ..................................... 60. oldal

„A hallgatók nem kényszerként,

hanem lehetőségként élik meg a testnevelést”......................... 64. oldal

Öntevékeny körök............................................................................... 66. oldal

Next level education:

angol nyelvű mesterszakok a GTK-n............................................. 68. oldal

International Students’ Office......................................................... 74. oldal

Karrier, kaland közösség! Be International!................................. 75. oldal

Helyünk a világban:

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ......... 78. oldal

Hogyan pályázzak az ösztöndíjra? ................................................ 34. oldal

3


BME GTK - KÜLDETÉS ÉS VÍZIÓ

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar a Budapesti

A Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nagy

múlttal rendelkező, nemzetközileg elismert oktatási és

kutatási tevékenységet végző kara. Jogelődje 1912-ben

kezdte meg a gazdaságtudományi képzést a BME keretében,

posztgraduális jelleggel.

Küldetésünknek tartjuk, hogy e gazdag múltunkból építve

hozzájáruljunk a 21. század legfontosabb kihívásainak

megoldásához a Kar által művelt tudományterületeken,

illetve azáltal, hogy elősegítjük a BME nyolc kara közötti

együttműködést, a mérnöki, természettudományi és társadalomtudományi

területeken való, innovatív szellemiségű

közös gondolkodást.

4


A GTK célja, hogy megerősítse helyét a magyar és európai

felsőoktatási piacon azáltal, hogy a legjobb magyar és külföldi

hallgatókat vonzza, és továbbra is magas minőségű, versenyképes

képzéseket nyújt magyar és angol nyelven az alap-,

mester- és doktori képzésekben. Szakjaink fókuszába a korszerű

infokommunikációs technológiák alkalmazására épülő

ismereteket helyezzük, annak érdekében, hogy felkészítsük

hallgatóinkat a következő évtizedek gyorsan változó üzleti és

társadalmi környezetében való sikeres helytállásra.

A GTK olyan felsőoktatási intézményként vizionálja magát, amely több

mint egy üzleti iskola. Ennek érdekében magas szintű kutatási tevékenységet

végzünk a régió gazdasági, társadalmi és környezeti problémáival

kapcsolatos kérdések területén és együttműködünk az erre nyitott helyi

és regionális szereplőkkel. Célunk a BME által nyújtott műszaki környezetre

építve olyan kutatói közösség létrehozása, amely alkalmas a 4. ipari

forradalom következtében keletkező gazdasági és társadalmi változások

elméleti problémáinak komplex vizsgálatára, továbbá alkalmas a korszerű

informatikai eszközök nyújtotta környezet műszaki, gazdasági és

társadalmi innovációs feladatainak megoldására.

5


GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több mint

80 éves múltra tekint vissza a gazdálkodási szakterületű közgazdászok

képzése. E hagyományok követéseként indítottuk a Gazdálkodási

és menedzsment alapszakot, amely karunk egyik legnagyobb

alapszakja, az üzleti irányultságú közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb.

A képzés erőssége tantervének sokszínűsége: a menedzsment-,

pénzügyi-, közgazdasági- és társadalomismereti területek ismeretanyagának

elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett

a képzés hallgatói a projektfeladatok rendszerén keresztül számos

további szakterülettel ismerkedhetnek meg.

A BME technológiai környezetének köszönhetően az itt végzettek

otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben

is, megtanulnak más szakterületek képviselőivel is kommunikálni,

a folyamatok tervezése, szervezése és irányítása során velük együtt

dolgozni. Hallgatóink angol nyelvtudásukat üzleti szaknyelvvel bővíthetik,

szaktárgyaink egy részét angol nyelven hallgatva, illetve

speciális angol nyelvi kurzusok keretében.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

7 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon az alapfokozat

megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert

középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő

szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex

típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi

bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Kettőt kell választani: középszintű földrajz vagy gazdasági ismeretek

vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy egy

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy idegen nyelv vagy

egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

6


NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK

A Nemzetközi gazdálkodás alapszak célja legalább két idegen nyelven

magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése,

akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi

és módszertani ismeretek és szakirányú tudásuk birtokában

képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására,

szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés

második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában alkalmasak:

• a nemzetközi áru, nemzetközi szolgáltatások és pénzügyi mozgások

elemzésére,

• regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra

• nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,

• a menedzsmentfunkciók gyakorlati alkalmazására,

• önálló és csoportmunkára,

• tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák

alkalmazására.

Rendelkeznek önálló probléma-felismerő és megoldó, továbbá innovációs

készséggel, kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező)

készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési és együttműködési, valamint

szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel.

A Nemzetközi gazdálkodás alapszak a Gazdaságtudományi képzési

terület üzleti képzési ágához tartozik. A hatályba lévő felvételi jogszabályok

figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános

előírások mellett a Gazdaságtudományok képzési területe az alábbi

sajátos feltételek vonatkoznak:

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

8 félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

• Gazdasági ismeretek, vagy idegen nyelv vagy matematika vagy

történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy, a képzési ágban

választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: közgazdasági

alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek,

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

• Két középszintű érettségi vizsgatantárgyat kell választani a fentiekből

a jelentkezőknek, de abból csak egy lehet nyelv.

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből

államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési

területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga amelyek közül az

egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános

vagy ezzel egyenértékűnyelvvizsgával kiváltható ezekkel egyenétékű

érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

7


PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK

8

Pénzügy és számvitel alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve:

BA) képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg

megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek

birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési

intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére,

valamint számviteli szakfeladatok irányítására.

Az alapfokozat birtokában a Pénzügy és számvitel alapképzési

szakon végzettek ismerik:

• a nemzetgazdasági ágak helyzetét, fejlődésük fő törvényszerűségeit

• a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét,

a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett

finanszírozás formáit,

• a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalati

piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit,

• az államháztartás feladatait és felépítését,

• a vállalkozási és közszféra működési törvényszerűségeinek fő

különbségeit.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pénzügy és

számvitel szakja a fent leírtak mellett előtérbe helyezi az innovatív

digitális technológiai és informatikai ismereteket. A szak specializációi

– a FinTech (Financial Technology) és a Vállalati pénzügyek

specializáció – lehetőséget kínálnak arra, hogy innovatív pénzügyi

és számviteli ismeretek révén piacképes tudáshoz segítse hallgatóit.

A szakon kiemelten kezeljük a legújabb szoftverek és informatikai

megoldások elsajátítását, annak gyakorlati alkalmazását.

Angol nyelvű kurzusaink (szaktárgyaink) lehetőséget kínálnak a

nemzetközi gazdasági folyamatokba való betekintésre.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

7 félév

A Pénzügy és számvitel alapszak a Gazdaságtudományi képzési

terület üzletiképzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi

jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános

előírások mellett a Gazdaságtudományi képzési területre

az alábbi sajátosságok feltételek vonatkoznak:

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Matematika (kötelező) és gazdasági ismeretek, vagy idegen

nyelv, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy, a képzésiágban

választható szakmai előkészítő tárgy; közgazdasági

alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátási-idegenforgalom

alapismeretek.

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből

államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek

megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú

(C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű

érettségi bizonyítvány vagy okelvél szükséges.


KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) képzés célja

olyan kommunikátor képzése, aki ismeri a társadalmat működtető

kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt és a

média legfontosabb intézményeit.

A kommunikáció és médiatudomány szakon végzett pályakezdő a

következő, munkaerőpiacon hasznos képességekkel rendelkezik

majd: írásban és szóban logikusan ki tudja fejteni a mondanivalóját,

határozottan formál véleményt, az információkat kritikusan elemzi,

magas szinten készít és ad elő prezentációt, egy-egy ötletről, termékről

vagy szolgáltatásról.

A kommunikáció és médiatudomány alapszak BA a társadalomtudományi

képzési terület társadalomismeret képzési ágához tartozik.

A jelentkezőknek ezért a következő érettségi tárgyakból egy

emelt színtű és egy középszintű tárgyat kell választaniuk: egy idegen

nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol), vagy magyar, vagy matematika,

vagy társadalomismeret, vagy történelem.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

kommunikátor

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

6 félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy matematika

vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen

nyelv. (Ezekből a tárgyakból legalább egyet emelt szinten kell

teljesíteni.)

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A kommunikáció és médiatudomány alapszakon az alapfokozat

megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése

szükséges.

9


MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a több mint

230 éves mérnök- és 80 éves közgazdászképzési múltjával ideális környezete

a Műszaki menedzser szaknak. Nem véletlen, hogy hazánkban

az elsők között indult ez a képzés egyetemünkön, mely az elmúlt

20 évben töretlenül a szak elsőszámú hazai képzőhelye.

A műszaki menedzser közös nyelvet beszél mind a műszaki, mind

a gazdasági szakemberekkel, kiemelkedő tudással rendelkezik a menedzsment-

és a technológiai folyamatok tervezése és fejlesztése terén,

valamint ezek gazdasági, pénzügyi aspektusait is érti.

A képzésben egyaránt megjelennek azok a természettudományi,

műszaki, informatikai, valamint gazdálkodás- és szervezéstudományi

ismeretek, amelyek révén a végzettek sikeresen működnek közre

komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésében, azaz

a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésében, szervezésében,

a megvalósítás irányításában és az eredmények értékelésében.

Erős a képzés projektjellege, illetve kötődése a modern technológiákhoz,

az innovációhoz, a korszerű menedzsment- és pénzügyi

ismeretekhez.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

műszaki menedzser

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

7 félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Matematika és biológia vagy fizika vagy gazdasági ismeretek

vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy egy ágazati

szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

(középszintű mindegyik).

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A műszaki menedzser alapszakon az alapfokozat megszerzésének

feltétele legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,

középfokú (B2 szintű) komplex típusú általános nyelvvizsga

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél

megszerzése.

10


MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPSZAK

A képzés célja műszaki szakoktatók képzése, akik a választott

specializációjukhoz (gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika,

vegyipar, építészet, könnyűipar, nyomdaipar, közlekedés,

környezetvédelem, vízgazdálkodás) szakmacsoportok területén

felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben

elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére,

szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére,

a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások

és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (üzemi, duális,

tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására, gyakorlati foglalkozások

vezetésére. A belépéshez érettségi vagy ágazati szakmai érettségi

szükséges.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Műszaki Pedagógia Tanszéke több évtizedes képzési

tapasztalattal rendelkezik a műszaki szakoktató képzésekben. A műszaki

szakoktató végzettséggel és szakképzettséggel lehetővé vált

- a megváltozott jogszabályi követelmények szerint - a mérnöktanár

szak különböző szakirányain a mesterszintű képzés elvégzése is.

A képzés során a hallgatók specializálódhatnak. A BME-n választható

specializációk: gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika,

vegyipar, építészet, könnyűipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás.

A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre

vonatkozó általános előírások mellett a Műszaki szakoktatószakra

az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Tagozat:

részidős

Szakképzettség:

műszaki szakoktató

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

7 félév

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Matematika kötelező; biológia vagy fizika vagy informatika vagy

kémia vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy

szakmai előkészítő tantárgy választható. Választható ágazati

szakmai érettségi vizsgatárgy: építőipar-, épületgépészet-,

földmérés-, gépészet-, informatika-, könnyűipar-,környezetvédelem-vízgazdálkodás-,

közgazdaság-, közlekedés-,közlekedésépítő-,

közlekedésgépész-, távközlés -,vegyész-, vegyipar-, villamosipar

és elektronika ismeretek.

Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy:

Elektronika-, építészet és építés-, informatika-, gépészet-, építészet

és építés-, környezetvédelmi-vízgazdálkodás-, közlekedés

(közlekedéstechnika, közlekedés üzemvitel) alapismeretek.

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag

elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

11


MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK

A Műszaki menedzser mesterszakon végzettek elméleti és módszertani

hátérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben

felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására,

az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére.

A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias

gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket

elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett

problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában

a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó

képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki

menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és

a gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó

lehetőséget nyújt a különböző alapképzésben végzettek számára

tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége

is kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel

való együttműködés képességének kialakulását.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

okleveles műszaki menedzser

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen

nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma

van, államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy

oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

12


VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK

A Vezetés és szervezés mesterképzés azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók

gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyítse,

és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén

a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket.

A képzés során a hallgatók megismerik a termelő és szolgáltató

folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges

kvantitatív alapokat, valamint a legfontosabb menedzsment, gazdasági

viselkedéstudományi és jogi ismereteket. A képzésben fontos

szerepet töltenek be a logisztikai folyamatok optimális kialakításával,

a projektmenedzsment korszerű módszereivel, a karcsúsított

(lean) gyártással és szolgáltatással, valamint a változások megvalósításával

kapcsolatos kérdések. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási

folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez

és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására.

A képzés során esettanulmányok és szimulációs üzleti

játékok segítik a termelő és szolgáltató rendszerekben előforduló

döntési helyzetek elemzését.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és

szervezés mesterszakjának sajátossága, hogy széles általános alapozás

mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati

gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.

2019. szeptemberétől angol nyelven is indítjuk képzésünket, nemzetközi

és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert,

legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy

egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag

elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga,

vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy

oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

13


PÉNZÜGY MESTERSZAK

A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik

a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes pénzügyi - azon

belül elsősorban befektetéselemzési és kockázatkezelési - ismeretekkel

rendelkeznek. Hallgatóink képesek lesznek önálló és komplex

szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására

és elemzésére makro és mikro szinten egyaránt.

A program fő célja, hogy magas szintű szakmai standardokat nyújtson

a befektetéselemzés, a portfóliókezelés, a vállalati és banki treasury

és kockázatkezelés területén.

A fent említett célok elérése érdekében törekedtünk arra, hogy

lefedjük a nemzetközi Chartered Financial Analyst (CFA) és a Financial

Risk Manager (FRM) szakmai követelményeit a mesterképzésünk

struktúrájának és tantervének kialakításakor. Ennek következtében

diákjaink a diploma megszerzésével egyidejűleg részben felkészülnek

a CFA / FRM vizsgák sikeres teljesítésére is.

2019. szeptemberétől csak angol nyelven indítjuk képzésünket, nemzetközi

és hazai jelentkezők számára egyaránt nyitott formában.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

okleveles közgazdász pénzügy szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert,

legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy

egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag

elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga,

vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy

oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

14


SZÁMVITEL MESTERSZAK

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számvitel mesterszaka

a számviteli ismereteket helyezi előtérbe, emellett megalapozott

üzleti ismereteket is kínál. A cél olyan szakemberek képzése,

akik képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására,

ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti

és módszertani ismereteik, menedzseri készségeik birtokában alkalmasak

a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein

közép- és felsőszintű pénzügyi, számviteli, továbbá controlling

feladatok ellátására.

Mesterképzésünk magas szintű számviteli, ellenőrzési és pénzügyi

ismereteket kínál hallgatóinak. Oktatási programja a vezetői számvitel

mellett az ellenőrzés és könyvvizsgálat területét is érinti, amely a

későbbiekben biztos alapokat nyújt a könyvvizsgálói képesítés megszerzéséhez.

A nagy múlttal és hírnévvel rendelkező műegyetemi környezeti adottságokkal

élve a Számvitel mesterszakon is előtérbe helyezzük az innovatív

digitális technológiai és informatikai ismereteket. Oktatási portfóliónk

szerves részét képezik a legújabb szoftverek és informatikai

megoldások elsajátítása, annak gyakorlati alkalmazása. Angol nyelvű

kurzusaink (szaktárgyaink) lehetőséget kínálnak a nemzetközi gazdasági

folyamatokba való betekintésre. Külföldi vendégelőadóink érdekes

és izgalmas előadásaikkal színesítik képzésünket.

A számvitel iránt elkötelezett hallgatóink részére a képzés befejezését

követően doktori iskolánk PhD programja kínál további kutatási

lehetőségeket.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

részidős (levelező)

Szakképzettség:

okleveles közgazdász számvitel szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert,

legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy

egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag

elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga,

vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy

oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

15


PSZICHOLÓGIA MESTERSZAK

A pszichológia mesterszak „Munka- és szervezetpszichológia”, valamint

„Kognitív pszichológia - kísérleti vagy neuropszichológiai

iránnyal” specializációkon indul.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a

munka- és szervezet-szakpszichológus képzés több évtizedes múltra

tekint vissza. A Munka- és szervezetpszichológia specializációra

azok jelentkezzenek, akik olyan feladatokat szeretnének megoldani,

amelyek középpontjában a munkatevékenység, a munkakörnyezet,

az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, értékelése,

fejlesztése áll. A jellemzően projektmunka-alapú tudásátadás során

a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják

valós feladathelyzetekben alkalmazni is azt.

A Kognitív pszichológia - kísérleti vagy neuropszichológiai iránynyal

specializáció középpontjában az alapvető kognitív folyamatok

(észlelés, emlékezet, nyelv) működésének és szerepének megismerése

áll, mindennek a viselkedés-szervezési, idegrendszeri

és neuropszichológiai hátterével, gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel.

A képzés során a hallgatók - jövőbeni karrierterveik

alapján - választhatnak egy elméleti-kutatói vagy egy gyakorlatineuropszichológiai

irány közül.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

okleveles pszichológus

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek

közül az egyik angol – államilag elismert középfokú (B2) komplex

típusú nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány

vagy oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

16


KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERSZAK

Olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a modern társadalmat

működtető bonyolult kommunikációs rendszereket, a kommunikáció

és a média fontosabb intézményeit és eszközeit, sikeres

kommunikációt tudnak tervezni és folytatni.

A kommunikációs szakember feladata, hogy hatást érjen el, értse

is ennek mechanizmusait. Ezekben csak az lehet sikeres, aki

tudja elemezni a kommunikációs jelenségeket, ismeri a legújabb

kommunikációs eszközöket, és tudja alkalmazni is őket.

Képes kommunikációs projektek tervezésére és megvalósítására,

maga is jó kommunikáció készségekkel rendelkezik, jól ír, hatásosan

beszél és meggyőzően prezentál.

A képzés hangsúlyos részei specializációkként is megjelennek: kommunikációtervezés,

vizuális kommunikáció, digitális média, valamint

kulturális iparágak. A BME egyetemi környezete ehhez hozzáteszik

az üzleti és technológiai környezetben való eligazodást, az ilyen hátterű

kommunikációs programok futtatására való felkészítést.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Tagozat:

nappali

Szakképzettség:

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a mesterfokozat

megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag

elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy

egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő

további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex

típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány,

vagy oklevél megszerzése szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

17


MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERSZAK

A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik

a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration

(MBA) szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői

tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható

tudással vértezze fel.

A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások

tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások létrehozására és

fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Megismerik és

megértik a vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.

A BME MBA programjának négy tartalmi különlegessége van,

ami megkülönbözteti más hasonló vezetőképzési szakoktól: átszövi

a digitális transzformáció és negyedik ipari forradalom kihívásainak

elemzése, kiemelt hangsúlyt kap az üzleti analitika szerepe a vezetői

döntésekben, felvértezi a résztvevőket a menedzsment emberi és

szervezeti kihívásainak kezelésére elsősorban a műszaki környezetben,

és megerősíti a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás

iránti szemléletet és képességeket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakának

sajátosságait a nemzetközi beágyazottságon és különleges

tartalmon túl, a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra

színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a

menedzsment területek elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel

foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik

tudásukat.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal

(pénteki vagy szombati előadások, előadás-videók stb.)

a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

részidős (levelező)

Szakképzettség:

okleveles közgazdász MBA szakon

Finanszírozási forma:

önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag

elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga,

vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy

államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános

nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány

vagy oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

18


MARKETING MESTERSZAK

A képzés hallgatói a marketing szakma elméleti és gyakorlati

ismeretanyaga mellett általános üzleti ismereteket szereznek.

A végzettek tehát amellett, hogy tisztában vannak a különböző

marketingeszközök alkalmazási lehetőségeivel, és irányítani, menedzselni

tudják a marketing egyes részterületeit, egyúttal más üzleti

területek szakértőivé is válnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing

mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketingés

más menedzsment ismeretek integrálásával képessé válnak saját

szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb

kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső

és a külső érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók

egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről

tesznek tanúbizonyságot.

A képzés részidős formában, szombati napokon zajlik, valamennyi

kapcsolódó szolgáltatásunkkal (segédanyagok: jegyzet, előadás

diák, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk

megkönnyíteni.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

részidős (levelező)

Szakképzettség:

okleveles közgazdász marketing szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert,

legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy

egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy

államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános

nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány

vagy oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

19


REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK

Mesterszakunkon olyan szakembereket képzünk, akik képesek területi,

környezeti és ezekkel összefüggésben nemzetközi gazdasági

folyamatok elemzésére, összetett problémák és összefüggések felismerésére,

stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó,

kreatív közreműködésre. Közgazdász diplomát adó mesterprogramunk

végzett mérnökök jelentkezését is várja. Végzettjeink sikeresen

helyezkednek el az államigazgatásban, önkormányzatoknál és

az üzleti szférában, valamint civil társadalomban egyaránt.

A Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sajátossága a felelős

és jövőtudatos döntéshozatal, irányítás és tervezés elsajátítása

különös tekintettel a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás kihívásaira

adható innovatív megoldásokra.

A képzésben hangsúlyos a gyakorlatorientált szemlélet, a csapat- és

projektmunka. Hallgatóink nemzetközi és hazai kutatási projektjeinkbe

is bekapcsolódhatnak tovább szélesítve szakmai ismereteiket

és tapasztalataikat. 2019. szeptembere óta angol nyelven is indítjuk

képzésünket, nemzetközi és hazai jelentkezők számára egyaránt

nyitott formában

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)

Tagozat:

nappali, részidős (levelező)

Szakképzettség:

okleveles közgazdász regionális

és környezeti gazdaságtan szakon

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

4 félév (a részidős képzés esetében az oktatás kéthetente pénteki

és szombati napokon történik)

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert,

legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy

egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú,

a képzés területének megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy

államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános

nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány

vagy oklevél szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

20


MÉRNÖKTANÁR / KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERSZAK

A mérnöktanárok és a közgazdásztanárok a pedagógiai tanulmányaik

során a tanárképzés megújított pedagógiai -pszichológiai

ismeretanyaga mellett megismerkednek a szakképzés különböző

szintjeivel, formáival, illetve ezek sajátos igényű tanításának

módszereivel és a köznevelési és a vállalati oktatás folyamatának

jellemzőivel.

A képzés során a hallgatók specializálódhatnak. A BME-n választható

specializációk: mérnöktanár - bio-vegyipar, elektrotechnika-elektronika,

építő-építészet, gépészet-mechatronika, informatika,

könnyűipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés,

műszaki-gazdasági specializáció; közgazdásztanár - kereskedelem-marketing,

közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vállalkozási

ismeretek, ügyvitel specializáció.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mérnöktanárképzés

hagyományai 1870 májusára nyúlnak vissza, amikor

megnyílt a Reáliskolai Tanárképző, melynek első igazgatója Sztoczek

József volt. Azóta is működik egyetemünkön a tanárképzés, egyfelől

a BME Műszaki Pedagógia Tanszék, másfelől 2012-től a BME Tanárképző

Központ keretei között. A BME Tanárképző Központ a hazai

mérnöktanár-, és a közgazdásztanár képzés szakirányainak legszélesebb

körű kínálatát nyújtja, vannak szakirányok, amelyek képzése

csak a BME-n folyik.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Tagozat:

részidős (levelező)

Szakképzettség:

okleveles mérnöktanár ill. okleveles közgazdásztanár

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

előtanulmányoktól függően 2 vagy 4 félév

NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből

államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga,

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél

megszerzése szükséges.

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további

információ az alábbi weboldalon:

www.gtk.bme.hu

21


PhD KÉPZÉS

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságés

Társadalomtudományi Karán folyó oktatás legmagasabb

fokozata a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori

Iskolában (továbbiakban: Doktori Iskola) valósul meg. A Doktori

Iskola kinyilvánított célja olyan szakemberek képzése, illetve

kutatásainak irányítása, akik a különböző gazdasági tevékenységek

gazdasági, műszaki és társadalomtudományi vetületeit képesek

felismerni, leírni és modellezni, továbbá a felmerülő problémák

megoldásához vezető megközelítéseket megfogalmazni

és megfelelő eljárásokat kidolgozni.

A doktori képzés struktúrája az általános gazdaságtudományi

ismereteket és a fókuszált kutatásokat egyaránt megalapozó

ismereteket egyesíti. A képzés a tudományos kutatási,

valamint a felsőfokú oktatási feladatokra hivatott felkészíteni

a hallgatókat. Ugyanakkor a Doktori Iskola által meghirdetett

témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés

legfontosabb elemét.

A Doktori Iskola minden év áprilisában közzéteszi a felvételi

pályázati felhívást, amely tartalmazza a témakiírásokat, valamint

a doktori képzésbe történő felvétel formai és tartalmi követelményeit.

2019 szeptemberétől a képzés hivatalos nyelve az

angol, így már hazai és nemzetközi jelentkezők is pályázhatnak.

ALAPADATOK

Végzettségi szint:

Doktori fokozat PhD

Tagozat:

nappali

Finanszírozási forma:

állami ösztöndíjas / önköltséges

Képzési idő:

8 félév

KÖVETELMÉNYEK ÉS FELTÉTELEK:

• Hagyományos képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi

tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi

oklevél.

• Kétszintű képzés esetén sikeres záróvizsgával befejezett tanulmányokat

tanúsító, legalább jó (4) minősítésű BSc és MSc oklevél.

• A záróvizsga előtt álló pályázó felvétele a legalább jó minősítésű oklevél

határidőre történő bemutatásáig feltételes.

• A választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább

B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsgával, illetve azzal

egyenértékű más bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

• Egy másik idegen nyelvből a szakirodalom tanulmányozásához szükséges

nyelvtudás.

• A szakmai terület átfogó ismerete.

• Kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat,

publikáció, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel).

22

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ

az alábbi weboldalon: www.gtk.bme.hu


INTÉZMÉNYI KÜLÖNBSÉGEK A MUNKAERŐPIACON

JÖVEDELEM ÉS DIPLOMÁS MUNKA A GAZDASÁGTUDOMÁNY TERÜLETÉN

A gazdaságtudomány képzési

területen végzettek havi bruttó

átlagjövedelme (Ft) és foglalkozásuk

vertikális illeszkedése

intézményenként, százalékban.

A vertikális illeszkedés mutató arra

vonatkozik, hogy a vizsgált csoportok

végzettjeinek hány százaléka dolgozik

diplomát igénylő munkakörben.

Az egyik tengelyen a frissdiplomások

átlagjövedelme, a másikon a munkaerőpiacra

kilépett végzettek közül diplomás

munkát végzők intézményi arányai

szerepelnek.

Az adatok a „Diplomán túl” kutatás

Diplomás pályakövetés 2018 című

gyorsjelentéséből származnak.

Kiadta az Oktatási Hivatal

Felsőoktatási Elemzési Főosztálya.

N = 17 248

átlagjövedelem = 374 402 Ft

átlagos vertikális illeszkedés = 73,59%

550 000

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

ÁTLAGJÖVEDELEM

(havi bruttó), 2017. december

EJF

KJE

DUE

METU

PE

NYE

MILTON

NJE

SZE

BGE

DE

EDUTUS

SZIE

ME

GDF

IBS

EKE

SOE

GFF

WSUF

SZTE

DIPLOMÁS MUNKÁT VÉGEZ

ELTE

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

NKE

TPF

PTE

OE

BME

KE

BCE

Forrás: DPR AAE 2018


Induló szakok 2021 őszétől a Műegyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

ALAPKÉPZÉSEK

Gazdálkodási és menedzsment

Nemzetközi gazdálkodás

Pénzügy és számvitel

Műszaki menedzser

Kommunikáció és médiatudomány

Műszaki szakoktató

MESTERKÉPZÉSEK

Kommunikáció és médiatudomány

Műszaki menedzser

Pénzügy (angol nyelven)

Pszichológia

Regionális és környezeti gazdaságtan

(magyar és angol nyelven)

Vezetés és szervezés

(magyar és angol nyelven)

RÉSZIDŐS MESTERKÉPZÉSEK

Marketing

Master of business administration (MBA)

Számvitel

Regionális és környezeti gazdaságtan

Mérnöktanár

Közgazdásztanár

DOKTORI (PhD) PROGRAMOK

(magyar és angol nyelven)

Stratégia és üzleti modellek

Kvantitatív elemzés a menedzsment

és az üzleti gazdálkodás területén

A gazdálkodás- és szervezéstudomány

társadalmi és környezeti aspektusai

Okosabban. Magasabbra.

További információ:

gtk.bme.hu

vagy találkozzunk személyesen

nyílt napjainkon és

az Educatio kiállításon!


HALLGATÓI KÜLÜGYI TESTÜLET

Nemzetközi szervezetek, amelyek BME-s tagszervezettel is rendelkeznek és amelyek különböző

nemzetközi csereprogramokban is részt vesznek:

AIESEC BME

Külföldi szakmai

gyakorlatokon

és önkéntes

programokon

való részvétel

BEST

BUDAPEST BME

A BEST műszaki

tanulmányokat hallgatók

számára nyújt szakmai

és oktatásfejlesztési

kurzusokon való részvételre

lehetőséget

(Európában)

ESN BME

A külföldről

Budapestre érkező

hallgatók segítését

tűzte ki célul

IAESTE BME

Magyar diákok

számára segít külföldi

szakmai gyakorlatot

szerezni

ESTIEM BME

Műszaki menedzser

hallgatók nemzetközi

szervezete

Az ezeken keresztül elnyert ösztöndíjprogramokra többféle támogatást is biztosít az Egyetem.

Diákszervezeteinken keresztül közel 200 hallgatót küldünk, illetve fogadunk évente.

23


KOLLÉGIUM

Elsőféléves hallgatóink szociális vagy tanulmányi alapon juthatnak

férőhelyhez. A tanulmányi rangsorolás a felvételi pontszámok alapján

történik, így minél több ponttal vettek fel az adott szakra valakit, annál

nagyobb az esélye a bekerülésre.

Szociális alapú igény esetén szükséges egy szociális pályázat

leadása is. Később, a tanulmányok során egy aktív félév

után már közösségi alapon is férőhelyhez lehet jutni, az ilyen

alapú felvételhez a különböző közösségi tevékenységekbe kell

sikeresen bekapcsolódni.

A havonta fizetendő kollégiumi térítési díj a képzés típusától függ,

tájékozódásképp: a 2019/20-as tanévben az államilag támogatott

hallgatók esetében ez 9 320 Ft, önköltséges képzés esetén pedig

20 970 Ft volt.

A Wigner Jenő Kollégium a GTK fő kollégiuma, a legtöbb GTK-s

hallgató ide kerül. A Wigner Jenő Kollégium Budapest XI. kerületében,

a Dombóvári úton található, negyedórányira a városközponttól.

A kollégium jó közlekedési helyzete, illetve a kampusz közelsége

egész évben kellemes lakóhelyet biztosít a kollégisták számára.

SZOLGÁLTATÁSOK

» Kiépített internet hálózat (wifi, vezetékes)

» Sportolási lehetőség: konditerem, sportpálya

» Felszerelt konyhák

» Közösségi terek

» Tanulószobák

» Közös tanulási lehetőségek, tankörök helyszíne

KOLLÉGIUMAINK

24

BME Vásárhelyi Pál Kollégium

1111 Budapest, Kruspér u. 2-4.

BME Wigner Jenő Kollégium

1117 Budapest, Dombóvári út 3.

BME Kármán Tódor Kollégium

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17.


ÖSZTÖNDÍJAK

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK

Tanulmányi ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja, hogy azok a hallgatók, akik államilag támogatott

képzésben vesznek részt, és figyelmet fordítva a tanulmányaikra

kiemelkedő eredményeket érnek el, automatikusan ösztöndíjban

részesüljenek. Az ösztöndíj mértékét a hallgatók saját szaktársainak

eredményéhez viszonyítva ítéli meg a Hallgatói Képviselet.

Alaptámogatás:

Az ösztöndíj célja a szociálisan rászoruló nappali tagozatos, első

aktív félévükre beiratkozott hallgatók anyagi körülményeinek javítása,

jobb tanulmányi feltételeik megteremtése.

A nyertes pályázók egyösszegű támogatást kapnak:

» BA/BSc és osztatlan: a hallgatói normatíva 50%-a (83 300 Ft)

» MA/MSc: a hallgatói normatíva 75%-a (124 950 Ft)

Rendszeres szociális ösztöndíj:

A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos

egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi

feltételeik megteremtése.

Rendkívüli szociális ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja, hogy enyhítse a hallgatók szociális helyzetének

váratlan megromlását. A szociális helyzetet előidéző eseményt követő

fél éven belül kell benyújtani a pályázatot.

Az ösztöndíjra nem csak államilag támogatott képzésben részt vevő

hallgatók pályázhatnak hanem önköltséges formában tanulók is!

MINDEN AKTÍV JOGVISZONNYAL (ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS ÖNKÖLTSÉGES) RENDELKEZŐ HALLGATÓNK

SZÁMÁRA MEGPÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJAK:

„Kar Kiváló Hallgatója” cím:

A cím a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti

munka elismerését szolgálja, mely pályázat útján nyerhető el.

A Kar minden, a Szakdolgozat/ Diplomamunka tantárgyat felvevő

nappali tagozatos hallgatója pályázhat. A díjat képzési szintenként

és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató

egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat.

Kari BME-ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben

kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos

teljesítményükkel, nyelvvizsgáztak, esettanulmányi versenyen vettek

részt, TDK-ztak vagy akár publikáltak.

25


Közösségi ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja a GTK közösségi életet élő és főként közösségi

életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

Figyelembe vehető tevékenységek: kari szakkollégiumi tevékenység,

Mentorgárda, Instruktorgárda, Rendezvényszervező Csoport,

egyéb kari szervezés.

Egyetemi BME-ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja azon hallgatók jutalmazása, akik az utolsó

aktív félévükben kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos

tevékenységet folytattak, minimum 20 kreditet teljesítettek és

legalább 4,00 tanulmányi átlagot értek el.

Figyelembe vett tevékenységek:

szakmai és tudományos tevékenység, és nyelvi tevékenység.

Utazási és konferencia ösztöndíj pályázat:

Az ösztöndíj célja konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen

való részvétel, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel

utazási költségeinek támogatása, hogy a hallgatók anyagi helyzettől

függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó

konferencián vagy versenyen.

Sportszervezői ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységet,

programokat szerveznek, amelyekkel élénkítik a sportéletet

az egyetemen, vagy akik a BME-s csapatokat edzik.

Tutor ösztöndíj:

Célja olyan hallgatók támogatása, akik a félév során saját tanulmányaik

mellett, szervezett körülmények között segítettek

fiatalabb hallgatótársaiknak a nehezebb tárgyak számonkéréseire

felkészülni.

Hangadó ösztöndíj:

Az ösztöndíjban részesülhetnek mindazon hallgatók, akik az

egyetemi tanulmányaik mellett figyelmet fordítanak nemcsak

a sporteseményekre (Kari, Egyetemi Sportnap), az önkéntességre,

hanem hangot adnak véleményüknek is az Oktatói Munka

Hallgatói Véleményezése és a Hallgatói Képviselet Tisztújító

Szavazásának keretei között is.

Közéleti ösztöndíj:

Az ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat a hallgatókat, akik valamilyen

tevékenységgel támogatják a Hallgatói Képviselet munkáját.

26


KOMMON KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKOLLÉGIUM

A kommON Magyarország első kommunikációs szakkollégiuma. Magas színvonalú kurzusaival, rendezvényeivel

teremti meg a lehetőséget a közös szakmai fejlődésre, kapcsolatépítésre a kommunikáció és média

szakos, illetve a terület iránt érdeklődő fiatalok számára.

A 2012-ben alakult kommON kommunikációs szakkollégium egy fáradhatatlan fiatalokból álló, sokszínű közösség,

ahol örömmel látjuk bármely szak hallgatóját. Tagjaink javarésze ugyan kommunikáció szakon tanul, de megfordult

már köreinkben jogász, pszichológus, dietetikus, mérnök és számos közgazdász is.

SZAKMAISÁG…

…TAPASZTALATSZERZÉS…

… ÉS KÖZÖSSÉG

Célunk, hogy megfelelő környezetet teremtsünk

a szakma iránt érdeklődő hallgatók számára

a tudományos elmélyedésre minden

kapcsolódó területen, legyen ez akár pszichológia,

marketing, vagy bármely társadalomtudomány.

Ugyanakkor hangsúlyt fektetünk

arra is, hogy tagjaink gyakorlati tudást és értékes

munkaerőpiaci tapasztalatot is szerezzenek.

Két-három hetente megrendezésre kerülő

Szakmai Estjeinken, illetve változatos témák

köré épülő éves konferenciánkon minden érdeklődő

ingyenesen vehet részt. Rendezvényeinken

szakmájukban kiemelkedő teljesítményt

elért szakemberek nyújtanak rövid

betekintést olyan témákba, mint

a forgatókönyvírás, a riportfotózás, vagy éppen

az arculattervezés.

A kommON tagjainak minden félévben több

ingyenes kurzust és tréninget biztosítunk.

Ezeket a tagok és a piac igényeit is figyelembe

véve szervezzük. Elsajátíthatod például a válságkommunikáció

vagy a tárgyalástechnika

alapjait, vagy Photoshop-ismeretekre tehetsz

szert.

A szakkollégium működését az elnökségen túl

három csoport biztosítja: Kreatív és Szakmai,

Közösségi, Projekt Menedzsement.

A kommON csoportjaiban dolgozni nemcsak

remek lehetőség a barátságok építésére, hanem

szakmai tapasztalatnak sem utolsó.

A KSZCS tagjai a szakmai események szervezése

mellett a külső és belső kommunikációval

foglalkozhatnak, miközben megismerkednek

a közösségi média menedzsmenttel, grafikákat

készítenek, és szakmai kapcsolatokat

építenek.

A Közösségi csoport nemcsak a szakkollégium

összetartó ereje, hanem tagjai kiváló problémamegoldó

készséggel is rendelkeznek.

Végül pedig a Projekt Menedzsment csoport

lesz az, ami előreviszi a szakkollégiumot, és

koordinálja a kommON innovatív projektjeit.

Más szakkollégiumokkal ellentétben tagjaink

nem laknak együtt, mégis a közös szakmai

munka és a lelkesedés összeköt minket.

Fontos számunkra, hogy csapatként tudjunk

dolgozni, kiállni a közös célok mellett. Ennek

érdekében a félév során több csapatépítőt,

bevonó és nyári táborokat tartunk. Közösségi

eseményeinken igyekszünk minél jobban

megismerni egymást, valamint ezek a programok

adnak lehetőséget arra, hogy a már végzett

senior és alumni tagjaink megismerkedhessenek

az új tagjelöltekkel.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Honlap: kommon-szakkollegium.hu

Facebook: facebook.com/kommonkszk

Instagram: @kommon.szakkollegium

27


LISKA TIBOR SZAKKOLLÉGIUM

28

A Liska Tibor Szakkollégium a BME 80 fős aktív tagsággal rendelkező szakkollégiuma. Célja, hogy

tagjai számára az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, magas színvonalú előadások, kurzusok

és műhelyek keretein belül lehetőséget nyújtson a fejlődésre.

A SZAKKOLLÉGIUM HÁROM PÓLUSÚ

Egyrészt biztosítja tagjainak szakmai fejlődését egy kidolgozott szakkollégiumi

életút mentén, melyben a szekciórendszerig való elérésükkor

négy nagyobb terület közül választhatnak a tagok: pénzügy, marketing,

üzleti, illetve elemző területen szerezhetnek olyan többlettudást, melyet

az egyetemi tanórákon való részvétellel önmagában nem.

A szakmai fejlődésen túl

nagyon fontosnak tartjuk

egy összetartó közösség

kiépítését, ahol a tagok

nem csak egymás mellett

ülő emberek, hanem

szeretik és tisztelik egymást,

mindegyikükben

megvan a tenni akarás,

és hajtják egymást előre.

Természetesen számos

program segíti az új tagok

integrálódását, közös csapatépítésekkel,

kulturális programokkal,

tanulással és bulizással,

táborokkal, együtt keléssel és együtt

fekvéssel alakul ki egy olyan társaság,

melynek öröm részese lenni.

A harmadik pillért nagyobb projektjeink szervezése adja. Ezek több

hónapot átölelő folyamatot jelentenek, melyek során számos rendezvényszervező

és egyéb menedzsmentkészséget sajátítanak el és gyakorolhatnak

a szervezők élesben, hiszen rajtuk múlik a rendezvények

sikeressége, melyeket sokszor nem csak a Karról, hanem az egész

országból látogatnak.

LISKA TIBOR SZAKMAI NAPOK

A Liska Tibor Szakkollégium megalapításának ötlete és igénye a BME

GTK-n 2005 óta megrendezett Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hetek

szervezői csapatában fogalmazódott meg. Nem véletlen hát, hogy

a rendezvénysorozat kiemelkedő helyet foglal el a tagság életében.


Ennek okán 2013-tól a szervezők megújult névvel, de változatlan szakmai

színvonalon, Liska Tibor Szakmai Napok néven rendezik meg

az előadássorozatot, tisztelegve ezzel a kollégium névadója előtt.

A téli vizsgaidőszakot túlélve az érdeklődők a tavaszi szemeszter első

harmadában frissülhetnek fel a gazdaságtudományi terület széles

spektrumát lefedő programokkal. A Szakmai Napok magában

hordozza a lehetőséget, hogy a hallgatók életközelibb információkhoz

jussanak a szakma élvonalának képviselőitől, és ezzel

kitágítsák gondolkodásuk határait.

LISKALAND – JÁTSSZ KOMOLYAN!

A Liska Tibor Szakkollégium 2009-ben tett először kísérletet

arra, hogy névadója gazdasági modelljét, az Ökonosztátot

a gyakorlatba átültetve szélesebb körben is megismertesse

azt, és kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. A tábor

sikerét és létjogosultságát mutatja, hogy 2015-ben, 2017-ben

és 2019-ben ismét megrendezésre került, a résztvevők száma

pedig csaknem megduplázódott. A tábor több szempontból

is egyedülálló. A hét napra egy teljesen elzárt világot képez.

Alapja Liska Tibor önszabályozó piacról alkotott modellje, amelyben

az állam szerepe minimális, tevékenysége a szabályok betartásának

ellenőrzésére és ellenkezőjének szankcionálására korlátozódik.

Eközben a résztvevők kipróbálhatják magukat a vállalkozások

világában, testközelből tapasztalhatják meg, mit is jelent a befektetés,

a kockázatvállalás, a cégvezetés. Itt minden, ami a megélhetéshez,

igények kielégítéséhez szükséges, vállalkozók kezében van, és minden

szolgáltatás igénybevétele ellenértéket kíván.

Ez a Liska-modell mozgatórugója. Lehet az alkalmazotti létet választani,

lehet céget vezetni, illetve alkalmi munkából élni, lehet hitelt felvenni,

vállalkozást vásárolni és eladósodni. Gazdálkodni kell, tervezni,

és a napi megélhetésre kalkulálni. Bankba kell járni, tárgyalni és előre

gondolkodni. Akárcsak a valós vállalkozói életben, a siker a kockázatvállalás

és a kreativitás függvénye. A vállalkozás mellett a fesztiválhangulat

sem hiányozhat a táborból. Így ez egy remek nyári programlehetőség

minden fiatal számára.

29


KÖZÖSSÉG

Egyetemünk nagy hangsúlyt fektet a hagyományok őrzésére és a közösségépítésre.

Fontosnak tartjuk, hogy segítsük a hallgatók beilleszkedését.

30

ÖNTEVÉKENY KÖRÖK

A BME GTK Wigner Jenő Fotókör célja a fotózás iránt érdeklődő GTKsok

megismertetése alapvető fotózási ismeretekkel és a fotózás egyéb

érdekes részterületeivel. Hagyományosan a Fotókör végzi számos

kari rendezvény „hivatalos” fotózását, valamint együttműködik a kari

médiában megjelenő sajtóanyagok elkészítésében is. A kör munkája

nem “csak” a fotózásból áll, 2018-tól videós alapismeretek elsajátítására

teremtünk lehetőséget. Az érdeklődök számára a Fotókör tagjai

rendsz resen tartanak nyílt és ingyenes előadásokat a Wigner Jenő

Kollégiumban található fotóstúdióban. Fontosnak tartjuk, hogy a

tagok ezen ismereteket a gyakorlatban is ki tudják próbálni

és elsajátítani, ehhez a kör felszerelése is rendelkezésre

áll. Miért is jó a Fotókör tagjának lenni? Minden

buli szeme lehetsz. A hobbidban fejlődhetsz. Új

embereket ismerhetsz meg.

A Wigner Jenő Számítástechnikai Kör feladatai

rendkívűl sokrétűek és izgalmasak

bárki számára, aki szereti a számítástechnika

világát. Azonban ezen feladatok

mindegyike háttérmunka, ami akkor

sikerül a legjobban, ha a hallgatók

észre sem veszik! Ez elsőre biztos

furcsán hangzik, de lássuk, mit is jelent

ez a hétköznapokban:

Ide tartozik a Wigner Jenő Kollégium

internet szolgáltatásának biztosítása, vagy

akár informatikai felügyelete. Ezen kívül a

GTK HK szerverét is mi felügyeljük és fejlesztjük,

valamint bármilyen informatikai kérdésben

szívesen segítünk a kollégium lakóinak, és a panaszaikat, kéréseiket

igyekszünk mindig kezelni és megoldani. A kör elsődleges célja

a gyors és hatékony munkavégzés és problémamegoldás, talán nem is

kell tovább ragozni, miért... Itt a közösséget a közös munka formálja.

A Körben enterprise, azaz vállalati szintű eszközökkel (switchek, szerverek,

storage controller) és különböző technológiákkal (ethernet, optika,

wifi) lehet „játszani”. Ezáltal olyan szintű szaktudással gazdagodhatunk,

amit a legtöbb nagyvállalatnál keresnek, és amit otthon a többség nem

tud megszerezni a gyakorlatban. A versenyszférában sokkal többre értékelik

a valós gyakorlati szaktudást, mint elsőre sejtenénk, és itt lehetőséged

van ezt megszerezni! Akit érdekel az informatika valamely

területe annyira, hogy hajlandó időt és energiát áldozni rá,

annak bátran ajánljuk a Kört!

Az MKT BME a Magyar Közgazdasági Társaság

Ifjúsági szervezete a Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetemen. A magyar

közgazdák legrégebbi, legjelentősebb

szervezetének tagszervezeteként

2014-ben alakult meg azzal a céllal,

hogy szakmai-tudományos tevékenységét

kiterjessze a Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói

számára. A gazdasági, pénzügyi,

menedzsment, valamint a műszaki és a

közgazdasági területeken elhelyezkedő

témákat vesszük sorra a neves gazdasági,

pénzügyi és műszaki szakemberek,

valamint cégvezetők, menedzserek által tartott

előadásokon. Előadásaink többnyire nyíltak,

tehát az egyetemek hallgatósága számára


szabadon látogathatóak. A félév folyamán tagjaink számára többalkalmas

exkluzív kurzusokat indítunk, mindezzel az órákon tanult elméleti

alapok gyakorlatorientált elsajátításához kívánunk nagymértékben hozzájárulni.

Kurzusaink, előadásaink mellett gyakran rendezünk csapatépítéseket,

hogy az egyetem mellett a szórakozás is biztosítva legyen.

Miért jó az MKT tagnak lenni? Fantasztikus hangulatú csapat tagja lehetsz,

tele csapatépítésekkel. Egymást fejlesztitek az általatok előadott

tréningekkel. Neves szakmai előadókkal találkozhatsz. Konferenciákra

járhatsz. Hasznosíthatod az egyetemen megtanult tudást.

MENTORGÁRDA

Karunkon 2003 óta működik a Mentorgárda elnevezésű maximum

24 fős szervezet, melynek tagjai felsőbb éves hallgatók.

A mentorok feladatai közé tartozik az elsőéves egyetemisták

beilleszkedésének segítése az egyetemi életbe,

tanulmányi segítségnyújtás, valamint a kari-, és

egyetemi közösségi élet megismertetése velük.

A gólyák először gólyatáborban találkoznak

mentoraikkal, ahol 20-25 fős gólyacsapatonként

két mentor vezeti őket a tábortól egészen

az első félév végéig. Az a fő feladatuk,

hogy megkönnyítsék az évkezdést, csapattá

formálják a 20-25 fős csapatokat, és megalapozzák

az egyetemi élet első nehéz útját

az elsőévesek számára.Gólyahetet, gólyakarácsonyt,

különböző programokat szerveznek,

hiszen az egyetemen megismert barátokkal,

ismerősökkel jellemzően hosszú kapcsolatok alakulnak ki. Ugyanazt

tanulják, hasonló látásmóddal rendelkeznek – és az egyetem is hasonlóan

formálja őket. Éppen ezért fontos, hogy nyitottnak kell lenni, amint

lehetőség nyílik rá. Az itteni ismerősökkel lehet majd közösen tanulni,

szórakozni, élményeket, emlékeket szerezni, amelyekben elsősorban

a Mentorgárda tagjai tudnak majd segíteni.

ÚJSÁGÍRÓI TAPASZTALATOK

A Kar lehetőséget biztosít azon hallgatók számára, akik elhívatottak

az újságírás iránt, hogy online felületen a munkájuk megjelenhessen.

A GTK online magazinban csak és kizárólag hallgatók által készített

interjúkkal találkozhattok.

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ CSOPORT

A Rendezvényszervező Csoport (First Aid Partysorozat)

feladata, hogy külső és egyetemi helyszíneken

szervezett rendezvényekkel színesítse a kari

életet. Két hagyományos rendezvény, a Gólyabál és

a Nyári Tábor mellett a First Aid Partysorozat felelős

az évközben megrendezésre kerülő programokért is, mint

például a Mentorgárdával, az Instruktorgárdával és a Hallgatói

Képviselettel a regisztrációs héten közösen rendezett Gólyahét, vagy

BME GTK Kari Hallgatói Napok. Az őszi, illetve a tavaszi félév során egyaránt

vannak Budapest legjobb szórakozóhelyein megrendezett bulik

is, ilyen például a Vizsgatemető a félév végén, vagy a hetedik oktatási

héten, a félév végi hajtást megelőző Félévfelező. Tavaly, a tavaszi félévben

már ötödik alkalommal rendeztük meg együtt a nyári fesztiválok

hangulatát a Q épület mögött, a Kari Hallgatói Napok keretein belül.

31


A négynapos programsorozat alatt napközben a tanszékek és külsős

partnerek által szervezett érdekes és szórakoztató szakmai előadások

látogatására van lehetőség, este pedig a sátor adta lehetőségeket

kihasználva különböző koncertek szórakoztatják a résztvevőket.

A régi iskolai táborok hangulatát megelevenítve augusztus hónapban

kerül sor a GTK Nyári Táborára. A balatoni nyaralás alatt különböző

programokon van lehetőség részt venni, hogy minél jobb hangulatban

teljen el a négy nap. Ilyenek például a sportvetélkedők,

a tábori vetélkedő, a sörpong verseny, a badacsonyi bortúra, illetve

esténként a különböző tematikájú bulik. Napközben természetesen

ajánlott kihasználni a Balaton adta lehetőségeket, élvezni a napsütést

és a hűvös vízben a fürdőzést. Tehát a Rendezvényszervező

Csoport egész évben különböző színes programokkal várja a kar öszszes

hallgatóját. Megfelelően gondoskodik arról, hogy az egyetemi élet

ne csak szigorúan a tanulásról szóljon.

SPORTSZERVEZŐ CSOPORT

A Sportszervező Csoportot olyan hallgatók alkotják, akik szívesen hozzájárulnak

a kari sportélet fellendítéséhez. A csoport tagjaként segítenek

közösen megszervezni a kari tavaszi és őszi sportnapot, ahol edzésekre,

egyéni és csoportos mérkőzésekre is van lehetőség, akár teniszről vagy

kispályás fociról legyen szó. A kevésbé aktív sportokat kedvelőknek

lehetőségük van jógázni, de csapatversenyekben is kipróbálhatják magukat

a baráti társaságok, legyen szó kötélhúzásról vagy akadálypályákról,

de a kocsmasportok szerelmesei is megtalálják a helyüket a sportnapjainkon,

hiszen sörpongozásra is van lehetőség kellemes társaság

és zene környezetében a BME Sporttelepen. Ezek mellett természetesen

egyéb kari sportrendezvényeket is szerveznek, illetve segédkeznek

a kari sporteszközök és helyiségek karban- és tisztán tartásában.

Az SCs a kollégiumunk fitness termében és a kollégiumon kívül is lehetőséget

biztosít a rendszeres sportolásra az arra vágyóknak sportkörök

tartásával (pl. cross fit, szervezett csoportos futás).

32


HALLGATÓI KÉPVISELET

A Kari Hallgatói Képviselet (HK) a GTK Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) vezető testülete. A HK olyan 15 fős szervezet, melynek tagjai

a Kar hallgatói által megválasztott egyetemisták, akik képviselik a hallgatókat és érdekeiket az egyetemi, kari szintű bizottságokban,

részt vesznek a döntéshozatalban, egyeztetnek az oktatókkal, pályázatokért, a kollégiumi ügyekért, kari rendezvényekért felelősek.

Fontos megemlíteni, hogy a HK tevékenysége a hallgatók hasznosságának

maximalizálására törekszik. Ez a kifejezés elsőre furcsának tűnhet,

de nem is olyan bonyolult. A Hallgatói Képviseletnek vannak feladatai,

melyeket évről évre el kell végeznie és vannak, amelyeket a hallgatóságért

végez. Többek között a tanulmányi ösztöndíj kiosztása, a kollégiumi

férőhely-pályázatok elbírálása és a szociális ösztöndíj-pályázatok elbírálása,

érdekképviselet elsősorban tanulmányi ügyekben, illetve a HK

szolgáltatásokat nyújt a hallgatók számára. Ezen tevékenységek során

minden esetben az elvszerűség, az átláthatóság és az igazságosság

a meghatározó tényező.

A Hallgatói Önkormányzatnak minden, a Karra beiratkozott hallgatója

választó és választható. Ez azt jelenti, hogy ha felvételt nyersz hozzánk,

a GTK-ra, úgy Te is jogosult leszel szavazni hallgatótársaidra, akikről

úgy gondolod, hogy megfelelően tudnák ellátni a Hallgatói Képviselet

feladatait, vagy akár Te magad is indulhatsz a választáson, hogy megvalósítsd

az elképzeléseidet és aktív formálója legyél a GTK-s közösségnek.

Ha kérdésed merülne fel,

fordulj bátran

a Hallgatói Képviselet

tagjaihoz, akik készségesen

állnak rendelkezésedre és

válaszolnak a felmerülő

kérdéseidre.

33


BME GTK 400+ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

A BME GTK az egyetemi tanulmányaikat 2016-tól kezdők számára egyedülálló nagyságrendű ösztöndíjprogramot

hirdetett alapszakjaira. Az ösztöndíj sikeres indulása után a 2019/20-as tanévben a legnagyobb újdonságot az

jelenti, hogy már nappali munkarendű mesterképzésben résztvevő hallgatókra is kiterjesztettük.

A BME GTK 400+ Ösztöndíj Program kialakításánál az volt az alapcél, hogy a képzés terhei a tanulmányi követelményeken

túlmenően többet és jól teljesítő hallgatók esetében az önköltséget fizetőknek jelentősen csökkenhessenek,

illetve az állami finanszírozású képzésben résztvevők jelentős támogatáshoz jussanak. A BME-n az önköltség

(„tandíj”) nem egy állandó, kerek összeg, hanem az adott félévben éppen felvett tantárgyak (kreditek) számától is

függ, azaz fix és kreditszámarányos díjrészekre bomlik. Mivel egy-egy félévben átlagosan 30 kreditet kell teljesíteni

a diploma képzési idő alatti megszerzéséhez, így az önköltséget is félévenként 30 kreditre vetítve szokás megadni.

Ez az önköltség alapú megközelítés az ösztöndíj alapja. Az arra jogosultságot szerző hallgatók esetén tehát:

1 Gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénz-

2

ügy számvitel és műszaki menedzser alapképzési szakok esetén

az önköltséges hallgatók a pályázat részletes feltételeiben

feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után 6.000 Ft

ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással

számolva szemeszterenként 180.000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)

sikeres pályázat esetén.

Gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás,

pénzügy számvitel és műszaki menedzser alapképzési szakok

esetén az állami ösztöndíjas hallgatók a pályázat részletes feltételeiben

feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után

3.000 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással

számolva szemeszterenként 90.000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)

sikeres pályázat esetén.

3 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak esetén 4

a hallgatók a pályázat részletes feltételeiben feltüntetett

szabályok alapján felvett kreditek után 2.700 Ft ösztöndíjban

(azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással számolva szemeszterenként

81.000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek) sikeres

pályázat esetén.

Mesterképzésben résztvevő hallgatók műszaki menedzser,

vezetés és szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol

nyelven), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány,

regionális és környezeti gazdaságtan (angol, magyar nyelven)

mesterképzési szakokon a hallgatók a pályázat részletes feltételeiben

feltüntetett szabályok alapján felvett kreditek után

6.000 Ft ösztöndíjban (azaz átlagosan 30 kredit/féléves haladással

számolva szemeszterenként 180.000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek)

sikeres pályázat esetén.

További információk: https://www.gtk.bme.hu/osztondij-program/

34

(A pályázók számára a „BME GTK 400+ Ösztöndíj Program részletes feltételei”-ben összefoglaltuk

külön áttekintő táblázatokban a pályázás feltételeit, érdemes ezek tanulmányozásával kezdeni!)


HOGYAN PÁLYÁZZ

AZ ÖSZTÖNDÍJRA?

Megfelelő felvételi és nyelvvizsga

1 követelmények esetén pályázható. 2

Ha a feltételeket teljesíted,

pályázz a Neptun rendszerben!

Felvételi:

Állami ösztöndíjas hallgatóként:

legalább 440 pont*

(kivéve műmen, ahol 400 pont)

vagy

Önköltséges hallgatóként:

legalább 400 pont*

Nyelvvizsga:

C1 szintű angol nyelvvizsga, mely

kiemelkedő érettségi eredmények

esetén kiváltható B2 szintű angol

nyelvvizsgával.

* a 2019/20-as tanév adatai. Az aktuális ponthatárokat

mindig a tanév legelején hirdetjük ki.

3

4

» Töltsd fel az érettségi és

nyelvvizsga bizonyítványaidat

» Majd nézd meg a számodra

megpályázható összeget

Siker esetén a bírálattal együtt

szerződéstervezetet is kapsz.

Nyomtasd ki, írd alá és nyújtsd be

az instrukciók szerint!

Dőlj hátra és várd az átutalást!

35


KIEMELKEDŐEN NÉPSZERŰ

A BME GTK A FELVÉTELIZŐK KÖRÉBEN

- INTERJÚ DR. KOLTAI TAMÁS DÉKÁNNAL

Írta: Balogh Emese

Fotó: Mohai Balázs

Az országszerte csökkenő jelentkezőszám ellenére is nagyon népszerű a BME

a felsőoktatásban továbbtanulók körében. A műszaki képzések mellett a

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is vonzónak bizonyult mind az

alapszakokra, mind a mesterszakokra jelentkezők számára. A felvételi

statisztikákról, a kar hallgatóinak nyújtott jelenlegi lehetőségekrőlés a

jövőbeli tervekről Dr. Koltai Tamással, a GTK dékánjával beszélgettünk.

Ön szerint mivel magyarázható, hogy a felvételizők számában

jelentkező országos szintű csökkenés egyetemünket csak kis

mértékben érintette, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

esetében pedig bizonyos szakokon nagymértékű az érdeklődés az

előző évekhez képest?

36

„A GTK EGY MŰSZAKI KÖRNYEZETBE ÁGYAZOTT

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR, AMI A MŰSZAKI-

GAZDASÁGI FEJLŐDÉSNEK A GAZDASÁGI

ÉS TÁRSADALMI HATÁSAIVAL FOGLALKOZIK.”

DR. KOLTAI TAMÁS,

A GTK DÉKÁNJA

A felsőoktatásba jelentkezők száma a tavalyi évhez képest 18,4%-kal

csökkent országos szinten, ami nagyon markáns visszaesés. A GTK esetében

a csökkenés minimális, inkább stagnálás tapasztalható. A GTK

alapszakjai rendkívül népszerűek lettek a kedvezőtlen országos trendek

ellenére. A gazdálkodás és menedzsment alapszakra idén 20 százalékkal

több hallgatót vettünk fel. A pénzügy és számvitel alapszakra pedig

az idén felvettek száma a tavalyinak több mint kétszerese.

Mindezek egyik okaként a brandet említeném: a BME rendkívül jó márkanév,

egy nagyon régi egyetem, jó az infrastruktúrája és remek helyen van.

Műszaki képzési területen abszolút vezető, országos szinten és nemzetközileg

is jól jegyzett – gazdaságtudományi kara pedig napjainkban divatos és

meghatározó jelentőségű profillal rendelkezik.

A GTK egy műszaki környezetbe ágyazott gazdaságtudományi kar, ami

a műszaki-technológiai fejlődésnek a gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.

Többek között azzal, hogy hogyan változik meg a jogi szabályozás az

új technológiák következtében, hogyan kell a menedzsereknek döntéseket hozniuk

az új műszaki környezetben és az új információs technológiák támogatásával,

továbbá hogyan alakul át a gazadsági elemzésekhez nélkülözhetetlen számvitel az

adatelemzési technológiák terjedése miatt.


Természetesen örömmel tölt el minket, hogy sokan érdeklődnek

a GTK iránt, de nem szeretnénk a végtelenségig növelni a felvett hallgatók

számát. Célunk egy stabil, magas színvonalú hallgatóság kialakítása

– nem az a lényeg, hogy minél több hallgatónk legyen, hanem,

hogy minél magasabb színvonalú oktatást nyújtsunk jó képességű

és az újra fogékony hallgatóknak.

Az oktatás magas minősége mellett karunk számos lehetőséget

biztosít a hallgatók számára, hogy fejlődhessenek.

Ön szerint mik a legfontosabb stratégiai lépések a Kar részéről,

melyekkel támogathatja meglévő és leendő hallgatóit?

A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő oktatást és a kutatást helyeztük

a középpontba – nemzetközileg elfogadott normákkal és

oktatásszervezési folyamatok alapján. Ennek érdekében beléptünk

az European Foundation for Management Development nevű szervezetbe,

amely azoknak az üzleti iskoláknak a közössége, akik a nemzetközi

kiválóságot tükröző irányelvek szerinti magas minőségű oktatás

terjesztését és megvalósítását tűzték ki célként.

Egy másik elem a nemzetközi kapcsolatok folyamatos építése, ami fontos

része a mobilitási stratégiánknak. Minél több egyetemmel igyekszünk

Erasmus partnerséget kialakítani, azonban e kapcsolatok között

van egy régi, hagyományosnak tekinthető kötelék is: a Rochester

Institute of Technology-ból közel két évtizede látogatnak hozzánk

amerikai vendégprofesszorok és tartanak előadásokat minden évben

az intenzív szeminárium keretében.

Ide sorolható továbbá az angol nyelvű képzéseink elindítása. Véleményem

szerint sikeresen abszolváltuk az első évet – idén pedig kétszer

annyi hallgatót vettünk fel a mesterszakos külföldi képzéseinkre, mint

tavaly, valamint PhD képzésünk is elérhető angol nyelven.

Végül megemlíteném a társadalmi kapcsolatok és a szakmai beágyazottság

fontosságát. A Magyar Nemzeti Bankkal kötött magas szintű

és nagyívű együttműködési szerződésünk keretében egyrészt rengeteg

előadást tudunk szervezni a Bank segítségével meghívott külföldi

előadókkal, másrészt a hallgatók olyan versenyeken vehetnek részt,

melyek a korszerű technológiai és a közgazdasági gondolkodást

helyezik középpontba.

Melyek lehetnek azok a felvételizők által realizált előnyök, amelyek

hatására kitartóan magas a BME GTK-ra jelentkezők száma?

A BME-nek nagyon jó híre van, a pályaválasztók közül sokan szeretnének

ide jönni. A műszaki környezet és a gazdasági társadalmi problémák

együtt kezelése az, ami vonzó lehet azoknak is, akik ugyan a gazdálkodás

után érdeklődnek, de már arra a világra szeretnének felkészülni,

amelyet a jövő technológiái fognak befolyásolni.

Sok olyan kolléga oktat karunkon, akik műszaki végzettségűek,

de azon felül rendelkeznek gazdasági ismeretekkel, ezért meggyőző

példákkal tudják illusztrálni az egyébként sokszor nagyon nehéz szakmai

kérdéseket. Ugyanakkor a Műegyetemen az elméleti ismeretek

kiemelten fontosak, így elmondható alap- és mesterszakjainkról egyaránt,

hogy gyakorlatias, a megvalósításra koncentráló, ugyanakkor mély

elméleti háttérrel rendelkező képzéseket kínálunk.

Vannak olyan pozitív jellegű változások a távoktatásból

származó eddigi tapasztalatokat tekintve, melyeket

a koronavírus-járványt követő időszakban is érdemesnek

tart megtartani, továbbfejleszteni?

Nem könnyű időszakon vagyunk túl, de azt gondolom, rendkívül sokat

tanultunk mindannyian, oktatói és hallgatói oldalon egyaránt. A hagyományos

és a távolléti oktatásnak is megvannak az előnyei és a hátrányai.

Az a cél, hogy mindkettőből kiemeljük a jót, és ezeket kombináljuk.

Szerencsések vagyunk, hiszen már tavaly ősszel bevezettük a kari szintű

Moodle rendszert – ennek segítségével könnyen tudtuk megoldani

feladatainkat a távolléti oktatás során. A Microsoft Teamsen keresztül

történő óratartás és konzultációk olyan elemek, melyeket bizonyos

területeken a járványhelyzet végét követően is megtartunk. Azt vettük

észre, hogy bizonyos képzésekben jobbak az óralátogatási arányok,

ha a Teams-en tartjuk az órát, hiszen azok is be tudnak csatlakozni,

akik nehezebben mozognak egyéb kötöttségeik miatt.

37


MESTERIEN! ÉRVEK A MESTERKÉPZÉS MELLETT

Írta: Ábrahám Dóri

Tizenkét évig koptattuk a padot a közoktatásban, majd még – szerencsésebb esetben – további három évet az egyetemen, hogy

belépőt válthassunk a diplomás munkaerőpiacra. És amikor már kevesebb van előre, mint hátra – esetleg szülői nyomásra –

felmerülhet bennünk a kérdés: menjünk vagy maradjunk?

Tavaly ilyenkor, a diplomafélévemben engem is ez a kérdés foglalkoztatott. Elővettem a kockás papírt és a grafitceruzát, és mérlegeltem, hogyan

és merre legyen tovább. Erős volt bennem a késztetés, hogy végre kilépjek az „Életbe”, de a papír felett ülve egyre több indok jött fel amellett, hogy

tovább folytassam a tanulmányaimat, amit végül egyáltalán nem bántam meg, sőt! Saját tapasztalataim alapján öt pontban összegzem Nektek,

hogy mi miatt éri meg mindenképpen maradni mesterképzésre is.

38

1. ÖSZTÖNDÍJ

Ez a közgazdászképzéseken egyre inkább kihalófélben lévő fogalom.

A 400+ ugyan hatalmas segítség azok számára, akik nem csak a TB-támogatás

miatt járnak egyetemre, hanem valóban fejlődni, művelődni

szeretnének, de az az érzés legtöbbünk számára továbbra

is ismeretlen, amikor hó elején a banki átutalás

SMS-értesítőjével kezded a napot. Nem úgy mesteren!

Pusztán azért, mert kevesebben jelentkeznek

mesterképzésre, sokkal könnyebb

megugrani azt a ponthatárt, amely felett

állami finanszírozásban részesülhetsz

és így minden hónapban plusz zsebpénzre

tehetsz szert ahelyett, hogy

ugyanezt az összeget te fizetnéd

a kar felé tanulmányi díj formájában.

2. ÚJ NÉZŐPONT

Érettségi után viszonylag kevesen

tudjuk pontosan, melyik területtel

szeretnénk később foglalkozni.

Próbálunk becélozni egy irányvonalat,

vagy hallgatunk a családi tanácsokra

vagy nem, de legtöbb esetben

csak találgatunk. Anno én is tippeltem.

S bár láttam hasznát a BSc-s képzésemnek, nem éreztem azt, hogy

olyan utat kínál számomra, amire a tanulmányaim befejeztével rá akarnék

lépni. Ennek realizálásához azonban szükségem volt arra a három

évre. És ugyan az adott pillanatban könnyű kidobott pénznek és energiának

érezni az ott eltöltött időt, utólag beláttam, leszűrni azt, hogy

„ki nem vagyok”, legalább olyan értékes tapasztalat. Az útkeresés

és önmagunk felfedezése során ugyanolyan

fontos eltévedni, mint magunkra találni.

„És ha már tudjuk, hogy

kik „nem vagyunk”,

remek lehetőséget kínál

egy mesterszak arra,

hogy műveljük, fejleszszük

azt az énünket, akik

„szeretnénk lenni”.

Az alapképzés alatt megszerzett tudásunkat

újabb perspektívákkal, tapasztalatokkal

bővíthetjük, mellyel

végső soron egy széles körű, mély és

kritikus szakmai rálátással léphetünk

ki a munkaerőpiacra, saját erősségeink

és céljaink ismeretében.


3. CSALÁDIAS LÉGKÖR

Töredelmesen megvallom, hogy én alapképzés alatt viszonylag kevés előadásra jártam.

És nem azért, mert így akartam bemutatni a rendszernek, egyszerűen csak úgy éreztem,

hogy egy közel kétszáz (vagy Q2 esetén négyszáz) fős teremben kvázi lehetetlen megteremteni

azt a közeget, ahol oktató és hallgató között tényleges interakció alakul ki,

és amellyel az előadás végső soron értékteremtő lenne a számomra. Félreértés ne

essék, ez nem az oktató és nem is a hallgatók hibája, mint inkább az alapszakokra

jellemző tömegképzés egyik jellemzője.

Ezzel szemben mesteren a legtöbb tárgy szemináriumi keretek között zajlik.

Az oktatódnak itt már nem csak egy Neptun-kód vagy, hanem gondolatokkal

rendelkező személy, akit formálhat. Én itt tapasztaltam meg először, hogy milyen

egy óra keretei között értelmes vitát folytatni és mások szemléletével gazdagodni,

amivel az én személyiségem is fejlődik. Próbáljátok ki, jó érzés.

4. MÉLYEBB, GYAKORLATIASABB TUDÁSBÁZIS

Ez az érv szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Egy kétszáz fős egyetemi előadáson

nincs annyi lehetőséged (vagy bátorságod) kérdezni az oktatótól, ha valamit

nem értesz. Így leginkább csak próbálsz lépést tartani a gondolatmenetével,

mindent szorgalmasan lejegyzetelni, remélve azt, hogy a különórán, vagy

az otthoni asztali lámpa szűrt fénye alatt majd összeáll a kép és valahogy le

tudsz belőle zh-zni. És ha ez sikerül is, jövőre már biztosan elfelejted az egészet.

Futószalagon gyártott példákból és tesztsorokból kevésbé lehet tanulni,

mint gyakorlati megközelítésű projektfeladatokból, esettanulmányokból és

csoportos munkákból. Viszont azt be kell látni, hogy – szintén a tömegképzésből

fakadóan – ezeket a számonkérési formákat az alapképzés keretei között

szinte lehetetlen megszervezni. Ezzel szemben mesteren a szűkebb létszámnak

köszönhetően többnyire már ilyen típusú feladatokkal találkozhatunk, amelyekkel

az elméleti tudásunkat gyakorlatias megközelítéssel tudjuk mélyíteni.

5. CV-PIROSPONT

Említettem az elején ugye, hogy az értelmiségiek munkaerőpiacára történő belépéshez

manapság már mindenkinek szüksége van alapdiplomára? Igen, ugye? Akkor jó,

mert ez ugye azt jelenti, hogy MINDENKINEK van valamilyen papírja, akivel versenybe

szállsz az adott pozícióért. Épp ezért neked több kell, hogy legyen. Ez a több pedig lehet

egy mesterdiploma, Erasmus-félév vagy 1-2 év gyakornoki munkatapasztalat. Legjobb, ha

mind a három. Ha pedig ezekkel még nem rendelkezel, az még egy érv a mester mellett,

amely plusz két évet biztosít neked arra, hogy a hallgatói jogviszony kiváltsága mellett az alapképzés

alatt esetlegesen elszalasztott lehetőségeidet bepótold.

39


ÚTMUTATÓ A SIKERES KARRIERHEZ

- INTERJÚ MUSKÁT MÁTÉ VOLT MBA SZAKOS HALLGATÓVAL

Írta: Galavics Diána

A GTK számos kiváló mesterszakja közül kiemelkedik

és a jövőbe mutat a Master of Business Administration

világszinten ismert és elismert képzése, melyről

Muskát Mátéval, végzett MBA hallgatóval beszélgettünk.

40


A legtöbb felsőoktatási intézményben jelentős különbséget

mutatnak az MBA szakok tárgyai. Számodra melyik tárgy

bizonyult a leghasznosabbnak? Melyik adott jelentős

többlettudást a munkád szempontjából?

Kettő tárgyat szeretnék kiemelni, mely számomra igazán hasznos volt

a tanulmányaim során. A számvitel, illetve a vezetői számvitel olyan

kézzelfogható szakmai tudást adott, amit nap mint nap hasznosíthatok

munkámban. A másik tárgycsoport, ami elnyerte a tetszésem,

a különböző digitális gazdaságtannal kapcsolatos órák, valamint az

adatvizualizáció volt. Ezt tartom a leginkább újítónak, hiszen a mai világgazdaságunk

is ebbe az irányba halad. Egyre több adatunk van, amit

egyre gyorsabban kell feldolgoznunk és kommunikálnunk. Amikor ezt

a tárgyat bevezették, úgy éreztem, hogy olyan tudás birtokába kerülhetek,

ami akár közvetlenül kompetenciává alakítható, és a piacon könynyedén

hasznosítható.

Milyen hatással volt a szak elvégzése a karrierlétrán

való előrejutásban?

A változást legfőképpen a gyakorlatban éreztem a munkahelyemen,

ugyanakkor határozottan érzékeltem, hogy a képzés megnövelte

a munkaerőpiac felé az értékemet, presztízsemet.

Úgy gondolom, hogy egy MBA diploma elég jelentősen elhelyezi

a térképen az embert, ezért is szerettem volna a szakot elvégezni.

Ez olyan képzési forma, ami az egész világon ismert, és ha látják,

hogy ilyen képesítéssel rendelkezel, akkor egyértelműen tudják,

mik a kompetenciáid.

Volt-e lehetőség kapcsolati tőke létrehozására a képzés során?

Ha igen, milyen minőségűek ezek a kapcsolatok, és hogyan

tudtad ezeket hasznosítani?

Nagyon különböző háttérrel rendelkező emberek vettek részt a képzésen,

legyen szó telekommunikációról, építőiparról vagy autóiparról.

A számos iparágból érkező hallgatók saját tapasztalataikkal is színesítették,

kiegészítettékaz általános tudást, hozzáadott értéket teremtve

ezzel, változtatva az órák kimenetelét. Így a képzés nemcsak kapcsolati

tőkét, hanem egyfajta szemléletet is adott.

Mit ajánlanál a felvételizőknek, miért éppen ezt

az MBA képzést válasszák?

A BME-t napjainkban akár az innováció egyik középpontjának is lehetne

nevezni. Az egyetem követi a világ változásait, legyen szó mesterséges

intelligenciáról vagy az önjáró autók fejlesztéséről. Összeségében

nagyon előremutató dolgok zajlanak az egyetemen, a karok tudnak egymás

tudományos munkáiból profitálni.

A képzést pedig azért ajánlanám, mert itt nem azt kapja az ember, mint

egy átlagos egyetemi mesterképzésen, hanem ott van az a plusz, amit

a hallgatók adnak a képzés sikerességéhez. Másfajta közeg alakul ki,

amikor munkatapasztalattal rendelkező hallgatók vesznek részt egy

képzésen, akiknek vezetői és menedzseri ambíciójuk is van – így sokkal

professzionálisabb légkörben tud zajlani az oktatás. Ez a képzés

nemcsak szemléletrendszert, de jól működő kapcsolati hálót is ad, ami

a mai világban felbecsülhetetlen értékű.

41


IRÁNY A BROWN! CAMPUS MUNDIVAL AMERIKÁBAN

Írta: Balogh Blanka

Milyen lehetőségek vannak az Erasmuson kívül, és mikor élhetsz ezekkel? Hogyan tanulhatsz akár a világ legjobb egyetemein?

Illy Eszter, egykori munka- és szervezetpszichológia mesterszakos hallgatónk osztotta meg tapasztalatait.

42

Hogyan vágtál bele az Amerika-projektbe?

2018 februárjában fogalmazódott meg először bennem, hogy én bizony

elmegyek Amerikába. Azt éreztem, lehet még egy esélyem egyetemistaként

arra, hogy ösztöndíjasként valóra válthassam ezt a régi álmom.

Ekkor másodéves voltam már, így elkezdtem utánajárni, milyen lehetőségek

vannak, milyen feltételekkel. Volt egy teljesen nyitott, ingyenes

tájékoztató, ahol elmondták az Erasmus és a Campus Mundi ösztöndíjak

kereteit, a feltételeket, mikor melyiket érdemes megpályázni,

kérdezni is lehetett. Nagyon informatív és rendkívül inspiráló volt,

hiszen ekkor tudtam meg azt is, hogy lehetőségem van még a diplomám

megszerzése utáni egy évben teljesíteni az ösztöndíjprogramot

és a feltételeinek megfelelni, ha a szakmai gyakorlatot választom. Nem

szerettem volna csúszni és korábban már volt lehetőségem a tanulmányi

ösztöndíjat kipróbálni, így emellett döntöttem.

A nehezebb része az volt, hogy nekem kellett találnom egy helyet

– lehetett ez cég, oktatási intézmény –, ahol fogadnak az ösztöndíjas

időszakban. Szinte azonnal neki kellett állnom aktívan a keresésnek,

mivel csak pár hónapom volt hátra, amíg végzek a képzéssel és diplomázom

2018 júniusában. Végül a keresési kritériumokban a felsőoktatási

intézmények mellett döntöttem, mert úgy gondoltam, abban a környezetben

tudom a leginkább kihasználni a tapasztalatszerzési és tanulási

lehetőségeket. Magam sem tudom, honnan merítettem azt a bátorságot,

amivel simán küldözgettem az anyagom a Yale-nek, a Brown-nak.

Ez az önéletrajzom és egy motivációs levél volt, amiben az ösztöndíjprogram

lényegét is igyekeztem elmagyarázni. Konkrét professzorokat

szemeltem ki, gondoltam, így a legjobbak az esélyeim. Egyszer csak

jött a válasz Prof. Krueger-től, aki a Brown-on oktat szociálpszichológiát.

Megbeszéltünk egy időpontot, amikor Skype-on beszélgettünk

a motivációimról, korábbi tapasztalataimról, érdeklődési köreimről,

az ösztöndíjprogramról, majd azt mondta, hogy ő szívesen fogadna

a 2019-es tavaszi félévben, mint gyakornokát, sőt, ha kedvem úgy

tartja – márpedig nagyon úgy tartotta –, órákra is bejárhatok. Elkezdődött

a papírmunka, a pályázati anyagom összeállítása, hogy még mielőtt

abszolválnék 2018 május végén, be tudjam azt adni. Végül 2019 január

végén indulhattam és június közepén érkeztem haza.

Miért pont a Brown mellett döntöttél? Utaztál már korábban

Erasmus vagy Campus Mundi ösztöndíjjal?

A Brown szellemisége nagyon megfogott, mindamellett, hogy egy

nagyon nívós intézmény, mégis egyfajta családias hangulat lengi körül.

Már eleve a város is, Providence, ami otthont ad neki, a szülővárosomra

emlékeztetett, ahogyan utánanéztem, olvastam róla. Anno

az Erasmus esetében is remekül bevált Foggia, ami, bár egy kisváros, az

egyetemnek köszönhetően pezseg benne az élet, ugyanakkor nem érzi


azt az ember, hogy elveszne a nagy tömegben. Foggia igazi otthonná tudott számomra válni az otthontól

távol, és bár ezt akkor, mikor kiderült, hogy mehetek, még nem tudtam, végül Providence is

azzá vált. Alapszakon volt szerencsém egy félévet Erasmus ösztöndíjjal Olaszországban eltölteni,

Foggiában. Csodálatos élményekkel, tapasztalatokkal, új barátságokkal érkeztem haza, arról

nem is beszélve, hogy a lehető legnagyobb lépéssel távoztam a komfortzónámból. Ez egyszerre

volt ijesztő és felszabadító, a későbbiekben is rengeteg lendületet és erőt adott, amikor

szükségem volt rá, elbizonytalanodtam, vagy azt éreztem, valamit nem merek meglépni.

Milyen volt egy amerikai egyetemen tanulni, ami ráadásul a Borostyán Liga tagja?

Mi volt a legnagyobb változás a magyar felsőoktatáshoz képest?

Elképesztően modern volt minden, az épületek, a felszerelések, az előadótermek.

Nagyon szuperek voltak az ivókutak, a kirakott kézfertőtlenítő tartók és a szelektív

hulladékgyűjtők, mindenhol. Maga a campus hatalmas, viszont nagyon könnyen

el lehetett találni mindenhova. Műalkotások, szobrok is díszítették az udvarokat,

és mindegyiknek volt egy története. A felület, ahol kezelték a tanulókat az oktatók

és amin keresztül a diákok látták a felvett óráikat – tehát az amerikai Neptun –, nagyon

átlátható volt, mobiltelefonos applikációval is remekül működött. Az órákon inkább

azt éreztem, hogy egyfajta párbeszéd zajlik az oktató és a diákok között, nagyon nyitott

volt mindenki arra, hogy random kérdések megszakítsák akár az óra menetét –

sosem volt ebből probléma. Hiába ültünk sokszor akár 150-en egy előadóban, mégis

azt éreztem, hogy kiscsoportos hangulat uralkodik a teremben. Minden professzorhoz

odamentem az első órák után, hogy bemutatkozzak, elmondjam ki is vagyok,

mit is művelek itt, és végtelenül kedvesen üdvözöltek, segítettek az amerikai Neptun

felfedezésében és a későbbiek folyamán, ha találkoztam velük a folyosón, mosolyogva

köszöntöttek és megkérdezték, hogyan érzem itt magam.

Milyen tippet adnál annak, aki szeretne néhány félévet külföldön tanulni?

A papírmunkát érdemes időben elkezdeni, ami első ránézésre borzasztóan nehéz,

zavaros és kétségbeejtő tud lenni – de megoldható! Merjetek kérdezni, és érdemes

online utánajárni, nemcsak az ösztöndíj feltételeinek és a követelményeknek, hanem

az élménybeszámolóknak is. A Campus Mundi keretei között ugyanis én is vállaltam,

hogy blogot vezetek az élményeimről, ahol a kezdetektől a hazaérkezés utáni időkig dokumentáltam

mindent. Nagyon nagy élmény volt, hogy számomra eddig ismeretlen emberek

is megkerestek azzal, hogy olvasták a blogot és lenne néhány kérdésük – elég sokan vagyunk,

akik blogot vezettek ezekről az élményekről és időszakokról, szóval bátran járjatok utána!

Azt tanácsolom mindenkinek, hogy legyetek bátrak, mert bármi és minden (is) lehetséges.

Pályázásra fel, hajrá mindenkinek!

43


GTK HALLGATÓI SZEMSZÖGBŐL

Írta: Zajka Zita Beatrix

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar különleges szerepet tölt be a BME képzési portfóliójában: a karra jelentkezők számos

gazdasági és társadalomtudományi alap- és mesterszak közül választhatnak. Interjúsorozatunkban hallgatóink élményein keresztül

mutatjuk be a képzéseket és a bennük rejlő lehetőségeket.

44

Miért ezt a szakot választottad?

Nagy Veronika

Műszaki menedzser alapszak

harmadéves hallgató

A gimnázium vége nehéz volt számomra, mert nem tudtam eldönteni,

hogy mi szeretnék lenni. Sokat munkálkodtam azon, hogy a megfelelő

szakot válasszam magamnak – ekkor találtam rá a műszaki menedzser

alapszakra a BME-n. Elolvastam, milyen tantárgyak várnak majd

rám, milyen sok területre kihat a képzés, és azt éreztem, hogy ez lesz

a nekem való irány. Nagy potenciált láttam abban, hogy a közgazdasági

és a mérnöki tantárgyakba is kapunk betekintést – úgy gondoltam,

hogy a későbbiekben biztosan fogom hasznosítani ezt a tudást.

Azért választottam a BME-t, mert magas presztízzsel rendelkezik

mérnökképzés terén, és magas szintű elméleti és gyakorlati tudásra

is szert fogok tenni.

Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

Pozitívumként élem meg, hogy tanulhattam mérnöki és közgazdasági

irányultságú tárgyakat – ritka az ilyen sokszínűség. Második év végén

döntöttem el, hogy a gazdasági vonal érdekel jobban, a „Számvitel

alapjai” nevű tantárgy pedig felkeltette az érdeklődésem.

Az előadó szenvedélye és lelkesedése inspiráló volt, jobbat nem

is kívánhattunk volna. Hasonló élményt jelentettek a „Matematika

A1 és A2” tárgyak – én ezeket is nagyon szerettem. Az oktató

segítőkész volt mind a gyakorlati, mind az elméleti órákon, és a vizsgák

is korrektek voltak.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

A műszaki menedzser szaknak köszönhetően nagyon sok lehetőségem

lesz a jövőben munkát vállalni és sok területen kamatoztathatom

majd a tudásomat. Úgy érzem, hogy ezzel a tudással mind egy

multinacionális cégnél, mind vállalkozóként helyt tudnék állni a munkaerőpiacon.

Biztos vagyok benne, hogy az alapképzéssel is biztonságosan

el tudnám indítani a karrieremet és megfelelően meg tudnám

alapozni a jövőmet, viszont én úgy gondolom, nem fogok megállni

a tanulásban. Nagyon szerettem ezen a szakon tanulni és felkeltette

bennem a tudásvágyat, így – bár még nem tudom pontosan milyen

gazdasági irányban –, de biztosan szeretnék mesterképzésre menni.

„Nagy potenciált láttam abban, hogy

a közgazdasági és a mérnöki tantárgyakba

is kapunk betekintést”


Dombai Zsófia

Gazdálkodási és Menedzsment alapszak

harmadéves hallgató

„(...) az előadók nemcsak a szó szoros értelmében

vett egyetemi oktatók, hanem tényleg olyan

szakemberek, akik a versenyszférában dolgoztak

vagy dolgoznak jelenleg is, sok tapasztalattal

rendelkeznek”

GTK-specifikus –, hogy az előadók nemcsak a szó szoros értelmében

vett egyetemi oktatók, hanem tényleg olyan szakemberek, akik

a versenyszférában dolgoztak vagy dolgoznak jelenleg is, sok tapasztalattal

rendelkeznek. Tőlük rengeteg jó tanácsot kapunk és a való életből

vett példákkal színesítik az órákat.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

Ezzel a szakkal sok mesterszak közül válogathatunk, illetve a gyakornoki

lehetőségek is nagyon jók és változatosak: elhelyezkedhetünk HR

vagy marketing területen, de akár pénzügyes vagy menedzsmenthez

kapcsolódó gyakornoki helyekre is jelentkezhetünk. Úgy gondolom,

az egyetem, a kar és a gazdálkodási és menedzsment szak jó híre nagyban

segíthet majd a karrierem során az előrelepésben.

Miért ezt a szakot választottad?

Eredetileg Pénzügy és számvitelre szerettem volna jelentkezni, de az

a szak abban az évben nem indult, én viszont mindenféleképpen

a BME-re akartam járni. A gazdálkodási és menedzsment (GM) alapszak

tantervét igazán széleskörűnek találtam, változatosnak tűntek a tárgyak

leírás alapján, nyelvi követelményként pedig egy felsőfokú nyelvvizsga

szerepelt, amitől már nem voltam messze. Különféle menedzsment

tárgyaim vannak, de van pénzügyes órám is – úgy érzem, hogy így

közel tudtam maradni az eredeti célkitűzésemhez, miszerint pénzüggyel

szeretnék részletesebben foglalkozni.

Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

A mintatanterv nagyon sokrétű – a menedzsment tárgyaimon túl,

marketingtől kezdve pénzügyön és számvitelen át, matematikával

és statisztikával bezárólag –, számos különböző területet átfog.

A közgazdaságtant pedig még nem is említem – szerintem ez segít

abban, hogy az ember lássa a teljes képet. Továbbá, sok gyakorlati

óránk van, és a projektfeladat elkészítésekor is számos téma közül

választhatunk. Amit szintén pozitívumként értékelek – bár ez inkább

Miért ezt a szakot választottad?

Homlok Anna

Kommunikáció és Médiatudomány alapszak

másodéves hallgató

Azért választottam a kommunikáció és médiatudomány szakot (Kom-

Média) a BME-n, mert gimiben hihetetlenül érdekelt a média, ebből

érettségiztem, és azt hittem, az egyetem is hasonló lesz: filmelemzést

és médiatörténetet fogunk tanulni. Kiderült azonban, hogy sokkal több

témán ível át ez a szak. Átnéztem minden egyetem mintatantervét, és

a BME esetében éreztem leginkább, hogy teljesen átfogja mindazt, amit

én tanulni szeretnék: volt benne kommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés,

médiatörténet, jog, pszichológia, és írásgyakorlat.

Továbbá, ez a képzés kínálta a számomra legérdekesebb szakirányokat

– tartalomfejlesztést, nemzetközi kommunikációt és vizuális kommunikációt

is szívesen tanulnék a továbbiakban.

45


Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

A legtöbb oktató a KomMédián aktívan dolgozik a szakmában is, és

emiatt az oktatás felettébb gyakorlatias. Előadásokon van lehetőségünk

megvitatni az egyes témákat, mindezt felszabadult hangulatban.

Az egyéni feladatok mellett, főként csoportban dolgozunk, ami

nagyszerűen felkészít a jövőbeni kihívásokra – elkerülhetetlen lesz

majd csapatban dolgozni, másokhoz alkalmazkodni, egy közös csoportdinamikát

kialakítani. Ezt a képzés során mind megtanuljuk.

Viszonylag kevesen vagyunk a szakon, ebből kifolyólag nagyon jó

a közösség, erősen összetartunk. Oktatóink nyitottak, sok figyelmet

és támogatást kapunk tőlük.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

Az első év során megtanultam, hogy egy jó előadónak mire kell figyelnie

– ezt projektfeladatok, prezentációk, előadások és később majd

a szakdolgozat védés során nagyszerűen tudom kamatoztatni. Engem

a tartalomfejlesztés specializáció érdekel leginkább, de a „Vizuális kommunikáció”

kurzus is igazán érdekes volt számomra: sokat kellett tervezni,

és aki ezt a specializációt választja, dolgozhat vizuális kommunikációval

foglalkozó cégeknél, ügynökségeknél vagy lehet belőle arculati

koncepcióért felelős, kreatív munkatárs. Úgy gondolom, aki a KomMédián

végez, sokféle munkából választhat majd annak megfelelően, hogy

milyen specializáció áll hozzá a legközelebb.

Miért ezt a szakot választottad?

Papp Cintia

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

harmadéves hallgató

„(...) a gazdasági ismereteknek mindenki életében

alapvető fontosságúnak kellene lenniük, azonban ezt

a tudást nem feltétlenül tudja mindenki megszerezni

felsőfokú tanulmányok nélkül”

Sok gimishez hasonlóan én sem tudtam pontosan, hogy mivel is szeretnék

foglalkozni életem során – viszont nagyon fontosnak tartottam,

hogy sok lehetőségem legyen a jövőben. Szerintem a gazdasági ismereteknek

mindenki életében alapvető fontosságúnak kellene lenniük,

azonban ezt a tudást nem feltétlenül tudja mindenki megszerezni felsőfokú

tanulmányok nélkül. Számomra fontos volt, hogy a hazai viszonyokon

túl a külföldi gazdasági helyzetre is legyen rálátásom, érdekel

a nemzetközi közeg – ez is szerepet játszott a döntésemben.

46

„(...) ez a képzés kínálta a számomra

legérdekesebb szakirányokat –

tartalomfejlesztést, nemzetközi

kommunikációt és vizuális kommunikációt (...)”

Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

Nagyon sokféle témába nyerhetünk betekintést – tanulunk például

pénzügyekről, számvitelről, menedzsmentről, marketingről, kommunikációról

és jogi háttérről, környezettudatos gazdálkodásról. A tanterv

úgy van felépítve, hogy ahogy haladunk a tanulmányainkban félévről

félévre, egyre inkább specializálódunk a nemzetközi környezetre

és egyre átfogóbb képet kapunk annak működéséről. Szakmai gyakorlatra

nemzetközi és belföldi gyakorlati helyre is jelentkezhetünk,

így sok lehetőségünk van tapasztalatot szerezni. További érdekesség,


hogy hallgathatunk úgynevezett zöld tárgyakat, melyek közül, ha öt

ilyen tárgyat hallgat valaki, később akár zöld diplomát is szerezhet.

Úgy gondolom, ezek nagyon hasznos és aktuális témák.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

Szerintem az nagyon jó, hogy az oktatók aktuális példákat igyekeznek

hozni az előadásokra, ami az alapok mellett nagyon hasznos lehet a

mindennapokban és később a gyakorlatban. Úgy gondolom, a BME-s

nemzetközi gazdálkodásos diploma nagy értékkel bír a munkaerőpiacon

és sok különböző ágazatban el lehet vele helyezkedni. Dolgozhatunk

nagyobb cégeknél, multiknál, elmehetünk egy start-uphoz, vagy

akár saját vállalkozást is alapíthatunk itthon vagy külföldön – itt megszerezzük

a szükséges képességeket és tudást, ami ehhez szükséges.

Miért ezt a szakot választottad?

Tomku György

Pszichológia mesterszak

másodéves hallgató

A BME-nek mindig is jó volt a reputációja, a munka- és szervezetpszichológia

specializációt tekintve pedig különösen népszerű. Pszichológus

hallgatóként igazán érdekes kiváltság a BME-n tanulni, sokan

meglepődnek, hiszen azt gondolják, hogy itt főleg mérnökök vannak.

Szerintem kimondottan jó, hogy a GTK-n a pszichológia is teret és szerepet

kap – méghozzá minőségi oktatás formájában. További érdekesség,

hogy a BME-n két specializáció közül választhatunk pszichológia

mesterszakon, melyek a munka- és szervezetpszichológia és a kognitív

pszichológia.

Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

Az erős elméleti oktatás mellett gyakorlatias, közvetlen hangulatú

képzésben vehetünk részt. Az oktatóink nemcsak akadémiai háttérrel

rendelkeznek, hanem piaci rálátással bíró, gyakorló szakemberek vagy

meghívott előadók. Úgy gondolom, a képzésünk során mi magunk

is rájövünk, hogy a kutatói életpálya és a versenyszféra jól megférhet

egymás mellett – oktatóink pedig támogatnak az elképzeléseinkben

és fejlődésre inspirálnak minket.

A szorgalmi időszak egyébként nagyon tempós, sok a projektmunka

és beadandó, így gyorsan megtapasztaljuk a jó time management

és a csoportmunka fontosságát – ezt követően, a harmadik szemesztertől

lehetőségünk nyílik munkahelyi tapasztalatot is szerezni.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

A képzés során betekintést nyerünk különböző szakterületek, szervezeti

egységek és folyamatok működésébe, valamint ezzel a diplomával

lehetőségünk nyílik később akár multinacionális cégeknél vagy szervezetfejlesztő,

tanácsadó cégeknél elhelyezkedni.

A két év alatt ízelítőt kapunk olyan speciális módszerekből, mint

a tréningmódszertan, mediáció vagy coaching, és számos esetben ezek

az úgynevezett minikurzusok kiscsoportos képzésekben folytatódnak.

A mesterképzést követően is van lehetőségünk folytatni tanulmányainkat:

jelentkezhetünk doktori képzésre vagy munka- és szervezet

szakpszichológus képzésre, azonban mindkét esetben érdemes lehet

néhány év munkatapasztalatot szerezni a jelentkezést megelőzően.

Miért ezt a szakot választottad?

„(...) a kutatói életpálya és a versenyszféra jól

megférhet egymás mellett – oktatóink pedig

támogatnak az elképzeléseinkben és fejlődésre

inspirálnak minket”

47


Dr. Sándor Zsolt

MBA mesterszak

másodéves hallgató

„(...) az MBA mesterszak célja, hogy

a hagyományos közgazdasági ismeretek

megszerzésén túl speciális pszichológiai

és vezetéselméleti képzést kapjunk – felruházva így a

képzésben résztvevőket arra, hogy

a jövőben vezetővé válhassanak”

Közlekedésmérnökként végeztem a BME-n, bejárva a teljes képzési

programot a BSc-től a PhD-ig. A PhD-t követően azt gondoltam, nem

feltétlenül szükséges további végzettséget szereznem, azonban az élet

úgy hozta, hogy jobb, ha a mérnöki diploma mellé egy közgazdasági

is kerül – így szélesítve a korábban megszerzett tudást. Úgy gondoltam,

hasznos, ha abban a rendszerben folytatom a tanulmányaimat, amit

korábban megismertem. Előny volt, hogy ismertem a GTK-s oktatók egy

részét, és pozitívum volt, hogy sokuk mérnöki végzettséggel is rendelkezik.

Ezért is esett a választásom a BME-re.

A BME-s diploma megítélése a mai napig rendkívül jó, és ez nemcsak

a mérnöki szakokra vonatkozik, hanem az olyan új szakokra is, melyeket

karunk kínál. A GTK Master of Business Administration (MBA) képzés

és a megszerezhető diploma megítélése nemcsak hazai szférában,

hanem nemzetközi vonalon is rendkívül pozitív.

Mit tartasz a szak legnagyobb erősségének,

illetve pozitívumának?

A tanárok nyitottak arra, hogy ne csak a szigorú, órarend szerinti környezetben

biztosítsanak konzultációs lehetőséget; illetve rengeteg

olyan ismeretanyagot közzétesznek az interneten, melyek elolvasása

nem kötelező, mégis fel tudja nyitni a hallgatók szemét, hogy a világban

mi az, ami jelenleg elérhető, és globálisan merre tartunk.

Nagyon jó oktatóink vannak, valamint a szak és a tantárgyak felépítése

is szimpatikus: az MBA mesterszak célja, hogy a hagyományos közgazdasági

ismeretek megszerzésén túl speciális pszichológiai és vezetéselméleti

képzést kapjunk – felruházva így a képzésben résztvevőket arra,

hogy a jövőben vezetővé válhassanak.

További pozitívum, hogy az oktatók a hallgatók bevonásával kívánják

még jobbá tenni a képzést. Ez rendkívül szimpatikus, mivel a korábbi

időszakban a BME-n ilyet nem tapasztaltam.

Milyen módon tudod használni a szakon tanultakat, és milyen

karrierlehetőségeket látsz magad előtt?

A szakot ajánlom mindenkinek, aki a későbbiekben vezetői karrierre

törekszik, azonban lényeges, hogy egy alap- vagy mesterképzés megszerzése

és jelen MBA szak megkezdése között teljen el néhány év, mivel

a megszerezett munkatapasztalat a képzés elengedhetetlen része.

Karrier szempontjából az MBA diploma megszerzése hasznos –

az itt elsajátított ismeretek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki vezető

legyen. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy pusztán a papír

és az elméleti tudás nem elegendő: ezeket gyakorlati ismeretekkel kell

kiegészíteni annak érdekében, hogy valakiből jó vezető váljon.

48


KARRIERÉPÍTÉS AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATALNÁL

Írta: Galavics Diána

- INTERJÚ A PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSION TRAINEESHIP PROGRAMME ÖSZTÖNDÍJASÁVAL

Koppány Barbarával, frissdiplomás mesterszakos pszichológus hallgatóval, a Pan European Seal Profession ösztöndíj nyertesével

beszélgettünk a programról és az ebben rejlő potenciálról. Az ösztöndíjprogram 12 hónapos szakmai gyakorlatot jelent a pályázatot

elnyert hallgatók számára az Európai Szabadalmi Hivatalban, Münchenben.

Mi motivált a szakmai gyakornoki programra

történő jelentkezésnél?

Az egyik személyes indokom a szakmai gyakorlatra

való jelentkezésnél az volt, hogy a munkavégzés

helyszíne München, mely élhető

jellege már korábban megfogott. Mindezek

mellett a német nyelv is közel áll hozzám,

és ezt munka közben is hasznosíthattam.

Szerettem volna kipróbálni magam egy

olyan nemzetközi környezetben, ahol közel

3600-an dolgoznak.

A program által nyújtott lehetőségek és a választható

egységek változatossága is szimpatikus

volt számomra. Leginkább a HR & Business

részleg munkája keltette fel az érdeklődésem,

ennek egységei közül a jelentkezésnél többet

megjelöltem.

Melyik szakmai gyakorlati egységbe nyertél felvételt?

Milyen feladatok várnak rád a munkád során?

A számtalan különböző lehetőség közül, ahogy már említettem,

a HR & Business volt a leginkább vonzó számomra – ezen belül a sikeres

pályázást követően a konfliktuskezelési egységbe nyertem felvételt.

A munkavégzés lényegében több tevékenység összességéből áll:

az operatív feladatok mellett a csapatvezetők munkáját fogjuk segíteni,

az ő kezük alá fogunk dolgozni. Többek között a szervezeten belüli

workshopok, prezentációk, illetve különböző projektek lebonyolításában

kell segédkeznünk a konfliktuskezelési

egység tagjaként. Ezen feladatok azért keltették fel az

érdeklődésem, mert a szervezetpszichológia jobban

megjelenik bennük, így gyakorlatban hasznosíthatom

a mesterszakon tanultakat.

Mit vársz a programtól, milyen fejlődési

lehetőséget látsz benne?

Remélem, hogy a program mivoltát tekintve

lehetőségem nyílik nemzetközi kapcsolati

háló kiépítésére, illetve, hogy olyan emberekkel

fogok találkozni és megismerkedni, akik

nemcsak országos, de európai szinten is jelen

vannak a szakmában. Úgy gondolom, tudásom

is naprakészebb lehet majd, valamint személyes

kihívásom a külföldön tartózkodás. Fontos

számomra, hogy komolyan vegyenek és szakmailag

elismerjenek, így bizonyíthatnám, hogy ilyen fiatalon is

lehet valaki hiteles. Ezekhez a gyakorlat kiváló keretet adhat,

és segítheti a szakmai önbizalmam növelését.

Továbbá, a program biztosítja mindezen pozitív dolgok mellett

az ingyenes nyelvtanulás lehetőségét angol, német, illetve francia nyelven.

Még nem döntöttem el, hogy a német nyelvtudásomat szeretném

elmélyíteni vagy franciául kezdek el tanulni, de mindenképpen szeretném

kihasználni ezt a lehetőséget. Külföldön, pályakezdőként fontos

szempont az anyagi támogatás, és mivel szakmai gyakorlatról van szó,

a fizetés mellett ösztöndíjra is pályázhatok.

49


TDK ELSŐ HELY ÉS PRO PROGRESSIO-DÍJ JELÖLÉS

- INTERJÚ KOVÁCS TÍMEÁVAL

Írta: Zajka Zita Beatrix

2019. november 12-én rendezték a legutóbbi Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek kapcsán Kovács Tímeával, műszaki

menedzser szakos hallgatóval beszélgettünk, aki nemcsak szekciójában szerzett első helyezést, de munkájáért Pro Progressio-díjra

is jelölték, melyet 2020-ban vett át.

50

Mi volt a TDK-dolgozatod témája?

A dolgozatom témája a hazai pezsgőpiac feltérképezése és fogyasztói

csoportjainak megismerése volt. A szakdolgozatomból indult az

egész, melyben egy borbirtok új termékének a bevezetéséről írtam.

Pezsgővel is szeretnének foglalkozni, ennek kapcsán kezdtem a kutatásba

– elsősorban a diplomamunkám miatt. Azonban a konzulensemmel,

Kapusy Katával végül úgy döntöttünk, hogy elmélyítem a kutatást:

tudományosabb vizekre terelem és TDK-dolgozatot is írok belőle -

a céget abból kihagyva.

Hogyan választottál témát?

Termékmenedzsment a szakirányom, és már az első projektfeladatnál

egy cég termékspecifikus stratégiájával foglalkoztam, így a piaci lehetőségeket

és a fogyasztói csoportokat elemeztem. A szakdolgozatom

kapcsán számos vállalkozást felkerestem, míg végül a cégből jött

a téma, és nem fordítva, azaz a pezsgőpiacot gyakorlatilag nem

én választottam.

Te miért jelentkeztél TDK-ra?

Sokat hirdették, hogy semmit nem lehet vele veszíteni, és kipróbálhatja

magát az ember. Úgy éreztem, hogy a szakdolgozatvédés előtt

ez jó lehetőség lenne. Szerettem volna visszajelzéseket kapni, kifejezetten

érdekeltek a tanszéktől független, külsős vélemények is, valamint

kíváncsi voltam, mások hogyan látják, milyen munkát végeztem.

Hogyan kezd valaki bele a TDK-ba, mint folyamatba?

Szerintem erős elhatározás kell hozzá, azaz lelkesedés és elszántság,

hiszen igazán mélyen kell a témával foglalkozni, létre kell hozni valamit,

és mindennek alaposan utánajárni. Illetve kell természetesen

egy alapgondolat is, hogy miről kutassunk.

Mennyi munkával jár a felkészülés?

Sokkal, ezért mérlegelnem kellett, hogy munka mellett lesz-e rá lehetőségem.

Egész nyáron folyt a kutatásom, mert a felhasznált Q-módszertanhoz

össze kellett egyeztetnem tizenhét emberrel találkozókat.

A kérdőívek összeállítása és kiértékelése is hosszadalmasnak bizonyult,

azonban szeptemberre már csak az összefésülés maradt.

Mi volt a legnehezebb része a dolgozat elkészítésének és a felkészülésnek?

Leginkább azt átgondolni, hogy mi felelne meg egy teljes, kerek egész

tudományos cikknek, ami közérthető is. Szerettem volna, ha az eredményeket

fel tudom használni a szakdolgozatomhoz, de közben megállja

a helyét a specifikus cég nélkül is. Továbbá nehéz volt megfelelni

a konzulensem elvárásainak, és azoknak is, amelyeket magammal

szemben támasztottam.

Kinek ajánlod a TDK-t, mint lehetőséget?

Egyfelől mindenkinek, mert nagyon sok pozitív hozadéka van, például

az ember megtanul előadni, illetve tudományos kutatást végezni.


Specifikusan azoknak ajánlom, akiknek van valami konkrét elképzelésük,

azaz van valami, ami nagyon érdekli őket. Megéri belefektetni

az energiát, hiszen a TDK-témákból gyakran lesz szakdolgozat, illetve

fordítva is igaz, a diplomamunka jó kiindulópontot jelenthet egy ilyesfajta

kutatásnak. A verseny alatt tényleg voltak olyanok is, akik csak

önálló kutatásnak szánták, mert érdekelte őket a téma.

Milyen tanácsod lenne azok számára, akik TDK-ra

szeretnének jelentkezni?

Ne féljenek semmiképpen se, hogy elő kell adni! Mindenki valamilyen

pozitív élménnyel ment haza, hiszen sokan nyertek

valamilyen különdíjat vagy kaptak dicséretet. Negatív következmények

pedig senkit nem érhetnek a TDK folyamatában.

Mit tanultál az egész élményből?

Megtanultam beosztani az időmet, illetve azt, hogyan

mondjak saját magamnak nemet. Maximalista vagyok,

így sokszor éreztem úgy, hogy nem elég, amit csináltam.

Mikor először láttam a programfüzetet, akkor a témákat

nézegetve csak az járt a fejemben, hogy az enyém ezekhez

képest sehol sincs. Viszont erőt vettem magamon, és azzal

a megfontolással, hogy az elindulás is nagy dolog, nem csak

a győzelem, belevágtam.

Mi a legjobb élményed a TDK-val kapcsolatban?

Az, hogy megnyertem. Őszintén. Nagyon meglepett, mert

maximum egy dicséretben vagy harmadik helyben reménykedtem.

Hatalmas élmény volt, és főképpen az, hogy az egész

GTK-n belül engem jelöltek a Pro Progressio-díjra, melyet

azóta át is vettem. A kutatásomat első hellyel díjazták, azaz

valószínűleg szakmailag ér valamit, amit kidolgoztam. Az egyetemen

belül pedig nagyon nagy szó ez minden résztvevő számára,

így a tanszéknek és a témavezetőnek is hatalmas dicsőség.

51


TDK-BÓL STARTUP - A FILIPPER GRIP TÖRTÉNETE

Írta: Balogh Blanka

Hogyan lesz egy TDK dolgozatból kézzel fogható termék és miként alkalmazható a műszaki menedzser tudása egy startup alapításakor?

Tóth Áron PhD-hallgatóval, a Filipper Grip társalapítójával beszélgettünk.

Mi az ötlet és honnan jött?

A Filipper Grip egy eszköz, mely a nyomógombos zuhanycsapot benyomott állapotban

tartja a zuhanyzás idejére, így nem kell újra és újra megnyomni azt, elég egyszer.

Az alapítótársam termékmenedzsment szekcióban írt egy TDK-dolgozatot a termék

alapvető igényeinek a felméréséből, én voltam a témavezetője. Ő mondta, hogy zavarja

ez a gomb, drága kicserélni, úgyhogy találjunk ki valamit, amit felragaszthatunk.

A kutatás során volt fókuszcsoportos vizsgálat, kérdőíves felmérés, és bemutatta az első

prototípust. Ez ki volt nyomtatva 3D-ben, és megnéztük, hogy tetszik-e az embereknek,

milyen igényeik vannak. Ez a téma OTDK-ra is eljutott, és ekkor kezdtünk el gondolkodni,

mit hogyan kéne. Elindultunk egy A verzióval, ami csak a gombot tartja meg, de rájöttünk,

hogy valami plusz még hiányzik. Azt tanultuk, hogy egy funkcióért nem csinálunk

terméket, legyen valami többletfunkciója. Gyorsan tovább is gondoltuk, tettünk bele

tusfürdőt és sampont, mert az csak kell; mindig bezárjuk a szekrényt, úgyhogy legyen

benne szekrénykulcs, és tapasztalatból jött, hogy több helyen már chipkártya van, azt

is biztonságosan kell tárolni zuhanyzás közben. Ezeket mind beleraktuk, és így lett meg

végül a termék: ezeket mind tudnia kell, de hogy hogyan, azt nem definiáltuk az elején.

Pályáztunk több helyre, végül egy év után szereztünk befektetést.

Abból, amit alap- és mesterszakon tanultál, mit tudsz hasznosítani?

52

Műszaki menedzser alap- és mesterszakon végeztem. A Q épület abban az évben lett

kész, amikor ide jöttem, még nem volt wifi mindenhol, ha bedugtuk a konnektort, néha

elszállt az áram. Ugyanazon az ajtón jövök be ma is, amin akkor, de még nem unalmas.

Amit termékmenedzsmenten tanultunk, nagyon hasznos volt. Valós termékről kellett

írni, megnéztük a gyárat, így nem először találkoztam a folyamattal elejétől a végéig,

ami a termékinnovációt illeti. Meglepő módon a számvitel volt még hasznos, amikor be

kellett adnunk a pályázati anyagunkat, hogy befektessenek a cégünkbe: ki kellett számolni,

mi hogy térül meg, melyik költségsor hogy van – bár többet kellett volna tanulnom

ahhoz, hogy ezt valóban jól tudjam kamatoztatni. Termékfejlesztésen a termékmenedzsment

stratégiák közül tudtam felhasználni dolgokat. Az elméleti háttér inkább arra

jó, hogy tudjam, mihez kéne vagy mihez lehetne visszanyúlni.


Hogyan tudod összeegyeztetni a munkát és a PhD-t?

Most kezdtem a negyedik évemet a PhD-n, a témám pedig a perszonalizált

oktatási módszertan játékosítással a hallgatók motiválása érdekében.

Az egyetem volt mindig elöl, az a szűkebb keresztmetszet, hiszen

ott órákat kell tartani, az órákra pedig fel kell készülni. Ezek be vannak

ütemezve a naptárban, és ehhez képest lehet a maradék időt felosztani.

Most már egész jól össze tudom hangolni ezeket, előtte nehezebb

volt. Meg lehet csinálni, csak meg kell tervezni mindent. Tudni kell, hogy

mikor mire fogsz időt szánni, és mikor minek van prioritása – azon áll

vagy bukik az egész. Ha be van ütemezve, hogy kb. mi lesz, milyen fázis

mikor lesz, akkor egymáshoz lehet igazítani a dolgokat.

Tóth Áron

PhD-hallgatóval

a Filipper Grip társalapítója

Miket csinálsz te a cégnél?

Társalapító vagyok, és a doktori mellett félállásban projektmenedzser.

Az én feladatom az összes social media, a design és az angol szövegek

elkészítése. Bármi, ami megjelent Facebookon, Twitteren, Instagramon,

Youtube-on, azokat én csináltam. A termékfejlesztés folyamán pedig

oda-vissza dobáltuk egymásnak a dolgokat. Például, hogy a mostani

modell előző verziójánál hogyan tudjuk megcsinálni, hogy bármilyen

magas nyomógombot megtartsunk. Ahhoz például én vittem oda a

kerti székünket, aminek állítható a karfája. Ez volt az első olyan verzió,

ami működött, úgy, hogy benyomva tudta tartani a gombot és fel lehetett

emelni vele a tesztfalat. Egy baj volt vele, hogy ez csak sima csempén

tapadt. A következő probléma tehát az volt, hogy megoldjuk, hogy

bármilyen felületű csempén megtapadjon.

Mi volt a legnagyobb tanulság és mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik

rajta, de még nem vágott bele?

A legnagyobb tanulság, hogy sose tudsz eléggé felkészült lenni, akármennyire

törekszel erre, mindig lesznek meglepetések. Az optimista

gondolat pedig, hogy nagyon jó, az életre nevel egy ilyen dolog. Ha valamit

elkezdesz végigvinni és már van tétje, olyan dolgokra sarkall téged,

amikről nem gondoltad, hogy eljutsz oda. Igaz az, hogy teher alatt nő

a pálma – csak így lehet tanulni. Egyetemen megtanuljuk, hogyan kell

túlélni – napról napra vagy zh-ról zh-ra –, de az, hogy ezt hogyan tudod

pénzre váltani, ekkor derül ki.

53


TEHETSÉGES GTK-SOK – ĀBSTRCT

- INTERJÚ RADUKA RENÁTÓVAL (GTK) ÉS LÁTRÁNYI LUCIENNEL

Mióta zenéltek együtt, honnan jött a közös formáció ötlete?

Renátó: A 2016-os Sziget Fesztiválon találkoztunk előszőr, utána csak felületesen tartottuk

a kapcsolatot. 2018-ban kaptam egy üzenetet Lucientől, hogy van-e kedvem valami újat kitalálni

és alkotni vele. A műfaj nem volt kérdéses: mindkettőnk a techno mellett tette le a voksát

– Lucien a melodikus vonalat, míg én a sötétebb, kemény technót képviselem. Már az első

megbeszélésen rájöttünk, hogy ha összerakjuk ezt a két irányt, valami olyat alkothatunk, ami

még nincs Magyarországon.

Lucien: A fő vonalat 4 óra alatt kitaláltuk, viszont a koncepció és a név nagyobb fejtörést okozott.

Rájöttünk, hogy amit mi csinálunk, elvontságában hasonlít az absztrakt művészeti irányzatra:

illettek hozzá a vizuáljainkban megjelenő geometrikus formák és a zenénk is – így döntöttünk

az Ābstrct mellett.

Melyik fellépésetekre/megkeresésetekre vagytok a legbüszkébbek?

Írta: Szabó Rebeka

Az egyetemisták körében nem ismeretlen fogalom a techno – a nyári fesztiválok és az év közben

zajló bulik éjfél jellemzően elektronikus zenével várják a szórakozni vágyó fiatalokat. Raduka

Renátó műszaki menedzser szakos hallgató, tanulmányai mellett 10 éve zenél. Alkotótársa,

Látrányi Lucien 5 éve foglalkozik zenével, DJ és produceri iskolát végzett. Ők ketten alkotják

az Ābstrct nevű formációt, mellyel nemcsak fesztiválokon, de a rádióban is találkozhatunk.

„A műfaj nem volt kérdéses:

mindkettőnk a techno mellett

tette le a voksát (...)”

Renátó: Az egyik meghatározó élményem az volt, amikor lehetőségünk volt megnyitni a Holi Peace

Budapest fesztivált, több ezer résztvevővel. A másik, amikor az egyik gyerekkori példaképünk,

Chris Lake koncertje előtt és után is zenélhettünk. Ezen az eseményen képet is csináltunk vele –

hihetetlen érzés volt amellett az ember mellett állni, akinek a zenéjén felnőttünk. Mindezek mellett

eljutottunk az EFOTT-ra, a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Strand Fesztiválra és rendszeresen zenélük

a WORLD IS MINE Radio Show-ban is, a Rádió 1-en.

54

Lucien: A Strand Fesztivál számomra azért volt kiemelkedő, mert előttünk egy másik előadó sok embert

bevonzott, és ők maradtak a mi fellépésünkre is – szinte teltház volt. Elképesztő érzés volt, hogy bár

a szomszédban folyt éppen a B My Lake Fesztivál – ami Európa egyik legnagyobb techno fesztiválja –,

mégis a mi színpadunknál táncoltak rengetegen.


Hogyan lehet összeegyeztetni a zenélést az egyetemmel, munkával?

Renátó: Egyetem mellett abból a szempontból könnyebb, hogy nyáron nincsenek órák,

így a fesztiválszezonban csak a zenére kell koncentrálnom. A vizsga- és zh időszak húzós,

olyankor utazás és két fellépés között is tanulok. Ilyenkor azért is nehezebb, mert szeretünk

rendesen felkészülni a fellépéseinkre – ez sok időt vesz igénybe és nem szeretjük

fél gőzzel csinálni.

Raduka Renátó (GTK) és Látrányi Lucien

az Ābstrct formáció tagjai

Lucien: Számomra a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy programok szintjén

nem látok két hétnél távolabbra. Szeretném, hogy a hobbim legyen a munkám,

viszont amíg nem tudunk megélni a zenélésből, rá vagyunk szorulva, hogy

mást is dolgozzunk.

Van-e bármi, amit a GTK-s tudásból tudsz hasznosítani?

Renátó: Hétről hétre ki tudom próbálni, amit marketingen tanultam, például,

hogy hogyan kell márkát építeni vagy éppen pozicionálni azt. Emellett a pszichológia

nagyon sokat segít a stresszkezelésben – ez fellépések előtt jól jön.

Milyen tippet, tanácsot adnátok annak, aki csak gondolkodik azon,

hogy belevágjon-e a zenélésbe?

Lucien: Azt tanácsolnám, hogy

legyen kitartó és ne adja fel

az első kudarcnál. Ha valaki

tényleg zenéléssel szeretne

foglalkozni, tudnia kell, hogy

az első években 80% kudarc

és csupán 20% siker. Fontos,

hogy ne azért kezdje el valaki

a zenélést, hogy befusson,

hanem azért, mert akkor is

szereti csinálni, ha nincs senki,

aki meghallgassa.

„Fontos, hogy ne azért kezdje el

valaki a zenélést, hogy befusson,

hanem azért, mert akkor is szereti

csinálni, ha nincs senki,

aki meghallgassa.”

Renátó: Szerintem az induláshoz szükséges a zeneelmélet alapszintű elsajátítása.

Hosszú évek tudását kell elsajátítanunk, hogy élő zenét csináljunk és ne csak a lejátszás

gombot nyomogassuk. Továbbá, van egy mottónk: ha egyetlen egy embernek is tudtál

adni valamit a zenéddel, már megérte és nem számít a többi.

55


EGY KIVÉTELES ÉVTIZED TÖRTÉNETE

- MATOLCSY GYÖRGY SZEMESZTERNYITÓ ELŐADÁSA A GTK-N

Írta: Bártfai Péter

Február 21-én a BME GTK szemeszternyitó előadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank

együttműködése keretében Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tartotta.

Az előadást Józsa János, a BME rektora nyitotta meg, aki beszédében

kiemelte, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

és a Magyar Nemzeti Bank az ország két olyan meghatározó intézménye,

melyek összefogása egyértelműen szükséges. Matolcsy György,

az MNB elnökének szemeszternyitó előadása izgalmas kérdéseket vetett

fel: hogyan válhatott Magyarország a 2010-es államcsőd közeli állapotából,

sereghajtóból a 2019-es Európai Unió egyik vezetőjévé?

Hogyan lehetséges, hogy a 2000-es években szintén vezetőnek

számító Magyarország 2010-re sereghajtóvá vált?

Matolcsy György a 2010-es állapotot roncsautóhoz hasonlította:

a 2000-es évek körüli erős gazdaság 2010 nyarára államcsőd közeli

helyzetbe került. A foglalkoztatási és munkaerőpiaci adatok a legrosszabb

háromban voltak az Európai Uniós országokat tekintve,

az államadósság pedig 80% fölött volt.

Ezt az állapotot sikerült stabilizálni, amikor 2010 és 2012 között

az Európai Unió egyik legsikeresebb válságmenedzsmentjét hajtotta

végre Magyarország. Ennek köszönhetően 2013-2019 között éves

átlagban a magyar gazdaság növekedése 2,2%-kal gyorsabb volt, mint

az eurózónáé, 2019-re ez pedig elérte a 3%-ot. Amennyiben tartható

ez a növekedési ütem, 12-13 éven belül az ország elérheti az Európai

Unió átlagos színvonalát, és további 13 - 26 év múlva Magyarország

Ausztriát is utolérheti gazdaságilag – fejtette ki Matolcsy György.

Közgazdaságtani szempontból a siker kulcsa Matolcsy szerint az

innovatív, pragmatikus gazdaságpolitika, melynek elemei: új munkahelyek

teremtése, új befektetők bevonzása az országba, valamint

a megszorítások hiánya.

56


EGYETEMI FELKÉSZÜLÉS – FELSŐBB FOKON

Írta: Galavics Diána

- INTERJÚ A PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSION TRAINEESHIP PROGRAMME ÖSZTÖNDÍJASÁVAL

2020 tavaszán új programsorozat indult a GTK-n, mely önfejlesztési lehetőséget nyújt leendő egyetemistáknak. A GTK UP+GRADE nem

egy hagyományos egyetemi felkészítő kurzus – célja, hogy a diákok azon készségeit fejlesszük, melyek segítik és megkönnyítik az érettségire

és az egyetemi tanumányok megkezdésére történő felkészülést. A programban rejlő potenciálról Balogh Blanka PhD hallgatóval,

a GTK UP+GRADE szakmai vezetőjével, egyik előadójával beszélgettünk.

Mit takar pontosan a GTK UP+GRADE elnevezés

és miért jött létre a programsorozat?

A GTK UP+GRADE elsősorban végzős középiskolásoknak szól, akik szeretnének

a tanuláson kívül más módon is felkészülni a rájuk váró kihívásokra:

az érettségire, az egyetemi tanulmányok megkezdésére. A programsorozat

segítségével az érdeklődők olyan új képességekre tehetnek szert –valamint

fejleszthetik a már meglévőket–, melyek nem képezik a hagyományos tanterv

részét, azonban az egyetemen és az életben is szükségük lehet majd

rájuk. Az egyes alkalmak során főként az úgynevezett „soft skillekre”, készségekre

fókuszálunk, melyek támogatják az érettségire történő hatékony

felkészülést – mindezt az érettségi és az egyetemi jelentkezés időrendjéhez

igazítva. Az elnevezés a középiskola és az egyetem közötti jelentős szintugrásra

utal – az angol „upgrade” kifejezésből származik, ami „felfelé frissítést”,

valamiféle új, még jobb verziót jelez –, a névben szereplő „+” jelpedig szintén

a fejlődési lehetőséget, a hozzáadott értéket hangsúlyozza.

Mire számíthatnak a résztvevők? Hogyan képzeljük el az előadásokat?

Elsősorban arra, hogy teljesen más és újszerű dolgot kapnak, mint amit

az eddigi tanulmányaik során megszokhattak, ugyanis nem egy hagyományos

frontális előadásról vagy workshopról van szó, hanem ezek kombinációjáról.

A tematika összeállításakor fontos volt számunkra, hogy az interaktivitásra

helyezzük a hangsúlyt, ugyanakkor röviden áttekintsük a vonatkozó

elméleteket is. Stratégiánk része, hogy általános tanácsok helyett közösen

gondolkodunk a kihívásokról, több szempontot és lehetőséget átbeszélünk,

hogy mindenki megtalálhassa a számára legoptimálisabb megoldást. A program

részeként időgazdálkodásról és hatékony tervezésről, a kihívásokkal

szembeni hatékony megküzdésről, kritikus gondolkodásról

és problémamegoldásról „tanulunk”,

és igyekszünk olyan eszközöket a diákok kezébe

adni, melyeket be tudnak építeni saját életükbe,

hasznosítani tudják a későbbiekben.

Célunk továbbá, hogy minél autentikusabb

tudást és élményt biztosítsunk az érdeklődők

számára, ezért az egyes alkalmakon az adott

témákban jártas GTK-s oktatók vagy karunkon

végzett hallgatók osztják meg saját élményeiket,

tapasztalataikat, vagy az elméleti hátteret a diákokkal.

Milyen volt a rendezvény fogadtatása,

milyen visszajelzéseket kaptatok?

A résztvevőktől sok pozitív visszajelzést kaptunk; az alkalmak során mutatott

aktivitásuk és bevonódásuk pedig arra utal, hogy sikerült megfelelő témákat

és eszközöket beválogatni a tematikába. Már az első alkalommal sikerült

olyan biztonságos közeget kialakítanunk, ami lehetővé tette, hogy személyesebb

témákat is érintsünk, személyre szabottabb megoldásokat találjunk.

Sokat jelentett számunkra, hogy az előadások végén mindig ott maradtak

a résztvevők kérdezni, érdeklődni. Folyamatosan kértünk és kaptunk visszajelzést

arra vonatkozóan, hogy mi volt kifejezetten hasznos számukra, ezek

alapján pedig folyamatosan fejlesztjük a programot.

57


VAN TOVÁBB A MESTERKÉPZÉS UTÁN - PHD KÉPZÉS

Írta: Balogh Blanka

Mesterképzés után nemcsak a munkavállalás vagy további egyetemi tanulmányok, tanfolyamok elvégzése lehet

opció, hanem a PhD képzés is. Az ide vezető útról, valamint az új doktori rendszerről Nagy Eszter negyedéves

PhD hallgatót kérdeztük.

Tavaly ilyenkor, a diplomafélévemben engem is ez a kérdés foglalkoztatott. Elővettem a kockás papírt és a grafitceruzát,

és mérlegeltem, hogyan és merre legyen tovább. Erős volt bennem a késztetés, hogy végre kilépjek az „Életbe”,

de a papír felett ülve egyre több indok jött fel amellett, hogy tovább folytassam a tanulmányaimat, amit végül

egyáltalán nem bántam meg, sőt! Saját tapasztalataim alapján öt pontban összegzem Nektek, hogy mi miatt éri meg

mindenképpen maradni mesterképzésre is.

58

Pontosan mit jelent az, hogy „érzékeny téma”?

Végzett pszichológus vagyok, a mesterdiplomámat itt szereztem a tanszéken

munka- és szervezetpszichológia specializáción. Hároméves

munkatapasztalatom volt, mielőtt a PhD-ra érkeztem. Azért jöttem

ide, mert a munkám nem adott elég szakmai kihívást, és a PhD-ban ezt

megtaláltam. A témám a pedagógusok kiégése. A munkapszichológiában

sokan szervezeti szinteken vizsgálódnak, hogy egy cég működése

vagy cégkultúra szempontjából mi a fontos, én viszont inkább az egyéni

mentális egészséget tartottam fontosnak. Az a célom, hogy egy hatékony

intervenciós programot fejlesszek ki tanároknak, ami segít viszszafordítani

a kiégés folyamatát. A pedagógusok munkája azért nagyon

fontos, mert nagy a felelősségük az új generáció nevelésében. Jó volna,

ha a munkájuk és a gyerekek iránt hosszú távon is lelkesedni

tudó pedagógusok lehetnének itt Magyarországon.

Visszafordítható a kiégés?

Azt mondanám, hogy egy pont után nem. A kiégésről

azt kell tudni, hogy az első fázisa az érzelmi

kimerültség. Ez az, amikor az ember főleg

a munkájából tapasztalt stressz miatt teljesen

kimerül, az erőforrásait már nem tudja napról

napra hasznosítani, és akár minden napot úgy

kezd, hogy már kimerültnek érzi magát. A második

fázis, amikor az erős cinizmus megjelenik.

Ilyenkor már nehéz befogadni bármi új,

vagy segítő információt. Úgy gondolom, hogy

ebben a fázisban, amikor annyira már nem lehet

közel férkőzni valakihez személyesen, csak egy nagyobb

változtatás segíthet, mondjuk egy munkahelyváltás, vagy alkotói szabadság,

miközben olyan emberekkel tud időt tölteni a munkavállaló,

akik még meg tudják közelíteni őt lelkileg. A programra önkéntes jelentkezés

alapján jöhetnek pedagógusok, és az a saját megfigyelésük

szokott lenni, hogy nem nekik van leginkább szükségük a programra a

tantestületen belül, de a súlyosabb helyzetben lévő kollégák már nem

jönnek el, éppen az előbb említettek miatt.

Egyike vagy azon PhD hallgatóknak a tanszékről, akik első

évfolyamként kezdtek az új képzési rendszerben.

Milyen hatással volt ez az első időszakra?

Az elején nem teljesen tudatosan léptem bele ebbe a rendszerbe.

A legfontosabb motivációm az volt, hogy új helyre kerüljek az előző

munkahelyemről. Olvastam, hogy új rendszer kezdődik a PhD-n, de nem

tanulmányoztam ezt még akkor részletesen. Láttam, hogy sokkal jobb

lesz az ösztöndíj mint korábban volt, és a harmadik-negyedik évben tovább

emelkedik. Szeretem strukturáltan, rendszerben látni a dolgokat,

és nekem ez a képzés szimpatikusabb volt, mint az előző rendszer, amiben,

ha megvolt mondjuk három év után az abszolutórium, utána még

X évig írhattad a dolgozatot. Időközben kiderült, hogy ez az új képzés

még nem nagyon van kidolgozva, sok bizonytalan pont volt benne.


Hogyan foglalnád össze a PhD-t?

Kevésbé ijesztő érzés annál, mintha dolgozna az ember. Ha esetleg valaki még nem akar

kilépni a nagybetűs Életbe, de már próbálgatná a szárnyait, ez egy viszonylag biztonságos

hely. Nagyon kíméletesnek látom az itteni életpályát: nem rögtön a mélyvízbe

dobnak be, hanem fokozatosan alakulhatsz oktatóvá vagy a témádban szakértővé -

aki ezt tovább szeretné vinni munkahelyre, annak is rengeteg lehetősége van.

Visszanézve a negyedik éved elejéről, újra belevágnál?

Mi volt a legnagyobb tanulság?

Igen, egyáltalán nem bántam meg a doktorit, de azért örülök, hogy már eljutottam

a negyedévbe. A legnagyobb tanulság, hogy jó döntés volt munkahelyet váltani,

és belevágni valami teljesen ismeretlenbe. Nagyon jó közösség fogadott itt,

jól alakult a kapcsolatom a témavezetőmmel is. Sok tanulság volt a tudományos

munkával kapcsolatban, hiszen ebben teljesen új voltam. Megtapasztaltam,

hogyan kell tudományos cikkeket feldolgozni, hogyan kell cikket írni, és

hogyan kell előadni a tudásomat, tanítani. Emellett még egy trénerképzést

is elvégeztem, így már hivatalosan is tarthatok készségfejlesztő tréningeket.

Szerintem természetes, hogy folyamatosan finomítja az ember a tudását az

évek során. Alapvetően szeretek a hallgatókkal lenni, és jól esik, ha én is, és ők is

élvezni tudják ezt a folyamatot. Az, hogy pszichológiára nem csak pszichológus

hallgatókat taníthatunk, hanem más szakok hallgatóit is, egy speciális helyzet:

hogyan keltem fel az érdeklődésüket egy olyan tárggyal, ami nem feltétlenül

az ő elsődleges érdeklődési körükbe tartozik.

Mi volt a kedvenc részed az elmúlt évekből?

A konferenciák, amikor külföldre utaztunk a kollégákkal. Volt egy nagyon jó

utazás Pozsonyba két éve, a témavezetőmmel, a mostani oktatási dékánhelyettessel,

az ő témavezetettjével és még egy mesterszakos hallgatóval mentünk

egy oktatással kapcsolatos konferenciára. Ez az első évben volt, és ez az utazás

a társaság miatt is nagyon jól sikerült, megismertem jobban a kollégáimat. Tavasszal

például Torinóban voltunk az EAWOP konferencián (European Association of Work

and Organizational Psychology), ahol a szakma nagyjaival is alkalmam volt találkozni.

Úgy éreztem ott, hogy akár én is bekerülhetek ebbe a körforgásba. Ebből

a konferenciából született egy szakmai együttműködés, illetve validálunk egy kérdőívet

a kiégés témájában. Kiemelném továbbá, hogy a PhD egy szűkebb közösség

itt a tanszéken, de nagyon jól működött például az elején, hogy néhányan összejártunk,

közösen reggeliztünk.

59


PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGOT TÁMOGATÓ APPLIKÁCIÓ

TERVEZÉSE MINDÖSSZE EGY HÉTVÉGE ALATT?

- INTERJÚ A „BANK TO THE FUTURE” VERSENY GYŐZTESEIVEL

Írta: Mátrai Szabolcs

60

Mi motivált titeket a versenyen

való részvételre?

Máté: Az, hogy egy múzeumot hogyan

lehet érdekessé tenni, nagyon izgalmas

téma – a nagymamám és a saját generációm

különbségén látom, mennyivel

könnyebb manapság valakit egy digitális

eszközzel lekötni. A nálunk fiatalabbak sokkal

többet használják az okostelefonjukat,

így ez jó közös nyelv lehet az oktatás és

a fiatalabb generáció között.

Lilla: Mindannyiunk családjában vannak

fiatalabb gyerekek, és látjuk, hogy a pénzügyi

tudatosság mennyire hiányzik az

oktatásukból. Nemrég hasonló témájú

kutatással foglalkoztunk, mely során sok

elméleti ismerete tszereztünk, alapképzés

alatt pedig terveztünk gyermekjátékot is: úgy éreztük, a verseny

jó alap lenne ahhoz, hogy gyakorlatban használjuk tudásunkat.

Hogyan dolgoztatok együtt a projekt során?

Kinek mi volt a feladata?

Mária: Régóta ismerjük egymást, így egészen hamar egyértelművé

vált, ki mit fog csinálni. Lillával elsősorban az alkalmazás

felhasználói felületének (interface) megjelenésén és szövegezésén

dolgoztunk; Máté pedig azzal foglalkozott, hogy milyen

elemeket lehetne alkalmazni, amik a kiterjesztett valósághoz

is (augmentedreality, AR) illeszkednek, illetve a videóprezentáció

elkészítését ő koordinálta. Fontos volt számunkra, hogy meg tudjuk

mutatni, amit erről a szakmáról tudunk.

Lilla: Sokat dolgoztunk együtt, az összes alapvető építőelemet közösen

dolgoztuk ki, mindhárman beleadtuk az ötleteinket.

Máté: Egyfajta hibrid volt a prototípusunk: volt olyan kódrész, ami

megvolt belőle, valamint néhány játéknézetet én is rajzoltam. A videóban

látható két AR játék, amiket Androidban programoztam,

ezeket le is adtuk a pályázaton. A videóvágás

nagy kihívás volt, mert egyikünk sem értett

hozzá igazán, ezt végül én készítettem el.

Milyen szempontok szerint kellett elkészítenetek

az alkalmazást? Hogyan jutottatok

el a végső prototípusig?

Lilla: Az alapképzés tervezős tárgyai során

megtanultuk, hogy először mindennek nézzünk

utána, gyűjtsünk információt. Sok időt

szántunk arra a verseny elején, hogy felkutassuk,

mi az, ami már esetleg készen van, mi az,

amit fel lehet használni, milyen a konkurencia.

Egy olyan applikációt vagy játékot kértek

a versenyben, amihez hasonlót az MNB már

fejlesztett, emiatt is fontos volt, hogy a miénk

legyen más, legyen több.


Lilla: A tervezés során felhőalapú grafikus szoftvert használtunk – ennek

segítségével egy fájlon akár egyszerre is tudtunk dolgozni, vagy

megoszthattuk a képernyőinket egymással.

„A nálunk fiatalabbak sokkal többet

használják az okostelefonjukat,

így ez jó közös nyelv lehet az oktatás

és a fiatalabb generáció között”

Mária: A bővíthetőség is kritérium volt az értékelésnél: felhívták rá

a figyelmünket, hogy az a jó, ha a későbbiekben is bővíthető az alkalmazás,

ezért úgy készítettük el az applikációt, hogy az bármikor használható

legyen és a már meglévő anyagok beépíthetők legyenek. Az ötletpályázatot

megelőzően rengeteget kutattunk, információt gyűjtöttünk,

és amikor a hétvégi verseny volt már úgy álltunk neki a megvalósításnak,

hogy tudtuk mit akarunk.

Máté: A döntőben a beküldött videóprezentációnkat megnézte a zsűri,

majd feltettek néhány kérdést az elképzelésünkkel kapcsolatban.

Ehhez előre megkaptuk a beosztást, és annak megfelelően kellett belépni

a virtuális váróba, ahonnan a moderátorok irányítottak minket

tovább. A szervezők megfelelően biztosították a technikai feltételeket,

a döntő probléma nélkül zajlott. Szokatlan volt ugyan, hogy a videóprezentáció

után nem érkezett visszajelzés, csak néhány kérdés, majd

egyből visszakerültünk a váróba. Emiatt felmerült bennünk, hogy

vajon jól adtuk-e át a gondolatainkat és sokkal izgatottabban vártuk

az eredményhirdetést.

Játékosított elemek alkalmazása a „Jó Magyar Forint” (JMF) applikációban

Máté: A Pénziránytű Alapítvány nagyon sok segédanyagot készített már

az elmúlt években több korosztály számára: különféle kiadványokat,

számítógépes, webes alkalmazásokat vagy mobilapplikációkat – úgy

gondoltuk, hiba lenne ezeket nem használni.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedésekkel

összefüggésben az intenzív felkészítő képzés és a design

sprint végül teljes egészében online zajlott. Hogyan tudtatok

megbirkózni az új helyzettel, milyen változásokkal járt ez?

Máté: A verseny meghirdetésekor még nem volt járványhelyzet, így az

alapgondolatok lefektetésénél együtt tudtunk dolgozni. Mivel a munka

és az egyetem is átállt az online életre, nem volt túlzottan nehéz megbirkózni

a helyzettel – mire a verseny arra a pontra ért, már tudtuk milyen

eszközökhöz nyúlhatunk a kommunikáció terén. Továbbá, a megváltozott

körülményekre való tekintettel a prototípus leadását követően volt

egy plusz napunk elkészíteni és feltölteni a videóprezentációt.

61


Lilla: Az a megszokott, hogy látjuk a zsűri arcát vagy a többi versenyzőt,

ahogy prezentálják a munkájukat, és az eredményhirdetésnél is jó

érzés szokott lenni, ha élőben vehetünk rajta részt. A versenyt követően

megosztották velünk a többi csapat videóprezentációját, amiket

végignézve elmondható, hogy valóban sok színvonalas ötlet készült.

A zsűrinek nehéz dolga lehetett az értékelés során, ezért is dönthettek

úgy, hogy további kategóriadíjakat is kiosztanak. Ezúton is gratulálunk

a többi csapatnak!

Eddigi tanulmányaitok során mely tárgyak, feladatok, projektek

adták a legtöbbet ehhez a sikerhez?

Lilla: Úgy érezzük, nagyon jó alapokat

adott a terméktervező mérnöki

alapképzés, mert integrált terméktervezés

tárgyaink voltak, és minden

félévben volt csoportmunkánk,

ahol lehetőségünk nyílt tervezni.

A másik alapot az Ergonómia

és Pszichológia Tanszék ergonómia

tárgyai, valamint az ott végzett kutatás

jelentették – utóbbival részt

vettünk a Tudományos Diákköri

Konferencián (TDK), Szabó Bálint témavezetésével.

„Sokat dolgoztunk

együtt, az összes

alapvető építőelemet

közösen dolgoztuk ki,

mindhárman beleadtuk

az ötleteinket”

Mária: Szintén az Ergonómia és Pszichológia Tanszéken hallgattuk

az alapképzés során a Termékfelhasználó interakció tárgyat. Ezt követően

mesterképzésen teljesítettük a szabadon választható Szoftverergonómia

kurzust, ahol Bálint bemutatta nekünk e terület fontosságát.

A játékosításnak (gamification) nagy szerepe volt ebben a versenyben,

erről Tóth Árontól tudhattunk meg többet.

Hogyan tovább a verseny után? Az applikációtokat a MNB fejleszti

majd? Várható, hogy széleskörűen elérhető lesz?

Lilla: A döntő egyik értékelési szempontja volt, hogy az alkalmazás

valamennyire kötődjön az MNB Pénzmúzeumához. Az applikációnk

egyik részét teljesen a Pénzmúzeumhoz igazítottuk, ez egyfajta modulként

funkcionál. A forrásfájlokat is le kellett adnunk a versenyfeladat

részeként, és az a jó, hogy az általunk készített prototípuson

könnyen lehet az igények szerint változtatni, valamint ez alapján maga

a fejlesztés is lehetséges.

A döntőben elhangzott, hogy több csapat

munkájában is voltak nagyon jó ötletek,

így az is lehetséges, hogy több applikáció

fog elkészülni, vagy ezekből az

ötletekből építkezve készítenek egy

teljesen új változatot. A tervek szerint

a Pénzmúzeumban az applikációt elsősorban

a látogatói élmény növeléséhez

szeretnék majd használni.

További információk

a „Bank to the Future” Design

Sprint versenyről:

www.banktothefuture.hu

62

Máté: Fontos továbbá a strukturált gondolkodásmód – erre nagyon

megtanítanak a mérnöki képzéseken, és ez az, amit én a leginkább

be tudtam hozni a tervezési projektünkbe. A versenyen rövid idő alatt

kellett sok új dolgot megtanulni, ami a mérnöki tanulmányok után egyikünknek

se okozott problémát.


A PineDesignHouse csapata: Megyeri Mária (BME GTK), Paulics Lilla (BME GTK), Wolf Máté (BME VIK)

Megyeri Mária alapdiplomáját

a gépészmérnöki kar ipari termékés

formatervező mérnöki képzésen

szerezte, jelenleg műszaki

menedzser mesterszakos hallgató

a GTK-n és UX Designer

gyakornokként dolgozik.

Paulics Lilla szintén műszaki

menedzser mesterszakos hallgató,

az alapszakot a gépészmérnöki

karon, ipari termék- és formatervező

mérnökként végezte.

Lilla tanulmányai mellett Usability

Engineer gyakornokként

tevékenykedik.

Wolf Máté a gépészmérnöki karon

mechatronikai mérnök alapszakon

végzett. Jelenleg mérnök informatikus

mesterszakos tanulmányait

folytatja a Villamosmérnöki

és Informatikai Karon (VIK), valamint

vezetéstámogató rendszerek

megvalósításával foglalkozik

gyakornokként.

63


„A HALLGATÓK NEM KÉNYSZERKÉNT,

HANEM LEHETŐSÉGKÉNT ÉLIK MEG A TESTNEVELÉST”

– INTERJÚ KINCSES GÁBORRAL, A TESTNEVELÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁVAL

Írta: Kovács Bernadett

Teniszedzőként egy sikeres sportolójával körbeutazta a világot, idén szeptemberben pedig a 21. tanévét kezdte meg testnevelőtanárként.

A tenisz persze most is központi szerepet tölt be az életében, hiszen ezt a sportágat tanítja a hallgatóknak testnevelési

kurzusként. Sportról és a BME-n működő testnevelésről beszélgettünk Kincses Gábor testnevelőtanárral, teniszszakedzővel,

a Testnevelési Központ igazgatójával.

64

Milyen szerepet tölt be az életében a sport?

Egész életemben meghatározó szerepe volt és van is a sportnak.

Sportcsaládból származom, édesanyám és édesapám is testnevelőtanár.

Már gyerekkoromban edzésekre, versenyekre jártam,

kosármeccseken és atlétikaversenyeken drukkoltam, és amióta

az eszemet tudom, én is testnevelőtanárnak készültem. Az egyetemen

főleg teniszezni tanítom a hallgatókat. Emellett a közeljövőben

szeretnék PhD-fokozatot szerezni; az első évet már el is végeztem

a Testnevelési Egyetem doktori iskolájában.

Több mint harminc sportág közül választhatnak

a hallgatók. Melyik a sláger? Melyik a legfelkapottabb?

Nem tudnék csak egyet kiemelni. A falmászás,

a spinning, a tenisz és a kispályás

foci is rettentően népszerű,

utóbbi a lányok körében is egyre

inkább. Valamint meg kell említenem

az úszást, amely évtizedek

óta a legkedveltebb kurzusok közé

tartozik. Fontos hangsúlyozni,

hogy úszni nem tudó hallgatóknak

is hirdetünk meg kezdő úszáskurzust.

Nagyon jó érzés hozzásegíteni

őket ahhoz, hogy itt, az egyetemen

sajátítsák el ezt a készséget.

Önnek melyik a kedvence? Bár, ha teniszt oktat,

azt hiszem, sejtem a választ…

Igen, nekem a tenisz a szívem csücske. Gyerekkoromban versenyeztem,

aztán hosszú évekig edzősködtem. A legjobb játékosommal, Gáspár

Petrával beutaztam az egész világot, az összes nagy Grand Slam-versenyen

megfordultunk (a Grand Slam-torna a négy legrangosabb teniszverseny

összefoglaló neve – a szerk.); óriási élmény volt. Ez az időszak

tíz évig tartott, aztán óraadóként kezdve, majd testnevelőtanárként

folytatva, immáron ez a 21. tanévem.

Honnan értesülnek az aktuális trendekről, új sportágakról,

amiket érdemes felvenni a kínálatba?

Minden évben kapunk megkereséseket testnevelő, óraadó kollégáktól,

vagy akár számunkra ismeretlenektől, hogy tegyünk be olyan kevésbé

felkapott sportágakat, mozgásformákat, amelyek még nem szerepelnek

a listán. Először mindig teszteljük az adott sportágat egy meghirdetett

szabadidős foglalkozás keretében, és csak akkor indítjuk el testnevelési

kurzusként, ha kellő érdeklődés mutatkozik iránta.

Ön szerint mi tesz egy edzőt jó edzővé?

Meg kell szerettetnie az adott sportágat azzal a gyerekkel vagy

akár egyetemi hallgatóval, aki az ő óráira jár. Ez a legnagyobb feladat.

Ha ez sikerül, onnantól kezdve már könnyebb dolga van,

mert a tanítvány magába akarja szívni a tudást, így sokkal fogékonyabb

a technikai dolgok és a versenyzés fortélyainak elsajátítására.

A legjobb dolog azt látni, amikor a sportoló örül a saját sikerének,


mert az valahol az edző sikere is. Továbbá nem szabad, hogy az edző fásultan, kevésbé motiváltan

érkezzen az edzésre. Abban a pillanatban, ahogy belépünk a munkahelyünkre – jelen

esetben mondjuk a teniszpályára –, minden problémát félre kell tennünk, hiszen ott állnak

velünk szemben az egyetemi hallgatók, és nekünk a maximumot kell nyújtanunk. Az edző

valahol pedagógus is, a pedagógusnak pedig mindig, minden körülmények között tudnia

kell kezelni az adott szituációt.

Kincses Gábor

a Testnevelési Köznpont igazgatója

A 2010. szeptember után beiratkozott alapszakos hallgatóknak a Tanulmányi

és Vizsgaszabályzat négy helyett már csak két félév testnevelést ír elő.

Miért hozta meg az egyetem vezetése ezt a döntést?

Szemben más egyetemekkel, a testnevelés és sport szeretete mindig jellemző volt

a BME-re, így amikor évtizedekkel ezelőtt felmerült a kötelező testnevelés ötlete,

mind a rektori vezetés, mind a Hallgatói Képviselet egyöntetűen támogatta a kezdeményezést.

Annyi változtatás történt az évek alatt, hogy a kezdeti négy félévet

kettőre redukálta a vezetés, mert túlságosan leterheltnek látta a hallgatókat.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy hallgatói részről lenne igény

a három, vagy akár ismét a négy féléves testnevelésoktatásra. A hallgatók is tudják,

hogy a heti rendszerességgel végzett aktív testmozgás nagymértékben hozzájárul

fizikai teljesítőképességük fokozásához, jobban tudnak koncentrálni az előadásokon,

kellő mértékben bírják a vizsgaidőszakot és fittebben viselik a mindennapos

megpróbáltatásokat. Szerencsére nem kényszerként, hanemlehetőségként

élik meg, hogy legalább heti egyszer, szervezett keretek között testnevelési foglalkozáson

vegyenek részt.

Elméleti oktatás is indul. Erről mit lehet tudni?

A Testnevelési Központ egy eddig sosem

látott kezdeményezésbe fog bele, ami annyit

jelent, hogy a gyakorlati órákon kívül jövő

tavasztól a Széles látókör tantárgyak

keretein belül Sport és üzlet címmel

egy háromkredites tárgyat fogunk elméletben

oktatni. Számomra ez azért

igazán izgalmas, mert az elmúlt két

évben az MBA mesterképzési szakán

még hallgatói oldalon ültem abban

a teremben, ahol jövő tavasszal

az oktatói oldalon állva fogom kollégáimmal

együtt tanítani a tárgyat.

65


ÖNTEVÉKENY KÖRÖK

– AVAGY MI FÁN TEREM A KÖZÖSSÉGI IDŐTÖLTÉS EZEN FORMÁJA?

Írta: Kontra Anna

Fotók: Horváth Péter

Egyetemi és kari keretek között is van lehetőség öntevékeny körökhöz csatlakozni. Vagy, ami még jobb, egy újat alapítani! Nem kell

hozzá más, csak pár egyetemista, akiknek ugyanaz az érdeklődési körük, közülük egy körvezető, a kör tevékenységének és céljainak

meghatározása, egy alakuló esemény, ahol még több hallgató csatlakozhat. A Hallgatói Képviselet pedig biztosítja a kör számára a működéséhez

szükséges feltételeket, például termet és eszközöket. Ezt követően pedig már csak magán a körön múlik, hogy mekkorára

növi ki magát, mennyire marad aktív és milyen széles körben válik ismertté.

A GTK-n általában kilenc-tizenöt öntevékeny kör működik. Számuk azért nem állandó, mert újak alakulnak, más körök pedig megszűnnek. Előfordulhat,

hogy egy kör megalakul az adott félévben, ellenben nem lesz aktív, vagy az egyik félévben megalakul, a másikban viszont nem. Közülük

olyanokat mutatunk be, amelyek működése töretlen, közösségben végzett tevékenységük kiemelkedő.

az ugrókötél, a fitball, a kézi súlyzó, a bokasúly, a medicinlabda, a steppad

vagy a TRX. A fix edzések mellett a kari sportnapok programjából

is kiveszik a részüket nyílt edzéssel, plankversennyel és nyereményjátékokkal.

A kör edzései lehetőséget biztosítanak a stressz, a tanulási

fáradalmak levezetésére és kiváló eszközt a test karbantartására. Nem

véletlen, hogy az edzések „teltházasak” és az aktív tagok száma 30 fő

körül mozog minden félévben.

WJKFEED

66

WIGNER

AEROBIK KÖR

A Wigner Jenő Kollégium Tükrös termében minden

kedden és csütörtökön 19 órától a mozgásé

a főszerep! A profi aerobikoktatók változatos

és színvonalas edzésekkel készülnek minden alkalomra,

melyeket a kör eszközei színesítenek.

A saját testsúllyal való torna mellett helyet kap

A hetente egyszer büféként üzemelő öntevékeny

körnek a Wigner Jenő Kollégium Teaháza ad otthont.

Kínálatuk gerincét egy állandó választék alkotja,

melyhez minden alkalommal társul egy különlegesebb

étel. Emögött pedig gondos szervezés

áll. Heti egy alkalommal tartanak megbeszélést,

heti egy alkalommal beszerzést, heti egy alkalommal

pedig magát a főzést, ehhez jönnek még hozzá a saját csapatépítéseik.

Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tagok jártassá váljanak

az egész folyamat részfolyamataiban is, melyek a beszerzés, a főzés,

az értékesítés és a marketing. Ehhez adott a technikai háttér, melyen

folyamatos munkálatok folynak, egy speciális rendelési rendszer, saját

szerver és honlap. A kör kemény magja öt fő, akikkel átlag 30-35 adag

étel elkészítésére nyílik lehetőség alkalmanként.


WIGNER JENŐ

FOTÓKÖR

Bármilyen eseményen veszel

részt a karunkon, legyen

az a Gólyatábor, a BME Egyetemi

Napok, sportnapok, esettanulmányi

versenyek, nyílt napok, vagy bármelyik buli, a kamerák

mögött a Fotókör tagjaival találkozhatsz. Ezeken kívül a kari médiában

megjelenő sajtóanyagok elkészítésében is közreműködnek.

Ha csak szükséged van egy jó minőségű igazolványképre,

akkor is számíthatsz rájuk. Az aktív tagok száma 5-10 körül mozog

minden félévben. A kör munkája nem „csak” a fotózásból

áll, idén már a videós tagozat is elindult. Az érdeklődők számára

a Fotókör tagjai rendszeresen tartanak előadásokat a Wigner

Jenő Kollégiumban található fotóstúdióban.

TOVÁBBI KARI ÖNTEVÉKENY KÖRÖK:

Csocsókör

Kolbász Kör

MKT BME – Magyar Közgazdasági Társaság

Társasjáték Kör

Wigner Kosár Kör

Wigner Színjátszó Kör

Wigner Thai box Kör

WJK Számítástechnikai Kör

WJK Teaház

EGYETEMI ÖNTEVÉKENY KÖRÖK:

» Művészeti csoportok:

Műegyetemi Kórus

Műegyetemi Néptáncegyüttes

Műegyetemi Zenekar

» Egyéb öntevékeny csoportok:

BME Egyetemi Mászókör

BME Egyetemi Zöld Kör

BME Női Kézilabda Csapat

BME Squash Kör

Egyetemi Kozmosz Kör

Jövőt Építők Generációja

Műszaki Jövőkép! Kör

Műegyetemi Vívókör

67


NEXT LEVEL EDUCATION – ANGOL NYELVŰ MESTERSZAKOK A GTK-N

– INTERJÚ SZALMÁNÉ DR. CSETE MÁRIÁVAL, A REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI

GAZDASÁGTAN MESTERSZAK SZAKFELELŐSÉVEL

Írta: Homlok Anna

A GTK kari stratégiájának része a nemzetközivé válás, melynek az angol nyelvű mesterszakok elindítása egyik

jelentős elemét képezte. Cikksorozatunkban a szakfelelősöket kérdeztük az új képzések érdekességeiről

és az első év tapasztalatairól. Az angol nyelvű regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakról

Szalmáné Dr. Csete Máriával beszélgettünk.

2019 szeptemberétől már angol nyelven is indul a Regionális és környezeti gazdaságtan

szak. Ön mit emelne ki a képzéssel kapcsolatban? Mit tart erősségének?

A BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszéken magyarul már több mint 10 éve futó

mesterszakon a tanszéki kollektívában évekkel ezelőtt megfogalmazódott az igény

a tudás- és ismeretanyag angol nyelven történő átadására, így a tárgyak többségét

a nemzetközivé válás jegyében már évekkel ezelőtt elkezdtük oktatni angolul

az Erasmus program keretében meghirdetve – így a korábbi tapasztalatokra alapozva

az átállás sem jelentett komolyabb kihívást az érintettek számára. A tanszéki

oktatók évtizedek óta nemzetközi kutatási projektek kutatóiként is tevékenykednek,

színvonalas szakmai folyóiratokban angol nyelven rendszeresen

publikálnak, s nemzetközi konferenciákon előadóként vagy éppen, mint

legutóbb az ISDRS 2020 konferencián főszervezőként is részt vesznek.

68

Szalmáné Dr. Csete Mária

a regionális és környezeti gazdaságtan

mesterszak szakfelelőse

(...) a regionális és

környezeti gazdaságtan

mesterszak olyan képzés,

mely a jövő felé mutat:

nem csak a jelen

kihívásaival foglalkozik,

és mindenkinek érdekes

lehet, aki egy kicsit is

nyitott arra, hogy komplex

problémamegoldásba

kezdjen.

Összességében tapasztaltak, gyakorlatiasak,

az ismeretek átadása

és a hallgatók elemzési, problémamegoldási,

valamint a döntési

folyamatok irányításához kapcsolódó

kompetenciáinak, képességeinek

fejlesztése ugyanúgy jól működik

angol nyelven is. A szak egyik érdekessége,

hogy nemcsak GTK-s tanárok,

hanem más mérnökkari oktatók,

mint például az Építőmérnöki Kar és

az Építészmérnöki Kar oktatói is tartanak

előadásokat, ami az adott témaköröket

újabb és újabb szemüvegeken

keresztül engedi láttatni.


A képzés erősségének tartom, hogy kifejezetten hallgatóbarát hozzáállással

találkozhatnak a diákok. Nagyon jó a hangulat, a hallgatók

jól tudnak együttműködni egymással és az oktatókkal is a projektfeladatok

és egyéb munkák keretében, és értékes hallgatói közösségek

alakulnak ki. A magyar és külföldi diákok együtt, vegyes csoportokban

dolgozva igyekeznek megoldást találni napjaink különböző fenntarthatósági

kihívásaira, regionális és környezetgazdaságtani problémáira

az egyes kurzusok keretein belül.

Ez a második év, hogy angol nyelvű mesterképzések indulnak a

GTK-n. Milyen népszerűségnek örvend a Regionális és környezeti

gazdaságtan szak angol nyelven?

A szak töretlen népszerűségnek örvend: idén megduplázódott a külföldi

hallgatók száma az első évhez képest. Ez nagyon jó tendencia,

örülünk, hogy emelkedik a jelentkezők száma. A többi intézményhez

képest 2020. szeptemberében kizárólag a BME GTK-n indult el jelentősebb

létszámmal a regionális és környezeti gazdaságtan angol nyelvű

mesterszak. A hallgatóktól eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk,

így lelkesen készülünk a folytatásra.

Ön milyen különbséget lát a magyar és angol nyelvű szakokban?

Alapvetően a diákok ugyanazt tanulják a magyar és az angol

nyelvű kurzusokon, s jól működnek a kari angol mesterszakok közös

kurzusai is, melyek a hallgatók és a szakok közötti kapcsolatok erősítéséhez

is hozzájárulhatnak. Mindössze annyi különbséget lehet

észrevenni, hogy vannak bizonyos speciális tárgyak – úgymint a területfejlesztés,

vagy gazdaság- és társadalomföldrajz–, melyek esetében

a magyar kurzusokon erősebb az európai uniós szemlélet.

Az oktatók ezekben az esetekben nemcsak a nemzetközi, hanem

kifejezetten európai, vagy hazai problémákon keresztül igyekeznek

bemutatni a problémákat és megoldási lehetőséget. Az angol nyelvű

kurzusok esetében pedig jóval hangsúlyosabbak a nemzetközi példák

és esettanulmányok, hogy minden hallgató számára kézzelfogható és

jól érthető legyen egy-egy adott témakör. Az egyes kurzusokhoz kapcsolódó

feladatok témaköreiben és a csoportmunkák eredményeiben

is tapasztalható különbség, ami nemcsak a különböző alapszakos

háttértudásra való alapozásnak, hanem részben a multikulturális

környezet inspiráló mivoltának is köszönhető.

A tavalyi év bizonyára kihívásokban gazdag volt, hiszen ez volt

az első év, hogy idegen nyelvű mesterképzések indultak. Milyen

tapasztalatai vannak az első év befejeztével, mire kell a továbbiakban

odafigyelni az ide jelentkező diákoknak például?

Abszolút pozitív visszajelzésekkel zártuk az első évet. A távoktatással

kapcsolatban nem volt semmi fennakadás: a hallgatók és az oktatók

is kitűnően vették az időközben esetlegesen felmerült akadályokat.

A diákok lelkesedése töretlen, szorgalmasak, a mesterszakon oktatók

is elhivatottak. Ebben az évben új kihíváshoz érkezünk, ugyanis

a hallgatóknak el kell kezdeniük a diplomamunka projektfeladatra

való felkészülést, melyhez aktuális és izgalmas témákat javaslunk.

A hallgatók igen sokféle témakörből válogathatnak, s könnyen megtalálják

a hozzájuk leginkább közelálló szakmai feladatot – kapcsolódjon

az a klímaváltozás társadalmi-gazdaság — környezeti vagy térségi

és ágazati hatásaival kapcsolatos kihívásokhoz, a zöld gazdaságfejlesztés

és a vállalati környezetmenedzsment témaköreihez, vagy például

ahhoz, hogy létezik-e a fenntartható területfejlesztési politika, s vajon

milyenek is az ú.n. klímabarát városfejlesztési törekvések, vagy hogy

mit jelent az, hogy fenntartható egy okosváros ökoszisztéma, de foglalkozhatnak

akár a digitalizációs átmenet különböző aspektusaival vagy

elmélyülhetnek a fenntartható üzleti modellek világában is.

Mit jelent az angol nyelvű szakok elindítása a kar szempontjából

és mit az egyes szakok szempontjából?

Az angol nyelvű szakok elindítása nagyon fontos lépés volt a GTK

életében és még inkább szélesíti az oktatási portfóliót. Az idegen nyelvű

képzések elindítása egyértelműen hozzájárulhat a kar nemzetközi

beágyazottságának növeléséhez is. Reményeim szerint a mesterszakokon

végzett hallgatók tovább viszik a GTK jó hírét a nagyvilágban. Úgy

vélem, hogy a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak angol

nyelven is egy olyan képzés, mely a jövő felé mutat: nem csak a jelen

kihívásaival foglalkozik, és mindenki számára érdekes lehet, aki egy

kicsit is nyitott arra, hogy komplex problémamegoldásba kezdjen.

69


NEXT LEVEL EDUCATION – ANGOL NYELVŰ MESTERSZAKOK A GTK-N

– INTERJÚ DR. KOLTAI TAMÁSSAL, A GTK DÉKÁNJÁVAL

ÉS A VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK SZAKFELELŐSÉVEL

Írta: Galavics Diána

A GTK kari stratégiájának része a nemzetközivé válás, melynek az angol nyelvű mesterszakok elindítása egyik jelentős elemét képezi.

Cikksorozatunkban a szakfelelősöket kérdeztük az új képzések érdekességeiről és az első év tapasztalatairól. Az angol nyelvű vezetés és

szervezés mesterszakról Dr. Koltai Tamással beszélgettünk.

2019 szeptemberétől már angol nyelven is indul a Vezetés és szervezés mesterképzési szak.

Ön mit tart a képzés erősségének?

Nagy múltra visszatekintő, a gazdálkodási képzési terület egyik klasszikusnak mondható szakról

van szó, mely a 2008/2009-es tanév őszi félévében indult először magyar nyelven karunkon,

tavaly pedig már angol nyelvű programra is lehetett jelentkezni.

A vezetés és szervezés nappali mesterképzést azoknak a hallgatóinknak ajánljuk,

akik a menedzsment szakma mesterei akarnak lenni – akik mélyebb elméleti alapokra

építve szeretnék megtanulni a korszerű vezetési és szervezési ismereteket. Azon hallgatóknak,

akik még nem rendelkeznek munkatapasztalattal, a Vezetés és szervezés

mesterszak, a munkatapasztalattal rendelkező jelentkezők számára pedig a Master

of Business Adminsitration (MBA) részidős mesterszak elvégzését javasoljuk.

Képzésünk különlegessége – valamennyi szakunk esetében –, hogy magán viseli

a műegyetemi környezet sajátosságait. Olyan vezetőket igyekszünk képezni,

akik tisztában vannak a műszaki-technikai haladás szakterületüket érintő

következményeivel és a menedzseri munkában is ismerik és alkalmazni tudják

az informatika gyors fejlődése következtében rendelkezésre álló korszerű

adatelemzési és döntéstámogatási módszereket.

70

Dr. Koltai Tamás,

a GTK dékánja és

a Vezetés és szervezés mesterszak

szakfelelőse

(...) a sokszínűség

a különböző

szakterületek

szinergiáinak

kihasználását teszi

lehetővé.

Ez a második év, hogy angol nyelvű

mesterképzések indulnak a GTK-n.

Milyen népszerűségnek örvend a Vezetés

és szervezés mesterképzés angol nyelven?

A külföldi hallgatók egy része a Stipendium

Hungaricum ösztöndíjat elnyerők közül

kerül ki – az ő körükben kimagasló az

érdeklődés. Idén több mint 500-an jelentkeztek

a Vezetés és szervezés mesterszakra.


Közülük választottuk ki egy nagyon szigorú felvételi eljárás során azt a

29 főt, akik megkezdhetté képzésünket az ösztöndíjprogram keretében.

Örvendetes módon sok magyar és Erasmus-ösztöndíjas hallgató is

szívesen választja az angol nyelvű mesterképzéseink közül a vezetés és

szervezés mesterszakot, illetve hallgatják a program egyes tantárgyait.

Úgy érzem, sikeres szakot hoztunk létre. Vannak olyan magyar hallgatóink

is, akik angolul szeretnének tanulni. Közülük néhányan más képzési

formában vagy külföldön az alapszakot angolul végezték el – ők most

örömmel iratkoznak be mesterszakunkra, hogy Magyarországon folytathassák

a korábban angolul megkezdett tanulmányaikat.

Ön milyen különbséget lát a magyar és angol nyelvű szakokban?

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a magyar és angol nyelvű szakoknak

azonos mintatanterve és követelménye legyen – a szakmai tartalomban

nincs különbség a két eltérő nyelvű mesterképzés között. Nagy

örömmel fogadjuk, ha a magyar programba beiratkozott hallgatók

néhány tárgyat az angol képzésben végeznek el, így lehetőségük nyílik

kipróbálni, milyen is angol nyelven tanulni.

Az angol nyelvű képzés hallgatói többféle területről, nagyon különböző

háttérrel érkeznek – mérnöki (Industrial Engineering) területen, üzleti

iskolákban (Business School) végzettek folytatják itt tanulmányaikat.

Külön öröm számunkra, hogy tárgyaink egy részét szívesen választják

a neves nyugat-európai egyetemeken Industrial Engineering képzésben

résztvevő, Erasmus-ösztöndíjas hallgatók is. Ez a sokszínűség

a különböző szakterületek szinergiáinak kihasználását teszi lehetővé.

A korszerű menedzserképzések egyik követelménye, hogy összehozza

és kihasználja a különböző területek szakembereinek ismereteit

komplex problémák hatékony megoldása érdekében.

A tavalyi év bizonyára kihívásokban gazdag volt, hiszen ez volt

az első év, hogy idegen nyelvű mesterképzések indultak.

Milyen tapasztalatai vannak az első év befejeztével, mire kell a

továbbiakban odafigyelni az ide jelentkező diákoknak például?

Természetesen az első év, mint minden újdonság esetében, kísérleti

év volt, de nagyon figyeltünk arra, hogy minden zökkenőmentesen

menjen. A külföldi hallgatók sokkal intenzívebb támogatást

igényelnek, ezért erős nemzetközi hallgatói irodát építettünk ki,

ahol a hallgatók tanulmányi előrehaladását, valamint az egyetemi,

társadalmi, kulturális beilleszkedésüket is tudjuk támogatni.

Az angol nyelvű vezetés és szervezés mesterszakot megkezdő hallgatók

előképzettsége elég vegyes, így fontos feladatunk, hogy alapismereteiket

homogenizáljuk.

Kiemelt feladatunk, hogy a jövőben egyre több külföldi oktató vegyen

részt a képzésben.

Fontos volt továbbá, hogy azt az igazgatási infrastruktúrát is megteremtsük

angol nyelven, ami magyarul már a hallgatók rendelkezésére

áll: jól érthető és igényes szabályzatok, hivatalos dokumentumok,

tantárgyleírások, tananyagok és segédanyagok, amelyek segítségével

színvonalas nemzetközi képzést tudunk nyújtani minden hallgatónak.

Mit jelent az angol nyelvű szakok elindítása a kar szempontjából

és mit az egyes szakok szempontjából

A kar életét nagy mértékben befolyásolta, hogy elindultak az angol

nyelvű szakok. Az oktatók angol nyelven tartanak előadásokat, tájékoztatókat,

konzultációkat és más, tanterven kívüli foglalkozásokat.

Ez nagy kihívás, de nagyon jó hatása van a szakmai életre és a közhangulatra

egyaránt. Kiváló tudással rendelkező fiatal kollégáink vannak,

akik örömmel, motiváltan látják el ezeket a feladatokat.

A 2020/21-es tanévre 105 külföldi mesterszakos hallgatót vettünk fel

– ez az idén felvett 1400 fős hallgatói létszám jól érzékelhető része.

A külföldi hallgatók jelenléte azt is jelenti, hogy sokkal jobban igazodnunk

kell a menedzsment képzéseink esetében a nemzetközi

irányelvekhez. Ennek elősegítése érdekében beléptünk a European

Foundation for Management Development nevű szervezetbe, mely

a menedzserképzések nemzetközi kiválósági standardjait és normáit

követő egyetemek szakmai szövetsége.

A külföldi hallgatók arányát szeretnénk növelni a jövőben, egyrészt

meglévő szakjaink létszámának növelésével, másrészt további új angol

nyelvű szakok indításával is. Az elmúlt időszakban nyert tapasztalatok,

valamint a kialakult infrastruktúra ehhez jó alapot teremt.

71


NEXT LEVEL EDUCATION – ANGOL NYELVŰ MESTERSZAKOK A GTK-N

– INTERJÚ DR. BETHLENDI ANDRÁSSAL,

A PÉNZÜGY MESTERSZAK SZAKFELELŐSÉVEL

Írta: Homlok Anna

A GTK kari stratégiájának része a nemzetközivé válás, melynek az angol nyelvű mesterszakok elindítása

egyik jelentős elemét képezte. Cikksorozatunkban a szakfelelősöket kérdeztük az új

képzések érdekességeiről és az első év tapasztalatairól. Az angol nyelvű pénzügy mesterszakról

Dr. Bethlendi Andrással beszélgettünk.

A Pénzügy mesterképzés – angol nyelven célja, hogy nemzetközi viszonylatban

is versenyképes pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek a hallgatók.

Ön mit tart a képzés erősségének?

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a képzés gyakorlatorientált, valamint

az oktatók egy része a pénzügyi szektorból jött – így a diákok a legújabb,

a piacon is keresett tudással gazdagodhatnak. Továbbá, a pénzügy szaknyelve

az angol, ezért a hallgatóknak óriási előnyt jelent, ha azon a nyelven

folyik az oktatás, amit a későbbiekben várhatóan használni fognak.

A képzés főként a Chartered Financial Analyst (CFA) és Financial Risk

Manager (FRM) nemzetközi diplomák tudásanyagára épít. Ezeket

a piaci diplomákat nehéz megszerezni, azonban világszerte elismertek.

Egyetemünk akadémiai kapcsolata ezen intézményekkel

hozzájárul, hogy a GTK nemzetközileg elismertebb legyen,

illetve fel tudjuk készíteni diákjainkat a CFA vagy FRM vizsgák

sikeres teljesítésére.

Ez a második év, hogy angol nyelvű mesterképzések indulnak

a GTK-n. Milyen népszerűségnek örvend a Pénzügy szak?

Dr. Bethlendi András,

a pénzügy mesterszak szakfelelőse

Az első évhez képest nőtt a szak népszerűsége: idén megduplázódott

az elsős hallgatóink száma. A hallgatók nagyrésze külföldi, ez ad

egyfajta nemzetközi hangulatot, 2020. szeptemberétől pedig

már külföldi oktató is tanít nálunk, ami hozzájárul a szak növekvő

népszerűségéhez. Igyekszünk továbbá különböző szakmai programokat

szervezni a hallgatóknak: tőzsdére menni vagy piaci szereplőket

meghívni előadást tartani. Középtávú célunk, hogy erős, nemzetközi

közösség alakuljon ki a szak körül.

72


2019 őszétől a Pénzügy mesterképzés csak angolul indul.

Ön milyen különbséget lát az angol és az előtte meghirdetett

magyar nyelvű szakokban?

Ez egy teljesen megújult képzés, ezért nem hasonlítanám össze a korábbival.

A tavalyi év bizonyára kihívásokban gazdag volt, hiszen ez volt

az első év, hogy idegen nyelvű mesterképzések indultak.

Milyen tapasztalatai vannak az első év befejeztével,

mire kell a továbbiakban odafigyelni?

Nagyon jó tapasztalatokkal zártuk az első évet. Dinamikusan indult

az ősz, látszott, hogy formálódik a csapat, kapcsolatba kerültek a különféle

nemzetiségű hallgatók – sajnos a távoktatás a szocializációt

megtépázta. A továbbiakban folyamatosan építkezni szeretnénk:

kidolgozni, fenntartani és folyamatosan fejleszteni egy színvonalas,

gyakorlatorientált képzést. Kialakítunk egy több elemből álló programot,

mely további előnyökhöz jutattja a legjobb hallgatóinkat.

Szeretnénk létrehozni egy alumnit, így nemcsak szakmailag, de kapcsolati

szempontból is közösségformáló képzést alakíthatunk ki.

Mit jelent az angol nyelvű szakok elindítása a kar

szempontjából és mit az egyes szakok szempontjából?

A GTK kari stratégiája a nemzetközivé válás. Ehhez angol nyelvű

képzések, külföldi oktatók és angolul jól kommunikáló magyar

oktatók kellenek – a pénzügy mesterszak esetében is ezeket

az irányelveket követjük.

Az egyetemi szintű pénzügy oktatás szempontjából különleges

és egyedülálló a képzésünk, hiszen az országban nincs máshol angol

nyelvű pénzügy mesterképzés államilag támogatott helyekkel, illetve

CFA és FRM akkreditációval.

Az egyetemi szintű pénzügy

oktatás szempontjából különleges

és egyedülálló a képzésünk, hiszen

az országban nincs máshol angol

nyelvű pénzügy mesterképzés

államilag támogatott helyekkel,

illetve CFA és FRM akkreditációval.

73 73


INTERNATIONAL STUDENTS’ OFFICE

A Nemzetközi Tanulmányi Iroda a GTK nemzetközi életének szervezője.

Fontos szerepet játszunk a kari nemzetközi stratégia

végrehajtásában, elsősorban az idegennyelvű képzések és

az ezeket támogató kapcsolatépítés és koordinálás terén.

Mi látjuk el a karon folyó angol nyelvű mesterképzések adminisztratív

támogatását, nemzetközi hallgatók szelekcióját és integrálását a BME

valamint a GTK közösségébe.

Egyik legérdekesebb kiemelt feladatunk a magyar és angol nyelvű mesterképzéseink

közös moduljának, az Intenzív hétnek a megszervezése,

amelynek keretében egy héten keresztül neves külföldi egyetemek

oktatói tartanak hosszabb-rövidebb előadásokat, interaktív workshopokat

vagy közösen dolgoznak fel a hallgatókkal esettanulmányokat

– elsősorban a gazdaságtudomány, kiemelten a pénzügyi

és üzleti területeken.

Találkozhattok velünk egyéb angol nyelvű programokon is, hiszen

feladatunk, hogy minél több, aktuális témát hozzunk nektek, egyegy,

az év során megszervezett angol nyelvű előadás keretében.

Várunk a 2021 nyarán a GTK szervezésében megrendezésre kerülő

Data Science nyári egyetemre is.

KERESS MINKET BÁTRAN

A GTK ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEIT ILLETŐEN:

BME Q épület, Magasföldszint 5.

iso@gtdh.bme.hu

www.gtk.bme.hu/en

74


KARRIER, KALAND KÖZÖSSÉG! BE INTERNATIONAL!

Hallgatóként egy külföldön eltöltött félév az egyetemi évek legemlékezetesebb élménye. Nem csupán egy másik ország nyelvét,

kultúráját ismerheted meg, hanem olyan tudást is elsajátíthatsz, melyet az itthoni tanulmányaid során és a szakmai fejlődésedben

is hasznosítani tudsz majd. Érdemes ugyanakkor azt is tudni, hogy számos eleme a nemzetközi kapcsolatépítésnek, életre szóló élmények

szerzésének itthon is lehetséges. A BME-n ugyanis számos nemzetközi diákszervezet működik, és a GTK is számtalan programot

kínál nemzetközi szakmai lépések első megtételére és kibontakoztatására.

A legfontosabb tanácsunk, hogy légy egy közösség tagja

Egyetemre járni nem csupán az órák látogatását vagy a vizsgákon való

részvételt jelenti. Bátorítunk, hogy csatlakozz be a BME nemzetközi

szervezeteinek vérkeringésébe és működésébe. Ezek a szervezetek

összetartó közösségek, számos programot szerveznek. Az ismerkedés

mellett gyakorolhatod a nyelvet és magabiztosságot is gyűjthetsz egy

későbbi, külföldön eltöltött félévhez.

• Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and

Management) a műszaki menedzser hallgatóink számára nyújt

kiváló lehetőséget szakmai tapasztalataik bővítésére. Az Európa

szerte több mint 80 helyi szervezettel rendelkező ESTIEM-mel tréningeken

és külföldi workshopokon vehetsz részt.

• Az AIESEC (AssociationInternationale des Etudiants en Sciences

Economiques et Commerciales) a világ legnagyobb diákszervezete,

velük személyes, szakmai és vezetői képességeidet fejlesztheted

programjaikon keresztül.

• Az IAESTE (The International Association for the Exchange

of Students for Technical Experience) keretein belül a Nemzetközi

Szakmai Gyakorlatcsere Programon, szakmai és karriernapokon,

gyárlátogatásokon és képzéseken tudtok részt venni.

• Az Erasmus+ programhoz szorosan kapcsolódnak a helyi Erasmus

Student Network-ök (ESN), melyek az egyetemre érkező Erasmusos

hallgatókat segítik a beilleszkedésben, belföldi kirándulásokat, quiz

estéket és bulikat szerveznek. Lásd a BME-t és Budapestet egy külföldi

hallgató szemüvegén keresztül!

Kari nemzetközi élet

A GTK számtalan lehetőséget kínál az angolul tanulni vágyóknak.

Ha alapszakos hallgató vagy, válogathatsz angol, német, francia nyelven

meghirdetett szabadon választható tárgyainkból, mesterszakosként

pedig az angol nyelvű képzéseink egyes tantárgyait vehetitek

fel külön térítés nélkül. Ezeken az órákon a csereprogramokban

érkező hallgatóinkkal valamint az angol nyelvű képzéseink reguláris

hallgatóival tanulhattok együtt.

Nem csupán a tanórákon, hanem angol nyelvű vendégelőadóink előadásaira

is várunk Benneteket. Az elmúlt években például a vezetői

szerepek megváltozásáról a bitcoinok gazdaságátalakító hatásairól,

de éppenséggel a koronavírus utáni új gazdasági helyzetről és karrierlehetőségekről

beszélgettünk külföldi előadóinkkal. Rendszeres vendégeink

között köszönthetjük az amerikai Rochester Institute of Technology,

valamint a Nazareth College oktatóit. A fenntarthatóság, a klímaváltozás

hatásai iránt érdeklődőket pedig szeretettel várjuk az F-faktor

előadássorozatain.

75


76

Mesterképzéseink rendhagyó programja az Intenzív hét (Intensive

Seminar Program). Az amerikai, kanadai és európai oktatók egy héten

át, tematikus wokshopokon keresztül, angol nyelven tartanak előadást

aktuális nemzetközi üzleti és pénzügyi témákban. Célunk, hogy bővítsük

látókörödet, olyan ismereteket adjunk át, melyek segítenek az üzleti

élet kihívásainak megértésében és megoldásában.

Alapképzésed elvégzését követően várunk vissza az angol nyelvű mesterképzéseink

egyikére. A Vezetés és szervezés, a Pénzügy, valamint

a Regionális és Környezeti Gazdaságtan szakjainkon 2019 óta már

angol nyelven szerezhetsz diplomát. Programjaink tartalmi és minőségi

hátterét nemzetközi szervezeti tagságaink adják. A GTK az elmúlt

években csatlakozott az EFMD-hez, a CFA Institute-hoz, a GARP FRM-hez

valamint a NISPAcee-hez.

A kari nemzetközi élet szerves részét

képezik a mobilitások

Dolgozz, gyűjts tapasztalatot és fedezd fel a világot. Számos ösztöndíjprogram

áll rendelkezésedre, hogy tanulmányokat folytass, kutass egy

külföldi egyetemen vagy kötelező szakmai gyakorlatodat egy külföldi

cégnél végezd.

A legismertebb ösztöndíjprogram az Erasmus+, melynek keretei között

a GTK 80 partnerintézményeinek egyékinél tanulhatsz akár két szemesztert

is, vagy ha már felsőbb éves vagy, a külföldön töltött szakmai

gyakorlatodra is pályázhatsz támogatást. Figyeld a GTK Facebook oldalát

és a BME Erasmus iroda felhívásait!

Az Erasmus+ kiválósági programja a Campus Mundi, mely ugyan magasabb

elvárásokat támaszt, viszont cserébe magasabb ösztöndíjat

kínál. A Campus Mundi ösztöndíj segítségével nem csupán részképzésre

vagy szakmai gyakorlatra, hanem rövid tanulmányútra is pályázhatsz.

A tanulmányút nemzetközi kutatási projektekben vagy szakmai

versenyen, illetve külföldi tudományos konferencián való szereplést

támogat. Ne feledd: a Campus Mundi segítségével szakmai gyakorlatodat

a világ bármely pontján teljesítheted.

Irány Közép-Európa! A CEEPUS közép-európai egyetemekre kínál

tanulmányi ösztöndíjat, valamint szakdolgozatukhoz vagy diplomamunkájukhoz

anyagot gyűjtő hallgatóinknak is ajánljuk ezt az ösztöndíjformát.

A CEEPUS-ra való pályázáshoz nem szükség tematikus

hálózati tagság, már freemoverként is jelentkezhetsz.

Nyiss a világra az Államközi ösztöndíjak segítségével! A magyar és egy

másik állam megállapodásán alapuló ösztöndíjprogramban a részképzések

mellett, rövid és hosszú tanulmányutakra, vagy nyári egyetemi

részvételre pályázhatsz. Ezeket az ösztöndíjakat a Tempus Közalapítvány

kezeli, a pályázatodat is hozzájuk kell beadnod.

Nyári egyetem? Tanuljak még nyáron is?

Szó sincs a többszáz oldalas, megtanulandó könyvekről vagy vizsgákról!

A nyári egyetemek egy vagy két hetes, rendkívül színes formában

és változatos módszerekkel összeállított programok, amelyek segítségével

jobban elmélyülhettek egy adott izgalmas témában, illetve más

egyetemekről érkező külföldi diákokkal ismerkedhettek meg. Külön

hasznos az, hogy a tematikától függően még kreditet is szerezhetsz,

amit itthon beszámíttathatsz a tanulmányaidba. Érdemes belevágni!

Mindezek mellett érdemes még

a következő programokról is tájékozódnod:

• Nemzetközi Visegrádi Alap

• DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

• Fulbright ösztöndíjak

• EVS (European Voluntary Service)

Kövesd a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság

és a GTK honlapját és Facebook oldalát

még több információért:

nki.bme.hu

facebook.com/BmeErasmus

tka.hu


77


HELYÜNK A VILÁGBAN:

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Intézményünk több száz éve oktatja az ország kiválóságait, számos legendás

alkotó és nemzetközi hírű tudós került ki a Műegyetem falai

közül. A BME diákja volt a munkásságáért később Nobel-díjjal kitüntetett

Oláh György kémikus, Gábor Dénes és Wigner Jenő fizikusok.

Egyetemünkön szerzett diplomát más kiválóságok mellett Bánki

Donát, Hauszmann Alajos, Kármán Tódor és Steindl Imre. Külön

büszkeség az a 19 olimpiai bajnok, aki hallgatóként kötődik

intézményünkhöz, közülük Cseh László és Szécsi Zoltán

a GTK kötelékében.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tekintjük át egyetemünk

történetének mérföldköveit. Ezek közül számunkra kiemelkednek

a gazdaságtudományi terület megjelenésének legfontosabb mozzanatai,

a posztgraduális közgazdasági osztály 1914-es indításától

az önálló Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 20 évvel ezelőtti

megalapításán át egészen addig, hogy 2000 óta már az egyetem elnevezése

is jelzi az intézmény gazdaságtudományi képzésekkel

kapcsolatos elköteleződését.

Az

1782. augusztus 2-án,

II. József által alapított

Institutum Geometricum

volt az első hazai technikai

szakoktatást nyújtó

intézmény, egyben az első

polgári mérnökképző

intézet Európában

1846-ban

már oktattak

kereskedelmi és

gazdasági tárgyakat is

1850-ben

a József Ipartanodát és

az Institutum Geometricumot

összevonták, előbb

Joseph Industrieschule,

majd 1856-tól

Joseph Polytechnicum

lett

1901-től

adományoztak

doktori címet

a Műegyetemen,

ekkor kapta meg

az összes egyetemi

jogot

78


1912-ben

közgazdaságtudományi

képzés

indult posztgraduális

jelleggel

1910-ben

átadták

az egyetemünk

jelképének

számító

„K” épületet

1914-ben

Közgazdasági

Osztályt

hoztak létre

1934-ben

újabb szervezeti

átalakítások során 89

tanszékével egyetemünk

a legnagyobb

hazai felsőoktatási

intézménnyé vált,

a közgazdászok külön

karra kerültek

1949-ben

az intézmény

felvette a Budapesti

Műszaki Egyetem,

2000-ben pedig

a Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi

Egyetem nevet

1998-ban

a Természettudományi

Kar kettéválásával

önállósodhatott

a Gazdaság- és

Társadalomtudományi Kar

(GTK és TTK),

azóta nyolc kar működik

az egyetemen


Budapest University of Technology and Economics,

Faculty of Economic and Social Sciences, is a member

of EFMD.

EFMD is a global network of business schools and

corporations dedicated to enhance excellence in

management education and development globally.

Kiadja a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara

Felelős kiadó: Dr. Koltai Tamás dékán

Felelős szerkesztő: Dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes

Design, tördelés: Gracza Balázs

Címlapfotó: Mohai Balázs

Budapest, 2020

Similar magazines